Gästinlägg: Militärstrategisk nederlagsdoktrin 2016

Nyligen har Militärstrategisk doktrin för Sveriges militära försvar släppts i sin uppdaterade version. Den nya utgåvan är utvecklad på flera områden och ersätter den tidigare från 2012. Doktrinen innehåller viktiga skrivningar om tröskeleffekter, folkförankring, totalförsvar och en bredare hotbild med allt större tyngdpunkt på påverkansoperationer och cyberangrepp. Den är väl värd att läsa (ännu ej tillgänglig på nätet).

Men den nya utgåvan innehåller även ett genomgående tankefel i formuleringen av Sveriges militärstrategiska koncept som är mycket olyckligt och kan komma att få ödesdigra konsekvenser: ”Väpnat angrepp ska mötas snabbt i syfte att vinna tid och skapa handlingsfrihet. Därefter ska försvarsoperationer syfta till; att tillsammans med andra vinna kriget alternativt enskilt undvika att förlora.” - Militärstrategisk doktrin 2016, sid 38.Jag har tidigare beskrivit risken att vi omedvetet och utan att reflektera över det antar en Nederlagsdoktrin och farorna när vi med begrepp som ”enveckasförsvar” sätter tiden det tar innan vi förlorar som ett mått på framgång. Ska man tolka formuleringen i den nya doktrinen har målsättningen höjts något: från att hålla ut en vecka innan vi förlorar till att undvika att förlora. Tyvärr är undvikandet av förlust inte samma som att sträva efter att vinna och därför fortfarande grader av planerat nederlag. Något som är olämpligt att skriva i en doktrin.

Att definiera ”undvika att förlora” eller omsätta det i handling blir svårt. Om vi låter bli att ta strid med en motståndare över huvud taget, har vi då inte undvikit att förlora? Det är sannolikt inte vad som avses, men det finns en uppenbar fara i att använda förlust som utgångspunkt för att formulera målsättningar då det kommunicerar att förlust är normerande, men att det skall undvikas om möjligt.

En tröskel skapas när kostnaderna för ett angrep är orimliga för en angripare. I detta har doktrinen helt rätt. Dugliga soldater och förband som besitter den orubbliga viljan att vinna kan i första hand avskräcka men också i strid, även om de är numerärt underlägsna, göra ett angrepp så kostsamt för en motståndare att det för lång tid avskräcker från framtida aggressioner. Priset för aggression mot vårt land ska vara för högt, och det ska inte bara svida lite hos en angripare – det ska göra rejält ont.

Men en inställning som resignerat för nederlag redan innan en konflikt inleds kommer föga förvånande sannolikt endast att leda till nederlag. Om vår egen doktrin säger att vinst på egen hand inte är möjlig och att förlust är normerande för vår strid, kommunicerar vi då inte en bild av vår egen vilja och förmåga som motverkar vår ambition att upprätthålla den tröskeleffekt vi strävar efter?

Ska vi inte i stället träna oss själva i ett tänkande som innebär en förlängning av överbefälhavarens tydliga ställningstagande att så länge en soldat, en sjöman eller en flygvapensoldat återstår, slåss försvarsmakten? Ett tänkande som i förlängningen säger att även när försvarsmaktens förmågor till konventionellt försvar är uttömda för stunden ska striden föras över ytan, med konventionella som okonventionella medel. Ett tankesätt som gentemot en angripare kommunicerar att denne aldrig skulle kunna känna sig trygg eller på grund av att vi inte viker ner oss för dennes vilja.

Frågan är dock tyvärr inte så enkel och argumenten mot det ovanstående resonemanget kan inte förbises: Ingen mental inställning i världen kan kompensera materiella tillkortakommanden eller ersätta en för liten numerär. En överfokusering på att ingjuta och utstråla kampvilja kan även omedvetet sända signalen till den egna politiska ledningen att det inte längre finns några problem och förhindra att de blir lösta.

Det finns en fara i att blunda för de faktiska problemen med materiella brister och sviktande numerärer, men det ligger en mycket större fara i att ingjuta en defaitistisk anda att vi inte klarar av något. Konsekvenserna av uppgivenhet är värre än eventuellt övermod.

Skrivningen i doktrinen borde vara att försvarsoperationer skall genomföras med den orubbliga målsättningen att vinna, enskilt om så behövs men företrädesvis i samarbete med andra. Jag för hellre befälet över ett förband med stora brister men god förbandsanda och orubblig kampvilja än ett förband som är helt uppfyllt men inte tror att det kan vinna utan redan resignerat för nederlag och ”undviker att förlora”.

David Bergman
Kapten/Doktorand i psykologi

15 kommentarer:

Unknown sa...
8 april 2016 kl. 19:51  

Del 1:

Sverige skall försvaras!

Jag agerar i chefens anda och går till doktrinens försvar trots att den inte finns ute offentligt ännu vilket försvårar en konstruktiv debatt. Men pandoras ask måste hanteras oavsett.

Bergman har rätt i att formuleringen "undvika att förlora" (s.38) i MSD16 är olycklig. Men det är också ett undantag i en i övrigt välskriven MSD som andas en vilja att försvara.

Jag tycker MSD16 lyfter ett antal viktiga frågor som fått ett alldeles för litet genomslag i den ganska ensidiga försvarsdebatten om hur Gotland skall försvaras och hur bra det var under kalla kriget när försvarsplanering utgick från att det skulle finnas tid för successiva beredskapshöjningar (ett önsketänkande enligt mig).

Efterskalvet (retweeten...) av Bergmans tweet om "nederlagsdoktrinen" understryker dock ett ökat behov av proaktiv kommunikation från Försvarsmakten. Om inte FM kommunicerar kommer någon annan att göra det. Men ÖB:s budskap är att Sverige ska försvaras.

Några som kan kommunicera doktrin är Finland som producerade två bra filmer när de lanserade sin nya doktrin 2013 (även den utgår ifrån operativ rörlighet):
https://www.youtube.com/watch?v=2crAx8kibis
https://www.youtube.com/watch?v=foipv7iVP-c

Min analys av MSD16 är att den är efterfrågad för den tar slutligt död på tanken om ett återupprättande av "fornstora dagar" och tar utgångspunkt i vår samtida kontext och det faktum att Försvarsmakten kommer tvingas att agera i strategisk efterhand i alla tänkbara framtida konflikter.

Det Bergman refererar till är en ny, eller iaf välutvecklad tanke, i MSD16. Tanken är som följer (och nedan kommer många citat): Vid väpnat angrepp, krig, ska Försvarsmakten sträva efter balans mellan offensivt och defensivt agerande i syfte att säkerställa tillräcklig uthållighet. Striden ska kunna föras enskilt under lång tid för att bibehålla handlingsfrihet och kunna övergå till gemensamma operationer tillsammans med andra stater och organisationer. Det är värt att notera att stiden börjar (och ev. avgörs) i Gråzonen långt innan väpnade strider utbryter. Vi måste kunna tänka fysisk, virtuell och kognitiv domän här och inte avgränsa oss till det enkla. MSD16 tar ett viktigt steg här.

MSD16 lägger mycket krut på att vid ett väpnat angrepp mot Sverige är det extra viktigt att Försvarsmakten agerar väl avvägt och långsiktigt med fokus på de övergripande strategiska målen. Ett sådant viktigt övervägande är balansen mellan offensivt och defensivt agerande.

MSD16 understryker vid upprepande tillfällen att Försvarsmakten inte bör förbruka de militära resurserna så att Sverige ställs värnlöst, utan politisk initiativkraft. Men Försvarsmakten ska heller aldrig tveka att söka lokala avgöranden, som kan skapa
strategiskt mervärde (notera skillnaden mellan BÖR och SKA). Att vara taktiskt offensiv måste alltså balanseras med strategiskt omdöme så att inte kulmination nås. Det är motståndaren som ska överutnyttja anfall och sina resurser, därmed falla på eget grepp.

Detta fokus lyfter MSD16 upp som en kritik av en rådande tolkning av manöverkrigföring. Att "oftast betonas olika ensidiga ideal som indirekt metod, rörelsens egenvärde för avgörande, motståndarens systemkollaps då vissa nyckelfunktioner blir utslagna. Detta har lett till en övervärdering av offensiv på alla nivåer och en övertro på snabba resultat oavsett sammanhang.".

Unknown sa...
8 april 2016 kl. 19:51  

Del 2:

Återigen: De militära resurserna får inte förbrukas så att vi ställs värnlösa, utan möjlighet till politiskt initiativ. Lokala avgöranden som kan skapa strategiskt mervärde ska dock sökas. Att vara taktiskt offensiv måste alltså balanseras med strategiskt omdöme så att kulmination kan undvikas. Det är motståndaren som ska överutnyttja anfall och sina resurser, och därmed falla på eget grepp. Motståndarens kulminationspunkt är ett väsentligt medel för Försvarsmaktens manöverkrigföring.

MSD 16 konstaterar att "Ensidiga militära ideal är emellertid oftast inte generellt praktiskt och politiskt relevanta. Kompetent motstånd faller inte ihop av bara ofördelaktiga positioner eller temporär resursbrist. Ett allt för stort inslag av anfall kan leda till kulmination och onödig aggression. Försvarsmakten, som alla aktörer,
måste basera sina operativa metoder på verkliga styrkeförhållanden, samt juridiska och politiska förutsättningar - inte på några idealbilder."

Motståndarens kulminationspunkt är ett väsentligt medel för Försvarsmaktens manöverkrigföring och MSD16 konstaterar att svensk manöverkrigföring bygger på att effektivt påverka, splittra, avskära eller bekämpa en motståndare utifrån fyra växelverkande faktorer - tid, rum, förmåga och ledning. Hur dessa faktorer omsätts och används i sammanhanget beror på aktuella målsättningar och motståndet. Grunden för framgång är att bemästra styrkeförhållandet i tid och rum.

Så MSD16 är ingen nederlagsdoktrin. Det är en doktrin som tar hänsyn till en föränderlig samtid och ÖB har bestämt att vi ibland ska undvika att förlora för att det är motståndaren som ska överutnyttja anfall och sina resurser, och därmed falla på eget grepp. Att vara taktiskt offensiv måste alltså balanseras med strategiskt omdöme så att kulmination kan undvikas. Det kunde kanske uttryckts bättre; men MSD16 är ingen nederlagsdoktrin.

Om doktrinen kan man säkert ha många åsikter men viljan till försvar är god.

Slutligen en godbit:

”Min herre, kungen av Preussen gjorde er till stabsofficer för att ni vet när ni inte får lyda.” (Om uppdragstaktik i MSD16).

/S.

L L sa...
8 april 2016 kl. 23:42  

I all enkelhet och kortfattat:
Jag känner inte till MSD16. Tidigare verkar strategin fokuserat på att försvara terräng. Fokus måste istället vara principen att tillfoga fienden största möjliga förluster. Utifrån detta kan man sedan utveckla strategin.

Anonym sa...
9 april 2016 kl. 00:38  

Hur man vill att operationer skall gå till är väl fortfarande reglerat i Operativ doktrin?

Jag kan tyvärr inte kommentera den nya doktrinen då den ej finns tillgänglig ännu!
Ska jag gå efter din beskrivning så handlar doktrinen om något som eventuellt skall inträffa i en avlägsen framtid och med en helt annan politisk inställning till försvaret av landet, dess kostnad och organisation.

Jag vill dock påpeka att jag absolut inte vill föra befälet över den typen av förvildade hopar, med spetsade bambukäppar (materielbrist), god anda och en orubblig kampvilja, som kom rusande framför de amerikanska styrkorna under vk2.
Vad deras målsättning och doktrin än var så var det bara nederlag som väntade. I mina ögon var det ett kollektivt självmord, delvis framkallat av materielbrist, i god anda och med en orubblig vilja, till absolut ingen nytta för någon.

Jag vill hellre ha ett förband där alla kan starta på utsatt tid och med rätt beväpning och landar efter fullgjort uppdrag. Det betyder för mig att alla har "undvikit att förlora".

F.d. Teaterdirektören.

P.S. Drar mig till minnes en historia jag läst om "personlige Henry" som tjänstgjorde vid skolan i Halmstad.
Det är mitt i mörka natten och regnet öser ner (det verkar det alltid göra när man hör en berättelse om infanteriet;-))Soldaterna går på ett långt led över en myr och plötsligt uppenbarar sig ovan sagda Henry. Han kliver in i kolonnen och frågar en stor och lång soldat som bär på en ksp. "Vad tror soldaten att bataljonschefen har fått för order som gör att ni går här"?
Soldaten tittar ner på den lille mannen framför honom och säger "Ska du gå med här så får du ta ut rätt avstånd och hålla tyst"! "Personlige" Henry plockar ner sitt anteckningsblock och lämnar ledet.
P.S.2. Jag vet tyvärr inte om Henry är hans för- eller efternamn. Det finns dock en hel del historier om denne man. Någon kanske vet?

am sa...
9 april 2016 kl. 16:00  

"The conventional army loses if it does not win. The guerrilla wins if he does not lose." Henry A. Kissinger
Sverige kanske ska börja tänka i dessa banor. //Martin

Die Dumme Schwede!!!! sa...
10 april 2016 kl. 11:22  

Sverige skall försvaras!
Vafalls, Kejsaren är ju numera naken?????
Detta var givetvis en självklarhet på "min tid" när det svenska folket stod enat i det folkförankrade värnpliktsförsvaret, Sverige skall försvaras. Militärutgifterna var mellan 3% till 4% av BNP och inte under 1% som det ser ut att bli inom snar framtid.
Nu för tiden så skrivs det, som alternativ till en fungerande krigsmakt, tonvis med dokument vilka man kryddar det "hele" med meningslösa debatter t.ex. "Folk och Försvar". Sverige har ju varken folk eller försvar längre när värnplikten har lagts ner utan det är en klick självutnämnda "expretter" som svamlar runt! Om man räknar promemorior, skrivelser och debatter så är Sverige en definitiv militär stormakt. Dagens svenska försvar klarar möjligtvis av, att hålla Arlanda och Bromma öppet till regering, riksdag, HKH och militära HK har flytt fältet.
Sveriges regeringar har en tendens att för det mesta tillsätta försvarsministrar vilka efter några dagar "på luckan" tröttnat och i stället begära vapenfri tjänstgöring eller helst "åka hem till mamma". Regeringen tycks vimla av politiker vilka "smitit" från sitt samhällsansvar och inte gjort allmän värnplikt men skall numera stoltsera på "twitter" och andra sociala medier stående i något militärt transportflygplan hållande sig krampaktigt i något fast föremål.
Man tar sig för pannan när krigsmakten inom ett decennium först läggs ner och sedan återigen skall rustats upp när den "politiska polleten" äntligen har ramlat ner. Förtjänar Sverige verkligen de politiker som Vi väljer?????
På "min tid", med den numera förhatliga värnplikten, så hade ÖB, inom några timmar, till sitt förfogande över 200.000 män/kvinnor vid "Givakt", ca. 50.000 värnpliktiga, ca. 20.000 anställda, ca. 10.000 inneliggande rep.förband och 125.000 män/kvinnor i hemvärn/driftvärn. "Hela Sverige" skulle försvaras på "min tid" och inte bara Stockholm. Alla som gjort värnplikten har någon gång varit med om att regementet, flottiljen eller marina förband övat "Givakt". Inom Flygvapnet så hade Vi 12 attackdivisioner, 10 spaningsdivisioner (fem fredsdivisioner) och 26 jaktdivisioner. Vid "Givakt" så ombaserade divisionerna, inom några timmar, till respektive krigsbas och mottogs av bastropp och hemvärnsförband vilka ansvarade för bevakning och bemanning av "värntorn" till mobiliserade lokalförsvarsförband med värnkompani tog över. Divisionerna laddades med förstahandsalternativ enligt mob.direktiv och inväntade ESKO med mål och senare startorder.
Nu rustas tydligen gamla krigsbaser upp igen efter att ha varit nedlagda och använts som racerbanor av motorburen ungdom, man tar sig återigen för pannan!
Som "repgubbe" gjorde jag min sista övning på en uppgraderad Bas 90 vilken snarast därefter lades ner eftersom den "eviga freden" hade deklarerats av Våra folkvalda!
Miljarder och åter miljarder, av skattemedel, har bokstavligt talat slängts på soptippen och nu springer politiker och generaler omkring som huvudlösa höns och letar efter vad som finns kvar och vad som kan återanvändas.
Återinför värnplikten och rusta den svenska Krigsmakten, medan tid finnes, så den fyller sin funktion åter igen!

Anonym sa...
11 april 2016 kl. 00:13  

@Die dumme Schwede 11:22
Bara att instämma!

Kör nederlagsdoktrinen (MSD16), eftersom den uppenbarligen inte nämner Värnplikten, tillsammans med långbortistandoktrinen i papperstuggen.

FM:s beslutsfattare och sjuklöverpolitikerna fokuserar på fel profilfrågor. Vad som är bra för det militärt alliansfria konungariket Sverige, är inte profilfrågorna, yrkesförsvar, solidaritetsförklaringen, Gender center, smyganpassning till Nato, Värdlandsavtalet 2016 etc., utan säkerhetsdoktrinen från Kalla kriget dagar, som även bör gälla i dessa dagar. Under kalla kriget hade Sverige en gedigen säkerhetspolitik och ett imponerande totalförsvar.

Starkt eget försvar är det bästa försvaret för att undvika militära angrepp. Låt det militärt relativt svaga Polens försvarsförbund med dåtidens militära stormakter UK och delvis Frankrike 1939, vara androm, speciellt svenska Natokramare, till varnagel.

Kom ihåg! Krieg ist Krieg!

Försvaret sa...
11 april 2016 kl. 17:28  

Hur ska man få regeringen att förstå risken? Förr trodde de inte på krig och inte nu heller. Om de skulle inse sig bli delvis orsaken till den olyckliga utgången av kriget mot ryssarna där många svenska män får sätta livet till. Det skulle inte alls vara nödvändigt, då det är väldigt lite som ska till för att ge kriget ett helt annat förlopp. När ryska trupper stormar in förstärkningar erövrande nord Norge ner till Lyngfjorden med plan att få svenskarna i Göteborg att plötsligt kapitulera med skumma explosioner för att inspirera Norge att kapitulera och få Gotland som pris. Man fattar det inte på bara ett par månader på sen sommaren. Så doktrinen försöker få Svenskarna att kriga i ett par månader och hålla ut 14 dagar till så att oväntade fienden blir besegrad därför att deras resurser blir utdömda och att svenskarna inte måste avstå Gotland till Ryssarna på grund av lyckade bantningen av försvaret.

Unknown sa...
12 april 2016 kl. 21:23  

Vi är i ett säkerhetspolitiskt "skitläge".
Läser om Vera Effrons bok "Med sikte på Gotland".
Kan inte låta bli o tänka på det nyliberala experimentet, ivrigt påhejat av fredsrörelser o annat.
Att lägga ner...eller rättare sagt sälja ut våra gemensamma tillgångar är lika brottsligt som när Jeltsin sålde ut den ryska industrin till Oligarkerna.
Och vi bara lät det ske...
Nu är det som någon sa: "Antingen så har man sin egen krigsmakt eller någon annans. Nyss läst Karlis Neretkies på axess.Om det obefitliga totalförsvaret o dess konsekvenser.Rekommenderas
Vi är helt blottlagda för aggression. (Läs Ryssland)
Hur tar man Gotland? Enkelt: Ställ till med en riktig röra i det svenska samhället, så glömmer vi Gotland. Tills det är för sent.
Det vore bra om S och M kunde enas kring detta och helst bilda regering. Det börjar bli dags för slogan; "Sverige först"??

Die Dumme Schwede!!!! sa...
16 april 2016 kl. 13:24  

Bäste "Gruelse",

Tack för detta!
Med tanke på den senaste händelsen då några ryska stridsflygplan flög förbi en jagare från US Navy på låg höjd i "Österhavet", och de skräckslagna sjömännen duckade på däck, så har jag endast följande kommentar; "Buuhuu, att Ni inte sket på er i rena farta!"
På min tid, under 1960 - och 1970 - talet så låg alltid sovjetiska eller östtyska signalspaningstrålare på internationellt vatten, i radiolänkförbindelsen mellan det svenska fastlandet och Gotland, och signalspanade under dåtidens stora svenska övningar i "Österhavet". När Vi vid Våra an - och återflygningar, via egen radar, upptäckte dessa signalspaningstrålare så plottades läget. Vid nästa an - och återflygning planlades passage av signalspaningstrålarna på 10 meters höjd, avläst radarhöjdmätare, och passage gjordes med 4 - grupp, med tänd ebk (efterbrännkammare), över masterna med risk för skrapmärken på eget luftfartyg. Efter några överflygningar så "masade" sig signalspaningstrålarna iväg till nya avlyssningspositioner. Några protester, eller annat gnäll, från sovjetiska eller östtyska myndigheter var det inte tal om. Kalla krigets oskrivna lagar var gällande.

Simplicio sa...
19 april 2016 kl. 17:31  

Vill gärna gratulera försvaret som i SOM-institutets senaste undersökning av svenska folkets förtroende för viktiga samhällsinstitutioner för första gången på 15 år uppnådde en positiv förtroendebalans (+3).

Ytterligare några kärnfulla visioner, hejaramsor och halvfulla glas till så är förtroendebalansen snart i nivå med polisens (+50).

Försvarsmakten - möter varje hot och klarar varje utmaning.
Försvarsmakten har sällan varit bättre än nu...

Unknown sa...
20 april 2016 kl. 17:01  

Såg FM:s presentation av doktrinen på F o F. Fastnade för vad representanten från svenskt näringsliv sa. Om det som FM utesluter. Ett isolerat angrepp på Sverige. Det kostade finnarna mycket blod under åren 1939-44 att inse att i slutänden är det vi själva som får ta smällen. Nu hade ju finnarna en del stöd både från Sverige o senare Tyskland. Är övertygad om att finnarna har detta i åtanke i dagens hotbild. Vore konstigt om inte Ryssland idag överväger hur ett angrepp på Sverige skulle gå till. Skulle tro att man inriktar sig på en del av landet (som Ukraina)och inte binder upp sig för en längre ockupation som kan visa sig vara kostsam. Att trygga Östersjöutloppen och därmed Ryssland export är ju ett gammalt intresse.

Die Dumme Schwede!!!! sa...
24 april 2016 kl. 12:45  

@Thomas Berkland
20 april 2016 17:01

Bra skrivit!

Med anledning av den senaste tidens säkerhetspolitiska fokus på Baltikum, Östersjön (fredens hav) och Gotland tecknas nedan följande tänkt scenario;

Presskommuniké från den Ryska federationen.

”Med anledning av att hot mot den Ryska federationens egen suveränitet samt att stor osäkerhet och ökad spänning har uppstått i Vårt närområde, varvid egna medborgare och nationella tillgångar hotas av främmande makter, ser den Ryska federationen sin plikt att sända fredsbevarande styrkor till Gotland för att skydda egna medborgare och tillgångar tillhörande den Ryska federationen.
Den Ryska federationen kommer att bistå svenska myndigheter till skydd, för dess folk och egendom, från aggressioner utförda av främmande makter.
Fredsbevarande styrkor tillhörig den Ryska federationen kommer att stanna på plats, för fortsatt skydd av befolkning och egendom, till normalt säkerhetsläge återigen har uppnåtts i Vårt närområde.”

”Kanske i huvudet på Mr. Putin?”
”Något man sitter och filar på i Kreml just nu, vem vet.....och vad har Vi för möjligheter att undvika detta tänkta scenario, någon som vet?”

agenten sa...
5 maj 2016 kl. 20:02  

Håller med skribenten. Utgångspunkten måste alltid vara att vinna till varje pris, om inte är man förlorad innan ens kampen börjat.

Johannes Forsblom sa...
19 maj 2016 kl. 11:03  

Jag är inte så insatt i ämnet men jag har en allmän fråga om militära resurser. Räknar försvarsmakten med eventuella förluster i strid när man köper in ny materiel? Till exempel har man beställt 60 nya JAS Gripen. Men hur stor är den troliga förlustprocenten i strid?

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade