Gedigna underlag och oacceptabla risktagningar

Som bekant drar förhandlingarna kring ett nytt försvarsbeslut ut på tiden och Folkpartiet har hoppat av sedan man bedömt det som fruktlöst att få igenom sitt krav på 18 mdr kr mer till försvaret under den aktuella försvarsbeslutsperioden. Sannolikt har även regeringens svala inställning till partiets krav på en NATO-utredning spelat in.

Vi befinner oss nu i vad som redan i somras beskrevs som den allvarligaste säkerhetssituationen i Europa. Ändå verkar inte de svenska politiska partierna klara av att finansiera ens de brister som ÖB beskrivt som absolut kritiska för svensk försvarsförmåga. Brister som är kvarstående sedan försvarsbeslutet 2009. Utan att avhjälpa dessa brister kommer den svenska försvarsförmågan inte ens att kunna bibehållas på dagens nivå, utan istället erodera med tiden samtidigt som omvärldsläget ser allt sämre ut och Rysslands militära förmåga bara forsätter att stiga.

Jag roade mig med att återvända till försvarsministerns tal vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen i år och fann där ett antal intressanta citat som vi idag verkar ha fått facit på när den försvarspolitiken mötte verkligheten i form av Finansdepartementet och Decemberöverenskommelsen:

Vi står nu i Sverige inför att ta fram en inriktningsproposition för det svenska försvarets framtid. Försvarsmakten har inför detta arbete presenterat ett gediget underlag. Det samma gäller för MSB och andra myndigheter.

Det är ett arbete som kommer att påverka förutsättningarna för det svenska försvarets framtid och även Sveriges grundläggande förtroende i vår nära omvärld. Under de kommande åren måste den viktigaste prioriteringen vara att höja den operativa förmågan i krigsförbanden. Det handlar då om kompetens och förmåga att klara fredstida uppgifter, men också uppgifter vid höjd beredskap och krigsförhållanden där det ytterst handlar om att kunna möta väpnat angrepp.

Sammantaget måste tröskeln för angrepp på Sverige och vår suveränitet bli högre. Allt annat vore att i denna tid ge helt fel signaler. Men trovärdighet i den egna befolkningens och omvärldens ögon är inget som ger sig självt.

det som kan kallas för basplattan i det svenska försvaret måste få stor uppmärksamhet. Debatten kan inte bara koncentreras till nya avancerade vapensystem. Vi måste se till sådant som stabiliteten i den grundläggande personalförsörjningen, enskild soldats utrustning, kommunikationssystem, standardfordon, vidmakthållande av materiel, förnyelse av gamla vapensystem och logistisk förmåga hör till sådant som är avgörande för krigsförbandens tillgänglighet och förmåga. Om inte detta klaras ut på ett rimligt sätt förtas och förminskas effekten av övriga satsningar. Det som är basen och det mest grundläggande måste fungera.

Försvarsministern var som bekant inte ensam om att tala i Sälen, utan hade sällskap av överbefälhavaren som i sitt tal också berörde situationen, myndighetens underlag och den s.k. basplattan, varvid han bl.a. uttryckte:

Som jag framhöll inledningsvis är det dock ett faktum att ökningen av vår operativa förmåga inte är i nivå med den utveckling som Försvarsberedningen förutser kommer att prägla vårt närområde. Ett sådant scenario utsätter oss för ökade och enligt min mening oacceptabla risker. För att hantera dessa krävs bland annat utökade personalramar och materielanskaffning med fokus på s k mängdmateriel. Detta ligger dock utanför den ekonomi vi har att röra oss inom.

Vi kan alltså se i ovanstående tal hur försvarsministern uttrycker sitt fulla stöd för ÖB:s och Försvarsmaktens bedömningar, liksom oro för den nuvarande försvarsförmågan, varvid han anser det vara av största vikt att komma till rätt med bristerna i den s.k. basplattan.

ÖB understödjer försvarsministerns resonemang och konstaterar att omvärldens operativa förmåga sker betydligt snabbare än den svenska ökningen av operativ förmåga, vilket förutsätter en mer omfattande ekonomisk satsning än vad som kan bli aktuellt. Istället får man koncentrera sig på den s.k. basplattan enligt inriktningen från regeringen under hösten.


Idag vet vi att regeringen inte ens kan tänka sig att finansiera 25 % av det Försvarsmakten levererade i sitt gedigna underlag om den s.k. basplattan.

Om redan avsaknaden av finansiering utanför "basplattan" skulle innebära "en oacceptabel risktagning" – vad innebär då de finansieringsnivåer som regeringen, respektive Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna föreslår…?

Vad händer med den tröskel för angrepp på Sverige och vår suveränitet som måste bli högre, där allt annat än en höjning skulle skicka fel signaler till omvärlden och befolkningen?

19 kommentarer:

Bygdemajoren sa...
15 april 2015 kl. 23:09  

Och arbetet med att verkställa RB5 fortsätter.

Anonym sa...
16 april 2015 kl. 00:48  

Bra fångat.
Som Annika N sa vid något tillfälle. Fö-ministerns fallhöjd kan bli stort..

Jag vill också minnas att Fö-ministern vid något tillfälle har kommenterat ÖB's underlag om 4 miljarder/år som fel - "det är inte så mycket", kommer dock inte ihåg när han sa det.

"If you don't change direction, you may end up where you are heading", Lao Tzu

Anonym sa...
16 april 2015 kl. 02:19  

De förhandlingar som nu förs handlar inte om att ta höjd för det "nya hotfullare omvärldsläget".

De handlar inte om att på något sätt utveckla eller stärka vår försvarsförmåga.

De handlar inte om att finansiera de åtgärder man i beredningen, i stort samförstånd, var överens om. (Sorry Skaraborg)

De handlar inte ens om att försöka nå upp till en anständig nivå (basplattan).

De handlar inte om att försöka bättra på rekryteringen.

De handlar inte om att utveckla hemvärnet.

De handlar inte om att försöka realisera IO14 till 2023.
(En organisation som har passerat både bäst före och sista förbrukningsdag)

De handlar inte om att försöka höja någon tröskel.

De handlar inte om att försöka ge våra plattformar en beväpning som motsvarar hotbilden.

De handlar inte om att öka vår ubåtsjaktförmåga. Här varnar ÖB för att en sådan satsning skulle äventyra hela FMs operativa förmåga:---)

O.S.V. Listan kan göras väldigt lång.

Förhandlingarna handlar om hur mycket mindre än behovet för att bevara nuvarande nivå skall bli.

I skrivande stund ligger regeringens bud på att IO14 troligen inte kan vara i drift före 2030. Då beräknas det så kallade materielberget ha passerat 100 miljardersnivån. Många materiel- och vapensystem har för länge sedan gått ur tiden
och inte ersatts med något.

Dörren står öppen på vid gavel och den handikappanpassade tröskeln är borta sedan länge. Inbjudningskort, där man själv kan fylla i bordsplacering, finns att ladda ner på nätet:-((
Förmodligen HELT ENLIGT PLAN!

Några fraser ur sammanfattningen av försvarsmaktens budgetunderlag för 2015.
"Reformen av Försvarsmakten löper i stort enligt plan och den ekonomiska förstärkning som Försvarsmakten erhöll förra året gör det möjligt att vidta åtgärder som riktas mot främst deltidstjänstgörande soldater.
- Det är ett välkommet tillskott som gör att vi kan lägga extra fokus på att rekrytera deltidstjänstgörande soldater särskilt i armén, säger generaldirektör Peter Sandwall."

"- Genom en bra utbildning och en kvalitativt hög övningsverksamhet ger vi våra soldater och sjömän ett attraktivt och utvecklande jobb.
Sammantaget kan konstateras att förbandsanslaget, efter rationaliseringar och vissa prioriteringsåtgärder för åren 2015-2017, är i ekonomisk balans."

Gediget underlag? Nja, som man bäddar får man ligga och det mesta går ju helt enligt någon plan!

De förhandlar om en "Avveckling av försvarsmakten i den takt de tillför medel", inget annat.

SUCK!
F.d. Teaterdirektören.

P.S. 2030 börjar det lilla antalet stridsvagnar som vi nu kanske kan börja renovera att nå sin sista förbrukningsdag.
(industrin och FMV är inte riktigt överens om priset ännu)
De är dessutom inte modifierade till dagens stridmiljö så bäst före datum har redan nu passerats.
Alla de andra är för länge sedan borta.
P.S. Debatten om olika vapensystem, kalibrar, räckvidd, robotar är lite tidigt väckt om man betänker att organisationen för utlandmissioner inte blir klar på denna sidan 2030;-))

paul sa...
16 april 2015 kl. 06:02  

Innan den första bomben briserar på svensk mark kommer inte budgeten höjas i ens närheten av rätt mängd.
Delvis har försvaret sig själva att skylla genom att man inte satt ner foten tidigare vilket lett till de svarta hålen som skylls på försvarsmakten istället för de politiker som beställt allt utan att höja budgeten.

jan-olov sa...
16 april 2015 kl. 07:28  

jag tror att ÖB bör göra framställan tillsammans med vår försvarsminister att dra förutsättningarna läget och behovet
vid nästa regeringssammanträde så förståelsen kommer.
Min tolkning är att regeringsmedlemmarna Fömin undantagen inte förstår läget.
Kanske skulle de ske inför samtliga partiledare+gruppledare med.
Jag påminner om att det pågår ett krig i Europa och Litauen anser sig vara utsatt för en icke konventionell attack.
Risken för escalering är påtaglig och vår förmåga oaceptabel och utgör en moralisk och etisk kollaps signerade både försvarsmaktens och politikens icke beslut o bedömningar under 15 års tid.

kn jan-olov Holm hemvärnsbefäl

Unknown sa...
16 april 2015 kl. 09:08  

Det som är mest skrämmande är, tycker jag, hur politikerklassen har lyckats försätta det svenska folket i någon sorts kolelktiv tro på att ingen av all den ondska vi ser i världen kan drabba oss, at vi på något sätt är utomstående observatörer och att resten av världen för alltid kommer att spela med och låta oss vara eftersom vi är neutrala. Denna kollektiva vanföreställning är vad som har möjliggjort att försvaret demonterats ned till obefintlighet och som fortsätter möjliggöra att situationen inte åtgärdas med alla till buds stående medel.

Att våra politiker ignorerar det faktum att om vi inte kan skydda vårt självbestämmande så är alla andra beslut irrelevanta den dag någon annan bestämmer att vi inte längre ska styra vårt land - att de utan att skämmas proklamerar att utbyggnaden av försvaret kan ske endast när ekonomin så tillåter - och att folket accepterar detta utan att gå man ur huse för att påverka gör inte bara mitt förakt för politiker allt större, det gör också att min tro på framtiden blir allt svagare.

Situationen är inte en sådan som tillåter att försvarsfrågan används för att mygla till sig röster i nästa val eller positionera sig i det politiska spelet; inte för en politiker som på något sätt känner ansvar för Sverige och inte bara sin egen karriär. Situationen är snarare en där alla politiker från alla partier bör göra gemensam sak av att, med högsta priritet lösa problemet: finns inte pengar: ta från något annat område, eller för den delen låna, vi har god soliditet. Visa att ni har vad som krävs för att ta ansvar för Sverige även i extraordinära situationer.

JensJ

Unknown sa...
16 april 2015 kl. 10:10  

Försvarspolitiken är oförståelig om man endast ser den ur ett budgetperspektiv kontra den aktuella säkerhetspolitiska situationen.
En stor del av det politiska, kulturella och mediala eliten driver sedan ett par decennier ett projekt att avveckla den svenska nationalstaten som politiskt och kulturellt subjekt. I denna kontext är militär försvarsförmåga i det närmaste helt ointressant.
Innan vi har bytt ut det politiska ledarskapet till några med en sundare agenda kommer vi inte se någon förbättring vad gäller försvarspolitiken.

Bodis sa...
16 april 2015 kl. 19:01  

Jag blir obeskrivligt förbannad när politikerna utsätter mina barn för denna risk!!!

Anonym sa...
16 april 2015 kl. 21:35  

Apropå aktuellt ämne.
Har inte försvaret mandat att dra in regeringsflyget med hänvisning till otillräcklig budget och kostnadsteckning?
Tycker det är försvarets skyldighet att lägga dom pengar som finns på adekvat utbildning och utrustning till de anställda som politikerna skickar ut i världen eller inom landet. Våra politiker kan gott åka reguljärt i nästan alla fall.
Varför ska politiker få eget flygplan, egen tidtabell och fri bar samt alla bekvämligheter emedan en soldat står i en krigszon och saknar något som kan rädda liv?

Unknown sa...
16 april 2015 kl. 21:55  

Undrar hur moralen bland manskapet kommer se ut - varför i huvudtaget göra motstånd när regeringsmakten inte ens vill göra motstånd möjligt. Det är helt makalöst att utgiftsområde migration får sluka hur mycket pengar som helst medan statens egentliga ENDA uppgift, deras existensberättigande; alltså att hävda nationens suveränitet helt ignoreras. Naiviteten och den ideologiska berusningen mången politiker och partier befinner sig i är så världsfrånvänt att så gott som hela riksdagens kompetens måste ifrågasättas. Jag känner mig oerhört defeatistisk redan nu.

Max Hanemann sa...
16 april 2015 kl. 22:13  

Kilkenny:

Begär inte något större mått av kompetens, allra minst i försvarsfrågor, från riksdagsmännen. Deras församling, där folkets i val uttryckta vilja skall utövas, kallas ju sedan länge "transportkompaniet". Där effektueras de av partiledningarna fattade besluten/träffade överenskommelserna i ett spel för galleriet.

Ante sa...
17 april 2015 kl. 02:20  

JensJ: Det är förvisso politikernas fel att vi anser oss vara frälsta från all ondska. Men vi är minst lika medskyldiga som har valt att acceptera det som sanning. Nu menar jag ju inte vi som i du och jag eftersom vi uppenbarligen är bekymrade. Men svenska folket i övrigt. Så länge det är mer intressant med paradise hotel och kändisskvaller så kommer inget att ändras förrän det smäller. Och då står Svensson där med tårar i ögonen och säger till våra folkvalda: "Varför har vi ingen ström? Inget vatten? Varför smäller det bomber? Varför har vi ingen mat? Varför har anarki uppstått med tillhörande plundring av fiende och opportunister? Varför gör militären inget?"

Svensson kommer inte få något svar på detta för våra ansvariga kommer vara borta och det lilla försvar vi hade kommer vara skrot och likdelar efter att ha hållit ställningarna tills dessa ansvariga flytt landet och lämnat oss åt vårat öde.

Det mesta man får höra när man diskuterar försvarspolitik med okunniga är "Äh vi har inget som ryssen vill ha!". Helt korrekt, dom har avsevärt mer tillgångar än vad vi har. MEN! Det den oinsatte inte vill ta till sig är faktorer som geopolitik och strategi. Att till exempel "låna" Gotland för att neka NATO tillgång till baltikum. Och i samma veva slå ut det lilla vi har så vi absolut bara har alternativet att lägga oss platt och lyda.

Mycket frustrerande stundvis.

För den som såg dokument inifrån på svt 2 kan nog känna igen det tragikomiska i när reportern säger att denne sett sveriges samlade artilleri av tre pjäser och general Brännström kontrar med "fyra skulle jag vilja säga va!" .

Jag har ingen militär anknytning förutom värnplikt och en tur i hemvärnet för många år sedan. Jag är en vanlig dödlig medborgare som ser som många säger en livlig avveckling av nationalstaten Sverige. Vi försöker uppnå någon slags euforisk utopi där alla är snälla, jämställda, fria och älskar varandra. Gott så! För att komma någonstans lär man ha mål. Men! Denna utopi kommer för alltid bara att vara just en fantasi när det finns folk som tycker att homosexuella ska utrotas, kvinnor kedjas vid spisen och snälla ska utnyttjas eftersom det är riskfritt. Och dessa ideér kommer alltid att finnas. Och så länge det finns sådana idéer så kan vi inte avsäga oss försvaret av landet. Vi är experter på att hävda oss som humanitär stormakt för att vi tar emot enorma mängder flyktingar. God tanke. Men vart ska alla vi fly när det smäller här? Norge? Mellanöstern? Atlantis?

Man blir frustrerad, modfälld och rent av förbannad när önsketänkande och verklighetsförnekelse ska styra politiken. Vi har ett skattetryck som heter duga, ändå fungerar inte vanlig samhällsservice. Varför? Vi har vårdköer som gör att man hinner odla ett helskägg i väntan på läkartid. Polisen står handfallen mot mängdbrott. Det skjuts hejvilt i storstäderna. Tågtrafiken är en fars. Psykiatrin skördar mer liv än den räddar. Försvaret finns knappt. Vart tar pengarna jag betalar i skatt vägen?

Snart slutar väl systembolaget med lördagsöppet också. Den sista utposten till flykt. Fast det skulle aldrig hända, då skulle plötsligt svensson lyfta den knutna näven ur fickan och gå man ur huse med budkaveln till Stockholm. Då jävlar. Då är det krig.

Stefan Robertson sa...
17 april 2015 kl. 12:34  

I det här fallet är det väl bara Folkpartiet som har en klarsyn. Den röd -gröna röran gör vad man kan förvänta sig och resten av borgerligheten spelar med. Inte heller förvånande med tanke på vad man sysslade med i åtta år i försvarsfrågan.
Decemberöverrenskommelsen gör dessutom det som borde vara en opposition handlingsförlamad. Vi som vill rösta borgerligt men inte vill rösta SD får vända oss till något annat parti. Det spirar nog partistartartankar bland många borgerliga väljare så dags att börja googla!

Die Dumme Schwede!!!! sa...
17 april 2015 kl. 15:53  

"Ante" sa; "Vart tar pengarna jag betalar i skatt vägen?"
Hört talas om den "stora elefanten"?

Anonym sa...
17 april 2015 kl. 18:38  

Att förvånas över att sjuklövern slaktar försvaret är ungefär som att bli förvånad över att påven(i rom) är katolik. Ni får ju bara vad ni röstade på!!

Anonym sa...
17 april 2015 kl. 22:07  

Rosenbad är en fristad för imbecilla "politiker". I en sann nationalstat hade dessa "politiker" fått bada i Stockholms ström för länge sedan.

Ante sa...
18 april 2015 kl. 17:56  

Dumme Schwede: Nej, förklara den stora elefanten.

Unknown sa...
19 april 2015 kl. 13:38  

Den stora elefanten eller "Elefanten i rummet" är den stora utgiftspost som faktiskt finns där, men som så många inte vill prata om eller ens låtsas om att den existerar. I budgetförhandlignarna senast t.ex försvann ytterligare 20 miljarder ner i denna stora mastodonts ständigt hungriga mage och det var en utgiftsökning bara för i år, men vilken tidning eller nyhetskanal rapporterade om det?

Försvaret får några hundra miljoner till utöver regeringens första skambud, Komvux får även de några hundra miljoner till om året. Fösäkringskassan får 5 miljarder till för i år och det beskrivs som en fruktansvärd utgiftsökning, men ingen nämner ens elefanten i rummet och därav har denna utgift fått sitt namn.

Unknown sa...
20 april 2015 kl. 10:54  

Omsorg om Rikets väl är ingen uppgift för politiker. En politikers absolut främsta uppgift är att säkra partiets framgång i nästa val. Exempel finner vi i de nya moderaternas position i förhandlingarna kring inriktningspropositionen. I den valanalys som de offentliggjorde efter valet i höstas nämnde de inte försvarsfrågor som orsak till väljartapp. Ändå var deras bud till finansiering för de kommande 5 åren det näst högsta av de partier som förhandlade. Ett remarkabelt lappkast från deras inställning före valet. Spindoktorerna hade vätt sitt pekfinger och känt en annan vind än för några månader sedan. Finns annan förklaring? Byte av partiledare? Man får vara mycket duktig om man utan alle man på däck skall vända en fullriggare och man måste ha en klar uppfattning om hur vindarna blåser.
Nu är det inte högtryck och lågtryck som styr valvindar, det är väljare.
Handla enligt den vetskapen vad som än är din önskan om förändring.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade