Valguide 2014: Miljöpartiet

Sist ut i 2014 års försvarspolitiska valguide är Miljöpartiet där Peter Rådberg har levererat svaren. 

Min ambition är nu att till helgen presentera en kort kommentar till de svar som har levererats av partierna. Det förtjänar att påminnas om att har man redan förtidsröstat så går det att ångra sin röst genom att på söndag gå till sin vallokal och rösta som vanligt, varvid förtidsrösten annulleras. 1. 2014 har varit säkerhetspolitiskt omtumlande. Hur ser ni på omvärldsutvecklingen och framförallt Sveriges säkerhetspolitiska möjligheter att påverka den? Vad händer vid en ytterligare försämrad utveckling jämfört med idag?

- Miljöpartiet är oroade över utvecklingen i vårt närområde. Vi ser att Östersjöregionen har blivit mer säkerhetspolitiskt intressant efter Ukraina-konflikten med ökad militär aktivitet från både Nato och Ryssland, vilket får konsekvenser för det svenska försvaret.
Den ryska annekteringen av Krimhalvön strider mot internationell rätt och förtjänar internationella fördömanden. Samtidigt är konflikten i Ukraina inte monokrom, det finns fler syndabockar till att konflikten i Ukraina uppstod än enbart Ryssland. EU och Nato har drivit på för att locka över Ukraina till den västliga sidan vilket inte har varit acceptabelt för Ryssland. Någon har gjort allvarliga felbedömningar. Och det är det ukrainska folket som får betala ett dyrt humanitärt pris för det misstaget. Miljöpartiet menar att situationen i Ukraina inte har en militär lösning utan måste lösas diplomatiskt. Sverige, EU, Nato och Ryssland får inte låta situationen försämras.


2. ÖB har sagt att när insatsorganisation 2014 fullföljts kan Sverige försvaras mot ett begränsat väpnat angrepp i en specifik del av landet i en vecka, sedan måste utländsk hjälp ha anlänt. Är detta en rimlig målsättning för svensk försvarsförmåga eller bör den förändras? Om svenskt försvar fortsatt ska vara beroende av snabbt internationellt stöd – vem/vilka ska stå för stödet och hur ska stödet garanteras?

- Med tanke på hur sårbart det moderna samhället har blivit är jag mer oroad över att en militär konflikt i vår omvärld stryper importen av livsmedel och andra varor som vi behöver. Vår självförsörjningsgrad gällande livsmedel är alarmerande låg. Efter två, tre dagar utan matvaruleveranser blir det kännbart i våra stora städer. Då försvarsberedning och de flesta andra försvarspolitiska bedömare som jag kommit i kontakt med pekar på att det för överkomlig tid är svårt att tänka sig ett enskilt militärt angrepp mot Sverige. Skulle Sverige på något sätt bli indraget i en militär konflikt handlar det om den konflikt där fler länder är inblandade. Miljöpartiet är inte främmande för att utveckla det militära samarbetet med våra nordiska grannländer. Först när en militär konflikt uppstår kan en svensk regering ta ställning hur man ska samarbete och ta emot stöd eller ge stöd till andra.


3. Vad i tidigare fattade försvarsbeslut skulle ni vilja ha ogjort i syfte att ge Försvarsmakten en bättre förmåga att lösa sina uppgifter i framtiden?

– Det är ingen hemlighet att Miljöpartiet länge velat ha mer frivillighet för militärtjänstgöring. Däremot röstade vi emot avskaffandet av värnplikten 2009 då alliansregeringen inte kunde presentera ett personalförsörjningssystem som var tillräckligt finansierat. Vi är också kritiska till några av de stora materielprojekten. Ett luftförsvar är inte bättre än dess svagaste länk. Och det finns många svaga länkar. Beställningen av 70 nya JAS Gripen råder inte bot på det. Tvärtom bygger vi in oss i ett system där vi har många blanka fina flygplan men frågan är om vi har råd att ha dem i luften med adekvat beväpning utan stora ekonomiska tillskott. Vi ser beställningarna mer som industripolitik snarare än försvarspolitik.


4. Försvarsmakten, FOI och Riksrevisionen har redovisat stora ekonomiska obalanser inom försvarsbudgeten för att insatsorganisation 2014 ska kunna intas. Samtidigt har Försvarsberedningen föreslagit budgetökningar de kommande tio åren om totalt 27 mdr kr, vilket är långt under de obalanser som påtalats. Hur avser ni komma till rätta med obalanserna mellan finansieringen av det militära försvaret och dess målsättningar/uppgifter?

– Avsaknaden av militär hotbild gör att vi gör andra prioriteringar än att lägga 100 miljarder kronor på ett nytt stridsflygplan. JAS Gripen har ätit upp alltför stora delar av försvarsanslagen under de två senaste decennierna och kommer att fortsätta göra det många år framöver. Oförmågan att kunna göra politisk prioriteringar gör att det kommer att bli oundvikligt för riksdagen att skjuta till nya pengar till försvaret längre fram.


5. Sverige lägger idag knappt 1,2 % av BNP respektive 4,7 % av statsbudgeten på det militära försvaret. Vad anser ni är en rimlig nivå? (kan anges i mdr kr)

– Vi tycker att BNP är ett trubbigt sätt att mäta Sveriges militära kapacitet på. En ökning av
BNP från ett år till ett annat innebär teoretiskt att försvarsutgifternas andel av BNP sjunker. Därför kan man inte mäta den reella försvarskapaciteten endast utifrån procent av BNP

Vi ska ha en försvarsbudget utifrån hotbild och de arbetsuppgifter Försvarsmakten är ålagd att utföra.


6. Vad är det starkaste argument för ett NATO-medlemskap?

– Vi vill att Sverige ska vara alliansfritt. Miljöpartiet förespråkar inget Nato-medlemskap.


7. Vad är det starkaste argument mot ett NATO-medlemskap?

– Sverige är medlemmar i EU och i Partnerskap för Fred. Vi ser ingen anledning att därutöver ansluta oss till militäralliansen Nato. Miljöpartiet anser att den svenska neutralitetspolitiken och alliansfriheten har tjänat Sverige väl i snart 200 år. Vi vill betona att svensk säkerhetspolitik handlar om flera komponenter: Sverige ska ha en aktiv utrikespolitik, ökat samarbete i Norden och en aktiv Östersjöpolitik. Vi vill också lyfta upp möjligheterna med ett starkare och reformerat FN. Dessutom behöver EU-samarbetet stärka sin ”mjuka politik” med handel, diplomati och bistånd.
Nato har inga gemensamma kärnvapen. Däremot har Nato en gemensam kärnvapenstrategi. Ett medlemskap i Nato innebär att Sverige liksom de övriga Natoländerna som inte har kärnvapen blir en del av Natos kärnvapenparaply. För Miljöpartiets vidkommande omöjliggör detta ett svenskt Nato-medlemskap.


8. Ska Sverige delta i en internationell militär insats för att skydda civila undan IS även om någon FN-resolution ej kommer till stånd?

– För Miljöpartiets vidkommande är det absolut nödvändigt att det finns ett tydligt folkrättsligt mandat. Ska Sverige delat i en internationell insats krävs det ett mandat av FN:s säkerhetsråd. Är positionerna i Säkerhetsrådet låsta och oförmöget att fatta nödvändiga beslut kan det vid extrema nödsituationer som hotar internationell fred och säkerhet kan det finnas tillfällen då det internationella samfundet inte kan stå passivt. För att förhindra att en humanitär katastrof blir än värre kan det bli så att vi inte kan utesluta militärt våld för att bekämpa IS.


9. Rekryteringen till soldatyrkena går väl, men få stannar den tid som krävs för att Försvarsmakten ska få ihop förmågan och även ekonomin. Vilka åtgärder ska vidtas för att komma till rätta med personalförsörjningen? Hur ställer ni er till att återinföra någon form av värnplikt?

– Personalförsörjningen är försvarsmaktens akilleshäl. Vi har motioner tillsammans med S och V om att vi ska se över personalförsörjningen som regeringen röstade igenom med tre rösters övervikt 2010, värnplikten kan inte återinföras. Däremot måste vi hitta lösningar som gör att vi får en stabil personalförsörjning framöver.
Regeringen bär hela ansvaret för den uppkomna situationen för personalrekryteringen inom försvaret. Regeringens politik har brustit vad gäller förberedelserna från övergång till frivillighet. Alla lagar och förordningar var inte på plats när frivilligheten startade, något som vi speciellt påpekade 2010 när det sattes i sjön. ¾ av arméstridskrafterna skulle ha varit tidsvistjänstgörande. Idag är det dubbelt så många heltidstjänstgörande som deltidstjänstgörande. Detta har blivit mycket dyrt för Försvarsmakten. Regeringen har inte heller lyckas hålla emot när Försvarsmakten har drivit på när det gäller heltidsanställda.


10. Det civila försvaret hamnar ofta i skymundan i debatten, men rustades liksom det militära ner kraftigt under 90- och 00-talen. Hur vill ni förbättra det civila försvaret?

– Vi har under flera år sett hur civilförsvaret har monterats ner. De senaste åren har vi tillfört några miljoner årligen i vår skuggbudget till civilförsvaret, som vi anser spelar en viktig roll ibland annan klimatanpassning av vårt samhälle. Den civila krisberedskapen behöver stärkas och utredas ytterligare. Kriser som översvämningar efter extrema skyfall och skogsbränder efter långvarig torka är också något som vi måste ha beredskap för.

8 kommentarer:

Anonym sa...
11 september 2014 kl. 03:38  

jag tolkar detta som att miljöpartiet anser att det är OK att ryssland försöker påverka ett annat lands politik med militära medel. Jag skulle då vilja veta i vilka andra länder har då ryssarna rätt att ha synpunkter på ett NATO medlemskap? Finland? Är det så att Miljöpartiet har slutit ett föredrag med ryssarna i Rapallo och delat upp världen så att vissa länder sorterar in under rysk intressesfär och därmed inte har samma rätt till demokratiskt självbestämmande som oss övriga?

Johan Kylander sa...
11 september 2014 kl. 10:32  

Så många dumheter bland svaren att man undrar om någon tankeverksamhet alls varit inblandad i processen. Ett par axplock:

"EU och Nato har drivit på för att locka över Ukraina till den västliga sidan vilket inte har varit acceptabelt för Ryssland."

Detta tankegods är en rak överföring från rysk propaganda. MP väljer att bortse från det röveri Ukraina varit utsatt för genom Yanukovich's genomkorrupta och Ryssland-stödda regim, vars undanröjande var den folkliga rörelsens centrala drivkraft.

"Först när en militär konflikt uppstår kan en svensk regering ta ställning hur man ska samarbete och ta emot stöd eller ge stöd till andra."

Miljöpartiet vill alltså ha ospecificerat utrymme för uppgiftsinhämtning, utredning, parlamentarisk diskussion och remisser innan ett eventuellt stöd kan effektueras, utan något som helst ställningstagande för solidaritet till den ena eller andra parten förrän det är helt politiskt säkert att yttra sig undvikande och avvärjande. Känns tryggt!

Ett luftförsvar är inte bättre än dess svagaste länk. Och det finns många svaga länkar. Beställningen av 70 nya JAS Gripen råder inte bot på det.

MP nöjer sig inte med att det finns många svaga länkar i dagens FV utan vill ha ännu fler. Synd att vi skrotade våra Flygande Tunnor: de hade kanske passat i MPs världsbild.

Det enda oavsiktligt glädjande i MPs svar är detta: Vi ska ha en försvarsbudget utifrån hotbild och de arbetsuppgifter Försvarsmakten är ålagd att utföra."

Försvarsbudgeten skulle behöva ett tillskott om 10 miljarder/år för att återställa tidigare års underfinansiering samt adekvat motsvara hotbild och givna arbetsuppgifter. Tack MP för att ni vill ta bort taket i försvarsbudgeten!

Calle Johan sa...
11 september 2014 kl. 15:19  
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Bodenofficeren sa...
11 september 2014 kl. 18:47  

En förutsättningslös analys av hotbild med diverse scenarion visavi IO14. Därefter vidare analys på organisatoriska och materiella förutsättningar som behöver förändras. Att utgå från IO14 är det ända rätta, allt annat blir rena önsketänkande och väldigt fjärran tidsmässigt (med andra ord; att se hur IO14 kan modifieras, utvecklas och utvidgas). Budget bör läggas på i ett senare skede men måste ju såklart styra utfall och handlingsfrihet. Sverige borde dock med hänsyn till situation, läge och ekonomi lägga mellan 60 och 70 miljarder per år.
Alla eventuella större översyner och justeringar tar i och för sig ca 7-10 år innan det ger "effekt".

Wiseman sa...
11 september 2014 kl. 21:24  

Det är ju för tur att Calle-Johan inleder med en disclaimer att han inte stöder Putin. Det hade annars varit lätt att tro annat med tanke på urvalet i länkarna och framförallt sagespersoner som Graham Phillips. Opinionsyttringar som Foreign Policy är helt ok, men okända Youtube-hopklipp samt "journalister" som Phillips (som till och med avskedats av RT för sin hängivenhet till "saken"), har mycket låg trovärdighet.

TWITTER-BILDEN PÅ EN UKRAINSK SOLDAT SOM DÖDATS I DEN AV PUTIN UTLOVADE HUMANITÄRA KORRIDOREN ÄR AV KATEGORIN 18+ OCH MER DÄRTILL, VILKET MAN BÖR VETA INNAN MAN TITTAR PÅ DEN

Inga fler bilder av den typen kommer att tillåtas i kommentarerna utan att varning bifogas, och tveksamt även då.

jan-olov sa...
12 september 2014 kl. 06:32  

Peter Rådberg MP,

Det är ett oroande svar du ger på pkt 1.

Du nämner inte med ett ord kriget i Östra Ukraina,destabiliseringen i Moldavien,Georgien de baltiska staterna och den aggressiva och escalerande ryska övn vsh i östersjö området eller Barents.
Ryssland drar sig inte ens för att hota med insats med taktiska kärnvapen i ukraina.

Intrycket blir att Miljöpartiet förringar den Ryska verksamheten och målbilden.
Genom fomuleringar som
"EU och Nato har drivit på för att locka över Ukraina till den västliga sidan vilket inte har varit acceptabelt för Ryssland" ligger Miljöpartiet farligt nära Rysk desinformation/psyops och det tror jag inte var er avsikt.

Du har en god tillgång i miljöpartiet av personen bakom bloggaren Miljöpartist i Grönt som resonerar klokt och förklarar Miljöpartiets försvarspolitik väl.

Till miljöpartiets försvar vill jag säga:
Det finns givetvis ett försvar på MP försvarsekonomiska nivåer också och en betraktelse är att Finland har en försvarbudget 57% av vår så det är långt ifrån givet att Sverige gör allt rätt.
Det ligger en hel del i resonemangen med industripolitik...
Det är bra om vi kan hålla flera tankar igång samtidigt och självklart är det så att svensk livsmedelsberedskap och andra hot måste hanteras parallelt och inte får glömmas bort-bra där!.

Så ett förslag där Mp kan göra mycket är Hur kan vi öka verkningsgraden på utgiftsområde 6 och få ut mer operativ effekt bla materiel och förbandsanslaget?

Hur kan vi vårt försvar bli mer hållbart i perspektivet motstå väpnat angrepp mot vårt land med militära och icke militära medel?

Kn Jan-olov Holm Hemvärnsbefäl

Kingedward24 sa...
12 september 2014 kl. 16:17  

Vet inte om det blivit en missuppfattning om vad som sagts, men om meningen är den uttalade är ju detta rätt märkligt, minst sagt:

"Först när en militär konflikt uppstår kan en svensk regering ta ställning hur man ska samarbete och ta emot stöd eller ge stöd till andra."

Så dum eller risktagande kan väl ingen vara? Om Sverige blir angripet ska vi börja fundera på om vi ska ta emot hjälp av andra? Och kommer det att komma någon hjälp? NATO har ju antytt nej på den frågan, vem annars kommer till vår hjälp? Är inte det frågor man borde ha svaret på innan det smäller?

Realism är inte MP:s starka sida.

Calle Johan sa...
12 september 2014 kl. 17:33  

Wiseman, point taken vad gäller Phillips. Jag kände inte till honom och bilden googlade jag fram. Den bilden är fruktansvärd och var kanske onödig och det var hursomhelst riktig dålig källkritik från min sida. Jag litar på din utsaga och har tagit bort bilden. Jag kommer från en familj som direkt har upplevt båda världskrigen och inbördeskrig. Jag ville illustrera krigets verkliga ansikte eftersom det är något man alltid bör bära med sig när man diskuterar staters och allianser strategier och vad som är rätt och fel. Lika estetiskt tilltalande som man kan tycka det är att se en Gripen eller kustkorvett, lika fult och fruktansvärt är krigets sanna ansikte. För mig gör det ingen skillnad om det är en ukrainsk soldat eller en skolpojke från Luhansk, det är bara hemskt och sorgligt. Youtube-klippet tycker jag talar för sig själv. Det är inte en svartvit värld och bilden vi fick av Maidan-upproret i media var rätt ensidig. Men du har rätt i att klippet brister i källangivelse så jag har valt att plocka bort även det.

Min poäng är att jag tycker att vi alltid ska vara mycket eftertänksamma innan vi föreslår offensiva åtgärder som tvingar in motståndaren i ett hörn där man antingen erkänner sig besegrad eller slår till. Vad kommer priset att bli och vem kommer att få betala? Irak, Libyen och Syrien är alla avskräckande exempel. Ryssland har länge känt sig som en förödmjukad förlorare och man har kunnat se hur en revanschistisk opinion, på senare år även förmåga, har vuxit sig allt starkare. Att Sverige parallellt med detta har lyckat att skapa ett säkerhetspolitiskt tomrum i Skandinavien genom en urholkad försvarsförmåga har gjort mig lika orolig och frustrerad som dig och andra försvarbloggare. Responsen i Ukraina kunde förutses, inte minst efter vad som hänt i Georgien och Syrien. Väst kunde ha hanterat situationen i Ukraina på ett annat sätt, där man involverat Ryssland i förändringsprocessen, och därmed undvikit de strider, dödsfall och tragedier som vi nu ser på båda sidor.Kommentar 11 september 2014 15:19 (två länkar borttagna)

Jag står varken på Putins eller MPs sida men att se den uppkomna situationen i svart och vitt kommer att leda till en ännu värre katastrof. Väst har legat på och konsekvenserna var förutsägbara. Tyvärr är det varken de offensiva västliga aktörerna (bland dem vår utrikesminister) eller den auktoritära ryska ledningen som får betala priset.


http://www.washingtonpost.com/opinions/katrina-vanden-heuvel-nato-passes-the-blame-on-crisis-it-triggered-in-ukraine/2014/09/08/2841f35a-378a-11e4-9c9f-ebb47272e40e_story.html

http://www.foreignpolicy.com/articles/2009/08/13/a_diplomatic_mystery

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade