Lyxfällan igen (uppdaterat 22/9 09.45)

TV-programmet Lyxfällan handlar allt som oftast om människor som förköper sig på kredit och inte sällan löser en kredit med en annan varvid man skjuter problemen framför sig. Den politiska styrningen av försvarsbudgeten påminner i allra högsta grad om just Lyxfällan.

Kortsiktiga ekonomiska problem där då sittande regering med kort framförhållning tagit pengar från Försvarsmakten med resultatet att stora delar av myndighetens verksamhet under året fått ställas in, har benämnts som Svarta Hål av media och politiker, trots att det inte funnits något egentligt hål i budgeten.  Det är därför högst oroande när man läser Regeringens näst främsta företrädare i försvarspolitiken, Försvarsberedningens ordförande Cecilia Widegren, på Twitter skriva "Tvärtom.FBs uppdrag är tydligt.Budgetarbetet,ansvar för uppgifter och utgifter,är ett ständigt pågående arbete!Inga mer svarta hål" (svar till Annika Nordgren Christensens "Försvarsberedningen är helt låst, om man ska ta BP:n på allvar. Och det ska man ju."). Till saken hör då att Regeringskansliet så sent som i våras publicerade en rapport där man bekräftade att det aldrig funnits några svarta hål i försvarsbudgeten.

Det beror förstås på vad Cecilia Widegren menar. Menar hon det som ständigt inträffat genom regeringar sedan 80-talet, att Regeringen lägger en klar överambition i jämförelse med det ekonomiska utrymme och de behov som Försvarsmakten redovisar, är det att välkomna att det inte blir några fler svarta hål. Det vore skönt att slippa dessa politiska projekt som ligger många miljarder över vad försvarsbudgeten mäktar med som t ex inkallelse av alla unga män till värnplikt under 80-talet.

Tyvärr blir så inte fallet visar budgetpropositionen för utgiftsområde 6 för (Försvar och samhällets krisberedskap) 2013. Regeringen fortsätter att negligera det enorma berget av materielbehov och knuffar det istället framför sig. Att "satsa" 300 miljoner kr mer 2013 på Försvarsmaktens materiel äts snabbt upp av de enorma behoven och kommer inte på långa vägar att räcka till att finansiera anskaffningen av JAS 39E. I media kan dock försvarsministern skönmåla det till att Regeringen satsar 2 miljarder kr på Försvaret och att "Sverige är ett av få länder i Europa som ökar sin försvarsbudget". I själva verket handlar det om en ökning med 0,7 %. Då ska man veta att Polen under samma period valt att öka sin försvarsbudget med 7 %, trots en betydligt mer ogynnsam ekonomi, men för att man är bekymrad över utveckling i det närområde som man delar med Sverige. Samma utveckling sker sedan tidigare i Baltikum och Norge. Det tål också att understrykas att huvuddelen av de 2 miljarder Enström tar upp ligger utanför Regeringens mandatperiod och efter nästa försvarsbeslut.

Sedan det så kallade förmågelyftet av JAS 39 presenterades har frågor rests kring vad anskaffningen kommer att kosta. Än så länge finns inga fasta siffror presenterade, men redovisningen för Utgiftsområde 6 i budgetpropositionen ger ändå ett hum om kostnaderna. I propositionen begär nämligen Regeringen bemyndigande för ekonomiska åtaganden för beställningar inom materiel och anläggningar under 2013 som belastar framtida anslag fram till år 2027 med 70 miljarder kr. Det är en ökning gentemot 2012 och 2011 med ca 24 mdr kr och i period från 2019 till 2027 och sannolikt är det ungefär i det häradet summan för anskaffning av 40-60 JAS 39E hamnar. Det är också en explosiv utveckling i Regeringens begärande av bemyndigande för materielanskaffning. För 2010 begärdes drygt 28 mdr för åren "efter 2010". För 2011 begärdes drygt 44 mdr för perioden fram till 2019 och för 2012 drygt 46 mdr kr. Summan stämmer hyfsat överens med tidigare omtalade ca 30 mdr kr för 60-80 nya flygplan. Det är en stor del av framtida materielanskaffningsanslag som därmed redan är intecknade och att det inte skulle få några följder för det övriga materielanskaffningsbehovet är ren och skär lögn. Generallöjtnant Jan Salestrand bekräftar också detta för TT och refererar då till den materielplan som finns inplanerad vilket är mycket långt från de verkliga behoven, då pengarna redan från början helt enkelt inte räcker.

Man kan därför fråga sig vad som tränger ut vad i försvarsbudgeten. Det är populärt att manifestera åsikten att JAS tränger ut resten av Försvarsmakten, vilket skulle vara sant om övriga Försvarsmaktens behov skulle kunna lösas om man avgränsade bort behovet av att köpa nya stridsflygplan för användning under 2020-talet och framåt. Tyvärr är fallet att oavsett vad man stoppar in så kommer det att tränga ut andra trängande behov. Ett stort antal av Marinens fartyg skulle behöva omsättas under andra halva av tiotalet. Väljer man den vägen tränger det ut något annat lika stort behov, som t ex ersättning av transportflyget, och så vidare. Budgeten är inte mer realistisk än så. Resultatet blir att problemen knuffas framåt, till en annan mandatperiod och någon annan stackars befattningshavare som får dem på halsen. I själva verket kryper man allt närmare den fullständiga systemkollapsen.


Att pengarna egentligen inte räcker till på långa vägar är man helt medveten om i Regeringen. Det var inte för inte som det tog en dryg månad att hitta en ny försvarsminister vid en avgång som "var planerad sedan tidigare" och som bara skulle ta över ett dukat bord. I början av sommaren "avslöjade" SvD att det förbereddes en ny genomförandegrupp inom Regeringskansliet för att stryka förmågor och projekt inom försvarsområdet för att få budgeten. Läser man budgetpropositionen öppnar den också för en sådan:

"Regeringen kommer fortsätta följa försvars-omställningen noggrant för att kunna vidta de åtgärder som krävs. Frågan om långsiktig balans mellan ekonomi och verksamhet kommer att vara central både inom Regeringskansliet och inom Försvarsberedningen. Försvarsmaktens bedömning om kommande ekonomiska underskott föranleder behov av att, i en samlad process i Regeringskansliet, inleda ett arbete i syfte att skapa balans mellan verksamhet och ekonomi. Arbetet ska ge regeringen möjlighet att fatta strategiska beslut i syfte att genomföra huvudinriktningen i det senaste försvarsbeslutet. Vidare ska arbetet så långt som möjligt samordnas processmässigt med arbetet inför en ny försvarspolitisk inriktningsproposition, inklusive Försvarsberedningens arbete."

Svart på vitt, helt enkelt. Att den sanering likt Lyxfällan slutar i minskad förvarsförmåga, liksom tidigare genomförandegrupp är svårt att tvivla på. Riksrevisionen kom tidigare i år med svidande kritik mot denna amatörernas afton, vilket Regeringen i veckan kommenterade i sin egen rapport med "Regeringen delar inte Riksrevisionens slutsatser att besparingarna haft negativ påverkan på Försvarsmaktens operativa förmåga".


Borta i budgetpropositionen är också det tal om oroande utveckling i närområdet som fanns i partiledarnas debattartikel om förmågelyftet tidigare under hösten. Istället finns det nu istället inlagt en brasklapp om att anskaffningen av JAS 39E avbryts om Schweiz inte fullföljer sitt köp. Så mycket för den anpassningen till situationen i närområdet, fast det indikerades ju redan tidigare genom att en av fyra stridsflygdivisioner hyrs ut till Schweiz från 2015. Precis som Peter Rådberg (mp) säger i SvD kan inte svensk bygga på ett annat lands beställningar.

Frågan kvarstår – hur mycket förmågelyft innebär den svensk-schweiziska versionen av JAS 39? Blir det verkligen så mycket super i Supergripen? Sannolikt inte med tanke på de starka ekonomiska begränsningarna. Det lär finnas skäl att återkomma till just JAS 39E när Folk och Försvar under kommande vecka hållit sitt seminarium om just denna fråga.


Allvarligast är dock diskrepansen mellan utveckling och händelser i vårt närområde kontra svensk försvarspolitik. Regeringen kan skatta sig lycklig att sekretessbestämmelserna gör att allmänheten kan hållas lyckligt ovetande.


"Fluffigt tyckande" kallar Alf Svensson Regeringens försvarspolitik på SvD Brännpunkt.

Uppdatering 22/9 09.45: Saabs VD Håkan Bushke säger till SvD Näringsliv att JAS 39E kommer att hålla budget och att tillverkningsprocessen effektiviserats markant bara de sista åren.

13 kommentarer:

patrik sa...
21 september 2012 13:15  

Klart och tydligt! Genom rakryggadhet och tydliga konsekvensbeskrivingar, utan förskönande ommålningar, kan Försvarsmakten och dess ledning ganska enkelt slå hål på regeringens ambition.
Så länge karriärism och beslutsfeghet kvarstår kommer inget att hända.

Patrik Lander

STAGECOACH sa...
21 september 2012 13:41  

"Inte skylla på! Efter gedigen analys, behov, genomförs nu efterlängtad förmågelyft! Inte snack. Verkstad, med finansiering"

Say no more

TRIDENT sa...
21 september 2012 18:36  

Vi kan nog alla vara lugna avseende den materiella förnyelsen - för frågan är om det kommer att finnas personal att bemanna ens den gamla materielen.

Via omvägar fick jag idag höra om en läkare som arbetar åt pliktverket som var genuint bekymrad. Dagens ungdomar har FM som andra-eller tredjehandsval, och när det väl drar ihop sig så brukar endast en bråkdel de "intresserade" att infinna sig.

För inte så länge sedan förberedde sig garnisonshälsan på ett förband i södra delarna av Sverige för att undersöka 30 intresserade...

Hur många dök upp...?

EN person!

Fjorton sökanden till varje plats - men ingen är egentligen intresserad.

Förvånande? Knappast!

Jag ska avsluta med ett komiskt citat från teaterdirektörens inlägg på Skippers blogg:

"Några lösryckta rader sidan 17 pkt 4.2.9 ur BU13.

”Begreppet varumärke är ett sätt att beskriva och sätta ord på den samlade upplevelsen
av organisationen internt och externt.”

”Framgångsrika organisationer bygger på en grund av medarbetarnas delaktighet
och medvetenhet om syftet med verksamheten och organisationens framtidsvision.
En sådan delaktighet kräver samordning, samspel och samverkan, både vertikalt
och horisontellt och det viktigaste verktyget för det är kommunikation.”"

Personligen tror jag att "den samlade upplevelsen av organisationen internt och externt" inte tillför något mervärde till FM-logotypen. Fast när nuvarande logga är "förbrukad" d.v.s. tämligen snart så kan ju Sverker & co i FML ge sig ner i tre vapens djupa källarvalv och rota fram ishockeyloggan som Håkan Syrén tog fram. Den lär väl stå där mitt bland bergen av olästa böcker som skrevs om allting förträfflighet - "vägen framåt" och allt vad de hette. Kanske t.o.m. den hitintills okända uppföljaren till "Vägen framåt" med titeln "I diket!" dyker upp...

Såvida inte hela bokhögen gått dit den gör mest nytta - återanvänd till mjukt papper på smal rulle...

Men kanske FML handlar i gamle chefens anda - stämmer inte kartan med verkligheten så gäller kartan...

Glättiga trycksaker med halvsanningar och solsken är tydligen det som FML tror ska "bygga varumärket"....

Jag tror inte att dagens ungdom är så lättlurad - men det är vad jag tror...

...och då spelar den materiella förnyelsen mindre roll. Kan detta måhända vara de nya moderaternas stridsidé? När systemkollapsen väl är uppenbar för väljarkåren så finns det ju ingen anledning att lägga några pengar på materiell förnyelse - vi har ju ingen personal....

Men...

Vem bryr sig!

Unknown sa...
21 september 2012 19:16  

Jaha då har man förstört ännu en helg genom att gå in på WW en fredagskväll och läsa om all idioti inom försvarspolitiken.
Cecilia Widegren skrämmer mig, hon vet mycket väl att hon far med halvsanningar och även rena lögner. Det verkar inte röra henne i ryggen. Man brukar säga att man får de politiker man förtjänar, vad har vi gjort för ont för att förtjäna Moderaternas stolpskott till försvarspolitiken?

Jag gissar att det finns ganska många gamla moderater som läser denna blogg och är precis som jag både besvikna och rasande. Hur resonerar ni inför 2014? Soffan, SD eller finns det något annat sätt att ge Reinfeldt en fet sparkni baken?
Jag vet att alternativen är lika dåliga eller ännu sämre men jag kan inte legitimera moderaternas försvarspolitik med ännu en röst på dem....

Daniel Eriksson sa...
21 september 2012 19:56  

Jag tror att dagens ungdom inte förstår vad vi ska med FM till eftersom det inte finns något hot. Det hot som finns håller regeringen tyst om. Hade regeringen inte säkerhetsstämplat allt så hade dagens generation förhoppningsvis varit mer intresserade av att försvara landet.

Vem läser till civilingenjör om behovet inte finns?

MartinW sa...
21 september 2012 23:07  

Alternativet till socialdemoktaterna 2.0 (även kallad "nya modraterna" kan ju även vara sociademokraterna 1.0. Liten skillnad i praktiken bortom all retorik.

Anonym sa...
22 september 2012 07:11  

Vad jag minns av kampanjen "Vägen framåt" var att den sa mycket om resmålet, VAD som skulle uppnås, men ingenting om vägen, HUR man skulle komma dit. Exempelvis var både personalförsörjningen och materielförsörjningen två kort som hängde odefinierade i luften, då tidigare processer gjorts irrelevanta genom förändringar i organisation, ledning, förutsättningar och/eller mål.

Ett problem i FM är myten om uppdragstaktik som ledningsfilosofi. Den skulle kunna fungera i strid, men tillämpas inte renlärigt i praktiken varken för domänen väpnad strid eller för domänen myndighetsledning. I FM betyder "uppdragstaktik" egentligen "målstyrning" eller ännu hellre i FM tolkning så betyder det att chefen kan delegera allt som är svårt. Han behöver inte bry sig om HUR saker ska lösas, bara att definiera VAD som ska göras. Hans DUC ska sedan lösa vägen till målet. Sedan gör de samma sak och delegerar hela problemet till sina underställda. Slutligen når uppgiften det sista ledet som blir sittande med att lösa chefernas problem utöver sitt dagliga värv i produktionen. I sista ledet är inte kärnkompetensen att definiera hur t.ex. en Försvarsmakt ska transformeras. Hur ska vår verksamhetsledning utformas? Hur utformas ett personalförsörjningssystem? Det slutar med att ett gäng glada amatörer med fel utbildning och stödresurser ska definiera HUR chefernas visioner ska realiseras. Det går såklart åt helvete, är svårt och tar för lång tid. I produktionen är man normalt upptagen med, och helst fokuserad på, produktion - inte ledningens bekymmer med verksamhetsledning. Cheferna som sitter i ledningsorganisationen med de stora ledningsresurserna är fullt upptagna med att definiera VAD som ska uppnås. Eftersom de per definition aldrig kan lastas för HUR saker och ting går till, så är möjligheterna obegränsade.

När de INTE väljer att delegera frågor till underställda, t.ex. utformning av administrativa stödsystem, så glömmer de istället fullständigt att inhämta produktionens BEHOV och krav på ett stödsystem för att mer effektivt producera. (Definitionen av "stöd"?).

Det finns många kompetenta chefer och ledare inom Försvarsmakten. Försvarsmaktens ledning karaktäriseras dock inte av kompetens i sitt utförande, när det gäller civil myndighetsledning.

Upptäckte på mitt civila jobb att här innehåller chefsjobben också en utförandedel. Det arbete som kallas "management" innehåller också uppgiften att definiera och genomföra HUR visioner ska uppnås för att mål ska uppnås, inkl. budget. Här kan en omorganisation genomföras från ax till limpa på 6 mån. Utan friktioner, med full takt i produktionen genom hela omorganisationen. Poängen är att ledningen faktiskt också producerar verksamhetsledning, snarare än att bara tala om det. Sug gärna på den karamellen, eftersom output i FM verksamhet talar sitt tydliga språk - man är långt ifrån bäst i klassen. Man är i stort behov av särskilda åtgärder för att ens ha prognos att bli godkänd.

Den fungerande förmågan kan både underställda och skattebetalare kräva även av Försvarsmaktens chefer och ledning. Det är inte orimligt eller omöjligt! En gott första steg kan vara att skilja militär insatsförbandsledning från civil myndighetsledning. Ett andra steg kan vara att redefiniera uppfattningen om uppdragstaktik som ledningsmetod och dess tillämpning.

Med viss ödmjukhet bör vi också förstå att många politiska beslut fattas i god tro, med förtroende, på underlag från Försvarsmakten. Ev. upplevt inkompetens i försvarspolitiken kan inte helt frikopplas från egenskaper i Försvarsmakten.

Lycka till!

Anonym sa...
22 september 2012 09:00  

Lite off-topic, men det finns säkert de som anser att bristfällig funktion, användbarhet och effektivitet hos stödsystem då de används i yttersta ledet, hos Lasse som matar in information om t.ex. sin arbetstid, inte är ett problem då systemen är avsedda att skapa effektivitet på högre nivåer för mer proffesionella användare och syften. Det viktiga är att förenkla och effektivisera för t.ex. lönehandläggaren så att färre civilanställda kan göra samma jobb. Om det betyder att Lasse får lite mer att göra så...?

Men säg att effektiviteten i lönehandläggning ökas så att tio heltidstjänster kan sparas in, dvs 80 timmar per dygn. Antag att det kostar 5 min/dygn extraarbete i minskad effektivitet hos 5000 Lasse längst ut på linan. Det innebär 417 timmar extra per dygn för administration och totalt (netto) att 42 heltidstjänster har överförts från kärnverksamhet till stödprocessen. Totalt har visserligen personalramarna minskat med 10 personer, men behovet av administrationstimmar har ökat med 42 heltidstjänster och 42 heltidstjänster mindre kan delta i produktionen. Minskade anslag OCH mindre pang för pengarna.

Om man istället fokuserade i första hand på den personalkategori som är många, så skulle en effektivisering hos Lasse kunna ge mycket större besparingar. Spara istället 5 min per dygn i Lasses administration. Det innebär att timmar motsvarande 52 heltidstjänster överförs till produktion isf adminstration. Mer pang för pengarna eller så kan 52 Lasse sparkas och samma pang uppnås med mindre pengar. 52 Lasse isf 10 administratörer borde vara en större besparing. För samma besparing som tidigare (10 personal) kan kanske pang för pengarna behållas eller till och med ökas (42 Lasse extra till produktion isf administration).

Den som sa att FM ska anpassas till PRIO isf motsatsen måste vara århundradets största jubelidiot eller totalt ansvarslös. För dyra pengar åstadkoms ökade kostnader och minskad produktivitet. Fantastiskt! Särskilt med tanke på att målet egentligen är det motsatta. Det säger väl något om kompetens?

Duke sa...
22 september 2012 09:23  

Att ha möjlighet att avbryta Gripen E-köpen är inte kopplat på något sätt till avsikten att göra det. Valmöjligheter är bra. Bara för att journalisterna gör den feltolkningen så tycker jag inte att man ska föra den vidare.

Wiseman sa...
22 september 2012 09:43  

09.23:

Korrekt, men behovet av ny materiel blir dock inte mindre för det.

Duke sa...
22 september 2012 10:08  

Wiseman, om detta råder ingen tvekan. Det är ett stort moln av okunnighet att reda upp när det gäller behov av materiel i Försvarsmakten. Det är tur att din blogg finns som en vit lysande LED-lampa i okunnighetens och egenaxelklappandets djupa mörker.

Signatory sa...
22 september 2012 10:10  

Visst finns behovet och märkligt nog fanns det i tidigare budgetproppar (2010+) följande text att läsa (notera stycke 3):

"Oaktat beslut i Brasilien eller i annat land, kommer ett ställningstagande att krävas hur fortsatt vidmakthållande och utveckling av flygsystemet ska ske.

Den operativa livslängden med dagens JAS 39 C/D bedöms
vara uppnådd i perioden 2020-2025. Ett mer omfattande förmågelyft kommer därför att krävas om flygsystemets operativa effekt ska kunna bibehållas.

Ett beslut om långsiktig inriktning av flygsystemet bör fattas av regeringen, om samarbetet med Brasilien eller
annat land uteblir. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i denna fråga.

http://www.regeringen.se/download/eaca2ad0.pdf?major=1&minor=131716&cn=attachmentPublDuplicator_12_attachment

Så här lät det för 3 år sedan. Nästan seriöst faktiskt. Det som nu kommit det är att man kastat långsiktighet ut ur fönstret och sätter allt hopp till en exportaffär, utan att komma med någon alternativ plan.

Lösningen som föreslås med Schweiz är som påpekats av W är inte heller vettig på något sätt. Vi är i ett läge där vi alternativen levereras som en ytterligare kraftig nedbantning av Stridsflyget eller ett där regeringen inte har någon plan för vad som ska ske utan tillverkningspartner. Dvs en icke-plan. Det samma som fortsatt förmågenedgång och mer sårbart stridsflygsystem.

Det är inte pest eller kolera vi har att välja på här. Snarare pest eller pest.

TheStoff sa...
22 september 2012 11:18  

Angående Bushkes inlägg kan man väl säga att det är klart att man kommer att hålla budgeten, är pengarna slut är de ju slut, frågan är ju vad man får för något när pengarna är slut. Om man tycker att nuvarande editioner är som att flyga runt med Beta-utgåvor kan man ju tänka sig hur det blir i ett än mer avancerat och underfinansierat system.
Vad jag förstår så kommer man säkert att behöva sänka ambitionen inom vissa områden redan nu för att få pengarna att räcka. Det är långt ifrån säkert att allt Saab visat att de kan göra kommer med på riktigt när man beställer.
En annan fråga som man kan ta upp i sammanhanget är ju att FM ansett att man behöver 60-80 flygplan så jag antar att det är det man (eller FMV) frågat Saab om prisuppgift på. När nu regeringen ber om att bli bemyndigad att köpa 40 av riksdagen så är det väl inte säkert att villkor och styckepris blir det samma som om man velat köpa 80, är Saab ens tillfrågade om vilka priser det blir då?

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade