Valguide 2014: Centerpartiet

Först ut i 2014 års försvarspolitiska valguide är Centerpartiet där Staffan Danielsson har besvarat de 10 frågorna.


1. 2014 har varit säkerhetspolitiskt omtumlande. Hur ser ni på omvärldsutvecklingen och framförallt Sveriges säkerhetspolitiska möjligheter att påverka den? Vad händer vid en ytterligare försämrad utveckling jämfört med idag?

– Situationen i vår del av världen har utvecklats i allvarlig riktning genom Rysslands brott mot folkrätten genom att invadera en del av Ukraina, Krim, och genom att mycket aktivt – uppenbarligen – stödja separatister i Östra Ukraina på olika sätt. Hur Putins informationsmonopol används för att förvrida verkligheten är också alarmerande.

– Sverige har förhållit sig till detta bl a genom att att successivt öka försvarsbudgeten, ytterligare höjningar kan aktualiseras beroende på utvecklingen. Än viktigare är att Sverige noga analyserar och diskuterar sina militära samarbeten med länderna i Norden, med EU och med Nato. Centerpartiet har drivit på detta och förre moskvaambassadören Tomas Bertelmans utredning är viktig och bör leda till en diskussion bland partierna och med medborgarna.


2. ÖB har sagt att när insatsorganisation 2014 fullföljts kan Sverige försvaras mot ett begränsat väpnat angrepp i en specifik del av landet i en vecka, sedan måste utländsk hjälp ha anlänt. Är detta en rimlig målsättning för svensk försvarsförmåga eller bör den förändras? Om svenskt försvar fortsatt ska vara beroende av snabbt internationellt stöd – vem/vilka ska stå för stödet och hur ska stödet garanteras?

– Försvarsmakten är i sin perspektivplan från september 2013 mycket tydliga, försvaret av Sverige måste bygga på ett nära och förtroendefullt militärt samarbete med länderna i Norden, med EU och med Nato. Särskilt framhålls samarbetet med Nato i dess partnerskap för fred där Sverige, för övrigt tillsammans med Ukraina, är bland de mest aktiva länderna. Se även svaret på föregående fråga.


3. Vad i tidigare fattade försvarsbeslut skulle ni vilja ha ogjort i syfte att ge Försvarsmakten en bättre förmåga att lösa sina uppgifter i framtiden?

– När politiker eller människor ser bakåt med facit i hand, dvs när utvecklingen som diskuterades för 10 år sedan nu är känd, finns det alltid en hel del som med den kunskapen skulle gjorts annorlunda. Det ligger i sakens natur att man måste fatta beslut utifrån den verklighet man lever i och med den information man har, med en öppenhet för att justera om omvärlden förändras eller ny information tillkommer.4. Försvarsmakten, FOI och Riksrevisionen har redovisat stora ekonomiska obalanser inom försvarsbudgeten för att insatsorganisation 2014 ska kunna intas. Samtidigt har Försvarsberedningen föreslagit budgetökningar de kommande tio åren om totalt 27 mdr kr, vilket är långt under de obalanser som påtalats. Hur avser ni komma till rätta med obalanserna mellan finansieringen av det militära försvaret och dess målsättningar/uppgifter?

– Försvarsbudgeten och försvarets ekonomi måste naturligtvis alltid vara så balanserad som möjligt, med en rimlig avvägning mellan anslagsnivå och de kostnader som denna medger. Finns obalanser kan budgeten höjas och/eller verksamheten effektiviseras och kostnaderna anpassas. Försvarsbudgetarna framöver måste beakta de stora utmaningar som finns, det kan behövas ytterligare anslagshöjningar beroende på både detta och på omvärldsutvecklingen och det behövs också alltid effektiviseringar av olika slag.5. Sverige lägger idag knappt 1,2 % av BNP respektive 4,7 % av statsbudgeten på det militära försvaret. Vad anser ni är en rimlig nivå? (kan anges i mdr kr)

– Under våren presenterade regeringen ett förslag för att höja försvarsanslagen både under kommande mandatperiod och på sikt. Den stegvisa ökningen innebär att anslagen år 2024 kommer vara drygt 5,5 miljarder kronor högre på årsbasis jämfört med tidigare beräknade anslag. Centerpartiet står bakom och välkomnar de höjda anslagen. Jag har alltid menat att det är relevant att jämföra länders försvarssatsningar med det grova måttet % av BNP, och har pekat på att det faktum att Sverige för 25 år sedan låg i topp bland de nordiska länderna med 2,5 % av BNP till försvaret, medan vi nu ligger i botten, indikerar att vår försvarsbudget behöver öka. Nato anger målet 2 % men huvuddelen av Natoländerna ligger långt under detta. Som alliansfritt land är utmaningen för Sverige att ha en tillräcklig försvarsbudget stor.


6. Vad är det starkaste argument för ett NATO-medlemskap?

– Det faktum, som försvarsmakten tydligt visar på i sin perspektivplan, att Sveriges säkerhet i hög grad beror på ett nära militärt samarbete med bl a Nato. Det nordiska utvecklade militära samarbete som hela riksdagen gärna vill se med de nordiska länderna, just nu med Finland i första rummet, och som skulle öka effektiviteten i de nationella försvarsbudgetarna, skulle kunna fördjupas ytterligare. Den militära snabba högteknologiska utvecklingen med allt kostsammare och precisa vapensystem förutsätter också ett allt närmare militärt samarbete för att kunna få optimal effekt.


7. Vad är det starkaste argument mot ett NATO-medlemskap?

– Naturligtvis vår långvariga tradition av att vara militärt alliansfria och att därigenom söka undvika att dras in i konflikter och kanske därigenom bättre kunna medverka till avspänning och till diplomatiskt agerande i olika konflikter. Idag finns heller inget stöd för ett svenskt Nato-medlemskap, vare sig bland svenska folket eller i riksdagen, och för Centerpartiet är det självklart viktigt att Sveriges säkerhetspolitik fortsatt utformas i brett nationellt samförstånd.8. Ska Sverige delta i en internationell militär insats för att skydda civila undan IS även om någon FN-resolution ej kommer till stånd?

– Situationen och utvecklingen i Syrien och Irak är extremt allvarlig och den fasansfulla terrorn mot civilbefolkningen från IS måste upphöra genom att helst FN agerar med kraft. Om allvarliga brott mot mänskligheten eller folkmord hotar så väger skyldigheten att skydda liv allra tyngst. FN har, både genom säkerhetsrådet och FN-missionen UNAMI, en nyckelroll och en skyldighet att agera. Det är viktigt att de permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet tar sitt ansvar för att lösa upp ev låsningar där eftersom ett FN-mandat är grundläggande. Den irakiska staten har också ett ansvar att skydda sin egen befolkning. Sverige har välkomnat de amerikanska flyginsatserna i Irak, och de har skett på den irakiska regeringens begäran. Den svenska regeringen har precis stärkt det humanitära biståndet till Irak och ökat beredskapen för ytterligare insatser. Om en insats skulle bli aktuell så är Centerpartiet inte främmande för ett svenskt bidrag.
9. Rekryteringen till soldatyrkena går väl, men få stannar den tid som krävs för att Försvarsmakten ska få ihop förmågan och även ekonomin. Vilka åtgärder ska vidtas för att komma till rätta med personalförsörjningen? Hur ställer ni er till att återinföra någon form av värnplikt?

Försvarsmakten arbetar intensivt med den stora utmaning det innebär att övergå från rekrytering via plikt till frivillighet. Man utvecklar sin förmåga att rekrytera tillräckligt många soldater och officerare av god kvalitet och inom den ramen även att de tjänstgör avsedda tider. Försvaret behöver stöd från hela samhället i sitt arbete, och det finns växande goda exempel på detta i olika myndigheter, kommuner och företag mm. Plikten är vilande men kan aktiveras i ett skarpare läge. I fredstid tycker vi det är viktigt att frivillighet, motivation och viljan att tjänstgöra i insatsförsvaret nationellt och internationellt ska utgöra grunden för rekrytering.


10. Det civila försvaret hamnar ofta i skymundan i debatten, men rustades liksom det militära ner kraftigt under 90- och 00-talen. Hur vill ni förbättra det civila försvaret?Försvarsberedningen har, bl a på initiativ från Centerpartiet, pekat på att Sveriges sårbarhet vad gäller t ex energi- och livsmedelsförsörjning aldrig varit så stor som nu, och har riktat en maning till regeringen att snarast låta utreda detta. Uppenbarligen behöver även här resurserna öka på sikt och beredskapsplaneringen behöver aktiveras.


8 kommentarer:

Unknown sa...
21 augusti 2014 kl. 17:08  

Om vi antar att BNP stiger med i snitt ca 1,5% per år fram till 2024 så kommer väl försvarsbudgeten ligga under 1,0% av BNP trots "ökningen" på 5,5 miljarder per år...
Det kallar jag inte en satsning men det gör väl Alliansen i vanlig ordning.

//Jonas75

"Sebastian" sa...
21 augusti 2014 kl. 17:24  

Vilka j-vla icke-svar... att någon ens vågar svara så här. Tror politikerna att vi andra är dumma i huvudet?

Resenären sa...
21 augusti 2014 kl. 19:10  

Sebastian.

Icke-svar...
Jag är nog mer förvånad över att du tycks ha förväntat dig något annat.

L L sa...
21 augusti 2014 kl. 20:44  

Detta kan väl endast överträffas av Moderaternas KE/CW: inte ett enda rakt eller sanningsenligt svar.

Anonym sa...
21 augusti 2014 kl. 21:05  

Jag föreslår en utredning som analyserar i vilken mån detta kan kallas för en valguide!
Var i texten är det meningen att jag få guidning till vad centerpartiet vill?
Uppenbarligen är det något fel på frågorna eller så har herr Wiseman blandat ihop frågor och svar.
Exempel.
"Hur avser ni komma till rätta med obalanserna mellan finansieringen av det militära försvaret och dess målsättningar/uppgifter?
Svar.
"Finns obalanser kan budgeten höjas och/eller verksamheten effektiviseras och kostnaderna anpassas."
Min tolkning före analysen och utredningen är att centerpartiet inte upplever att det finns några obalanser. Följaktligen vill man inte göra någonting! Därmed faller allt vad FM, FOI, Riksrevisionsverket m.fl. kommit fram till!
Här har centerpartiet någon form av insikt som jag tror väljarna skulle vara hemskt nyfikna på att få reda på?

Det verkar också som att de flesta svaren bara har blivit publicerade bara till en liten del. De är väldigt ofullständiga!

SUCK, och så undrar en del varför det ser ut som det gör i landet:-/

Teaterdirektören.

P.S.I fråga har landet ökat sina försvarskostnader enligt centern.
I fråga fem indikerar en sänkning från 2,5 procent av BNP till dagens bottennotering en sänkning.
Har sittande regering ökat kostnaderna till denna låga nivå som nu gör att vi måste öka ytterligare??
Det är inte svårt att gå på grund med en sådan lotsning!

Anonym sa...
21 augusti 2014 kl. 21:56  

"Särskilt framhålls samarbetet med Nato i dess partnerskap för fred där Sverige, för övrigt tillsammans med Ukraina, är bland de mest aktiva länderna."

Är det något skämt eller?
Ukrainas samarbete med NATO tycks inte vara mycket att hänga i julgranen. Eller menar han att första hjälpen utrustning, sovsäckar, skyddshjälmar och skyddsvästar är ett vitalt behov för den svenska försvarsmakten vid en eventuell konflikt.
Om man saknar artilleri & luftvärn så lär inte sovsäckar förslå.

NATOS Partnerskap för fred är inte värt papperet det är skrivet på, se på Ukraina.

Unknown sa...
21 augusti 2014 kl. 22:27  

Efter denna inledning på valguiden finns två saker att hoppas på.
För det första att övriga partiers svar innehåller lite mera substans.
För det andra att Staffan Danielsson reflekterar över vilka som betalar hans lön.

zeta sa...
22 augusti 2014 kl. 23:35  

Att plikten ska vara vilande i fredstid är en intressant hållning. Den hållningen ger automatiskt att plikten ska aktiveras i krigstider. Då antingen fred eller krig måste råda i ett land och inga mellanting finns.

Problemet är att ett modernt högintensivt krig varar i högst en vecka innan det är avgjort. Under den vecka hinner man inte utbilda särskilt många värnpliktiga. Tror politikerna att det kommer råda någon typ av låtsaskrig under några år samtidigt som vi lugnt utbildar våra värnpliktiga till vi är redo att delta på riktigt.

Många som lyssnar på politikerna tror att, de egentligen menar att plikten aktiveras vid ökad hotbild. Men det är inte vad politikerna säger. Fredstid råder även vid maximal hotbild.
Det är dags att ifrågasätta deras hållning!

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade