Riksrevisionen levererar ytterligare en bredsida (uppdaterat 09.10)

Såväl Försvarsmakten som framförallt Försvarsdepartementet och Regeringen träffades idag av en rejäl bredsida från Riksrevisionen. Det börjar närmast bli en tradition att Riksrevisionen publicerar en rapport där man granskar det svenska försvaret och försvarspolitiken. Förra vintern synade man Flygvapnets och Marinens beredskap, vilket viftades bort av Regeringen och som kvitto kom sedan den "ryska påsken" några månader senare.

Tisdagens rapport avhandlade "Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser" och är en av de mer kraftiga sågningar av svenskt försvar som jag läst. Med tanke på vad som skrivs i den öppna delen så hoppas jag att de hemliga delarna är kvalificerat hemliga. Det blir annars inte bara rejält pinsamt för Regeringen utan mycket allvarligt för svenskt försvar. I korthet konstaterar rapporten att Försvarsmakten varken har de personella eller materiella förutsättningarna att genomföra insatser i den grad som utlovats i "försvarsbeslutet" (inriktningspropositionen) 2009. Det blir det gamla "antingen eller" som gäller. Antingen genomför Försvarsmakten internationella insatser eller också genomför man nationella insatser som att upprätthålla beredskap.

Försvarsmakten och Försvarsdepartementet har under det gångna året varit i luven på varandra rejält när det gäller personalkategorier. Här anser Försvarsdepartementet att Försvarsmakten satsat för mycket på kontinuerligt tjänstgörande soldater, jämfört med tidvis tjänstgörande och vad som står skrivet i riksdagsbeslutet. Riksrevisionen konstaterar å sin sida att inte ens när insatsorganisationen är fullt uppfylld kommer att antalet kontinuerligt tjänstgörande soldater att räcka till för att bemanna internationella insatser i det stipulerade omfånget (1700 personer insatta över tiden) och ej heller för nationella uppgifter.

Det här läget förvärras kraftfullt när Försvarsmakten ska realisera Regeringsbeslutet om att minska lönekostnaderna med 500 mkr till år 2019. Försvarsmakten blir då tvungen att övergå till en mycket högre andel tidvis tjänstgörande personal, vilket gör att det tidvis tjänstgörande personal kommer att behöva lösa uppgifter som annars löses av kontinuerligt tjänstgörande – även i det nationella försvaret. Därmed nedgår effektivt den nationella beredskapen. Riksrevisionen konstaterar här i sin rapport:

"Personalkategorin GSS/T ska således inte användas för uppgifter inom ramen för beredskapshöjningar upp till och med givakt*"

Vidare tar Riksrevisionen upp problemet med de stora antalet gruppbefäl, soldater och sjömän som i förtid väljer att avsluta sin tjänstgöring i Försvarsmakten. För att den ekonomiska ekvationen kring det nya personalförsörjningssystemet ska gå ihop krävs det att GSS stannar i snitt 6 år, vilket är en internationellt mycket hög siffra enligt FOI. Här räknade Försvarsmakten i början med årliga avgångar om 5 %, vilket till Riksrevisionens rapport höjts till 10 %. De faktiska avgångarna 2012 var enligt rapporten 19 % (första gången dessa siffror publicerats). Detta blir extremt dyrt för Försvarsmakten. FOI presenterade i november 2010 rapporten "Frivilliga soldater istället för plikt" som bland annat innehöll en känslighetsanalys för det nya personalförsörjningssystemet. FOI konstaterade att för varje % högre avgångar än planerat ökar de årliga kostnaderna med 45 mkr på kort sikt och på längre sikt 90 mkr. Enbart de kortsiktiga årliga kostnaderna jämfört med ursprungsplanen kommer alltså att bli 630 miljoner kr om 2012 års avgångar håller i sig! Lägger man därtill även de långsiktiga kostnader så handlar det alltså om nästan 2 miljarder kr per år i ökade kostnader jämfört med den ursprungliga kalkylen för det nya personalförsörjningssystemet.

Till detta ska också läggas förra årets höjning av soldatlönerna i syfte att försöka få något fler att stanna i Försvarsmakten. Enbart den extra tusenlappen per månad kostar 185 mkr, vilket är 37 % av Regeringens sparkrav. Slår man ut de extra kostnaderna som uppstår för de förtida avgångarna hos anställd personal, kan man fråga sig om det inte vore en lösning att avsätta motsvarande summa för att just höja lönerna – rejält.

Den andra moroten som finns för att behålla personal i Försvarsmakten är en trovärdig verksamhet. Här gör Försvarsmaktens ekonomiska situation för 2014 att det kommer att bli mycket av just den övningsverksamhet som inte bara krävs för att hålla kvar personalen i organisationen och tro på systemet utan även för att få till stånd det insatsberedda försvar som utlovats.

Det säger sig självt att det här inte kommer att fungera långsiktigt. Enligt SVT kräver nu Allan Widman (fp) att tidigare värnpliktiga ska krigsplaceras för att fylla ut organisationen till dess att hela det ordinarie personalsystemet kunnat fyllas någonstans mot slutet av decenniet. Det förvånar mig något eftersom värnpliktiga redan är krigsplacerade på dessa platser vilket Widman utan tvekan är medveten om. Tanken är dock god, men riksdagsbeslutet att göra värnplikten vilande innebär tyvärr att inga värnpliktiga kan repetitionsutbildas utan att Regeringen beordrar beredskapshöjning eller mobilisering. Riksrevisionen konstaterar här i sin rapport att för att Försvarsmakten ska kunna nyttja dessa värnpliktiga krävs att Regeringen fattar beslut om att aktivera värnplikten 10 månader(!) innan repetitionsutbildning kan genomföras varvid de värnpliktiga ej kan användas för beredskapsökningar till och med givakt eller för den delen internationella insatser. Att någon Regering ska kunna fatta ett beslut med liknande framförhållning på grund av ändrade situationer i omvärlden är högst otroligt.


Det är alltså en diametralt skild bild Riksrevisionen levererar jämfört med hur Försvarsdepartement målat upp Sveriges försvarsförmåga. I normala fall brukar man från moderat håll och departementet komma dragandes med PARP-utvärderingen av Sverige, men sannolikt insåg man att det inte skulle bita mot Riksrevisionen. PARP-utvärderingen är NATOs utvärdering av den av Försvarsdepartementet på papper insända målsättningen för svenskt försvar. Det vill säga när insatsorganisation 2014 väl är intagen, vilket är just det Riksrevisionen konstaterar blir svårt att genomföra. Riksrevisionen å sin sida grundar sin rapport på faktiska mätvärden, rapporter och intervjuer med personal i Försvarsmakten om nuläget, gångna år och prognoser för kommande år.

Kanske var det också därför Försvarsdepartementet valde att gå ut med ett pressmeddelande om att Regeringen nu ändrar i Försvarsmaktens regleringsbrev i syfte att kräva mer jämställd könsfördelning i organisationen eftersom man anser att myndigheten misslyckats där (vilket jag instämmer i). En utmärkt "wag the dog"-operation konstaterade vissa på Twitter och med gott resultat kan sägas med tanke på att TV 4 Nyheterna inte med ett ord nämnde Riksrevisionens rapport om det allvarliga läget i försvaret utan helt koncentrerade sig på att Försvarsmakten ska bli mer jämställd.

Försvarsmakten är dock inte utan skuld i den här frågan eftersom det är myndigheten som från början lett in den politiska nivån på detta irrspår genom undermåliga kalkyler av kostnaderna för den nya insatsorganisationen.


Vad bör då nästa steg bli? Jag sällar mig till Johan Wiktorins förslag (Försvar och Säkerhet). Faktiskt så har Ryssland över de gångna åren visat vägen. Ingen vet idag riktigt vilken förmåga det svenska försvaret har och framförallt inte vilka brister som finns på riktigt. Medan NATO fått utvärdera en målsättningsskrivelse från Försvarsdepartementet så har Riksrevisionen kunnat bygga sitt material på faktiska rapporter. Ingen har dock prövat den egentliga förmågan, vilket är just vad man flera gånger om året gör i Ryssland genom beredskapskontroller likt den mycket stora som genomfördes i somras eller den för det strategiska bombflyget som vi i Sverige närmast känner som "ryska påsken".

Låt nu genomföra en riktig beredskapskontroll av Försvarsmakten under en vecka för att även få med logistik på riktigt och gör det utan de förvarningar till organisationen som föregått tidigare enstaka försök till sådan verksamhet. Det kommer att vara värt det i sammanhanget fåtal miljoner det kostar och som i så fall direkt kan räknas hem mot att leda in kommande försvarssatsningar på rätt områden. Det vore ett utmärkt avstamp inför det kommande försvarsbeslutet 2015.

Dock lär resultatet kosta mycket av den politiska prestigen, vilket gör intresset för ett dylikt förfarande närmast iskallt. Vi lär därmed få fortsätta lyssna till allehanda skönmålning av läget som då och då möts av en bredsida från en konsekvent, men i sammanhanget ändå maktlös Riksrevision.


SvD, 2, DN, 2, GP, 2, 3, Aft, 2, Exp


*Givakt är Försvarsmaktens högsta beredskapssteg och innebär att hela organisationen intar högsta beredskap med de resurser som för tillfället finns tillgängliga i syfte att avvärja kränkningar och säkerhetshot och förbereda för mobilisering


Uppdatering 09.10: Som jämförelse kan nämnas att man från finskt håll igår meddelade att man förhandlar om att köpa 100 stridsvagnar Leopard 2A6 (snäppet nyare än svenska strv 122) från Nederländerna. Finland gör därmed en annan bedömning än Sverige avseende behov av kraftfulla markstridssystem, eftersom landet redan under 00-talet köpte ett större antal Leopard 2A4. I Sverige nedgår samtidigt antalet moderna stridsvagnar till drygt 40 från nuvarande 120. Intressant i sammanhanget med Riksrevisionens rapport är att den finske försvarsministern Carl Haglund uttryckte sig så här om svensk försvarspolitik (ur Hbl):

"Sverige kan ha agerat förhastat då den allmänna värnplikten försvann. Det säger försvarsminister Carl Haglund. I Sverige visar en granskning att Sverige inte når upp till kraven om insatsstyrka.

– Nu är de i en situation där de fortfarande inte verkar riktigt intresserade av att gå med i Nato, men samtidigt upplever de det som oerhört krävande och svårt att återuppbygga sin försvarsförmåga, säger Carl Haglund"


Det är lätt att instämma med Haglund.

21 kommentarer:

Jakob Wedman sa...
18 december 2013 kl. 07:27  

En mycket bra rapport, men den utomstående läsare som vill försöka förstå hur läget är fastnar genomgående på allt i princip alla detaljer redovisas i hemlig bilaga. Hoppas verkligen att riksdagsledamöterna även tar del av denna.

Försvarsmakten är dock inte utan skuld i den här frågan eftersom det är myndigheten som från början lett in den politiska nivån på detta irrspår genom undermåliga kalkyler av kostnaderna för den nya insatsorganisationen.

Detta är en mycket viktig poäng. Innan (företrädare för) Försvarsmakten tagit på sig sin del av ansvaret är det nog svårt att få till en förändring.

TobbeT sa...
18 december 2013 kl. 07:42  

Tyvärr ser jag inte förbättringen för FM och försvaret av landet i och med Allan Widmans förslag om att aktivera och krigsplacera värnpliktiga. På vilket sätt är de utbildade och samövade med sina GSS/K och GSS/ T kollegor? I mina ögon känns det kosmetiskt och enkom avsett för att fylla uppsatta ramar.
Men jag kan ha fel...

Corse sa...
18 december 2013 kl. 08:19  

Att våra politiker har oerhört svårt att hålla sig till sanningen, skönmålar osv har jag motvilligt tvingats att acceptera såsom tillhörande det politiska spelet. Men som FM-anställd kommer jag aldrig att kunna acceptera att våra högsta företrädare (generalerna), deltar i detta fula spel. De allra flesta förblir tysta och passiva och deltar aldrig iden allmänna debatten, möjligen kan ett klokt ”sanningens ord” komma strax efter pensioneringen (så dags när karriären nu är över). De få som genom massmedia ”tvingas” till uttalanden hasplar nästan alltid ur sig några intetsägande ”PK-kommentarer”.
Var finns stoltheten och hedern? Dessa tycks tragiskt nog för de flesta börja avta efter öv-utnämningen, och istället infinner sig fegheten. Det är nämligen fegt att inte kunna framföra fakta, att inte bemöta felaktigheter från försvarspolitiker.
Det senaste exemplet är Chefen för Högkvarteret Jan Salestrands kommentar till Riksrevisionens rapport. Salestrand har naturligtvis haft stöd av FM egen propagandaavdelning, och en av de första knepen man tar till när man fått kritik är att kommentera något som inte stod i rapporten för att flytta fokus. Salestrand säger ” Riksrevisionens rapport till stor del handlar om kvantitet. Rapporten berör dock inte kvalitén i Försvarsmaktens insatser.” Därefter följer ett luddigt uttalande om hans uppfattning av FM kvalité, vilket INTE var Riksrevisionens huvudinvändning (denna gång).
Jag har ett otal gånger försökt att hitta förklaringar till dylika beteenden, men för egen del misslyckats. Vägrar att tro att alla generaler sätter sin egen karriär framför bibehållandet av FM förmåga. I bästa fall skulle man kunna tro att det rör sig om missriktad lojalitet gentemot uppdragsgivaren, men jag vägrar likväl att tro att det inte finns generaler som inte är så intelligenta att dom inser att deras tystnad bidrar till FM undergång.
Tänk vilken massmedial effekt ÖB nyårsuttalande fick! Om vi vill att försvarspolitiken skall komma upp på dagordningen inför valet, måste massmedia väckas. Detta kräver något högst ovanligt som passerar bruset av nästa Melodifestival mm. Tex att ett antal generaler skriver ett upprop (jämför det sk öv-upproret för flera år sedan). Eller att samla tusentals FM-anställda till en tyst demonstration utanför Försvarsdepartementet.
Med all respekt för det ofantligt viktiga och stora jobb som Wiseman, Skipper mfl lägger ner, så når dessa kanaler i princip enbart de redan frälsta. Vi kan skrika oss hesa, i bästa fall genererar det en liten artikel hos de ytterst få försvarsintresserade journalister i de ännu färre media som intresserar sig för FM förmåga.

Sinuhe the Egyptian sa...
18 december 2013 kl. 09:06  

Att Riksrevisionen så tydligt pekar på de uppenbara brister som Försvarsmaktens personal redan känner till måste vara synnerligen generande för regeringen.

Nu får det vara nog.

GMY

Sinuhe

Unknown sa...
18 december 2013 kl. 09:56  

Sveriges örlogsflagga har numera vit botten och pryds av ett blått kors.

MartinW sa...
18 december 2013 kl. 09:57  

Utgångsläget är tveksamt - händer det något nu då? Brasan är riggad och det enda som behövs är att någon med genomslagskraft gör en granskning. Men det är mycket tveksamt att så sker. Så länge inte media med genomslagskraft är intresserade och ansvariga politiker och generaler sitter i samma båt (en av de där fem får man förmoda), så talar inget för det. Vad som möjligen kan förändra ekvationen är om ni försvaranställda (då menar jag inte de korrumperade som sitter bakbundna i båten) gör sina röster hörda på det sättet media älskar. Kanske en liten högst fredlig och demokratisk manifestation utanför Rosenbad? Motsvarande en bataljon borde väl ändå kunna engageras för detta värnandet av riktes försvar och dess plats i samtalet?

MartinW sa...
18 december 2013 kl. 10:06  

Ps: Ingen ledarsida har mig veterligen napat ännu på detta som ändå måste betecknas som sprängstoft. Pisa-studier, Quick, FRA , Riskbankens räntebeslut, alkoholkonsumtion, bråk om skatteuttag med några hundra kronor, resturangmoms - vad är väl riktets försvar mot dessa glödande ämnen?

Anonym sa...
18 december 2013 kl. 10:18  

Det som jag finner särskilt graverande är inte de problemen som finns med att uppfylla IO14 eller med en-veckas-försvaret som blir resultatet. Det som slår mig när jag läser rapporten, och som jag kände mig tvungen att av mig skriva om, är att IO14 inte ens klarar av att uppfylla de krav på (internationella) insatsers som finns efter den har blivit helt genomförd.

Det är ju om något ett bevis svart på vitt att man inte ens hade rätt bild av insatsernas behov när man påbörjade arbetet. Då spelar det ju ingen roll att vi saknar hot i närområdet inom en sanr framtid. För vi klara ju inte ens det uppgifter vi ska lösa här och nu. Så mycket för gripbart, insatt och användbart.

Love Alm
http://lovealm.wordpress.com/

Wiseman sa...
18 december 2013 kl. 10:23  

MartinW,

Duger det med Expressen och Aftonbladet?

MartinW sa...
18 december 2013 kl. 11:05  

Wiseman:
Nej, jag tror inte detta (lilla) genomslag dessa står för räcker.

TRIDENT sa...
18 december 2013 kl. 13:02  

Nu är det väl då att merparten av röstboskapen - förlåt - väljarna läser just dessa två tidningar...

Personligen hade jag varit mer orolig om nyheten endast tagits upp av svd och dn.

Anonym sa...
18 december 2013 kl. 13:10  

@ Tobbe T.

Herr Widmans förslag (om det är riktigt) belyser i.s.f. ett stort problem som RR inte berör.

Om en aktiv försvarspolitiker som sitter med i utskott, beredning, genomförandegrupp m.m. inte har större kunskap om vad han varit med om att besluta, skulle vara anmärkningsvärt och ytterst oroväckande.

Värnpliktiga har sedan starten av den "nya" försvarsmakten krigsplacerats på de befattningar där nyutbildade rekryter/soldater saknats.
Detta kommer att fortsätta intill dess att samtliga befattningar är uppfyllda.
Dessa f.d. värnpliktiga kan dock inte kallas in för övning eller utbildning utan att regeringen aktiverar den vilande pliktlagen.
Detta innebär också, som jag påpekat vid ett flertal tillfällen, att förbanden inte kan bli samövade förrän dessa vpl fasats ut.

Jag kan bara hoppas att herr Widman blivit felciterad eller något liknande för annars är det illa, väldigt illa.

SUCK!

Teaterdirektören.

Anonym sa...
18 december 2013 kl. 13:27  

@ Herr Sinuhe.

Om man ska gå efter Chefen för Högkvarterets uttalande är det vissa delar av FM som inte har den insikten om bristerna som du skriver om.
Kan man anta att där finns en stor andel av felkällan till sakernas tillstånd?

Mer tragiskt än generande.

Trippelsuck!

Teaterdirektören.

Anonym sa...
18 december 2013 kl. 16:04  

Nu är det helt klart att försvaret är inne i systemkollapsen. Under devisen "ett användbart försvar" har pappersbrigader nu växlats ner till pappersbataljoner (i bästa fall). Vi får väl se när vi når nivån pappersplutoner.
Denna systemkollaps kommer inte kunna vändas av någon annan kraft, än en synnerligen osympatisk och utifrån kommande sådan.

Resenären sa...
18 december 2013 kl. 16:42  

"Försvarsmakten är dock inte utan skuld i den här frågan eftersom det är myndigheten som från början lett in den politiska nivån på detta irrspår genom undermåliga kalkyler av kostnaderna för den nya insatsorganisationen"

För att citera Byrådirektör H.K. Bergdahl:
-Det var förbanne mig det finaste jag hört sedan jag konfirmerades! -Vill du ha ett fikon?


Måste säga att det är förlösande att det nu går upp för mannen på gatan hur rangligt kulissförsvaret verkligen är.

Frågan är ju bara vad vi skall göra åt det. Att införa ÖRA i FML är ju ett första steg, men sedan kommer det nog att krävas lite mer än en ny logotyp eller att skänka ännu mer pengar till Svenska Innebandyförbundet.

RP sa...
18 december 2013 kl. 17:19  

Hen Wiseman, Teaterdirektör
Angående de sista värnpliktskullarnas krigsberedskap vill jag påstå att det inte är hugget i sten att de sista värnpliktskullarna finns med i krigsberedskapen, jag muckade 2010 och de i min pluton fick brev några veckor efter tjänstgöringen som meddelade att vi inte längre är krigsplacerade.

Mvh skytteslusken

MartinW sa...
18 december 2013 kl. 20:40  

Lycka till att få genomslag för Riskrevisionens sågning nu...

Kul för Saab och Sverige som industrination att det krängs JAS till Brasilien. Tajmingen ur svensk försvarsförmågas perspektiv kan diskuteras. Har verligen alltså Enström och Widegren sådana gentjänster att kräva av brassarna att detta annonseras just nu? Om det är något (m)an måste anses vara bäst på är det diversion. (m)ästerligt (m)insann.

Unknown sa...
18 december 2013 kl. 22:33  

För den som är historiskt bevandrad, så är det som nu sker otäckt.
Man måste beundra Putin som spelar sina kort väl.
Han gör precis som Hitler. Stärker hemmafronten med homolagar och dyl. Han vet väl om att Väst o då även NATO är kraftigt försvagat i Europa. Han gör som USA länge har gjort. Via militära muskler skaffa sig ekonomiska fördelar. Eftersom vi ligger i den ryska intresse-sfären har vi två val: Sitta o vänta på påtryckningar eller rusta. Situationen är inte samma som under Kalla kriget. Då kunde vi luta oss mot USA. Och hade egna muskler. Jag tror att vi får vänja oss vid ett starkt ryssland, som tar för sig på ett helt annat sätt än tidigare. Vi får nog skylla oss själva. Vårt prio har varit fel länge.

KnownUnknowns sa...
18 december 2013 kl. 22:49  

får hålla med, det här lär inte knystas om i yran att Brasilien bestämt sig för att köpa 36 JAS 39 NG :-/

Anonym sa...
19 december 2013 kl. 21:34  

When you work for statlig myndighet as Reservofficer, they can assign you en viktig position i insatsförsvaret, but they dont have to pay anything for you. De behöver inte heller kalla in dig till övning så ofta för du var ju så well trained en gång i tiden. Skämt och sido - man kan undra hur många platser och positioner som fylls av reservare med sk nollkontrakt sedan många år tillbaks....

DrDengRoth sa...
19 december 2013 kl. 22:11  

Jag har en kommentar kring det du skriver:
"Med tanke på vad som skrivs i den öppna delen så hoppas jag att de hemliga delarna är kvalificerat hemliga. Det blir annars inte bara rejält pinsamt för Regeringen utan mycket allvarligt för svenskt försvar."
För egen del kan jag nog tycka att man kanske inte MÅSTE utgå från att våra eventuella motståndare har lika skitusel UND som Svenska folket fått om "sakernas tillstånd". Jag kanske är helt naiv, men vore det inte rätt bra att lysa med egen ficklampa i de mörkaste hörnen för att väcka debatt och ett "tryck" internt landet att försöka börja rätta till denna förb... j-la röra.
https://www.youtube.com/watch?v=GiPe1OiKQuk

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade