Gästinlägg om den allvarliga situationen inom STRIL

Nedan följer ett gästinlägg av signaturen Borneo rörande den allvarliga situationen inom STRIL, där det verkar som om man inom Försvarsmakten medvetet håller på att skapa ett mycket djupt och allvarligt förmågeglapp som kommer att få stora konsekvenser för det svenska luftförsvaret.


Genom att stiga upp ur underjorden sjunker man allt djupare ner!

Hur kan det vara möjligt? Granskar man Försvarsmaktens (FM) planer på ett nytt ledningssystem, uppbyggt ovan jord, på ett gärde utanför Enköping och skrotning av våra bergrum, förstår man innebörden. FM luftstridsledningssystem (STRIL) håller nämligen på, att med god fart, totalhaverera.

Obegripligt beslut

De planer som nu ligger beslutade med inrättandet av en Gemensam Lägescentral (GLC) innebär att alla anläggningar vi idag använder på sikt kommer att försvinna. Sceneriet är bara några år borta. Rent tekniskt vad det kommer att innebära är en sak, vilket inte kommenteras här. Vad det för med sig för stridsledningssystemets personal och den kompetens dessa innehar är något helt annat.

Redan idag är systemet underbemannat och varje dags verksamhet innebär prioriteringar, ändringar i sista minuten, störningar i planering och ett sämre utfall för våra flygande divisioner och övriga kunder. Den redan idag hårt belastade personalen har nu börjat söka sig till andra sysselsättningar. Flera är redan klara att påbörja omskolning till civila flygledare, en del avser börja studera medan andra går till helt andra arbeten. Lägg därtill att rekryteringen endast är några få per år. Vid anläggningen på F21 i Luleå finns det enligt uppgift inte en enda som avser flytta söderut. Vid de övriga anläggningarna finns endast ett fåtal som vill följa med, undantaget Bålsta där personalen inte behöver genomföra någon privat flytt. Lägg därtill att det är de mest rutinerade som slutar.

Det största problemet för personalen är att ingen har kunnat förklara varför den här nedläggningscirkusen med flytt till Enköping ska vara bra för. Inte heller går det att få fram en ekonomisk redovisning som kan ge underlag till att förstå det hela. Att tvingas flytta långt bort för att behålla sitt arbete är något som drabbar många människor, men det är dock alltför vanligt när det gäller statsanställda. Normalt finns det ett begripligt motiv som man kan förstå även om man inte gillar det. I det här fallet saknas detta helt.

Oroande kartläggning


Försvarsmedicin genomförde i våras en kartläggning av hela STRIL-systemet med anledning av den turbulens som uppstått kring planerna rörande en gemensam ledningscentral med tillhörande nedläggningar. Den kartläggningen, vilket det rapporterats om i vissa media, visade på en ansträngd arbetssituation men att det vid mättillfället inte förelåg något direkt flygsäkerhetshot, även om det fanns tecken på att läget var på väg att förvärras. Förtroendet för den högre ledningen i FM var också mycket lågt. De åtgärder som föreslogs var att bl.a. att ge en grundlig redovisning av de planer och beslut som tagits samt att genomföra riskanalyser och konsekvensbeskrivningar.

Inom STRIL gjordes, och görs fortfarande, flera ambitiösa försök till detta för att förbättra situationen för personalen samt att få begriplighet i lagda beslut. Den högre ledningen, FM-ledningen, har dock visat föga intresse för detta. En flyggeneral har även sagt att: ”STRIL ropar alltid ”vargen kommer” så det är väl likadant nu!” Kommentaren luktar inte bara förakt och ointresse utan, vad värre är, okunskap och bristande empatisk förmåga.

Läget förvärras

Efter semestern upplevde STRIL-organisation att läget hade försämrats ytterligare varför man beställde en ny kartläggning som en uppföljare till den första. Den rapporten har ännu inte redovisats men läget var så allvarlig beträffande flygsäkerheten att utredarna, under pågående arbete, gjorde en direkt anmälan, om en ökad flygsäkerhetsrisk, ställd till flygvapenledningen. Vad som i detalj föranlett denna, för en utredning extraordinära åtgärden, är inte känt men visar på att läget allvarligt försämrats.

Vem vill svara?

Så långt kommen kan man då ställa sig några frågor, som då rätteligen borde besvaras av de som beslutat i ärendet:

- Finns det en dold plan, en hemlig agenda, som ligger som grund till detta?

- Är det återigen ett intrigspel bland generaler som, likt den politiska arenan, köper och säljer olika projekt för att nå sina yttersta mål?

- Hur ser den ekonomiska kalkylen ut för hela affären?

- Det lär finnas en utomstående konsult. Vilka uppdrag har denne och vems intresse företräds egentligen?

- Hur ska systemet personalförsörjas då huvuddelen av STRIL vakanssätts?

Detta är frågor som kräver svar i närtid! Visst hopp ställs till den senaste generalen i raden, Michael Bydén, som nu fått den nya posten som ansvarig för Flygvapnets produktion och därmed även plånboken för densamma. Förtroendet för den högre FM-ledningen är överlag lågt bland FM personal. Hos STRIL-personalen är den på noll. Kan Bydén ändra på det?

Förutom ett havererat helikoptersystem, bortglömda miljoner, en obegriplig organisation, med bl.a. två flygvapenchefer (!) samt ett konsekvent tunnelseende mot uppdrag i Långtbortistan har vi nu snart även flygstridsledningens hädanfärd att begrunda.

Ytterst får man dock, återigen, betrakta det som en konsekvens av ett dåligt ledarskap inom FM-ledningen. Ett ledarskap som inte bara håller på att störta ett av världens bästa stridsledningssystem i fördärvet utan även spelar med Sveriges säkerhet som insats.

Det börjar bli hög tid för den politiska nivån att agera.

Borneo


Edit 12.45
Ett förtydligande från skribenten: Med STRIL-systemet avses natuligtvis alla personalkategorier (luftbevakare, tekniker, sambandsledare osv) och inte bara flygstridsledare som vissa kommentatorer fått för sig.

20 kommentarer:

J.K Nilsson sa...
27 september 2009 kl. 10:35  

Grattulerar, du satte just fingret på hela flygavepenproblematiken. Respekten och förståelsen för varandras arbete saknas helt i de styrande lagren.

Tekniker jobbar som om det vore ett JAS-införande hela tiden med ett övertidsuttag som gör att många går på knäna. När förare skall övas men inte tekniker på skittider på dygnet på annan plats så använder man ÖVA avtalet som leder till frusturation. Hur faan kan man ha flera tvåveckorsövningar för divisionen med massvis med arbetstidsuttag och det enda det renderar är ledighet timme mot timme? Påtalas det uppåt så bemöts det med aggresion och ett ifrågasättande av profesionalism.

Problemet är att karriärister klättrar bokstavilgen talat över organisatíonslik för nå ett pinnhål högre.

Organisationen är på väg att rasa. folket på golvet orkar snart inte bära upp överbyggnaden längre. Dessutom avser man att sparka stora delar av fotfolket genom GLC och flytt av basbataljonen till Kvarn. Större organisationslik än flygvapnet går inte uppbringa. Silwer är helt klart vår näste ÖB:

J.K Nilsson

Bitter sa...
27 september 2009 kl. 10:38  

Ja, vad säger man? Skall man skratta eller gråta? Ännu ett system som inte fungerar som det är tänkt. Skribenten är synnerligen insiktsfull, men jag skulle vilja påstå att detta är symptomatiskt för stora delar av FV. Kompetenta människor lämnar den sjunkande skutan och det blir svårare och svårare att bemanna viktiga positioner eftersom det är brist på kompetens med tillräcklig erfarenhet.
Man kan alltid skapa konspirationsteorier i stil med att; eftersom man inte kan avskeda de äldre så flyttar men verksamheten till annan ort så kommer de flesta att säga upp sig. På så vis minskar man personalen utan att bli av med de yngre.
Jag tror inte att det finns några dolda agendor, utan det vi ser resultatet av nu är inget annan än ren och skär inkompetens på högre nivå. Varken mer eller mindre.

Regos sa...
27 september 2009 kl. 11:08  

Jag håller med både den som skrev gästinlägget och de som redan hunnit kommentera det innan jag själv. Dock vill jag understryka att det inom STRIL-organistaionen även finns sambandsledare och luftbevakare som är i princip lika hårt ansatta som nämnda flygstridsledare. Tyvärr har luftbevakningen nästan helt glömts bort i denna debatten trots att de utför incidentberedskap H24 365 dagar om året. Enligt regleringsbrevet till FM anses denna uppgift fortfarande vara väldigt viktig men det syns som sagt inte i debatten.

Unknown sa...
27 september 2009 kl. 11:49  

Skribenten har genom sin analys satt tummen mitt i prick. FM är ensamt ansvariga för denna utveckling.

Strilfunktionen och därmed Flygvapnets förmåga till hävdandet av Sveriges luftrum och kontroll av desamma håller på att haverera. Strilorganisationen har varit ett insatt insatsförband i snart 50år, systemet bygger på beprövad erfarenhet och liknar i allt väsentligt hur NATO genomför liknande verksamhet. Detta fick vi svar på under övning Loyal Arrow i somras.

De som gör mig mest förbannad är att de som drömmer om en GLC/NOC inte har den minsta aning om vilka förmågor man dribblar med. Eftersom de inte fanns något underbyggt mtrl om vad GLC/NOC är, så har nu bla Flygvapnet deltagit i målsättningsarbete för detta luftslott, till en kostnad av ca 200000kr, som naturligtvis inte var budgeterade av Prod Led, utan som skulle tas ur egen ram. I de pengarna ingår inte de ca 700 mantimmarna som skulle kunna använts till kärnverksamhet, såsom flygtidsproduktion.

Att man vill lägga ner verksamhetsorter är inte de största problemet, utan på sättet man gör de.

Inga riskanalyser/handlingsplaner/kostnadsberäkningar, "beslut" fattas på powerpointbilder. Efter FMUP så finns de minst 5 olika datum för nedläggningar och omflyttningar...

HUR tror FML att personalen tolkar de? Dåligt underbyggt beslutsunderlag? Att FML är grundlurade? Att FM vill ha kvar personalen? Att FM inte ska fortsätta hävda Svenskt territorium?
För att FML överhuvudtaget ska gå ur detta med någon heder i behåll är de dags att låta huvud rulla, de handlar om skattepengar och om att inom snar framtid inte kunna lösa en av de ställda huvuduppgifterna i regleringsbrevet!

Tyvärr sätter jag mitt hopp till politikerna, FM som organisation är mitt i en systemkollaps...

För övrigt anser jag att det inte finns någon informationsarena, information är precis som logistik ett stöd för att nå verkan i arenorna luft, sjö och mark.

Anonym sa...
27 september 2009 kl. 12:46  

Inlägget avslutas med en direkt uppmaning till våra försvarspolitiker att lägga på ett kol. Det finns god anledning till det.

Den 28:e okt är det slutmöte i FM styrgrupp för den s.k. realiserbarhetsprövningen av GLC/NOC steg II, dvs slutflytten till Enköping och nermonteringen av dagens strilsystem, enligt många utländska bedömare ett av världens mest tekniskt avancerade och personalsnåla. Den utredningsansvariga avdelningen i HKV planerar då att hävda att en centralisering till Enköping är den tekniskt, ekonomiskt och personellt bästa lösningen för framtiden, helt i strid med all den sakkunskap som har redovisats här, i andra media och FM-internt i ett stort antal utredningar, rapporter och presentationer för olika chefer.

HKV PROD har samtidigt börjat planera för snabbast möjliga avveckling av stridsledningsanläggningen i södra Sverige (det s.k. GLC/NOC steg I), inte minst av omsorg om den civila kund (en superjätte inom IT-världen) som så snart som möjligt vill ta över anläggningen för en spottstyver. Dessutom räknar planerarna iskallt med att om steg I kommer till stånd så finns det ingen återvändo till dagens läge, särskilt p.g.a. den personalflykt som uppstår men också för att det är ekonomiskt omöjligt för FM att bygga en ny underjordsanläggning i framtiden. Då blir det lättare att argumentera för centraliseringen till Enköpingsåkern. Och skrivningen i senaste proppen om att nedläggning av berganläggningar ska bli föremål för regeringsbeslut betraktas alltjämt som ett irriterande men ofarligt debattinlägg som inte har med planeringen för GLC/NOC steg I att göra.

Om det är detta våra folkvalda vill så går det bra att luta sig tillbaka och se på när ett halvsekel av multimiljardinvesteringar i personal, kompetens, teknik och anläggningar kollapsa under kaotiska former. Om inte så är det dags att agera.

Anonym sa...
27 september 2009 kl. 13:39  

De enda tydliga konsekvenserna av denna omdaning är väl att STRIL inte kommer att fungera något vidare i fredstid pga kompetensbrist och att det blir ett ögonblicksverk att slå ut den vid en eventuell konflikt. En händelse som är så uppenbar att den ser ut som en tanke.

Anonym sa...
27 september 2009 kl. 13:40  

Har vi mullvadar i den högre ledningen, Eller är det bara hål i huvudet?!

Anonym sa...
27 september 2009 kl. 14:00  

Det kommer säkert att komma tillfällen maa den i veckan kommande övning att "sända" budskap både uppåt och nedåt när man genomför utvärdering och när man skall redovisa sina slutsatser.

Anonym sa...
27 september 2009 kl. 14:50  

Instämmer helt Borneo
Tyvärr är detta ytterligare ett prestigeärende för LedR och några i HKV.
Hur mycket har inte lagts ut på NBF mm
Tror tyvärr LedR pga massa Ja sägare får igenom detta

Personalen är vår viktigaste resurs....
Samma problematik för sjöövervakningen.
Vilken redundans kommer vi att ha och vilken kompetens kommer vi att ha i Enköping? Till vilket pris och nytta?
Känns som LedR är vårt mest prioriterade förband förutom Prio som personalmässigt sysselsätter ett antal 100 (sök bara på Prio i HKV telefonkatalog)LedR är i min synvinkel en gökunge
Satsa dessa pengar på att
behålla kompetent personal där de behövs istället
/AndersN

Anonym sa...
27 september 2009 kl. 15:57  

Det är med skam jag fortfarande är anställd i försvarsmakten. Det är pinsamt att vara en del av denna kapital och kompetens förstöring som nu pågått under de senaste femton åren. Det är inte konstigt att man tröttnar. Ibland undrar jag om det är mig det är fel på, men kommer alltid till samma slutsats att det är arbetsgivaren som skapar min olustkänsla för försvaret. Hur kan något skötas något så förba...t dåligt ?? Jag hoppas att alla som arbetar i försvaret slutar och börjar med någon vettig verksamhet, som ger er den uppskattning ni förtjänar av en arbetsgivare som TAR HAND OM SIN PERSONAL. Då kan FM stå där med byxorna nere och fundera på vad dom gjort.

Anonym sa...
27 september 2009 kl. 16:02  

Insatsstaben flyttar till Enköping! Detta måste väl en rimlig slutsats man kan dra. En gemensam lägescentral – är ju den central som sitter på det rätta läget – det läget på vilka insatsstaben skall fatta sina insatsbeslut. Att vara geografiskt separerad från den är väl att göra ett metodfel?

Anonym sa...
27 september 2009 kl. 16:04  

Det är så skönt att missförhållanden inom försvaret kommer upp till ytan. Det helt omöjligt för arbetsgivaren att styra och kontrollera detta forum. Det är som om fasaden nu en gång för alltid håller på att rämmna. Tjänstevären är inte längre den enda vägen, som AG tidigare kontrollerade. Numera kommer allt upp till allmänhetens kännedom, det känns mycket tillfredställande.

Anonym sa...
27 september 2009 kl. 17:00  

Anonym 27-16:04 -
Med all respekt för Wiseman - hans läsekrets är stor men att det som skrivs där kommer till allmänhetens kännedom är kanske en lätt överdrift. Det är nog endast om det passar massmedia att ta upp ämnet. Hur som helst kan man konstatera att Internet, privata hemsidor och bloggar ger helt nya kanaler ut till omvärlden än vad som var möjligt förr såvida man inte ägde en tidning eller TV-kanal. Därför är det som bekant många som vill få kontroll över våra nya kanaler och därför är det oerhört viktigt att vi slår vakt om dem.

chefsingenjören sa...
27 september 2009 kl. 17:56  

Nedläggningen av STRIL organisationen är bara en del i avvecklingen av Flygvapnets förmåga att försvara Sverige. Utplånandet av vårt bassystem ett annat. Jag skulle faktiskt kunna förstå det hela om politikerna verkligen hade ett syfte att skicka iväg Gripen divisioner på internationella insatsre, men ännu så är det upp till bevis om den politiska viljan verkligen finns där.

Slutsats: Ingen infrastruktur kvar för att försvara Sverige och ingen politisk vilja att skicka ut Flygvapnet utomlands (förutom transportflyg och HKP). Har vi då bara våra Gripar till incident (som för övrigt är svårt utan STRIL)? Tjeckien och Ungern klarar det på 14 maskiner, vad ska vi med 98 till?

Daniel Eriksson sa...
27 september 2009 kl. 18:15  

@16.02

Och vad händer när en invasionsmakt i första skedet sätter några bomber i vårt numera ytlagda central för hela försvarsmaktens stab och styrsystem som det om jag förstår rätt varken finns personal eller matrial nog för att ha en backup av?

Personligen funderar jag mer och mer på att skrota hela försvaret och bygga om det från början speciellt när man om man läser lite får intrycket att FM inte ska försvara Sverige längre utan vara helt inriktat på insatser utomlands medan Hemvärnet och andra frivillig organisationer får ansvaret för försvaret av landet.

Anonym sa...
27 september 2009 kl. 19:10  

Bossekommentar !
Inlägget var ej menat just för den här bloggen, utan bloggande i allmänhet. Men jag tror att det är ca 95 % med försvarsmakts anknytning som läser här. Många bäckar små ger förhoppningsvis genomslag. Länka vidare, tipsa pressen mm. Alla sätt är bättre än att tiga så som försvarsmakten vill att lojala anställda skall vara. Försöker FM stänga bloggar blir det nog en omvänd effekt. Är det inte frihet och demokrati vi ytters är satta att försvara ?. Det skall även gälla den egna organisationen !

Pensionären sa...
28 september 2009 kl. 09:31  

Politiker Ni måste syna generakernas miljonslöseri i Enköping, Lägg inte ner befintliga skyddade och väl fungerade anläggningar.

Anonym sa...
30 september 2009 kl. 20:08  

Regos. Visst är lbev och sb hårt ansatta men påverkar det flygsäkerheten? Flygstridsledarnas situation är ett direkt flygsäkerhetshot.

Morgonsur sa...
1 oktober 2009 kl. 13:00  

Apropå GLC lär Regeringen idag (1/10) ha fattat ett beslut beträffande den beryktade GLC/NOC.

Hur skulle försvaret hantera situationen praktiskt om regeringen t ex beslöt sätta permantent P för detta projekt?

/Morgonsur

http://morgonsur.wordpress.com

Morgonsur sa...
1 oktober 2009 kl. 15:22  

Jag kanske skall förtydliga vad jag menar; det lär stå i det nya regleringsbrev som klubbades idag att all vidareutveckling av ledningssystem kräver regeringens godkännande.

Vad inneböär det för praktiska konsekvenser m h t arbetet med GLC/NOC?

/Morgonsur

http://morgonsur.wordpress.com

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade