Apropå Försvarsmaktens pilotbrist – Rekryteringskris?

Samtidigt som Försvarsmakten har förvarnat om att man under våren med stor sannolikhet kommer att tvingas säga upp personal till följd av den omfattande omstrukturering som kommer att genomföras för att få organisationen att överensstämma med den krigsorganisation som planerats, råder det inom vissa personalkategorier en akut brist på personal. En av dessa är piloter, där tidigare rekrytering misslyckats och utbildningen också under lång tid påverkats negativt av politiska faktorer, såsom oförmågan att placera flygskolan, prioritering av utbildning av utländska JAS-piloter framför svenska, debaclen kring anskaffning av nya helikoptrar och inte minst mycket stora pensionsavgångar under det kommande decenniet. Nedan ger ordföranden i Svensk Försvarspilotförening** (också känt som Försvarsmaktens pilotfack) sin syn på saken.


/Wiseman


-----------------------------------------------

Morgondagens pilot i Försvarsmakten, vem är det, finns han/hon?

Det är med stor förvåning jag konstaterar att antalet sökande med rätt/nödvändiga kvalifikationer för pilotyrket i Försvarsmakten inte räcker för att besätta de utbildningsplatser som finns tillgängliga. Det finns mycket stora vakanser inom helikopterpilotyrket och stora pensionsavgångar väntar inom transportflygsystemet. Detta finns redovisat i Flygvapnets egen BTD(behov-tillgång-differens)-analys. Avgångarna(frivilliga och avskilda från utbildningen) inom pilotyrket ligger också på en högre nivå, när vi gjort en sammanställning av utfallet de senaste åren, än förväntat.

ÖB säger i en intervju onsdagen den 18 januari med P4 Östergötland att lösningen är att fler kvinnor söker sig till pilotyrket. Uttalandet förefaller märkligt då pilotyrket i Försvarsmakten sedan två decennier är öppet att söka för kvinnor, vilket tyvärr endast resulterat i en kvinnlig pilot. Enligt mitt sätt att se det hela är det den totala fokuseringen vid nyanställningen av GSS (gruppbefäl, soldater och sjömän) som har inneburit att man vid Rekry/Info i det närmaste helt glömt bort att det också behöver rekryteras andra inriktningar än GSS inom Försvarsmakten. Lägg till detta en helt undermålig hemsida sett ur rekryteringsperspektivet. Hur det ser ut inom de andra yrkeskategorierna vet jag inte men det vore intressant om någon kan ge svar. Man har sett ur pilotperspektivet helt glömt bort att sprida informationen om pilotyrket till rätt målgrupp.

Min uppfattning grundar jag utöver det faktum att jag till vardags tjänstgör vid Flygskolan på Malmen, där numera all grundutbildning av Försvarsmaktens piloter genomförs och administreras(hkp-utbilningen i Tyskland) , även på att min egen son berättade att han skulle söka till pilot i Försvarsmakten. Han lyckades inte med att hitta adekvat information(!). Mitt intryck är att många ungdomar inte är det minsta intresserade av att leka ”skattjakt” med sin smartphone eller för den delen lägga knepiga pussel. Min son har just tagit studenten från Natur/internationell med fina betyg. Han idrottar och är i allt övrigt hel och ren. Han är väl förtrogen med datorer. Han borde vara ett utmärkt ämne om han vid uttagningstesterna skulle visa sig hålla måttet.

– Vad menar du med att du inte kan söka, frågade jag.
– Jag förstår inte hur man gör.
– Lugn, far vet och förstår.

Men icke. Även jag gick bet på att förstå Försvarsmaktens hemsida, dess information och sökförfarande. Ta du och jobba och res jorden runt som du planerar så får vi se om Försvarsmakten ”nyktrat till” när du kommer hem igen, var mitt budskap till sonen.

Vidare så säger Försvarsminister Sten Tolgfors i samma intervju att ”-Staten satsar på den här verksamheten, det är prioriterat. Då tror jag också det kommer att bli mer attraktivt att söka sig till verksamheten”.


Man får verkligen hoppas att detta budskap värker igenom och att Personaldirektören tar sitt ansvar. Försvarsmakten har hamnat i rekryteringskris på egna meriter. Ytterligare ett exempel är när våra unga flygelever träffar intresserade tjejer och killar vid rekryteringsaktiviteter och får frågan hur det är med exempelvis lönen. "Jodå, tack vi tjänar hyggligt men håller Försvarsmakten fast vid samma princip som de senaste tio åren får du räkna med ett löneavtal där din köpkraft kommer att minska år från år. Avtalet är inte omreglerat sedan 1999 och med det följer att nivåerna är oförändrade sedan dess". Jag som ordförande har försökt att få till en omreglering av avtalet för att attrahera nya piloter till yrket och behålla piloter som redan arbetar i Försvarsmakten. Arbetsgivaren Försvarsmakten har inte varit tillmötesgående på något sätt. Jag vet då jag deltagit i hela resan de senaste tre åren kring ALFF*. De senaste förhandlingarna strandade i somras, då Försvarsmakten inte ville godta det för myndigheten kostnadsneutrala budet vi och Officersförbundet lade fram. Se mer hos Officersförbundet.

När jag nås av uppgifterna att rekryteringen av tillräckligt antal piloter för närvarande är på väg att misslyckas, samtidigt som vi står inför stora pensionsavgångar, med ett redan stort underskott inom vissa kategorier blir jag fundersam. Allt fler talar om att lämna för civila flygjobb (jo civilflyget rekryterar) på grund av arbetsgivarens nonchalans i avtalsfrågan.

Jag hoppas verkligen att Försvarsmakten styr om sin rekryteringskampanj så att den attraherar individer med rätt kvalifikationer för flygföraryrket. Om det sedan är pojkar eller flickor kvittar mig lika bara kvalifikationerna är de rätta. Vidare måste hemsidan utvecklas så att den blir tydlig och enkel att förstå ur rekryteringsperspektivet. Borde inte arbetsgivaren se till att komma igång med det strandade ALFF-avtalet? T.ex. genom att allokera resurser i form av förhandlingskompetens och tid för att lösa uppgiften? Med dessa tre åtgärder skulle Försvarsmakten kunna säkerställa en rekrytering som innebär att det finns pojkar och flickor som vill och i framtiden kommer att flyga våra flygande system. Dessutom hålla flygsystemen flygande med en yrkeskår som är stolta och nöjda i sitt värv.


Stefan Granholm
Ordförande Svensk Försvarspilotförening*


*Svensk Försvarspilotförening är en förening inom Ledarna och organiserar så gott som samtliga piloter i Försvarsmakten. Svensk Försvarspilotförening ingår tillsammans med Officersförbundet i förhandlingsparten OFR/O FM som har att bla bedriva förhandlingar inom sina avtalsområden gentemot Försvarsmakten

**ALFF=Avtal om löner för flygförare i Försvarsmakten innehållande lön, premie, 200h obetald övertid, ej betalt för jour/ob, Loss-of-licence, 12 månaders uppsägningstid, bötesbelopp under 10(tio)år om du lämnar för annat flygjobb.

SVT

45 kommentarer:

Anonym sa...
23 januari 2012 kl. 18:18  

Det verkar ju helt orimligt att piloterna har samma lön som för 10 år sedan. Är det verkligen sant att dom inte har fått ta del av RALS som alla oss andra?
/Markbunden

Oscar sa...
23 januari 2012 kl. 18:40  

Kanske dags att börja tillåta sökande som låtit laseroperera ögonen, på samma sätt som SF gör

Anonym sa...
23 januari 2012 kl. 18:44  

Inte att förglömma att runt 15% av de piloter som kommit hem från Tyskland de senaste åren har avskiljts från flygtjänst när de väl fortsatt sin utbildning på Flygskolan.

Vad händer?

TRIDENT sa...
23 januari 2012 kl. 18:54  

FM idag är rena Cirkus Scott!

Jag har börjat betvivla firmans högsta lednings förmåga att ens genomföra den enklaste planering. Idag fick jag höra något som höll på att få öronen att trilla av - förvisso av kalibern "hört i korridoren på hkv" men tillräckligt stolligt för att vara sant.

Vad var det då? Jo, enligt uppgift så ska det bli (ytterligare!) ett omtag (läs stryka personalrader) på basorg 13...

...detta enbart p.g.a. att det inte finns personal att bemanna raderna!

Hm...

Har inte den "gode" arbetsgivaren FM hotat sina anställda med att det ska bli uppsägningar för att kostymen är för stor?

Samtidigt ska man stryka rader för att det inte finns personal nog att fylla dem...

Jag får inte ihop ekvationen - men vad vet en enkel bygdemajor...

...så att rekryteringen är ett fiasko förvånar mig inte det minsta. Värre blir det nog när de som gått på de glättiga trycksakerna upptäcker hur verkligheten ser ut.

Anonym sa...
23 januari 2012 kl. 19:10  

Kanske dags att låta personer som är 25-30 år söka pilotutbildning också? Fast då med en förlängd kontraktstid.
Jag är 27 år och har precis avslutat min idrottsliga karriär, men är för gammal för pilotyrket. Tråkigt men sant.

Anonym sa...
23 januari 2012 kl. 19:17  

Det bästa som kan hända försvaret är om antalet avgångar/otillräcklig rekrytering blir så stort att försvarsmakten totalt(mer än idag) misslyckas med att lösa av regeringen ålagda uppgifter.

Först då kommer det att satsas på att lösa problemet.
Så länge personalförsörjningen fungerar "någorlunda" kommer tyvärr ingen större förändring att ske i närtid.

Inte bra för varken skattebetalare, försvarsförmågan eller de kvarvarande, men kanske det spåret vi är inne på nu.

Trivs bra med mina kamrater, arbetsuppgifter och utmaningarna, men känslan av ett luftslott och en arbetsgivare som inte bryr sig gör att jag och flera kollegor ser oss om efter andra alternativ just nu.

På väg bort?

Borneo sa...
23 januari 2012 kl. 19:29  

Hela kedjan rekrytering, urval, utbildning, förmåner måste ses över. Urvalet brister då pilotprofilen inte validerats ordentligt på 40 år och de som idag jbbar där tvingas hålla på med alla kategorier. Den specialitet UTK, numera specialurval, (!) hade förr är borta. Inte personalens fel utan systemets övertro på centralisering.
FV har inte på över 25 behövt ta in de lägst godkända skattningarna från uttagningen men de senaste åren har detta gjorts vilket också ökar felutfallet då prediktionen att klara grundutbildningen inte är lika hög, om än godkänt.
Förra året satt ett tiotal av FV uppvisningspiloter och försökte under 30 minuter att hitta internetvägen till anställningspapper för piloter. Ingen lyckades.

En grannlaga uppgift för nye C Prodflyg och hans mannar.

Anonym sa...
23 januari 2012 kl. 19:55  

Måste tyvärr hålla med dig om rekryteringsinformationens brister.

Jag har också en son som ville söka till pilot i FM och det var i princip stört omöjligt att få fram någon vettig information. Hemsidan är totalt kass. Det krävdes en del ringande för att reda ut grundläggande frågor om sökförfarandet.

Anonym sa...
23 januari 2012 kl. 21:21  

För 30 år sedan sökte jag som ff - utan problem att hitta information, trots att detta var pre-internet.

Under min tid på GTU fick vi möjlighet att åka tillbaka till våra grund- & gymnasieskolor och prata om vårt yrkesval och hur vår skolutbildning bäddat för den.

Vi var 1.083 sökande det året till 30 utbildningsplatser och det fanns minst två dussin reserver till varje plats, trots att Top Gun ännu inte haft premiär...

När hade FV en sådan attraktionskraft senast ...?

bosse sa...
23 januari 2012 kl. 21:25  

I slutet av 60-talet vakantsattes divisioner (t ex Petter Blå) för att det inte fanns varken divisionsbefäl eller andra piloter att tillgå. När den väl var vakantsatt stod det inte på förrän den var officiellt nedlagd.
Har någon studerat sin FV-historia och funnit ett sätt att reducera FM stora förbandskostnader? :-o
Beträffande 10 års uteblivna lönejusteringar kunde det förutses redan vid den stora uppgörelsen när "yrkesförbudet" byttes mot en förbindelse att betala böter vid övergång till annat pilotyrke och därmed vidhängande lönelyft. Stort debacle bland de dåvarande tre facken. SOF var de enda som förstod att det skulle ge deras egna, mindre välbetalda medlemmar, mera att dela på i kommande års förhandlingar, civilanställda sa´ OK så länge inte militära tekniker fick höjt och uoff var tvärmot men blev överkörda. På den tiden var det ju starkt sug från välbetalda civilflygjobb.
Att inte FV/FM skulle bry sig om att rekrytera intressenter till pilotyrket kunde man inte ana!
bosse

Anonym sa...
23 januari 2012 kl. 22:19  

"Kl 1844; nyfiken-är avskiljningsnivån 15% på flygelever som genomföer delar av utbildningen i Tyskland?

Vore mycket intressant med en utveckling av detta intressanta område. Tacksam för en mer beskrivande notis från dig.

"Ljungbyhed FOREVER". The South will rise again!

Anonym sa...
23 januari 2012 kl. 22:31  

Ny hemsida i all ära, men jag skulle inte vilja lura in en ung man/kvinna till försvarsmakten, som i min mening kan liknas vid en psyksjuk patient, utan armar och ben.

Det kommer inte dröja länge innan vakanserna visar på oförmåga att genomföra ålagda uppgifter av de folkvalda.
FVÖ kan bli en bra värdemätare.

Anonym sa...
23 januari 2012 kl. 23:13  

Man ska också veta att antalet piloter som rekryteras inte är den totala volym som FM behöver utan det antal som det finns kapacitet att utbilda.
Dvs behovet är betydligt större än det antal som FM inte ens når upp till.

Anonym sa...
23 januari 2012 kl. 23:50  

@ Anonym 22:31

"Det kommer inte dröja länge innan vakanserna visar på oförmåga att genomföra ålagda uppgifter av de folkvalda."

Som om de folkvalda skulle bry sig eller ens ha förmåga att förstå och känna igen en sådan oförmåga.

Kom ihåg att Försvarsmaktens ekonomi är i balans.

Anonym sa...
24 januari 2012 kl. 00:21  

@Borneo 19:29

Stor humor!! Det var länge sedan jag skrattade så spontant som när du beskriver de tio piloternas misslyckande! Det känns fortfarande i käkmusklerna! Vilken syn...

Tyvärr är det väl bara ytterligare ett symptom på det tillstånd som FM befinner sig i...

Tack för skrattet iaf. :))

Anonym sa...
24 januari 2012 kl. 06:00  

Bra inlägg som vanligt, oroväckande om pilotskrået givetvis. Samtidigt finns det andra smala kompetenser inom FV som har svårt med rekrytering och lider av avgångar. En nyckelkategori personal under OUP har 75%:iga avgångar från senaste kullen, gör arbetsgivaren något för att behålla kvarvarande eller rekrytera nya? Vad tror ni själva?

Kn Stofil

Anonym sa...
24 januari 2012 kl. 06:57  

@22:19

Jag är inte direkt insatt i verksamheten, men jag har viss insyn

Om jag förstått det hela rätt så ligger det strax under 15%, men likväl.

Alla blivande helikopterpiloter får idag sin grundutbildning vid tyska arméflygskolan. Hittills har 22 elever tagit examen i Tyskland och kommit hem till Sverige. Av dessa har 18 påbörjat sin utbildning vid FlygS i Linköping och av dessa har 4 ansetts olämpliga för fortsatt flygtjänst. Utöver detta har en elev avskiljts på plats i Tyskland.

Vad det är som gör att HKP har betydligt större avskiljningsprocent (och dessutom först efter man kommer hem från Tyskland) än Fixed Wing är oklart, låt oss hoppas att någon sätter sig och tittar på det här.

Oavsett vilket så kan man tycka att det är ganska tyst utåt om detta. FlygS nämner det inte vid presentationer av sin verksamhet och inga försvarbloggar har rört vid det. Inte ens helikoptereleverna själva på sin blogg, men jag antar att det inte är särskilt muntert att skriva en blogg om avskiljningar!

Anonym sa...
24 januari 2012 kl. 07:56  

Det är väl perfekt med lite pilotvakanser som matchar teknikervakanserna, flygstridsledarvakanserna osv.
Traditionellt sett så löser man detta lätt genom en fllottiljnedläggning.

Anonym sa...
24 januari 2012 kl. 09:07  

Kan det vara så att Armémofficerare sitter på alla positioner som hanterar avtal och löner? Smart av dem i så fall. De ogillar piloter av gammal hävd och obstruerar allt som skulle ge dem bättre förmåner. Förr så ser de flygvapnet gå under och tar risken att de kommer att då som flugor vid ett krig om 20 år.

Hovermode sa...
24 januari 2012 kl. 09:33  

Man ska passa sig för att dra några slutsatser av de avskiljningar som varit hos helikopter på FlygS. Det rör sig fortfarande om ett fåtal avskiljda av ett något större fåtal utbildade. Det är helt enkelt för litet urval för att dra några slutsatser. Man måste vänta några år/kullar innan man kan läsa ut något trovärdigt ur statistiken. Dessutom har de första kullarna varit lite experimentartade och dessutom drabbats av långa flygstopp och ryckig utbildning. En anledning är t.ex att NBG11 tog så mycket Hkp15-resurser att man fick skjuta upp utbildningen för eleverna som började komma hem från Tyskland.

Ser man ett steg längre så innebär problemen att insatsdivisionerna inte kan fyllas upp med rätt antal individer vilket BORDE innebära att insatsfrekvensen minskas från det man på pappret skall klara av...fan tro´t.

Martin sa...
24 januari 2012 kl. 09:46  

Vad gäller ansökningsförfarande så är det ju olyckligt att man har särskilda perioder då rekryteringen är öppen. Som just nu t.ex. verkar man inte kunna söka. Det tappar man säkert ett antal individer på, någon som blir sugen, surfar in för att söka, upptäckar att det inte går och glömmer sedan bort det. Det borde givetvis vara möjligt att söka till kommande utbildningsomgång året om. Självklart skall det finnas en deadline till kommande kurs, efter den öppnas omedelbart ansökningsförfarandet till nästkommande år. "Hur svårt kan det vara?!"

Anonym sa...
24 januari 2012 kl. 10:12  

@ 07:56

Huv´et på spiken!
Naturligtvis är det så, efter 2014 läggs ytterligare 1 flottilj ned, antalet "skarpa divisioner minskas till 3 och vips, har man tagit hand om problemen inom den spetsiga kategorin. Värre då med hkp samt TP, hur göra där?
Jo, anställ civila spakryckare för TP-svängen, normglidning vet vi ju alla vad det är, och snart är det "rumsrent" med en fd Kullaflygs-pilot som fäller facklor från en TP-84 över Afghanistan...
Allt underhåll av våra flygsystem tas över av SAAB o andra civla företag...
HKP-piloter kan bli den tuffa nöten att knäcka, då intresset at gå från civila hkp-jobb som pilot torde vara begränsat, då löneskilnnaderna är så stora.

Om ca 2 år vet vi hur det gick med ovastående profetia!

Anonym sa...
24 januari 2012 kl. 18:31  

@ 18:18

ALFF bygger på en tariff. Denna ger alla oavsett vad de tjänar en löneökning om 600kr/år. Denna tariff har varit oförändrad sedan avtalet slöts 1999.

Stefan Granholm
Ordf. Svensk Försvarspilotförening

Sinuhe the Egyptian sa...
24 januari 2012 kl. 19:55  

Jag vill kommentera påståendet att Försvarsmaktens hemsida är obegriplig avseende rekrytering. Jag håller FULLSTÄNDIGT med! Jag vet att det jobbas på en helt ny rekryteringsportal men har ingen insyn om hur den kommer att se ut.

Förra året fyllde Försvarsmakten inte antalet platser till grundutbildning till reservofficer och det blir säkert likadant i år (rekryteringsfönstret är stängt).

Undra på att vi inte har rekryterat - det är ju helt obegripligt vilka förband, befattningar, personalgrupper och personalkategorier som är sökbara.

GMY

Sinuhe

Anonym sa...
24 januari 2012 kl. 21:24  

@ Stefan Granholm:

Det är ju helt barockt! Jag har själv haft en genomsnittlig löneökning med ca 1090 kr/år.

Det betyder ju att jag är ikapp piloternas lägstalön enligt ALFF om ca 9 år, efter bara 20 år i yrket om det fortsätter så här.

Förlåt om jag ironiserar över ett högst allvarligt och påtagligt problem för dina medlemmar, men för många av oss i Armén blir det lite svårt att relatera till ert problem då vi knappast ser er lägstalön under våra karriärer.

Jag sympatiserar dock helt med er kamp för att få till stånd ett vettigt avtal, men kan inte ställa mig bakom de i mina ögon på tok för uppblåsta lönerna, så som de var när ALFF kom till.

/Arméofficer anno 2000

Anonym sa...
24 januari 2012 kl. 22:07  

@Arméofficer anno 2000: Ännu sjukare blir det när man väger in att försvarsmakten vid två tillfällen (03 och 07?) "kompenserat" piloter i systemet för inflationen med ett extra steg om 600 kr. De yngre piloter som inte var i systemet då anses inte drabbas av inflationen så grundlönen kvarstår. Skillnaden är ju inte enorm, men snacka om systemfel. Vore ju helt sjukt om en fänrik idag skulle få samma grundlön som den nybakade fänriken 1999. Påminn mig gärna, men den låg väl på runt 13000 då. Vad är det idag? 19000?

Fast det skulle säkert lösa mycket av de ekonomiska problemen för vår kära arbetsgivare...?

Anonym sa...
24 januari 2012 kl. 23:46  

@ Arméofficer anno 2000

Jag har full förståelse för att du irriteras över att löneskillnaderna är markanta.
LKAB betalar i år ut bonus till de anställda om 53000 kr?? Varför valde jag inte Grufan istället;)

Man kan inte jämföra löner rakt av. I fallet med piloterna inom FM så var ALFF kompenseringen ´99 ett sätt att stoppa avhoppen. Vi hade faktiskt 13 tunga divisioner på den tiden och avhoppen var signifikanta. Det intressanta här är dock att arbetgivaren fullkomligt verkar ge f-n i sunda avtalsförhandlingar. Är detta ett förhållningsätt som stärker förtroendet gentemot arbetsgivaren?

Att avhoppen inte är större idag beror inte på att de civila bolagen inte anställer, vilket de gör i accelererande takt. Det beror på att ALFF avtalet har en dubbelriktad upsägningstid om 12 månader samt ett slavkontrakt som omöjliggör civil anställning inom civilflyget de första 12 åren...

ALFF räddar för närvarande FM att tappa många piloter på grund av detta avtal och en förändring av detta innebär paradoxalt nog ett ännu större risktagande från arbetsgivarens sida än att totalt strunta i någon som helst omförhandling.

Vad gäller löneskillnaderna så jämför man vanligtvis FM-ff med SAS kaptenen med 12 års tjänst, han eller hon ligger på 80-90kkr.

En sund löneutveckling inom FM smittar av sig mellan fack och arenor och vice versa.

/L

Anonym sa...
25 januari 2012 kl. 02:08  

@06:57 och Hovermode
Har man ett bra sätt att behålla de individer som avskilts från flygtjänst i FM?

Tidigare kunde elever som avskilts från GFU/GTU fortsätta som navigatörer. Andra länder, däribland Norge, har ett liknande system.

Anonym sa...
25 januari 2012 kl. 02:41  

@L
Har svårt att se det som ett slavkontrakt. Vill man få en utbildning för att så snabbt som möjligt flyga civilt så är det bara att söka TFHS istället.
Varför ska staten bekosta en dyr utbildning utan att få igen något av investeringen?
Flygbolag har lite av samma system där man får Type Rating betald mot att man förbinder sig att arbeta i bolaget under en viss tid. I vissa bolag måste man dock bekosta den själv.

Att lönemässigt jämföra med en kapten i ett av de stora bolagen blir lite fel. Den som går över till ett civilt bolag kommer ju börja i botten av deras tariffsystem. Dessutom är det långt ifrån alla bolag som betalar så bra. Den 340-pilot som vill sluta och flyga samma typ civilt får räkna med en ingångslön kring 20kkr. Den stora löneökningen kommer ju när man blir kapten, vilket kan ta 15 år.

Lönesystemet bör vara sådant att man efter de 12 åren ska ha en lön som inte gör det allt för attraktivt att gå till de civila bolagen, men den behöver inte vara högre än civilt. Det finns i mina ögon ingen anledning till att lönen efter bara ett par år ska vara så pass hög som den är.

En arméfänrik tjänar väl cirka 20, så en ingångslön på 20-25 borde vara lagom.

Anonym sa...
25 januari 2012 kl. 08:13  

@Sinuhe

Helt rätt om rekryteringsproblemen. Bara att det finns "rekryteringsfönster" är sjukt. Anmäla intresse måste individen kunna göra när som helst, inte bara när det passar FM. Hoppas det blir något pedagogiskt som kommer med en ny rekryportal.

Anonym sa...
25 januari 2012 kl. 10:46  

@ Anonym januari 2012 02:41
Javisst! Det låter som en klok sammanfattning!

Man kan också sänka fänrikslönen under FK minimiutbetalning så får man säkert behålla sin peronal. Men det funkar ju iof om man låser personalen i kontrakt som omöjliggör att man hittar en alternativ karriär (kanske börjar kännas igen i och med det obligatoriska utlandstjänstgöring)

Det är inte summorna som är viktiga utan det handlar om att ha en sund inställning till förhandlingar och löneutveckling. Morot och Piska, inte bara piska och ris. Först då får man kontroll över sin personalkader på lång sikt.
Vad man riskerar är okontrollerade avgångar följt av en massiv löneutveckling som bara skapar kaos och avundsjuka.
Finns det någon statlig eller kommunal anställd som rellönemässigt går minus varje år?

Nej!

SAS har en ingångslön idag på 39.000kr (innan tillägg)

En fösvarsmaktspilot kostar upp till 40 milj att utbilda, det är mýcket oansvarigt och en lek med skattemedel att inte avtalsförhandla på 12år!

/L

Wiseman sa...
25 januari 2012 kl. 15:42  

Det är även dax att fundera på vem vi ska rekrytera och hur samt behålla Flygtekniker över tiden.

Allt prat om Uppsägningar, Up or Out i ett yrke där vi behöver värna om komplex utbildning där erfarenhet är en tillgång snarare än belastning är olyckligt ur ett FV-perspektiv.

/Flygverkmästaren

Wiseman sa...
25 januari 2012 kl. 15:44  

Ovanstående kommentar redigerad i efterhand därav signaturen.

Anonym sa...
25 januari 2012 kl. 16:29  

@L
Anar en viss ironi.

Ni är fria att sluta och läsa på vilket universitet som helst eller ta ett vanligt jobb, så länge det inte är som pilot. Så visst går det att byta karriär om man skulle vilja. Jag ser faktiskt inte problemet med den biten.

Vem har sagt något om att sänka fänrikslönen under FK miniminivå? Det jag menar är att den inte bör skilja sig så mycket från övriga fänrikar och unga löjtnanter som den gör idag. Ett visst påslag bör finnas, men det behöver inte vara så mycket som idag.
En brantare stege vore bättre.

Man kan jämföra med exempelvis jurister och vissa ingenjörer som brukar gå in på lön liknande en fänrik, men sedan har en kraftigare löneökning baserad på prestation och erfarenhet.

Det viktigaste för att få folk att stanna är dock sällan lönen. Dels gäller det att rekrytera rätt och sedan att få folk att trivas. Den som söker mest för att testa sig själv kommer nog sluta så fort man nått målet, detta oavsett lön.

Jag håller med om att en reallönesänkning inte är ok. Att man inte gjort något på 12 år är är säkerligen till del beroende på att marknaden för civila piloter varit död i 10 år. Bilbyggare hade det säkert inte så lätt att förhandla om lön 2009 heller.

Det förslag FM lämnat tycker jag verkar helt ok och ligger närmare mina åsikter om hur det bör fungera för den som är ny i yrket.

Rimligt borde vara att börja något över övriga officerare för att i 30-40-årsåldern ha en lön jämförbar med exempelvis ingångslönen i SAS.

Basunen sa...
25 januari 2012 kl. 17:04  

Tja, detta faktum är väl ett teckan tydligt nog på att vår kära firma har problem (eller utmaningar som det numera heter).... Vad den uppkomna (uppfattade) pilotbristen beror på finns det säkert flera förklaringar till. En kan naturligtvis vara bristfällig information, en annan dålig löneutveckling. Det som jag anser att man bör göra är att granska vad de som faktiskt är utbildade verkligen gör i sin dagliga gärning. För att köra skrivbord 40 veckor/år behöver man inte vara flygförare, det kan andra göra. Sedan kan man ställa sig frågan hur många av dessa, dyrt utbildade, individer som bara ägnar sig åt att stödja svenska strävanden att sälja FPL 39 till andra länder. Här kan många tjänster sparas!
Förstå mig nu rätt; om man vill så måste det vara bland de enklaste yrkena i världen att rekrytera till! Hög lön (i jämförelse med de flesta), krav på fysisk träning på arbetstid, hög status och om man vill JÄVLIGT ROLIGT PÅ JOBBET.

Anonym sa...
25 januari 2012 kl. 17:35  

@anonym 16:29

Eftersom Du skriver Ni så är Du alltså inte en av oss eller vad menar du? Är vi officerare eller skiljer du på piloter och övriga?
Din bitterhet lyser igenom och du hade väl för långa fingrar eller för brett ar..e för att bli pilot? Jag har hört alla förklaringarna.

Jag ger dig rätt på ett par punkter och det är att stegringen borde vara mer brant och börja lägre, att få folk att trivas är samma sak som intressanta arbetsuppgifter, rekrytera rätt -ja det är ju det som är problemet, rätt folk söker inte längre, vägen till färdig pilot är för lång och riskabel för att bli avskiljd under vägen, det är mer riskfritt att gå på universitetet 4-6 år trots studiskulder.

Men att vid 40-års ålder nå ingångslön för ett civilt flygbolag -Kamma dig!! Norwegian gick idag ut med köp av mer än 220 flygplan, tror du Nordens flygvapen kommer att gå oberörda från en ökad flygmarknad? Det kommer även att gälla teknisk personal så klart.

Det kommer att bli som sist, även fast det var några år sedan, ett kraftigt och snabbt dränage och sen en punktinsats likt förra gången där till och med riksrevisionsverket hade ett eget kapitel i sin årsredovisning och pekade på det mycket uppseendeväckande lönepåslaget för en viss personalkategori. (piloter)

/Major & stridspilot i över tjugo år.

Anonym sa...
25 januari 2012 kl. 19:47  

@16:29
Vad är det för förslag som FM har lämnat som verkar helt OK?

Anonym sa...
25 januari 2012 kl. 20:07  

@16:29
Tydligen är du mer insatt än vad de flesta verkar vara eftersom du har insyn i FM´s förslag!?

Jag tror inte att du är den du vill göra sken av!

/B

Anonym sa...
25 januari 2012 kl. 20:08  

Hej,
Varför publiceras inte min kommentar ang flygskolan och tillsättandet av flyglärare?

Anonym sa...
25 januari 2012 kl. 20:09  

@Anonym 16.29
"Ni är fria att sluta och läsa på vilket universitet som helst eller ta ett vanligt jobb, så länge det inte är som pilot. Så visst går det att byta karriär om man skulle vilja. Jag ser faktiskt inte problemet med den biten."

Om du hade läst hela inlägget från Granholm, inklusive den sista noten så hade du sett att kontraktet innehåller en uppsägningstid på 12 månader. Det är mao inte bara att säga upp sig och gå till vilket annat jobb som helst. Vilket företag tror du anställer någon idag med förbehållet att du kan börja ditt förvärv 1 feb 2013???

/M

Wiseman sa...
25 januari 2012 kl. 20:23  

20.08:

Inte sett till någon sådan och även kollat loggen så den måste ha fastnat halvvägs. Kan det ha blivit någon miss vid inskrivning av kontrollkoden?

Du är i vilket fall välkommen att skicka in kommentaren på nytt.

Anonym sa...
25 januari 2012 kl. 22:00  

@Basunen

Kan ju lugnt säga att antalet piloter som inte håller på med sin huvudtjänst är väldigt få. De flesta som spakar skrivbord istället för riktiga flygplan gör det på tjänster som kräver att du har pilotbakgrund, precis på samma sätt som vissa tjänster kräver att du har kört båt eller tanks innan. Det finns dock undantag, men dessa har minskat ordentligt de senaste åren. Pilotkåren har svårt att fylla de stabstjänster som finns, pga den brist av piloter som finns i organisationen.Fortsätter utvecklingen på nuvarande sätt så kommer pilotkåren ha ännu svårare att besätta tjänster, och då menar jag inte bara stabstjänster. Börjar det dessutom sluta piloter som går till den civila sidan, vilket redan har börjat, så kommer det bli riktigt svårt.

Vad gäller exportstöd så är det ju inte upp till varken pilotkåren eller FM att besluta om, det är något som riksdag och regering har fattat beslut om. Dessutom är det ju inte överdrivet många (typ 15) som håller på med detta...

@ Anonym 16:29
Vad gäller löneutvecklingen så blir jag lika trött varenda gång jag hör jämförelsen med armén. Arméofficerare har på tok för låg lön för det ansvar de har, men att börja sänka pilotlönen kommer ju definitivt inte att öka lönen för den gemene arméofficeren. Pilotlönerna har varit lönedrivande ett antal år nu, men nu börjar detta avta då vissa andra officerskategorier börjar närma sig pilotlönerna. Kan tänka mig att detta är en ganska stor anledning till att OF gärna vill få till en ordentlig löneförhandling för pilotkåren. (Det hade jag velat om jag vore medlem i OF iaf.hate)

Löneökningen för en nyutexaminerad arméofficer har ändå varit rätt ok, från 13200 (1998) till 21000 (2012?), dvs 50-60%, men den är ju dock fortfarande för låg!

/Gammal knekt

Skeptisk sa...
26 januari 2012 kl. 12:36  

Jag tvivlar starkt på att det ens är lagligt att ha ett kontrakt som innehåller böter om man går till ett annat flygjobb. Tar en pilot sina 12 månaders uppsägningstid och sedan som en "fri man" tar ett pilotjobb hos SAS har jag mycket svårt att det skulle gå FM väg i arbetsdomstolen eller ännu högre upp i lämplig EU-instans. Är detta prövat någon gång?

Anonym sa...
26 januari 2012 kl. 23:50  

Gör något NU innan ett haveri inträffar med någon ur Tysklandsgängen.. Om det är fem som avskiljts på kort tid tycker jag detta räcker för att:

1. Grounda hela kursen.
2. Gör en inledande (risk)analys, lärare, elever, kursinnehåll... (max tre dagar).
3. Ge kompletterande utbildning.
4. Se över framtiden och möjligheterna som detta innebär.

Dr Blå

Anonym sa...
15 mars 2012 kl. 12:23  

Hej

Vet inte om min dotter är särskilt "översmart" men hon sökte pilot utb i höstas, genomförde tester och fick i julas ett antagningsbesked Så det går att söka...

fd F13

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade