PROLOG: Del 2

”Härefter yttrar statsministern:
Vid den nuvarande regeringens tillträde uttalade statsminister Branting, att regeringen ansåge det vara sin första uppgift att åvägabringa en lösning av försvarsfrågan, som svarade mot den i valet uttryckta folkmeningen, vilken omisskännligt krävt en nedsättning av landets militära bördor till bättre överensstämmelse med vår ekonomiska bärkraft och med det förändrade utrikespolitiska läget. Till fullföljande av denna regeringens uppgift har inom försvarsdepartementet utarbetats förslag till nyordning av landets försvarsväsen, vilket förslag nu underställes Kungl. Maj:t. Utgångspunkten för detsamma är, att en väsentlig rustningsminskning bör ske med hänsyn till vårt ekonomiska läge och kan ske utan äventyrande av vår trygghet.”
Kunglig Majestät proposition Nr 50, 1925


Fortsättning på inläggsserien PROLOG inför rikskonferensen och ett nytt försvarsbeslut (del 1)

Fyra år efter försvarsbeslut 00 var det så dags för nästa försvarsbeslut. Ganska snabbt efter försvarsbeslutets fattande och följande hösts riksdagsbeslut om mycket omfattande förbandsnedläggningar stod det klart FB 00 inte stillat omställningsaptiten. Sverige hade fått en ny ÖB våren 2000 rekryterad speciellt för sina internationella meriter och försvaret skulle nu internationaliseras på allvar. Globalt såg det mörkare ut med terrorism i form av 11 september 2001, och vid tiden för försvarsbeslutsarbetet, bomberna i Madrid, och framtidens konflikter skulle i regel ske mot asymmetriska hot i form av terrorism och i undantagsfall skurkstater och internkonflikter liknande Balkan. I närområdet såg det desto ljusare ut med ett växande EU, ett lugnare Balkan och framförallt ett Ryssland med en ny handlingskraftig president som man i Europa dessutom förstod sig på och som därtill börjat få ekonomin på fötter.

Om FB 00 var det försvarsbeslut som orsakade de största delarna av de ekonomiska problemen som Försvarsmakten dras med så var FB 04 det som havererade försvaret. Liksom andra försvarsbeslut inkom Försvarsberedningen med en rad rapporter utifrån de uppdrag Regeringen tilldelat beredningen. Till grund för propositionen kom att ligga inte mindre än tre rapporter från Försvarsberedningen: ”Säkrare grannskap – osäker omvärld”, ”Vårt militära försvar – vilja och vägval” och ”Försvar för en ny tid”.


FB 04 - Försvarsberedningens rapporter

Som titeln antyder så kom rapporten ”Säkrare grannskap – osäker omvärld” fram till att Sveriges närområde blivit mycket stabilare de gångna åren och skulle så förbli. NATO:s och EU:s utvidgning till att snart omfatta även Baltikum ansågs helt korrekt erbjuda ett stabilare läge i närområdet då Sverige nu med undantag av Finland var omgivet av en buffert av NATO-länder.

Försvarsberedningen verkar ha imponerats av Rysslands nye president Putin och konstaterade att landet hade stabiliserats och var mer förutsägbart och man bedömde även förbindelserna mellan Ryssland och NATO som positiva. Läget inom de ryska väpnade styrkorna förutspåddes fortsatt vålla landet mycket stora problem varvid den militära förmågan var låg och Försvarsberedningens slutsats kring rysk militär förmåga blev att landet fortsatt skulle komma att ha ”en mycket begränsad konventionell förmåga att genomföra större militära operationer, vilket inte bedöms ändras på tio års sikt”.


Till rapport nr 2, ”Vårt militära försvar – vilja och vägval”, hade även Irakkriget gått av stapeln. Man konstaterade ånyo att Sveriges närområde präglas av stabilitet och säkerhet och att utvecklingen i Ryssland är fortsatt gynnsam. Skulle den nyss upptagna övningsverksamheten vid vissa utvalda ryska förband kunna bidra till att normalisera den ryska militära verksamheten, skulle också förutsägbarheten öka liksom möjligheterna till samarbete med andra länder och aktörer inom internationellt fredsfrämjande arbete(!).

När beredningen blickade inom Sverige såg det problematiskt ut i Försvarsmakten (ordet utmaning hade ännu ej kommit på modet). Endast ett mindre antal av i FB 00 avsedda förband skulle nå målsättningarna till FB 04. Inom flera förband var bristerna så stora att beredningen ansåg att inom "nuvarande verksamhetsmässiga och ekonomiska ramar vara svårt att åtgärda brister även i det längre perspektivet (10 år)”. Man ansåg situationen vara så illa att frågan måste ställas om det ens var meningsfullt att redovisa sådana förband som delar av insatsorganisationen.

Avseende den ekonomiska situationen i Försvarsmakten konstaterade Försvarsberedningen att kostnaderna för omställningen som beordrats i FB 00 underskattats allvarligt. Nu hade det visat sig att endast kostnaderna för personalavveckling under åren 2000-2002 uppgått till 4 miljarder kr och bara under 2002 hade avvecklingen av förnödenheter kostat 700 miljoner kr (att jämföra med de 2+1 miljarder kr Försvarsmakten erhöll i ”omställningsbidrag” efter att först erhållit en reducering på 14 mdr kr för perioden). Beredningen konstaterade vidare att

”om det uppstår ett fortsatt behov av avveckling i samband med nästa försvarsbeslut kan detta, om nu gällande principer tillämpas, medföra förlängda avvecklingsåtgärder med tillhörande kostnader som kan komma att sträcka sig in på nästa decennium”.

På materielsidan bedömdes beställningar för tidigare organisation låsa stora delar av anslaget fram till 2006-2007. Det ”ekonomiska utrymme som går att påverka” hade huvudsakligen använts för anskaffning av internationell förmåga och demonstratorer.

Här blev då Försvarsberedningens rekommendation att förbandens beredskap skulle ”differentieras ” så att förband som gavs ”en lång beredskapstid, t ex 5 år” kunde ges en låg grad av personell och materiell uppfyllnad. Man ansåg dock att det inte skulle räcka utan gjorde bedömningen framtida reduceringar ändå skulle bli nödvändiga ”både vad avser enskilda förband, men också hela förbandstyper”. Begreppet ”differentierad beredskap” hade Regeringen redan infört i vårbudgeten 2003 där man även slängde in en förvarning om att ”anpassning vid behov även omfattar planering av åtgärder för att kunna minska insatsorganisationens volym”.


Den tredje rapporten från Försvarsberedningen,”Försvar för en ny tid”, kom våren 2004. Rapporten upprepade iakttagelserna i de två tidigare rapporterna och pekade därtill ut rationaliseringsområden inom Försvarsmakten inför det kommande försvarsbeslutet.

Här gick man så långt som till att säga att internationella insatser på kort och medellång sikt (definierades ej) skulle vara det normativa för Försvarsmakten och att bl a personalförsörjningen måste inriktas mot detta. De ”höga konfliktnivåer och den höga beredskap” som internationella insatser ofta innebar ställde krav på anställd och tjänstgörande personal i samövade förband, medan de delar av den internationella verksamheten som inte krävde hög beredskap eller samövning fortsatt skulle kunna tillfälligt rekryteras och sammansättas.

Man ägnade också kraft åt att titta på hur detta skulle påverka personalförsörjningen och med anledning av hur FB 00 renderat i stora personalkostnader kom man med rekommendationen att Försvarsmakten skulle anställa officerare tidsbegränsat för att inte landa i en organisation med för många ”högre officerare”. Personalavgångar måste därtill hanteras billigare än i FB 00, med de 1-1,5 mdr per år som detta kostade.

Slutligen kom Försvarsberedningen med rekommendationen att den ekonomiska nivån för utgiftsområdet (utgiftsområde 6: Försvar och samhällets säkerhet) borde minskas framförallt genom omstrukturering och reducering av verksamheten vid de totalförsvarsgemensamma myndigheterna, en reducering av Försvarsmaktens centrala ledning och ”en reduktion av den regionala territoriella verksamheten, försvarsplaneringen och hemvärnsutbildning m.m”. Dessa besparingar skulle inbringa 2 mdr kr och därtill skulle ytterligare 1 miljard kr sparas in genom ambitionssänkningar inom vissa områden för att möta ambitionshöjningar inom den internationella insatsförmågan.

Besparingarna skulle åstadkommas genom framförallt omedelbar avveckling av insatsförband, eventuellt genom avveckling av hela förbandstyper, samt genom rationaliseringar och besparingar inom logistik- och stödverksamheten. Omfattningen av verksamheten inom det civila försvaret skulle också minskas.


FB 04 - Besluten och resultaten

Regeringen och slutligen också Riksdagen svalde i princip med hull och hår det Försvarsberedningen kommit fram till i sina rapporter. Mer när det blev dags för beslut i Riksdagen blev det blandade majoriteter. I frågan om Sveriges framtida säkerhetspolitik där säkerheten skulle byggas tillsammans med andra fanns stödet hos de borgerliga partierna. Men till skillnad från FB 00 var det vid FB 04 Miljöpartiet och Vänsterpartiet som utgjorde Regeringens stöd i Riksdagen och även när det senare kom till förbandsnedläggningarna

FB 04 blev spiken i kistan för den försvarskollaps som startats i och med den omfattande underfinansieringen av FB 00. Att försvarets förmåga skulle nedgå till en oerhört låg nivå var Regeringen medveten om eftersom man i propositionen talade om att det efter allvarlig och långvarig säkerhetspolitisk försämring skulle krävas flera successiva beslut av Regering och Riksdag för att kunna möta allvarligare hot landet.

De krigsförband som från FB 00 avsatts som reserver föreslog nu Regeringen skulle avvecklas. Eftersom kraven på antalet sjömål och luftmål som skulle bekämpas närapå försvann kunde antalet ytstridsfartyg, stridsflygplan och luftvärn reduceras. Samma sak gällde behov av stridsvagnar och artilleri, ansåg Regeringen och fastställde att insatsorganisationens uppgifter nu inte längre omfattade försvar mot väpnat angrepp utan endast hävdande av territoriell integritet och myndighetsstöd och deltagande i internationella insatser. Sålunda kom också fredstida produktionsförutsättningar att vara helt överordnade i urval av vilka förband som skulle bli kvar, vilket bl a resulterade i dagens säkerhetspolitiska vakuum på t ex Gotland.

Försvann gjorde därmed också Militärdistrikten då Regeringen ansåg att i det framtida insatsförsvaret fanns inte längre krav på eller behov av en regional eller territoriell ledning. Det tog sedan fyra år innan man upptäckte att ledningen inte fungerade utan en motsvarande funktion och från och med nyår finns det åter regionala staber.

Ridån var sedan total när SvD:s Mikael Holmström vid försvarsministerns presskonferens om förbandsnedläggningarna frågade hur mycket personal Försvarsmakten skulle kunna mobilisera i ett allvarligt läge, vilket varken försvarsministern eller hennes medhjälpare kunde besvara. Större var tydligen inte intresset för ansvarsområdet.

Försvarsminister Leni Björklund vid besök i Pentagon (Wiki media)

Ur en moderat synvinkel kan det vara intressant att notera att partiets representant i Försvarsberedningen sedan partiet återtagit platsen i beredningen, Gunnar Hökmark, i varje rapport hade omfattande invändningar mot slutsatserna i rapporterna. Så såg de gamla moderaterna ut. Det skulle vara intressant att höra Hökmarks syn på dagens försvarspolitik, men han återfinns sedan de Nya Moderaternas intåg i Bryssel. Hur agerade moderaterna i övrigt vid FB 04? Det sparar vi till nästa inlägg, nämligen det om den första alliansregeringen.


Slutsatserna bakom FB 04 är mycket viktiga att ha med sig inför framtiden. Det skulle inte ta många år innan många av dem bevisats radikalt felaktiga. Från att i FB 96 gå ner till max 1 år till full krigsduglighet för Totalförsvaret skulle nu en försvinnande liten del av förbanden ha en beredskap snabbare än 3 år. Det civila försvaret och krishanteringen som ”rationaliserades” och överfördes till nya myndigheter dras fortfarande drygt 8 år senare med mycket stora problem trots att syftet var en förmågeökning. Föga förvånande omintetgjordes också mycket av de besparingar och rationaliseringseffekter som utlovats i FB 04 precis som i FB 00. Materielanskaffningar som redan tidigare skjutits upp sköts nu återigen på framtiden och kvarstår i vissa fall än idag. Kanske allvarligast av allt var att så gott som all planering för försvar av Sverige upphörde och kom att återstartas först nyligt.

För markstridskrafterna fanns det inte längre någon organisation för eller krav på att uppträda i högre förband än bataljonsvis och Armén reducerades till åtta mekaniserade bataljoner och 1+1 jägarbataljon/luftburen bataljon. Fortfarande i FB 04 skulle det finnas 3 haubitsbataljoner, men bara 2 luftvärnsbataljoner. Den allvarligaste konsekvensen var att nu blev Gotland utan någon kvalificerad militär närvaro över tiden.

För marinstridskrafterna blev det åter att slåss för sin överlevnad när uppgiften egentligen bara bestod i att hävda den territoriella integriteten. Vad skulle man då med ubåtar till? Följaktligen reducerades Marinen till en enda amfibiebataljon, sju ytstridsfartyg och fyra ubåtar.

Flygvapnet som liksom Marinen skulle fokusera på den territoriella integriteten halverades till fyra JAS 39-divisioner och eftersom hotbilden inte var värre avvecklades alla krigsbaser utom två som istället behålls som övningsbaser för de två kvarvarande flygbasbataljonerna.

I Försvarsdepartementets Arbetsgrupp Grundorganisations rapport till Regeringen gavs förslag på de förband i grundorganisationen som skulle läggas ner respektive bli kvar, samt motiveringar till förslagen. Att Gotland lämnades utan militär närvaro var egentligen inte så konstigt. Operativa hänsyn som t ex Gotlands strategiska läge i Östersjön, eller vissa verksamhetsställens mer skyddade lokalisering, ingick inte i de riktlinjer som Regeringen satt för arbetsgruppen. Det närmaste man kom var kraven på verkan för den territoriella integriteten. För Marinens del räckte det med att kunna verka i Östersjön respektive Västerhavet och för Flygvapnet på motsvarande sätt i norra respektive södra Sverige. Att Stockholm därmed fortsatt skulle sakna luftförsvar med snabb reaktionstid var inte heller så konstigt - det skulle se mycket märkligt ut om man återuppväckte den flygflottilj i Uppsala som man några år tidigare kämpat så hårt för att lägga ned.

För alla förband runtom i Försvarsmakten stod en sak klar när chocken från FB 04 lagt sig. Ville man överleva måste man satsa på det enda säkra kort som fanns och som ständigt var i ropet – internationella insatser. Sålunda kom Sveriges deltagande i EU:s stridsgrupper, Nordic Battle Group, att bli den största och dyraste av alla stridsgrupper, där så gott som samtliga delar av Försvarsmakten hade lyckats peta in en tumme för att visa hur behövd man var.


Version av seriestrip av Berglin, vilken lär ha cirkulerat på höstens ledningsövning Kompass 12 och som tyvärr alltför väl illusterar problemen med att återstarta det nationella försvar som slutligt lades ner i FB 04 (upphovsperson till ändrade pratbubblor okänd)
 Källmaterial (nätpublicerat) och media

FB 04 Proposition
FB 04 Proposition om förbandsnedläggningar
FB 04 Proposition om militärdistriktens avvecklingar
FB 04 AG GRO rapport 

Försvarsberedningen - Säkrare grannskap - osäker omvärld
Försvarsberedningen - Vårt militära försvar - Vilja och vägval
Försvarsberedningen -  Försvar för en ny tid

Budgetproposition 2006 (Regeringens beslut avseende långräckviddigt luftvärn)

SR EKOT - Juholt: Besparingen i försvaret blir liten

Riksrevisionen om försäljning av fastigheter efter FB 04

En insats för freden eller statsbudgeten? (C-uppsats i Statsvetenskap)

SvD - Ubåtsvapnet ingen självklar resurs
SvD - Moderaterna återvänder till FörsvarsberedningenSvD – Försvaret bantas mer än förväntat
SvD – Nytt dråpslag för försvaret
SvD – Försvarsministern ser inget hot mot nedklassade förband
SvD – ÖB oense med Leni Björklund

DN – ÖB varnar för nya sparkrav
DN – Utan en tanke på säkerhetspolitiken

SvD, SR,

11 kommentarer:

Farbveckan -86 sa...
7 januari 2013 kl. 21:58  

@Wiseman
"FB 04 blev spiken i kistan för den försvarskollaps som startats i och med den omfattande underfinansieringen av FB 00."

Det finns ju tydligen också en annan syn på detta.
Om man är riktigt magstark kan man tom använda detta som merit:
http://gaialeadership.se/om-oss/konsulter/johan-hederstedt/

Och vad f-n är psykosyntesakademien?

SHERIFF OF THE UNIVERSE sa...
7 januari 2013 kl. 22:20  

Problemet är alla ja-sägare
Höjdare verkar mest intresserade av pengar i egen plånbok än fungerande verksamhet
Whistleblowers piskas
FM är tommare än Ebberöds Bank
För övrigr hävdar jag att vi saknar Am i våra lador som faktiskt inte finns
Överklaskalaset i fjällvärlden lika mycket lek som Gotland på sommaren
Dream on men Lt Wiseman alltid intressant

Anonym sa...
8 januari 2013 kl. 02:51  

@ Sheriff of the universe.

FM disponerar inga lador längre. Lador är inte godkända förvaringsplatser.

Vid behov av kulor och krut har FM ett avtal med en norsk firma som lovar att efter bästa förmåga se till behovet täcks. Jag har för mig att det är samma firma som tillhandahåller motor och TVC till en aktuell robot. (IRIS/T)

På min fråga vid en genomgång vid HKV om vilka resurser som stod tillbuds för transport av dessa mängder fick jag svaret att fordonsförarna (med rätt behörighet) "nog" fanns registrerade som arbetslösa vid arbetsförmedlingen. Lastbilarna skulle tas ur tillverkningskedjan vid Scania och Volvo och byggas om.

@ Wiseman

Du nämer inget om de stora komptensförlusterna som uppstod vid förbandsnedläggningarna.
På ett vis är de fortfarande aktuella idag.
Flera av de som lojalt och/eller efter övertalning flyttade med i karusellen nekas nu pension p.g.a. att de fortfarande har en unik kompetens.
FM har inte lyckats komma fram med ersättare på mer än tio år!

FM lider ännu av de kompetensförluster som uppstod.

Flera av de inblandade officerarna som stred för försvarsbeslutet 04 har på senare tid hävdat att meningen var att en snabb uppbyggnad skulle ske i nästa beslut. FM skulle vara uppe på banan i ny och bättre skepnad inom en tioårsperiod.

Efterkonstruktion, surt sa räven eller oj så det blev, tänkte inte på det??
Men vi blöder fortfarande efter beslutet.

Teaterdirektören.

P.S. TVC (thrust vector control).
Företaget heter NAMMO.

Flygverkmästaren sa...
8 januari 2013 kl. 04:27  

Å varför så brottom att gräva upp den nybyggda Bas90 strukturen runt F7? Kostnaden att behålla denna i ytterligare 10 måste ju ändå vara minnimal och vore ju inte ett ovesäntligt tillskott för att enkelt förhindra att över en natt kunna utplåna flygvapnet.

Flygverkmästaren sa...
8 januari 2013 kl. 04:37  

" Det tog sedan fyra år innan man upptäckte att ledningen inte fungerade utan en motsvarande funktion och från och med nyår finns det åter regionala"

Min personliga uppfattning att man just nu gör samma misstag med FSU Steg 2. Med några svepande slutsatser i en fåmannsutrednng slår man isär flygförbandens operativa tekniska ledning av flygplanflottan och skapar 2ggr myndighetsgränssnitt i kommandokedjan från HKV till flygunderhållsförbanden. Lovar att inom 4 år kommer resurser att avsättas för att stödja FMV att lösa sina nytilldelade uppgifter där man "sparat" 130 årsarbetskrafter på "onödigt" arbete

Wiseman sa...
8 januari 2013 kl. 06:43  

Teaterdirektören,

Tack för påminnelsen om kompetensförlusterna. En mycket viktig aspekt.

Wiseman sa...
8 januari 2013 kl. 06:43  

Flygverkmästaren,

Hör av dig med din mailadress så kan vi diskutera det du ville diskutera för några veckor sedan.

Skipper sa...
8 januari 2013 kl. 12:08  

Inspirerad av detta eminenta inlägg har jag skrivit det första inlägget av två med en fördjupning av vad som hände inom marinen i samband med det katastrofala försvarsbeslutet FB-04.

Det första inlägget Del 1 är en ren faktasammanställning, medan Del 2 kommer att beskriva vad som egentligen hände bakom kulisserna, och vilka konsekvenser det fick.

Wiseman sa...
8 januari 2013 kl. 17:52  

Floxer:

Första delen av kommentaren var det inget större fel på, men den andra del gör att din kommentar inte kommer att publiceras.

Stiff upper lip sa...
9 januari 2013 kl. 08:43  

Den förändrade moralen, arbetskulturen och ledarskapet har också förändrats rejält de sista åren. Uteblivna och försenade löneutbetalningar, brister i personlig och gemensam materiel, dålig eller obefintlig insyn i personalplaceringar, dålig kommunikation om OF/OR systemet. Allt detta sammanvägt har bidragit till en försämrad och tråkigare arbetsmoral/kultur.

Anonym sa...
9 januari 2013 kl. 19:26  

För ganska exakt ett år sedan, jan eller feb 2012, hölls en "debatt" eller utfrågning av två företrädare för Socialdemokraterna och Moderaterna på Stockholms Universitet för nyblivna statsvetarstudenter. Representanter var Björn von Sydow och Sofia Arkelsten. Samtalet kom in på deras politiska gärningar, och von Sydow beskrev då hur han tiden efter att han drivit igenom FB 00 inte kunde förstå att det gick så smidigt och lätt. Om jag minns rätt sa han något i stil med att han var förvånad att han "kom undan" med det, med tanke konsekvenserna för försvaret. Det var iaf i den andemeningen han beskrev det. Han beskrev också hur han tyckte att han gjort ett bra jobb just därför, och att han gav sig själv en klapp på axeln och tänkte "not bad Björn, not bad". Ingen i publiken oppponerade sig mot detta, inte heller jag, men jag återberättar händelsen här eftersom den ger en intressant inblick i den politiska logiken och det politiska spelet.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade