När man tror man hört allt…

Svensk försvarspolitik upphör aldrig att förvåna en. Man tror man har hört allt och så med ens så toppas det med ett nytt bisarrt besked, den här gången Regeringens direktiv att Försvarsmakten ska spara en halv miljard kr på personalen.

Att detta låg på lut kom faktiskt inte som en fullständig överraskning. Som en del av Regeringsbeslut 7 fick Försvarsmakten titta på en billigare personalorganisation på bekostnad av kvalitet (W tolkning). Sannolikt är det ur detta som Regeringen nu har hämtat stöd för att spara in en halv miljard kr på sikt, med tanke på att flera av de åtgärder som nämns överensstämmer.

Försvarsministern talar nu om ”naturliga” personalavgångar som ett sätt att göra sig av med den personal som man anser övertalig. Resultatet ska bli en minskning av antalet officerare, civilanställda och kontinuerligt tjänstgörande soldater. Tidvis tjänstgörande personal, såväl officerare, specialistofficerare som soldater ska i högre grad nyttjas, vilket Regeringen anser ska förbilliga. Andra uppgifter talar också om en förskjutning nedåt i graderna av arbetsuppgifter eftersom lönerna där är billigare, liksom en förskjutning av arbetsuppgifter från officerare till civilanställda. Soldater ska i än högre grad än tidigare utbildas av specialistofficerare än officerare som ju är dyrare lönemässigt.

Att i framtiden ha löjtnanter att lösa uppgifter som tidigare kaptener löste för att inga majorer fanns till hands i den nu faktiskt underbemannade Försvarsmakten lär inte alltid borga för högre kvalitet. Ett annat problem som uppstått i och med den nya organisationen är avvecklingen av anställda på skjutfält, varvid övande förband nu måste avdela personal för dukning, målreparationer etc istället för att öva. Denna företeelse lär få efterföljare i och med den av Regeringen nu föreslagna reduktionen. I SVT Rapport talas om ett eventuellt minskat behov av platser på officersutbildningen. Snarast lär fallet bli det motsatta, vilket i sig blir en kostnadsökning. Om officerare istället ska tjänstgöra fler år i lägre grader för att sedan lämna organisationen kommer behovet av nyutbildning att öka. Med tanke på att rekryteringen till officersutbildningen inte heller går så bra, finns här ytterligare "utmaningar".

Dock behöver inte allt vara av ondo. I och med att arbetsuppgifter ska förflyttas från officerare till civila bör det finnas god möjlighet för officerarna att ägna sig åt kärnverksamheten istället. Tyvärr lär den simultana omfattningen fortsätta på samma sätt som hos Polisen och i sjukvården, dvs att alla gör någon annans jobb. När Försvarsmakten avskaffade stora delar av sin administration i form av civilanställda lades den istället på officerare. Inte osannolikt fortsätter nu detta så att civilanställda med lägre löner ska överta större delar av de militära uppgifterna, på samma sätt som man inom Polisen diskuterar att låta civilanställda nu börja sköta förhör eftersom poliserna inte har tid att hålla dem då de är fullt upptagna med andra uppgifter – ofta förorsakade av nedskärningar inom administrationen. Situationen inom sjukvården skulle i sig kunna bli ett helt inlägg (för den som vill fördjupa sig i det rekommenderas boken "Den sjuka vården").


Mest bekymrande i Regeringens kommande beslut är styrningen till en ännu högre andel tidvis tjänstgörande soldater och sjömän i förhållande till kontinuerligt tjänstgörande. Detta kommer att sänka kvaliteten på Försvarsmakten och det kommer framförallt att påverka beredskapen. Inriktningen har tidigare varit att huvuddelen av flyg- och marinstridskrafterna ska vara bemannade med kontinuerligt tjänstgörande personal för att kunna hålla den höga beredskap som krävs i det nationella försvaret, medan markstridskrafterna vars huvuduppgift i högre grad skulle vara internationella insatser skulle bestå av en högre del tidvis tjänstgörande personal.

Resultatet blir i så fall ett nationellt försvar med lägre beredskap än tidigare, då personalen i högre grad än tidigare är tidvis tjänstgörande och i framtiden med kortare utbildning än värnpliktigas grundutbildning och ökade utbildningstider för att få iväg tidvis tjänstgörande personal till utlandsinsatser. Talet om att ta ett fixt och färdigt förband och kunna skicka det till nästa Afghanistan, lär fortsatt bli en utopi och istället lär det i än högre grad handla om månader på Swedint innan insats. Ett problem, eller utmaning som man ska säga enligt språkregeln, är att kunna rekrytera tidvis tjänstgörande personal, vilket visat sig än svårare än att behålla den kontinuerligt tjänstgörande personalen. Försvarsministern hälsar dock i en debattartikel förra veckan att ”personalen är Försvarsmaktens viktigaste resurs” och att det bara är att lösa uppgiften att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Än högre tjänstgöringskrav och utbildningslängder för den tidvis tjänstgörande personalen lär knappast göra anställningsformen mer attraktiv.


Försvarsministern håller i SVT Rapport med om att Försvarsmakten inte lytt Regeringen och tror att detta beror på att Försvarsmakten gjort ”andra bedömningar”. Här lät journalisten försvarsministern komma mycket billigt undan. Det skulle vara mycket intressant att höra hur uppfattningen om situationen kan skilja sig så mycket mellan myndighet och departement och inte minst det faktum att dagens besked (torsdagens beslut) inte verkar ha föregåtts av dialog.

En bov i dramat är underlaget till 2009 års försvarspolitiska inriktningsproposition där de ursprungliga siffrorna för dagens organisation sattes. Dessa siffror lär inte ha varit helt underbyggda och resulterade bland annat i en mycket anorektisk organisation utan större möjlighet att lösa andra uppgifter än att existera i vardagen, där t ex flera av Marinens fartyg ej nyttjas då deras besättningar löser bemanningsuppdrag i land. Efter Försvarsmaktens stora befattnings- och kompetensinventering förra året kom myndigheten fram till en något högre bemanningssiffra än den man tidigare anmält till Regeringen. Dialogen verkar nu som sagt inte ske på samma språk. Man kan också fråga sig vad som hände med allt tal från regeringshåll om "analys först, uppgift och finansiering sedan". Återigen ser vi motsatsen. Måhända halkade orden snett i munnen då de första gången uttalades?


PS: I höst genomför Ryssland och Vitryssland gemensamt storövningen Väst-2013 (Zapad-2013) där scenariot utgörs av ”försvar mot NATO:s robotsköld”. Ett scenario som illa överensstämmer med uppgifterna om det ryska försvarets koncentration österut och söderut. Förra upplagan, Väst-2009, samordnades med andra stora övningar i svensk närområdet, bl a i Ladoga området. Detta föranledde Sverige att genomföra beredskapsövningen Dagny II, samordnad i tid till perioden för de ryska storövningarna i Östersjöområdet (eller var det kanske bara en slump?). Då 2009 fanns hyfsat med värnpliktiga förband att ställa upp med. Frågan är vad som kommer att finnas tillgängligt i höst med det nya försvaret som ska kunna verka ”här och nu” om det nu åter, av en händelse, ska genomföras en beredskapsövning? Läs mer om Väst-2013 på Observationsplatsen


På SvD Brännpunkt går den rödgröna oppositionen till hårt angrepp mot Regeringens försvarspolitik och försvarsministern

Media: SR Ekot, 2SvD, 2SVTSVT Rapport, Aft, DN, GP, Exp
Bloggar: Norah4You, Cynismer, Skipper

72 kommentarer:

Unknown sa...
13 mars 2013 kl. 22:34  

Med "hårt angrepp" menas det då att de rödgröna anser att Alliansen skär för lite?

Positivhalaren sa...
13 mars 2013 kl. 22:44  

En liten räkneövning ger tillhanda att om dessa 500 officertjänster skulle sparas in på arméns 17 bataljoner blir det ca 29 officerare som skall bort från varje bataljon. En icke oansenlig summa som är upp till var och en att begrunda.
Men faktum kvarstår - vart i organisationen skall dessa sparas in? På staber, i basorganisationen, i krigsförbanden eller en kombination därav? Sanolikt kommer det att bli i krigsförbanden eftersom statsrådet också är missnöjd med antalet GSS/K.

uppgiven sa...
13 mars 2013 kl. 22:57  

För Flygvapnets del ser jag inte hur man ska kunna skära ner på GSS/K till förmån för GSS/T. I alla fall inte på de fasta flygbaskompanierna, där de flesta finns. I så fall får man välja om flygbaserna ska bevakas eller om de ska vara öppna för flygning. Att göra både och med mindre personalramar än idag är inte möjligt. Ska vi dessutom gå högvakt så får väl flygplanen stå på marken den tiden...

Möjligtvis kan man göra de rörliga flygbaskompanierna till /T-förband, men då är frågan om de någonsin blir användbara. Allt tal om någon slags beredskap för att kunna uppträda utanför huvudbaserna blir nog just det, "tal".

Marinen, eller i alla fall Flottan, torde ha samma problem. Hur ska ett fartyg kunna gå till sjöss om delar av besättningen är på sitt civila arbete?

För det är väl inte så att man ska göra som Livgardet (https://web1.reachmee.com/i005/fm/interna/vacdetail.aspx?commadseqno=4462&postback = ), att "kalla in" en GSS/T-pluton i två år för att lösa bevakningstjänsten på heltid? Det kan knappast bli billigare än att ha GSS/K-soldater...

Unknown sa...
13 mars 2013 kl. 23:05  

Väl formulerad analys, Wiseman.

Det som oroar mig mest i regeringens beslut är just att civila tilldelas militära uppgifter samtidigt som USA använder begreppet "kombattant" allt frikostigare.

Hoppas att jag tolkar det felaktigt, kan du upplysa mig om detta, så uppskattar jag det.

Mvh.

Anonym sa...
14 mars 2013 kl. 00:21  
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Anonym sa...
14 mars 2013 kl. 01:23  

För att uppnå IO14 och uppnå gripbarhet, flexibilitet där och då skall FM:

Öka utbildningsverksamheten

Öka materielunderhållet

Öka underhållet på vissa materielsystem

Öka personalantalet

Öka antalet övningar, större, längre och med mer personal inblandad

Öka antalet insatta utomlands

Omsätta materielsystem

Avveckla materielsystem

Öka antalet förband som övar

Materiel skall vidmakthållas under längre tid

Höjda krav på beredskap

Höjda funktionsnivåer på materiel

Utökade stödtjänster

Utökade krav på förrådstjänster

M.m…..

För vissa övningsfält innebär detta mer än en fördubbling av verksamheten.
För vissa förråd eller servicepunkter innebär detta en ökning av kunder med flera hundra procent.
Detta kommer att kräva en större tillgänglighet på verkstäder och serviceinrättningar.

När allt detta skall genomföras tycker regeringen att FM skall minska på personalen!!!

Det ligger sedan tidigare redan en personalminskning på både civila och officerare i planen!!

IO14 skall genomföras i den takt som medlen medger. Det nya utspelet från finansen innebär att FM;s brist på pengar ökar till fem miljarder och genomförandet skjuts ännu längre fram i tiden.
Svenska folket får nog under lång tid framöver hålla tillgodo med det som förr kallades ”riksbataljonen”.

Det vill säga, ej samövade, hastigt hoprafsade styrkor som samlas till något som kallas bataljon. Nivån på personal och materiel, är väl, med handledning, tillräcklig för att överta vissa av hemvärnets enklare bevakningsuppgifter men inte mycket mer.

Någon/någonting går inte i takt. Från regeringens sida säger man en sak och agerar i en helt annan riktning. Varför vi har folk som sitter och utreder dessa saker begriper jag inte. Analyser och slutsatser verkar ju vara klara för länge sedan.

Hur ni folkvalda och andra som sitter i dessa utredningar och hela tiden bli slagna i ansiktet utan att ens yttra er är för mig en gåta. Har åsiktsprostitutionen gått så långt?

Ni förbandschefer och andra som säger sig berätta för de kringresande politikerna hur läget är;

Säg sanningen och om ni anser er göra detta, gå ner till flanellografnivå, så att de förstår vad ni säger.

Dessvärre är jag varken upprörd eller förvånad.
Nu kanske de där frågorna om tidsbegränsad anställning för specialister och de degraderades löner kommer upp på bordet?

Tycker avslutningsvis att regeringen snarast tillsätter en minister som företräder försvarsdepartementet.


SUCK!

Teaterdirektören.

Anonym sa...
14 mars 2013 kl. 02:13  

Med dessa direktiv och FM;s redovisning är analysen klar och utfallet har tydligen blivit att det finns en halv miljard att spara!?

"Regleringsbrev 2013

Regeringsbeslut nr 6

2012-12-20

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Försvarsmakten och nedan angivna anslag.


Försvarsmakten ska anpassa myndighetens personalvolymer, främst avseende officerare och civila, efter insatsorganisationens behov. Särskild vikt ska läggas vid att utforma system för att möjliggöra en mer omfattande användning av reservofficerare i insatsorganisationen. Vidare ska myndigheten vidta åtgärder för att minska kostnaderna för officerare, civilanställda och konsulter.


Försvarsmakten ska redovisa resultatet av fortsatt omstrukturering. Redovisningen ska minst omfatta utfall av planerade personalförändringar för civila och officerare. Försvarsmakten ska särskilt redovisa hur officerskårens sammansättning anpassas till insatsorganisationens faktiska behov. Försvarsmakten ska redovisa antal officerare som lämnat myndigheten av olika skäl, antal som placerats på specialistofficersbefattning, antal officerare med akademisk examen, antal specialistofficerare, obalanser avseende kompetens, vakanser och nyrekrytering, och åldersstruktur."

Det var tydligen bara siffrorna som saknades därav det snabba svaret!?

Suck!

Teaterdirektören.

Axial sa...
14 mars 2013 kl. 08:46  

@uppgiven: har du möjlighet att lägga in annonsen du talar om, i en kommentar? Jag får nämligen inte länken att fungera, teknisk idiot som jag är.
/Axial

multisysslaren sa...
14 mars 2013 kl. 09:13  

Hur stor kommer verkligen besparingen att bli? Tittar man på organisationen idag finns det ju ordentliga luckor i bemanningen, särskilt många behöver inte sluta förrän vi uppfyller de nya kraven.

Bekymmret då blir ju att besparingen uteblir i.o.m att vi inte betalar någon lön till pappersförband, än iallafall.

Det är ju olustigt att FM säger "pengabrist" pekar på nya hotbilder och får svaret " ni är för många"

Sven Tycker sa...
14 mars 2013 kl. 09:19  

Kanske är det inte helt fel att Militären också lär sig att sköta sina pengar och följa den budget som finns. Det är ett stort slöseri med materialinköp. Jag såg att man just nu börjar få leveranser av 15 moderna dyra Black Hawk helikoptrar. Samtidigt ser jag att Polisen i Södra Sverige inte disponerar en enda helikopter. Närmaste finns i Göteborg. Kanske skulle Polisen ha större nytta av helikoptrar?

Anonym sa...
14 mars 2013 kl. 09:27  

Ja minnet är kort som en guldfisk, detta fenomen verkar vara högt inom Riksdag och sittande regering.

Rysslands stora övning i September, om den går över i skarpt så är Sverige kört och min fråga blir då, hur länge skall vi ha det på detta sätt.

Har Enström och alla andra regeringspartier sina dörrar öppna hemma i hus och lägenheter. Villig att släppa in vem som helst, det gör ni mot vårt land.

Jag är själv en krigsveteran som överlevde kriget i Jugoslavien, tar hand om min familj vid krig. Vem skyddar dig riksdagsledamot i riksdagen, dags att tänka och inse att det är farligt att ha ett minne som en guldfisk då världen är allt mer osäker än någonsin om inget globalt organ kan ta tag i världen nu!


Ulla Billquist, Min soldat 1940
http://www.youtube.com/watch?v=zFAy2LOaIAk

Unknown sa...
14 mars 2013 kl. 09:51  

Och för alla er som trodde att det fanns ett enda annat syfte med införandet av tvåbefälssystemet än att sänka officerslönerna säger jag: God morgon!


"Tvåbefälssystem" sa Moore, "Byta ner sig" sa Grundevik.

Sumatra sa...
14 mars 2013 kl. 11:41  

HABEMUS PAPAM

"På måndag kommer ÖB Sverker Göranson tillbaka till jobbet efter sin sjukskrivning", enligt Claes Arvidsson i en kolumn på dagen ledarsida i SvD.

Han har gjort vad ingen av hans föregångare gjort; beskrivit läget i klartext före pensioneringsdagen. All heder åt ÖB och välkommen tillbaka i tjänst.

Unknown sa...
14 mars 2013 kl. 11:53  

Notera slutklämmen i KG Bergströms krönika:

http://www.expressen.se/kronikorer/k-g-bergstrom/k-g-bergstrom-sorgligt-att-lasa-hans-uttalanden/

PangPangSWE sa...
14 mars 2013 kl. 12:09  

Alla som är förvånade och överraskade: hand upp!

Jag är varken eller, och ser fram emot till tiden då Regering/Riksdag verkställer beslut om att tvinga arbetslösa attförsvara Sverige i Långtbortistan.

Sen får vi se hur lång tid det tar att upprätta straffbataljoner.

Allt medan hövdingarna får fina styrelsejobb med full pension och fallskärm efter ministerjobbet.

Jag skulle kämpa intill sista patron och man för att försvara Sverige, men inte en chans att jag skulle göra det för politikergeggan.

:-/

Daniel Eriksson sa...
14 mars 2013 kl. 13:26  

Är det inte en halv milijard som fattas för JAS 39 inköpet?

Unknown sa...
14 mars 2013 kl. 14:11  

Att MP höjer rösten i försvarsfrågan är inte ovanligt, men oftast så brukar de skrika på kratfulla nedskärningar av allt som har med militärt försvar att göra.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/mp-bor-betraktas-som-ett-extremt-parti_7606540.svd

Det här blir spännande...

Positivhalaren sa...
14 mars 2013 kl. 17:02  

@ Sven Tycker

Den minnesgode kommer säkert ihåg att det var fd försvarsministern som tvingade fram beställningen av helikopter 16. Att sedan tro att ett materiel projekt på över 4 miljarder ryms inom budget utan problem - det är lika naivt som att tro att en vanlig lönetagare kan köpa en ny bil utan att det påverkar den dagliga ekonomin.

Men visst, jag ger dig rätt i att skattebetalarnas pengar skall användas med omsorg. Men om du tror att det enbart är myndighetens bristande ekonomiska förmåga som orsakat nuvarande situation så kan du kanske få ett annat perspektiv om du läser Riksrevisionens kritik avseende departementets genomförande grupp.

Unknown sa...
14 mars 2013 kl. 17:16  

@Sumatra 11:41

Hear, hear!

All heder åt pansargeneralen. Välkommen tillbaka ÖB!

uppgiven sa...
14 mars 2013 kl. 20:02  

@Axial

De har ändrat annonsen. Den nya versionen finns här: https://web1.reachmee.com/i005/fm/se/vacdetail.aspx?commadseqno=4904&postback = vacancies.aspx#removeParentBlock

I den ursprungliga versionen så var det tydligare, där stod det att GSS/T-plutonen kallas in för tjänstgöring med inryck tidigt 2013 och utryck 2014 och att arbetsuppgifterna skulle vara IBSS och bemanning av vakten.

Gustav Lundström sa...
14 mars 2013 kl. 21:23  

Major Retreutte:

Svaret har ofta stavats KALL.

(de som känner mig och hur min enhet hanterats i omstruktureringen förstår ironin)

laros sa...
14 mars 2013 kl. 21:23  

Börjar bli hög tid för de tre småpartierna i regeringen att välja sida.

Fp med Björklund och Vidman, samt Kd med Oskarsson har redan signalerat missnöje, men ju längre de spelar med i det nu pågående spektaklet, desto mindre trovärdiga blir de.

Jaggen sa...
15 mars 2013 kl. 07:18  

vägen bakåt!
har man inte fel grad, så är man på fel rad eller i fel "lönebox".

Detta påminner mig om en gammal historia i min ungdom hrrm.

På våran gård fanns ett stall med en normalstor hästbox. I boxen hade vi en unghäst som vi använde till sysslorna på gården, vi var rätt nöjda med våran häst som gjorde ett bra jobb och hade ett glatt och bra humör.

Ett par år senare hade denna unghäst blivit fullvuxen och helt enkelt blivit för stor för boxen. Min far beordrade mig att göra något åt problemet. Jag räknade ut att med ett par brädor och lite spik skulle jag kunna göra boxen lagom stor för den fullvuxna hästen.
Jag presenterade förslaget för min far som genast svarade - nej, så kan vi inte göra du får finna en annan lösning, men fort!
- j**la skit vad gör jag nu ?
Vänta lite, grannen har stora boxar i sitt stall.
Så jag åkte bort till granngården, och talade med bonden där.
- Javisst, jag tar gärna hand om honom, passar perfekt, jag behöver någon som drar plogen imorgon.
-Vad bra då ordnar jag med papper och transport och kommer över med honom i em.
Sagt och gjort.
På väg hem senare på kvällen mötte jag min far, som undrade om jag löst problemet med boxen.
- jadå inga problem!
-va fint, gör i ordning hästen vi måste plöja imorgon!
- men, jag har gett bort honom till grannen!
- VAAA, hur tänkte du nu?
- ?, jag löste problemet
- ok, men kan vi inte låna tillbaka honom även om han står i en annans box?
- nej, han behöver honom imorgon!
- vad ska vi göra nu?
- tja, vi får köpa en ny unghäst så får vi plöja nästa vår istället.
- jaa va bra, så får det bli, åk iväg å köp en, men ta en billig!
Slut.

Ja detta va ärligt talat inte i min ungdom, men det är ungefär som min nuvarande verklighet.

Sumatra sa...
15 mars 2013 kl. 11:48  

Jag har kikat lite på Johan Westerholms blogg Mitt i steget.

http://www.mitt-i-steget.blogspot.se/2013/03/de-enda-som-tjanar-pa-forsvaret.html

Han har tittat på materielanskaffningen och lagt fram några intressanta synpunkter.

Bekymrad fritidspolitiker sa...
15 mars 2013 kl. 13:48  

Att försvarsministern möter beskrivningen och rapporteringen från Försvarsmakten om bristande balans i ekonomin efter 2014 mot målbilden IO 14 med nya pålagor om ytterligare besparingar är anmärkningsvärt. Om ÖB steg att offentligt uttrycka att förmågan räcker till en veckas försvar av Sverige har kunnat misstänkas vara ett brott mot Rikets säkerhet, så måste väl detta agerande från försvarsministern i högre grad kunna misstänkas vara ett brott mot Rikets säkerhet. Hon väljer ju medvetet att skapa förhållanden som ytterligare försvagar en förmåga som redan i dagsläget är offentligt beskriven som otillräcklig. Inte ens försvarsministern kan väl drista sig att påstå att denna pålaga syftar till att förbättra Försvarsmaktens framtida förmåga?

RB sa...
15 mars 2013 kl. 22:47  

Jag känner att det kan vara sista gången på som jag besöker denna blogg. Trött på att "intelligenta" människor slösar sin tid med larviga resonemang om ett försvar som inte finns, istället för att se kulturmarxisternas (med Reinfeldt som ledare) ideologi som fienden.
Ser ni denna verklighet men låtsas av feghet att det bara är en tillfällig "blackout"?
Vad fattas er?

Anonym sa...
15 mars 2013 kl. 22:58  

Att skära ner på antalet officerare verkar klokt med tanke på att Sverige har överlägset högst % officerare i hela världen och lägga uppgifter på officerare av lägre grad är väl bara en återgång till mer normala förhållanden efter 70 och 80 talets hyperinflation.

Praetorian sa...
16 mars 2013 kl. 00:22  

Enda anledningen till att de inte lägger ner FM är att det i så fall skulle bli en valfråga. Moderaternas enda intresse av FM är väl hur många jobbskatteavdrag man kan finansiera genom neddragningar,

Anonym sa...
16 mars 2013 kl. 09:12  
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Unknown sa...
16 mars 2013 kl. 09:38  

Enl offtidningen har sverige 9540 officerare samt 4341 soldater och gruppchefer vid årsskiftet 2012-2013.
Det är ju otroligt bra att varje soldat kan ha TVÅ st handledande officerare.

isenhand sa...
16 mars 2013 kl. 15:38  

De var en gång en tid då Sverige var ett bra land och många andra länder tittade på Sverige som ett gott exempel. Så är det inte längre. Nu är Sverige en skämt. Allt det som var bra har regeringen förstört.Om man ska göra ett jobb, ska man göra det bra eller inte göra det alls. Sverige har inget försvar! IO14 är inte tillräckligt för ett försvar. Där finns så många fel med det. Om regering vill spara en halv miljard kronor, jag tycker då att de skall spara pengar genom att lägga ner hela försvaret. Varför fortsätta att slösa pengar på ett skämt?

Johan J sa...
16 mars 2013 kl. 19:32  

Det blir ju inte precis lättare att som Yrkesinformatör sälja FM till unga personer när det här pågår.

Sumatra sa...
16 mars 2013 kl. 22:26  

"Låt inte någon säga till er att regeringen skär ner på försvaret, för det är inte sant!".

Vilken fräckhet, vilken lögnaktig fräckhet! Vilket missbruk av den respekt som borde följa med ämbetet. En svensk minister ljuger så uppenbart och helt vant och obehindrat.

Var finns moralen? Det är - för min del - helt OK att det finns olika uppfattningar i försvarsfrågan och i andra frågor, men detta...

Den moderata partiapparaten börjar allt mer likna en kopieringsmaskin. Nu skall man tydligen kopiera Folkpartiets(fp) skolpolitik, efter att man sedan länge kopierat kommunistpartiets(v) försvarspolitik.

Expo sa...
17 mars 2013 kl. 07:14  

@ Sumatra

Nya Moderaterna kopierar inte andra partier. De kopierar Orwell:

"Dubbeltänk innebär att kunna hålla två motsägande trossatser i huvudet samtidigt och att dessutom acceptera båda som sanna, att kunna ljuga medvetet och ändå vara fullständigt övertygad om att man talar sanning"

http://sv.wikipedia.org/wiki/Dubbelt%C3%A4nk#Begrepp_i_boken

Anonym sa...
17 mars 2013 kl. 08:43  
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
TRIDENT sa...
17 mars 2013 kl. 10:59  

@ Sumatra

Att amfibiekapten Enström ljuger som en häst travar är ingen nyhet. Hon är en skam för officerskåren!

Som jag tidigare skrivit så har man ett ex av "Officersetik" liggande så går det alltid att skicka detta till amfibiekaptenen, som all annan myndighetspost så ska mottagen post diarieföras...

Många inkomna ex av "Officersetik" skulle nog se lite lustigt ut i daglistorna....

Sten-Erik Björling sa...
17 mars 2013 kl. 11:14  

@ Expo

Ytterligare något som Moderaterna och regeringen anammat från 1984 - nyspråk...

Fred är krig, krig är fred...

Vi upprustar försvaret...

Vi skall försvara hela landet...

Ett försvar gripbart här och nu...

Anonym sa...
17 mars 2013 kl. 18:14  

Jag vill på detta enkla sätt gratulera framför allt hemvärnet till ett förmågelyft.
Inte nog med att deras 23 ännu icke levererade stridsbåtar skall uppgraderas utan även deras gamla båtar skall livstidförlängas och uppgraderas.

Vår nya försvarsledning ha fattat ännu ett beslut!

Pressmeddelande
15 mars 2013
Försvarsdepartementet

”Regeringen har fattat beslut om att Försvarsmaktens stridsbåtsbestånd ska uppgraderas.”
”Regeringen har med det här beslutet gjort det möjligt för Försvarsmakten att fortsätta använda stridsbåtssystemet under lång tid framöver.”

Jag vet inte riktigt vad uppgraderingen består av eller var, hur, när, kostnader o.s.v. men det låter väldigt positivt?!?

SUCK!

Teaterdirektören.

Sumatra sa...
17 mars 2013 kl. 19:56  

Det finns två politiker man kan lita på. Den ene är försvarsministern och den andre är Lars Ohly, den gamle kommunisten.

Man kan alltid lita på att dessa båda har fel.

Skiten stänker. Den stänker på de andra statsråden. Behandlar de sina respektive sakområden på samma sätt? Den stänker på Försvarsmaktens anställda. Den stänker på mig som marinofficer, men mest ändå på amfibiekårens personal, en personal som jag lärt mig genom åren att respektera för deras kompetens och professionalism. Den stänker på alla dem som har att rekrytera ny personal till verksamheten. Den stänker på dem som skall förmedla budskapet om en gemensam värdegrund och den stänker på allt vad värdegrund och moral heter.

Vem minns inte de två miljarder som skulle tas från försvarsbudgeten på tre år och som sedan plussades på med ytterligare 4-5 miljarder på sikt och som fick Odenberg att avgå som försvarsminister?

Kan ingen på departementet förklara för försvarsministern begreppen Nominellt värde och Underbudgeterat och Urholkat. Begreppen hör ihop,

Farbveckan -86 sa...
17 mars 2013 kl. 20:05  

Man kommer att bulta fast några Kinnarpsmöbler på akterdäck.

Anonym sa...
17 mars 2013 kl. 20:38  

Jag är inte anställd och kan därför inte lika mycket som många av bloggläsarna. I grunden är jag en av väljarna som anser att försvaret sannolikt behöver mera pengar. Enligt tidigare inlägg så finns det i sverige 9540 officerare samt 4341 soldater och gruppchefer vid årsskiftet 2012-2013. Hur i ska jag för mina vänner argumentera att försvarsmakten har en bra struktur och behöver mer pengar? 9 av 10 oinsatta föreslår nog istället att man kan avskeda åtminstone 50% av officerarna eller varför inte ännu fler? För alla oinvigda borde väl kanske 400 officerare leda 10000 soldater! Kom igen nu bloggläsare hjälp mig med argumenten hur jag ska förklara dessa siffror!

Unknown sa...
17 mars 2013 kl. 21:02  

Vi kan ju börja med att granska toppen av pyramiden.
Varför finns ca 40 generaler/amiraler till de ca 4000 soldaterna.
(1 general på två plutoner)

PangPangSWE sa...
17 mars 2013 kl. 21:09  

Är Enström verkligen Amfbat i grunden? Inte KA/Spärrbat?

Vilket år gjorde hon GU och på vilket regemente?

MartinW sa...
17 mars 2013 kl. 21:16  

Därför att sambandet inte är linjärt. en liten organisation som ska ha en planering och vidmakthålla förmågor i planering måste ha en tillsynes väldigt stor overhead. när dessutom politiker ställer fullständigt bissara återrspporteringskrav så bidrar det än mer till detta. Nato-samarbete bidr än mer. osv"Fördelen" är att en uppbyggnad inte kräver uppbyggnad av overheaden motsatsvis.

Unknown sa...
17 mars 2013 kl. 21:38  

Hej Musslan.
Jag var anställd 44 år i försvarsmakten och jag kan inte förklara för mina " civila" vänner
att av yrkesförsvarets anställda så
går det 2 officerare på en GSS/K, lika lite som varför försvaret behöver alla generaler/amiraler och överstar då förbandsmassan i Armen inte ens når upp till vad ett invasionsförsvars- regemente hanterade med sina ca: 120 anställda befäl.

J.K Nilsson sa...
18 mars 2013 kl. 00:28  

Musslan, varför är officer/menig-grpC ett bra mått? Alla är soldater med olika befattningar som kräver olika utbildningar. När soldaten har fått en viss utbildning så kallas denne officer.

I andra fall så har man rationaliserat bort "soldatens" arbete som i Stril-funktionen där en mening eller korpral satt och följde målen för jaktledaren och stridspiloten så att stridsledningssystemet fungerar. Nu är det automatiserat men innebär det att vi ska skära ner på antalet stridsledare som är officerare?

På en stridsflygdivision fanns förr underrättelseassistenter som var värnpliktiga soldater men vars jobb nu har datoriserats och automatiserats, ska vi då sparka dom utbildade underrättelseofficerarna.

Förr fanns det värnpliktiga säkerhetsmateriellmekaniker som kollade piloternas säkerhetsmaterielutrustning (hjälm, syrgasmask, flytväst, isolerdräkt och G-dräkt), i kölvattnet av diskussionen om grå arbetskraft så ersattes dessa soldater av civilanställda men är det ett skäl att avskeda piloter?

Förr på den goda Bas90 tiden fanns det ett krav att en flygbas kunde betjäna en grupp av fyra flygplan hela dygnet under stort luft och markhot. Det här innebar att vi hade en hel del värnpliktiga soldater som skötte markförsvar och klargöring av flygplan tillsammans med officerare. Nu när kraven är lägre finns det inte längre dessa soldattjänster kvar i samma utsträckning. Det krävs fortfarande en officer i flygteknisk tjänst för att skicka ett flygplan under ett halvt dygn oavsett om denna arbetsledde ungefär 12 värnpliktiga soldater (flygmekaniker) förr eller upp till fem soldater delar av dagen i dag. Innebär det att vi ska säga upp två tredjedelar av flygteknikerstyrkan bara för att det har skurits ned antalet flygmekar med ungefär 70%?

Vi kan fortsätta så här runt om i organisationen men det är en meningslös lek med ord. Vi har genom politiska beslut skaffat oss en tekniskt avancerad försvarsmakt med låga volymkrav dock med krav på förmågebredd. Det innebär att det kommer att bli ett officer/"soldat"-förhållande som är väsensskilt ifrån det förhållande som rådde på 80-talet. Vi kan alltså inte värdera det i "bättre" eller "sämre". Vissa organsationsdelar har över huvudtaget inget som helst behov av GSS då dessa per definition har för låg utbildningsståndpunkt för tjänstgöra där.

Om du utbildar och vidmakthåller bataljon eller brigad vid ett regemente så kommer antalet GSS i förhållande till officerare att stiga exponentiellt med större förband. Du har trots allt vissa funktioner som behövs även om du utbildar en GSS eller tusen.

J.K Nilsson

Anonym sa...
18 mars 2013 kl. 08:54  

JK Nilsson.
Ja, vi måste skära ner på antalet officerare. Vi har ju DUBBELT SÅ MÅNGA OFFICERARE SOM SOLDATER! Det finns inget land med så många officerare. Om andra avancerade länder som Tyskland, UK, USA, Spanien, Danmark mfl klarar sig med en mycket lägre andel officerare kan vi det nog också. Vad är det som gör vårt försvar så extra avancerat att alla måste vara övlt eller högre?

Wiseman sa...
18 mars 2013 kl. 09:17  

St Ulfsten,

J.K Nilsson har en bra beskrivning av situationen. Den största anmärkningen är dock att siffrorna är gravt missvisande.

De siffror som nämns avseende soldater är endast de som i dagsläget är anställda. Krigsorganisationen är större. De som ännu inte anställts utgörs av värnpliktiga, till dess anställning kunnat genomföras.

Anonym sa...
18 mars 2013 kl. 09:51  

Ja, när man ökar antalet anställda soldater kommer andelen off/sold inte vara lika löjligt hög som idag och jag vet också att slutmålet är högre än drygt fyra tusen soldater.

Men även om man ökar antalet soldater till 9000 vilket jag har för mig att målet är måste man ändå minska antalet officerare. Det finns INGET land i världen som har en officer per soldat. Danmark klarar sig med knappt 4000 officerare, drygt 20% av den militära personalen. Finland har drygt 6000 officerare(som kommer att bli färre) och drygt 30000 militär personal(stor andel av dessa vpl). Visserligen har varken Fin eller DK ubåtar eller egenutvecklade stridsflygplan men varför behöver Sverige flera tusen fler officerare än dessa länder?

Anonym sa...
18 mars 2013 kl. 10:18  

JK Nilsson
Det danska flygvapnet har 700 officerare av totalt 3300 militär personal (varav 100 vpl) Är då det danska flygvapnet tekniskt föråldrat jmf med det svenska eller är det så att uppgifter som i Sverige utförs av officerare i Danmark görs delvis av underofficerare och soldater?

Wiseman sa...
18 mars 2013 kl. 10:35  

St Ulfsten,

Av de 9000 officerare du listar är det egentligen ca 2/3 som bestrider specialistofficersrader. Vi har ju som bekant haft en världsunikorganisation i ca 30 år där alla varit officerare.

De siffror du listar för Danmark m fl – är det enbart officerare eller officerare OCH underofficerare?

Anonym sa...
18 mars 2013 kl. 11:46  

Wiseman

Ja, vi är tillsammans med Norge de enda länder där alla varit officerare. Nu när vi återgått till det normala kommer antalet off att minska och förhoppningsvis kan även andelen övlt och högre minska.

Att minska antalet officerare har inte varit okontroversiellt, på denna blogg finns regelbundet kommentarer som betecknar tvåbefälssystemet som det sämsta beslutet någonsin i unversums historia, ett fruktansvärt klassförtryck, katastrofalt för kompetensen etc etc

Siffrorna avser endast officerare EJ underofficerare. Den finska siffran inkluderar institutofficerare(kan ej bli högre än kapten) som håller på att fasas ut och delvis ersätts av underofficerare.

Cynisk sa...
18 mars 2013 kl. 14:24  

St Ulfsten,

Analogi:
Landsortsskolan har tappat elevunderlag pga utflyttning. Därför har de nu en till synes hög andel anställda per elev. De kunde inte sparka rektorn, klassföreståndare, mattant och inte ens idrottsläraren eftersom dessa krävs för utbildningen och därför har siffrorna blivit som de blev.
Skolan har dock kapacitet för fler elever.

En försvarsmakt har behov av vissa funktioner oavsett vilken numerär den har. Det krävs en viss overhead, det går inte att komma ifrån.

När nu civilanställda i basorg sägs upp kommer det gå åt mer anställd militär personal för att lösa hantverkstjänster och dyl. varvid behovet av militär personal tvärtom ökar.

I övrigt bör du läsa vad JK Nilsson skriver och försöka förstå det i stället för att stirra blint på jämförelser med andra länder.

Unknown sa...
18 mars 2013 kl. 15:08  

Antalet officerare utgör 38 generalspersoner (inklusive amiraler), 153 överstar (och motsvarande), 949 överstelöjtnanter (och motsv) samt 1 709 majorer (och motsv) bland våra högre officerare. Till det kommer lägre officerare och 4 341 soldater.

Unknown sa...
18 mars 2013 kl. 19:14  

"och förhoppningsvis kan även andelen övlt och högre minska."

Då kan man ju undra varför vi inför ett system som ej "omgalonerar" personer ur detta skikt...

PS det som lovar beskrivs som omgalonering är detsamma som av gen Grundevik kallades "att byta ner sig" DS

J.K Nilsson sa...
18 mars 2013 kl. 20:24  

StUlfsten, gör det ont i din själ och ditt hjärta att vi i Sverige hade NBO och kallade alla anställda soldater för officerare?

J.K Nilsson

Anonym sa...
18 mars 2013 kl. 23:36  

@Cynisk
Vilka är då alla dessa funktioner som Sverige har men som tex Danmark och Finland inte har? Vi måste ju ha en jävla massa fler funktioner om vi har mer än dubbelt så många off som DK och mer än 50% mer off än Finland.

@JK Nilsson
Lika ont som det gör dig att du och alla dina kompisar inte kan kalla er fältmarskalkMan blir så trött på alla statligt anställda som bara gnäller och gnäller över hur fruktansvärt elaka alla är, polisen, vården, försvaret, det finns ingen hejd på hur många skattemiljarder man pissar bort men ändå vill ingen ta ansvar för att det blir så patetiskt lite uteffekt.

Cynisk sa...
19 mars 2013 kl. 06:46  

St Ulfsten

Försvarsmakten i den av staten beslutade organisationen är byggd för att mobilisera/aktivera GSS/T (och fd vpl). Därför finns det en större mängd officerare än soldater.

Officerare löser också uppgifter i basorganisationen där det inte förekommer någon större volym soldater. Tjänsterna där är tex lärare vid skola, mfl.

Att det i den typen av försvar förekommer en till synes stor overhead är bara naturligt. Det behövs centrala stabsfunktioner oavsett om vi har tre bataljoner eller 30 st.

Själv är jag trött på folk utan kunskap som framhärdar i tyckande utan att ta del av expertis. Det förekommer både på bloggar, forum och i Regeringskansliet helt klart.

Anonym sa...
19 mars 2013 kl. 17:32  

@cynisk
Finland har också en mobiliseringsorganisation med en krigstida styrka på över 200 000 man(mångdubbelt sveriges). Ändå klara de sig på 60% av sveriges officerskår.(De har ju visserligen vpl officerare som vid mob tillkommer den anställda kåren) Varför måste vi ha så många fast anställda heltidsofficerare när antalet soldater(även när reformen är klar) är så lågt? Man får väl ta och fixa fler reservofficerare.

Det är rena greklandfasonerna att sitta och nöja sig med en ineffektiv och slösande organisation och gnälla ihjäl sig så fort någon kommer med krav. När man följer debatten på försvarsbloggarna slås man av att 99% är gnäll och kritik, knappt något är lösningar och de lösningar som presenteras är rena pajasförslagen med återgång till 80% av årskullen som vpl. En helt klart sydeuropeisk inställning där man gärna ser miljard efter miljard av andras pengar sköljas över en men sparkar bakut så fort någon vill veta hur man slösat alla pengarna.

Den svenska polisen har nyligen fått hur mycket pengar som helst och tusentals nya anställda, ändå presterar man sämrte och sämre och ingen ställs till svars. Precis som försvaret har man en topptung org ingen vill vara ute på "golvet" alla ska vara höga chefer. Får FM mer pengar är slh nära 1 att dessa också bara försnillas bort.

Cynisk sa...
19 mars 2013 kl. 18:56  

St Ulfsten

Jo, för att statsmakterna angav att FM skulle vara insatsberett här och nu. Därmed kan inte många ledande befattningar lösas av reservister, såsom det görs i exempelvis Finland.

Vår overhead skulle säkert kunna leda ett par divisioner och några flottiljer till men det är däremot svårare att reducera i toppen. Detta eftersom alla funktioner behövs när man väljer förmågebredd.

Sedan tycker jag att du ska sätta dig in i verksamheten och den politiska styrningen av denna innan du använder så starka uttryck som du gör.

J.K Nilsson sa...
19 mars 2013 kl. 22:52  

StUlfsten, ingen har ännu kunnat presenterat hur det skulle bli billigare att göra om NBO till ett tvåbefälssystem. Hur blir det billigare att kalla en NBO-Löjtnant i förplägnandstjänst för 1:e sergeant? Hur kan det bli billigare att utbilda en flygstridsledare till 1:e sergeant i det nya spåret jämfört med att utbilda en NBO-Fänrik till flygstridsledare?

Ja jag gnäller som fan över hur man kan tillåtas leka med resurser iform av arbetstid för att mata statsmakterna med solsken om vad fint det kommer att bli med ett tvåbefälssystem därför att man har brutit mot klara order ett flertal gånger sedan NBO infördes. Vi hade vid sekelskiftet ytterligare ett beslut som ålade försvarsmakten att genomföra fackspåret för de officerare som hade det intresset. Men det var något som Försvarsmakten struntade högaktningsfullt i och man använde dessa utbildningar och fackprogramen som budgetregulatorer.

Införandet av tvåbefälssystemet igen är en lika meningslös gest som det var att genomföra den rätta omgaloneringen för tio år sedan när våra gradbeteckningar skulle vara interoperabla.

J.K Nilsson

Anonym sa...
20 mars 2013 kl. 22:52  

@Cynisk
Hur förklarar man Danmark då? De har en insatsberedd organisation med fler utomlands än Sverige och dessutom i tuffare miljöer. Har inte de lärare eller andra tjänster med hög off/sold-kvot?

@JKN
Det blir dyrare med NBO eftersom det leder till inflation i hela systemet. Sverige har överlägset högst % maj+ i hela världen. Se nu på diskussionen kring plut chef. I andra länder har du fk, lt eller uoff som chef, precis som vi hade i Sverige innan 72. Nu har vi kapten. När jag läste på teknis hade jag en kursare som var lt och han var närverksadmin!!! Herre Gud, en anställd med lång och kvalificerad utb sysslar med ngt som en korpral med ett par veckors datakurs kan sköta. Förre GD:n citerade i sin rapport om besparingar en norsk jämförelse mellan Norge och Danmark där det visade sig att i Norge hade man i snitt en till två grader högre på jämförbara uppgifter eftersom man avskaffat uoff. (även om de nu kommit tillbaka i modifierad form) Även med i-lön så har du generellt högre lön med högre grad. Har du då oceaner av majorer och överstar som gör enkla uppgifter klart det blir dyrt. Sitter dessutom halva personalen och obstruerar eftersom de inte kan finna sig i demokratiskt fattade beslut blir naturligtvis effektiviteten ännu lägre.

uppgiven sa...
21 mars 2013 kl. 06:36  
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
uppgiven sa...
21 mars 2013 kl. 22:02  

"Det danska flygvapnet har 700 officerare av totalt 3300 militär personal (varav 100 vpl)"

Nej, det danska flygvapnet har 1761 officerare, specialistofficerare och gruppbefäl av totalt 3358 militär personal (2011 års siffror). Dvs, mer än hälften av personalen är befäl...

I danska armén är motsvarande siffror 4116 respektive 5810, men då är hela 1770 av de senare värnpliktiga under grundutbildning, en kategori som inte finns i Sverige längre.

I danska marinen så är siffrorna 1290 respektive 2882.

I de gemensamma delarna så är siffrorna 2331 respektive 3219...

Så ska vi ha Danmark som något slags facit så verkar det alltså rimligt att ha cirka en "chef" per anställd soldat...

Edit: ändrade lite felskrivningar

Anonym sa...
22 mars 2013 kl. 14:44  

@uppgiven
Wiseman har redan frågat om siffrorna avsåg off eller off+uoff och jag svarade att det vara bara off. I diskussionen kring omgaloneringen är det många som påpekar att de minsann inte är någon sketen underofficer och att det är det mest fruktansvärda man kan tänka sig att vara. Därför blir det konstigt när du helt plötsligt vill slå ihop dessa kategorier. Det som är bäst att jämföra är off mot off, sergenterna mot specoff och gss mot konstablarna

Sen har du givetvis rätt i att det är alltid konstigt när kvoten chef/icke-chef är för hög oavsett vad man kallar cheferna. På mitt jobb har vi gott om anställda med stort ansvar och självständiga arbete men inga eller få underlydande men det innebär inte att vi kallar dem alla för vice vd med särskilt ansvar för XYZ

J.K Nilsson sa...
22 mars 2013 kl. 18:31  

StUlfsten, du har fortfarande inte förklarat vilken skillnad det är mellan en NBO-Löjtnant teknisk tjänst och 1:e sergeant i teknisk tjänst som utfaller till Löjtnantens nackdel.

J.K Nilsson

uppgiven sa...
22 mars 2013 kl. 19:24  

@StUlfsten

"I diskussionen kring omgaloneringen är det många som påpekar att de minsann inte är någon sketen underofficer och att det är det mest fruktansvärda man kan tänka sig att vara."

Det var lustigt, det är inte alls den erfarenheten jag har, och då jobbar jag ändå i FM. Jag känner ett flertal som har bytt från OF till OR. Däremot är det många, jag bland dem, som inte var intresserade av ett sådant byte när ingen kunde säga vad som egentligen skulle gälla beträffande lön, framtida utveckling med mera. Vilket åtminstone jag tycker är fullt rimligt.

"Därför blir det konstigt när du helt plötsligt vill slå ihop dessa kategorier. Det som är bäst att jämföra är off mot off, sergenterna mot specoff och gss mot konstablarna"

Det som vore konstigt är att stirra sig blind på vilka symboler som finns på axelklaffarna istället för att se till vilka uppgifter som utförs. Hade Sverige aldrig infört NBO så hade vi idag haft en helt annan gradstruktur. Men nu gjorde vi det, och av alla de som idag fyller de platser som i organisationen har angivits till OR 6-9 så är det bara de som utbildats sedan 2008 som har gått in i systemet som OR. Resten är för det mesta löjtnanter och kaptener och med tanke på vad jag skrev ovan om oklarheterna gällande villkor är det inte konstigt att de flesta inte aktivt har försökt byta grad.

"Sen har du givetvis rätt i att det är alltid konstigt när kvoten chef/icke-chef är för hög oavsett vad man kallar cheferna. På mitt jobb har vi gott om anställda med stort ansvar och självständiga arbete men inga eller få underlydande men det innebär inte att vi kallar dem alla för vice vd med särskilt ansvar för XYZ"

Nu missförstod du mig. Jag använde "chef" eftersom folk verkar oförmögna att ta till sig att bara för att man har en grad så är man inte med automatik chef. I FM handlar det minst lika mycket om olika anställningsformer som att man ska vara chef. GSS sägs upp efter åtta års anställning och man räknar i bästa fall med att de stannar i sex år. Då är det inte rimligt att göra befattningar som kräver två års utbildning och sedan praktik i uppemot ett år för att bli användbar, till GSS-befattningar utan de blir officers-befattningar.

Kvoten handlar istället om kvalificerad/mindre kvalificerad befattning. Där skiljer vi oss uppenbarligen inte särskilt mycket från t ex Danmark.

Anonym sa...
23 mars 2013 kl. 10:13  

@JKN
Du frågade hur det blev dyrare och jag förklarade det.

@uppgiven
Jag jobbar inte i FM så jag vet inte vad man säger på fikarasterna men jag läser bloggar, insändare och forum och där ser man ofta sådana kommentarer.

Den här diskussionen handlade om hur många officerare Sverige har jämfört med andra länder och då kan man konstatera att Sverige har väldigt många. Även om man ser till off+specoff så blir det hög andel. Danmark har knappt hälften off+uoff och sverige kommer att ha närmare 60% off+specoff om man får tro wikipedia(där vicekorpralen gör sitt bästa för att sabotera alla artiklar rörande det sv försvaret)

Jag utgår från att alla moderna(västvärlden) försvarsmakter har behov av i stort sätt samma kompetens. Då finns det ingen anledning för sverige att avvika från resten av världen när det gäller antalet specialister mm. Klarar andra länder att sköta vissa uppgifter med soldater och uoff bör sverige klara det också.

uppgiven sa...
23 mars 2013 kl. 11:37  

@StUlfsten

Eftersom du läser bloggar, insändare och forum så borde du också vara fullt medveten om att FM fortfarande är i uppbyggnadsfasen av den nya personalförsörjningen. Alla anställda soldater finns ännu inte, utan i krigsorganisationen så fylls de platserna fortfarande av värnpliktiga. Så en jämförelse med andra länder kommer att halta till uppbyggnaden är klar och eftersom uppbyggnaden bara ska ske i den takt som ekonomin tillåter så lär det dröja...

Som sagt, eftersom Sverige har valt att inte låta GSS stanna i FM längre än åtta år till skillnad från andra västerländska försvarsmakter så finns det uppgifter där kraven på utbildning och erfarenhet utesluter GSS. Så där finns det ett klar skillnad mellan Sverige och andra länder, även om den är självpåtagen.

I själva sakfrågan kan jag också tycka att det är bättre (och billigare) att ha ett fåtal yrkesofficerare som sköter samma uppgifter som i US Army sköts av många soldater och en enstaka officer. En soldat må ha lägre lön än en officer, men om en yrkesofficer motsvarar tre eller fyra soldater är det en annan sak.

J.K Nilsson sa...
23 mars 2013 kl. 14:46  

StUlfsten, det blir inte dyrare eftersom man i NBO valde att premiera gradutveckling och inte kunskapsutveckling.

En NBO-fänrik hade precis samma utbildningstid som en av dagens förste sergeanter. En NBO-fänrik fick välja mellan särskild kurs för att lära sig mer om systemet den verkade i eller allmän kurs för att kunna bli utnämnd Löjtnant och bli plutonchef. I det gamla värnpliktssystemet med många förband fick vi i princip göra löjtnanter av alla fänrikar vi utbildade, en stor del utbildades till kaptener för att bli krigskompanichefer. Den korpral du efterfrågade tidigare skulle kunna vara korpral om denne jobbade längre efter sin grundutbildning, befattningsutbildning och förbansutbildning. Som tidigare påpekats är detta inte ekonomiskt att låta en soldat som ska tjänstgöra sex till åtta år, därför blir det nu en förste sergeant, då en fänrik som gjorde arbetet.

Andelen majorer och högre officerare kommer som resultat av minskad organisation och den svenska arbetsrätten och de genomför arbete som mycket väl skulle kunna genomföras av någon som har en grad lägre men eftersom vi har kopplat löneutvecklingen till gradutveckling och inte reell kompetens så finner vi ett intresse att också söka utbildning till högre grad och Försvarsmakten har tillåtet det istället för att premiera specialistutbildning och bli kvar som Fänrik/Löjtnant för dom skulle kunna tillåtas det. "Löneutvecklingsproblemet" kvarstår. Din jämförelse haltar därför att om vi skulle ha premierat specialistkunskap så hade Kaptenen haft lika hög lön som Överstelöjtnanten. Skillnaden mellan länderna minskar i det resonemanget

Det är inte ett systemfel, felet ligger i att Försvarsmakten helt sonika genomfört ordervägran mot politiska beslut och befordrat mot högre befattningar som, näst intill, enda lönegrundande faktor. Varför är det inte lönerevisionsgrundande för en flygtekniker att totalt läsa och göra praktik mot flygmotorspecialist under ett år men lönerevisionsgrundande att läsa ett år och bli utnämnd Kapten?

I det nya systemet förbjuder du en flygtekniker som är förste sergeant att utveckla sin lön genom grad och denne kan inte utveckla sin lön genom att läsa till högre grad. Den som valde att omgalonera hade att se fram emot en stagnerad löneutveckling, även om den uppfyllde intentionerna att bli specialist. Så varifrån tror du motståndet att omgalonera låg i?

Så frågan kvarstår, hur kan ett tvåbefälssystem vara billigare än ett enbefälssystem?

J.K Nilsson

Anonym sa...
24 mars 2013 kl. 14:26  

@uppgiven
Det är klart jag vet att man inte tänkt stanna på 9000 officerare och 4500 soldater. De siffror jag sett är 3500 off, 6000 specoff och 6500 soldater vilket ger ungefär samma off/tot kvot som andra småarmeer. Men det förutsätter som sagt att man minskar antalet off från dagens nivå. Huruvida amerikanska armen är särskilt ineffektiv vet jag inte, jag har i alla fall inte sett ngt som pekar på det.

@JK Nilsson
I hela europa har försvarsmakterna minskats kraftigt efter kalla krigets slut och i västeuropa är det inte lätt att avskeda anställda, tvärt om är detta en av de stora hindren för sydeuropas ekonomiska tillväxt. Om din teori stämmer bör det då finnas berg av överblivna maj+ i hela europa men siffrorna visar att det är just Sverige och Norge där det finns en onormal andel högre officerare. Knappast en slump att just de två länder där man haft enbefälssystem utmärker sig

uppgiven sa...
24 mars 2013 kl. 15:53  

@StUlfsten

Om du med ineffektiv menar personalintensiv, så är det precis vad US Army är. Det kan nog fungera i USA där man kan konkurrera med andra låglöneyrken med sådana saker som betald universitetsutbildning.

I Sverige har vi inte riktigt samma förutsättningar på den fronten, men det kanske är det som vi borde ändra på?

Jag upplever det som att du hänger upp dig på vad som egentligen är kosmetiska saker, som vad folk har på axelklaffen. Det viktiga borde vara vilka uppgifter man löser, och vilken operativ effekt som FM kan leverera. En massiv tvångsomgalonering för att snygga till statistiken skulle knappast gynna den operativa förmågan, då det sannolikt skulle öka utflödet av desillusionerad personal med åtföljande förlust av kompetens.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade