Gästinlägg: Mikael Oscarsson om kristdemokraternas försvarspolitiska rapport

Nedan följer ett gästinlägg av Mikael Oscarsson, kristdemokraternas försvarspolitiske talesperson och ledamot av försvarsutskottet med anledning av att partiet idag presenterar sin försvarspolitiska rapport. Det blir förhoppningsvis tillfälle i helgen att närmare kommentera rapportens innehåll och vi får sannolikt se och höra mer av den under Almedalsveckan. Kort sagt är det en rapport som i mina ögon går starkt på tvären mot Regeringens nuvarande försvarspolitik.

Wiseman
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Gästinlägg av Mikael Oscarsson, Kristdemokrat och ledamot av försvarsutskottet


Kristdemokraternas försvarspolitik ska revideras. Den ska bli mer konkret. Den ska utgå ifrån att Sverige ska försvaras som nation. Och med detta som mål ska Försvarsmakten dimensioneras. Allt detta enligt Rikstinget, kristdemokraternas högsta beslutande organ.

Så såg uppgiften ut som jag fick för ca ett år sedan och som nu utmynnat i en kristdemokratisk förvars- och säkerhetspolitiskt rapport. Då denna blogg vid flertalet tillfällen efterfrågat en mer genomtänkt försvars- och säkerhetspolitik så är det med glädje jag idag har möjligheten att i korthet presentera vår rapport här på Wiseman.


- 0 -


Kristdemokratisk politik kommer alltid att syfta till en trygg och värdig tillvaro för alla människor. Förmågan att möta såväl inre som yttre hot utgör där två grundläggande förutsättningar. Förutsättningarna som låg till grund för försvarsbeslutet 2009 har till stora delar förändrats. Programmet analyserar vilka omvärldsfaktorer som kan påverka Sverige, vår förmåga att möta de utmaningar och eventuella hot dessa kan innebära samt ger förslag på åtgärder för att vi ska kunna hantera denna förändrade och föränderliga omvärld. Nedan är ett försök till sammanfattning av programmet som i sin helhet kan läsas här.

Det finns inga skäl att frångå de övergripande försvars- och säkerhetspolitiska inriktningar som gavs i försvarsbeslutet år 2009. Förutsättningen för att de angivna målen ska kunna nås är dock ett avsevärt utökat samarbete med NATO vad gäller planering, informationsutbyte, övningar och praktiska förberedelser. Men det är tveksamt om detta är genomförbart utan att Sverige blir medlem i försvarsalliansen. Denna fråga bör snarast utredas grundligt.

Försvarsmaktens förmåga att lösa nationella uppgifter – att försvara Sverige – är och kommer att vara otillräcklig om inte medel tillförs och delar av verksamheten ominriktas. Den planerade strukturen har avsevärda brister, och bl a saknas långräckviddiga luftvärnssystem för att skydda t ex flygstridskrafternas baser och befolkningscentra. Organisationens förmåga att genomföra kvalificerad väpnad strid är otillfredsställande i brist på övning för såväl officerare som förband. Antalet förband räcker inte till för att ens försvara de allra mest prioriterade områdena.

Den långsiktiga inriktningen för Försvarsmaktens utveckling bör vara att den ska ha förmåga att samtidigt möta begränsade angrepp mot två områden på fastlandet och på Gotland. Efter kraftsamling ska Försvarsmakten ha förmåga att återta viktig terräng i en riktning. Vid en ogynnsam händelseutveckling ska Försvarsmakten kunna försvåra en angripares verksamhet under så lång tid att vi kan ta emot hjälp. Försvarsmakten ska därutöver, med delar, ha god förmåga att delta i internationella operationer.

Grovt sammanfattat innebär det att markstridskrafterna bör bestå av tre allsidigt användbara brigader, samt därutöver speciellt organiserade enheter för försvaret av Stockholm och Gotland.

Marinen bör utökas så att den kan säkerställa skydd av importsjöfart och mottagande av (eventuell) utländsk hjälp i anslutning till Västkusten samtidigt som den kan genomföra sjöstridsföretag på Ostkusten. Flygstridskrafterna bör bibehållas på nuvarande nivå avseende stridsflygplan och ges förmåga att kraftsamla till alla delar av landet genom att basorganisationen förstärks. Hemvärnets och frivilligorganisationernas roll bör förstärkas. Det totala logistiksystemet, Försvarsmakten och Försvarets Materielverk, bör ominriktas att främst tillgodose de krav som nationella försvarsoperationer kräver.

Försvarsmakten är dess personal. För att säkerställa tillräcklig rekrytering och för att bidra till att utbildad personal stannar i Försvarsmakten bör en tydlig incitamentsstruktur skapas. Genom att organisationen till del består av yngre korttidsanställd personal krävs att Försvarsmakten får möjlighet att i avsevärt större utsträckning än i dag stödja de anställda med t ex bostäder och andra sociala behov. Det senare är speciellt uttalat för personal som kan ha drabbats av skador i samband med internationella insatser, eller när de korttidsanställda ska övergå till civil verksamhet.

Den framtida strukturen måste säkerställa att det finns goda möjligheter att utveckla personalens kompetens. De viktigaste faktorerna i detta avseende är att möjligheterna att öva med förband säkerställs och att officersutbildningen tydligt tar sikte på att utveckla en officers kärnkompetens – att leda väpnad strid eller därmed förknippade verksamheter.

I dag har huvuddelen av det svenska folket mycket begränsade möjligheter att på ett rimligt enkelt sätt bilda sig en uppfattning om vad Försvarsmakten kan eller inte kan. Detta är ett demokratiproblem. Riksrevisionen bör därför årligen genomföra, och offentliggöra, en bred analys av Försvarsmaktens förmåga.

De i programmet föreslagna åtgärderna bör genomföras i flera steg. Ett antal åtgärder kan till låg kostnad genomföras omedelbart, t ex förslaget om omstruktureringen av officersutbildningen. Nästa steg är att genomföra nödvändiga åtgärder för att förverkliga försvarsbeslutet från 2009, dock med en tydligare inriktning på nationellt försvar. Med det som grund genomförs den i programmet föreslagna organisationsutökningen med inriktning att den ska vara genomförd inom tio år.


Mikael Oscarsson, (KD)
Ledamot av försvarsutskottet


Media: Göran Hägglund på SvD Brännpunkt, GP, SR, 2

16 kommentarer:

Roger Klang sa...
19 juni 2013 kl. 16:01  

1. Och varför i Hel-vete tror Mikael Oscarsson att ryssarna skulle vilja åt Stockholm? En massa fega politiker och ett geostrategiskt ointressant läge. Det är enbart hkv som blir måltavla och de behöver kanske luftvärnsmissiler på taket. Riksdagshuset vill ju ryssen inte ha bort, ni kommer ju att arbeta för dem.

2. Vad menar du med "inre hot"?

3. Du klamrar efter halmstrå, inget land är villigt att hjälpa någon som inte är beredd och kan försvara sig själva.

”EFTERVÄRLD – STÅ HÄR PÅ EGEN BOTN OCH LITA ICKE PÅ FRÄMMANDE HIELP”
Augustin Ehrensvärd

Inte ens om vi går med i Nato kommer någon att vilja slåss för oss så länge vi inte har viljan att slåss själva.

4. Trygg och värdig för alla förutom våra soldater.

Men Ok, om du menar allvar så kan du vända den nedåtgående spiral, som kd befinner sig i. Allt som krävs är någon karismatisk ledare med ryggrad. Sådana trycker ni ju ut med bullshitmotivering, Lennart Sacrédeus är den mest kände.

Roger Klang

Farbveckan -86 sa...
19 juni 2013 kl. 17:20  

Tre brigader plus långräckviddigt luftvärn på fyra platser.
Låter som att vi måste öka från två lvbat till ca fem.

Anonym sa...
19 juni 2013 kl. 17:44  

Bra där KD! Vore intressant att höra hur mycket pengar ni vill satsa i höstbudgeten för ändamålet? "The proof of the pudding is in the eating", som bekant.

jan-olov sa...
19 juni 2013 kl. 18:03  

All heder åt Mikael Oscarsson KD arbete med sin försvarsrapport.
En klar tillnyktring i svensk försvarspolitik och flera konstruktiva förlag som skulle klart stärka vår operativa förmåga.

Kn jan-Olov Holm

TRIDENT sa...
19 juni 2013 kl. 20:58  

Heder och heder....

VEM var med och drev igenom sörjan som vi sitter i...?

Kan det ha varit Nymoderaterna med sina villiga lakejer i form av partier i marginalen...?

Mikael Oscarsson är i mina ögon lika trovärdig som Allan Widman, den sistnämnde är expert på att vända kappan efter vinden. Ord väger lätt när det kommer till handling...

Ett desperat parti som riskerar att åka ur riksdagen, då tar man till vad som helst. Hur som helst...

...så länge överförsvarsministern har hästsvans och en tamgås effektuerar så lär inget hända - oavsett vad marginalparterna än önskar.

jan-olov sa...
19 juni 2013 kl. 21:36  

@trident

Tycker de viktiga nu är att lägga konstruktiva förslag som Oscarsson gör baserad på sin analys.

Jag är helt säker på att han menar allvar och detsamma gäller Widman FP, Hultqvist S och Jansson SD.

Däremot håller jag helt med dig om historiebeskrivningen men historien kan vi inte påverka men lyckligtvis framtiden.

kn jan-Olov Holm

Unknown sa...
19 juni 2013 kl. 21:51  

Intressant att läsa och bevis på att även politiker kan idetifiera många av de brister som tidigare försvarsbeslut åstadkommit. Kristdemokraterna skulle kunna få min röst om jag hade det minsta hopp om att denna önskelista till jultomten kunde finansieras av nissarna i verksta'n och snickras ihop inom rimlig tid och att ens något av de andra parterna ville ansluta.

Tänk bara "Flygstridskrafterna bör bibehållas på nuvarande nivå avseende stridsflygplan och ges förmåga att kraftsamla till alla delar av landet genom att basorganisationen förstärks". Kan det betyda annat än att vi även fortsättningsvis skall ha flygplan till fyra stridsflygdivisioner och att vi dessutom skall förstärka basorganisationen och dessutom anskaffa långräckviddigt luftvärn till skydd för - bl a - den utökade basorganisationen? Vackert skrivet, KD, men, om vi är realistiska, är inte underverkens tid förbi?

Unknown sa...
19 juni 2013 kl. 22:41  

Verkar som kristdemokraterna tänkt till ordentligt.

De facto verkar det bara vara försvarsberdeningen att byta framsida på rapporten och vi får ett välavvägt försvar.

Charlie Weimers sa...
20 juni 2013 kl. 10:00  

Rapporten är en stor framgång för oss inom kristdemokratin som arbetat för en ny inriktning för försvarspolitiken. Vi har länge argumenterat för detta(jfr http://goo.gl/pEiuc och http://goo.gl/3lmJi), och nu har KD äntligen en analys och viljeinriktning som är både realistisk och amibitiös.

Jag instämmer i att det inte bara handlar om att "talk the talk" utan framför allt om "walk the walk". Men jag tycker det vore orättvist att säga något annat än att KD gjort sin hemläxa, och med denna rapport lägger grunden för ett långsiktigt försvarsvänligt agerande. Det hade, som vi vet, ju varit enklare att bedriva plakatpolitik än att ägna ett halvår åt att grundligt revidera partiets politik.

MartinW sa...
20 juni 2013 kl. 11:15  

Bara om kd är beredda bryta alliansen om man inte får gehör betyder detta något. Annars är det till intet förpliktigade. Så när Reinfeldt och Borg synar er, vad gör kd då? Visar att detta just bara är till intet förpliktigade eller vad?

Anonym sa...
20 juni 2013 kl. 12:13  

Skulle gärna se övriga partier lika tydligt uttrycka sina ambitioner om försvars- och säkerhetspolitiken. När kommer det? Vågar de ens?

Gillar att KD vågar sätta ned foten och deras inriktning är linje med vad jag personligen tycker är åt rätt håll jmf med var vi står idag.

Anonym sa...
20 juni 2013 kl. 12:23  

Måste dock tillägga att Kalla Kriget-attityden hänger kvar och väger för tungt i KD:s rapport.

Likväl som det är svagt och oönskat att stå "neutralt" och se på när någon slås ner och rånas på gatan, likaväl är neutralitetspolitiken svag och osolidariskt i dagens globaliserade värld.

Förkasta officiellt och helt neutralitetspolitiken. Tag ställning för internationella insatser där svaga och förtryckta länder och folkgrupper utsätts för vapenmakt och -våld.

Sverige bör delta i rollen som världspolis, utifrån ekonomiska och praktiska förutsättningar, och påverka de operativa strategierna för detta istället för att stå vid sidan och kritisera. Detta görs lämpligast med tätt samarbete med europeiska länder som delar svenska värderingar, och praktiskt genomförs detta genom ett NATO-medlemskap där standarder och procedurer för taktik, teknik och teknologi sätts.

Roger Klang sa...
20 juni 2013 kl. 16:18  

@FM Ing:

Jag håller inte med, även om jag respekterar din åsikt. Vi måste utgå ifrån oss själva, bygga ett försvar för Sverige. Vi försvarar Sverige och ingen annan försvarar oss, vi räknar inte med hjälp utifrån, så ska det vara. Som Israel. Sedan så kan vi ändå sträcka en hjälpande hand och samtidigt vinna erfarenhet. Vi har redan prövat din strategi och se vart det har lett oss. Vad det gäller Nato så tycker jag att Mikael Oscarsson ska driva på för en folkomröstning i frågan. Ingen borde få besluta om en så viktig fråga över huvudet på svenskarna.

Roger Klang

Riksregaliet sa...
20 juni 2013 kl. 16:35  

FM ING: Sverigedemokraternas har både på ett övergripande vis och på detaljnivå redovisat en alt organisation för Försvarsmakten. Vi har målbild, 2 % av BNP

Roger Klang sa...
21 juni 2013 kl. 00:46  

@Mikael Oscarsson:

Är det realpolitik eller principer som ska gälla för Sverige? Tänker man driva fram ett politiskt ställningstagande om Sverige ska göra som vi gör i EU och sätta principerna först, eller om vi ska vara realpolitiska som vi oftast är gentemot USA, så att FML vet vad som gäller? För politikerna tycks minsta motståndets lag gälla och de vill nog bara vara principfasta när de inte riskerar någonting. Politikerna får inte tillåtas att mörka ett eventuellt beslut. Myndigheten FM:s personal även på hög nivå har meddelarskydd.

Roger Klang

MartinW sa...
21 juni 2013 kl. 23:34  

Vad innebär en "målbild? Är det samma sak som en "vision"? Eller möjligen samma sak som önskedröm?

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade