Ekots lördagsintervju med statsministern om försvaret

Ingen hade väl förväntat, allra minst den utfrågade själv, att Ekots lördagsintervju med statsminister Fredrik Reinfeldt skulle lägga halva programtiden på försvarsfrågorna. Så blev i alla fall fallet. Det var knappast detta statsministern ville lägga sin exponeringstid på med tanke på att försvaret är en fråga där Moderaterna har låg framgång och trovärdighet. Förmodligen lägst av alla politikområden.

Statsministern fick frågor av Monica Saarinen om såväl försvarsreformen som utvecklingen i omvärlden. Det var överlag mycket bra frågor, även om jag hade önskat mig mer uppföljning på flera av frågorna då svaren var relativt ihåliga.

Kort sagt kan man säga att statsministern helst ville bortförklara den kritik som finns mot försvaret idag som att det dels är tidigare regeringars fel (trots att M m fl suttit vid makten och haft ansvaret för försvaret i nästan 8 år) och dels att folk inte förstår skillnaden på ett förrådsställt invasionsförsvar och nutidens krav innebärande "mindre enheter, rörliga och med välutvecklad materiel". Att det är små enheter just nu håller nog till och med Riksrevisionen med om. Den välutvecklade materiel låter dock vänta på sig med tanke på regeringens nedskärningar på materielsidan och att beloppet för ofinansierad materiel som behövs för den nya insatsorgansiationen som skulle ha intagits i år handlar om upp till 75 miljarder kr.

Vidare ansåg statsministern försvaret svårt att utvärdera eftersom förmågan aldrig prövas och det i regel rör sig om påståenden om "försvarets förmodade förmåga".

"Vi som har haft ansvar är ju rätt övertygade om att vi är på rätt väg att få en ökad försvarsförmåga".

Frågan är här naturligtvis med vad man jämför. Jämför man med 2006 eller 1994? Jämför man inom alla områden eller bara vissa? Jämför man objektivt i egen förmåga mot motståndare vid ett och samma tillfälle? Här går det utmärkt att trolla med orden. Vad man lugnt kan konstatera är dock att på 5 år har Ryssland lyckats avsevärt mycket bättre med sin försvarsreform än vad Sverige har gjort. Jag är inte alls lika övertygad som statsministern. Långt därifrån. Skippers åskådliggörande av antalet körmil som svenska stridsfordon rullat årligen sedan millennieskiftet talar också sitt egna språk, även om körmil är ett trubbigt mätvärde. Kännetecknade för ett rörligt försvars kontra ett förrådsställt torde vara just en ökning av körmil och inte en drastisk minskning.


Saarinen ledde därefter in samtalet på ekonomin och frågade om de substantiella höjningar av försvarsbudgeten som Moderaterna talat om under våren innan vårbudgeten. Statsministern omtalade då att under hela hans politiska karriär har det förelegat skillnader "mellan vad vi vill åstadkomma och vad de [försvaret] har resurser till". Här fanns inte en tillstymmelse till reflektion kring läget i Försvarsmakten just nu där mycket av verksamheten går på sparlåga till följd av svaga ekonomiska förutsättningar och de varningar som myndigheten under lång tid lämnat att pengarna inte räcker till att uppnå de av regeringen och riksdagen uppsatta målen. Ej heller reflektion över Riksrevisionens granskning.

Intervjun kom sedan av naturliga skäl att handla om Ryssland och det försämrade omvärldsläget och undrade om inte Alliansens försvarspolitik borde ha hållit för den ryska utvecklingen.Statsministern menade då på att "Ryssland var på väg i en annan riktning som vi hyst mycket hopp kring. Vi trodde på ett mer öppet Ryssland" varpå Saarinen menade på att den ryska upprustningen ju pågått i flera år och att Georgienkriget utspelade sig 2008. Statsministern kontrade då med att den ryska rustningsförmågan varit riktad söderut.

”Nu har man alldeles uppenbart breddat sitt säkerhetssfärstänkande till vad många uppfattar vara de gamla gränserna för Sovjetunionen dessutom hänvisar man till att varhelst det finns människor som talar ryska så använder man det som ursäkt för aggression, till och med använda militära medel”

Saarinen tog upp Försvarsberedningens ordförande Cecilia Widegrens vid det här laget välkända tweet om att Europa är säkrare än på länge då Rysslands intressen är söderut. Statsministern tog då upp egna erfarenheter, som påminde om Widegrens. Han hänvisade till sina träffar med presidenterna Medvedev och Putin och att dessa uttryckt en vilja att modernisera sin ekonomi, öppna upp mot omvärlden och mer handel.

En mer realistisk inställning från en statsminister torde vara att samtidigt som man välkomnar den uttalade ryska linjen och handlar efter denna, även lyssna på sina underrättelseorgan och vidta försiktighetsåtgärder efter dessas rekommendationer. Så har uppenbarligen inte varit fallet när statsministern nu såväl i Agenda förra veckan som dagens lördagsintervju, uttrycker den djupaste förvåning över vilken linje Ryssland har valt. När statsministern sedan omtalar att Ryssland utövar påtryckningar mot länder i vårt närområde som tidigare ingått i Sovjetväldet är det hög tid att börja fundera över vad Sverige egentligen förpliktigat sig till i och med solidaritetsförklaringen.


Avslutningsvis diskuterades återigen pågående försvarsreform, vilken statsministern sade sig vilja "fullfölja, påskynda och bygga ut". Just det sistnämnda fick mig verkligen att höja på ögonbrynen. Det är en avsikt som jag ej uppfattat att Försvarsmakten är med på. Istället planerar Försvarsmakten just nu för fullt för att reducera organisationen i enlighet med regeringens anvisning om att spara 500 miljoner kr i lönekostnader. Detta kommer att göras genom att minska andelen heltidstjänstgörande till förmån för tidvis tjänstgörande reservofficerare och soldater, en minskning av det totala personalantalet och en generell sänkning av kompetensnivåerna. Konsekvenserna av detta kommer bland annat att bli lägre beredskap och sänkt operativ förmåga, har Försvarsmakten varnat.

Beslut om den nya organisationen fattas i sommar och därefter kommer det sannolikt att gå till dess man passerat den punkt där det kommer att ta mycket lång tid att återställa förlorade förmågor. Försvarsmakten konstaterade också i sitt budgetunderlag för 2015 att man kommer att ha svårt att i framtiden utbilda erforderlig personal för att fylla organisationen så som personalsituationen nu ter sig. Att då statsministern omtalar att han vill "bygga ut" reformen taktar mycket illa med det arbete som just nu genomförs.


Här krävs det att regering och riksdag är mycket tydliga i vad man vill med försvaret. Jag bedömer exempelvis att kommande försvarsberedningsrapport och nästa års försvarsbeslut kommer att innebära så stora förändringar att det arbete som nu görs för ny organisation kommer att vara irrelevant även av det skälet. Att öka målbilden från 4 till 5 ubåtar, från 60 till 70 JAS 39E och att införa långräckviddigt luftvärn är åtgärder som samtliga för med sig organisatoriska konsekvenser.

Det är därför mycket viktigt att inga förhastade åtgärder vidtas redan nu och det kräver politisk tydlighet.

29 kommentarer:

Anonym sa...
13 april 2014 kl. 15:41  

Och så kom den igen, litanian om det usla "förrådsställda invasionsförsvaret". Jag undrar om ansvariga politiker överhuvudtaget begriper hur planering och krigsorganisation såg ut under det kalla kriget. Förstår de vad totalförsvar betyder?

Att tjata om "det förrådsställda försvaret" är inget annat än ett hån mot generationer svenskar -både anställda och värnpliktiga - som lojalt tjänstgjorde i FM. OK, allt var inte perfekt, men det var långt, långt ifrån så dåligt som man idag framställer det. Jag tycker ärligen att det är dags för både politiker och FML att sluta spotta på ett system, som till skillnad från dagens, faktiskt fungerade.

uppgiven sa...
13 april 2014 kl. 16:02  

@Peter Andersson

Om man dessutom råkar veta att stora delar av dagens försvar även har stora delar av sin materiel förrådsställd eftersom det skulle vara för dyrt att ha all materiel i bruk över tiden, så blir ironin fullständig.

Gustav sa...
13 april 2014 kl. 16:24  

Varför får jag känslan av att Reinfeldt håller på att förbereda sig för att checka ut?

Denne man kommer ju inte att kunna entusiasmera sitt parti till en valseger - och det är väl lika bra

Precis som många konstaterat på denna blogg så behövs något nytt nu - nästan vad som helst utom "mer av samma"

Forsno sa...
13 april 2014 kl. 16:51  

Man kan ju tycka att Reinfeldt borde vara helt rökt men av någon outgrundlig anledning har 46 % av svenskarna fortfarande förtroende för honom.

Vi får väl hoppas på viss tillnyktring i väljarkåren närmare valdagen.

FV-sergeanten sa...
13 april 2014 kl. 17:12  

När han dissade invasionsförsvaret hänvisade han samtidigt till att det var anpassat efter den säkerhetspolitiska situationen under kalla kriget. Senare under intervjun gjorde han liknelser mellan dagens ryska agerande och kalla kriget, utan att reflektera över att det kanske också borde kräva omtag i vårt (internationell) insats-försvar.

Bra frågor som sagt, synd att Monica inte drev på hårdare kring motsägelserna om de ekonomiska tillskotten samtidigt som man ålägger besparingar på 500+100 milj kr. Där kom han lindrigt undan.

Vidare är jag både glad och djupt oroad över talen om nya och utökade materielsystem. Samtidigt gräver man nu djupt efter personalrader att skära bort. Rykten går att Basbataljonerna, vilka alla vet är för små idag för att klara av att betjäna stridsflyget, än mindre samtidigt hkp och tp/specflyg, sannolikt kommer att beskäras än mer i org18. Det är en skandal som faktiskt ger mig svår ångest. Oseriöst att pumpa in så mycket pengar i Gripen och samtidigt veta att man inte kommer att kunna använda systemet när det verkligen gäller. Materielpengar verkar vara politiskt mycket enklare att utlova än personalpengar, är det månne kvartalsekonomin i näringslivet som smittat av sig eller bara ren väljartaktik?

A. Nilsson sa...
13 april 2014 kl. 17:21  

Det enda rätta är att diskutera grundfrågan, dvs regleringsbrevet.

Ingen tror väl idag på att hela Sverige skall försvaras?

Bara Stockholm under kort tid, högst en vecka. Det är bara att läsa på FMs hemsida hur regleringsbrevet är skrivet, för att förstå att ett försvar som man tror sig ha, inte ens finns på pappret.

Anonym sa...
13 april 2014 kl. 17:47  

@uppgiven

Det är många inblandade i denna soppa. Det vore klädsamt om i alla fall en trädde fram och bad svenska folket kom ursäkt och erkände att man har begått ett historiskt misstag och det berodde på en katastrofal felbedömning.

Vem kommer att ha ryggrad nog? Fd fömin Leni Björklund, fd fömin Tolgfors, fd ÖB Syrén, fd genlt Kihl, fd ÖB Hederstedt eller fd genmj Moore?

Min gissning är att ingen av dem är beredd att ta ansvar. För att travestera Jan Myrdal så kommer de säkert att hävda att "vi hade rätt, men historien tog en oväntad vändning".

Magnus Redin sa...
13 april 2014 kl. 18:02  

Det hade gått att dra tillbaka besparingarna i vårbudgeten och det hade gjort mycket för trovärdigheten.

När det gäller snabba beslut finns det många som funkar med liten risk för att det blir fel. Pengar till utökad GMU, utökad hemvärnsinriktad GMU, fler hemvärnsförband där det finns rekryteringsunderlag, ökande andel GSS/K, mer övningar, ammunition, reservdelar, uniformer, mobförråd för trångbodda förband, styrketillväxtplanering osv.

Det man inte skall göra är att beställa nya vapensystem utan att först ha säkrat bemanning och driftskostnader.

uppgiven sa...
13 april 2014 kl. 18:03  

@FV-sergeanten

Ja, i org 18 så tappar Flygvapnet 109 rader samtidigt som officerare ska bytas mot specoff, specoff mot GSS och /K mot /T.

Armén drabbas ännu hårdare, om än från en större numerär till att börja med.

Sammanfattningsvis så handlar det om en minskad förmåga, precis om har redovisats till beställaren regeringen.

A. Nilsson sa...
13 april 2014 kl. 18:25  

Till Uppgiven.

Att vara uppgiven löser inga problem. Om bara var och en tog sig tid att förstå den övergripande problematiken och tog sitt eget ansvar för sig själv och sin situation så hade problemet varit löst.

Det är inte en fråga om hundra miljarder hit eller dit.

Pengar i sig sköter inga uppgifter och gör inga jobb.

Människor gör detta.

uppgiven sa...
13 april 2014 kl. 18:34  

@A. Nilsson

Jag förstår inte riktigt vart du vill komma. Menar du att mitt val av signatur är ett problem? Det är snarare en följd av problemen.

Däremot har du helt rätt i att det är människor som sköter uppgifter. Tack vare RB5 så är vi nu snart 109 färre som gör det inom Flygvapnet, så då blir uppenbarligen färre uppgifter utförda.

_Den_ övergripande problematiken har jag redan förstått. Hur menar du att jag genom att ta eget ansvar ska kunna lösa det problemet? Genom att byta signatur?

Anonym sa...
13 april 2014 kl. 19:03  

Det är inte systemet de spottar på. Det är den själva idén om att det finns svenskar. Det gamla försvaret byggde på att alla svenskar skulle delta i försvaret av vårt land. I den nuvarande diskursen är alla i hela världen svenskar. Således existerar inte Sverige eller svenskar som någon enskilda entiteter. Den tidigare Försvarsmakten baserades på denna realitet och måste därför avvecklas för att inte stå i direkt strid med den nuvarande politiska ideologin.

Unknown sa...
13 april 2014 kl. 21:02  

Europa står på randen till Krig. det gamla uttrycket "Kejsaren är naken", har väl aldrig varit mer passande än nu. Möjligen övertrumfat av Per- Albins klassiker "Vår beredskap är god"...Det är för långt till valet. Nåt måste göras nu!!

A. Nilsson sa...
13 april 2014 kl. 21:05  

Till uppgiven.

Det var menat som en tröst i mörkret.

Hur mycket det än skiter sig, så om människor bara hjälper varandra så spelar det ingen roll om det finns noll eller hundra miljarder på kontot.

Ekonomi är vetenskapen om hur det blir omöjligt att få framdrift även om man har människor och materiel, men saknar fiktiva siffror i en dator.
Det är den mentala spärren att ekonomin styr som måste ändras.

Anonym sa...
14 april 2014 kl. 01:23  

@ Uppgiven och herr Andersson.

När man då betänker att huvuddelen av den förrådsställda materielen är den samma som tidigare med det undantaget att den inte har underhållits på länge. Då blir sanningen och ironin total.

Lite tråkigt att reportern inte hade läst på lite innan. Där fanns många svar som skulle behövt en lite mer utförlig "förklaring". Herr Reinfeldt kom väldigt billigt undan.

En allvarlig och något underlig fråga som borde synas i sömmarna är hur det stora flertalet politiker kan vara så förvånade och helt handlingsförlamade angående Rysslands agerande?
Vad är det de inte förstått?

Att vara i otakt med verkligheten blir oftast väldigt dyrt och gör ont även om det just för tillfället är billigt och ganska behagligt!

Tyvärr verkar de inblandade, FML, Regering och Riksdag, vara i otakt både med varandra och verkligheten. Några är dessutom i otakt med sig själva!

SUCK!

Teaterdirektören.

Unknown sa...
14 april 2014 kl. 09:12  

Försvarsdebatten sett från ren principiell horisont speglar Svenskens syn på samhället och tryggheten i stort. Alla kräver åtgärder och satsningar men någon annan än man själv skall göra det. Någon annan skall sköta både försvar, skolor, hemtjänst och kollektivtrafik. Någon annan skall göra värnplikten som jag anser skall återinföras, bara inte jag. Andra skall drabbas av nackdelen av nattligt buller från övande flyg och avstängda områden när militär övar. Nej det är dags att tänka om. Vi måste på något vis sluta med att snacka så mycket och visa lite handling. Hur då frågar man sig. Ja inte vet jag, på något sätt måste det gå.....någon annan får fixa det och komma med praktiska förslag.

Positivhalaren sa...
15 april 2014 kl. 08:40  

Dingdingding!
Åhh-måste jag stiga upp nu, nja kan säkert snooza en gång till. Det är ju så varmt och skönt här under täcket och så kallt o ruggigt att stiga upp – glömde ta in veden igår – ah skit samma den ger ju knappt någon värme, halvsur som den är. Kan säkert somna om en stund till – kanske någon av grannarna kommer och gör upp eld så jag slipper kliva upp i ett utkylt hus. Vilken konstig dröm jag hade – grannarna sa att om vi tillsammans beslutade om en gemensam vedavverkningsplan och om jag hjälpte till med att ta hand om vindfällor då det stormar så skulle de köra hem veden åt mig – men eftersom jag inte ville vara med och planera eller ta hand om vindfällorna utan bara gillade att kvista så fick jag köra hem veden själv – konstigt, trots att jag hjälpte grannarna med att kvista en del. Eh - på min mark brukar det ju dessutom inte bli några vindfällor. Mmmm – snoozar nog lite till, om en stund kanske det blivit varmare. Kanske en dröm om fina varma dagar o milda kvällar…zz – köper jag en ny yxa …zzzzzzzz

gustafason sa...
15 april 2014 kl. 09:55  

Det pratas om att det bör införskaffas ny utrustning mm. Som någon sa tidigare här, om vi inte har personal att fylla dom uniformer vi har idag, framföra dom fordon som finns idag, skjuta dom vapen som finns idag. Ja då spelar det ingen roll om hur fin utrustning vi har.

Se över personalförsörjningen, se på vad kostnaden blir över en längre tid. Visst kostar kanske mer idag att göra en vpl arme igen. Men troligen billigare över tiden. Tvång kommer alltid vara billigare än frivillighet.

Utbilda 6 månader gröntjänst för alla. För att sedan få valet att kunna söka vidare 5 mån med inriktning, marinen, flyget, armen. Eller bli placerade i hemvärnet som krigsplacering och krav på avtals uppfyllnad under 5 år. Precis som tidigare repmöten.

Effektivisera utgifterna och få mer pang för pengarna.

Snigelmannen sa...
15 april 2014 kl. 13:03  

Hej
Nu är jag inte helt insatt i alla detta militära. men undrar om militärfrågor kommer att påverka valet det minsta.

1. Val har nog aldrig vunnits på militärfrågor
2. Det är förhållandevis få personer som hänger på försvarsbloggarna
3. Vem ska man rösta på om man inte vill rösta på den man brukar rösta på? Vem vill mer än något annat parti.

Vad jag försöker säga är att fåtalet frälsta försöker övertyga redan frälsta och man fastnar fort i ett icke kritiskt tänkande

Jag såg på svd en lista över de 10 länder med största militär budgetarna, nr 10 gör av med 51 miljarder, stämmer det att Sverige gör av med 41miljarder? och i så fall till vad går dessa pengar, någon som kan göra en redovisning.

Att vår försvarsförmåga inte är den bästa har även jag fattat, men är det mer pengar som är lösningen? Ofta är det inte bristen på pengar som är huvudorsaken till statliga problem, utan det brukar vara annat. Brist på -ledarskap, mål, nytänkande mm.

Någon som kan förklara för en oinvigd

MartinW sa...
15 april 2014 kl. 13:59  

Nej, val i Sverige eller få eller inga andra demokratiska eller semi-demokratiska länder har vunnits på militärfrågor och på sätt och vis är väl det något bra. Regeringar har däremot fallit eller riskerat att falla på grund av undlåtenhet att befatta sig med dessa frågor.

gustafason sa...
15 april 2014 kl. 14:50  

Vi har bla en något krånglig mtrl anförskaffning.

Vi utvecklar även mycket själva. Vilket blir en jättekostnad där pengar försvinner. Sen kan man titta på internfaktureringen. Vill minnas 3000kr för att få kragspeglar påsydda. Beloppet må vara fel men poängen kvarstår att fm inte är kostnadseffektiva

Magnus Redin sa...
15 april 2014 kl. 19:14  

Ett problem är att staten gör som en vanlig kommun som vill fejka att man satsar på skolan, man höjer anslaget och därefter även lokalhyran.

TwoKingsAndAQueen sa...
15 april 2014 kl. 19:53  

@Snigelmannen
Sverige ligger på 30:e plats i världsrankingen avseende försvarsutgifter för 2013 (se SIPRI http://milexdata.sipri.org/files/?file=SIPRI+military+expenditure+database+1988-2013.xlsx). Kan vara så att tionde platsens 51 miljarder i Svd är angivet i dollar? Sveriges Utgiftsområde 6 för 2014 är 47,2 miljarder svenska kronor och inkluderar även civil krisberedskap. Vidare är det inte helt lätt att jämföra försvarsbudgetar rakt av med andra länder. Vad ingår i försvarsbudgeten? Vi betalar 3-4 miljarder ur vår budget för hyra av lokaler staten redan äger, vissa länder tar kostnaden för internationella insatser från annan budgetpost än försvarets budget, svenska försvaret beräknas betala tillbaka ca 1 miljard från försvarsbudgeten då försvaret självt inte får flytta pengar mellan underposter i budgeten (vi underutnyttjar posten för internationella insatser) m.m.

Gustav sa...
15 april 2014 kl. 21:32  

Karin Petterson beskriver i AB kort och koncist firma Borg och Reinfeltds försvarspolitik det senaste året

Leif GW drev ju tesen om att Palme skulle varit CIA-spion
Undrar vad liknande tankegångar skulle leda till idag

Snigelmannen sa...
15 april 2014 kl. 22:35  

Hej
Tack för länken till Sipri. och alla svar/kommentarer.

Hitta inte svd artikel om försvarsbudget,kan varit dollar/euro, minns inte. Tror det var England som spenderade 51 miljarder (just nu i valfri valuta.

Den gnagande känslan av att det primärt inte är fråga om pengar kvarstår. Vet vi (de som bestämmer) vad vi ska försvara, mot vem och hur?

Jag tillhör dom som inte förstår vad ett "förrådsställt invasionsförsvar" är för något. Är det när man ställer en massa bra ha saker i ett förråd och hoppas på att de är kvar när de behövs? Om jag uppfattat bloggarna rätt så är väl förråden tömda?
MartinW sa...
16 april 2014 kl. 01:59  

Att England skulle kunna köra runt (exempelvis) sin krigsmakt med alla sina internationella insatser och att underhålla en kärnvapenarsenal med en budget på 51 mdkr kan vi glömma. Riktigt så dålig är inte FMs hushållning av sitt anslag. Men visst går det alltid att göra saker mer kostnadseffektivt. Frågan är bara vilka saker? Vad vill du få ut av vårt försvar? Om inte det målet definieras blir frågan vad FM ska kosta omöjlig att svara på. Att sedan saker och ting i allmänhet kostar pengar är vi nog överens om. Att sedan en uppräknad försvarsbudget från dessförsvarsanslaget slutadesvuppräknas mot kpi skulle motsvara cirka det dubbla mot idag ftån tidigt 90-tal kan vara värt att komma ihåg. Likväl att % av bnp minskar radikalt samma tidsperiod från högst i norden till lägst i norden.

Snigelmannen sa...
16 april 2014 kl. 11:01  

Hej
Hittade artikel: "världens 7 dyraste militärmakter" http://www.svd.se/nyheter/utrikes/svep-har-ar-varldens-sju-dyraste-militarmakter_3367330.svd?sidan=7

och det var som ni andra redan räknat ut angivet i dollar.

Hur mycket skulle vi behöva öka anslagen om vi gick med i NATO? Har jag fattat det rätt att de kräver att man lägger minst 2% av BNP.

Edis sa...
16 april 2014 kl. 21:23  

Snigelmannen

Det är väldigt svårt att bortse från det faktum att en större budget innebär utrymme att anställa mer personal, utbilda fler och mer, köpa fler och bättre vapensystem och ge större möjligheter till övning. Detta är i stort vad som kostar pengar i försvarsbudgeten och det är också detta som ger försvarsförmågan.

När det gäller SIPRI:s siffror, tänk på att de jämför försvarsspenderandet dollar för dollar. Vilken försvarseffekt man kan få för en dollar skiljer sig ganska väsentligt mellan olika länder. I väst, men våra höga lönekostnader så får man betydligt mindre försvar för en dollar än vad man får i ex. Ryssland eller länder där lönerna är ännu lägre.

Sedan kan man förstås få lite mer eller lite mindre försvar för pengarna beroende på hur man använder dem. Problemet för svensk del är att försvarsbudgeten har varit konstant krympande de senaste 20 åren. Hade försvarsbudgeten utvecklats i takt med BNP så hade den behövt vara ca 9 miljarder kr högre enbart sedan 2006, då nuvarande regering tog över. Varje år så har man alltså tvingats göra nya besparingar vilka läggs till de tidigare vilket gör det svårt att agera på ett långsiktigt sätt, och risken är att man vid varje besparing tvingas göra sig av med resurser vilka man tidigare lagt ut stora summor pengar på.

NATO rekommenderar att man spenderar 2% av BNP på försvaret, men detta är krav. Själva kostnaden för medlemsskapet handlar egentligen bara om medlemsavgiften vilket i sammanhanget är småpengar. Den stora vinsten är att vi inte behöver ha alla förmågor själva likaså att vi kan planera för ett gemensamt försvar. Idag utgår vi från att vi får hjälp om vi behöver det, problemet är bara det att någon hjälp är inte garanterad. Ännu mindre kan vi säga om hur denna hjälp ser ut och vet vi inte detta, hur ska vi då kunna se till att vi har förmågan att ta emot hjälp?

Unknown sa...
20 april 2014 kl. 20:39  

En annan partiledarintervju finna att läsa i SvD 20 april. Jan Björklund säger bl a följande på frågan "Hur reagerade du på den ryska interventionen i Ukraina?"

– Jag blev överraskad. Inte minst av brutaliteten. Egentligen borde vi kanske inte ha blivit det. Att Ryssland under Putin har varit på väg i den här riktningen blev tydligt redan 2008 när man gick in i Georgien. Med facit i hand så fanns det många varningsklockor. En kraftig militär upprustning, ett aggressivt tonläge och inte minst en växande brutalitet mot oppositionen på hemmaplan. Men jag tror att det i västvärlden finns en sådan enorm lättnad över Berlin-murens fall att vi inte riktigt har velat tänka att det här kan gå snett.

Dels ett klart erkännande av att Regeringen begått misstag men även ett försök till ursäkt. Nu blir det spännande att se hur Reinfeldt genom fru Widegren kommer att formulera sitt ansvar för underlåtenhetssynderna efter 2004 års försvarsbeslut och lackmustestet 2008.

Hela intervjun finns att läsa på följande URL http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/ledarsidan-portratt-pa-partiledarna-infor-valet_3481202.svd?sidan=4

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade