Gästinlägg: Svar från Officersförbundet rörande § 27

Igår publicerades ett gästinlägg av Sebastian Bay rörande Försvarsmaktens numera tämligen frekventa användning av 27:e paragrafen i det nya arbetstidsavtalet innebärande insatsverksamhet. I sedvanlig ordning är Officersförbundet snabbt att replikera.

Wiseman

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Bra att missbruket av nationell insatsarbetstid lyfts!

Sebastian Bay lyfter på ett bra sätt problemen med nuvarande felaktiga tillämpning av 27:e paragrafen i nya arbetstidsavtalet.

Sebastian påpekar att ersättningens nivå inte hänger ihop på ett logiskt sätt med övriga ersättningar, samt inte står i paritet med den kostnad som krävd arbetsinsats innebär för individen.

Jag kan bara ge honom rätt. Den röda tråden saknas i denna tillämpning av arbetstidsavtalet – som förbundet anser vara felaktig.

Officersförbundet kommer imorgon, torsdag, att lämna ett yrkande som ska se till att ersättningsnivån och nyttjandet för nationella insatsdygn hamnar på en rimlig nivå. Dessutom driver förbundet redan tvist på denna felaktiga tillämpning av avtalet.

Insatsavtalet fanns tidigare i FAS (Försvarets avtalssamling) kapitel 19. I detta avtal specificerades I-verksamhet som:

”1. Förbandsverksamhet och stabsverksamhet för att lösa incidentuppgifter som har beordrats av överbefälhavaren eller chefen för operativa insatsledningen.

2. Förbandsverksamhet och stabsverksamhet i samband med sådan höjd försvarsberedskap, som har beordrats av överbefälhavaren.

3. Förbandsverksamhet och stabsverksamhet i samband med beredskapskontroll som har beordrats av överbefälhavaren eller chefen för operativa insatsledningen.

4. Punkterna 1-3 ovan är tillämpliga även när det är fråga om sammanhängande verksamhet i sådan stödfunktion (sambandstjänst, stridsledningstjänst, expeditionstjänst, flygtrafiktjänst, underhållstjänst m.m.) som behövs för att man skall kunna tillgodose de militära förbandens stridsduglighet och operativa förmåga.” (Undertecknads understrykningar.)

Observera att verksamhet beskriven som ovan sker ytterst sällan. Året 2007, vilket har varit vårt referensår avseende avtalets värden, utbetalades I-tillägg för insats endast vid en handfull tillfällen.

Insatsarbetstid nationellt var inte tänkt att nyttjas i större utsträckning jämfört med det gamla I-avtalet, varför Officersförbundet bedömde att försämringen i det stycket var acceptabel. Att tillämpningen skulle komma att öka var inte heller något som Försvarsmakten (FM) framförde i förhandlingarna.

Samtidigt står det nu klart att vissa delar av Försvarsmakten nyttjar paragrafen på ett sätt som inte är det avsedda genom att man drar ett likhetstecken mellan insatsverksamhet och att tillämpa insatsarbetstid.

Förbundet har vid flertal tillfällen, sedan missbruket blev känt, påpekat att paragrafen tillämpas felaktigt av vissa.

Strax före sommaren nådde Officersförbundet samsyn med Försvarsmaktens personalstab, vilken går ut på att man ska tillämpa den ordinarie arbetstidsregleringen med jour, beredskap och övertid så långt som möjligt. Detta gick vi ut med partsgemensamt i juni, varvid vi fick stopp på nyttjandet vid vissa förband.

Men efter sommaren gick Insatsstaben ut med styrningar vilka ånyo gick stick i stäv med parternas gemensamma råd. Uppenbart är att Försvarsmakten har problem med sin interna styrning – givna styrningar, råd, order och undertecknade avtal följs inte.

Officersförbundet har efter det åter fört en dialog med FM, men tvingats konstatera att när FM upptäcker en svag länk i ett avtal är det nästan omöjligt att – genom dialog – få dem att upphöra med tillämpningen.

Det krävs då antingen tvisteförhandling, uppsägning- eller omförhandling av avtal. Av den anledningen har vi också påkallat tvist i ett tydligt pilotärende samt tagit upp ytterligare tre ärenden.

Då Officersförbundet bedömer att detta ändå inte kommer bryta den, enligt oss, felaktiga tillämpningen kommer vi också att lägga ett yrkande i revisionsförhandlingarna för Rals 2013 om att införa en schabloniserad ersättning för nationell insats som ger en bättre ersättning än övningsdygn, men något lägre än den samlade ersättningen för internationell insats.

Detta för att uppnå den röda tråd i ersättningar vi alltid eftersträvar och samtidigt förmå FM att nyttja undantag från arbetstidsreglering på det restriktiva sätt vi hela tiden varit överens om i avtalssammanhang.

Tack Sebastian och WW för att ni belyst frågan!
Förbundet hade kunnat berätta tydligare om vad vi faktiskt gör i denna fråga.
Det är en läxa jag tar med mig.

Lars Fresker,
Förbundsordförande Officersförbundet

2 kommentarer:

Unknown sa...
24 oktober 2013 kl. 00:48  

@Officersförbundet

Jag är tacksam för att ni lyfter frågan och skapar klarhet. En klarhet som varit väldigt svår att få genom ombudsmän, HR-Centrum, chefer osv.

Frånvaron av information från ombudsmän både lokalt och centralt skapade oro och en känsla av att detta accepterades från Officersförbundets sida. Jag blir dock glad av att läsa att så inte tycks vara fallet utan att ni ämnar agera med kraft för att stävja såväl ersättningsnivåer som tillämpning.

Jag är av åsikten att det skall vara dyrt att bryta mot ordinarie arbetstidsreglering. Om så inte är fallet kommer AG att försöka utnyttja avtalen. Det billigaste alternativet måste alltid vara att följa ordinarie regler. Avsteg skall kosta.

Vad jag läser nu så är detta även Officersförbundets åsikt och jag är nu försiktigt positiv att ni kommer att finna en konstruktiv lösning där AG uppmuntras planera sin verksamhet och där vi anställda får rimligt betalt för avsteg from ordinarie regler.

Jag blir dock fundersam när ni skriver att ni söker en ersättning som är högre än ersättningen för övningsdygn men lägre än ersättningen för internationell tjänstgöring eftersom ersättningen för internationell tjänstgöring är lägre (!) än ersättningen för övningsdygn.

Ersättningen för övningsdygn är som bekant 988 kronor per dygn. Om man har en i-lön om 25.000 kronor i månaden så betyder det att man får ca. 2238 kronor i lön per övningsdygn (plus 8 timmars ledighet).

Ersättningen för utlandstjänst är ex. 25000 x 1,3 + 8000 + 3000 + 12200 = 55700/30 dagar = 1856 kronor per dag för Afghanistan. Därtill tillkommer traktamente om 47 kronor per dag. Ledighet genereras med ca. 0,166 dagar per dag.

Jag hade en kollega som sa att jag tog arbetslusten från honom när jag klarlade detta för honom i mitten på en FS-insats. Men kort och gott. Lönen per arbetsdag är sämre under insats än under övning vilket även det är besynnerligt.

I min värld så borde den billigaste verksamheten vara övningsdygn, därefter nationell insats, därefter internationell insats. Uppkommen verksamhet skall alltid vara betydligt dyrare än planerad verksamhet av förklarliga skäl.

Men utifrån vad du skriver så har jag förtroende för att ni verkar i mitt och mina kollegors intresse och finner en bra lösning på denna ersättningsfråga. Jag ser fram emot återkoppling allteftersom ärendet fortskrider.


Mvh.,

Sebastian Bay

Wiseman sa...
24 oktober 2013 kl. 06:43  

Exakt det faktum som Sebastian Bay här beskriver är vad jag hade tänkt återkomma till i nästa inlägg.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade