Helt om i fokus för svenskt försvar?

Det märks onekligen att det snart är Folk och Försvars årliga rikskonferens Sälen med tanke på all försvarspolitisk bevakning i media.

SVT Aktuellt (ca 20 min in) rapporterade igår att Moderaterna nu svänger i försvarsfrågan till ett mer nationellt fokus. Bakgrunden för inslaget var försvaret av Gotland och hur ön idag är helt utan militärt försvar utan det stridsvagnskompani som finns placerat i ett garage där utan möjligheter att användas då man enligt SVT saknar såväl personal, drivmedel, reservdelar och ammunition. Aktuellt pekade också på hur fokus nu skiftat från internationella insatser när Alliansregeringen först tillträdde till nationella insatser idag och accentuerade detta med Försvarsberedningens ordförande Cecilia Widegren som uttalade att "försvaret av Sverige börjar i Sverige". Försvarsminister Karin Enström blev sedan intervjuad och såg inte några problem med att få fram förband och materiel till Gotland. Tyvärr följde inte intervjuare upp försvarsministerns påståenden om hur regeringen höjer budgeten till försvaret. Sedan Alliansregeringens första budget hösten 2006 till hösten 2013 har budgeten för utgiftsområde 6 sjunkit med 3 % kompenserat för inflationen (enligt SCB).


Talet om att försvaret av Sverige börjar i Sverige är sannerligen en omvändning från det tidigare läget och få om ens regeringen själv förstår nog hur stor denna omsvängning är. Detta är en av de aspekter jag tog upp i Prolog - Del 4 som jag förra veckan skrev för tankesmedjan Frivärld. Det svenska försvaret lever alltjämt kvar i de inriktningar och ramar som försvarsbeslutet 2004 satte. Det enda som hände i inriktningspropositionen 2009 var att Försvarsmakten uppdrogs att trolla med knäna, när nu Sverige också skulle försvaras med en organisation dimensionerad enbart för internationella insatser.

Det är nämligen så att såväl personalförsörjningssystemet, organisationen (såväl fred som insats) och logistiken är fortsatt dimensionerade efter internationella insatser.

Beslutet om ett nytt personalförsörjningssystem med anställda soldater löste i första hand ut möjligheten att kunna sända iväg befintliga förband i internationella insatser, något som inte var möjligt med värnpliktiga enligt svensk lagstiftning. Däremot existerade det aldrig några problem med att få frivilliga till just Utlandsstyrkan.

Fredsorganisationen är utspridd över landet utifrån de förutsättningar som gällde vid försvarsbeslutet 2004, det vill säga att operativ verkan inom nationellt försvar inte var ett urvalskriterium. Det är av den anledningen Gotland idag står tomt på fast och kvalificerad militär närvaro. Det är av den anledningen landets enda artilleriförband finns i norra Norrland och det är därför landets enda luftvärnsförband är placerad så långt som möjligt från sitt primära insatsområde och på en plats där det är mycket svårt att samöva med de flygförband som finns kvar. Dessa är ju som bekant också placerade så långt från huvudstaden som det bara går. Den huvudstad som ÖB i intervju med SvD idag pekar ut som militärstrategisk tyngdpunkt för det svenska försvaret.

Här påverkas också logistiken. Det blir en grandios uppgift att flytta runt alla de förband med olika förmågor som är utspridda landet över till en effektiv slagordning. Den logistiska apparat som förr fanns för detta avvecklades slutligen i och med försvarsbeslutet 2004 eftersom nationellt försvar ej längre var intressant. Likaså valde man ett sårbart centraliserat logistikkoncept där stor del av underhåll och materiel förrådsställs centralt för att sedan skickas ut till förbanden, istället för det framskjutna och spridda logisitkkoncept som var gällande under kalla kriget. För internationella insatser är centralisering optimalt eftersom man då lättast möjligt kan transportera materielen till utskeppningshamn/flygplats. Ur ett nationellt försvarsperspektiv kan det vara förödande då motståndaren med minsta möjliga insats kan åstadkomma största möjliga påverkan.

Insatsorganisationen lever kvar i samma dimensionering som den gjorde i FB 04, med undantaget att materielen bara blir äldre och att av de primära materielsystem har regeringen endast valt att renovera ca hälften inför framtiden. Det är en organisation som är dimensionerad (när den slutligt är intagen bortom 2019) att hålla upp till 2000 personer i internationella insatser kontinuerligt. Det är också utifrån denna målsättning regeringens uppdrag till Försvarsmakten att reducera lönekostnaderna med 500 mkr år 2019 genom en större andel deltidspersonal ska ses. Större andel deltidspersonal är inget problem vid internationella insatser, men inverkar menligt för en hög beredskap i nationellt försvar.


Det är därmed sannerligen en intressant kursändring som såväl Moderaterna som Socialdemokraterna gjort. Frågan är dock om man kommer att finansiera och effektuera den eller om det blir som med inriktningspropositionen 2009, stora ord men inte mycket mer än så. Till våren lämnar Försvarsberedningen sin andra rapport som ska ligga till grund för det kommande försvarsbeslutets del om hur det militära försvaret ska utformas och organiseras. Jag håller det för mycket sannolikt att försvarsbudgeten kommer att förstärkas ytterligare, men beroende på storleken på förstärkningen får vi se hur långt det räcker och om det klarar sig utan att ätas upp av andra utgifter. Bara en realistisk finansiering av den beställda insatsorganisation 14 lär behöva årliga tillskott om 5 mdr kr för verksamhet och materielanskaffning, samtidigt som tiotals miljarder kr i infrastruktur som nu åter skulle behövas avvecklades i och med försvarsbeslutet 2004.


Jag rekommenderar vidare läsning om utvecklingen i försvarsbeslut inte bara i min egen Prolog - del 4, utan helst också Annika Nordgren Christensens inlägg om hur partierna nu trängs i mitten i försvarsfrågan i en försvarspolitik enligt minsta motståndets lag och även Marcus Brixskiölds granskning av svenska försvarsbeslut genom tiderna och deras följder. Många intressanta slutsatser och mycket klokskap ligger bakom de två sistnämnda inläggen.

Uppdatering 22.00: Ordföranden i Försvarsutskottet, Peter Hultqvist (s), går på SvD Brännpunkt till hårt angrepp mot regeringens försvarspolitik. Följande formulering är verkligen att bjuda in till match i Sälen:

Det är dags för regeringen att ta av sig skygglapparna och inse att det finns ett jobb att göra som kräver mer än snygga och allmängiltiga formuleringar i en rapport från försvarsberedningen!


DN, SvD, 2, 3, 4, 5AB, 2, ÖA

27 kommentarer:

Gronvita sa...
11 januari 2014 kl. 11:56  

Grönköping har fått en överman. Regeringen regerar. Beundrar er försvarsbloggar som orkar vara seriösa i detta kaos. Själv har jag gett upp för länge sedan och anser att vi måste börja om helt.

Magnus sa...
11 januari 2014 kl. 13:24  

Snart val - omvändelse under galgen!

Anonym sa...
11 januari 2014 kl. 13:36  

Spaningsfrågor! I Försvarsutskottets betänkande 2009/10:FöU8 framgår att

"Utskottet utgår därför från att regeringen och Försvarsmakten
noggrant planerar för att snabbt kunna återuppta grund- och
repetitionsutbildningen av värnpliktiga och civilpliktiga om så skulle behövas.
Utskottet lägger stor vikt vid denna möjlighet." (sid 24)

Kan någon här på forumet vidimera eller dementera att Försvarsmakten vidtagit åtgärder enligt det Riksdagen anbefallt? Kan någon vid Folk- och Försvars Rikskonferens väcka denna fråga?

Det vore också en relativt tydlig informationssignal till många, bl a till det trötta Konstitutionsutskottet i Riksdagen med möjlighet för dessa ledamöter att få ta del av relevant information.

I samma betänkande från Försvarsutskottet framgår även det textförslag till ändring av lagen (1994:1809)om Totalförsvarsplikt.

På sidan 55 framgår det att "Krigsplaceringen ska inte kvarstå längre än 10 år efter det senaste tjänstgöringstillfället".

Hur ligger det till med personalen i de nu befintliga krigsförbanden-de värnpliktiga som fortfarande utgör stommen och merparten av de krigsplacerade soldaterna-får de relevant repetitionsutbildning i rätt tid eller bryter FM mot lagen? I Regleringsbrevet till Försvarsmakten 2014 framgår tydligt att inga värnpliktiga ska repetitionsutbildas.

Bifogar en länk till Riksdagen:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Forsvarsmaktens-personalforsor_GX01F%C3%B6U8/

För övrigt anser jag att system PRIO bör tillföras ytterligare 500 konsulter och 1 miljard från Vattenfalls utdelning-eller var det borttappning? I NUONaffären finns 90 miljarder friska skattepengar att återhämta.

Hörde i förbigående att Försvarsdepartementet överväger att ta bort utlandsobligatoriet för tidvis tjänstgörande soldater samt att FM ingått ett avtal med ovan antydda IBM angående soldater med IBM-kompetens..... om det är bra eller mindre bra med tanke på system PRIO är väl upp till var och en att ha en åsikt om. Kan dessa uppgifter återfinnas i verkligheten?

Martin sa...
11 januari 2014 kl. 13:50  

Jag noterar att SDU även detta år förvägras deltagande på konferensen. Däremot deltar piratpartiets ungdomsförbund Ung pirat!

SD:s enda deltagande utgörs av 5 minuters taltid för Mikael Jansson i samband med att alla de "mindre" partierna får prata. Det blir pinsamt tydligt att dessa 5 minuter enbart är tilldelade för att det annars skulle bli alltför genomskinligt att man (även i detta fall) motarbetar det enda partiet som står för en trovärdig försvarspolitik och för en trovärdig opposition i riksdagen.

Än mer tragiskt blir det eftersom SD av allt att döma nu är sveriges tredje största parti.

Bekymrad fritidspolitiker sa...
11 januari 2014 kl. 14:38  

Gällande inslaget i aktuellt med försvarsministern, så får jag personligen intrycket att hon inte tror på det hon säger själv, vilket får henne att verka ansträngd. Återigen försöker hon desperat att måla upp en alternativ bild av verkligheten i beskrivningen av hur hennes försvarspolitik ser ut.
Att referera till 2006 (8 år sedan!) och förra regeringen är inte trovärdigt, lika litet som argumentet att andra partier inte har lagt fram konkreta förslag på höjda anslag i debatten. Så länge moderaterna utgör halva alliansen och har försvarsdepartementet som sitt ansvar, är det en ynklig bortförklaring att skylla på allianskollegor för uteblivna eller minimala anslagshöjningar i försvarsbudgeten. Det normala borde vara att (M) driver en högre anslagsnivå som sedan förhandlas med övriga allianspartier, inte tvärtom.
Jag hoppas verkligen att konferensen imorgon innebär att (M) och försvarsministern ställs till svars för dessa uppenbara orimligheter i deras försvarspolitik.

Amfibiesoldat sa...
11 januari 2014 kl. 14:51  

Kom just på ett nytt drinking game.

Ta en sup varje gång Karin Enström säger "stärker försvarsförmågan"

Unknown sa...
11 januari 2014 kl. 16:49  

Ja att börja om. Det kan vara det som skrämmer politikerna. De vet att de kolloktivt lagt ned försvarsmaktens förmåga att verka i större förband och endast tagit fram pusselbitar till ett försvar. Att fixa till det kommer nog inte 5 milarder extra per år att täcka tyvärr.

Unknown sa...
11 januari 2014 kl. 17:56  

Långtbortistan-doktrinen sista bastion har fallit.

Här kan vi ju roa oss med att lista förband helt anpassade för internationell tjänst, förband och enheter som nu måste kan avvecklas eller omorganiseras för att kunna prioritera den nationella försvarsförmågan.

Gendercenter
Psyops
1. Tekn bat
Diverse C-IED
FMCL
C-17

Fler förslag?

Unknown sa...
11 januari 2014 kl. 18:09  

Jag tror faktiskt ni försvarsbloggare har en del i denna omvälvning från regeringen.

TACK!

//Jonas75

Unknown sa...
11 januari 2014 kl. 19:35  

Psyops tycker jag ska vara kvar. I dagens samhälle är psykologisk krigsföring/medial krigsföring livsvikig.

C-17 måste vara kvar eller ersättas med nya herkules. Annars kommer vi i närtid inte ha någon flygande transport kvar alls!

Bygdemajoren sa...
11 januari 2014 kl. 19:37  

Någon från marinen föreslår intagande av alkohol som lösning.

Otippat...

Anonym sa...
11 januari 2014 kl. 20:08  

Är ÖB trovärdig när han i SvD 2014-01-10 säger att den organisation som byggs är rimlig och lämplig, samtidigt som Riksrevisionen anser att Armén måste dubblas och Flygvapnet fyrdubblas - till sexton divisioner - för att kunna lösa givna uppgifter?

Anonym sa...
11 januari 2014 kl. 20:50  

Intressant utveckling. Undrar nu hur NyM semantiskt skall hantera uttrycket "invasionsförsvaret" i fortsättningen. Det var ju ett fasligt jobb att hitta på en benämning som gav en negativ klang i omstöpningen till framförallt ett mindre och billigare försvar. Oftast brukade uttrycket föregås av adjektiv typ "gamla".
Kommer vi att få se uttryck av typ "det gamla insatsförsvaret" i fortsättningen. Hur Skaraborg skall infogas i det nya ?????försvaret blir spännande att följa.

Bygdemajoren sa...
11 januari 2014 kl. 21:33  

Ja detta ät ett känsligt ämne.
De nya militärregionerna fick ju absolut inte heta distrikt eller områden, då detta skulle peka på att ett felaktigt beslut tagits tidigare.

TRIDENT sa...
11 januari 2014 kl. 21:54  
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Wiseman sa...
11 januari 2014 kl. 21:55  

Trident,

Varning…

Corse sa...
11 januari 2014 kl. 23:30  

Sent skall syndarna vakna.
Dock bättre sent än aldrig.
Hur många år kommer det att ta för att reparera knappt 20 års ödeläggelse och nedmontering av FM tidigare förmågor?
Och som vanligt i svensk statsförvaltning, så kommer ingen någonsin att behöva stå till ansvar för uppenbart felaktiga bedömningar och beslut. Alla politiker kommer att skylla på den andra sidan. Skattebetalarna får stå får notan att bygga upp förmågorna igen.

Anonym sa...
11 januari 2014 kl. 23:33  

Brödhandlaren Bengt Andersson, generalmajor och FM fd Logistikchef, uttalade sig i Försvarets Forum under 2013; ""Jag har förklarat för förbandschefer vars personal haft synpunkter på upphandlingsenheten att det istället är mig de ska skälla på"" gläfste logistikchefen.
Jag vill gärna veta om genmj Andersson eller den nytillträdde logistikchefen konteramiral Thomas Engevall någonsin personligen skrivit ett servicemeddelande eller gjort en kundvagn i det fantastiska affärsledningssystemet SAP PRIO? Konteramiralen har ju varit projektledare för införandet av sagda system och torde vara en hejare på att själv hantera systemet-föredömets goda makt är ju våra generalers och amiralers signum-not. Sannolikt har även Engevall fått sin befordran baserat på de hjältedåd han utfört inom PRIO-projektet.

Jag vill också gärna att Andersson eller hans efterträdare kommenterar varför en limpa Lingongrova kostar drygt 60 kronor i det av Engevall skapade stödsystemet SAP PRIO. Det priset är oförsvarligt högt med utgångspunkt i att Engevall använder skattemedel i sin "leka affärverksamhet". Genmj Andersson var i sitt uttalande i Försvarets Forum fö noggrann med att poängtera att skattemedel ska användas omsorgsfullt. Måhända är den nye logistikchefen och konteramiralen av samma åsikt-vore klädsamt om detta bekräftades ”från hästens mun”.

Ser nu fram mot en kommentar från den nyutnämnde konteramiralen om varför hans limpor kostar 300% mer än om man köper dem på ICA. Hur är det Engevall, kostar en limpa i ditt PRIO-system tre gånger mer än om jag köper den hos ICA? Berätta i så fall varför jag ska köpa den hos dig.

Anonym sa...
11 januari 2014 kl. 23:33  

@Staffan Topping 17:56

Carl Bildt.

Där reträttposten kanske kan vara svensk ambassadör i Abchazien:-)

TRIDENT sa...
12 januari 2014 kl. 00:55  

Nästan så att man vill korka upp champagnen nu när planerna på den storsvenska expeditionskåren körs i tuggen...

Ska vi gissa att steg två - återinförandet av värnplikten - kommer inom närmsta året.

En kort men oerhört kostsam parentes i Försvarsmaktens historia!

Ska vi gissa att ordet "expeditionär förmåga" brännmärks på samma sätt som NBF och kommer att lysa med sin frånvaro i alla skrivelser och kravdokument för all framtid

TRIDENT sa...
12 januari 2014 kl. 01:50  

Instämmer - gult kort på mig själv !

@ Riktkarl

Bäst för Skaraborg är nog om fru Widegren "okryssas" på valsedlarna...

Magnus Redin sa...
13 januari 2014 kl. 11:54  

Svänger det så lär det väl på svenskt vis svängas så häftigt att vi om ett år behöver prata om vad av insatsförsvaret som behöver bevaras.

Själv gillar jag centralförrådet i Arboga. Det borde vara en utmärkt logistikresurs för att ta emot leveranser, under fredstid fylla på mobförråd och lagra de överskott av materiel som blir när man ser till att det inte finns några brister.

GSS/K och GSS/T för att fånga upp "halva avhopp" borde bevaras så vi även med tyngdpunkten inom pliktförbanden har en del förband som är politiskt lätta att använda för att hjälpa våra vänner.

Vad mer är riktigt bra med det nya?

Kimsan sa...
13 januari 2014 kl. 22:22  

Tänkte fråga er som är officerare vad ni anser om utbildningslängden av visa specialisttjänster. Var inne och tittade på vilka olika tjänster som går under diverse utbildningar och ser till vis förvåning att tjänster som innebar 10-12mån vpl inkl GSU nu innebär 15mån utb exkl GMU. Vad tycker ni, t.ex Gruppchef, Vagnchef, Amfibie och R3-tjänster. Vad tycker ni om denna utbildning längden? Känns lite väl lång tycker jag

Anonym sa...
14 januari 2014 kl. 00:17  

@ Kim Roos.

Beroende på att man utbildas under två olika typer av arbetstidsreglering blir inte antalet utbildningstimmar så olika.
Kostnaden för att utbilda och öva på kvällar och helger var dessutom mycket lägre under vpltiden.
D.v.s. var man inte i fas med utbildningsmålet kunde man lägga in en kväll- eller helgtjänst för att komma ikapp.
Detta blir väldigt dyrt idag.

Viss materiel har dock blivit mer komplex och kommer att behöva/behöver en längre utbildningstid.
Färre soldater innebär dessutom att de skall kunna mer om fler saker och detta driver på utbildningstiden.
För GSS/K är detta inget problem.
Hur man tänker sig att lösa den långa utbildningstiden för GSS/T och hemvärnet vet jag tyvärr inte.

Teaterdirektören.

Kimsan sa...
14 januari 2014 kl. 15:53  

Teaterdirektören.
14 januari 2014 00:17

Tolkar detta att utbildning då endast sker under kontorstider, borde det inte finnas lite undantag för ob-ersättning inom en verksamhet som försvarsmakten? Kan tillägga att jag idag jobbar med ett arbete som har väldigt mycket ob och ser det som en självklarhet i det civila men inom det militära blir jag lite förvånad.

Gällde detta även officerare under den gamla vpl-tiden. Såg det som en del av jobbet med obekväma arbetstider,uppgifter och ibland väder.

Anonym sa...
14 januari 2014 kl. 18:50  

@ Kim Roos

En vplsoldat var disponibel 24 h per dygn för samma kostnad ända fram till kl 2400 muckardagen.
Från dessa timmar kunde sökas permission eller tjänstledighet.
I bland gavs generella permissioner nätter och helger.
Vid höjd beredskap/övning drogs dessa in, för alla eller enbart vissa.
Leta upp någon på jobbet som gjort värnplikten som vet något om permission/tjänstledighetssedeln eller bärandet av mössan till permissionsuniformen så kan du säkert få svar på mycket annat om vpltiden.

En anställd soldat har precis som du en fastställd arbetstid.
Allt utöver den kostar stora summor.
Jobbar du och har ob under onsdagkväll är du förmodligen ledig någon gång under torsdagen.
Om inte, måste du ha ledigt enligt EUbestämmelsen och/eller också jobbar du övertid och ska ha ersättning enl ditt avtal.

Utbildning kan även idag ske på helger och kvällar men då kostar det betydligt mer än ob om soldaterna inte skall vara lediga motsvarande tid.
(Mörkerutbildning brukar ställa till problem under kontorstid)

Befälen på vlptiden jobbade precis som nu i arbetslag och kunde vara lediga i skift och dessutom fanns det tider på året då antalet vpl inte var så stort. under denna period kunde de ta ut övningsdygn, semester och kompensationsledighet.

Det finns även annat än ersättningsfrågan som gör att utbildningen tar lite längre tid numera. Litet antal specialinstruktörer, centrala kurser som ställs in på grund av olika orsaker, övningsmateriel, tillgång på övningsterräng o.s.v.

För GSS/K tror jag problemen är överkomliga men jag undrar hur det ska gå med GSS/T och Hemvärnet?

Teaterdirektören.

P.S. Dagens arbetsregler och förmåner hittar du på försvarsmaktens hemsida.

P.S.2 Man kan t.o.m. hävda att vplsoldaten var dyrare när han var ledig än när han var på kasernen. Tjänstledighetstillägg, fria permissionsresor, matersättning m.m. tillkom.

P.S.3 Du kan ju roa dig med att fantisera om att du skulle få jobba tio månader (24h 7dagar i veckan)i sträck med nuvarande ersättningar (övertid, ob m.m.)och se vad det skulle kosta din arbetsgivare och vad du skulle fått i plånboken.

Kimsan sa...
15 januari 2014 kl. 17:48  

Teaterdirektören

Värnpliktigas villkor har/hade jag koll på men inte hur det löste sig med befälen med tanke på att dem var ju runt oss natt och dag därför undrar jag hur det löstes med ob och semester.

Men att dem jobbade i arbetslag tänkte jag inte direkt på, var 10 år sen nu man tjänstgjorde på S1/P4. Men trodde det var "speciella omständigheter" när det rörde sig om arbetstider.

Tack för svaret

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade