Visar inlägg med etikett Logistik. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett Logistik. Visa alla inlägg

Gästinlägg: FSU Ledning och styrning steg 2

Ny vecka och en ny gästinläggsskribent. Detta inlägg avhandlar implementationen av Försvarsstrukturutredningens rekommendationer. Regeringen förväntar sig att genom rationaliseringar i enlighet med FSU kunna spara 700 miljoner kr. Dessa pengar är därför redan hemräknade i försvarsbudgeten och något Försvarsmakten också räknat med i intagandet av insatsorganisation 14, där det utökade budgetunderlaget från förra våren kom fram till att ett årligt tillskott på verksamhetssidan på ca 1,5 miljarder kr krävs för att IO 14 ska kunna intas till 2019. Lyckas inte FSU så växer detta belopp ordentligt.

Frågan är naturligtvis också vilka rationaliseringsvinster som egentligen är möjliga.

Wiseman

-----------------------------------------------------------------------


FSU Ledning och styrning steg 2 riskerar att slå sönder minst 8-års målmedvetet genomförd verksamhetsutveckling!

Jag kommenterar inte Steg 1 då detta redan har verkställts fullt ut vid årsskiftet, utan FSU förslag till Ledning styrning steg 2. Även denna är politiskt beslutad, men hur det ska gå till och omhändertagandet av konsekvenser ska nu hanteras i efterhand med ytterligare politiska beslut. Cecilia Widegren försöker utmåla logistikomdaningen som något bra utifrån resonemanget att det har föreslagits av FM och FMV. Sanningen är att beslutsunderlaget är en beställd fåmanutredning, FM och FMV har bara fått uppdraget att välja likvideringsmetod för 130 årsarbetskrafter!

Flygvapnets företrädare för ledning av tekniska tjänsten såg redan efter försvarsbeslutet 2004 vad som oundvikligen skulle komma. Man initierade FUH05 med dåvarande C Prod (Salestrand) stöd för att förbereda sig inför vad man befarade var en stor privatiseringsvåg inom FM. Man kan notera att detta var ett korrekt antagande med Törvalls utredning (SOU 2005:92), Lagerbladska (SOU 2005:96) och signaler om stor Offentlig privat samverkanstrend inom FM (OPS, IML) och sedermera Hafströmska utredningen (Fö 2009:A) etc etc.

Övriga nämnda utredningar kommenteras inte vidare här då det gjorts tidigare av Wiseman och även Arbetstagarkonsult utan nedan kommer några reflektion om hur den flygtekniska tjänsten påverkas mer specifikt i ett FM perspektiv.

Verksamhetsutvecklingen av förbandens och framförallt HKV flygtekniska tjänst tog ett omfattande steg framåt efter att Flygunderhållsutredning FUH05 presenterades 2008 , detta sammanföll smidigt med införandet av projekt En flygoperatör. Den var trots sin omfattning en logisk utveckling av tekniska tjänstens, främst inom roller och ansvar. Utredningen var en naturligt löpande utveckling sedan införande av RML (militära kopian av den civila flygsäkerhetsstandarden). RML i sin tur flyttade egentligen bara över styrningen till nya Inspektionen det som Chefen Flygvapnet efter bästa förmåga tidigare reglerat i sina CFV ordrar sedan 60-talets krafttag inom flygsäkerhet. Nu som en fastställ standard för tillståndspliktig verksamhet. Standard innebar en bättre generisk begreppsflora och ökade krav på spårbarhet. Slutet på 60-talet var även då man tog ett fastare grepp om logistiken genom att föra över ett tydligt ägaransvar för materielen till FM från Kungliga flygförvaltningen (FMV). Syftet var att bättre kunna integrera ansvar för alltmer komplex materiel i sin logistik mot operativa behov. Så mycket för Cecilias bedömning att detta är "historiskt", det förutsätter att man inte tittar längre tillbaka än 40 år.

"Logistiken professionaliseras, verkstäder utmanas och det blir fler utförare", enligt Cecilia Widegren. Vad gäller millitär flyglogistik tror jag snarare den avprofessionaliseras och ser inte att vi i framtiden ytterligare kan diversiera underhållet med den lilla volym som finns kvar. Snarare behövs en ytterst kompetent beställare för att hålla hårt emot de få leverantörer som finns med en förmåga att kunna matcha ihop de operativa behoven mot varje flygplanindivid. Först när man kan tydligt planera framtida operativa behov kan man även ställa krav på motparten att slimma sina produktionslinjer och minska overhead för överkapacitet.

"Det är en förändring som många Försvarsministrar talat om, flera utredningar pekat på och som många har efterfrågat. Inte minst omkringliggande samhälle som sett möjligheter men inte fått chansen att vara med att förbättra verkstäder och försvarslogistik". Jag påstår att i ingen av utredningar har det egentligen visat på hur och varför detta ska vara bra när om man löser upp föreslagen i detaljer, det är i slutändan detaljerna som påverkar "frigöring av resurser" eller skapar "ett användbart försvar". Är inte detta bara hårda ramstyrningar mot reducerade årsarbetskrafter kombinerat med direktiv om verksamhetsöverföring mellan myndigheter?

FSU Införande av Ledning styrning Steg 2 grundar sig på antagandet att det förekommer betydande dubbelarbete på myndigheterna FM och FMV varför det går att spara kostnader för 130årsarbetskrafter som kan frigöras till förbandsverksamhet. Hur man kom fram till detta har även det försökt förstås av bland annat bloggen Sinues Samtal.

FUH05 var en omfattande utredning som belastade en redan då omorganisationsstressad försvarsmakt. Utredningen och efterföljande lika omfattande införande, har jag uppfattat fått acceptans främst för att resultatet sågs som stabilt. Detta då organisationsroller i hela ansvarskedjan utvecklats i enlighet med vedertagen civil praxis (bygger på FN:s Chicagokonvention från 1946 och EU tvingar oss att förhålla oss till denna där så är möjligt även för militär verksamhet). Förhoppningen var att vi nått en sådan organistorisk mognad inom flyg att fortsättningsvis är det stabilitet och ständiga förbättringar som gäller. Byte av organisationsnamn och linjeorganisation kommer vi naturligtvis aldrig bli skonade från men den väl definierade roll och ansvarskedjan och därtill hörande standardprocedurer och gränsnitt för hur man organiserar luftfart mellan olika organisationer skulle vi ändå kunna vårda och förfina över tiden.

En arbetsgrupp genomförande ett gediget arbete i samband med att FM antog FUH05 förslag (Projekt IIMSK). Samtidigt gavs en ny uppgift att skapa ett spårbart och stabilt gränssnitt mot FMV (AG UFO). I motsats till FSU fann man inga direkta arbetsuppgifter som genomfördes dubblerat, tvärt om fann man att man behövde tydligt klara ut vem som förväntades göra vad så att man med spårbarhet kan visa tillståndsmyndigheten att allt blev gjort. Exempel på sådana arbetsuppgifter är inom områdena ändringsstyrning, underhållavtal, revision och stöd med publikationer. Rapporten omsattes i ett underavtal till Samordningsavtalet mellan FM och FMV. Denna implementering var inget hafsverk trots att det var ett "enkelt" självklart steg i FM/FMV utveckling, tvärt om så underbyggdes det av ovan nämnda tre projekt som vardera genomfördes under ca fyra år, inkluderat 100-tals människor och genererat 1000-rapporter och dokument. Att omsätta en rapport i ett kontrollerat införande som sker koordinerat mellan två olika myndigheter har krävt mycket beredningsarbete. FSU Steg 2 skall nu göra ett betydligt mer omfattande förändringsarbete på kortare tid samtidigt som det inte är lika naturligt steg utan kommer skapa mycket förvirring när man ska ned på enskilda människors arbetsuppgifter.

Jag har ingen detaljkunskap om det finns potential att rationalisera i arbetet med att beställa Materielsystem på hög nivå varför jag lämnar detta därhän. Man inser däremot lätt, att som FSU föreslår gå in i FM operativa tekniska tjänst och bryta isär Flygoperatörens kommandokedja genom att skapa två nya myndighetsgränssnitt är inte en del av ständiga förbättringsfilosofin, -det är brutal reengineering med stora risker, stora omställningskostnader som utöver detta även kommer skapa framtida kompetens och rekryteringsproblem. Man får heller inte de civilt förekommende synnergieffekterna (som små entrepenadflygföretag tillåts) genom att låta en flygunderhållskontaktör tilläggsauktorisera sig för att sköta delar av deras underhållsmanagement.

FMV som nu föreslås ta över både MSK Flygs Ägarförvaltar- och Continius Airworthines Management uppgifter kommer naturligtvis i första hand lösa uppgiften med att reducera 130 årsarbetskrafter (oklart hur många man planerar att ta bort just inom MSK Flyg resp HKV Prod). Då jag inte tror det finns dubbelarbete måste man lösa ut detta genom att fokusera på sina uppgifter, försöka reducera nedlagd tid på dessa och inte ta några andra sidouppgifter. Därmed finns en klar risk för att ytterligare konsulter ansluts via projektanslagen så att FM får bära en ökad kostnad men med minskad kompetens och flexibilitet. De andra beredningsuppgifter som man kunde dubbelutnyttja kompetenser inom MSK Flyg till åt HKV måste nu FM skapa någon annanstans eller lös ut med ännu sämre stabsberedning.

Jag är övertygad om, att om besparingen är enda syftet med dessa reduceringar, hade det på ett mer kontrollerat sätt kunnat identifieras och hanterats som ett direktiv till FM, och då utan att behöva hantera alla myndighetsvisa omställningskonsekvenser.

Att inom FM tekniska tjänst kunna optimera slitage och underhåll på materielindivider mot det operativa behovet samtidigt som man har full koll på materielomsättningsbehovet och nya system som avlöser och dessutom vara en kompetent materielmottagare har varit en operativ och ekonomisk styrka med Teknikkontoren och även fungerat som ett organisatoriskt minne år HKV.

FMV skall nu ersätta Teknikkontoren/MSK Flyg i kommandokedjan och styra förbandens operativa användande av flygplan (fördelning till beredskapsförband, utbildning eller underhåll samt modifieringstakt och versionsomsättning mm). Till detta ska man sedan inte behöva en operativ motpart som kvalitetsäkrar och verifierar materiel- och dokumentleveranser utan nu skall FMV göra allt rätt från början. Detta nu i en tid då mer materiel än någonsin omsätts i FM så ska inte FM kunna ha direkt ledning av den stab som fattar de reella besluten! Innebärande även att FMV ska i linjen hantera två olika organisationer som har två olika uppdragsgivare (Flygoperatören inom FM respektive FMV Projektledning). Initialt kommer detta troligen att fungera, undantaget omställningsproblemen, förutsatt att man får med förbandenspersonal till FMV.

Ganska snart riskerar denna FMV organisation att få brist på förbandskompetens då man troligen kommer att rekrytera civila ingenjörer. FM kommer samtidigt få brist på personal med en naturlig kompetens och karriärväg för tekniska officerare till operativa staber. Industri och FMV kommer inte att ha en samlat militär teknisk stab att dialoga med vad utan detta riskerar belasta olika organisationsenheter med oklara mandat. Operativa staber har heller inte längre MSK Flyg som en backofficeresurs inom organisationen eller som man kan sätta in som direkt stöd till förbanden.

Riskerar man samma misstag med FSU Steg 2 som med regionala staber? Med några svepande slutsatser i ett antal fåmannsutredningar slår man isär flygförbandens operativa tekniska ledning av flygplanflottan och skapar 2ggr nya myndighetsgränssnitt i kommandokedjan från HKV till flygunderhållsförbanden. Misstänker att inom 4 år kommer resurser att avsättas för att stödja FMV att lösa sina nytilldelade uppgifter där man "sparat" 130 årsarbetskrafter på "onödigt" arbete

Flygverkmästaren

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Blogg-Topplista Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Bloggar.Topplista.se - topplistan med de bästa bloggarna - lägg till din blogg du också! Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade