Hur man osynligt sparar i en försvarsbudget

Som officer får man ofta frågan hur det kan komma sig att vi får så lite försvarseffekt för pengarna och att så mycket pengar blir så lite. Det är en rimlig fråga. Detta inlägg kommer att ta upp några aspekter på varför pengarna tenderar att rinna iväg.

Lokalkostnader
Den första aspekten är det som Amanda Wollstad belyser i sin ledarartikel i Kvällposten idag. Ett ämne som varit uppe flitigt här på WW, nämligen interndebiteringen inom de statliga myndigheterna där Fortifikationsverket ”hyr ut” Försvarsmaktens egna byggnader till Försvarsmakten och det för dyra pengar. Utöver aspekten att byggnaderna en gång skänktes till Fortifikationsverket precis som Wollstad skriver så är det så idag att Försvarsmakten när det gäller nya byggnader idag, budgeterar och finansierar dessa varefter de sedan skänks till Fortifikationsverket som då kan börja ta ut hyra. Hyra är ofta i storleksordningen sådan att man på några få år har betalat lika mycket i hyra som kostnaden för byggnationen.

Med tanke på Fortifikationsverkets avkastningskrav gentemot staten så spelar det ingen större roll om Försvarsmakten försöker minska på sina fastigheter till yta och antal. Priset stiger omedelbart på de andra varvid ingen besparing skett för Försvarsmakten annat än att man blivit mer trångbodd. 1997 betalade Försvarsmakten 1,7 mdr kr (2,1 mdr kr 2012 års värde) i lokalkostnader. 2012 betalade Försvarsmakten närmare 2,5 mdr kr i lokalkostnader, trots att antalet förband runtom i landet och därmed byggnader och fastigheter, minskat med runt 90 %. Känns det som en vettig utveckling? Inte ens privatbostäder i Stockholm kommer i närheten av den här prisutvecklingen.

Närmare 6 % av Förvarsmaktens budget går alltså till att betala låtsashyror till en annan myndighet som har till uppgift att leverera avkastning tillbaka till statskassan. Med andra ord ett förtäckt anslagssparande. En rimlig fråga är också om inte Försvarsmakten borde fått större del av de intäkter som Fortifikationsverket gjort sedan 1994 på att sälja Försvarsmaktens byggnader när förband runtom i landet avvecklats. Fortifikationsverket jämför gärna sin effektivitet med andra offentliga fastighetsbolag, vilket blir något snedvridet. Frågan är varför offentliga fastighetsbolag redan från första början ska gå med vinst på offentlig verksamhet, till exempel Sveriges näst största fastighetsbolag Akademiska Hus som förra året gjorde en vinst på 3 mdr kr som istället kunde ha gått till just utbildning.

Nu har regeringens utredare föreslagit att man ska gå ett steg längre vad gäller de fastigheter Försvarsmakten hyr, vilket även Wollstad tar upp i sin artikel. Ingen kan på allvar tro att detta kommer att leda till billigare lokalkostnader för Försvarsmakten. Snarare tvärtom, varvid ännu större delar av försvarsbudgeten kommer att gå tillbaka direkt till statskassan istället för att leverera försvarseffekt. Det man förlorar på karusellerna, tar man igen på gungorna, bara det att karusellerna här utgörs av de några hundra miljoner i ökad försvarsbudget som regeringen storstilat lovat, medan gungorna utgörs av den nya statliga fastighetsförvaltningen.


Förhalade materielprojekt
Den andra aspekten är ett annat dolt anslagssparande som Alliansregeringen blivit mästare på. Nämligen att ej fatta beslut om redan budgeterade investeringar. I sitt underlag för kommande år lämnar Försvarsmakten, liksom övriga myndigheter, varje år in att man vill genomföra vissa investeringar, vilka då är budgeterade av myndigheten. Det kan vara allt från att köpa fordon, till att bygga ett nytt flygledartorn och hangarer på en flygflottilj till att renovera äldre materiel som ska livstidsförlängas. Det är alltid lika intressant att spåra liknande investeringar bakåt och se hur många år de har budgeterats. Satsningar det senaste året som Regeringen har slagit sig för bröstet för som exempelvis renoveringar av infrastruktur på flygflottiljerna F 17 och F 21 för att dessa fortsatt ska kunna fungera som flygplatser, renovering av stridsvagnar och så vidare, är alla exempel på projekt som Försvarsmakten varje år avsatt pengar i budgeten för att genomföra, men där Regeringen underlåtit att fatta beslut om att genomföra investeringen. Regeringen har nämligen i sitt regleringsbrev fastställt att alla investeringar över 200 miljoner kr har myndigheten inte själv rätt att besluta om.

Sålunda går dessa belopp år efter år tillbaka till statskassan igen för att sedan nästa år åter tillföras i budgeten där de skulle kunna användas för att bekosta materielprojektet de avsatts för – om regeringen bara fattar ett beslut. Just ett projekt av detta slag har den socialdemokratiske riksdagsmannen, tillika tidigare marinofficeren Peter Jeppson nu frågat försvarsministern, vilket Skipper belyst i ett inlägg. När ska regeringen fatta beslut som att modifiera korvetterna HMS Göteborg och Kalmar till vedettbåtar för att ersätta de 7(!) bevaknings- och vedettbåtar som tas ur tjänst inom kort. En rimlig fråga, minst sagt.

Konsekvensen blir här för Försvarsmakten att man år efter år får avsätta pengar för materielprojekt, då pengarna när de inte utnyttjas går tillbaka statskassan istället för att läggas på hög på Försvarsmaktens egna konton. För Finansdepartementet är det ypperligt. Samma pengar kan användas gång på gång och Försvarsbudgeten blir i realiteten lägre än vad den ser ut att vara på pappret.


Statsflyget
En av Försvarsmaktens uppgifter är att stå för statsflyget, det vill säga passagerarflygplan i Flygvapnet som framförallt till uteslutande används för att transportera kungahuset, regeringen och till del försvarsledningen. I krigstid ska dessa flygplan också användas till persontransporter inom myndigheten. Även om statsflyget har jag skrivit flera gånger på WW och det kommer att komma ytterligare inlägg vad det lider.

Statsflygsverksamheten genomförs enligt statsflygförordningen och regleringsbrevet, med en stark hierarkisk ordning avseende vem som får nyttja flygplanen. Kostnaden för flygningarna som ”kunderna” utanför Försvarsmakten ska betala har också bestämts av Regeringen till 10800 kr per timme. Det är ca 90 % under marknadspris och mycket långt under vad man skulle få betala om man gick till ett flygbolag som tillhandahåller motsvarande tjänster. För bara några år sedan var timkostnaden 14000 kr per timme, men sänktes till 10700 kr härom året för att sedan stiga med en hundralapp. Den som då och då tankar sin bil vet att bensinpriserna stigit en hel del genom åren och är idag dubbelt så höga som på 90-talet. Detta gäller även priserna för jet-bränsle. Stigit har självklart även löner och så vidare.

Tydligen gäller dock den omvända trenden för statsflygverksamheten. Den blir billigare och mycket så eftersom timkostnaden på 90-talet, trots flygplan som var billigare i drift, var betydligt högre än dagens kostnad.

Som lök på laxen får också Försvarsmakten endast ersättning för den resa som ”kunden” beställt. Är det så att utrikesminister Carl Bildt med stab åker till Washington med reguljärt flyg och sedan bestämmer sig för att åka statsflyget hem så får Försvarsmakten endast ersättning för den tid kunden är ombord. ”Framkörningsavgiften” från Stockholm till Washington, besättningens hotellkostnader etc i Washington är inget som kunden betalar utan detta tas direkt ur försvarsbudgeten. För statsflygverksamhetens rena driftskostnader gick Försvarsmakten back 60 miljoner kr 2012. Som jämförelse kan nämnas att denna summa skulle kunna finansiera den årliga flygvapenövningen decenniet ut.

I och med den nuvarande mycket trånga ekonomiska situationen för Försvarsmakten där övningar i år och nästa år stryks eller bantas till höger och vänster, är nu inte heller Försvarsmaktens regionala transportflygplan Saab 340 tillgängligt för vanlig verksamhet. Den lilla flygtid som finns kvar är nu reserverad för VIP-flygningar, varvid förbanden istället för dyrare pengar får resa med Norwegian, SAS, SJ och andra aktörer – alternativt inte resa alls med alla de långsiktiga konsekvenser detta kommer att medföra.


Produktivitetsavdraget
Liksom övrig förvaltning räknas Försvarsmaktens budget ner med ca 1-2 % per år i enlighet med produktivitetsavdraget. Detta är ett sätt att kräva kontinuerlig rationalisering i offentligt förvaltning. Det rimmar dock mycket illa med en verksamhet där Riksdag och Regering fastställer att myndigheten ska ha ett visst antal anställda, flygplan, fartyg etc. Likväl dras detta varje år av, även vid en prolongerad ekonomi. För en myndighet med lönekostnader på ca 12 miljarder kr är det alltså ca 200 miljoner kr per år som försvinner och måste täckas genom neddragningar på annat såsom övningar och icke anskaffad materiel.


Det är några exempel på hur det går till att förbruka en försvarsbudget på annat än försvarsförmåga.


Uppdatering 16.30: Som förtydligande även om det borde vara underförstått. Ovanstående är inte de enda anledningarna till varför mer försvarseffekt ej erhålls ur försvarsbudgeten utan det finns desto mer att gräva ur.

31 kommentarer:

FV-sergeanten sa...
25 oktober 2013 kl. 15:37  

Helt vansinnigt! Snälla, kan inte detta bli ett inslag i Uppdrag Granskning, en debattartikel i några av våra stora tidningar eller åtminstone ett inslag i Studio Ett?

Har själv tillskrivit Berit Andnor och Camilla Brunsberg om exakt de punkter du tar upp (dock ej lika detaljerat och initierat), efter deras brev till Regeringen om förslaget om nedläggning Marinens musikkår. Sån här information måste spridas till allmänhet OCH POLITIKER! Ingen av dom har förmodligen koll på vilka vansinnigheter som pågår.

Gormel01 sa...
25 oktober 2013 kl. 17:33  

Att Fottverket tar betalt för förvaltningen av militära byggnader KÄNNS trist, men förvaltning kostar faktiskt pengar, och offentlig sådan kostar offantligt i jfr med privat, men är inte alltid sämre.

Vad rationaliseringskrav beträffar så vet alla yrkesofficerare att svinn med arbetstid och slöseriet med resurserna vi har oss anförtrodda är enormt.

Men det betyder inte att Våra militära förband och staber är dåliga i jfr med utländska eller i jfr med civila myndigheters verksamhet. Snarare tvärtom.

Mvh Göran Mellblom

Trollet sa...
25 oktober 2013 kl. 19:36  

kanske är tur att fåket inget vet
Tänk om fåket får veta å faktiskt begriper då... blir det en dålig stämning

Anonym sa...
25 oktober 2013 kl. 20:00  

Förskingringsverket (mer adekvat benämning på Fortifikationsverket) sysslar med förskingring av skattemedel. Till exempel har berganläggningar som kostat miljardbelopp att anlägga sålts ut för några futtiga tusenlappar/st.

Anonym sa...
25 oktober 2013 kl. 21:00  

Inget nytt att detta gäller inom försvarsmakten. Det gäller över hela linjen inom stat, landsting och kommun. För de offewntliga byggnaderna betalas det marknadsmässiga hyror till de egna bolagen, som ska gå med vinst. Sjukhus och skolor betalar hyror till sina respektive fastighetsbolag. Ingen mnns kanske att Naturhistoriska Riksmuseet ställde in betalningarna av hyrorna till statens fastighetsbolag för 10-15 år sedan. Hälften av driftsanslaget gick nämligen åt till hyra. Och så är det för varenda skola och sjukhus i Sverige.

Och sen kanske man ska nämna att i dessa bolagsstyrelser sitter, ja just det, politiker som har det som bisyssla, och inkasserar feta arvoden från det vinstgivande bolaget. Här finns mycket att gräva i!

SHERIFF OF THE UNIVERSE sa...
25 oktober 2013 kl. 21:18  

Må droppen urholka stenen
Byråkratin äter upp både pengar och engagemang
WW jag både ler och gråter över dina excellenta analyser

111101 OUT

STAGECOACH sa...
25 oktober 2013 kl. 22:42  

Göran: tänk om du någon gång kunde hålla dig till ämnet. Dina kommentar har verkligen ingenting med detta göra.

Anonym sa...
25 oktober 2013 kl. 23:20  

Som ytterligare ett förtydligande till varför mer försvarseffekt ej erhålls ur försvarsbudgeten kan vi ju lägga lyckade projekt som t ex:

- PRIO (ca 5 miljarder skulle ha räckt till att ersätta ALLA ca 20 IT-system för materielförsörjningen - nu är pengarna slut och man har ersatt 1 - DELTA)

- NBG (det är väl ingen som vet hur många miljarder som gått till att åstadkomma i princip ingen försvarseffekt)

- Internationella materielsamarbeten (ska ju spara pengar är det sagt - men de vi genomfört och genomför - kostar nog betydligt mer än alternativa anskaffningsformer- och blir dessutom oftast försenade - och dessutom får vi oftast kompromissa vad avser resultatet så försvarsförmågan som kommer ut blir oftast inte vad man hade tänkt från början)

- Denna lista kan göras mycket längre, men bara genom att ha hanterat de 3 exemplen ovan på ett bättre sätt hade säkert räckt till att finansiera nästan en hel årsbudget vad avser personalförsörjningen (löner, utbildning, resor, etc)

Gustav sa...
26 oktober 2013 kl. 09:03  

Om jag har förstått detta med att få pengarna att åstadkomma den försvarsförmåga vi behöver så har vi huvudsakligen 3 problem:

1. Regeringen sparar ”osynligt” som beskrivs i detta inlägg

2. Försvarsmakten hanterar inte de pengar de får på ett effektivt sätt (PRIO, NBG, osv)

3. Anslagen är sannolikt ändå för låga

Att få problem 1. uppmärksammat i media och allrahelst åtgärdat är givetvis önskvärt.

Men om vi ska få förtroendet från politiker och deras väljare att förvalta ökade försvarsanslag så kanske vi bör kunna visa att vi förvaltar de anslag vi redan får på ett ansvarsfullt sätt.

Och som många redan påpekat – mycket av tokigheterna som kommer från Försvarsdepartementet har sitt ursprung i FM.

Det jag försöker säga är att – innan vi anstränger oss för att få massmedia att fokusera på finansieringen av försvaret så kanske vi ska städa framför egen dörr – annars kanske det slår tillbaka på oss själva.

Jakob Wedman sa...
26 oktober 2013 kl. 12:11  

@ Gustav
Jag tror att du har helt rätt. Så länge Försvarsmakten inte åtgärdar punkt 2 så tror jag att det inte är möjligt att få igenom förändring av punkterna 1 eller 3.

Ingen politiker vill ge mer pengar till en myndighet som inte gör det bästa av de medel de redan får.

Martin sa...
26 oktober 2013 kl. 14:44  

Förutom bistånd då...

Jakob Wedman sa...
26 oktober 2013 kl. 15:27  

@ Martin

En bra poäng, men det var väl länge sedan Sverige faktiskt ökade biståndet?

Det skulle också kunna vara så att ansvariga politiker förväntar sig att Försvarsmakten levererar försvarseffekt medan förväntningarna på biståndsmyndigheterna (SIDA, UD) främst handlar om att de ska göra av med anslagen på bistånd?

uppgiven sa...
26 oktober 2013 kl. 16:24  

Enligt utrikesministern så ökar biståndet med "flera miljarder". Hans förklaring till bristerna i hanteringen av biståndet var att mängden pengar ökar fortare än utrikesdepartementets förmågeutveckling inom biståndshantering...

Bekymrad fritidspolitiker sa...
26 oktober 2013 kl. 16:30  

@ Gustav

Visserligen finns det en principiell poäng med att FM måste bli bättre på att förvalta sina medel, men de exempel som du anger är politiska beslut, inte interna angelägenheter som FM själv beslutar om. FM har ju blivit ganska omyndigförklarat, i och med att Fö skall besluta om materielplanen och alla större investeringar som görs.
Man kan inte frånta den politiska nivån ansvaret för besluten och skylla på FM, även om det är ett samspel med förslag från FM, vilka sedan beslutas av Fömin.

Unknown sa...
26 oktober 2013 kl. 16:38  

Finns ingen som har tid att städa framför egen dörr i FM nu alla som är kvar har för mycket att göra eller inga pengar att genomföra. Moment 22.

Unknown sa...
26 oktober 2013 kl. 16:41  

Av de få som är kvar i FM är det ingen som har tid att städa framför egen dörr eller budget att göra det. Moment 22. Antar att Sida också betalar tillbaka hälften av biståndet därefter en stor kaka till politiker löner för att slutligen inte få bestämma var resterande pengar skall gå;-)

Roger Klang sa...
26 oktober 2013 kl. 16:55  

@Göran Mellbom, Gustav, Miljöpartist i grön:

Självmål!

Gustav sa...
26 oktober 2013 kl. 16:57  

@ Bekymrad fritidspolitiker

Det som jag ser som det stora problemet är att detta har blivit ett "spel" där ingen av parterna litar på den andra

Försvarsdepartementet litar inte på att FM kan omsätta anslagen i försvarsförmåga på ett effektivt sätt och FM litar inte på att de kommer att få vettiga uppdrag från FD som är finansierade fullt ut - sedan "spelar" de sitt spel utifrån detta

FD ger FM i uppdrag att effektivisera och FM redovisar vilka konsekvenser det får

Sedan brister det som sagt på båda sidor vad avser att förutse och inse konsekvenserna av de förslag man genomför - och på FM sida brister det ofta i själva genomförandet

Resultatet av detta spel har hittills blivit att vi fått krympande anslag (i reala termer) och en stadigt minskande försvarsförmåga i slutändan

Vi måste komma ur detta spel och denna "onda spiral" om vi vill ha en ökad försvarsförmåga

Jakob Wedman sa...
26 oktober 2013 kl. 17:48  

@ Bekymrad fritidspolitiker sa...

Är det viktigaste är att kunna skylla ifrån sig och lägga ansvaret på någon annan, eller att få till ökad försvarseffekt?

J.K Nilsson sa...
26 oktober 2013 kl. 18:20  

Gustav, jag är av uppfattningen att FM är lojal mot det politiska besluten och att politikerna är fullt medveten om vad dom beslutar om.

Ifrån FM.s sida har man upplyst Fö om konsekvenser, Fö har gett sänkta mål som svar. FM uppfyller målet, alla är nöjda och glada utom svartmålande bloggare....

J.K Nilsson

Gustav sa...
26 oktober 2013 kl. 20:35  

J.K Nilsson

Om man vill ha ut mer försvarsförmåga för pengarna och inte mindre

Då är man en svartmålande bloggare?

Bekymrad fritidspolitiker sa...
27 oktober 2013 kl. 00:29  

Om politikerna verkligen vore angelägna om att få ett försvar med högre försvarsförmåga, så skulle de fatta helt andra beslut. Jag påstår inte att FM inte har del i ansvaret för vår nuvarande låga försvarsförmåga, men det är våra folkvalda som har det yttersta ansvaret och som, beträffande den nuvarande försvarsministern, vägrar erkänna den verkliga situationen och agera kraftfullt utifrån den. Istället framhärdar hon med en beskrivning av läget i FM som är helt verklighetsfrämmande. Så länge detta förhållande består, kommer vi inte ur den onda cirkeln.
Det FM borde göra, är att fortsätta linjen av att tala klarspråk ("enveckasförsvaret"), och att göra detta i den offentliga debatten, om den direkta kommunikationen med Fö inte biter.

zeta sa...
27 oktober 2013 kl. 02:18  

Att statsflyget betalas numera av försvarsmakten istället för regeringskansliet, samt att biståndsministerns lön betalades inte från regeringskansliet utan direkt från biståndsbudgeten, kan förklaras med att de rödgröna samt SD tog ett majoritetsbeslut i riksdagen så att regeringskansliets budget drogs ned med 800 miljoner kronor, mot regeringens vilja. Beslutet togs för några år sen tror jag. Att låta någon annans budget ta över regeringskansliets utgifter är ett sätt att lindra denna besparing. Biståndsbudgeten och försvarsbudgeten är lätta byten.

zeta sa...
27 oktober 2013 kl. 02:47  

Att de gör besparingar genom bakdörren visar hur litet engagemanget är för den stora försvarsreformen. Samt hur lågt prioriterad den är. Att de går genom bakdörren visar att det finns någon kraft som hindrar dem att gå genom framdörren (neddragning av försvarsbudgeten).

Jag tror det handlar om kulissbyggande. Om en budget är 40 miljarder kronor stor. Sen tar man bort 20 miljarder genom bakvägen. Då har man fått en kuliss som ser ut att vara 40 miljarder kronor stor, till en kostnad av bara 20 miljarder. Kulissbyggande är moderaternas paradgren.

Jakob Wedman sa...
27 oktober 2013 kl. 07:42  

@ Bekymrad fritidspolitiker
Det är uppenbart att ansvariga politiker inte är särskilt engagerade när det gäller försvarsförmåga. Min poäng är att om Försvarsmakten är det måste myndigheten först städa framför egen dörr. (Dvs inga mer galna åtgärder som leder till minskad försvarsförmåga eller besparingsförslag som leder till ökade kostnader osv.)

Vår regering verkar inte se några som helst militära risker för Sverige (kanske med undantag för krigshetsande militärer?) men det kan ändras av händelser i vår omvärld.

För att därefter få till en förändring av försvarspolitiken, och då tänker jag främst på personalförsörjningen, tror jag att Försvarsmakten måste ta på sig ansvaret för de förslag som myndigheten eller dess företrädare lämnat och som starkt bidragit till dagens problem.

Wiseman sa...
27 oktober 2013 kl. 10:56  

zeta,

Statsflyget har alltid betalats av Försvarsmakten. Innan oppositionens neddragningar på Regeringskansliet låg timersättningen till FM på 14 000 kr/h, vilket också var väl mycket lägre än den faktiska kostnaden och lägre än under 90-talet.

zeta sa...
27 oktober 2013 kl. 22:09  

Wiseman,

Jag gör en pudel. Jag hade fel om den teorin.

Jag tror fortfarande att det handlar om kulissbyggande. Av vilken annan anledning skulle de hämta ut pengar bakvägen?

HoFFa sa...
28 oktober 2013 kl. 07:44  

Jag är ingen höjdare på dethär men kan det inte vara så att det inte är något fuffens med detta utan är helt enligt plan och att ni fått för er att det är skumt för pengar går till något ni anser är fel?
Det är många som använder personliga fördomar som argument... vad är det? "Man vet jur hur sånna där är".
Varför ens nämna det?
Det är många bra inlägg men det är få, om någon som inte utgår från att det är fuffens på g.

Roger Klang sa...
28 oktober 2013 kl. 19:10  

@Hoffa:

"If it walks like a duck and quacks like a duck, I call that thing a duck." Frank Sinatra

Transportarbetarn sa...
14 januari 2014 kl. 20:08  

Glöm inte heller den lilla detaljen "Begagnade prylar säljes"...
Här tänker jag inte på de myriarder Ak4or, Pv och Lvpjäser mm som skänkts till vår östra buffert utan på ren försäljning av försvarsmatriel. Vinsten därifrån går nämligen raka vägen tillbaks till riksgälden, helt utan att förslagsvis landa i ersättande systems budget.

På rak arm, några tunga exempel:

-Sjöormenubåtar till Thailand
-Radarflygplan till UAE
-JAS och radarflygplan till Thailand
-Hkp 11,4 ut på civila marknaden

...listan kan göras längre och det blir en del stålars!

Transportarbetarn sa...
15 januari 2014 kl. 07:46  

rättelse:
Sjöormenklassen såldes såklart till Singapore, inte till Thailand

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade