Hög risk för ny säkerhetskultur

Idag meddelades domslutet i rättegången mot den specialistofficer som i början av hösten sköt ett vådaskott i en vapenvårdslokal på Ledningsregementet i Enköping.

Domstolen väljer att fälla officeren för framkallande av fara för annan till följd av grov oaktsamhet med påföljden villkorlig dom och 40 dagsböter à 200 kr. Därtill ska officeren betala 500 kr till Brottsofferfonden och rättegångskostnader på 5000 kr.

Ur domen (namnet ersatt med NN):
"[NN] har uppgett att han, om han döms för brottet, inte drabbas av någon arbetsrättslig påföljd. Det är inte tillräckligt som påföljd med enbart ett bötestraff utan [NN] bör dömas till villkorlig dom och böter."


Den stora farhågan är nu vad domen kommer att medföra för säkerhetskulturen inom Försvarsmakten. Utan tvekan kommer det bli än mer sällsynt att anmäla vådaskott, vilket lika säkert kommer att medföra en försämrad verksamhetssäkerhet.

På WW har tidigare beskrivits hur ärendet hade kunnat hanteras om det hade rått en lärande och icke-dömande säkerhetskultur i Försvarsmakten. Där drogs paralleller till säkerhetskulturer som råder inom NATO-länder med betydligt sämre resultat än den som råder i det svenska Flygvapnet. I samband med Gripenexporten har man försökt exportera även det svenska DA-systemet. Inte bara för att höja flygsäkerheten i de importerande länderna utan även för att kunna höja den svenska flygsäkerheten. En av de första DA som skrevs av ett utländskt land berörde ett icke fullbordat felgrepp som kunde ha fått allvarliga följder. Flygteknikern som skrev DA:n hade dock aldrig gjort något fel utan beskrev bara hur hans agerande i förlängningen kunde ha lett till en incident. I Sverige ett klockrent exempel på en händelse där alla kan lära sig något av händelsen och något som omedelbart höjer flygsäkerheten till gagn både för arbetsmiljö och operativ effekt. I det berörda landet blev resultatet att flygteknikern ställdes inför domstol och fälldes – trots att han inte gjort något!


I fallet med officeren i Enköping har han utan tvekan begått fel eftersom han skjutit ett vådaskott. Fundera över hur många moment i normal vapenhantering som innefattar blindavfyrningar och varför man genomför blindavfyrningar. En av de vanligaste platserna för just blindavfyrningar är just i vapenvårdslokalen. Likväl finns inga skyddsåtgärder vidtagna för att kunna hantera just ett blindavfyring inomhus där en skott brinner av. Ska man måhända bära hörselskydd själv och se till att omgivningen gör det innan man blindavfyrar? Risken är ju annars att man vållar någon annan kroppsskada? Tyvärr verkar inga som helst steg tas åt detta håll, utan istället är man fullt nöjd med att utpeka en syndabock så snabbt som möjligt. En patron-urlåda i vapenvårdslokalen hade inte varit särskild svår att ordna och framförallt att ordersätta.


Hade jag varit chef för Ledningsregementet hade jag personligen betalat specialistofficerens böter och övriga kostnader. Det som har inträffat är i grunden något som Försvarsmakten är att lasta för – inte den enskilde officeren. Den enskilde officeren har varit det sista lagret i en lång kedja som inte fångat upp en potentiell risk för verksamhetssäkerheten. Ska officeren dömas ska så även alla de andra lagren som inte fångat upp risken också dömas.


Det är också intressant att jämföra tingsrättens dom med Juridisk Orientering 4/2005 där chefen för Försvarsmaktens juridiska stab meddelar ny praxis avseende vådaskott. Framkallande av fara för någon ska normalt innebär löneavdrag. Den enskildes inställning till tillbudet ska utredas. Nonchalant inställning till säkerhetsbestämmelser kan normalt aldrig utgöra en ringa förseelse. Därtill finns en rad andra aspekter som får en att fundera över applicerbarheten när nu vådaskott tydligen är en fråga för civil domstol.


Intressantast är dock stycket om vådaskott inomhus:

"Tidigare har personalansvarsnämnden regelmässigt meddelat löneavdrag som påföljd. Personalansvarsnämnden har vid sammanträdet den 9 november 2005 beslutat att avseende vådaskott skall nämnden i vissa fall kunna meddela en varning som påföljd. Om det avfyras av våda och i ofarlig riktning skall påföljden i normalfallet bestämmas till varning. Ett vådaskott som avfyras inomhus har dock inte avfyrats i ofarlig riktning, såvida man inte befinner sig på en inornhusskjutbana. Om man framkallar fara för någon skall påföljden i normalfallet bestämmas till löneavdrag. Att själv anmäla att man avlossat ett vådaskott när det inte finns något vittne till händelsen skall tas med i bedömningen. Om ett vådaskott medför en personskada skall detta liksom tidigare inte inverka på bedömningen."

Med ovanstående i åtanke – är verkligen blindavfyringar inomhus något vi ska syssla med inom Försvarsmakten?

Observera också tingsrättens och Försvarsmaktens skilda uppfattningar om personskador till följd av vådaskott. Det vore intressant att höra C JURS tankar kring tingsrättens dom och hur ärendet hamnade i Tingsrätten. Flera uppgiftslämnare är nämligen av en helt annan åsikt än den C JURS tidigare redogjorde för.


Läs gärna också Flygvapeninspektören tankar kring säkerhetskulturer om ni inte redan gjort det.

Läs även gästinlägget på Cynismer apropå tingsrättens dom.

14 kommentarer:

Anonym sa...
29 november 2012 kl. 01:14  

När säkerheten blir en högriskfaktor!

För några dagar sedan for en av teaterns medlemmar ut genom kaserngrinden i ett av förbandets fordon.
Vid den första korsningen gled bilen ner över en cykel och gångbana.
Föraren skulle starta färden efter ha stoppat, enligt skyltningen, och det hala väglaget gjorde att fordonet gick i sidled istället för rakt fram. Ingen åverkan på vare sig fordon, vägbanan eller annat uppstod och fordonet körde upp på vägen och fortsatte färden utan problem.

Fordonet är en 13-bil tillverkad 1979 och det nyaste däcket är 19 år gammalt. Konsistensen på däcken kan närmast liknas vid bakelit istället för gummi. Svaret vi fick senast vi försökte få däcken utbytta lät ungefär så här. ”Är du inte klok, vad tror du detta skulle kosta och tänk på hur många andra som då skulle ha samma krav”!
Fordonstypen har konstaterad bristfällig trafiksäkerhet och får därför endast framföras med begränsad hastighet.

Nu till kärnfrågan.
Framkallade fordonet, väglaget, däcken, föraren eller något annat den ”fara för annan” som jag anser att händelsen utgjorde?
Skall jag eller föraren anmäla händelsen och i så fall till vem? Tillbudsrapportering?
Vem är ansvarig?
Det svar vi fått är att föraren är ansvarig. Nu har den ansvarige föraren beslutat att ställa fordonet i garage och tänker inte nyttja det innan ansvarsförhållandet är utrett och nya däck är monterade.

För de som inte känner till det är detta med dikeskörningar en väldigt vanlig händelse vid övningar med fordon inblandade.

Den information jag tidigare fått från våra juridiska experter verkar vara ”out of date” och inte spegla verkligheten. Varken rättsprocessen eller påföljdsresonemanget verkar stämma.
Det skulle vara trevligt om någon ur vår firmaledning klev ut ur busken och klargjorde hur de ser på händelsen och hur vi skall omhänderta liknande situationer i framtiden. Görs inte detta snabbt riskerar resultatet av denna händelse endast bli en förpassning av vådaskott in i den grå dimman. Vedhuggningen och armhävningarna kommer att öka och vådaskotten minska!

Skall vi återinföra regementsväbeln, skriva om Säki eller andra åtgärder.
Tills detta är utklarat i skrift råder jag alla att inte genomföra vapenvård eller annan vapentjänst inomhus.
Nu gäller det att någon tar tag i de problem som visat sig finnas och inte låter utvecklingen gå bakåt när det gäller säkerheten. FML och representanter ur MP har också ha en del oklarheter att reda ut. Vad får någon att göra en 52 sidor lång utredning mot något som han vet är emot gällande praxis? Utan att ens meddela regementsledningen? Finns där ett bakomliggande problem som inte har kommit fram under resans gång?

Teaterdirektören.

P.S.
Kontrollera gärna däcken på våra ”veteranbilar”. Det finns ett gammalt ”påbud” att de inte skall vara äldre än sex år!
Ja, jag vet att några anser att bara man startar dem så utgör de en ”fara för annan” med sina avgasutsläpp!

Urban sa...
29 november 2012 kl. 06:07  

Kan vara intressant att jämföra med vad som händer om man gör nåt liknande på en civil skjutbana: Det går inte att få polisen att bry sig även om nån blivit skadad. "Vi vet väl inte vad som gäller för regler" och "Brott kan inte styrkas."

Onga1 sa...
29 november 2012 kl. 08:25  

Ja, det här är inte bra. Frågan är just varför ärendet hamnade i tingsrätten och vad syftet är. Att domen på sikt kommer att negativt påverka säkerhetskulturen och benägenheten att "skriva på sig själv" inom FM är uppenbar.
I konsekvensens namn borde myndigheten pröva fler begångna misstag som kan definieras som "framkallande av fara för annan" och/eller "grov oaktsamhet".
Kanske kan man sätta dit flygteknikern på F21 eller piloten på F17 som bägge havererade varsitt flygplan vilket skulle kunna beskrivas som grov oaktsamhet och framkallande av fara. I dessa fall kanske man skulle kunna utkräva skadeståndsanspråk också.
Ett solklart fall är dock Flygvapeninspektören själv, han har ju de facto erkänt att han under sin karriär brutit mot färdtillstånd och då framkallat fara för annan.
En organisation i förfall....

Bygdemajoren sa...
29 november 2012 kl. 10:55  

Kanske skall den unge officeren vid LedR vara glad att han faktiskt inte hamnade i FPAN.

EMIL/LV6/Nyheter LV6

"11-26 FPAN-beslut om uppsägning
Försvarsmaktens personalansvarsnämnd, FPAN, har fattat beslut om att en civil medarbetare vid Lv 6, ska sägas upp. Skälet är försök till stöld.
Medarbetaren anmäldes av chefen för Lv 6 till FPAN i september. I anmälan uttryckte regementschefen att han trots det inträffade hade förtroende för medarbetaren och rekommenderade löneavdrag. Stöldförsöket upptäcktes i samband med en rutinrondering av garnisonens vakt- och bevakningsorganisation. Då upptäcktes en civil bil med släp, lastat med enklare byggmateriel som tillhör Försvarsmakten, till ett bedömt värde av ca 200 kronor. Materielen återlämnades direkt på platsen.
Försvarsmaktens personalansvarsnämnd har gjort bedömningen att det inträffade är så allvarligt att medarbetaren ska sägas upp."

@Teaterdirektören
Angående däck finns detta styrt i HKV 2012-11-12 14950:66948

...Ok alltså med 19 år gamla däck bara mönsterdjupet är tillräckligt

Anonym sa...
29 november 2012 kl. 13:29  

@Bygdemajoren: Civil avskedad för stöld av byggmtrl för 200 spänn?

I sådana fall är det inte många som skulle behålla jobbet i Firman, civil eller militär..

/FF sa...
29 november 2012 kl. 16:47  

@Byggdemajoren
F-n och jag som just upptäckte att jag har några pennor det står "tillhör statsverket" hemma....!
Kanske ska gömma dessa!
//:-)

Anonym sa...
29 november 2012 kl. 18:13  

Snabbt och bra agerande från FM!

Herr Ryding-Berg kommenterar vad som har brustit i hanteringen.

” Det som brustit i detta ärende inom Försvarsmakten är att militärpolisen gjort anmälan direkt till polis/åklagare utan att gå via aktuell förbandschef.”

Dessutom vad som skall förhindra liknande fadäser i framtiden.

” Chefen för militärpolisen kommer att internt gå ut med styrning av innebörd att MP inte själv agerar utan stödjer förbandschef Chefen för militärpolisen kommer att internt gå ut med styrning av innebörd att MP inte själv agerar utan stödjer förbandschef och håller chefsjuristen underrättad i dessa frågor.
och håller chefsjuristen underrättad i dessa frågor.”

Jag måste säga att jag är lite imponerad av FM!

Teaterdirektören.

Jakob Wedman sa...
29 november 2012 kl. 20:41  

Hmm, en MP som inte kan reglementet? Vem ska utreda detta? Knappast MP i alla fall. Har ni kvar några profosser?

Kapten S sa...
29 november 2012 kl. 21:27  

http://www.dn.se/nyheter/sverige/marinofficer-skot-skarpt-i-somnen

http://www.unt.se/enkoping/officer-doms-for-vadaskott-1990518.aspx

Det är skillnad på folk och folk eller förband och förband.

Unknown sa...
30 november 2012 kl. 16:42  

Snarare skillnad på vådaskott eller genom grov oaktsamhet utsätta någon för livsfara eller fara för svår kroppsskada

Erik sa...
30 november 2012 kl. 23:31  

När det gäller marinofficeren som sköt i sömnen kan man ju också ha i åtanke att det är svårt att ålägga människor straffrättsligt ansvar för saker de gör när de – i vart fall ur "skuldsynpunkt" – är medvetslösa.

Sedan kanske det är vårdslöst att sova med laddad pistol? Men det måste rimligen bero på omständigheterna. Man kan ju utan vidare tänka sig situationer där det tvärtom är vårdslöst att sova utan laddat vapen på kroppen.

Det skulle i vart fall inte förvåna mig om den officeren hade kommit lindrigare undan i ett straffrättsligt förfarande.

Anonym sa...
1 december 2012 kl. 08:36  

Varför är medarbetare inom FM olika inför lagen? Varför tillåter de främsta genralerna att det finns olika påföljdstillämpning beroende på var i FM en medarbetare finns?

Varför ska anställda i FM acceptera att det finns en olikhet inför lag och regelverk inom en svensk statlig förvaltning? Varför ska svenska skattebetalare riskera att utsättas för flygande militära faror i form av brutna färdtillstånd-och sedan bestraffas inte sådant i svenskt rättsväsende?

Varför behöver svenskt rättsväsende belastas med triviala ärenden som t ex en misstänkt stöld, återlämnad på platsen, av virke för 200 kr? Nu lades visserligen polisutredningen ned i detta fall men medarbetaren blev avskedad genom en påföljd i FPAN.

Ett brutet färdtillstånd med ett militärt flygplan kan orsaka livsfara för civila flygpassagerare i en civil luftled om det militära flygplanet förirrar sig in i den civila luftleden. Brutna färdtillstånd har nästan blivit vardagsmat genom att de militära piloterna nu, bl a genom PRIO införande, inte får flyga tillräckligt mycket-de får inte TRÄNA tillräckligt mycket i sin funktion.

Hur mycket behöver en soldat, en plutonchef, en kompanichef eller brigadchef TRÄNA i sin befattning? Här har FM inga konkreta nyckeltal alls, det är ingen som vet hur mycket tid det tar att träna en kompanichef t ex.

Jag uppmanar FM som helhet att titta på den sk målkatalog som Flygvapnet har för att träna sin flygande personal. Den målkatalogen ligger till grund för att definiera hur många timmars flygtid olika utbildningsståndpunkter av flygande personal behöver för att tillräckligt bra kunna hantera sitt flygplan, sina system av system inom adekvat hotbild för att VINNA duellsituationen och kunna utföra uppdraget igen-dvs ÖVERLEVA.

Jag uppmanar också att ingen, utan att ha fått av sina chefer definierat, hur mycket vapenträning man som individ behöver i veckan, månaden eller under året, längre röra ett skjutvapen inom FM. Det är ju en risk för såväl den egna anställningen som för andras liv att röra skjutvapen utan att ha fått definierat hur mycket träningstid som behövs.

När ska medarbetare inom FM bli lika inför lag och regelverk??? När ska medarbetare inom FM få lika chanser att bli lika vältränade inom sina respektive professioner??
När ska fega chefer våga svara och debattera?

Uppmanar återigen alla att läsa om när general Sverker Göranson blev överflygchef i svensk militär luftfart och körde över fem nivåer av riktiga flygföreträdare-utan att ens själv förstå vad han gjorde....

Ännu idag framgår det att ÖB inte har någon ansvarsroll inom den militära flygoperatören. Inte om man läser vad FMFO LML anger i alla fall.

OM man däremot sätter sig över regelverket kan man säkert, genom management by fear, leda vad som helst. Der Untergang närmar sig uppenbarligen....

http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/Utredningar/HKV%202011-03-30%2002%20810.56000%20Bilaga%201%20Utredning%20luftfa

Borneo sa...
1 december 2012 kl. 10:28  

Den där generalen som, utan att veta ett smack om flygning,kommenderade ett transportflygplan till Afghanistan, mot Flygvapenledningens uttryckliga direktiv och som slutade i haveri. Är han kvar i försvarsmakten?

Fredrik sa...
1 december 2012 kl. 23:16  

Rättning mittåt!
Wiseman,Chefsingenjören, m.fl har framgångsrikt lyft den nödvändiga frågan kring de påtagliga bristerna i svensk försvars- och säkerhetspolitik. Den senaste tiden har dock visat att debatten utmynnat i en detaljnivå som varken engagerar eller påverkar den allämnna opinionen, och än mindre de beslutsfattande organen. Jag efterlyser därför ert fortsatta engamenag och fokusering på sakfrågan i stort. Om det övergripande målfokuset tappas bort spelar det ingen roll huruvida enskilda komponenter fallerar. I korthet: Det är förbannat mycket som är fel och ni har nationens främsta förutsättningar att rätta till det.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade