Värnplikt igen – ja eller nej?

Jag har under dagen blivit intervjuad om mina åsikter om värnplikten och det faktum att 58 % av svenska folket enligt TV 4 opinionsundersökning tyckte det var en dålig idé att avskaffa värnplikten.

Jag är varken för värnplikt eller eller emot yrkesförsvar. Jag skulle mycket gärna se en kombination.

Genom en värnplikt som omfattar bägge könen kommer försvarets folkförankring att stärkas. Fler människor kommer att ha insyn i och känna sig delaktiga i det som är en demokratis yttersta säkerhetspolitiska instrument. Ett lands säkerhetspolitik och försvar får aldrig bli något som "dom" håller på med. Det är alla "vi" som utgör landet.

En värnplikt och allmän mönstring betyder ingalunda att man behöver ha det utbildningstvång med rättsliga påföljder som förut förelåg avseende värnplikten, utan man kan ha möjlighet att inrikta sig på de ungdomar som är mest intresserade av värnplikten. Något som redan idag tillämpas med framgång i våra grannländer Danmark och Norge.

Räcker det då inte med nuvarande system med ett yrkesförsvar? Nej, inte enligt min mening. Många ungdomar vill inte stanna de 6-8 år som en fullständig heltidsanställning i Försvarsmakten innebär, men de kan samtidigt tänka sig att göra en viss tid i Försvarsmakten. Glädjande nog ser många militär erfarenhet som meriterande. Detta skulle starkt hjälpa till med rekrytera de deltidsanställda soldater som Försvarsmakten är i så stort behov av att ha då de ska utgöra basen av personalstyrkan, men samtidigt har haft svårare att rekrytera.

Det man går miste om idag är alla dessa ungdomar och framförallt går försvaret miste om de ungdomar som under sin tjänstgöring upptäckte att en vidare anställning i Försvarsmakten faktiskt var något för dem. Många av de bästa cheferna jag har haft inom Försvarsmakten hade aldrig haft en tanke på en officersbana förrän under sin värnplikt. En könsneutral mönstring skulle också öka inflödet av kvinnor i Försvarsmakten, vilket alla är rörande överens om är eftersträvansvärt.

Det är vid det här laget ett lika känt som sorgligt faktum att rekryteringen till officersyrket har sjunkit katastrofalt. Förra året skickade 300 unga in ansökningar till 180 platser på officersprogrammet. Av dessa sållades ett inte så litet antal bort av olika skäl innan egentlig uttagning kunde påbörjas. I år verkar antalet ansökningar ha gått upp till över 500. Det är åt rätt håll men fortfarande långt ifrån de siffror som var gällande under värnpliktstiden. År 2010 då värnplikten lades vilande var antalet ansökningar 1600.


Blir det då inte dyrare med värnplikt? Det är inte så säkert. Yrkesförsvaret är dyrare än värnpliktsförsvaret. Övergången till yrkesförsvar och de problem med att framförallt behålla personalen den tid som kalkylen förutsatte kostar stora pengar. Jämför man det underlag som användes då beslutet om införandet av yrkesförsvar togs, uppskattar jag med stöd av FOI:s rapport fördyringen till ca 1,5 mdr över de planerade kostnaderna.

Moderaterna tweetade idag under Folk och Försvar att kostnaden för mönstringsplikt skulle bli minst 85 mkr dyrare. Yrkesförsvarsreformen beräknades på att ca 5 % av de anställda soldaterna skulle sluta årligen och med en tjänstgöringstid på i snitt 6 år. Siffrorna för 2013 visar att ca 15 % av de anställda soldaterna slutar och därtill hamnar snitttjänstgöringslängden väl under 6 år. Enligt Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI, är den årliga merkostnaden 45 miljoner kr på kort sikt och 90 miljoner kr på lång sikt för varje procent av de anställda soldaterna som slutar över de förväntade fem procenten. Motsvarande siffror för varje år kortare snittjänstgöringstid är 95 respektive 195 miljoner kr. Sålunda ser vi endast där en merkostnad just nu på över en miljard kr. Väl värt att ställa mot kostnaden för att återinföra allmän mönstring.

Dagens lösning med enbart ett yrkesförsvar gör också att Försvarsmaktens organisation kommer att ha svårt att växa vid behov. Den ursprungliga kalkylen för insatsorganisation 2014 och yrkesförsvaret bygger på att man kan rekrytera ca 4 % av varje årskull, enligt FOI. Det är internationellt sett mycket högt. Att nu soldater slutar sin anställning i förtid ökar rekryteringsbehovet. Skulle omvärldsituationen i framtiden kräva att insatsorganisationen växer, blir detta mycket svårt med tanke på det redan mycket stora rekryteringsbehovet jämfört Sveriges "ringa" befolkning.


Nu spelar det ingen större roll huruvida man har heltidsanställda soldater eller värnpliktiga så länge personalen inte är ordentligt övad. Värnpliktens stora svagheter under dess sista 15 år var att ekonomin aldrig tillät repetitionsövningar och att allt färre grundutbildades. Tyvärr verkar det ekonomiska läget nu inte heller medge ordentliga övningar för dagens personalförsörjningssystem. Idag är insatsorganisationen fylld med värnpliktiga på de personalrader som inte är besatta av anställda soldater. Dessa kan dock inte övas med undantag av att regeringen genomför inkallning. Här finns det behov av en viss lagöversyn för att skapa möjlighet att få till de samövade och insatsberedda förband som beställdes i inriktningspropostionen 2009.


Frågan om en eventuell återgång till värnplikt om så bara partiell tål att diskuteras vidare. Det är dock glädjande att se att så många svenskar stöder värnplikten och att frågan har aktualiserats under Folk och Försvars rikskonferens. Vi har haft för mycket av antingen eller i den svenska försvarsdebatten. Vi behöver mer av både och.

76 kommentarer:

Unknown sa...
14 januari 2014 kl. 18:22  

Det här är ju egentligen inget nytt. Det var ju kring "stammarna", beredskapsförbanden byggdes upp under sista kriget. Modellen funkar ju för andra. Sen tror jag att folkförankring är A och O. Innan man bygger ett nytt förvar, måste man fråga folk: "Vill ni försvara er"? Det kommer isåfall att kosta och kräva en ansträngning!
Vill man inte det så är det inget o prata om längre..Vi har ju aldrig varit ockuperade. Som andra har..Eller fått slåss med kniven mot strupen som finnarna....

Anonym sa...
14 januari 2014 kl. 19:34  

Även om jag faktiskt stödjer en att ha en plikt att luta sig mot så skulle jag inte se det som särskilt troligt att den behövs tillämpas i någon större omfattning. Det är bara att se på hur det såg ut under den senare delen av värnpliktseran med de förhållandevis små kullarna, förhållandevis få pliktades mot sin vilja.

Jag tycker dock att det vore väldigt bra med en könsneutral plikt. Målet skulle inte vara att alla skall göra den utan att ge Försvarsmakten ett underlag att rekrytera från till Hemvärnet, GSS, specialistofficerare och officerare. Fokus skulle därför ligga på att ta in lämpliga och intresserade personer med möjlighet att plikta om det behövs för att fylla platserna.

Inledningsvis ges alla något som motsvarar en något förlängd GMU fyra till sex månader. Efter full tid erbjuds lämpliga kandidater en anställning i någon form och slussas vidare till ytterligare sex månaders befattningsutbildning och inslussning på sitt framtida förband. De som inte vill gå vidare som anställd får i stället utbildning inom civilförsvar eller militärlogistik och hjälper till att stödja verksamheten. Det är också den typen av tjänst där man kan få lära sig saker med civilt meritvärde. De som inte blir anställda men är godkända sätts i reserven i fall av mobilisering.

Det skulle i mina ögon ge ett gott rekryteringsunderlag för de befattningar som kräver anställning och kontinuerlig övning, ge folk förankring samt tillhandahålla en reserv med grundläggande soldatfärdigheter i fall av styrketillväxt.

Love Alm
lovealm.wordpress.com

Anonym sa...
14 januari 2014 kl. 19:38  

En aktuell fråga herr Wiseman. Jag får hoppas att den inte är väckt för tidigt!
Här kommer några tankar och förslag.

Gör en noggrann översyn var det som mest behövs GSS/K (FV, Marinen och på ett litet antal platser inom Armen?). Anställ dessa med delvis ändrade förutsättningar. (bonus, avgångssummor, utbildningar o.s.v. delvis kopplat till fullgörande av kontraktet.)

Låt alla mönstra och ta även ut vpl/GSS/T till civilförsvaret samtidigt.
Om nu de som talat i Sälen menar allvar så kommer det att behövas en hel del folk för att bygga upp och bemanna civilförsvarsdelen igen.
Ta ut ett antal lämpliga och villiga till vpl/GSS/T.
GSS/T kan ju ses som en dyrare och sämre variant av värnpliktiga.
Låt dessa göra en utbildning i ett förband, som ett förband, och krigsplacera förbandet, inte individer.
Kanske finns möjligheten att genomföra sin utbildning i ett blivande förband som tillhör NS eller Hemvärnet?
Ett vpl/GSS/T-förband som är besättning nr 2 eller 3 till fartyget W?
Här sätter nog bara fantasin stopp för möjligheterna.
Dessa VPL/GSS/T skall sedan tjänstgöra/öva tillsammans med sitt förband(X antal dagar per år och/eller sammanhängande y antal veckor vart fjärde, "repmånad"?).
Skall förbandet utomlands skall vpl/GSS/T-förbandet med.

Detta löser inte bristen på antalet förband men kan på sikt skapa någon form av reserv att bygga vidare på.
Dessutom är det ganska enkelt att snabbt öka antalet när viljan infinner sig.

Minst en miljon nya frågor och problem uppstår men jag tycker det är ett stort framsteg att våra politiker vågar prata om personalförsörjningen utifrån nya insikter. Vissa har dock kvar att få insikten men det är bara frågan om när och inte om.

Teaterdirektören.

Forsno sa...
14 januari 2014 kl. 20:55  

Jag tror att det borde gå att få en ganska bred uppslutning kring en återinförd mönstringsplikt och att det skulle vara användbart oavsett hur stor insatsorganisationen blir.

Frågan om värnplikt eller inte ser jag mer som en fråga om hur mycket folk som behövs. Om vi ska ha en vettig numerär så behövs det definitivt, men jag ser det som svårt att motivera för något av nu beslutad storlek. Det skulle i så fall handla om ännu mindre andel av varje årskull än sist vilket vore svårt att motivera ur ett rättviseperspektiv.

Det som gör att Björklunds utspel känns lite oseriöst är att han bara talar om befintlig materiel och krigsplacering av redan utbildad personal.

Alla förband behöver vara tillräckligt samövade och ha relevant materiel för att kunna sättas in med högst någon månads förvarning. Det Björklund beskriver känns alldeles för likt en brigadversion av de "befintliga" reservbataljonerna.

Om nya reservbrigader inte har modern(-iserad) utrustning och genomför regelbunden KFÖ är de helt meningslösa. Vi återtar inte en grundläggande försvarsförmåga med nya pappersförband.

Charlie Spartan sa...
14 januari 2014 kl. 21:31  

De sista åren vi hade värnplikt så var den i princip helt frivillig, allt som behövdes göras var att anställa de som vill efter de fullgjort värnplikten. Fördelen är uppenbar, soldaterna är färdigutbildad och eftersom denna utbildning sker under värnplikts förmåner så bli den väsentligt billigare. Värnplikten tillät högre uttag av tid.

En enkel lösning är att man aktiverar värnplikten igen och kallar in de som i dag är krigsplacerade för Övning med sina krigsförbanden.

Återstarta förenklad mönstring där frivilliga tas ut för utbildning. Alla soldater går på värnplikts förmåner under hela sin utbildning. Först efter blir man anställd. 4 kategorier Finns GSS/K och T samt värnpliktiga, samt Hemvärns soldater.

Anonym sa...
14 januari 2014 kl. 21:44  

"Utskottet utgår därför från att regeringen och Försvarsmakten
noggrant planerar för att snabbt kunna återuppta grund- och
repetitionsutbildningen av värnpliktiga och civilpliktiga om så skulle behövas.
Utskottet lägger stor vikt vid denna möjlighet."

(sid 24 i Försvarsutskottets betänkande 2009/10:FöU8)

Denna text anger att Riksdagen lade vissa förbehåll för att fatta beslutet att göra värnplikten vilande. Regeringen och Försvarsmakten skulle vidta sådana förberedelser att man snabbt åter kan komma igång med ett på plikt baserat personalförsörjningssystem. Allt sedan Riksdagen fattade detta (ödesdigra) beslut att gå regeringen Reinfeldts väg har det inte lagts två strån i kors från såväl regeringen som från Försvarsmakten för att följa Riksdagens förbehll.

Ett tidigare inlägg här på WW hade titeln ”Det tveksamma nöjet att få rätt”. Eftersom det allt sedan Riksdagsbeslutet om att göra värnplikten vilande togs enbart varit total tondövhet som gällt avseende personalförsörjningen från Alliansregeringen är Folkpartiets medgivande att man svängt i frågan att beteckna som en seger för Sveriges säkerhet.

Att samtidigt de barnsligt tjuriga moderaterna snabbt lägger fram att det minsann skulle kosta 85 miljoner kronor att drag igång värnpliktsadministrationen i form av Pliktverket(motsv) är ju bara att le åt. 90 miljoner kronor är vad rekryteringsfrämjande åtgärder kostade under förra året… Innan värnplikten gjordes vilande tror jag att försvarets rekryteringsverksamhet inte ens hade 10% av den summan.

Det som däremot känns som man nu snabbt vill sopa under mattan är genmj Michael Moores beräkningar om hur billigt och bra det skulle bli med anställda soldater. Var finns kravet på ansvar?

Beträffande värnplikt och repetitionsutbildning så är det ju egentligen bara för Försvarsmakten att följa lagen. I lagen om Totalförsvarsplikt står tydligt angivet att värnplikt bl a innebär att repetitionsutbildning ska genomföras. Det principiella tidsintervallet som återigen torde vara aktuellt är repetitionsutbildning vart 4:e år.

Det är också så att INGEN värnpliktig får behålla sin krigsbefattning mer än 10 år efter senaste tjänstgöringen. Denna lilla detalj i lagen gör sannolikt att värnpliktiga som grundutbildats under 2004 eller tidigare inte längre kan vara krigsplacerade i IO14. I regleringsbrevet för Försvarsmakten 2014 anges tydligt att inga värnpliktiga i IO14 ska övas i år.

Genmj Moore och de andra som drev fram yrkessoldatsromantiken och som pratade illa om värnplikten har sannolikt underlåtit att inhämta information från Finland, Norge, Israel och Ryssland. De länderna skulle aldrig komma på idén att göra sig av med värnplikten. Det kan ju bli en ny chans för genmj Moore nu om det ska börja samarbetas mer med Finland…

En annan källa till yrkessoldaterna som bärande del i det svenska försvaret finns i historien. En historia om det svenska militära arvet från 1900-talet. Inte heller den källforskningen förefaller genmj Moore orkat göra. Det gjorde istället Övlt Claes Bergström som i sitt inledningsanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien presenterade sin studie Frivillig personalförsörjning Volontärsystemet 1901-1952. I redovisningen finns så många paralleller med dagens situation att man häpnar. Bl a drogs volontärsystemet även under depressionen 1929 med vakanser på upp emot 40%. Jag kan även rekommendera jämförelsen med löner för drängar och soldater…

http://krigskonster.blogspot.se/2011/12/frivillig-personalforsorjning-da-och-nu.html

Unknown sa...
14 januari 2014 kl. 23:19  

Värnplikt skulle kunna kombineras med någon form av civilplikt, alltså en begränsad samhällsnyttoinsats. Idag har vi alltför många ungdomar som bl a nyttjar sina "talanger", slagsmål m m, på gator och torg. Detta i sin tur till stora samhälls-kostnader. Låt fler göra värnplikt/civilplikt, lära sig ta ansvar för sitt och andras liv. Helt enkelt klippa navelsträngen runt 20-årsåldern, som en del av fostran för att bli goda samhällsmedborgare, som jag tror många av oss har upplevt i samband med den grundläggande militärtjänstgöringen.
Det började med eget ansvar, "rätt utrustning, på rätt
plats och vid rätt tidpunkt".
Tror personligen att samhället i
stort har stora samhällsvinster
att hämta i ett dylikt upplägg
även framöver, omsatt i en större
samhällskalkyl.

Unknown sa...
14 januari 2014 kl. 23:29  

Jag har en liten ide. Hur skulle det inte vara om vi försökte få till lite gästarbetare som kan ta anställning i försvaret? Vi har ju god historik i det, tidigare har vi ju haft italienare, greker och finnländare. Det finns stor ungdomsarbetslöshet i europa som uttrycktes vara en utmaning under FoF. Måste Svenska avtalsenliga löner gälla? Kanske de kan gå på konsultarvode så att de inte ramlar på en kontoklass som ser ut som myndighetsomkostnader, då kanske man kan påvisa rationalitet?

Vad tycks? 😜

Gronvita sa...
15 januari 2014 kl. 08:51  

Nils Johansson. Din tanke är god. Visst ska vi ha värnplikt för alla. Könsneutralt kallas det numera. Den bör förutom den militära delen definitivt omfatta civilförsvaret också. Till det kan man lägga kustbevakning, tull, gränsskydd, brandförsvar, polis, räddningstjänst också. Då kunde vi få snurr på samhällssyddet även till vardags och inte bara vid hotande ofred.
De "mjuka" värdena är viktiga och dit hör förståelsen för att vi alla måste bidra till samhället konkret för att det ska kunna fungera. Att då få göra det gör den förståelsen verklig och inte bara teoretisk.

jan-olov sa...
16 januari 2014 kl. 07:04  

Instämmer med kommentator Charlie Spartan.

Kn Jan-Olov Holm Hemvärnsbefäl

Strilsäker sa...
16 januari 2014 kl. 21:01  

Som före detta svensk värnpliktig (och NBG:are). Är jag nu inne på min andra vecka som värnpliktig i Finland. "Mönstringen" här sker efter inryck så alla får prova på det även om de faller bort första veckan. Ännu mer folkförankring alltså även om jag tycker det är smått osmidigt. Mer tankar och idéer kommer efterhand på min blogg.

Falstaffakir sa...
16 januari 2014 kl. 23:23  

Strilsäker, Finland gör allt rätt. Man köper 100 Leopard A6 för 200 miljoner euro, medan Sverige byter batteri på 42 äldre vagnar för en miljard kronor. Något är allvarligt fel hos myndigheten som beskriver sig själv som landets bästa arbetsgivare. Archer, MAN, Visby-korvetter listan över misslyckanden tar aldrig slut....Findland har tydligen relativt nyligen dessutom skaffat sig ett modern luftvärn, medan vi får lita på en eldenhet som utvecklades under Koreakriget. Ganska anmärkningsvärt när man tänker på det.

Anonym sa...
17 januari 2014 kl. 01:34  

De dåliga rekryteringssiffrorna till officer tror jag huvudsakligen beror på den negativa utvecklingen av FM budget. Officersexamen kan bara användas hos en arbetsgivare och när alla märker att den arbetsgivaren ständigt har problem och skärs ner så drar de slutsatsen att ett jobb där är osäkert.

Ett återtagande av värnplikt i stor skala är liksom civilplikt helt uteslutet. Polisen, tullen, mfl vill inte ha en massa tonåringar drällandes runt och störa verksamheten. Vårdboenden och andra liknande inrättningar kanske har behov av gratis arbetskraft men protesterna från allmänheten skulle bli stora. Det finns en anledning till att Österrike och Tyskland var de enda länderna i världen med det systemet.

Jämförelser med Ryssland och Israel är helt hål i huvudet. Endast en extremt okunnig person kan ens börja jämföra Sverige med dessa länder

TobbeT sa...
17 januari 2014 kl. 10:33  

StUlfsten: I mina ögon är det väl, som "Untergand mit Prio" gör, alldeles utmärkt att jämföra med andra nationer där försvaret av landet, dess invånare och intressen tas på allvar. Allra helst Israel som tydliggör att ett väldigt litet land och liten ekonomi kan bygga en mycket vasst och stort försvar.

Tyvärr verkar det som våra politiker och militärer i FML enbart tittat på mindre lyckade försvarmakter, t ex Nederländerna. Vad har dom att skydda sig emot, att tysken kommer tillbaka? Dessutom har de väl nu sålt sin sista stridsvagn till Finland så några offensiva tyngre bravader med Nato lär de även slippa i framtiden. De verkar ju ha kommit ytterligare ett steg i den "moderatska" läran om nedmontering av försvaret utan stridsvagnar, banddrivet artilleri, mindre CV90, en tredjedels flotta och ett halverat flygvapen.
Känns som Sverige. Skillnaden är väl att de tillhör Nato och att de har ett helt annat geografiskt läge än Sverige.

I min värld känns det helfel att Sverige inte mäktar med mer än så här. 1.2% av BNP är under all kritik när länder i liknande säkerhetspolitiska läge har alltifrån 3.6% i Singapores fall till Israels 6.2%.
Tom genomsnittet i EU 1.7% slår Sverige! Krisande Grekland ligger kvar på hela 2.5%!

Det mest bittra är att det verkar finnas en politisk konsensus i Sverige avseende dessa låga nivåer och att ett Nato-medlemsskap kommer först när opinionen vänt.
Kommer vi verkligen att få möjlighet att folkomrösta om Nato?
Troligen inte. Om det skulle bli ett nej skulle våra relationer till annat land försämras.

Jag vill se ett försvar med både GSS/K men även värnplikt. Könsneutral sådan. På så sätt har vi beredskapen i GSS/K och numerären med värnplikten, dock inte i storlek med kalla krigets värnpliktsförsvar.

Daniel sa...
17 januari 2014 kl. 11:16  

Personligen anser jag att det är nödvändigt att återinföra värnplikt . Motivet är att kunna fylla krigsförbanden med i alla fall någon form av soldater.

Rekryteringen kommer att minska ytterligare i samband med att de internationella insatserna minskar. Det märks redan på förbanden vilken frustration som finns över att inte få åka utomlands utan att begränsas till övningar med begränsad omfattning och kvalité.

Orsaken till att rekryteringen kommer minska beror enligt mig på två saker. För det första så har den nuvarande generationen soldater och officerare fått smaka på internationella insatser och det blir svårt att efter detta gå tillbaka till att bara öva. De kommer med andra ord att lämna i takt med att andra karriärmöjligheter öppnas. Vidare så tror jag inte att kommande generationer soldater känner tillräckligt starkt för att försvara Sverige. Incitamenten som erbjuds är inte tillräckliga för att ta anställning och lite raljant "arbeta som en värnpliktig". Löner, förmåner, uppgifter och allt annat som lyfts i detta forum och andra påverkar tyvärr negativt.

På motsvarande sätt kommer detta även att påverka rekrytering till officerskåren. Personligen är jag på väg att lämna efter tre missioner. Inte för att jag inte vill åka ut igen utan för att vardagen i FM helt enkelt inte stimulerar längre.

Min slutsats är således att enligt "mellanmjölksmodellen" börja mönstra och utbilda värnpliktiga soldater för att fylla upp stomen av krigsförbanden. Vi måste också fortsätta återtagandet av krigsförbandsövningar för att säkerställa en lägstanivå. Vidare så bör vi bibehålla delar av de stående förbanden för beredskap och insatser. Dessa kommer att kunna omsättas med värnpliktiga som är intresserade att fortsätta i FM.

Min bakgrund som arméofficer gör naturligtvis att detta färgar mina tankar och jag är medveten om att flygvapnet och marinen kan ha andra behov.

Bygdemajoren sa...
17 januari 2014 kl. 11:34  

@Falstaffakir

Försvarsmaktens doktrin inom pers-spåret har de senaste decennierna gått från "personalen är Försvarsmaktens viktigaste resurs" via "den goda arbetsgivaren" till att nu vara "den korrekta arbetsgivaren". Kom ihåg att det förekommer kollegor både som blivit uppsagda via sms och som fått hämta ut NOR-utmärkelse hos väktarna i receptionen på humorkuben.

Så att FM någon gång skulle ha hävdat att den, som du skriver, är "landets bästa arbetsgivare" tvivlar jag faktiskt på.

Bygdemajoren sa...
17 januari 2014 kl. 11:42  

@TobbeT

Vi skall inte jämföra Sverige med Israel!

Sverige har inga områden som vi ockuperat från våra grannländer.

Sverige håller inte 1,5 miljoner människor instängda under koncentrationslägerliknande förhållanden.

Sverige har inte kärnvapen.

Sverige ägnar sig inte åt statsterrorism.

Sverige har skrivit under och ratificerat icke-spridningsavtalen för såväl kemiska vapen som kärnvapen.

Falstaffakir sa...
17 januari 2014 kl. 12:29  

Nu tänkte jag närmast på FMV och inte FM.

TobbeT sa...
17 januari 2014 kl. 13:21  

Bygdemajoren: Med risk för att komma ifrån ämnet för mycket vill jag bara påtala att de punkter du lyfter fram är jag självfallet heller inte intresserad av.

Dessutom är de punkter du listar av politisk och strategisk natur som en försvarsmakt inte har att säga så mycket om utan det sköts av högsta politiska ledning.

Jag tycker bara det är lustigt att vi gått från ett kalla krigets försvar som erhållit medel motsvarande 3% av bnp till 2% runt millenniumskiftet till dagens 1.2%. Från närmare 900.000 soldater till dagens 50.000.

Har omvärlden, för Sveriges del, verkligen blivit så mycket säkrare att vi kan frånsäga oss Natomedlemsskap och lägga mindre pengar än för tio år sen?
Inte i min ögon. Tvärtom.

Unknown sa...
17 januari 2014 kl. 19:41  

Naturligtvis är värnplikt/samhällsplikt det mest ändamålsenliga; dels i syfte att främja medborgaranda i ett krackelerande samhälle, dels för att tillgodose försvarets/samhällets behov av personal.
Jämförelsen med Israel är alldeles utmärkt. Med värnpliktiga har man lyckats med det omöjliga, ända sedan 1948. Vad man gjort efter Yom Kippurkriget har ingenting med värnpliktssystemet att göra - är väl bäst att tillägga för att undvika onödiga kommentarer.

Det stora bekymret med värnpliktssystemet är ju inte frågan om dess möjligheter att personalförsörja FM, utan snarare var personalen skall utbildas, och av vem. Hur många kasern- och övningsområden finns disponibla? Skall utbildningsbefälen tas ur yrkesförbanden, vars beredskap då blir lidande? Eller skall ytterligare befäl anställas för detta?

Vi kan drömma oss tillbaka till värnpliktstiden, men vi har gjort vårt yttersta för att avhända oss varje möjlighet att återinföra den.

Patrik Lander
FA/kn

Anonym sa...
17 januari 2014 kl. 20:39  

TobbeT
Naturligtvis kan man jämföra med andra länder, men då ska det vara andra länder i liknande situation. Israels säkerhetsläge är så långt ifrån Sverige man kan komma. Vi har haft fred i 200 år medan de har anfallits av flera av sina grannar upprepade gånger de senaste 50 åren! Hela mellanöstern är full av antisemitism! Iran förkunnar regelbundet att Israel ska utplånas! Självklart är värnplikt absolut nödvändigt i ett så litet, utsatt land med liten befolkning.

Israels värnplikt är också helt annan än den Svenska var. TRE år för män och TVÅ för kvinnor. Skarp tjänstgöring och återkommande reservisttjänstgöring som ofta den också är skarp. Helt annat än ofarliga övningar i sverige

Unknown sa...
17 januari 2014 kl. 21:41  

Det vi måste inse är att om det är som det sägs under partiledardebatten att vi nu har ett underskott på 85 miljarder och stora behov av fötstärkning inom ett flertal områden. Då blir det inte fort gjort bara för att en del försvarsvänner är upprörda. Inte ens att SvD är förbannade förenklar för någon att göra åtgärder.

Pisa undersökningen.. Jag kan tänka mig många som tycker att typ 4 miljarder skulle göra susen.

Järnvägen, spårar ur ibland har jag hört.. Tror en del skulle tycka att typ 4 miljarder skulle göra susen

Sjukvården, köer på akuten, gamla som skickas hem dagen efter operation... Tror en del skulle tycka att typ 4 miljarder skulle göra susen

Har jag missat något. Jag kan ge mig faan på att det säkert är en fyra fem områden till som skulle må bra av typ 4 miljarder där det skulle göra susen.

Ingen av de grupper som fokuserar på sitt respektive område kommer att fatta att andra behov finns som är väsentligare.

Tänk oss nu att vi år alla att inse att det behövs 4 miljarder till. Även om det skulle accepteras av eliten. Tror vi/ni att folket i gemen skulle uppskatta neddragningar i ovanstående områden för att fyra miljarder skall fram till luftvärnsrobotar. Det är klart att oavsett vem som styr så kommer de att sitta och grymta länge innan de skjuter till stålarna.

Ingen kommer skicka pengar om de inte är absolut tvingade. Den debatt vi haft för försvaret är ju barnlek att bemöta. Det är helt klart att det inte gör tillräckligt ont ännu.

Vänligen

Anders

Unknown sa...
17 januari 2014 kl. 22:22  

Anders

Allmänheten har ju inte protesterat mot att vi lagt sju miljarder på PRIO, så att lägga fyra miljarder på luftvärnssystem kan väl inte bli några problem.

Unknown sa...
18 januari 2014 kl. 02:01  

@ mr topping

Näe. Kanske det förståss. Fast jag tror en del kanske anser att det tyder påmatt det finns tillräckligt med pengar då om man slösar. Möjligen kan man ta lite till från försvaret. Det dumma vad ag tycker är att politiken sakta stryper försvaret. Eftersom det är så svårt att motivera "satsningar" borde man ju inter driva fram det behovet till krisnivåer. Det är ju den gängse standarden att låta inflationen äta upp budgetarna som ej kompenseras. Då an man ju år efter år och särskilt vid valår lova satsningar. Utan inflation inget politiskt valfläsk.

Gustav sa...
18 januari 2014 kl. 12:32  

@ Topping och Svensson

Allmänheten har nog inte en aning om vad PRIO är eller om 7 miljarder är en rimlig kostnad

Däremot kan man ju tycka att de politiker som krävde att FM skulle ha en bättre koll på ekonomin (spårbarhet i hur man omsätter försvarsanslagen i ”pang för pengarna”, dvs en bättre ekonomistyrning) och godkände att FM anskaffade ett IT-system för drygt 4 miljarder för detta ändamål borde ha en viss koll och framförallt ett intresse av att följa upp denna satsning

Statskontoret hade i uppdrag att följa upp utvecklingen av PRIO, men det uppdraget tog slut för ett par år sedan

Det Statskontoret dock konstaterade innan uppdraget tog slut var att de tänkta ”vinsterna” med PRIO (en bättre ekonomistyrning) inte skulle nås om inte ”hela PRIO” infördes

Med ”hela PRIO” avsågs i princip att ersätta i princip alla IT-system FM har för personal- och materielförsörjning
Införandet av PRIO är indelat i ett antal steg:
- Införande 1-2 var FM personaladministrativa system
- Införande 3-4 var ersättande av DELTA (reservmaterielförsörjning)
- Införande 5-6 var tänkt att ta resten av IT-systemen för materielförsörjningen och logistiken

Nu efter drygt 10 år (och som någon skrev, ca 7 miljarder senare) har vi kommit till Införande 3-4

Införande 5-6 är tänkt att påbörjas nu i år – och då kommer det INTE att bli alla övriga system för materielförsörjning utan det ser ut som att det i princip bara blir Lift som ersätts då

Flera stora och grundläggande IT-system för materielförsörjning och logistik kommer nu inte att ersättas av PRIO, t ex inte FREJ och inte Fenix

Så det är väl inte helt orimligt att anta att PRIO kommer att dra över den ursprungliga budgeten med ca 100% (landa på drygt 8 istället för drygt 4 miljarder) och man kommer då att ha levererat lite mer än hälften av vad som var tänkt från början

Nu har jag ingen närmare insyn i Projekt PRIO, det jag skriver ovan är baserat på sådant jag läst i bland annat Statskontorets rapporter och på Försvarsbloggarna och på andra ställen på webben

Hoppas att jag är helt fel ute och att någon kan motbevisa mig i detta

Annars är ju ironin i detta episk – FM får i uppdrag att skaffa sig bättre koll på ekonomin och drar då över budget med 100% och levererar bara drygt hälften av det som var tänkt från början och om Statskontoret hade rätt så har vi inte heller fått den ekonomistyrning som var tänkt från början...

Unknown sa...
18 januari 2014 kl. 14:31  

Gustav

PRIO kommer aldrig att kunna ersätta LIFT pga den högre graden av sekretess som LIFT kan hantera.

Av alla de gamla system som skulle ersättas av PRIO är det, mig veterligen, bara DELTA som hittills släckts ned (och hur väl det fungerat har ju bla FMV GD kommenterat).

Om någon därute känner till något annat system som släckts ned är jag tacksam för kompletteringar.

Unknown sa...
18 januari 2014 kl. 15:13  

@ Gustav,

Jag har ingen insyn och har ej heller bekymrat mig med att sätta mig in i PRIO. Däremot har jag all respekt för att det troligtvis är mycket komplicerat att införa ett dylikt system. Jag misstänker att problemet är att de system man ersätter inte har förvaltats med stor energi då de ju har fungerat länge och att det därmed funnits en betydande okunnskap vad de gör och vilka de stöder och påverkar. Det är svårt att ha dialog med alla brukare och omhändertaga deras behov. Den påverkan som införandet får blir därmed svår att förutse och hantera.

Det är nog även svårt att få den verksamhet som skall använda systemet att deltaga och stöda utveckling och införande. De är ju redan underbemannade och fullt engagerad i sin kärnverksamhet. Att då ta tid från den för något som kanske kommer om några år är svårmotiverat. Vidare tror jag inte kritiken som uttalats mot systemet underlättar engagemanget och stödet till projektet. Det blir kanske så att kritikerna får rätt då alla står och väntar på ett misslyckande. Det är ganska skönt att säga vad var det jag sa. Problemet är att vi inte kan backa och jag misstänker att vi får leva med systemet. En återgång till FS Lokal är säkert bara dagdrömmeri.

Nu är det nog så att endast hårt arbete och att man värmer upp förslagslådan och aktivt skickar in förbättringsförslag och bristredovisningar som funkar. Folk på fältet måste hjälpa till. Prio kan inte förväntas låsa in sig och jobba utan kontakt med användarna till dess att det är klart.


Detta är förståss mina fantasier och grundas inte på annat en personliga omdömmen och erfarenheter inom andra områden.

Vänligen

Anders

Unknown sa...
18 januari 2014 kl. 15:41  

Anders

"Nu är det nog så att endast hårt arbete och att man värmer upp förslagslådan och aktivt skickar in förbättringsförslag"

Dessvärre har ju FM avskaffat förslagsverksamheten.

Unknown sa...
18 januari 2014 kl. 19:59  

Jo men då kanske det är det man skall klaga på?

Anonym sa...
19 januari 2014 kl. 02:44  

Värnpliktens (de facto) avskaffande är ett verk av de nya moderaterna (M), eftersom M innehade försvarsministerposten i Alliansregeringen 2009 då värnplikten förklarades vilande med 3 rösters marginal i Riksdagen. Således har de övriga allianspartierna antingen agerat som viljelösa nickedockor eller så har även de med berått mod undertecknat värnpliktens dödsförklaring.

Även M:s livlina från det PR-mässiga badwillträsket, som nu gör sig mer och mer påmind till följd av införandet av konceptet med deltidssoldater - f.d. försvarsminister Mikael Odenberg - applåder värnpliktens avskaffande.

För de som följer försvarsdebatten, brukar Försvarsbeslut 2004 ibland dyka upp som förklaring till varför värnplikten avskaffades. I så fall är det inte korrekt, ty i "Regeringens proposition 2004/05:5 Vårt framtida försvar",
23 september 2004 står det:

"Regeringen anser därför att genomförande av värnpliktstjänstgöring i största möjliga utsträckning skall ske under frivillighet. En högre grad av frivillighet bör förhöja motivationen hos den enskilde och öka förutsättningarna till att fler väljer att delta i internationella insatser. Med ett bevarat pliktsystem som grund vidmakthålls dess viktigaste fördelar, nämligen att Försvarsmakten förses med personal som representerar vitt skilda yrkeskategorier, en kunskapsbredd och stor allmän erfarenhet."

Anonym sa...
23 januari 2014 kl. 21:44  

Glädjekalkyer från ÖB chefsmöte-igen!
Vid chefsmötet i oktober förra året redovisades bl a ett underlag för samordning av GSS/T-utbildning samt åtgärder för att rekrytera, anställa och behålla de tidvis heltidsanställda soldaterna.

Eftersom i princip hela armén utgörs av denna personalkategori när IO14 är fullt implementerad är denna samordning av yttersta vikt för försvarets framtida funktion.

Vid C Prod förbandschefsmöte redovisades bl a ett exempel som citeras;

”...mht till att personalen är arbetstidsreglerad så tar allt mycket längre tid.”

Verkligt exempel:
Dagsövning 30 soldater med stridsfordon/lastbilar på övningsfältet i Skövde. Soldaterna har 8 timmars arbetstid. För att få ut något av övningen äts det isolerad lunch (ca 85kr/person). Utöver det skall varje soldat erhålla dagtraktamente (ca 135kr/person) då övningsterrängen som var lämplig ligger längre bort än 5km från regementet. Redan där når vi en kostnad om strax under 8000kr för en pluton med instruktörer för EN dags övning. Övningen avslutas på fältet omkring 14.30 då arbetstiden tar slut 16.30 och innan dess måste fordon garageras, daglig tillsyn skall genomföras på vapen, personlig materiel skall hängas på tork och rengöras mm.
”…slutsatsen blir att vi de facto övar med ca 50-60% av det tempo vi övade med under värnpliktstiden.” ”
Detta återspeglas sig givetvis i att våra målsättningar inte går att nå inom samma tidsram som tidigare.”’ slut citat.

I redovisningen framgår även att det numera går att utbilda en skyttesoldat till KDU 4 på 180 dagar-något som med nöd och näppe genomfördes på 227 dagar i värnpliktsförsvaret-och som alltså hade ett avsevärt högre utbildningstempo än vad man idag förmår att hålla.

Mao, glädjekalkyler igen från generalerna. Den enkla beräkning jag gör är att det borde vara ca 300 utbildningsdagar för en GSS/T om nivån från det förhatliga värnpliktsförsvaret ska uppnås-är tiden kortare blir IO14 av lägre personell kvalitet än med värnpliktiga. Först när denna ”brytpunkt” ca 300 utbildningsdagar, är passerade når GSS/T eventuellt en högre utbildningsnivå-om övriga organisatoriska delar finns som t ex kompletta bataljoner eller att inga soldater slutar sina anställningar så att utbildningscykeln behöver göras om…

Detta förutsätter också att den tid som numera krävs för att få högvakten i Stockholm att fungera, ca 20 genomförandedygn för de flesta förband, inte drabbar GSS/T-utbildningen. Med träningstid inför högvakten och uttag av ledighet efteråt är det idag nästan tre arbetsmånader som berörs för de flesta anställda soldater för att Försvarsmakten ska leka vaktbolag på slotten till enorma kostnader-beräkningar kan göras på liknande sätt som ovan och då finner man att sannolikt kostar vårt lands högvakt numera ca 200 miljoner kronor årligen.

Om högvakt ska genomföras av GSS/T-utbildande enheter torde ytterligare ca 60 tjänstgöringsdagar behöva läggas till de 300 dagarna-för att vara ungefärligt jämförbara med en GA900 med vitsordet 10 6 6. Blev genmj Moores idé att göra värnplikten vilande billigare och bättre? Det tycker inte jag.

Gormel01 sa...
24 januari 2014 kl. 11:02  

@ Untergang, tvångsrekrytering av personal till Försvarsmakten har ersatts av frivillig rekrytering.

De flesta debattörerna förutsätter att en tvångsrekrytering genom värnplikt skulle gillas av de berörda ynglingarna (rekryterna), och att de yrkesarbetande (repgubbarna) inte skulle begära uppskov eller anstånd för trängande angelägenheter i sina yrken eller studier, och att de här personerna skulle komma till sina mobiliseringsdepåer även om de under repetitionsövningarna upplevt att materielen inte var up to date eller omständigheterna kring det hela inte varit av samma professionella art som de normalt upplever på sina respektive arbetsplatser.

Begrundar man sedan den allmänna bristen på kontanta medel i Försvarsmakten, kvalificerad materiels långa leveranstider och allmänna elektroniska komplexitet mm liknande så ser realiserbarheten i en fortsatt värnpliktsbaserad armé ganska mörk ut.

Befolkningens sammansättning med mängder med nyanlända personer från främmande länder lämnar också en del att tänka på. Dessa nyanlända vore ju även de värnpliktiga. Religiösa lidelser, bönestunder, medhavda konflikter från de gamla hemländerna?

Debattörerna antar slutligen att allt detta sammantaget skulle garantera vårt land verklig kraft att bjuda fienden (ett återuppståndet våldsamt Ryssland) motstånd - här och nu - och vara ett säkerhetspolitiskt verktyg för statsledningen, och inte enbart en anledning för äldre yrkesofficerare som jag själv att gå till jobbet.

Besvärligt med Försvarsmaktens ominriktning må det vara och flera personliga tragedier för sådana som jag och andra, speciellt de i staber och liknande, men nödvändigt.

Jag stödjer yrkesarmén och gillar våra yrkessoldater.

MVH Göran Mellblom

uppgiven sa...
24 januari 2014 kl. 15:03  

@Gormel01

Vilka av de "utmaningar" du räknar upp för värnpliktiga finns inte för GSS/T?

Gormel01 sa...
25 januari 2014 kl. 11:12  

@Uppgiven, det blir intressant att uppleva GSS/T förbanden växa fram och följa hur debatten utvecklas i deras kölvatten.

Den avgörande skillnaden mellan detta förhållande (GSS/T) och det andra (värnpliktig) är att det förstnämnda uppstår genom frivilligt åtagande och det andra genom tvång, ett tvång som upprätthålls med hot och straff för dem som vägrar underkasta sig.


De värderade debattörerna får inte glömma detta.

I debatten kan man lätt få intrycket att huvudskälet för att återinföra tvånget vid rekrytering är att det är enklare att få tag i rekryter, och att en förbättring av lön mm för de frivilliga på något sätt är fel.

Hur det kan vara på ett regemente med verkligt hård tjänstgöring där man blandar frivilliga och tvångsrekryterade värnpliktiga beskriver Jan Fridegård i romanen "Äran och hjältarna". Den pekar på att man skall tänka sig för innan ett sådant system införs.

GSS/T= frivilligt rekryterade anställda repgubbar.

MVH Göran Mellblom

Anonym sa...
25 januari 2014 kl. 14:36  

@Herr Mellblom

Du skriver om tvångsrekryterade soldater, men har du en djupare filosofi om tvång?

Är du en tvångsnykter bilförare?

Om du inte gillar tvång, vill du i konsekvensens namn ta bort skolplikten?

Har du dåligt samvete varje gång du kvitterar ut din lön - den kommer ju från skattemedel om jag fattat rätt, "ett tvång som upprätthålls med hot och straff för dem som vägrar underkasta sig", om jag nu får låna ett citat från dig. Du kanske borde propagera för ett militärt försvar byggt på frivilliga donationer? Kanske ställa dig i ett gathörn med en gitarr och en (spar)bössa och sjunga en låt?

Eller är den här konstruktionen vi kallar samhälle något som måste innebära både rättigheter och skyldigheter?

Bygdemajoren sa...
25 januari 2014 kl. 21:21  

@Propellern

Dessa frågor, om hur synen är på övriga skyldigheter i samhället, har upprepade gånger ställts på denna blogg. Dessvärre har inget svar erhållits.

Gormel01 sa...
26 januari 2014 kl. 10:58  

@Propellern, tja, lagarna stiftas av Risdagen som vi utser i fria allmänna val. Den har avskaffat tvångsrekryteringen av soldater genom att stifta en ny lag.

Riksdagen får stifta vilka lagar den vill. Kommer det en nya lag om tvångsrekrytering av soldater genom värnplikt, så arbetar vi efter den.

Men tvång är tvång och skall det tillämpas så tycker jag att man skall se flera sidor av detta, inte bara vi yrkesofficerares.

MVH Göran Mellblom

Anonym sa...
26 januari 2014 kl. 12:05  

Jämför man graden av tvång till utlandstjänst mellan förr och nu uppstår ett underligt fenomen i den "frivilliga" yrkesarmen!

Skall du vara kvar i FM är du med tvång uttagen till tjänstgöringen!

Undrar varför det skall behövas i en "frivillig" yrkesarme?

Debatterar vi äpplen och päron nu igen?

Teaterdirektören.

Gormel01 sa...
26 januari 2014 kl. 17:23  

@Teaterdirektören, ibland spårar debatten iväg emot "äpplen och päron". Jag uppfattar att den faktiskt gör det i den här tråden.

Somliga talar om värnplikt och menar egentligen att Försvarsmakten enbart skall ägna sig åt försvar av det egna territoriet. Andra säger värnplikt men menar att det blir enklare att få tag i rekryter att utbilda. En tredje säger värnplikt och menar egentligen billigare soldater men avstår från att fundera över vad dessa soldater egentligen skall användas till.

Det är därför jag tar utgångspunkt i tvånget, som jag menar inte bäddar för personernas reella användbarhet i det sammanhang som råder idag. Och menar att man noga måste granska de debattörer som inte avslöjar i vilken mån deras "värnplikt" omfattar alla (män?) eller bokstavligt talat alla. Och om man avser kalla in alla eller bara vissa, och i så fall till vad: rekryttjänstgöring; repetitionsutbildning; tjänst i insatsområden utomlands...

MVH Göran Mellblom

Edis sa...
26 januari 2014 kl. 18:49  

Anders Svensson, att vi har underskott i en lågkonjunktur får väl ändå beaktas som ganska normalt. Det bästa sättet att ta sig ur en sådan situation är genom tillväxt och minskad arbetslöshet då detta ökar statens inkomster samtidigt som utgifterna minskar. I efterföljande högkonjunktur så får man sedan återbetala lågkonjunkturens underskott.
I ett sådan läge så borde fokus ligga på att gynna sådant som på sikt kan leda till ökad produktivitet och att fler kommer i arbete. Bättre utbildning och förbättrad infrastruktur hör helt klart hit, men även försvarssatsningar kan tillfälligt ge positiv effekt på konjunkturen.

Teaterdirektören, frivilligheten avser friheten att välja yrke och anställning, inte att välja arbetsuppgifter efter anställning. Hade vi haft en sådan frihet så hade det varit kaos ute på arbetsplatserna i Sverige. Accepterar du anställningen så accepterar du de krav som ställs på dig som anställd.

Gormel01 sa...
26 januari 2014 kl. 20:30  

@Värnpliktsförespråkare, det vore intressant att läsa hur ni tänker er en ny värnplikt. Hur skall den skötas (vägrare), lönefrågan vore extra intressant, insats i utlandet för de värnpliktiga i egenskap av just detta - är det något ni tänker er?

Hur skall den dagliga tillvaron vara ordnad för att dagens ynglingar (rekryter) och familjeförsörjare (repgubbar) skall gilla det hela? Tänker ni en förändring emot det gamla i dessa avseenden, där hemresorna ar det viktigast av allt?

Hur länge skall de vara krigsplacerade? Repetitionsövningarnas längd och frekvens? Mobförråd eller stora mobiliseringsdepåer?

Kan ni tänka er att placera dem alla i hemvärnet tillsammans med de frivilliga?

MVH Göran Mellblom

Unknown sa...
26 januari 2014 kl. 20:58  

@Mellblom

Innan vi börjar diskutera en eventuell värnplikts form, bör vi kanske ta en funderare på vad Försvarsmakten överhuvudtaget skall användas till, och vilka krav vi ställer på den.

De flesta debattörer verka anse att IO14 till volym och form är fullt tillräckligt, med de reservister i form av GSS/T vi har idag, och då ser jag inte ens behovet av att överväga ett införande av värnplikt - oavsett vilken form den tar sig.

Börjar vi däremot konkretisera FM uppdrag i scenarior, t ex "Operation Säkra Hangarfartyget" blir det lite lättare uppskatta volymer, beredskap och övriga resurser.

Låt oss börja diskussionen om vad vi vill att FM skall ha för uppgifter - en diskussion bortom floskler, visioner och politisk korrekthet - gärna med utgångspunkt i scenarior.

Avslutningsvis upprepar jag vad jag skrev ovan - vi har avhänt oss alla möjligheter att återinföra värnplikten. Vi har att hålla oss med legoknektar i framtiden, och därmed göra det bästa av situationen.

MVH
Patrik Lander
FA/kn

Gormel01 sa...
26 januari 2014 kl. 22:20  

@Lander, tack för ett fint inspel om FM uppgifter. Jag undrar om inte alla debattörer egentligen vill ha FM till samma sak: vidmakthålla Sverige?

Sedan uppstår två alternativ: att vidmakthålla Sverige genom att låta FM enbart befinna sig i Sverige, eller att låta FM operera även utanför Sverige i syfte då att tidigt möta hoten.

I solidaritetsdoktrinen ligger väl att det första alternativet inte är det enda, utan att FM vid behov kan sättas in enligt det andra.

MVH Göran Mellblom

Anonym sa...
26 januari 2014 kl. 22:37  

Från värnpliktsförespråkare. Hur man skulle tänka sig en "ny" värnplikt? Vadå ny! I stort samma förutsättningar som tidigare. Alla mönstrar och lämpliga tillfrågas om de vill göra värnplikt.
Lätt skulle utbildningsomgångarna fyrdubblas och bland dessa skulle det inte vara några problem att få bemanning till utlandsmissioner.
Dagliga tillvaron skulle bedrivas med mycket övningar, till skillnad mot det minimum av övning som yrkessoldaterna får(pga arbetstidsbestämmelser och lönekostnader)
I övrigt värnpliktsförmåner. Krigsplacering kan ju fördel vara ca 4 år, vilket verkar vara snittiden yrkessoldater stannar. Repetitionsövningar, mobilisering sker på samma sätt för de sk tidvis tjänstgörande. Att placera värnpliktiga soldater i Hemvärnet har fungerat tidigare och varför skulle det inte fungera nu.
"Tänket" kring värnpliktiga är dessutom inget tänk, det är erfarenhet. Det är 100-falt mer "tänkt" än den halvmesyr till yrkesförsvar som trummades igenom av några karriärgeneraler. Syftet var helt enkelt att reducera armén till en bråkdel för att frigöra pengar till fortsatta satsningar på gökungen. Inget annat.

Resenären sa...
26 januari 2014 kl. 23:16  

Patrik

"De flesta debattörer verka anse att IO14 till volym och form är fullt tillräckligt"

Nja, jag undrar om det verkligen finns det någon som anser detta?

Gormel01 sa...
27 januari 2014 kl. 06:53  

@Riktkarl, jag ser hakar i din modell:
-solidaritetsdoktrinen kräver insats svenska förband i Finland och Baltikum.
-Du avser inte tillgripa tvång utan ber om frivilliga.
-De frivilliga är bara värnpliktiga till namnet. De måste kompenseras för sitt år i FM som övriga väljer bort.
-Förutsättningen värnpliktsförmåner av tidigare modell kan därför vara obsolet.
-Ökad rekrytnumerär kräver avsevärt fler truppofficerare, handläggare, lokaler, mm liknande. Ökat antal förråd kräver fler anställda osv. Skall förbanden ha mobförråd eller stora depåer? Hur skall dessa skötas? Hur mycket kostar deras materiel?
-Hur skall förbanden användas?

Du tycks förespråka allmän mönstring och frivillighet för att din beräkning visar på lägre personalkostnader. Jag tror din beräkning är bristfällig, speciellt om solidaritetsdoktrinen används som beräkningsgrund.

Mvh Göran Mellblom

Anonym sa...
27 januari 2014 kl. 10:57  

Visst kan "Solidaritetsdoktrinen" kräva insats lite varstans - vad är problemet?
Du har rätt, jag vill inte tvinga någon till värnplikt, jag vill ha de som vill.
Kompensation för ett år!! Vad är det som skall kompenseras? Ett år med utbildning, kamratskap och mening, i förhållande till vad? Ånyo, jag vill ha de som vill. (för tre decennier sedan höll ditt resonemang när alla män tvingades)
Förmånerna behöver definitivt dateras upp och inom ramen för de pengar som idag läggs på rekrytering, löner mm, skulle nog förmånerna kunna göras attraktiva.
Fler truppofficerare kommer nog att behövas, tveksamt med fler handläggare, redan idag sitter 50% med "krystade" uppgifter. Men sammantaget, visst krävs det fler för att få upp numerären, det är ju hela poängen.
Vi är ju de facto i situationen att de tidvis anställda soldaterna skall bli fler, vilket kräver både reputbildning och mobilisering, skillnaden mot en frivillig modifierad värnplikt är mikroskopisk i allt annat än kostnader och samhällsnytta.
Kunde man utan en helhetsanalys kasta sig in i ett yrkesförsvar så torde antal förråd, mobiliseringsprincip etc var detaljer som lätt kan lösas.
Materielkostnader uppkommer i vilken typ av Försvar som helst. Det mest beklämmande är ju idag att vi inte ens kan bemanna den materiel vi redan har.
Hur förbanden skall användas? Nu blir jag riktigt brydd. Men jag förstår bakgrunden då vi de facto nu, alla handläggande officerare till trots, inte har någon plan för hur Sverige skall försvaras.
Huruvida min beräkning är bristfällig eller ej, så kan man väl säga att den i alla fall inte är sämre än den beräkning som låg till grund för yrkesförsvaret. Men som sagt yrkesförsvaret infördes med helt andra motiv än både pengar och försvarseffekt. Det var en förändring av fördelningen på de operativa delkomponenterna som var motivet.

Anonym sa...
27 januari 2014 kl. 16:43  

Herr Mellblom.

"Solidaritetsdoktrinen" är väl enligt din moraliska syn på tvångsuttagna värnpliktssoldater enkelriktad?

Vi skall väl inte förvänta oss att dessa stackars arma satar skall komma till vår hjälp?

Du nämnde Finland i din kommentar tidigare. Helt uteslutet som hjälp, enligt ditt resonemang?

Vilka länder blir kvar i vårt närområde för att kunna ge oss hjälp, utan tvångssoldater, enligt "solidaritetsdoktrinen"?

Inte att förglömma att "solidaritetsdoktrinen" är den grundbult på vilken hela vårt försvar vilar.
Även om allt går bra och pengar tillförs så kan vårt enveckas yrkesförsvar någon gång efter 2023 bara hoppas på snar hjälp från tvångsuttagna värnpliktssoldater.

Resultatet av den tanken är att vi låter andra länder utbilda soldater under tvång för att kunna hjälpa oss, som inte vill ha dem för att de är för dåliga?
Dessutom är detta en grundläggande förutsättning för hela vårt försvar!

Eller hur tänker du? Vad är moralen i detta?

Hur tror du länderna runt omkring oss tänker och reagerar när de läser och hör talas om sina tvångsuttagna soldater som de är beredda att skicka till vår hjälp?
Hur tror du soldaterna tänker?
Tror du att det kommer att påverka vårt samarbete utomlands med dessa stackars tvångsuttagna och tvångsutbildade soldater?


Teaterdirektören.

P.S. Eller är det äpplen och fallfrukt nu igen?

Gormel01 sa...
27 januari 2014 kl. 17:56  

@Riktkarlen, alltså avser du egentligen ett system med obligatorisk mönstring och därefter frivillig rekrytering.

Skillnaden mot dagens system med ej obligatorisk mönstring tycks ligga i att de frivilliga soldaterna bor på kasern och har dagersättning, emedan yrkessoldaterna ej får bo på kasern och har lön.

Fråga: skall frivilliga soldater (principiellt) få välja att stanna kvar i FM efter det första året? Och skall frivilliga soldater få lämna FM efter kort tid såsom de värnpliktiga gjorde de sista årtiondet?

Det system du skissar på påminner om Bundeswehrs traditionella modell.

Intressant att höra hur du utvecklar den.

MVH Göran Mellblom

Gormel01 sa...
27 januari 2014 kl. 18:11  

@Teaterdirektören, jag uppfattar att finnarna och Finland inte litar på att Sverige kommer dem till hjälp om vi har traditionella värnpliktiga soldater, då dessa vållar politikerna inrikespolitiska problem om man vill skicka dem till Finlands hjälp.

Åtminstone har det alltid varit så med oss. Vår statsledning klarar helt enkelt inte en sådan sak.

Frivilliga yrkessoldater har vi hittills skickat och vi har i en jämförelse mot tidigare krig avsevärt flera och bättre förberedda frivilligt sammansatta förband än då.

Finlands folk och statsledning tror jag har en annan och avsevärt skarpare uppfattning om sina möjligheter med traditionella värnpliktiga, av uppenbara skäl, och är nog villiga att sätta kraft bakom de orden.

Jag är av samma uppfattning som du avseende den moraliska situationen med värnpliktiga förband från Finland osv.

En sak man emellertid också måste begrunda är deras planer inför framtiden. Kommer de behålla traditionell värnplikt eller ej?
Hur ser deras planer ut?

En annan sak att fundera över är varför vår statsledning inte vill och historiskt inte har visat sig vilja använda traditionella värnpliktiga förband med sina värnpliktiga officerare och reservofficerare osv i krig utomlands, och vad krävs om så ändå skall ske?

MVH Göran Mellblom

Unknown sa...
27 januari 2014 kl. 18:47  

@Resenären!

Avseende förbandsvolymerna i IO14 märker jag på sin höjd en antydan om att volymerna är för små. Dessa antydningar får man dock leta efter - de flesta diskussionerna rör vilka vapensystem som är bäst och som vi borde ha - och om IO14 någonsin kan intas.

Ingen av diskussionerna om IO14:s storlek har förts av några högre officerare och inga politiker förutom SD - så jag vidhåller, de flesta med insyn och helikopterperspektiv anser att IO14 är fullt tillräcklig...

Patrik Lander
FA/kn

Wiseman sa...
27 januari 2014 kl. 19:14  

Patrik Lander,

Högre officerare har ju en tendens att ytterst sällan uttrycka sin egen uppfattning – annat än i efterhand. Hur många högre officerare fanns det för 10 år sedan som sjöng yrkesförsvarets lov? De var ganska lätt räknade.

Anonym sa...
27 januari 2014 kl. 21:26  

Mellblom, huruvida det jag skrivit liknar Bundeswehrs traditionella modell vet jag inte.
Hur och var soldaterna bor, vare sig de är värnpliktiga eller anställda har jag ingen större uppfattning om. Är det värnpliktiga som ställer sig till försvarets förfogande, skall dock försvaret stå för deras uppehälle och boende.
Varför skall de värnpliktiga stanna kvar 1 år efter sin utbildning? Efter utbildning skall de krigsplaceras och repetitionsutbildas. De kan tom ges exakt samma villkor som de nu sk tidvis tjänstgörande. Behöver Försvaret deras tjänster kallas de in precis som det idag görs med de tidvis tjänstgörande.
Jag tror det är en missuppfattning att det var de värnpliktiga som det sista årtiondet lämnade FM efter kort tid. Det var nog snarare det dysfunktionella Försvaret som inte visste vad de skulle göra med dem. Självklart tröttnade både reservare och värnpliktiga.

Jag är inte värnpliktsförespråkare av nostalgiska skäl utan av rationella försvarsskäl. Den lilla spillra till försvar vi har idag är fullständigt nedräkningsbart vad gäller nyckelsystem. Insatsarmén kommer alltid att vara spridd i delar och därtill på fel plats. Den avhållande effekten försvaret skall utveckla bara genom att finnas till är nära noll.
Debatten kring vad Försvarets uppgift är blir ju märkligare och märkligare. Det finns en grunduppgift och den är att försvara och värna landet. Det behövs inga tilläggsuppgifter om nationell integritet, avvisa kränkningar mm, det ryms redan inom grunduppgiften. Stöd till samhället skall ske i mån av möjlighet. (I dagsläget är det ju tvärtom. Eventuella politiska beslut i form av internationella insatser löses efter avvägning mot det nationella försvarsbehovet med färdigutbildade förband. Här kan ev personalkomplettering behöva ske pga avhopp. Skillnaden är dock att det finns avsevärt fler att kontakta om vi ute i samhället har många som gjort sin värnplikt. (Vi hade aldrig problem att fylla missionerna på värnpliktstiden.)
Nog med svar på "småfrågor", det gör att man hamnar på defensiven och det blir en microdebatt som skymmer helheten. Du och jag verkar ha skilda uppfattningar i denna fråga.
Ta istället och red ut solidaritetsdoktrinen, svenska värnpliktiga och finska värnpliktiga med Teaterdirektören istället.
F ö tycker jag att det är åt helsike och prata doktriner i Försvarsmakten, när det enda till säkerhetspolitik vi nu har i detta land är dagsformen på en twittrande utrikesminister.

TRIDENT sa...
27 januari 2014 kl. 22:37  

Den ensidiga svenska solidaritetsförklaringen kan nog förpassas till samma ställe som herr Syrens trycksaker och personalförsörjningsutredningen...

I dagsläget, och intill dess IO 14 är bemannad och materiellt uppfylld, tenderar solidaritetsförklaringen lika ren lyteskomik! Finnar och balter skrattar sig harmynta när vår försvarsminister likt en papegoja nämner solidaritetsförklaringen gång efter annan.

Märkligt att vi dessutom tror att vi ska få hjälp av länder som fortfarande har värnplikten kvar.

Finns det någon pårökt därute som verkligen tror att IO 14 någonsin kommer att vara bemannad, materiellt uppfylld, samövad och gripbar "här och nu"...? Skulle någon mot förmodan ens ha en förhoppning så är det bara att ta del av Org 18 arbetet!

Gormel01 sa...
28 januari 2014 kl. 06:53  

@Riktkarlen, jag summerar din modell: obligatorisk mönstring för alla, erbjudade om GMU+FMU i ett år till dem som klarar mönstringen med anständig ersättning, fyraårig tjänst som reservist. Ingen skall tvingas bli soldat.
Du betecknar detta som "värnplikt" och har tyvärr en begreppsapparat kring denna som är nostalgisk, vilket fördunklar diskussionen.

Fråga: vilken skillnad anser du din modell ger mot dagens? Kan personal i förband utan ett förnyat frivilligt åtagande och Ad hoc organisering av en frivillig utlandsstyrka, utan regeringsbeslut om mobilisering sättas in i Finland och Baltikum i händelse av att den ukrainska situationen sprider sig till Ryssland nästa månad?

Mvh Göran Mellblom

Unknown sa...
28 januari 2014 kl. 20:01  

@Wiseman!

Du har så rätt. De högre officerarna uttrycker sällan sina åsikter - av någon anledning.

Jag minns från tiden då NBF var på tapeten, hur många högre officerare var helt sålda. En närmast religiös hängivenhet... Likadant när man utifrån långtbortistandoktrinen monterade ner de sista resterna av nationellt försvar. Och nu då, vad står samma officerare för nu? NBF? Långtbortistandoktrinen? Sverige försvaras bäst på hemmaplan-doktrinen?

En av kriterierna för den "nya" officersutbildningen är förmågan till kritiskt tänkande. Ju mer man argumenterat för hur bra officerskåren varit på kritiskt tänkande, desto mer tvivlande har jag själv blivit.

Jämfört med idealen för den tyska generalstabskåren, som en gång stod modell för den svenska, finns avgörande skillnader...

MVH
Patrik Lander
FA/kn

Gormel01 sa...
28 januari 2014 kl. 21:58  

@Riktkarlen, du är alltså emot allmän värnplikt med tvångsuttagna soldater och befäl.

MVH Göran Mellblom

Gormel01 sa...
29 januari 2014 kl. 07:00  

@Trident, sålänge Sverige och svenskarna arbetade enligt neutralitetsdoktrinen, så var finnarna lämnade åt sig själva, och intet alternativ utom en stor lågkvalitativ traditionell värnpliktsarmé stöd dem till buds.

När vi nu arbetar enligt solidaritetsdoktrinen påverkas Finland, vilket var syftet med den.

På vilket sätt bedömer du denna påverkan? Bör vi arbeta ihop med Finland vis a vis Ryssland om och när de ukrainska bekymren sprider sig dit, eller anser du att det ej lönar sig?

Mvh Göran Mellblom

Anonym sa...
29 januari 2014 kl. 18:04  

Mellbom,
Jag är för en allmän mönstring, en selektion, ett erbjudande om värntjänst med uppdaterade förmåner av värnpliktssnitt, krigsplacering och reputbildning.
Jag vill minst dubbla de årliga utbildningsomgångarna.
I värntjänsten (om du ser semantiska problem med plikt) ingår utlandstjänst precis på samma premisser som för dagens fast anställda. (man kan de facto tvinga dagens fastanställda och tidvis tjänstgörande soldater till utlandstjänst, men dessa kan helt enkelt också säga upp sig enligt uppsägningstid).
Med den utveckling som nu sker att andelen tidvis anställda, vilka kräver både repövningar och inkallelser, skall ökas, kan man ställa sig frågan vad skillnaden är mot en modifierad personalförsörjning enligt tidigare modell.
Visst kan stöd till t ex Finland innebära att det behöver fattas politiskt beslut om mobilisering (helt eller delt) i min modell. Huruvida inkallelse av dagens tidvis tjänstgörande soldater behöver politiskt beslut vet jag inte. Men i alla läge tror jag dock att det stora politiska beslutet som måste fattas i en sådan här situation är vi överhuvudtaget skall bege oss till Finland. Det beslutet får i sammanhanget ett mobiliseringsbeslut att te sig ganska futtigt.

Gormel01 sa...
29 januari 2014 kl. 18:47  

@Riktkarlen, värnpliktiga fick inte användas till något. Personer och organisationer utanför FM kunde under värnpliktstiden tränga sig in och för sina egna syften utnyttja sitt tolkningsföreträde om vad värnpliktiga soldater egentligen skulle syssla med.

Icke värnpliktiga soldater är i FM av egen fri vilja, och mellan dem och befälet kommer ingen. Semantiken - begreppsapparaten- betyder allt. Men vi yrkesofficerare tappade greppet om den under händelserna 1968, och klarade inte att återerövra den eller att skapa en ny: exit värnplikt. Vi klarade inte ens att få dem att se ut som soldater och sedan känna sig som sådana. Men vi var duktiga på stridsskjutningar. Världsbäst.

Därför argumenterar jag emot tvånget.

Mvh Göran Mellbl

Anonym sa...
30 januari 2014 kl. 10:25  

Håller med om att vi inte skall tvinga folk till att göra tjänst som soldater. Tror dock till skillnad från dig att det finns ett större intresse för att göra en "värnpliktsliknande" tjänst hos många ungdomar, än det finns att välja soldat som yrke.
Du har fel i att värnpliktiga inte inte kunde användas till någonting. Det var bara fråga om de ville, så åkte de iväg till
Kongo, Bosnien, Kosovo, Afghanistan, väl själv.

Jag börjar också förstå din utgångspunkt för ditt resonemang. Du verkar se den militära organisationen som avskiljd del av samhället, "personer och organisationer....tränga sig in ...egna syfte"??? Här skiljer sig nog din och min uppfattning på avsevärt sätt, om vad Försvaret är till för och en del av. Jag anser att ett Försvar endast är legitimerat om det ingår som del i samhället (gammalmodigt, kanske, men så är det).
I valet mellan att vara duktig på stridsskjutning och "se ut som en soldat" så är det för mig. Jag väljer det förstnämnda.
Sedan är det väl så att något förband kanske behövs för att sprätta runt på en borggård och "se ut som soldater". Men jag tror nästan att det skulle vara bättre att outsourca detta till professionella skådespelare, som därtill inte behövde drillas i kostsamma stridsskjutningar.

Nu lägger jag ner meningsutbytet för denna gång. Kul och stångas lite.

FAoff

Anonym sa...
30 januari 2014 kl. 14:13  

@ Herr Mellblom

Hela vårt försvar är uppbyggt på att andra länders värnpliktiga skall komma till vår snara hjälp.

Du förutsätter alltså att andra länder skall utbilda sådana soldater som vi själva inte kan/vill utbilda och skicka dem till vår räddning? Moral frågas?
Är det den hjälp vi efterfrågar?

Du vill avskaffa systemet där vi idag krigsplacerar de som av någon anledning lämnar FM, i det vilande värnpliktssystemet. Tvångssoldater!

Med vilka ska vi ersätta dessa?

Du kan tänka dig att skicka hemvärnsförband till andra länders hjälp.

Dessa förband består idag till nästan hundra procent av personal ur värnpliktssystemet.
Om vi utbildade värnpliktiga soldater till hemvärnet skulle de alltså bli så mycket bättre att de gick att använda utomlands?

Jag förstår inte logiken i dina resonemang.
Vad det gäller IO14 är nog de flesta med lite insyn överens om att den organisationen är överspelad och ej kommer att genomföras av olika orsaker.

"C LEDS: Med nuvarande ekonomi kommer vi inte kunna möta ett begränsat väpnat angrepp framåt 2020-25."
"Vi har en rimlig förmåga, jag använder hellre "rimlig" än "tillräcklig" säger C LEDS Jan Salestrand."

Är detta sant kan jag bara beklaga att jag kommer att ha arbetat ett helt yrkesliv inom FM och under den tiden aldrig fått uppleva att den kunde möta, inte ens, ett begränsat angrepp.
Det är dags för nästa generation att ta upp stafettpinnen!

Avslutningsvis så tycker jag att det är bättre att gräva där man står och tillse att man har fritt skottfält än att vifta omkring med spaden i andras värn.
Jämför gärna med de politiker som har hjärnkoll på hur alla andras politik ser ut men inte kan svara på en enda fråga om sin egen.
SUCK!

Teaterdirektören.

P.S. Jag har inga som helst förväntningar på att få några svar på dessa frågor heller.
Du får se det som ett konstaterande och förhålla dig till det.

Gormel01 sa...
31 januari 2014 kl. 08:55  

Teaterdirektören, andra länder har nog de soldater de klarar av att ha. Skall insats göras utomlands så tvingar ingen längre iväg folk, utan de kommer av fri vilja.

Alla stater i Europa, t.o.m. Kina borta i Asien, överger efter hand tvångsrekrytering av soldater medelst värnplikt.

De finns för en officer ingen moralisk värdering i tvång eller frivillighet, men dock en praktisk. vad göra med dem som verkligen vägrar?

Värnpliktiga tenderar förbli militära statister när det rör sig om att skicka dem utomlands med tvång.

Jag finner att de flesta som debatterar med hetta på denna fina blogg egentligen inte är för traditionell allmän värnplikt, utan önskar en allmän mönstring och därefter ett erbjudande att tjänstgöra som soldat. Ersättningen/lönen tycks alla vilja ha konkurrenskraftig.

Debattörerna vill i allmänhet ha avsevärt större förbandsvolymer, men avvisar yrkessoldaterna såsom varande "för kostsamma" och man tror inte på deltidssoldater. Båda dessa anses hindra ökade förbandsvolymer, emedan traditionella värnpliktiga anses säkerställa dem.

Hur en finansiering av bibehållna stora förbandsvolymer av traditionella värnpliktiga egentligen skulle finansieras lämnas därhän.

En uppfattning som också återkommer är att "det går för långsamt att fylla upp förbanden" och "ryssarna rustar upp". Vår statsledning anses vara blind.

Jag konstaterar att vår statsledning och även försvarsledningen jämte försvarsutskottet ständigt reser omkring, besöker varandras aktiviteter, förhandlar och diskuterar bilateralt såväl som inom EU-ram och annat. Blinda är de inte.

Man kan undra om ett Sverige med statsfinanser som Italien eller Portugal och med stora förbandsvolymer av värnpliktiga vore att föredraga framför dagens läge?

Med starka statsfinanser kan man göra både det ena OCH det andra, t.ex. helt sonika låta tillverka ett nytt JAS-system och nya ubåtar och ytstridsfartyg, och betala med egna pengar OCH ominrikta en mycket stor mobiliseringsarmé - samtidigt.

Man kan VÄLJA att stödja eller inte stödja utrikes- och säkerhetspolitiska aktiviteter, istället för att tvingas stödja för att få nästa stödlån från stormaktens centralbank. Man kan ställa krav om man har egna pengar och pålitliga soldater.

Men det är intressant att följa hur media gör när man vill illustrera rysk upprustning eller rysk statslednings beslutsamhet: man visar nästa alltid marscherande soldater, musikkårer och paraderande stridsfordon.

Sällan eller aldrig visar man något ifrån ryska förbandsövningar, för det är snårigt och luddigt och svårbegripligt i ett ögonblicksreportage.

Kanske FM är inne på rätt spår när man nu alltmera systematiskt börjar arbeta med sitt varumärke: Hur uppfattar oss allmänheten egentligen? kanske vi skall låta FM synas under trevliga former på gator och torg, kanske överallt i landet i alla garnisoner och orter där det finns förband och även hemvärn - varför inte den 6.juni varje år? Törs vi det längre?

MVH Göran Mellblom

PangPangSWE sa...
2 februari 2014 kl. 15:02  

Märkliga pseudo-diskussioner och hårklyveri.

Mellblom: istället för att ifrågasätta och idiotförklara andra kan du redovisa hur det optimala försvaret ser ut i DIN värld.

IO14 är skit, inte ens om den kommer bli verklighet räcker den till någonting, utom att försvara Rosenbad någon kvart.

Det, av flera, bespottade "tvångsförsvaret" fungerade förbannat bra till stor del, vi klarade av att bemanna flera förband i utlandet - med soldater som löste sina uppgifter till stor del med högsta bravur!

När vpl-reserven är tömd - vad återstår då?

Skall Sverige kunna försvara något mera än Rosenbad och kanske FOB Bma mer än några stunder, måste något annat till - och Sverige måste fanimig inse att vi måste ta eget ansvar och inte åka snålskjuts på andras goda vilja.
Den goda viljan kan ta slut när vi helst inte vill, och då sitter vi där med vårt DEMO-försvar och lilla kolonialpolis.

TRIDENT sa...
2 februari 2014 kl. 20:26  

@PangPangSwe

Väl skrivet!

Instämmer till fullo!!

Gormel01 sa...
2 februari 2014 kl. 20:55  

@PangPangWE, mitt ideal är en är an värnpliktsarmé med lång tjänstetid, med demokratisk politisk uppbackning, med utlandsobligatorium med eget befäl.

Alternativ B är en yrkesarmé av svenskar med solidaritetsdoktrinsförpliktelser till Finland

Man kan drömma.

Mvh Göran Mellblom

Gormel01 sa...
3 februari 2014 kl. 06:47  

@PangPangWE, mot vilken hotbild skall FM byggas, enligt din mening?

Mvh Göran Mellblom

Gormel01 sa...
3 februari 2014 kl. 08:00  

PangPangWE, människor i värnpliktsreserven ersätts efter hand med GSS/T människor.

Mvh Göran Mellblom

PangPangSWE sa...
3 februari 2014 kl. 14:19  

Mellblom:
Liksom du, bedömer jag att Sveriges enda tänkbara chans till att återuppbygga ett trovärdigt försvar är att återinrätta allmän mönstrings- och värn/civilplikt.

I och med detta skall vi återupprätta Totalförsvaret, så vi inte sitter med byxorna nere nästa gång Gävle begravs i 4 meter snö, eller nästa Estonia inträffar.

Dimensionerande för hur FM måste vara förmågor i närområdet och vår vilja att kunna avvärja dem, vilket också inbegriper cyberarenan.

Utlandsobligatorium må gälla officerer, i övrigt frivilligt. Det har fungerat bra tidigare.

Sverige har lätt råd att avvara 2-3% av BNP. Vi kan börja med att decimera antalet riksdagsledamöter och se över löner och fallskärmar i detta skrå för att skapa en solid budgetgrund.

TobbeT sa...
3 februari 2014 kl. 15:36  

För att citera Teaterdirektörens som vanligt träffsäkra inlägg:
"Vi har en rimlig förmåga, jag använder hellre "rimlig" än "tillräcklig" säger C LEDS Jan Salestrand."
Jag skulle vilja utelämna ordet rimlig. Vad är rimlig i Jan Salestrands värld? Kan någon, i detta forum, uppskatta eller rent av svara på vår förmåga här och nu? Den förmåga som som ÖB hänvisar till rör väl 2023 om ex antal miljarder tillförs?
Vad kan vi försvara och hålla år 2014? Östermalm eller en del av Burträsk?
Finns det någon reporter som frågat ÖB, FML eller FöM om vår kapacitet här och nu?

Wiseman sa...
3 februari 2014 kl. 15:54  

TobbeT,

Nej, det är det inte och det är precis det jag har försökt få fram sedan ÖBs uttalande vid nyåret 2013.

uppgiven sa...
3 februari 2014 kl. 17:40  

"Vad är rimlig i Jan Salestrands värld?"

Förmodligen "så här mycket försvar får vi för ett prolongerat anslag med de detaljstyrningar som ges i regleringsbrevet".

Med de förutsättningarna så är det inte en orimligt låg output vi har...

Gormel01 sa...
3 februari 2014 kl. 19:30  

@PangPangWE, menar du egentligen med uttrycket "ett trovärdigt försvar" att "neutralitetsdoktrinen" borde ersätta "solidaritetsdoktrinen", och därför att armén skall inriktas emot operationer inom svenska gränsen, och återgå till att i huvudsak vara en lågkvalitativ (obepansrad) mobiliseringsarmé?

Jag tror inte att detta är ett alternativ för varken soldaterna i armén eller statsledningen, och det är väl därför vi har yrkesarmén med utlandsobligatorium för alla?

Neutralitetsdoktrinens avveckling tror jag föregicks av en omfattande diskussion mellan de äldre politikerna, och solidaritetsdoktrinen var helt säkert inte någon lätt sak att antaga för (s).

Om FM på allvar skall förberedas agera enligt denna doktrin så blir väl yrkesarmén det enda rimliga alternativet. Men om statsledningen önskar återinföra tvånget i soldatrekryteringen och fortsätta med solidaritetsdoktrinen, så menar jag att statsledningen tvingas ta ansvar för insats av tvångsrekryterade soldater i utlandet.

Yrkesofficerarna skulle då av nödvändighet förses med befogenheter och resurser att driva igenom statsledningens vilja, vilket vi utan vidare skulle klara av, men vårt politiska system gör det nog inte, och utan dess vilja och stöd så går det inte.

Alltså: yrkesarmén. Och denna kommer bli en av de bästa i världen när den väl har etablerat sig. Den är nämligen en spegling av vårt samhälle. Något annat är varken möjligt eller önskvärt.

MVH Göran Mellblom

PangPangSWE sa...
4 februari 2014 kl. 10:38  

Mellblom:

What? Uttrycket "trovärdigt försvar" är inte binärt, det måste inte vara ovilliga cykelskyttar ELLER SOG + Högvakt och några andra som inte fick något annat jobb.

Jag tror inte ett dugg på "yrkesförsvaret", Sverige har inte den underklass som till stor del bemannar ex USA's, Frankrikes eller UK's krigsmakter.

När vpl-reservern är tömd, tror jag att vi får in sökanden som inte fick andra jobb, kom inte in på högskola/universitet eller äventyrare.

Jag säger inte att det är helt fel, men det är absolut inte ett tvärsnitt av befolkningen - vilket vplförsvaret faktiskt var, i min pluton fanns både folk från Öfvre med kungliga känningar, folk från ytterförorterna och landsbygden.

Detaljerna i HUR det skall se ut mera precist överlåter jag till andra som troligen kan bättre, men flera hårda yttre skal (flyg, flotta, KA) plus några brigader som kan slåss på marken kan vara bra.

Vad jag inte begriper är varför du mållåser så hårt på att vpl är just tvångsrekryterade? Vi har MASSOR av tvång i samhället, och är det inte så ett samhälle bör vara uppbyggt, på rättigheter likväl som skyldigheter?

Skyldigheten att vara den del av nationens yttersta livsförsäkring betraktar jag som det minsta tvånget.

1 år i en ynglings liv betyder inte någonting i det långa loppet, däremot kan erfarenheterna som erhålles under detta år vara direkt livsavgörande.

Du får gärna utveckla ditt tvångsmässiga motstånd mot värnplikt och varför du inte är lika obstinat mot alla andra tvång som existerar i samhället.

Ett vplförsvar ger oss en solid grund med en basse i varje buske (tilltalar säkert Peter Rådberg) och rekryteringsbas till utlandsstyrkorna.

Vi är för små idag, vi är för små med IO14, vi lägger hälften av BNP vad NATO kräver.

Vi kan inte göra någonting idag.
Inte imorgon heller.

Ett yrkesförsvar fungerar säkert i länder med stor befolkning och underklass med lagom stor yta.

Dvs tvärtemot vad Sverige har.

GMY

Anonym sa...
4 februari 2014 kl. 13:15  

Vissa debattören får det att låta som om vi skulle ha en stor stående yrkesarme direkt gripbar, flexibel o.s.v.

Sanningen är att arme-, logistik- och ledningsförbanden skall enligt regeringsdirektiven endast ha 25 procents uppfyllnad av GSS/K.

Resten av "yrkesarmen" har mellan 3 år och 30 dagars mobberedskap.

Detta kräver dock att vissa andra krav är uppfyllda.

1. Vi befinner oss någonstans efter 2023 (vissa hävdar ännu längre, andra ända till evigheten)

2. Ett stort antal miljarder har tillförts från och med 2015.

4.Personalförsörjningssystemet har reviderats på en del punkter.
(utredning pågår)

Antalet GSS/K kommer, enligt nuvarande direktiv totalt inom hela FM, att vara cirka 6500 år 2023.
Huvudelen skall jobba inom de blåa delarna inom FM.

Det tål kanske att jämföra kommande resurser och mobtider med tiden för värnplikt?

Enligt BU14 räknar man med att värnpliktiga ur det s.k. magasinet kommer att vara krigsplacerade inom IO14 minst intill 2023.
Detta innebär att dessa förband inte kommer att kunna samövas innan dessa fasats ut.

Så nu är det upp till var och en att fundera lite på vad vi har idag och inom den närmaste framtiden att försvara oss med. Flexibelt, direkt gripbart m.m.

Jag kan konstatera att det inte är någon imponerande stående "frivillig" yrkesarme!
Inte ens efter 2023!

Cybersoldaten Marcus.

P.S. Min mentor hade suckat djupt.

Unknown sa...
4 februari 2014 kl. 17:04  

@Cybersoldaten Marcus

Ser framför mig scenen med dig och Johan Kihl:

-Marcus, I am your father!
-Nooooooo!!!

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade