För första gången på 24 år


För första gången på 24 år kommer Försvarsmakten att 2017 genomföra en försvarsmaktsövning, d.v.s. en övning där hela Försvarsmakten övas gemensamt i att hantera ett angrepp mot Sverige. Senast detta inträffade var 1993 och övningen Orkan. Detta blir också första gången sedan dess som Sverige är skyldigt att anmäla en övning enligt Wiendokumentet, som syftar till att skapa och bibehålla stabilitet mellan länder genom att större övningar inte ska riskera att tas som upprinnelsen till ett angrepp. En skyldighet som Ryssland de senaste åren helt negligerat, genom att utnyttja dokumentets undantag för beredskapskontroller.

Få saker bygger så mycket förmåga och kan identifiera brister som måste avhjälpas som just att genomföra större övningar. Det är också ett av de absolut bästa sätten att hålla personalen motiverad, liksom att visa för allmänheten att det finns ett försvar och vad detta kan hantera. Alla dessa punkter är oerhört viktiga. Aurora 17 är också viktig på så sätt att övningen även kommer att öva emottagande av militärt stöd från andra länder, vilket Sverige idag är helt beroende av.

I veckan börjar i Norge en motsvarande övning av samma storlek, då årets upplaga av Cold Response handlar om att slå tillbaka en kvalificerad motståndares väpnade angrepp. Även denna övning är av yttersta vikt för det svenska försvaret då en av de två brigaderna som ställs mot varandra, leds av en svensk brigadstab från Boden. Bättre övning än så kan förmodligen inte uppbådas någonstans, särskilt då övningen både är omfattande, komplex och tidsutsträckt, samt det rör sig om en multi-nationell brigad med därpå följande möjligheter och friktioner.


Aurora 17
Cold Response 2016
Försvarsmaktens webbplats
Norska försvarets webbplats

7 kommentarer:

gbdcrvx sa...
1 mars 2016 kl. 11:22  

Finns det någon komplett förteckning över deltagande förband,(från alla länder)? Jag sökte men hittade "bara" de svenska och norska.

Unknown sa...
4 mars 2016 kl. 15:09  

https://twitter.com/wisemanswisdoms/status/705706067397885952

Du frågade mig (@Stoanksteen)om hur jag såg på att länder som t.ex. Norge, Tyskland och Danmark gjort bedömningen att man visst kan vara i försvarsallians med länder som Turiket och Ungern och samtidigt kritisera dem för den icke-demokratiska politik de för och att i så fall, varför för vissa i SV (däribland jag) ser det som oförenligt att gå i försvarsallians med dem? Om jag missförstod dig eller förvridit dig, rätta mig.

Jag vill mena att deras resonemang är giltiga och säkert genomtänkta, men deras slutsatser behöver inte vara samma som SV-riksdags, din eller min. Det handlar väl i slutändan om vilka fördelar och nackdelar man är villig att acceptera för att uppnå någonting.

Jag menar att vi inte borde ingå i försvarsallianser med Turkiet och Ungern för att det underminerar vår kritik mot dem och vårat demokratiarbete i omvärlden. Skulle vi välja att ingå i en militärallians med dem, så ser omvärlden att när det skiter sig radikalt, då har vi förbundit oss att stå på deras sida och skydda dem. De vet att vi kan gnälla hur mycket som helst men i slutändan så har vi ändå sagt att vi har förtroende för dem och litar på att de skall skydda oss och våra demokratiska rättigheter och vi att skydda dem.
Att välja att gå med i försvarsalliansen nu vore att åtminstone indirekt visa vårat mycket stora förtroende för dessa regeringar och länder, efter som vi binder något så centralt som skyddet av vår suveränitet till dem. I skenet av det, så menar jag att den kritik vi framför på övriga plan framstår som tandlös eller i värsta fall spel för gallerierna.

Frågan som jag ställde dig är jag fortfarande nyfiken på att höra ett svar på; Vad ser du som gränsen för vad andra NATO-medlemsstater kan syssla med innan du skulle tycka att det vore en dålig idé att bli medlem?

Wiseman sa...
4 mars 2016 kl. 17:01  

Hej Ko Nionollett!

Jag börjar med att (försöka) svara på din fråga. Jag har inte satt eller reflekterat över någon gräns. Jag anser att vi har betydligt mer gemensamt med medlemmarna i NATO än olikheter.

Här tror jag också att du och jag skiljer oss i vår syn på vad NATO är. Ofta används NATO i Sverige som ett begrepp eller uttryck för en överstatlig organisation med makt i sig. I själva verket är NATO en politisk sammanslutning där 28 medlemsländer ska komma överens om politiska beslut om säkerhet, där respektive medlemsland genom konsensuskravet har en vetorätt. Ingen kan tvinga någon annan till något. Det man förbinder sig till är att ställa upp för varandra vid ett angrepp på en annan medlemsstat, samtidigt som man äger rätt till motsvarande skydd. Alla andra beslut än just det kollektiva självförsvaret (artikel 5 i NATO-stadgan och artikel 51 i FN-stadgan) kräver konsensus, varför t.ex. Turkiet inte kan tvinga ett annat medlemsland till något.

Jag uppfattar din kritik röra de politiska och moraliska aspekterna på Turkiet och Ungern. Vad gäller Ungern så är vi redan allierade såväl politiskt, utrikespolitiskt och militärt med Ungern genom EU. Jag är också fast och fullt övertygad om att vi har mer påverkan och inflytande på Ungern och dess politiska svagheter som EU-medlemmar än om vi stod utanför. Detsamma gäller NATO-medlemskap, vilket jag har mycket svårt att se skulle vara kontroversiellt när det gäller Ungern.

Vad gäller Turkiet kan man ha, och bör ha, starka synpunkter på utvecklingen i landet. Det är också min erfarenhet efter att ha umgåtts med "NATO", d.v.s. personal i försvarsmakter runtom i Europa, att dessa har. Likväl så är min uppfattning att det är betydligt bättre för Europa (och även för Sverige) att ha Turkiet med som NATO-medlem än inte. Utan Turkiets NATO-medlemskap hade risken varit hög att vi haft ett ännu större krig i Mellanöstern än idag. NATO-medlemskapet verkar både som avskräckning för Ryssland och Syrien (och även andra länder historiskt) samtidigt som det i högsta grad bromsar Turkiet genom just att de övriga länderna kan påverka Turkiet utifrån den politiska processen i NATO. Här har också flera NATO-länder varit mycket starka i sin kritik mot Turkiet – och kunnat vara det utifrån NATO-kontexten.

Det säkerhetspolitiska problemet för Sverige och kritik mot Turkiet är att vi är i en kraftig beroendeställning gentemot Turkiet. Eftersom beslut i NATO bygger på konsensus skulle det krävas turkiskt samtycke för ett samlat NATO-stöd till Sverige i händelse av ett sådant behov. Turkiet brukar inte vara sent att nyttja liknande möjligheter, utan blockerade t.ex. amerikanska fartyg från att komma in till Svarta Havet under Georgienkriget, vilket inte hade varit möjligt om Georgien varit medlem.

Jag konstaterar att samtidigt som vi har denna diskussion så meddelar statsministern att Sverige stödjer fortsatta förhandlingar med Turkiet om ett EU-medlemskap. Det skulle därmed också innebära en svensk skyldighet att bistå Turkiet vid ett militärt angrepp (artikel 42.7) i Lissabonfördraget, samt att vi på sikt förenar vår utrikespolitik.

Anonym sa...
8 mars 2016 kl. 02:13  

Det är bra med stora militärövningar. Instämmer! Men det militärt allianslösa konungariket Sverige ska genomföra stora militärövningar utan hjälp från främmande makt, för att ge ett seriöst intryck.

EU är ingen militär allians, utan en politisk och ekonomisk allians. Således är EU-fördragets 42.7 i krigssammanhang en nullitet, vilket förklaras i artikel 222 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som också benämns Solidaritetsförklaringen:

” Artikel 222
1. Unionen och dess medlemsstater ska handla gemensamt i en anda av solidaritet om en medlemsstat utsätts för en terroristattack eller drabbas av en naturkatastrof eller en katastrof som orsakas av människor. Unionen ska mobilisera alla instrument som står till dess förfogande, även de militära resurser som medlemsstaterna tillhandahåller, för att
a) - förhindra terroristhot på medlemsstaternas territorier,
- skydda de demokratiska institutionerna och civilbefolkningen från en eventuell terroristattack,
- bistå en medlemsstat på dess territorium på begäran av dess politiska myndigheter vid en terroristattack,
b) bistå en medlemsstat på dess territorium på begäran av dess politiska myndigheter vid en naturkatastrof eller en katastrof som orsakas av människor.”

EU-fördragets 42.7 säger:

"7. Om en medlemsstat skulle utsättas för ett väpnat angrepp på sitt territorium, är de övriga medlemsstaterna skyldiga att ge den medlemsstaten stöd och bistånd med alla till buds stående medel i enlighet med artikel 51 i Förenta nationernas stadga. Detta ska inte påverka den särskilda karaktären hos vissa medlemsstaters säkerhets- och försvarspolitik.

Åtagandena och samarbetet på detta område ska vara förenliga med åtagandena inom Nordatlantiska fördragsorganisationen, som för de stater som är medlemmar i denna också i fortsättningen ska utgöra grunden för deras kollektiva försvar och den instans som genomför det."

Sverige kan, åberopande EU-fördraget, ej räkna med formellt bindande militär hjälp från varken republiken Finland eller Nato i händelse av krig.

Kristian sa...
11 mars 2016 kl. 14:24  

Om vi inte kan gå med i NATO för att det "underminerar vår kritik" mot Turkiet, förutsätter inte det att vi faktiskt kritiserar Turkiet? Så vitt jag vet har den svenska regeringen varit väldigt tyst om Turkiet (jag har inte hört ett ljud man jag kanske missat något) medan flera NATO-länder utalat skarp kritik bl a mot turkiska attacker på kurdiska styrkor i Syrien.

Samma sak med argumentet att vi inte kan gå med för det underminerar vårt arbete för nedrustning. Vilket nedrustningsarbete då? För 30-40 år sedan var vi väldigt aktiva men nu? Det nordiska land med flaggan i topp på det området är Norge. NATO-landet Norge. Sverige lyfter inte ett finger.

Unknown sa...
2 april 2016 kl. 18:53  

"Utan Turkiets NATO-medlemskap hade risken varit hög att vi haft ett ännu större krig i Mellanöstern än idag.""
---------------

Ehm, Turkiet köper olja av IS och många IS rekryter kommer genom Turkiet.

Norsk rapport: IS-olje havner i Tyrkia
Rystad Energy og Utenriksdepartementet har utarbeidet hemmeligholdt rapport.
http://www.dn.no/nyheter/energi/2015/12/17/1014/Tyrkia/norsk-rapport-isolje-havner-i-tyrkia


Och krigen i MÖ är startade på lögner om att Saddam "skulle attackera med massförstörelse vapen inom 45 min."

"The Iraqi leader has 20 missiles which could reach British military bases in Cyprus, as well as Israel and Nato members Greece and Turkey.
He has also been seeking to buy uranium from Africa for use in nuclear weapons. Those are the key charges in a 14-point "dossier of death" finally published by the Government today."
http://www.dailymail.co.uk/news/article-139703/Just-45-minutes-attack.html

Liknar mycket den uppblåsa antiryss kampanjen som pågår för närvarande.Sommarfararen sa...
7 april 2016 kl. 16:01  

"John Mynona" - ett namn som inte finns i Sverige överhuvudtaget. Att du är ett ryskt troll är ganska uppenbart. Det enda märkliga är att du inte inser att vi förstår det?

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade