En oönskad och farlig utveckling (uppdaterat 6/8 09.45)

Se senaste uppdateringen i botten av inlägget!

I förra veckan kunde SvD rapportera att ett utländskt statsluftfartyg genomfört en grövre kränkning av svenskt luftrum över Gotland och i närheten av Öland. Genom ett slarvigt uttalande från Utrikesdepartementet kunde SvD senare rapportera att det rörde sig om ett amerikanskt signalspaningsflygplan. Historien har sedan dess fått ytterligare kött på benen sedan CNN kunnat berätta att flygplanet försökt undkomma en rysk markbaserad radar och rysk incidentberedskapsjakt.

Svenska media återrapporterar dock inte helt och hållet vad CNN fått fram, utan skriver i stil med ”observerades av rysk radar” eller till och med "mötte en rysk radar", vilka i sammanhanget betyder något helt annat. Utifrån CNN:s uppgifter kan man förmoda att det handlade om radarn till ett av de långräckviddiga luftvärnssystem som Ryssland har i Kaliningrad och som har räckvidd långt ut över Östersjön. Att ett luftvärnssystems spaningsradar är aktiv är inga konstigheter, men är det så att en eldledningsradar tänds och därtill kvarligger med en låsning är det betydligt mer ovanligt. Detta händer då och då över hav och från fartyg, men att ett markbaserat luftvärnssystem skulle göra motsvarande mot ett flygplan som flyger i internationellt luftrum och i en annan stats luftrum skulle vara en mycket kraftig provokation.

Det avslöjas som sagt inte av CNN huruvida så var fallet, men att ett RC-135 signalspaningsflygplan skulle fly undan en vanlig luftbevakningsradar är mycket osannolikt. Likaså är normalt sett luftvärnsradarsystem av mycket högt underrättelsevärde, för att inte säga det högsta, vid signalspaning (i alla fall teknisk sådan). Operatören av ett luftvärnssystem brukar därför försöka undvika att använda radarsystemen när utländska signalspaningsresurser finns i närheten för att inte röja skyddsvärd information. Ett sådant agerande skulle bidra till att händelsen uppfattades som så allvarlig att man försökte undkomma utom räckvidd, där räckvidden för de mest långräckviddiga ryska luftvärnssystemen går just över Gotland och södra Sverige, överensstämmande med det färdtillstånd RC-135 begärde hos den svenska flygtrafikledningen: passera Gotland västerut mot Jönköping och därefter sydväst ut. Är så fallet tyder det på att Ryssland nu har aktiverat luftvärnssystemet S-400 i Kaliningrad, vilket det varit tal om länge. Ett system som i princip låser luftrummet över södra Östersjön, Baltikum och Polen.

Om en rysk eldledningsradar för luftvärn påbörjat följning, torde det även har bidragit att förloppet inträffade dagen efter nedskjutningen av Malaysian Airlines MH17 över sydöstra Ukraina, där det inledningsvis inte stod klart om roboten avfyrats av reguljära ryska styrkor eller inte och från ukrainskt eller ryskt territorium.

Slutsatser
Oavsett om följning skett med eldledningsradar påvisar händelsen den 18 juli än en gång den mycket ökade spänningen i Östersjön, där andra halvan av juni medförde en rad incidenter mellan ryska flygplan och fartyg och andra aktörer i området. Bland annat rapporterades starkt provocerande flygning och det är inte omöjligt att så har ägt rum även denna gång, precis som CNN rapporterade om att det ägt rum i Japanska sjön. Jag vidhåller att läget i och över Östersjön just nu är det allvarligaste sedan 80-talet. Fördelen då var att respektive sidor visste var man hade varandra och att linjerna var fasta. Idag ser vi inledningen på en ny tid där man just genomför en kraftmätning om intresseområden.

För svensk del innebär detta ett mycket allvarligare läge än vad någon tidigare föreställt sig. Krimkrisen och kriget i Ukraina med nedskjutningen av MH17 som ytterligare oönskat bränsle på elden, har raserat relationerna mellan USA, NATO och Ryssland. Medan det kalla krigets verklighet innebar att det fanns en lång gemensam gräns genom Europa mellan Sovjetunionen och NATO, innebär dagens situation att det enda område där NATO och Ryssland står direkt emot varandra och med gemensamma landgränser är i Sverige omedelbara närhet – i Baltikum och i Polen. Östersjön utgör därmed de bägge aktörernas tyngdpunkt i den säkerhetspolitiska manövreringen. Lägg därtill att en stor del av rysk BNP ska passera genom Östersjön, vilket ökar dess betydelse för Ryssland. Mycket talar därmed för att den militära aktiviteten kommer att vara fortsatt mycket hög i Östersjön, för att inte säga öka ytterligare. Det här är en situation som utvecklas just nu och som svensk försvars- och säkerhetspolitik de senaste 20 åren inte tagit höjd för och där Försvarsberedningens rapport från i våras visar ett visst uppvaknande, men dock utan omedelbara åtgärder för den situation som just nu utspelas.

När den militära verksamheten ökar och spänningen stiger ökar risken för strategiska misstag kraftigt. Det har redan omtalats ett antal händelser i närområdet där provokationer skulle kunnat få oönskade och katastrofala följder. Incidenten med SAS-flygplanet är i mars är ett. Nedskjutningen av MH17 är ett exempel på hur illa det kan gå.

Slutligen kan man återigen konstatera att den enda anledningen att allmänheten och många makthavare får kännedom om händelser liknande dessa är läckor till media och publicerande av uppgifter i andra länder, t ex den danska haverikommissionens beslut att inte utreda incidenten mellan SAS och rysk signalspanare. En kort slutsats är att det med all sannolikhet är som med isberg. Det är bara toppen som är synlig, om ens det.


För övrigt har Ryssland nyss påbörjat en övning med över 100 flygplan och helikoptrar nära den ukrainska gränsen och övningen ska även omfatta det centrala militärområdet och övriga delar av det västramilitärområdet. Jag håller det därför för troligt att detta kommer att få vissa efterverkningar även i det svenska närområdet.

Uppdatering 5/8 08.10: DN berättar nu om ytterligare en kränkning av svenskt luftrum under sommaren. I det här fallet rörde det sig om två flygplan som kränkte svenskt luftrum under övningen BALTOPS. Återigen tillåts inte Försvarsmakten meddela vilket land det är som har kränkt.  Det förefaller mig mycket märkligt om svenskt luftrum inte ingick i övningen, med tanke på att övningen till del ägde rum både på svenskt vatten och i svensk luft.

Samtidigt med BALTOPS, som Sverige deltog i och som Ryssland var inbjudet att delta i, genomförde Ryssland en egen oannonserad motövning vilket medförde den mycket höga militära aktiviteten på och över Östersjön. Som exempel kan nämnas att finskt luftrum kränktes tre gånger på samma dag och att den baltiska incidentberedskap som för några år sedan hade 4 skarpa starter på ett helt år, under BALTOPS hade genomfört 4 starter bara fram till den tidiga eftermiddagen.

Det är bra att Försvarsmakten nu ytterligare lättar på förlåten, men det återstår att konstatera att den senaste 5 åren har över 50 kränkningar av svenskt luftrum skett och för allmänheten är det fortsatt höljt i dunkel i vilket sammanhang de andra kränkningarna genomförts och av vem. Det vore som sagt högst önskvärt om Sverige anammade samma modell som Finland, där man mycket snabbt går ut med pressmeddelande om kränkningen och vilket land som ligger bakom. Detta är i första hand en politisk fråga.

Uppdatering 09.15: Det är mindre troligt att ett land som deltog i övningen skulle kränka svenskt luftrum på den aktuella platsen med tanke på att det aktuella området (öster Östergarn på Gotland) ingick i övningsområdet

Återstår då länder som inte deltog i övningen, främst Ryssland och eventuella länder i den baltiska incidentberedskapen som inte deltog i övningen. Det lettiska försvarsdepartementet lägger ofta ut vilken verksamhet den baltiska incidentberedskapen genomfört. Man kan för 20/6 konstatera att under dagen genomfördes identifiering av 1 An-26 (transport), 2 Su-24 (attack/spaning/sjömål), 4 Su-27 (jakt) och 8 Su-34 (attack). Den baltiska incidentberedskap har dock föga att göra borta vid den svenska kusten, särskilt vid så hög aktivitet eftersom man då lämnar sina skyddsobjekt och eftersom uppgiften är ryskt flyg skulle i så fall ytterligare kränkning ha ägt rum. @GripenNews har räknat på hastigheten i enlighet med mediauppgifterna och kommit fram till att det rör sig om drygt 450 knop (ca 850 km/h), vilket är väl över hastigheten för en helikopter eller ett transport/signalspaningsflygplan på låg höjd. Däremot skulle antalet och profilen stämma väl överens med t.ex. Su-24.

Övningsområde  BALTOPS (Luftfartsverket)


Uppdatering 10.45: Det är säkerligen inte okänt att Försvarets Radioanstalt har anläggningar runtom i Sverige och på Gotland som är den punkt i Sverige som låg närmast Sovjetunionen och därför var bäst lämpad för att lyssna på sovjetisk radiokommunikation. En av dessa anläggningar ligger enligt Aftonbladet nära Folhammar på Gotland, vilket i sammanhanget med kränkningen på midsommarafton är av stort intresse.

Enligt DN kom de kränkande flygplanen från öster och flög sedan en mil in i svenskt luftrum innan man svängde åt sydöst och lämnade svenskt luftrum. Hela kränkningen varade 1 minut och 43 sekunder och var på 28 km i svenskt luftrum. Det ger en hastighet på 965 km/h, vilket är än högre än vad jag skrev i förra uppdateringen och att jämföra med anfallsfart för ett attackflygplan. Ser man på den karta som Försvarsmakten bifogat i det avhemligade dokumentet som DN fått ta del av ser man att inflygningsbenet pekar rakt mot Folhammar. Givet flygprofilen med skarp sväng genomförs sedan antingen ett simulerat attackanfall eller ett oblique-foto (flygspaningen där man vill avbilda målet från sidan). Därmed ökar sannolikheten för att de kränkande flygplanen var av typ Su-24 eller Su-34. Ja, sen kan det ju vara så att någon bara navigerat fel också, om än väldigt exakt fel. Det har ju hänt tidigare, till exempel 1981. (Tiden får utvisa om jag har rätt eller fel och att ha fel här vore faktiskt välkommet)

Om ovanstående uppgifter är korrekta, skulle en flygning på motsvarande sätt tyda starkt på att man återigen vill genomföra en maktdemonstration mot Sverige, särskilt när man väljer att genomföra en kränkning av svenskt luftrum. Vill man kan man även dra paralleller mellan denna händelse och "uppvaktningen" av den amerikanska RC-135 som flydde in i svenskt luftrum.

Det kan i så fall inte råda några tvivel om att läget i Östersjön är i grunden förändrat.Uppdatering 15.55: Utrikesminister Carl Bildt skriver på sin blogg om läget i skogsbrandområdet, utvecklingen i Ukraina, men också om kränkningar av svenskt luftrum. Han säger sig inte kunna se någon tendens till kränkningar som är riktade mot Sverige. Ett resonemang som skulle tala emot det jag skriver i den föregående uppdateringen. Jag kan bara hoppas att han har rätt och jag fel och att det i själva verket rört sig om t.ex. ett vänligt sinnat lands misstag. 
För övrigt ett inlägg värt att läsa.

Uppdatering 18.15: Flygområdet för BALTOPS slutade gälla den 19 juni varvid man av misstag kan ha flugit in över Gotland. Det som talar emot detta är att övningen avslutades nere i Tyskland, medan den ryska motövningen fortsatte några dagar till.


Uppdatering 6/8 09.30: DN lyfter nu åter kränkningarna den 20 juni och tar upp delar av de resonemang som förs här ovanför. Därtill har Ewa Stenberg en analyskolumn kring sekretessen kring kränkningarna. Det förtjänar återigen att påtalas att öppenhet kring incidentberedskap och kränkning av det slag som man har i Finland är förtroendeskapande både gentemot allmänheten och gentemot andra länder. I Finland skickas omedelbart pressmeddelande ut vid en kränkning, där det framgår var kränkningen ägt rum och vilket land som ligger bakom. I Sverige blir resultatet att några få myndigheter och personer får kännedom om vad som ägt rum liksom det kränkande landet som redan vet, medan allmänheten och i princip hela Riksdagen får leva i ovisshet.


Uppdatering 6/8 09.45: Utrikesminister Carl Bildt verkar nu ha tröttnat på spekulationerna kring kränkningarna den 20 juni och meddelar att flygplanen var polska och att det sannolikt rör sig om ett rent misstag. Utifrån att flygplanen var polska är det en bedömning jag delar.

Därmed kan man konstatera att resonemanget i ovanstående uppdateringar var felaktigt, och det är felaktigheter jag står för. Som ovan skrivet var det här gärna en fråga jag ville ha fel i.

Det jag framförallt vill beklaga är att man inte redan från början kunde vara öppen med att kränkningarna ägt rum och vilken nation som låg bakom istället för att få en debatt kring bristande svensk försvarsförmåga. Med tanke på alla de olika turer som framkom i olika riktningar kring ryska påsken är det nu som bäddat för att människor kommer att fortsätta tvivla på att flygplanen verkligen var polska.


Öppenhet är förtroendeskapande – särskilt i oroliga tider av det slag som föreligger i Europa just nu.
13 kommentarer:

Roger Klang sa...
4 augusti 2014 kl. 15:53  

Av SvD:s bild framgår det att det amerikanska planet antagligen har startat från Ventspils alt. Riga. Det kan ju avlägset också vara så att det amerikanska signalspaningsplanet flugit i någon slags rombformation över Östersjön likt det som svenska signalspaningsplan traditionellt brukar göra. Men i så fall, vad hade de att göra på den longituden?

Försökte det amerikanska planet verkligen inte med att flyga under de 6000-7000 m som krävs för att undgå en traditionell luftvärnsradar i Kaliningrad?

Om de gjorde det så innebär väl det, antar jag, att Ryssland har en så pass högt utvecklad elektronisk utrustning att de kan använda Over The Horizon-radarprincipen, och även använda den för eldledning, genom att utnyttja kortvågsbredden så att radarvågorna studsar mot Jonosfären? Det rör sig om ett avstånd på 300 km från Kaliningrad vid belysningen av det amerikanska planet. Så avståndet för en OTH-radar skulle inte vara något problem.

Är det i så fall dessa 33-meter höga radarstationer som byggts i Kaliningrad, som Jägarchefen har hänvisat till?

Varför har inte vi OTH-radar?

Roger Klang

Max Hanemann sa...
4 augusti 2014 kl. 18:30  

Roger:

Jag tvivlar på att ett så sekretessklassat plan som en EC-135 skulle operera från en bas i Baltikum, särskilt som dess stora räckvidd lätt medger basering i t ex Tyskland (som fallet var under kalla kriget).

Ryssarna har jobbat med OTH-radar sedan 50-talet. Dock gör dess dåliga upplösning den olämplig som eldledningsradar - det får man lösa på andra, mera konventionella sätt.

OTH-radarns styrka är dess extrema räckvidd, vida utöver vad vi behöver i vårt land.

Wiki har en upplysande post om OTH-radar med länkar till intressanta källor.

Unknown sa...
4 augusti 2014 kl. 18:35  

"Försökte det amerikanska planet verkligen inte med att flyga under de 6000-7000 m som krävs för att undgå en traditionell luftvärnsradar i Kaliningrad?"

Hmm, ett signalspaningsflyg som flyger under radartäckning blir väl bara en väldigt dyr personaltransport.

Skulle inte istället C Bildt kunna gå in och begära kopior på de signaler som spelades in som "tack för lånet" av luftrummet. Nu lär vi väl få byta till oss dessa på annat sätt tex genom utlämning av misstänkta terrorister motsv.

Roger Klang sa...
4 augusti 2014 kl. 18:58  

Max Hanemann

Med tanke på att en traditionell radar inte ser speciellt mycket bakom jordens rand så skulle vi ha mycket nytta av en OTH-spaningsradar. Tiden blir snål, för flygvapnet speciellt, utan OTH. Den skulle komplettera flygspaningsradar 890.

Zäta Kalle

Hmm. Jag menar naturligtvis efter att det blev belyst.

Roger

Roger Klang sa...
4 augusti 2014 kl. 19:00  

OTH fungerar även på avstånd så korta som 300 km.

Roger Klang sa...
4 augusti 2014 kl. 21:58  

Jag tänker. Om det amerikanska spaningsplanet inte gick ned på lägre höjd när det belystes, kan det ha belysts överhuvud taget då?

Bara om

A) de amerikanska piloterna var oerhört inkompetenta som inte gick ned till <6000 m när de blev belysta.

alt.

B) planet belystes med OTH-radar och därför inte kunde komma undan.

Vi bör alltså börja med att ta reda på vilken typ av radar som använts. Jag vet att man för några år sedan räknade med att OTH-radar måste vara stationära. Men idag vet vi att ryssarna har "mobila" OTH-radarsystem. Avstånden vi talar om i Wisemans artikel är 300 km eller något mer. Vill vi ha svar ska vi inte vända oss mot Ryssland. Bara amerikanarna vet varför inte planet gick ned på lägre höjd.

Unknown sa...
4 augusti 2014 kl. 22:50  

"Bara amerikanarna vet varför inte planet gick ned på lägre höjd."

De signaler man kunde mottaga var väl värda besväret att någon fick en kavajhytt hos svenska utrikesdepartementet.

Roger Klang sa...
4 augusti 2014 kl. 23:00  

Men om planet gick ned på lägre höjd, vad i helvete gjorde de över vårt Gotland??

Den enda ursäkten för det vore att de var rädda. Var vänlig fråga amerikanarna om deras piloter på det här spaningsplanet var onödigt harhjärtade! Jag vet hur amerikaner är funtade, att ställa den här frågan är det enklaste sättet att få ett korrekt svar från dem.

Roger

RB sa...
5 augusti 2014 kl. 05:23  

False flag operation riktad mot svenska folket. Mjuka upp inför Anschluss.
Alternativt spaning mot Sverige.

Unknown sa...
5 augusti 2014 kl. 08:35  

Man kränkte visst Svenskt luftrum under baltops också. http://www.dn.se/nyheter/planen-flog-in-fran-oster-under-natoovningen/

Anonym sa...
5 augusti 2014 kl. 09:15  

Wiseman talar bara on flygkränkningar. Men hur är det under ytan? Finns det främmande undervattensverksamhet? Med tanke på den ökade spänningen borde det vara ganska livlig trafik, men Sverige har inga möjligheter att övervaka länger - eller också försiggår ett magnifit hemlighetsmakeri. Fass sanningen är nog att Sverige inte har en susning, om nu inte nån badgäst skulle få syn på nåt.

Roger Klang sa...
5 augusti 2014 kl. 09:21  

Jag tänkte faktiskt samma sak RB. A.merikanarna har en lång tradition av kontraproduktiva psyops. Men detta ändrar inte på det faktum att vi är beroende av amerikanarnas närvaro i Östersjöregionen.

Sedan att jag fick mig ett gott skratt i början av dagen när jag läste din kommentar är en annan sak. "Ett gott skratt om dagen håller doktorn borta från magen".

Roger

Grainseed sa...
25 november 2014 kl. 01:12  

Mycket prat om ryska kränkningar av svenskt luftrum i dessa dagar. Förutom brasklappen som nämns ovan om att det skett 50 kränkningar de senaste åren men att de flesta av dem är av hemlig natur, så undrar jag hur många kränkningar som ryssarna har gjort egentligen?
Själv kommer jag bara på den över öland i september.
Och vad är definitionen på luftrum, är det en kränkning av svenskt luftrum att flyga in i svenskt fir utan sedvanliga kontakter med trafikledning?

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade