Ett krig i Europa (uppdaterat 31/8 06.10)

Larmet ska inte utlösas 
Situationen i östra Ukraina fortsätter sin nedåtgående spiral och de ryska maktansträngningarna har kraftigt intensifierats de senaste två veckorna, sedan ukrainska regeringsstyrkor sommaren haft stora framgångar. Ryssland med president Putin vid rodret har ansträng,att utnyttja det västerländska politiska systemet och kulturen på bästa sätt. EU, NATO och USA är kraftigt efter i beslutscykeln och begränsas av svårigheter att enas kring en handlingslinje samt att inte vilja acceptera situationen för vad den är. Den ryska desinformationen där man över tiden jobbar med dubbla budskap, fokuserar mot just dessa områden. Typiska exempel är de ständiga motstridiga budskapen från ryska politiker och makthavare, och inte minst hur man den senaste veckan väljer att trappa upp offensiven samtidigt som toppmötet i Minsk ska påbörjas? Det ska förefalla orimligt att ett land som kallar till toppmöte samtidigt väljer att trappa upp sitt militära maktutövande. Det är också på detta sätt vi ska se nattens utspel från Kreml. Ett utspel där president Putin uppmanade milisen i sydöstra Ukraina (i själva verket ryska styrkor) att öppna för ukrainska förband som inringats där att dra sig ur genom en "humanitär korridor". Utspelet var sannolikt också tajmat till att presenteras först efter president Obamas rätt intetsägande tal i går kväll. Återigen appellerar Putin till dem i väst som fortfarande vill greppa ett sista halmstrå, medan den faktiska händelseutvecklingen fortsatt kommer att gå en annan väg. Att skapa förvirring i beslutsprocessen är ett mycket effektivt verktyg.

Vad gäller de militära insatserna har man i Ryssland varit mycket noggrann med att inte utlösa den i väst efter invasionen av Krim höjda larmberedskapen för militära aktioner. När den västerländska kritiken blivit tillräckligt stark mot ryska truppsammandragningar längs den ukrainska gränsen, har man helt sonika dragit tillbaka de förband man förnekat funnits där och lite senare upprepat proceduren igen. På detta sätt har man framkallat något av en ”Peter och vargen”-effekt av den västliga retoriken. Under våren tillfördes därför östra Ukraina endast frivillig personal och utan tyngre materiel. Under början av sommaren fördes de första tre stridsvagnarna över gränsen, vilket visade att detta inte var tillräckligt för att utlösa några starkare reaktioner i väst, då det hette att rebellerna tagit över stridsvagnar från ukrainska förråd. Under sommaren fortsatte så tillförseln av tyngre materiel i allt större skala, men i så pass låg grad att det inte utlöste några kraftigare reaktioner i en västvärld som inte ville inse situationen. Ett mycket smart tillvägagångssätt som jag och Oscar Jonsson analyserat i tidigare inlägg under sommaren.

Det enda bakslaget har varit nedskjutningen av Malaysian Airways MH17, som innebar att fokus i för hög grad kom att vändas mot situationen i östra Ukraina. En fokus som annars låg på situationerna i Gaza, Syrien och Ebolautbrottet i västra Afrika. Här kunde ukrainska armén utnyttja situationen till att intensifiera sin offensiv och ta tillbaka stora landområden då det blev tillfälligt avbrott i de ryska förstärkningarna. Samtidigt lyckades den ryska propagandaapparaten till stor del diskreditera den information som pekade ut Ryssland som ansvarigt för nedskjutningen. Den ukrainska offensiven öppnade dock dörren för en möjlighet att spela ut kortet om en förestående humanitär katastrof i östra Ukraina, med möjligheten att ryska fredsbevarande styrkor skulle kunna avhjälpa detta. Förslaget vann dock inget stöd i FN:s Säkerhetsråd.


Konvoj 
Istället lanserade Ryssland en ”humanitär” hjälpkonvoj till östra Ukraina. Av förståeliga skäl motsatte sig Ukraina detta, men gick så småningom med på att släppa in hjälpen om denna lastades om till andra fordon innan gränspassage och eskorterades av Röda Korset. Inspektionen av de ryska lastbilarna visade att många var närmast tomma så när på några få mjölsäckar. Ryssland valde också att köra in konvojen i Ukraina utan bistånd av Röda Korset och på en helt annan plats än den som motvilligt godkänts av Ukraina. Här börjar egentligen det intressanta.

Efter att hjälpkonvojen korsat gränsen satte den kurs på industristaden Lugansk i östra Ukraina, vilken Ryssland utpekat som i stor nöd. I bl.a. Lugansk lastades lastbilarna återigen av utan internationell övervakning, men återvände inte direkt och definitivt inte tomma. Istället påbörjades en extraktion av delar av den för Rysslandkritiska ukrainska krigsindustrin. Under den tid som den ryska konvojen spenderade i östra Ukraina lastades maskineri, delar och produkter från bl.a. en fabrik i Donetsk som tillverkar radar- och telekrigssystem, en fabrik som tillverkar delar till några av de ryska kärnvapenrobotsystemen samt den fabrik som är den enda i f d Sovjetunionen som tillverkar turbinblad till flygmotorer och därtill andra kritiska komponenter till flygmotorer. Dessa industrier är arv från det gamla Sovjetunionen efter vars upplösning industrier kommit att ligga i olika länder, varvid Ryssland till stora delar varit tvunget att importera krigsmateriel till sin upprustning. Konstigt nog höll Ukraina igång exporten av krigsmateriel till Ryssland ända till juni då president Poroshenko beordrade att den skulle avbrytas. President Putin yttrade tidigare under våren att Ryssland inom ett år skulle ha ersatt bortfallet av krigsmaterielimport med egen produktionen. Ett uttalande som förkastades av internationella bedömare. Det var nog dock få som då gissade sig till att plundring skulle vara ett led i detta. Återigen var det en mycket skickligt genomförd operation, genomförd framför näsan på såväl den ukrainska regeringen som resten av världen. I veckor hade Ryssland berättat om denna hjälpkonvoj man vill genomföra till stöd för de nödlidande och hur de hemska ukrainarna försökte förhindra det. Ett snilledrag som innebar vinst för Ryssland på alla plan. Ukraina tvingades rätta sig efter den ryska viljan och man kunde därtill genomföra uthämtningen av krigsmateriel/industri. Inte omöjligt en av världens skickligast genomförda operationer, väl i klass med Glomar Explorer. Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov utlovade under början av veckan också att en ny "hjälpkonvoj" snart ska skickas.

Satellitbild av ryska lastbilar ur hjälpkonvojen i anslutning till ukrainsk krigsmaterielfabrik

En andra front 
I helgen kom rapporter om stora ryska trupprörelser över gränsen in på ukrainskt territorium och för första gången tillfångatogs under förra veckan personal från ryska reguljära förband. Samtidigt upptäcktes också gravar i Ukraina för soldater från det ryska elitförbandet 76. luftlandsättningsdivisionen i Pskov (en gång i tiden tillmätt så stort värde att svensk beredskap justerades utefter var divisionschefen befann sig). Veckan innan hade också brittiska journalister rapporterat egna observationer om reguljära ryska mekaniserade förband som korsade gränsen in i Ukraina. Under början av denna vecka kom ytterligare rapporter om att stora förband korsat gränsen och att hårda strider stod längs kusten till Azovska sjön, varvid det blev uppenbart att Ryssland öppnat en ny front i kriget.

Denna andra front i söder längs Azovska sjön bedömer jag ha som mål att öppna en landkorridor från Ryssland till Krim. Krim är sedan annekteringen en rysk logistisk huvudvärk då området ej är självförsörjande på el, vatten och livsmedel. Även här har Ryssland offentliggjort en plan bl.a. byggandet av en bro över Kerch-sundet. Detta är dock ett projekt som beräknas ta minst 5 år. Tills dess är försörjningen av Krim mycket osäker och egentligen beroende av ukrainsk välvilja. Sålunda lär det stå högt upp på den ryska agendan att trygga Krims försörjning.

Ryska ekonomiska och industriella intressen i Ukraina

I förrgår kom uppgifter om att ett hemligt möte mellan USA och Ryssland hade hållits i Finland under sommaren för att diskutera en lösning på Ukraina-krisen (även bekräftat från finska myndigheter). Bland de krav som Ryssland lagt fram återfinns också just tryggandet av det ukrainsk-ryska försvarsindustrisamarbetet och försörjningstrygghet för Krim. Jag bedömer också dessa som två av de övergripande strategiska målen med de ryska operationerna i östra Ukraina, liksom att hålla Ukraina utanför NATO (återfinns indirekt i kraven som framfördes i Finland). Bidragande mål är även tryggande av rysk basering i sydvästlig operationsriktning, stärkande av nationell självkänsla och ett försvagande av EU. Troligast bedömer jag är att Ryssland nu fortsätter de militära operationerna längs med Azovska sjöns nordkust med tillägg av ytterligare viss geografisk massa som senare vid ett förhandlingsbord kan lämnas tillbaka medan man behåller en korridor, eventuellt i form av en frusen konflikt med ”ryska fredsbevarare” på marken. Farligast vore fortsatta operationer västerut för att upprätta Novorossija, men det folkliga stödet i Ukraina för något sådant är lågt, varvid det skulle binda stora ryska styrkor för att upprätthålla detta. Besvärande är dock att president Putin i natt talade i termer av Novorossija, vilket han inte gjort förut. För ukrainsk del är frågan när och om man ska utlysa allmän mobilisering. En sådan skulle drabba den redan mycket hårt ansträngda ukrainska ekonomin, vilket sannolikt bidragit till att ett sådant beslut aldrig fattats, trots många förespråkare.

Man ska vidare bära i åtanke att den ukrainska operationen i sig endast är en delmålsättning för Ryssland i ett längre perspektiv (Rekommenderar läsning av min inläggsserie Strategiska Realiteter 1-4 från 2012).


Oviljan att acceptera situationen
Putin har haft initiativet hela vägen sedan invasionen av Krim i början av mars och inte tappat det för ett ögonblick. Inte ens i samband med MH17. Man kan därtill konstatera att de västliga sanktionerna inte ger någon effekt. De hårdare sanktioner som effektuerades efter MH17 var man redan förberedd på i Ryssland och kunde snabbt tillämpa egna motsanktioner som vid första anblicken tedde sig som riktade mot den egna befolkningen. I själva verket har dessa matimportsanktioner visat sig effektiva i att splittra viljan i EU, då man i Ryssland helt korrekt analyserat att EU:s jordbrukspolitik, med en överproduktion som kräver avsättning i andra länder, är en av unionens stora svagheter. Sverige är visserligen inte direkt drabbat av sanktionerna, men kommer att drabbas indirekt när andra europeiska jordbruksvaror nu ska avsättas till låga priser inom unionen. Redan nu protesterar bönder i södra Europa mot de sanktioner mot Ryssland som orsakat motsanktioner, vilka i sin tur gör att böndernas inkomster är i fara. Den västerländska oviljan att tillämpa hårdare sanktioner bevisar återigen att det handelsutbyte som liberal säkerhetspolitik utpekat som krigsavhållande, snarast istället visat sig vara ett hinder för effektiva sanktioner mot en aktör som väljer att inte spela enligt den västerländska regelboken.

Statsminister Fredrik Reinfeldt hör till dem som fortsatt greppar efter det sista halmstrået genom att under eftermiddagen i radio säga att situationen nu är så nära krig man kan komma. För de flesta står det dock fullständigt klart att det nu utspelas ett krig mellan Ryssland och Ukraina och att förlusterna på bägge sidor är kraftigt stigande. ”Premiärministern” i ”Folkrepubliken Donetsk” meddelade idag att hans styrkor har stöd av 3000 ryska soldater. De ryska soldatmödrarna, en intresseorganisation skapad ur Tjetjenienkrigets fasor för ryska soldater, beräknar att Ryssland har ca 15 000 man insatta i Ukraina. Av dessa beräknar man att ca 400 nu har stupat, sårats eller saknas – bara ur de ryska förband som tagit från sydvästra Ryssland. De ryska militära operationerna i Ukraina har nu också tagit sig in i vissa ryska media, bl.a. tv-kanalen Dozdj (regn) som kartlagt ryska soldatgravar, samt tidningen Vedomosti som på ledarplats kräver svar om vilka militära operationer Ryssland just nu genomför i Ukraina.


Hemma i Sverige sker nu över tiden en viss tillnyktring bland svenska politiker som börjat förstå att Europaåterigen går en dyster framtid till mötes. Flera partier börjar nu tala om att återinföraen värnplikt, men att vidta den för stunden absolut viktigaste åtgärden – att omedelbart tillföra Försvarsmakten pengar för att öva, är det ingen som vågar sig på. Den enda ljuspunkten är regeringens beslut om att underteckna ett värdlandsavtal med NATO, men detta måste sedan tröskas igenom Riksdagen där bl.a. Vänsterpartiet lovat motsätta sig avtalet. Hade regeringen agerat tidigare, hade ett riksdagsbeslut redan kunnat vara färdigt innan valet, istället för att man nu ska riskera att Socialdemokraterna ska behöva göra upp frågan med Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Vad vi än tycker om utvecklingen just nu bör det påminnas om att Försvarsmakten enligt försvarsbeslutet 2009 behöver upp till 6 månaders förvarning för att höja sin beredskap. Hade regeringen beslutat om höjd beredskap vid invasionen av Krim hade Försvarsmakten kunnat ha den intagen till på måndag. Man kan inte annat än beklaga att det var det systemet som beställdes, men så var det också billigare än reell förmåga. Frågan är dock vilken signal som ska vara tillräckligt kraftig för att föranleda en beredskapshöjning, men samtidigt tillräckligt ofarlig för att ge 6 månader tills operationer i svenskt närområde påbörjas?

Likaså bör man också ställa sig frågan hur en insatsorganisation beställd 2009 ur en numerär och grundorganisation för endast internationella insatser beställd 2004 och därtill inte fullt bemannad och utrustad förrän på 2020-talet (om finansiering tillförs), kan vara fortsatt operativt relevant i ett Europa som nu upplever ett mellanstatligt krig, där angriparen dessutom är ett av våra grannländer.


Som en påminnelse om vårt geografiska läge, vill jag påpeka att det från Stockholm är närmare till Kiev än till Bryssel.


Uppdatering 11.30: Det ryska justitiedepartementet har nu beslutat att organisationen för de ryska soldatmödrarna, ska listas som "utländska agent". Ett öde som de nu delar med i stort sett alla andra NGO:er och organisationer för mänskliga rättigheter i Ryssland. De ryska soldatmödrarna har en mycket stark ställning i Ryssland och är en kraft som Kreml hittills undvikit att stöta sig. Organisationen har sedan sin tillkomst 1989 slagits för de ryska soldaternas rättigheter och har blivit mest känd för sitt arbete under det första Tjetjenienkriget, samt kampen mot dedovsjtjina, den kraftiga penalismen inom de ryska väpnade styrkorna. Det torde vara uppenbart att dagens beslut har att göra med organisationens uttalanden angående de ryska styrkorna och operationerna i östra Ukraina.

Läs mer om de ryska soldatmödrarna på Östgruppen blogg för mänskliga rättigheter i Ryssland

Uppdatering 13.00: Från presidentens råd för mänskliga rättigheter (i Ryssland) kommer uppgifter att vid en och samma händelse i mitten av augusti stupade 100 ryska soldater, sedan den kolonn man färdades i träffades av ukrainskt raketartilleri. Vi får se om Kreml framgent anser sig behöva ett råd för mänskliga rättigheter.


 Uppdatering 30/1 22.50: Till ny "utrikesminister" för EU valdes idag Federica Mogherini, en vänsterpolitiker från Italien som säger sig tro på mer dialog med Ryssland. Italien har hittills varit ett av EU-länderna som varit minst positiv till sanktioner mot Ryssland. EU är nu ikväll också fortsatt oenigt till hur utökade sanktioner mot Ryssland ska se ut. Uppenbarligen fungerar söndra och härska lika utmärkt som alltid. 

Uppdatering 31/8 06.10: Peter Woodarski har idag en mycket bra ledare i DN där han konstaterar att det pågår ett krig i Europa och att detta måste ta större plats i valrörelsen. Jag Instämmer till fullo. Att det de facto pågår ett krig i Europa måste bli en större fråga i valrörelsen. Detta är inte ett snabbt övergående fenomen utan tyvärr bara början på ett nytt och oönskat skede i historien. Det måste värderas in att här är angriparen och det land som gör allt för att underblåsa konflikten ett av Sveriges grannländer, liksom att tyngdpunkten i framtiden kommer att utgöras av vårt omedelbara närområde, vare sig man avser Östersjön (kort sikt), eller Arktis (lång sikt). Vilket parti som är bäst skickat att hantera detta och förbereda Sverige för en sådan framtid, måste bli en central fråga för väljarna. 40 kommentarer:

Martin sa...
29 augusti 2014 kl. 07:48  

Ryssland hjälper befolkningen i östra Ukraina försvara sig. Verkar som wiseman glömt bort att kriget bedrivs av Kiev mot en befolkning som bara gjorde samma sak som förde regimen i Kiev till makten, det vill säga utnyttja gatans parlament för att ta makten. Östra Ukraina har faktiskt hållit en folkomröstning som självständighetssidan/federalistsidan vann. Och den folkomröstningen var väl ungefär lika rättvis/orättvis som presidentvalet som skulle legitimera regimen i Kiev. Befolkningen i östra Ukraina vill faktiskt inte vara en del av Ukraina. Varför tycker du att det är ok att tvinga dem med artelleri och bombflyg och kulsprutor? Tycker Wiseman att London bör börja bomba bostadskvarter i Skottland om de röstar för självständighet? London skulle vara mindre orättfärdiga om de gjorde det eftersom regeringen i London vann vakten i fria och rättvisa val, snarare än med gatans parlament.

Dessutom, EU och USA är de som finansierar hela kriget mot östra Ukraina. Ukraina är ju faktiskt bankrutt och överlever på lån från IMF som ju kontrolleras av EU och USA.

Die Dumme Schwede!!!! sa...
29 augusti 2014 kl. 09:13  

Per Albins berömda ord; "Sveriges beredskap är god", börjar "eka" så smått i bakgrunden och dagens svenska politiker verkar vara lika totalförlamade som dåtidens när det gäller den svenska militära beredskapen. Dock skall sägas, att till skillnad från nu så hade Sverige en allmän värnplikt även om den var selektiv på 1930 - talet. Min gamle far mobiliserades först till finska gränsen 1939 och efter hemförlovning i februari 1940 snabbt mobiliserad den 12 april 1940 igen. Utrustning fanns, om ej fullständig, och civila byxor och skodon fick blandas med "grötrock" innan "paniken" lagt sig hos intendenturen och ordningen hade återställts. Numera är allt avvecklat så det får bli civilt rakt över. Miljarder och åter miljarder har "kastats i sjön" avseende personlig utrustning, skrotade pansarfordon och avveckling av pansarvärnsvapen, skrotade fordon över huvud taget, plomberade anläggningar, avveckling av artilleripjäser, avveckling av utbildningsanstalter, minimering av flygvapnet så att det inte ens klarar av incidentberedskapen och flottan/kustartilleriet är ett minne blott.
Alla dessa militära bloggar, tusentals insändare, skarpa varningar via militära förberedelser och övningar i Östersjöområdet verkar ej tas på allvar av det politiska etablissemanget. Som vanligt så blir det att stå totalt oförberedd igen med ett konstaterande; "Vi hade inte en aning om att det kunde bli så här."

Sommarfararen sa...
29 augusti 2014 kl. 10:04  

Ett ryskt troll som hittat bloggen - vidriga "människor".

SKK Korpralen sa...
29 augusti 2014 kl. 10:18  

Fantastiskt bra inlägg Wiseman! Önskar alla läste detta. Okunskapen, och i många fall naiviteten, bland svenskar är så fruktansvärt stor!

Jag hoppas dyrt att våra politiker kan se verkligheten för hur hemskt den har utvecklat sig,istället för att välja att titta bort ifrån det som sker!

Jag tror och hoppas det är fler än jag själv som är oroliga för vad framtiden väntar Europa, även om det fortfarande ligger som en elefant i många rum.

Ställer mig dock frågande? Hur skulle en kraftprojektion se ut gentemot våra baltiska grannländer se ut? Alla utom Sverige har förstått att gränserna och manskapet ska stärkas (speciellt i de utsatta länderna längs med gränsen).

Erik sa...
29 augusti 2014 kl. 10:32  

Jag är lite mindre pessimistisk än Wiseman. Tror till exempel inte öppnandet av den södra fronten längs Azovska sjön är ett riktigt försök att upprätta en landbrygga till Krim. Snarare är det bara ett sätt att avlasta terroristerna i Donetsk och Lugansk genom att binda upp Ukrainska styrkor på annat håll. Hade man menat allvar så hade man antagligen redan tagit Mariupol, nu vill man bara testa den Ukrainska beredskapen lite grann. Förhoppningsvis inser man att det kostar för mycket, både i pengar och ryska liv, att hålla landbryggan, men vi får väl se vad som händer senare.

Angående ukrainsk mobilisering så tror jag bristen på kompetent och pålitligt ledarskap är en begränsande faktor. Frivilliga miliser funkar antagligen bättre än den reguljära armén som inte kommer vara särskilt motiverad i vare sig ledning eller bland fotsoldaterna.

Ukrainsk blockad mot Krim blir det nog så fort Ryssland börjar skruva åt gaskranarna. Det blir ju en väldigt absurd situation att två länder som är i sånt extremt behov av handel med varandra faktiskt ligger i krig. Oavsett vad som sägs officiellt så kommer ju handel över den oerhört porösa gränsen fortsätta på alla ställen där granaterna inte regnar för tillfället.

Die Dumme Schwede!!!! sa...
29 augusti 2014 kl. 11:27  

Som "gammal stridsflygare", från tiden när Sverige hade ett flygvapen, fick jag nyligen en förfrågan, i och för sig hypotetisk, om jag skulle ställa upp och försvara dagens Sverige vid en kris eller krigsrisk. Mitt svar blev ett "rungande Nej"! Jag har, i alla fall, inte lust att försvara detta svenska politiska garnityr vilka medvetet har satt mitt fosterland i ett totalt handlingsförlamat läge. Dessutom försvara med vad?
Medan regering, riksdag, Konungahuset och HK flyr Sverige så skulle jag stanna kvar och bli "kanonmat", Nej Tack!

Mats Wern sa...
29 augusti 2014 kl. 11:37  

Skrev ett inlägg och tyckte på förhandsgranska då försvann det. Dålig kommentarsfunktion.

Anonym sa...
29 augusti 2014 kl. 13:00  

Wiseman:

Tack för ett mycket läsvärt inlägg! Jag vill bara protestera mot en detalj. Strax före sommaren la vi i Sverigedemokraterna ett förslag om att omedelbart aktivera den s.k. beredskapskrediten för att genomföra akuta åtgärder till förmån för ett stärkt svenskt försvar (inklusive värnplikt):

http://lantvarnet.se/2014/06/04/sveriges-forsvar-i-skuggan-av-ukraina-nyttjande-av-beredskapskrediten/

Jag tycker alltså att i vart fall vi har demonstrerat att vi vill vidta kraftiga åtgärder.

Unknown sa...
29 augusti 2014 kl. 14:31  

Vill varmt rekommendera SMB förmånsböcker "Putin rustar Ryssland" (Jörgen Elfving) "Balticum nästa" (Vera Efron). Lovar att ni får många "Ahaaa" upplevelser. Borde vara obligatorisk läsning för alla försvarspolitiker.

Erik sa...
29 augusti 2014 kl. 14:43  

Angående uppdateringen kl 13.00 så verkar det ju då som att Porosjenko hade helt rätt när han hävdade att delar av en konvoj förstörts:

http://www.theguardian.com/world/2014/aug/15/ukraine-claims-destroyed-russian-military-vehicles-crossed-border

Just a guy sa...
29 augusti 2014 kl. 14:49  

Jag har svårt att se att några korridorer skulle lösa något mer än ytterst regionalt.

Det här är en betydligt större fråga än så och den har pågått väldigt länge.

Ryssland är pressade. EU utvidgas, Ryssland stängs in, USA/Nato flyttar trupper, robotförsvar sätts upp, Kina växer och Ryssland ser strategiska produkter glider ur deras händer.

Varför har Bildt t.ex. varit så oerhört pådrivande i att minska Rysslands rörelseutrymme genom att försöka utvigda EU med länder som inte har i EU att göra?

Pressar man ett djur tillräckligt hårt så kommer det till slut att sätta emot. Oavsett hur lugnt det var strax innan.

Även om världssamfunden klarar av att tygla Ryssland i Ukrainakrisen så är jag övertygad om att de bara kommer att gåvidare mot nästa land på listan.

Vi behöver respektera dem på samma sätt som vi vill bli respekterande. Därmed inte sagt att vi ska låta dem få göra som de vill men vi ska inte låtsas om som at vi i väst inte bara är en del av problematiken och kanske till och med den bidragande orsaken till varför det ser ut som det gör just nu.

Gronvita sa...
29 augusti 2014 kl. 16:12  

Vi lägger fortfarande mycket mer pengar på försvaret än vad Finland gör och de har betydligt starkare försvar än vad vi har såväl materiellt som personellt och beredskapsmässigt. Alltså gripbart nu. Det beror givetvis på militärens egen inkompetens att det blivit så.

Allvarligare än så är ändock det som signaturen "Die Dumme Schwede" ger uttryck för nämligen det totala misstroendet mot statsledningen och därmed oviljan att "ställa upp". Har hört väldigt många som resonerar likadant. Det kan vi inte lösa med mer pengar på något konto.

Vi måste verkligen börja om och bygga från grunden på många sätt och vis. Blir nog en uppgift för forskare att senare klura ut hur i hela friden det kunde gå så snett när vi satte krokben för oss själva. Hur många tror att hönshusen i Rosenbad och på Helgeandsholmen har förmågan att visa handlingskraft annat än att kackla högt (mycket retorik), skylla på varandra för att slutligen personligen avgå med tillräckligt fet pension för att kunna säga "jag har lämnat det där bakom mig (lex Maud Olofson och Nuon)"? Då vill i alla fal undertecknad se riksrätt mot syltryggarna.

uppgiven sa...
29 augusti 2014 kl. 17:35  

@Gronvita

"Det beror givetvis på militärens egen inkompetens att det blivit så."

Det där får du gärna utveckla. Menar du att FM inte har levererat vad politikerna har beställt?

Unknown sa...
29 augusti 2014 kl. 19:11  

Midvintermörker och midsommargryning är fiction, men den här höstskymningen utspelar sig inför öppen ridå.

Tidigare M sa...
29 augusti 2014 kl. 19:14  

Expressen gjorde en granskning för några år sedan. Där dom konstaterade att Finlands försvar kostade ca hälften av det Svenska. Men var ca 36 ggr så stort! Hade jag varit finans eller försvarsminister i det läget. Så hade jag ringt min Finska kollega direkt. För att fråga, hur i he*vete har ni gjort? Det borde ju ha varit Borgs dröm, 20 miljarder mer till skattesänkningar. Och ett försvar som endast partier på dom respektive ytterkanterna hade gnällt på. Och då av helt motsatta skäl.

Unknown sa...
29 augusti 2014 kl. 21:50  

Det är med försvaret o den svenska nationen att man precis som en alkoholist måste nå botten, för att börja om på nytt. och sluta supa.
Sämre än så som det är nu har det ju aldrig varit.
Problemet är att det är en jäkla tid till själv-rannsakan och "börja om"...Vi har inte den tiden.
Vi bör titta på hur finnarna tog sig samman 1939 och kunde bjuda motstånd med bravur mot övermakten. Samma läge som Ukraina är nu. Att inte någon politiker på allvar insett att "Det kunde varit vi"....Vi ska räkna med att ryssen känner vårt prekära läge. Och kommer o utnyttja det...Sanna mina ord!

Anonym sa...
29 augusti 2014 kl. 22:27  

Mycket bra inlägg, men jag förstår inte varför försvarsbloggarna envisas med att försöka mörka att SD har omedelbara och kraftiga satsningar på försvaret i sin budget. Särskilt nu när Reinfeldt offentligt deklarerat att invandringen går före alla andra utgifter borde det väl vara helt okontroversiellt att lägga egna värderingar konstatera att SD ordentligt.

Sen kan man ju kritisera dom för sin naivitet gällande Nato tex men det är en annan fråga.

Baron Von Keff sa...
30 augusti 2014 kl. 01:08  

Jag ser ingen som helst mening med att försvara statsbildningen som kallas för "Sverige" när regering och riksdag beslutat sig för att avveckla svenska folket.

Givet nuvarande demografiska trender kommer den framtida befolkningen i det geografiska område som kallas Sverige att i huvudsak härstamma från utomnordiska etniska grupper redam inom 20-30 år. Även om invandringen minskas så som Sverigedemokraterna vill, så kommer detta bara att inträffa något årtionde senare givet invandrarnas större barnafödande.

Det är ingen mening med att ha en försvarsmakt om vi samtidigt har öppna gränser och mångkultur.
Invaderande ryska soldater är liksom bara en annan form av papperslös migrant.

Läs och förstå implikationerna av detta:

Affes statistikblogg

Sten-Erik Björling sa...
30 augusti 2014 kl. 08:14  

http://vineyardsaker.blogspot.se/2014/08/august-29th-1535-utczulu-ukrainian.html

Varför skall Ryssland invadera när Kiev-juntan gör ett så bra jobb med att skjuta sig själv i huvudet?

Om Ryssland verkligen hade invaderat med reguljära styrkor så inte skulle de gått in med ålderstigen materiel och i litet antal - då skulle striderna idag stå utanför Kiev...

Om nu extern inblandning är så förkastligt - var finns protesterna mot att CIA styr operationerna hos den Ukrainska armen och att man har utländska legosoldater från XE mfl förutom Polska legosoldater stridande i östra Ukraina finansierade av USA och EU?

De som är desperata är USAs, UKs och EUs finansiella eliter som ser avgrunden komma närmare med BRICS banksysm och Rubel och Yuan-baserad handel av olja vilket slår sönder deras möjligheter att kontrollera världens finansiella system.

Vi får bara hoppas att de militära ledningsstrukturerna förhindrar att dessa krafter utsätter oss för kärnvapenkrig - vilket innebär att vi alla kan hälsa hem...

Sten-Erik Björling

Die Dumme Schwede!!!! sa...
30 augusti 2014 kl. 09:22  

Alldeles rätt "Gronvita"!
Det svenska försvaret var förr en "folkrörelse" men detta har försvunnet i fjärran, som så mycket annat svenskt, eftersom Våra folkvalda anser denna attityd vara ful och ej politiskt korrekt.
Därför är engagemanget totalt obefintligt att försvara en nation som inte ens får finnas till. Idag gäller parollen; "Alla tänker på sig det är bara jag som tänker på mig!"
Svenska politiker har alltid varit "världsmästare" på att tala om hur andra nationer skall bete sig men varit totalt oförmögna på att styra sitt eget land i de rätta banorna.
Jag har tidigare, under 1980 - och 1990 - talet, alltid ställt upp eftersom bristen på "flygande personal" varit kronisk och ej gått i takt med verkligheten.
Men för mig är Sverige numera passé.

HTKA sa...
30 augusti 2014 kl. 10:35  

@ uppgiven

Bra frågeställning "Menar du att FM inte har levererat vad politikerna har beställt?".

För mindre än ett år sedan (insatsförsvar, org14, 18 etc) skulle nog politikerna säga, nej FM har inte levererat det vi beställt.

Hur det är idag för beställaren(politikerna) låter jag vara osagt, men inköparna (politikerna) har nog fullt upp med att "se över" inköpslistorna.

För övrigt så undrar jag varför vår ansvarstagande Statsminister med stab håller så låg profil nu när FM har "höjt" beredskapen. Det är ju inte varje dag det händer. Kanske de dyker upp när brasan tagit sig lite till, eller avvaktar helt kallt då den måhända kanske slocknar av sig själv.

Forsno sa...
30 augusti 2014 kl. 10:42  

Om jag för ett ögonblick får klämma in mig mellan alla valkampanjande Sverigedemokrater och vulgärpropagerande femtekolonnare så tror jag att just den för Ryssland strategiska försvarsindustrin är ett krigsmål som Vladimir Vladimirovitj inte kan ge upp oavsett vad det kostar honom.

Att han skulle sno den i "The Ukrainian Job" istället för att permanent kontrollera länen där den ligger var oväntat, men såhär i efterhand så är det en självklar lösning; lika effektiv som den är skamlös.

Klassisk Putin med andra ord.

HTKA sa...
30 augusti 2014 kl. 12:23  

Ja, det märks att det verkligen är valtider och partierna har fullt upp med sig och sitt.
Är väldigt förvånad över att det inte kommit någon kritik från vissa partier att FM beredskapshöjning är provocerande.

Det kanske infunnit sig ett sunt förnuft även i de mest rabiata kretsarna. Nåväl osvuret är bäst, det är inte klart än.

Unknown sa...
30 augusti 2014 kl. 12:52  

Sanningen är den att grabbarna i Bryssel med naive Bildt i spetsen spänt bågen för hårt. Det EU vi en gång röstade för såg inte ut så här och inte uppmålades heller bilden av att vi likt en frikyrkorörelse skulle försöka utan hemningar yngla av sig. I dag har vi utan mandat från de medborgare som röstade ja, med knapp majoritet märk väl tagit in länder vars ekonomi varit konkursfärdig. Resultatet har blivit en ekonomisk kris av sällan skådat slag. Varför man nu plötsligt ville "köpa in" Ukraina övergår mitt förstånd. Allt naivt skitsnack från Bildt om västs "skyldighet" att värna friheter parat med den slitna jargongen Allas Lika Värde banade väg och var så att säga osten i råttfällan. Att Ryssland aldrig skulle och heller aldrig kommer att acceptera ett västligt övertagande med NATO i kölvattnet av Ukraina där Ryssland har viktiga flottbaser begrep vem som helst. Hela den här krisen beror i sak på naiva västpolitiker som med ofantliga lån bildligt talat ville köpa Ukraina. Vilken taktik som är mest förkastlig kan diskuteras.

Sten-Erik Björling sa...
30 augusti 2014 kl. 17:02  

http://www.globalresearch.ca/russia-invades-ukraine-strategic-nato-public-relations-stunt-where-are-the-russian-tanks/5398148

Det bör noteras att separatisterna har lagt beslag på ett stort antal stridsfordon och artillerisystem från de storskaliga "mottis" som de skapat och tömt.

Konsekvenserna från detta lilla äventyr bl a arrangerat av vår riksfjant till utrikesminister kommer att bl a inbegripa ekonomisk depression inom största delen av EU, miljoner flyktingar från västra Ukraina när vintern slår till med kraft samt ett rätt stort inflöde av Ukrainsk maffia in i Västeuropa...

Grattis Calle, hoppas det var värt det... Speciellt som inga av målen kommer att uppnås - vare sig Krim eller beslag av industriella delen av östra Ukraina... Kvar blir EU med ett gigantiskt stödområde och massiva flyktingströmmar...

Häpp...

Sten-Erik Björling

Anonym sa...
30 augusti 2014 kl. 17:15  

Tack för en välskriven artikel fylld med intressanta spekulationer. Jag har dock lite undringar.

Du säger att Rysslands syfte med konvojen var att köra ut utrustning, finns det verkligen så mycket utrustning i närheten av Lugansk som man skulle vilja få med sig hem så att det skulle motivera det här? Kan det snarare inte vara så att man helt enkelt valde att skicka konvojen för som ett extremt störande moment som måste avlett väldigt mycket uppmärksamhet från det som uppenbarligen skedde. Nämligen att man förberedde sig på ett motanfall?

När det gäller pushen mot Mariopol så känns det väl en aning ambitiöst att försöka upprätthålla en korridor över land, när det går alldeles utmärkt att försörja Krim över vattnet ett bra tag. Min bedömning är att man vill tvinga de Ukrainska trupperna att försvara staden och därmed inte ha reserver kvar att kunna häva inneslutningen som verkar ha skett kring staden Ilovajsk.

Magnus Redin sa...
30 augusti 2014 kl. 23:48  

När bojkottar vi Frankrike som säljer krigsfartyg till Ryssland som till exempel är lämpliga för att angripa Sverige?

Gustav sa...
31 augusti 2014 kl. 11:23  

W:s senaste uppdatering:
"Vilket parti som är bäst skickat att hantera detta och förbereda Sverige för en sådan framtid, måste bli en central fråga för väljarna."

Problemet är väl att alla partier som varit med och ställt till det så att vi knappt har något försvar nu kan anses som "mindre lämpliga att hantera detta"?

Antingen så måste ett eller flera av dem göra en ordentlig "pudel" eller så tvingas man rösta på ett parti som faktiskt ha sagt sig vilja satsa ordentligt på försvaret?

Vad får vi för odds på pudlar innan valet?`

Jag skulle jättegärna vilja se Fru Widegrens pudel ;)

Sten-Erik Björling sa...
31 augusti 2014 kl. 12:35  

Lite från den andra sidan...

http://vineyardsaker.blogspot.se/2014/08/august-30th-2143-utczulu-ukraine-sitrep.html

Risken med att endast ta in information från en enda aktör i en konflikt...

Det vi riskerar är ett storkrig i Europa - är detta vad man vill?

Sten-Erik Björling

Sten-Erik Björling sa...
31 augusti 2014 kl. 13:07  

Lite intressant inlägg om den genomförda "Ryska invasionen med reguljär trupp..."

http://cluborlov.blogspot.ca/2014/08/how-can-you-tell-whether-russia-has.html

Som gammalt gränsbefäl så kan jag nog hävda att mycket stämmer...

Sten-Erik Björling

Sten-Erik Björling sa...
2 september 2014 kl. 06:58  

När till och med seniora underrättelsespecialister i USA rekommenderar Merkel att blockera Nato-utvigdning och aggressiva planer mot Ryssland gällande Ukraina...

http://www.zerohedge.com/news/2014-09-01/ex-nsa-director-us-intelligence-veterans-write-open-letter-merkel-avoid-all-out-ukra

Vill vi verkligen få till ett Europeiskt storkrig baserat på propaganda och mycket tveksamma "bevis"? De som kräver krafttag mot Ryssland borde tänka efter lite mer och låta bli att låta testosteronet flöda....

Sten-Erik Björling

Visible sa...
2 september 2014 kl. 12:55  

Bra artikel som vanligt Wiseman. Det är värre med kommentarerna där kvalitén störtdyker av femtekolonnare och valpropaganda.

Sommarfararen sa...
5 september 2014 kl. 01:38  

Såg att Björling försöker trakassera Carl Bildt under pseudonymen "bildterberg". Vilken ynklig "människa"...

Sten-Erik Björling sa...
5 september 2014 kl. 08:28  

Gudmar Birgersson,

Bildterberg är ett begrepp som jag aldrig har använt - jag refererar till Bildt som riksfjant...

Kan du vara vänlig och ge en länk? Låter som en ID-stöld... Det är mycket enkelt att skapa en identitet med mitt namn och skriva vad som helst. Du kan ju pröva med ditt eget namn på ett forum för att se hur enkelt det är...

Sten-Erik Björling

Sten-Erik Björling sa...
5 september 2014 kl. 08:35  

Gudmar Birgersson,

Har undersökt detta och det finns en person som skriver under namnet bildterberg. Det är inte jag - har modet att skriva under eget namn. Det var dock rätt intressanta länkar som den personen fick refuserade på Bildts blogg - rätt läsvärda länkar faktiskt... En får tacke...

Sten-Erik Björling

Sten-Erik Björling sa...
5 september 2014 kl. 08:51  

Förresten, lite intressant information...

http://vineyardsaker.blogspot.se/2014/09/september-4th-2353-utczulu-ukraine.html

Det bör nämnas att separatisterna sedan ett antal veckor tillbaka har formerat reguljära bataljoner från de konfiskerade fordon och pansarenheter som de bl a lade beslag på i den s k södra "mottin". Kan förklara varför man nu i spaningsfoton ser både större grupperingar av pansar och artilleri från separatisternas sida.

Notera förlustsiffrorna i länken och mängden tillfångatagen materiel. Dessa förluster är resultatet av en ödesdiger taktik från Kiev-juntan att skicka in trupp snabbt utan support i bredd vilket resulterat i ett antal inkapslingsoperationer vilka i sig inneburit total förlust av stora förband. Kiev-juntans förband har koncentrerat sig kring vägarna och lämnat "grönytorna" utan täckning - vilket infanteri- och jägarbefäl som helst inser risken med det förfarandet...

Den tidigare försvarsministern Gates i USA har hävdat att Nato-utvidgningen österut var ett strategiskt misstag och har nu resulterat i risken för ett storkrig i Europa. Nu får vi bara hoppas att partner håller rätt tunga i rätt mun för att undvika eskalering.

Konsekvens av talet från Nato om placering av ABM-system i östra Europa:

http://www.zerohedge.com/news/2014-09-04/major-escalation-russian-general-demands-preemptive-nuclear-strike-doctrine-against-

Vilket JAS-system kan hantera kärnvapen levererade med taktiska ballistiska missiler? Eller stort antal kryssningsrobotar? Vi leker med elden här och testosteronet måste hållas borta från beslutsprocesserna!

Sten-Erik Björling

Unknown sa...
5 september 2014 kl. 08:51  

Egentligen är en sådan här genomgång fullständigt värdelös eftersom försvarspolitiken i regel alltid varit en gren där alla i stort varit överens. Vad det handlar om i stället är ekonomi. Vilket parti drar medt ned på onödiga kostnader för stat och kommun utan att för den skull dra ned på det väsentliga. Där är faktiskt SD ensam om att vilja tackla den ofantliga kostnaden runt vår nuvarande invandring. Alltså invandringspolitik inte invandrare som sådant varför jag personligen har svårt att kalla detta rasism. När SD i det perspektivet lovar höjda försvarsanslag och en delvis återgång till värnplikten är det för mig självklart vad jag kommer att rösta på, har i själva verket redan gjort detta. Många för att inte säga de flesta av nin bekantskapskrets säger samma sak vilket faktiskt har förvånat mig. Nåväl, var och en får väl bestämma själva så får vi se hur det går.

Jakob Wedman sa...
5 september 2014 kl. 09:46  

@Gudmar Birgersson

Jag delar inte Sten-Erik bedömningar av kriget i Ukraina, men jag tror ändå att du gör ett stort misstag om du tror att det endast är enstaka svenskar och ryska troll som är kritiska till mediabilden av Ryssland och Ukraina.

Anledningen till att den ryska propagandan är så effektiv är att den i stora delar är korrekt:
- Janukovytj störtades i en revolution och inte genom en demokratisk process.
- Revolutionen stöddes av det högerextrema (nynazistiska?) partiet Svoboda som nu är representerad i den ukrainska regeringen.
- Andra stater, främst USA, har i många fall startat krig utan FN-mandat och därigenom undergrävt respekten för folkrätten.
- Andra stater, främst USA, har i många fall använt specialförband och andra dolda medel för att påverka främmande stater och arbeta för regimförändring.

Obs! Jag menar inte att ovanstående på något sätt rättfärdigar Rysslands krig mot Ukraina. För min del är slutsatsen dock att det inte är någon bra idé att gå med i NATO.

Sten-Erik Björling sa...
5 september 2014 kl. 13:49  

Propaganda kommer från alla håll, synd att sanningar kommer fram...

http://www.globalresearch.ca/obama-is-a-liar-fake-nato-evidence-osce-confirms-that-no-russian-troops-no-tanks-have-crossed-the-russia-ukraine-border/5399457

Sten-Erik Björling

Sommarfararen sa...
5 september 2014 kl. 15:22  

Hej Miljöpartist,

Visst var det en revolution mot en person som sålde ut det Ukrainska folket till ryssland. Däremot så genomförde man nyval på demokratisk väg vilket har skapat legitimitet. Att revolution även stöddes av högerextremister gör den inte mindre legitim. Eller hur skulle du kategorisera t ex Putin?
Visst har USA gjort det men inte erövringskrig - man kan t ex inte påstå att t ex Irak styrs från USA eller för den delen Afghanistan. Ryssland för erövringskrig a la Hitlertyskland.

Eftersom det svenska försvaret, delvis pga av Miljöpartiet, numera är oförmöget att försvara Sverige så har vi inget val längre. Ett alliansfritt eller neutralt Sverige är inget ryssland skulle ta hänsyn till. Ukraina är t ex alliansfritt. Hitlertyskland respekterade inte Norges, Danmarks, Belgiens, Hollands eller Luxemburgs Neutralitet och Sovjetunionen respekterade inte Balternas eller Finsland Neutralitet. Sverige har dessutom, efter 2a världskriget, i praktiken aldrig varit "neutral" - vi tillhör NATO-sidan och så ser ryssland på saken också. Alliansfrihet/neutralitet = naivitet.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade