En ny normalbild över Östersjön

Tjänsteförrättande flygtaktiske chef visar i SVT Rapport på en av anföllslöporna mot södra Sverige

Till min stora glädje såg jag nu på kvällen att Försvarsmakten offentligt gått ut med förra veckans uppdrag med jaktincidenten mot en rysk övning i Östersjön med strategiskt bombflyg. Att Försvarsmakten nu öppnar upp mer och mer kring just incidentberedskapen är välkommet. Som tidigare nämnts finns det nämligen bara en enda aktör som verksamheten hållits hemlig för och det är den svenska allmänheten. Den aktör vars flyg eller fartyg incidentberedskapen genomför insatser mot vet utan tvekan om det, liksom var man flugit/uppehållit sig och detsamma gäller övriga stater i närområdet som har motsvarande sensortäckning som Försvarsmakten.

Försvarsmakten säger inget i SVT om vilka ryska flygplan det rörde sig om eller hur många. Informationen tillhandahålls dock av det lettiska försvarsdepartementet via Twitter (tack till Observationsplatsen). Den 28 oktober flög två ryska Tu-22 bombflygplan ut ur Finska Viken tillsammans med 2 Su-27 jaktflygplan och ett A-50 radarspanings/ledningsflygplan. Det sistnämnda används för att framförallt för att leda offensiva flygföretag bortom egna markradarstationers och radiosändares räckvidd. I intervjun med SVT ser man klart och tydligt vilken rutt flygföretaget hade och hur man genomförde anfallslöpor mot såväl södra Sverige (man ska inte stirra sig blind på just första kuststräckan som i detta fall är Öland), liksom Litauen och Polen innan man återvände via Finska Viken. Man kan dock konstatera att Försvarsmakten i alla fall lärt sig en hel del från den ryska påsken, där dagens reportage med SVT bara är en del.

När ”ryska påsken” inträffade för ett halvår sedan förvånades jag bland annat av att så gott som alla journalister och därmed även allmänheten utgick från att detta var en singulär händelse. Att så ej är fallet torde framgå nu och vän av ordning och öppet sinne bör ställa sig frågan om liknande inträffat vid fler tillfällen.


Vad är syftet?
Utöver att fundera över frekvensen bör man ställa sig frågan vad syftet med dessa aktiviteter är? Som jag skrev redan i våras om ryska påsken har svenska media inga problem med att identifiera att amerikanskt bombflyg som flyger utanför Nordkorea är ett säkerhetspolitiskt budskap till Nordkorea. När motsvarande verksamhet genomförs i Östersjön verkar inga som helst slutsatser dras.

Till SvD säger försvarsminister Karin Enström idag så här:

”Försvarsminister Karin Enström (M) ser inget direkt hot från Ryssland.
– Man ska komma ihåg att man har rätt att öva på internationellt luftrum. Det har inte skett någon kränkning, säger hon till TT.
Enligt Enström är Sverige det land som genomför flest flygövningar över Östersjön.
– Vi ser en ökad verksamhet i Östersjöregionen sedan en tid tillbaka, även Ryssland har utökat sin verksamhet. När jag träffade min ryske kollega i somras beskrev han att de skulle genomföra flera övningar, säger hon.”Här ska man komma ihåg att Ryssland är ett oerhört stort land med enorma ytor och framförallt otrafikerad luftvolym. Övningar med stridsflyg där övningen är övergripande syfte genomförs bäst på hemmaplan, på samma sätt som Sverige genomför övningar över svenskt territorium och i svensk flyginformationsregion över Östersjön, varvid verksamheten samordnas med civil flygtrafik. Det bekymrar mig att försvarsministern tar så lättvindigt på det här vilket utan tvekan ses som en allvarlig friktion i uppmålandet av en framgångsrik moderat försvarspolitik.

Sverige övar utan tvekan mest över Östersjön av östersjöländerna, vilket faller sig naturligt. Finland har sina bekymmer österut och därtill väldigt lite östersjö att öva över. De baltiska staterna har inga flygvapen med stridsflyg. Polen har sina starkaste säkerhetspolitiska intressen österut längs markgränsen och fokuserar därmed framförallt på luftförsvarsuppgifter och anfall mot markmål. Ryssland har en del flygstridskrafter i Kaliningrad som i viss mån övar i Kaliningrads flyginformationsregion men även till stor del över land. Däremot är det mycket, mycket sällsynt att något land övar oanmält i annan nations flyginformationsregion. Befinner man sig ej föranmält i annan nations flyginformationsregion gör man det för att man har en uppgift att lösa. Till skillnad från vad försvarsministern antyder i intervjun med SvD är det mycket stor skillnad på att öva i internationellt luftrum i egen flyginformationsregion och att göra det i en annan nations och därtill oanmält.


Nytt säkerhetspolitiskt läge
Vad var då uppgiften för detta ryska flygföretag? Vad var syftet med flygningen? Denna vecka genomför NATO sin största övning sedan 2006 – övningen Steadfast Jazz. Övningen är en nystart på att öva kollektivt självförsvar och verksamheten har återupptagits efter påtryckningar från de baltiska staterna och Polen och genomförs av det skälet också i nämnda länder i år (nästa år i Portugal). Även Sverige, som under sensommaren annonserade deltagande i NATOs krishanteringsstyrka NRF, deltar i Steadfast Jazz men endast med en handfull stabsofficerare. Inte så konstigt då det i och med införandet av det nya personalförsörjningssystemet råder brist på bemannade krigsförband så länge mobilisering ej genomförs. Svenskt territorium har i skarpt läge också en nyckelfunktion vid varje NATO-stödoperation för Baltikum. Sålunda lär det knappast vara någon slump att anfallslöporna lades mot just södra Sverige, Litauen och Polen dagarna innan Steadfast Jazz inleddes. Tilläggas kan också att vi inte vet hur det ser ut på östra sidorna av de baltiska staternas och Polens gränser. Flygs samma profiler där också med anfallslöpor rakt mot gränsen men i ryskt luftrum?

Från moderat håll har gång efter annan betonats att den ryska militära uppbyggnaden är från en låg nivå – sagt på ett sådant sätt att man lätt kan tolka det som att den låga nivån är bestående. Efter sommarens massiva ryska beredskapsövning ändrades dock budskapet till att den låga nivån låg någonstans på 90-talet. Exakt vilken nivå de ryska väpnade styrkorna har idag eller än mer intressant, vilken nivå den svenska försvarsmakten har idag, vill man aldrig svara på.

Förra veckan kom dock öppna uppgifter på att tillgängligheten hos de ryska flygstridskrafterna var runt 50 %. Några dagar tidigare hade Dagens Industri skrivit att tillgängligheten på tyska Eurofighter var 50 %, vilket landet såg som ett stort problem. Återigen börjar man fundera på hur det står till i Sverige avseende tillgängligheten, särskilt då media rapporterat om att flygplan står på backen till följd av teknikerbrist och redan tidigare till följd av införandet av datasystemet PRIOs logistikfunktioner. Här är det också mycket bekymrande att Försvarsmakten i år återigen tvingats dra i handbromsen och stryka eller reducera en rad övningar under hösten och även nästa år, vilket i förlängning betyder att insatsorganisation 2014 blir än mer försenad – samtidigt som den ryska upprustning pågår i mycket rask takt.


En utveckling där Sverige ej hänger med
I kvällens SVT Aktuellt kunde man ta del av en mycket bra intervju med överste Jan Mörtberg vid Försvarshögskolan. Fokus under intervjun låg på den ryska militära upprustningen. Mörtberg menade på att den svenska försvarsförmågan inte alls hängt med i den ryska utvecklingen då försvarsbesluten 1996, 2000 och 2004 reducerat det svenska försvaret med argumentet att Ryssland inte har den förmåga som man idag åter börjat uppvisa. Mörtberg bedömde också situationen som att vi nu har en helt ny normalbild för rysk militär verksamhet jämfört med för bara några år sedan.

Jag håller helt och fullt med Mörtberg i det han säger i Aktuellt, men skulle ändå vilja lägga till och betona en sak. Försvarsbeslutet 2004 inriktade Försvarsmakten på internationella uppgifter i första hand med en förbandsnumerär anpassad för detta. I skenet av Georgienkriget fick Alliansregeringen lappa och laga utifrån försvarsbeslutet 2004, vilket bland annat fastställde att det skulle krävas ”flera och successiva riksdagsbeslut” för att återta en nationell försvarsförmåga. Alliansregeringen kokade då soppa på en spik. Man var ej villig att avsätta mer pengar till försvaret, samtidigt som man ville kunna säga att man hade ett nationellt försvar. Lösning blev då att Försvarsmakten uppdrogs att utifrån den organisation och numerär som slagits fast i försvarsbeslutet 2004 (anpassad för internationella insatser) planera för ett nationellt försvar. Därav blev det inte heller något försvarsbeslut 2009 utan en inriktningspropostion för att ominrikta Försvarsmaktens uppgifter. Som lök på laxen drev Regeringen också 2009 igenom ett personalförsörjningssystem anpassat för just internationella insatser. Det säger sig självt att det här allvarligt hämmar det svenska försvarets möjligheter att just försvara Sverige, oavsett vilken av grundförmågorna man ser till.


Försvarsberedningen, som våren 2014 ska komma med sina rekommendationer för försvarsbeslutet 2015, har inte fått mindre att tänka på.Övriga media: SR, GP, SvD

10 kommentarer:

Anonym sa...
7 november 2013 kl. 09:19  

Mycket bra skrivit!

/Oscar

Jakob Wedman sa...
7 november 2013 kl. 09:38  

Det är bara att instämma i att det är glädjande att Försvarsmakten väljer att offentliggöra detta.

Försvarsmakten har under lång tid varit framgångsrik när det gäller att hålla på sekretessen, åtminstone i förhållande till den svenska allmänheten. Jag tror dock att detta över tiden bidragit till att intresset för försvarsfrågor minskat (vilket givetvis förstärkts genom att Försvarsmakten lyckats driva igenom en personalförsörjning som bygger på frivillighet) så att det snart inte finns något försvar alls att hålla hemligt.

TobbeT sa...
7 november 2013 kl. 12:29  

Ja…beteendet som försvarsministern uppvisar känns alltför vanligt och kommentarerna är samma gamla slitna fraser som tidigare.
Hur FöM kan i sin vildaste fantasi kan påstå att Ryssland är öppna med sina övningar övergår mitt förstånd.
Vad de, speciellt öppna i samband med Zapad 2013? Inte avseende antalet soldater i alla fall.

På vilket sätt övar Sverige på liknande sätt som Ryssland? Menar FöM att våra 39or övar skenanfall mot ryska mål och ryskt territorium?

Än en gång måste man ställa sig frågan varför ingen journalist kan ställa frågan till FöM eller FML som Wiseman gör;
Vilken kapacitet har vi, här och nu (alliansuttryck) 2013? Inte när och om IO14 genomförs utan nu.
Jag konstaterar också att flottamiral Thomas Engevall tar upp frågan med FM's kapacitet på sitt inlägg hos Skipper 31/10.
"I rent försvarsupplysningssyfte måste man också förklara för den svenska befolkningen vad de olika stridskrafterna (A, M, FV) kan göra, och gör, i hela konfliktskalan fred-kris-krig."
Tyvärr verkar det som Thomas Engevall tycker det är en uppgift för KÖMS eller försvarsbloggare att förmedla denna uppgift till svenska folket när det egentligen borde vara en myndighetsuppgift.

Att FöM dagen efter att ”ryska påsken version 2 eller ryska hösten” ägt rum svarar på frågor från Johan Wiktorin hos KKRVA känns nästan tragikomiskt.
Nej, det är väl ingen stor diskrepans i bilden om Ryssland det är bara det att alliansens och i synnerhet moderaternas uppfattning om säkerhetsläget inte stämmer med övriga.
Som det är nu så är försvarsbloggarnas uppfattning om verkligheten och säkerhetspolitiken den uppfattning som stämmer med verkligheten.
Så länge regeringens företrädare lever i en alternativ värld föredrar jag att lyssna och tro på försvarsbloggarna, i synnerhet Wiseman, Skipper och KKRVA.
Tack för att ni finns och gör ett digert arbete!

Med vänlig hälsning
Tobias

Unknown sa...
7 november 2013 kl. 15:23  

Tycker man kan se detta som en strategisk o politisk markering från Ryssland. Ryssland har ju upprepade gånger markerat att man INTE vill se Finland och Sverige med i NATO. Tror att vi kommer och få se mer av provokationer ju närmare ett medlemskap vi kommer.
Det hade ju inte gjort så mycket om vi hade ett försvar som kan matcha Ryssland. Men det har vi inte. Så vi har själva (moderaterna) satt oss i denna soppan. NATO i Europa är rätt så naket nu. Så läget är allvarligt. Även om vi deltar i övningar, så smäller det, kan vi inte åberopa § 5. Så fram tills vi blir med vilket kan ta tid, så är vi utsatta. Vi kan ju börja med att återinföra värnplikten nu!!

Unknown sa...
7 november 2013 kl. 16:13  

Ser man på; nu börjar även Public Service-kanalerna lämna public service!

jan-olov sa...
7 november 2013 kl. 21:05  

Instämmer mycket i vad Miljöpartist i grönt , TobbeT och Tomas Berkland skriver.
Karaktären på 37:e flygarmens övning i östersjön är ju oerhört allvarlig och borde vara ett Wake up call för Regering, Riksdag, Svensk massmedia och den breda allmänheten.
Vi vet väl vilken last en Rote
TU22M3 Backfire kan bära och vilka målval som skulle kunna vara aktuella.
Min bedömning är att de övar på faktisk planering mot ett Scenarie ett kraftigt försämrat säkerhetsläge i NordEuropa/Östersjöområdet varvid artikel5 begärs av Baltikum.

Det ligger då i Ryskt militärt intresse att förhindra/försvåra:
1.Tilltranport av Natoförband till Baltikum/Polen
2.Utnyttjande av svenskt territorium för nato förband
3.Förhindra att Svenska marin/flygförband kommer till verkan

Den utmärkte Moderate Riksdagsmannen Mats Johansson rapporterar på sin blogg idag efter besök i Riga om att de hittills har haft ett 30 tal gränsincidenter i år. Vilka de är framgår inte.

Den Ryska övningsaktiviteten är mycket hög och Försvarsminister Shoigu rapporterar idag i Ria Novosti om det.
http://en.ria.ru/military_news/20131106/184553496/Russian-Army-Improves-Quality-of-Combat-Training.html

Så den totala bilden är att
Kalla kriget tog inte slut -det tog bara en ekonomisk paus.

De vi ser är bara en början och jag bedömer att övningsaktiviteten kommer ytterligare att öka och att de kommer att bli ytterligare provokativa både i luften till sjöss på informationsarenan.

Det är oerhört viktigt att all militär personal nu börjar öka vaksamheten och vara beredda att rapportera iaktagelser som skulle kunna tyda på främmande underättelse verksamhet.

Jag menar bestämt att det är dags nu att ta fram försvarsviljan igen
och genomföra en återtagning av svensk militär förmåga att försvara landet.
En militär escalering bortom kontroll kan gå fort -det finns de flera historiska exempel på.
Tiden att bygga upp ett avskräckande försvar har vi inte då.
Den måste finnas i all väsentlighet nu.

Sverige är fantastiskt och värt att försvara.

Kn Jan-Olov Holm Hemvärnsbefäl

Masja sa...
7 november 2013 kl. 21:42  

Tack för dina utmärkta bloggar! Måste dock påtala att det inte var några anfallsövningar mot vare sig Sverige, Polen eller Baltikum. Sannolikt är det övning inför att kunna slå ut amerikanska kryssare av Ticonderoga-klass som kan komma att befinna sig i Östersjön.

Maja

Anonym sa...
8 november 2013 kl. 00:22  

Om det vore fråga om reguljär övning, så skulle den äga rum över det egna territoriet. Med andra ord så handlar det snarare om maktspråk.

Allting talar för att Kalla Kriget 2.0 har inletts och kommer att eskalera ytterligare.

Man vill helt enkelt visa musklerna för det mikroskopiska särintresse (skämtsamt kallat "Försvarsmakten") vilket skapats av vår virila stridshingst samt vår numera svanslösa valack.

Var så god och skölj!

Anonym sa...
9 november 2013 kl. 07:31  

”När ”ryska påsken” inträffade för ett halvår sedan förvånades jag bland annat av att så gott som alla journalister och därmed även allmänheten utgick från att detta var en singulär händelse. Att så ej är fallet torde framgå nu och vän av ordning och öppet sinne bör ställa sig frågan om liknande inträffat vid fler tillfällen.”

Både rätt och fel min gode Wiseman – mest fel, tyvärr.
Syftet med att ”visa flagg” i området är väl kristallklar.
//Den Gamle

Die Dumme Schwede!!!! sa...
10 november 2013 kl. 11:33  

Givetvis så har dagens svenska försvar inte en chans vid en eventuell konflikt. För att återta försvarsförmågan så krävs det en höjning till minst 4% av BNP för att inom 10 år erhålla någon effekt över huvud taget.
Det tog det svenska försvaret 12 år, från 1936 till 1948, för att få en nivå vilken bedömdes kunna stå emot ett tyskt anfall.
Dagens utgångsläge är dessutom sämre eftersom Sverige saknar utbildningsanstalter inkl. befäl, nedlagda och utrustning till samtliga värnpliktiga vilka skall utbildas.
Det är bara att konstatera fakta, att Ryssland kan överta Gotland på en kvart utan att Vi kan göra någonting!

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade