Fortfarande huvudlöst

En vecka har nu gått sedan Sten Tolgfors avgick som försvarsminister och ännu syns ingen efterträdare. Det tycks allt tydligare att Tolgfors avgång ingalunda var den sedan länge planerade avgång man vid presskonferensen försökte göra sken av. Två tänkbara anledningar finns till att försvarsministerposten ännu inte besatts. Det ena alternativet är att man har svårt att finna en lämplig kandidat med "rätt" bakgrund alternativt en kandidat som kan godtas av alla allianspartierna.

Det andra alternativet är att det är svårt att hitta någon frivillig som är villig åta sig det i dagsläget utsatta arbetet som försvarsminister. Ett arbete som sannolikt inte blir mindre turbulent vad tiden lider och ju närmare valet 2014 vi kommer. Allt fler debattörer och även politiker från de egna alliansleden går nu ut och beklagar den skönmålning som pågått av försvaret sedan försvarsbeslutet 2009. Att få materielomsättningsbehovet, det nya personalförsörjningssystemet och radikalt ökade målsättningar att gå ihop låter sig inte göras inom nuvarande ekonomiska ramar och ju mer det skönmålas, desto svårare kommer näste/nästa försvarsminister att få det.

Materielbudgeten har de senaste fem åren halverats samtidigt som ett nytt dyrare personalförsörjningssystem införts. Några av konsekvenserna med det sistnämnda kunde man igår läsa om i  Dalarnas Tidning, där det berättas att verksamheten vid Älvdalens skjutfält kommer att minskas drastiskt. Anledning är att förbanden med det nya personalförsörjningssystem inte längre har råd att öva där när soldaterna ska betalas traktamenten och övningsdygnsersättning. Istället får förbanden inrikta sig på satsa på lokala och mindre övningar på de egna mindre skjutfälten. Följden blir också att utöver att personal på Älvdalens skjutfält kommer att sägas upp/omplaceras, kommer de förband som i alla fall väljer att öva där att på egen hand få sköta skjutfältet, dvs mindre tid för övning. Samtidigt går det nu nästan inte en dag utan att man hittar artiklar i lokaltidningar landet runt där verksamheten på landets många skjutfält ifrågasätts av olika intresseorganisationer.

I försvarsbeslutet 2009 talades det också om uppemot 2000 personer insatta över tiden i internationella insatser. Kostnaden för de pågående insatserna som omsätter ca halva den storleken ligger på mellan två och tre miljarder kr årligen. Det är med andra ord svårt att se att det skulle finnas ekonomiskt utrymme för att utöka de internationella insatserna. En ny försvarsminister måste också ta itu med frågan om nya internationella insatser för att hålla igång soldatrekryteringen, eftersom just de internationella insatserna utgör stora morötter för soldaterna, både i form av upplevelser, men också lönemässigt. Paradoxen är här att insatserna behövs för att kunna rekrytera soldater, medan stora delar av officerskåren börjar bli rätt krigstrött. Även avseende materiel innebär den ständiga internationella insatserna en stor belastning då materielparken slits oerhört hårt under skarp användning och därför måste omsättas mycket tidigare än planerat. Att få detta att takta med den ringa materielbudgeten låter sig inte heller göras.

Slutligen hänger också mycket av finansieringen av det framtida försvaret på att man ska lyckas trolla fram rationaliseringsvinster på 700 miljoner kr om året ur en rationaliserad försvarslogistik.

Det är som synes inget tacksamt och enkelt jobb som väntar den person som accepterar erbjudandet att fylla vakansen som försvarsminister. Tiden börjar nu rinna ut för en klädsam övergång. Ganska snart kommer Regeringens handlingskraft i frågan att börja ifrågasättas.

58 kommentarer:

Anonym sa...
5 april 2012 kl. 16:16  

Återinför värnplikt. NU. Använd Norge som mall. Gör det och vips-kommer allt bli otroligt mycket lättare igen.

Medel för att nå dit är att omgående omplacera genmj Michael Moore till t ex Älvdalens skjutfält. Utan telefon och utan NBF-relaterade IT-system.

Det parti som gör dessa åtgärder kommer vinna nästa val.

Anonym sa...
5 april 2012 kl. 16:57  

Wise !

Hör blicken utanför politikområde 6 och det finns ett tredje alternativ till varför det dröjer.

Helt klart är harmonin i alliansen inte vad den har varit så här drygt två år till nästa val. Vill Reinfeldt vinna ett val till så kan det finnas anledning att se över laguppställningen - "Toppa laget" - för att citera en annan statsminister med en annan färg...

Kan vara så att en större regeringsombildning är under uppsegling och kanske ligger i den att "Ge bort" politikområde 6 till något av de andra partiern i ett försök att blidka dem inför valupptakten & kanske få tyst på några kritiker !?

Wiseman sa...
5 april 2012 kl. 17:46  

16.57:

Det är naturligtvis också ett alternativ.

J.K Nilsson sa...
5 april 2012 kl. 18:14  

Älvdalden som skulle avvecklas efter Fb04, inte utan anledning. Kommer verkligheten i kapp nu?

J.K Nilsson

Magnus Redin sa...
5 april 2012 kl. 18:42  

Vilken försvarsbloggare skulle vilja ha jobbet?

Och vad behövs för att göra ett riktigt bra arbete?

Själv tror jag det behövs +25% budget, stenhårdhet så det inte blir +25% löner och materielkostnad inom befintligt försvar och en hotbild som inkluderar USA:s nedprioritering av Europa samt resurskriser.

Anonym sa...
5 april 2012 kl. 20:16  

Hör ni inte själva hur vansinnigt det låter. Vi måste genomföra insatser för att kunna rekrytera och därmed uppnå förmåga med våra stridskrafter. Försvarsmakten finns inte till för att kunna genomföra insatser vid behov, utan insatser finns till för Försvarsmaktens behov?

Det må så vara i någon praktisk mening, men ska vi okritiskt acceptera detta vansinniga faktum av hur vår Försvarsmakt har blivit utformad idag? Ska Försvarsmaktens behov diktera villkoren för svensk utrikes- och säkerhetspolitik, eller ska det vara tvärtom?

Snart kommer det väl krav på att insatserna innehåller tillräckligt mycket skarp strid för att kunna vidmakthålla soldaternas kompetens och duglighet. Om det inte är på riktigt och lite farligt, så kommer kanske ingen söka.. Är det för lite strid, så får man väl provocera någon part så det blir lite spännande och lockande för rekryteringen?

Det är viktigt att skilja på mål och medel. Locka till yrket så som det är istället. Detta resonemang verkar grunda sig i samma naiva föreställning som Tolgfors uttryckte vid sin avgång. Att han hade omformat en meningslös Försvarsmakt som bara stod hemma och samlade damm, till något som används och gör nytta. Ett försvar som har bidragit till mer än 200 års fred genom att användas i huvuduppgiften beredskap ter sig inte nödvändigtvis meningslöst i mina ögon. Jag upplevde aldrig mitt jobb som meningslöst, trots att jag inte var ute och sköt på Talibaner. Politiker och skattebetalare såg inte verksamheten som meningslös, men de kanske var idioter allihop med dagens mått mätt?

Dagens säkerhetspolitik och personalförsörjning är ett aktivt val av nya och annorlunda medel. Kanske mer kostnadseffektiva, ...hmmm... Målet med svensk utrikes-, säkerhets och försvarspolitik torde dock fortfarande handla om att beakta svensk säkerhet och Sveriges inressen, (som råkar sammanfalla med Europas idag). Det torde inte ha skiftat till att säkerställa Försvarsmaktens rekryteringsbehov för Försvarsmaktens intressen som ett självändamål, eller...

Nä, detta duger inte! Vansinnigt att det verkar så självklart att insatser ska betraktas som normaltillståndet. Målet, om än naivt, är väl en värld där inga insatser behövs längre? Om det blir för låg beläggning inom sjukvården får vi väl knacka några medborgare för att fylla kvoterna på akuten? Ju mer skador och sjukdomar, ju bättre och roligare för landstingen och vårdpersonalen? Hur ska man kunna rekrytera sjukvårdspersonal om det inte kommer in tillräckligt många svåra och därmed utmanande skador? Hur kul är det att vara brandman om det aldrig brinner? Låt tända på en rejäl brasa då och då, så att rekryteringen inte blir för dålig.

J.K Nilsson sa...
5 april 2012 kl. 20:22  

Tja Magnus, löner är faktiskt en fråga mellan arbetsgivaren och arbetstagarna. I nuvarande system så lär lönekostnaderna öka bit för bit och materielen är svårt eftersatt med enstaka bitar som sticker ut och är modern.

Men så länge vi inte har en en reell säkerhetspolitisk analys är det meningslöst med budgetökningar.

J.K Nilsson

Anonym sa...
5 april 2012 kl. 20:37  

Att övningsdygnen och traktamenten skulle vara ett hinder för Försvarsmakten att bedriva verksamhet på Älvdalen är nog en sanning med modifikation.

Med tidig planering kan detta budgeteras under året innan och den andra faktorn med att utnyttja övningsdygn under stridsskjutningsveckor ät tyvärr ett felaktigt sätt att hantera skattemedel för. Övningsdygnen avänds ej tyvärr för förbandsövvningar utan för att få arbetstiden att gå ihop.

Det finns nog många andra anställda som skulle vilja ha betalt i princip för tjänstgöring under ett dygn och sedan avsluta verksamheten vid 2200 tiden.

Att övergå till ett yrkesförsvar tar bedömt cirka 10 år med anledning av strukturella förändringar vari tex de nämnda arbetstidsbestämmelserna är otidsenliga och på sikt måste förändras och motsvara andra nationers för att överhuvudtaget få någon form av trovärdighet.

Anonym sa...
5 april 2012 kl. 21:09  

J.K

Ser man enkom till övningstrycket på närövningsfälten i södra och mellersta Sverige samt de större fälten Villingsberg och Älvdalen. Så är det svårt att se någon, annan än rent ekonomisk,anledning till att avveckla just Älvdalens skjutfält

Konsekvenserna skulle bli kännbara. Ytterligare tryck på redan hårt bokade/nyttjade mindre fält samt förlusten av en fullgod vinterutbildningsplattform för alla förband söder om Älvdalen.

// Lt Lars

Anonym sa...
5 april 2012 kl. 21:41  

Nej Magnus.
INTE mer pengar.
RÄTT saker för pengarna.

Mer pang och mindre PRIO, gender och innebandy alltså.

/Skattebetalare

Von Insider sa...
5 april 2012 kl. 22:16  

Wiseman for försvarsminister!!
Ta steget ut ur garderoben och skaffa dig ett riktigt liv utanför FM där du kan göra skillnad på riktigt!

Wiseman sa...
5 april 2012 kl. 23:00  

20.37: Instämmer i att övningsdygn används helt fel, t ex vid högvaktstjänst.

Återstår att se hur det nya systemet tas emot. Att ta bort jägarövningsdygnen och instifta ett enhetsbelopp lär inte gillas av de förband som tidigare varit storkonsumenter.

Kom också ihåg att ersättningar för övningsdygnen är resultatet av tidigare förhandlingar där lönenivåer och andra förmåner avståtts för att nå framgång i förhandlingen. Det är alltså ingen gratisförmån att få övningsdygnsersättning på samma sätt den fria officersutbildningen hjälpt till att hålla nere officerslönerna jämfört med andra yrken där man betalar för sin högskoleutbildning.

Wiseman sa...
5 april 2012 kl. 23:02  

Vom Insider:

Nytta genom att avgå första dagen? En försvarsminister beslutar ingalunda över utgiftsområdet. Det krävs betydligt mer för att lägga om en politik.

J.K Nilsson sa...
5 april 2012 kl. 23:46  

Lt Lars, var inte Fb04 något annat än ett ekonomiskt hoppressande? Något som sittande regering trollat med materielanslaget för att få ihop.

J.K Nilsson

sofliggaren sa...
6 april 2012 kl. 00:06  
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
H sa...
6 april 2012 kl. 00:47  

Eller så befinner sig den tilltänkta efterträdaren på sådan ort och befattning att ett snabbt offentliggörande är svårt/olämpligt? Har snappat upp rykten som tyder på att så kan vara fallet...

Anonym sa...
6 april 2012 kl. 02:25  

Har jobbat i firman i 20 år som officer. Velat bli så bra som möjligt inom mitt gebit.
Har dock aldrig velat åka på någon utlandsmission (kommer aldrig att åka på någon heller...) eller hoppats att något skall hända inom våra gränser, som många av min kollegor hoppats på... som jag upplevt det lite från sidan om.... "för att få pröva min kompetens som officer".
Ändå så "slår" jag dagligen kollegor på fingrarna som varit både på den ena eller den andra missionen.

Varför? Jo, dom har glömt att försvarsmakten är till för samhället, INTE att samhället är till för försvarsmakten!

Detta synsätt har jag uppmärksammat hos många av mina kollegor under min 20 år i yrket och som man gång på gång fått påpeka för dem.

Jag har till och med reflekterat över att en hel del av dem BEUNDRAR och DYRKAR den tyska krigsmakten före och under WW2... Skrämmande. Jag skäms att tillhöra samma yrkeskår som dom.

Ser fram emot en nystart i livet utanför grindarna.

Anonym sa...
6 april 2012 kl. 04:08  

Gustav Wasa sa...

Valresultatet från 2010 gäller fortfarande. Det nya arbetarpartiet behöver inte släppa en justitieminister utan jurkand eller en vapenvägrande försvarsminister. Det är först när de bägge delikventerna själva väljer att kasta in handduken, som det kan bli förändring. Ingen ville ju att Bea eller Sten Sture skulle bli ledsna i ögat.

Om Reinfeldt inte utnämner Anna Ibrisagic till ny försvarsminister, så minskar han möjligheterna att stärka sitt partis andel av unga, utlandsfödda, kvinnliga och norrländska röster i valet 2014.

Med Elmsäter-Svärd som tjänsteförrättande försvarsminister har han gott om tid att leta rätt på henne någonstans mellan Bryssel och Luleå.

Hon skulle bli en orädd försvarsminister med egen personlig erfarenhet av vad det innebär att sakna nationell värnkraft mot en hegemonisk storslavisk granne.

Anonym sa...
6 april 2012 kl. 04:10  

Gustav Wasa sa...

Valresultatet från 2010 gäller fortfarande. Det nya arbetarpartiet behöver inte släppa en justitieminister utan jurkand eller en vapenvägrande försvarsminister. Det är först när de bägge delikventerna själva väljer att kasta in handduken, som det kan bli förändring. Ingen ville ju att Bea eller Sten Sture skulle bli ledsna i ögat.

Om Reinfeldt inte utnämner Anna Ibrisagic till ny försvarsminister, så minskar han möjligheterna att stärka sitt partis andel av unga, utlandsfödda, kvinnliga och norrländska röster i valet 2014.

Med Elmsäter-Svärd som tjänsteförrättande försvarsminister har han gott om tid att leta rätt på henne någonstans mellan Bryssel och Luleå.

Hon skulle bli en orädd försvarsminister med egen personlig erfarenhet av vad det innebär att sakna nationell värnkraft mot en hegemonisk storslavisk granne.

sofliggaren sa...
6 april 2012 kl. 07:20  

@anonym 20.16

Fråga en hungrig läkare eller sjuksyster på akuten vad de hoppas på under ett helgpass. Om de svarar ärligt så hoppas de på något smaskigt trauma-fall.
Inte för att de vill se lidande, utan för att om det ändå skall ske så vill man vara med. Vara med och göra nytta. Vara med där det händer och känna mening med all träning.

Så länge våra politiker och militära ledning inte uppfattar och agerar på säkerhetspolitiska förändringar i vårt närområde, kommer heller inte soldaten förstå nyttan eller meningen med att träna för att "samla damm".

Anonym sa...
6 april 2012 kl. 08:13  

Bloggen och alla korkade militärer får skylla sig själva, ni röstar på moderaterna, nu sår ni vad ni skördat.

Anonym sa...
6 april 2012 kl. 09:58  

Hej

Avseende bemanning på olika skjutfält

FMORG 13 är ett "hopkok"
Lägg alla Regementes organisation bredvid varandra
Då kommer du att uppröras hur OLIKA det ser ut UTAN MOTIV.
Både stab, skjutfält mm
Hela FMORG 13 är orealistisk, dessutom vill ingen på HKV förklara varför det är olika.

Det kommer att "krascha" i år 2013 när allt som förband har angett måste bort ändå ska göras enligt Utkast DUP 2013 och kommande texter om verksdamhetsuppdrag
Problemmet är att HKV tar inte åt sig av detta utan bara kör på

Inte förrän bemanningen i HKV utgörs av vakanser samt OR befattningar på fel ställe kommer man att Vakna men Tillnyktring tar längre tid..

Markstridare

Anonym sa...
6 april 2012 kl. 10:18  

En reflektion om övningsdygn...

MAn kan nog hävda att man kan lägga ut övningsdygn vid Skjutveckor
Om det är ett förband som har verksamhet i syfte att samträna sig..

Vad är ett förband i avtalet?
Allmänt anser jag att ÖD borde kunna användas när det behövs för verksamheten, ex:
-IBSS, Skjutveckor, Nattutbildningar( mörker, körning, skjutning mm)

Kort sagt när det ska läggas arbetstid mellan kl 2300 och 0500 använd ett ÖD då.

Skulle man titta på alla "stolligheter " om ÖD så är det inte högvakten man ska ge sig på utan
-CJSE (är väl inget FÖRBAND som samtränar där)
-Motorutbildningar
-UGL
Det finns många ex här...i denna flora av felaktigheter.

Nej låt det som behöver få ÖD få det, sålla i annat.
Men nu är det högvakt som kommer upp för soldaterna kostar pengar, men detta visste FM/FML/LEDSPlanEk/PROD mfl redan 2009 i nära nog exakta kostnader, är redovisat.

Markstridare

Anonym sa...
6 april 2012 kl. 10:47  

@markstridare; Bara att hålla med. Öppna Ag BoK excelmapp och välj lite godtyckligt att jämföra olika regementen och flottiljer-jag väljer de benämningarna framför "verksamhetsställen"- och precis som Markstridaren angav så saknas alla former av likheter.

Det enda som verkar gemensamt är att det nu är VIKTIGT att skapa ett klassamhälle inom Försvarsmakten. OR, OR,OR-ska skohornas in till varje pris.

Samtidigt verkar det vara mycket få av majorer, överstelöjtnanter och, kanske, överstar som ser sig själva i rollen som OR. Det är "nån annan" som är OR tydligen.

Det viktiga är istället att skapa en segregerad organisation där det finns överklass och underklass.

En förklaring borde kanske till från HKV angående den organisatoriska röra som redovisas så tydligt i Ag BoK excellakan-nu om bågonsin borde ju organisationen vara välputsad och likformig, varför är den inte det?

Eller kanske så behöver den inte vara det-och därmed behöver kanske det inte vara så infernaliskt fascistoida beteenden med omstruktureringshoten-t ex att jämföra Försvarsmaktens omorganisation med hur ett truckföretag gjorde vid en omorganisation mellan två orter med drygt 2 mil mellan verksamhetsställena.

Fakta är att FM idag stödjer sig på det rättsfallet i Arbetsdomstolen när man tänker omplacera personal till nya arbetsorter kanske 100 mil från där medarbetaren tjänstgör idag.

Facket, det jamsar med och tycker att det är ok med denna AD-dom. Beklämmande platt och så grymt lågt. Facket är närmast att förakta för den otroligt låga profil som Freskers ballerinor håller.

Uppmaning till Fresker; anställ på projekbasis 10 stenhårda arbetsrättsjurister som i ATO-perspektiv ska granska varenda millimeter av Dahles omstrukturering. Nu om någonsin behövs hård malla av facket-eller fortsätt att jamsa om en hundralapp i RALS om det är intelligensnivån..... Berätta bara för medlemmarna vilken ambitionsnivå facket tänker ha.

Glad påsk förresten!

Anonym sa...
6 april 2012 kl. 11:47  

Moderaternas problem är inte att de aktivt drivit fram så många förändringar, utan att de passivt och oengagerat låtit föregående försvarsbeslut och inriktningar rulla på, oavsett vad som händer längs vägen. Den nya säkerhetspolitiken som ligger till grund för den förändrade Försvarsmakt vi ser idag, klubbades i riksdagen 1996 under socialdemokratisk ledning. Utformningen av dagens Försvarsmakt följer riktlinjer och visioner från den försvarsberedning som verkade innan moderaterna tog över, t.ex. långtbortistandoktrinen, materiel- och personalförsörjningen. Sedan maktskiftet har ingen försvarsberedning funnits.

Problemen vi svär över är grundade under socialdemokratisk ledning. Moderaterna svär vi över för deras avsaknad av ledning överhuvudtaget. Det är inte politiken som är problemet, utan det totala politiska ointresset för sakfrågorna, t.ex. att göra en säkerhetspolitisk analys som ligger till grund för beslut om Försvarsmakten. Oengagerade och okunniga klantarslen och proffstyckare - oberoende av partifärg.

Här finns väldigt dålig jordmån för partipolitisk pajkastning.

Anonym sa...
6 april 2012 kl. 12:08  

Det parti som driver frågan om ett återupprättat värnplikssystem med Norge som förebild ska få min röst.

Magnus Redin sa...
6 april 2012 kl. 12:09  

Vad 17 är "OR" och vad har det att göra med försvarets förmåga?

Kommentarerna visar att det är rörigt och ineffektivt men röran är obegriplig för de som inte är del av den.

J.K Nilsson sa...
6 april 2012 kl. 12:58  

Markstridare, ÖD används för att slippa arbetstidsplanera personalen. D.v.s under övningar när du inte kan förutse att ett eldöverfall skall ske så skall den anställde pallra sig ut i eldställningen utan att det skall bli övertid. Din tropp/pluton står vid en marinbas och fem minuter efter att ditt skift slutar så kommer flera fartyg i stället för som planerat ett och så kommer det att vara resten av övningen och då skall du inte planeringstillägg för att pallra dig tillbaka för att återfylla bränsle m.m. För flygteknikern så innebär ÖD att AOC kan starta två rotar samtidigt utan att det blir övertid för att återhämta flygplanläget, kompanichefen/plutoncheferna kan beordra tekniker i vila om det uppstår ett stando i övningen för att senare kunna använda teknikerna utanför den planerade arbetstiden.

ÖD läggs inte för utbildningar när verksamheten kan planeras utan att det får negativa konsekvenser för vilken uteffekt förbandet inhämtar förmåga till. D.v.s. Högvakten torde inte behöva planeras mot ÖD.

J.K Nilsson

Anonym sa...
6 april 2012 kl. 13:47  

Replik till Mgnus Redin; javisst-en förklarande text till innehåll är såklart alltid på sin plats. Nu tror jag i och för sig att du personligen är såpass insatt att din frågeställning är mer allmänt inriktad-vilket är jättebra.

AG BoK; FM Arbetsgrupp för ensning av Befattningar och Kompetenser. Denna arbetsgrupp formades under senhösten ifjol som en slags "tratt" att passa in personalens kompetenser i den nu "allenarådande" InsatsOrganisation 2014-IO14.

Till detta ska även en liten mängd "fabrikspersonal-tillverkning av insatsförband" finnas-en Basorganisation 2013(fn). Verksamhetsmässigt kan man konstatera att det förhåller sig på det omvända sättet-det är väldigt LITE insats och väldigt MYCKET produktion....

OR-NATO-förkortning för "Other Ranks"-underofficerare-och i Sverige en helt ny skapelse. Inte ens ett nationellt befälssystem har Sverige kvar-allt ska vara NATOanpassat. Sverige är mer NATOanpassat än vad Norge är, än vad Tyskland är, man kan fråga sig varför?

Med underofficerssystemet har en befälsunderklass skapats. Denna kan man hålla tillbaks löner för, och som officer kommer man alltid att kunna hävda att man vet mer om saker och ting än vad underklass-underofficeren-vet.

Det kommer ta minst 30 år för den svenska Försvarsmakten att anamma detta system med underofficerare som ska stå för kompetens och officerare som ska stå för ledning.

Detta beror främst på att det inte finns några förband kvar att leda. Det kommer dröja årtionden innan en egentlig ledningssturktur etablerats med den nu inslagna vägen.

FM har även i det sk Omstruktutreringsdirektivet från i februari 2012 hävdat att det går att omplacera personal till nya arbetsorter-var som helst i Sverige. Bl a stödjer sig FM på en dom i Arbetsdomstolen som heter AD 1994 24, 2009 50 samt 2011 30. Där kan man läsa om bl a en enskild tandläkares äventyr, en VVS-firma samt ett truckföretag i Ljungby som ville flytta sin verksamhet till Lidhult. Denna förflyttning av verksamhet var 25 km. Försvarsmakten använder dessa domar i Arbetsdomstolen som verktyg för att hävda att det minsann går att flytta personal 1000 km utan att bry sig det minsta om att medarbetaren kanske är ensamstående med barn på halvtid.....

FM tycker alltså att Sveriges försvar är jämförbart med en VVS-firma eller ett Truckföretag. Man tackar!

Och Officersförbundet står i kulissen och gör egentligen arbetsgivarens jobb- i alla fall gör Officersförbundet inget för att spänna upp debatten och tycka till om det oetiska i Försvarsmaktens omstrukturering.

Anonym sa...
6 april 2012 kl. 16:16  

Hej JK Nilsson

JAg anser du ha rfel om högvakten, den är på ÖD idag
Men av kostnadsskäl vill man lägga den på arbetstid.
Då får man väl göra det och ha minst 2 avlösningar per dygn så arbetstiden går ihop (14 h max per dygn) Sen kan invid jobba 3 sdana pass i veckan = 42 h ger fullgjord vecka.
Nej gör bevakningsvht på ÖD.
Tänk när något händer på slottet och patrullen vill ha förstäkning ..? Är det övertid
Och har personalen jourrum enl Arbetsmiljödirektiv..Eget rum, var då??

Ibland gör FM egna stora självmål...
Det som är bra för soldaten skall motarbetas även om det är bra för arbetsgivaren.....snurrigt

Markstridare

J.K Nilsson sa...
6 april 2012 kl. 16:43  

13:47, att Försvarsmakten kan flytta folk på det sättet beror på att Försvarsmakten är en myndighet, en arbetsgivare. Kommenderingar har gjorts förr utan att någon kunnat göra något åt det men är det ett permanent byte av verksamhetsort så blir man uppsagd p.g.a. arbetsbrist på den gamla orten och om man inte vill flytta så åtnjuter man tillgång till trygghetsstiftelsen. Vilket dina VVS-gubbar eller truckers inte kan.

Dessutom i den här lösningen, något som inte många pratar högt om, är att arbetsgivaren vid en övertalighet på ett ställe måste titta runt på alla förbanden innan denne kan säga upp en arbetstagare.

Officersförbundet vet om problematiken men vad kan de göra åt att försvarsmakten balanserar precis på stupet till olaglighet? Klaga på SvD.s brännpunkt att man slutat samverkan i oenighet?

J.K Nilsson

J.K Nilsson sa...
6 april 2012 kl. 20:53  

Markstridare, ÖD bör inte användas för att man inte kan, vill eller ha råd att styra upp högvakten. Jag vet att högvakten är bemannad efter att man slimmat personalstyrkan och har ÖD.

Jag tror visserligen att det kommer att bli dyrare att lägga högvaktspersonalen på lista och ha en extra styrka på jour. Visst är ÖD smakligt för soldaten och vaktchefen men nog borde man ha lön för sådan verksamhet i stället för att förlita sig på ÖD för att få upp lönen? Jag tror att det lönar sig att jobba på lönen istället för ÖD, särskilt nu som man har tagit bort uppräkningen av dygnen.

J.K Nilsson

Anonym sa...
6 april 2012 kl. 21:26  

@ J.K Nilsson

I det nya arbetstidsavtalet så blir det maximerat hur många timma jour samt ÖT ( totala summan av de bägge) man kan under ett år. med Jour på arbetsplatsen för högvakten så kommer vi behöva en Livbataljon till !!..

Tänk först tala sen...

ngt att tänka på J.K

Wiseman sa...
6 april 2012 kl. 21:47  

Tillämpningen av övningsdygn visar hur urvattnade kollektivavtalen egentligen blivit. För att lösa verksamheten trollar man med knäna och genar i kurvorna för att lösa daglig verksamhet.

Det är ytterst olyckligt att man i den nyss genomförda förhandlingen mellan arbetsgivaren Försvarsmakten och Officersförbundet inte tog tag i den här frågan. Övningsdygn används numera som ett sätt att få ihop arbetstidsplaneringen när timmarna inte räcker till för även reguljär verksamhet, vilket är långt ifrån det ursprungliga syftet. Att döma av uttalanden från PersS kommer man att slå ner hårt på felaktigt användande av ÖD. Är man då beredd att betala ARA-standard för personalen enligt gällande kollektivavtal? Tveksamt. Ändå är enda sättet att beordra ett annat boende än det för statlig anställning gemensamma ARA att krigförband övas i sin krigsuppgift och att det finns en övningsmålsättning med boendet, t ex stridsförläggning. Det är svårt att hävda att så är fallet vid t ex högvakt eller Viking osv.

Rimligtvis borde det gå att förhandla fram en lösning mellan FM och OF avseende "högvaktsdygn". Att det tog flera år för FM att förhandla fram ett chefsavtal, tyder på att så inte kommer att ske i första stunden.

Anonym sa...
6 april 2012 kl. 22:07  

Det är bara att alla börjar i FV, där är ju stridsförläggningen hotell. Gedigna övningsdygn ! / Martin F21

J.K Nilsson sa...
6 april 2012 kl. 22:39  

21:26, precis som Wiseman skriver så är det en jakt på övningsdygn. Inte ens krigsförband under övning får tillräckligt antal ÖD att använda. Först när man kan visa på att listplanering omöjliggör övningen (14h i tjänst)delades två extra ÖD ut på nåder. Så ja, jag inser att vi kommer att få sätta upp en livbataljon till för att kunna hålla högvakt.

Men ja, jag tycker fortfarande att ÖD inte skall användas för att lyfta upp lönen. Hellre då att arbeta för att för att få upp lönen på riktigt. Det gynnar oss alla.

J.K Nilsson

Anonym sa...
7 april 2012 kl. 09:23  

JK Nilsson kl 1643; Jag hävdar du har fel i ditt påstående. Vore mycket intressant om du har nya "data" i ärendet med Arbetsortsbegreppet i LAS eller om du bara rapar upp det Officersförbundet kom dragande med för ett par veckor sedan.

Jag vill med bestämdhet hävda att Officersförbundet gjort sig väldigt platta i Omstruktureringsarbetet och i praktiken springer Arbetsgivarens ärenden.

In med några riktiga arbetsrättsrävar och syna mycket noga vad omstruktureringsarbetet har för faktisk legitimitet.

Ett tips där är att sluta betrakta all personal som kollektiv vid alla tillfällen. Välj att betrakta enskilda anställdas problem med t ex en omfattande och lång flytt till ny arbetsort och gör rättsfall av detta.

Härom veckan läste jag att Chefsingenjörens fackförbund lagt sig platt och gått med på den förlikning som Försvarsmakten erbjöd i fallet med hur Chefsingenjören blev uppsagd via SMS.

Är det så ett fackförbund ska göra? Här behövs bufflighet från facket-iatt facket följer ungefär samma etik mot arbetsgivaren som arbetsgivaren mot de enskilda medarbetarna. Gå inte med på förlikningar utan sätt upp prtejudicerande rättsfall och driv ärenden.

Våga nånting-någon gång.

J.K Nilsson sa...
7 april 2012 kl. 12:06  

Vilket arbetsortsbegrepp i LAS? LAS skyddar inte anställning på ort utan det är Arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. Finns det arbetsbrist på en ort så skall det skapas turordningskretsar beroende på enheter och arbetstagarorganisationers avtalsområden enligt §22. Företrädesrätt till arbete baseras på anställningstid och ålder. Finns det möjlighet till omplacering så skall det tas i beaktande och här anses det att en omskolningstid på 6 månader är skälig.

AD problematiserar om ortsbegreppet där arbetsgivare har velat lägga samman två orter till samma driftsenhet eller splittra till flera driftenheter.

I fallet med Försvarsmakten så vet vi inte om det efter ansökningarna om avgångsvederlag för officerare 56 eller 57 år fortfarande finns en total övertalighet som måste lösas ut. Däremot så kan försvarsmakten lösa bemanningshål och matcha antalet rader på en ort genom att helt sonika beordra den anställde. Det har gjorts förr och vägran anses som arbetsvägran, saklig grund för avsked.

Det är inte helt lätt det här. Eftersom arbetsgivaren har sagt att "överblivna" kan sägas upp p.g.a arbetsbrist så får ju arbetstagaren tillgång till Trygghetsstiftelsen. Annars arbetsleder försvarsmakten arbetstagaren till den nya orten och då får denne ta ställning om denne vill idka arbetsvägran. Eftersom det generellt inte är en frågan om omlokalisering av verksamhet till ny ort så kan inte Trygghetsavtalet gälla om inte arbetsgivaren anmäler det till trygghetsstiftelsen.

Så jag kan för mitt liv inte se hur försvarsmakten bryter mot LAS genom att göra som dom gör nu. Dom är i ytterkanten men det finns inget att ta på.

J.K Nilsson

Anonym sa...
7 april 2012 kl. 12:33  

JK Nilsson kl 1206; Det är just dessa LAS-spetsfundigheter som är mycket viktigt att för ett koppel MYCKET rutinerade arbetsrättsjurister att i ett ATO-perspektiv gräva i.

LAS anger; ""6 c § Senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta skall arbetsgivaren lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Om anställningstiden är kortare än tre veckor, är arbetsgivaren inte skyldig att lämna sådan information.
Informationen skall innehålla åtminstone följande uppgifter:
1. Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplatsen.""

Just de sista delarna, namn och adress samt arbetsplatsen är otrolgit viktiga att jurisdiskt problematisera ikring.

I fallet med CargoTech i Ljungby-Lidhult var det i slutänden närheten mellan de båda orterna som sannolikt gjorde att AD beslutade som de gjorde. Här är det en jättemöjlighet för Officersförbundet att ta initiativ och avkräva bättre juridisk redovisning-eller föregripa och hävda att byte av arbetsort med de avstånd som är aktuella för FM del, mer än 100 mil i vissa fall är lagvidriga.

En annan intressant LAS-aspekt är denna; ""6 b § Vid övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet från en arbetsgivare till en annan, övergår också de rättigheter och skyldigheter på grund av de anställningsavtal och de anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången på den nya arbetsgivaren. Den tidigare arbetsgivaren är dock också ansvarig gentemot arbetstagaren för ekonomiska förpliktelser som hänför sig till tiden före övergången. Detta stycke gäller även arbetstagare i allmän tjänst och på sjögående fartyg.""

De officerare som var anställda före 1994, och därmed före övergånmgen till en gemensam FM-myndighet, borde kunna åberopa LAS 6b. Detta har Officersförbundet inte sagt ett smack om.

Igen, sätt ett gäng av de bästa arbetsrättsjuristerna i landet på projektanställning hos Officersförbundet och börja nysta i Dahles omstruktureringsdirektiv.

J.K Nilsson sa...
7 april 2012 kl. 14:52  

12:33, Arbetsortbegreppet har AD redan pratat om redan. I min fantasi kan jag inte se hur vi kan slå ihop olika verksamhetsställen till ett. Möjligtvis kan vi splittra verksamhetsställen.

Dock behöver jag inte snärja in mig mer i juridiken. Däremot kan jag konstatera att den här hanteringen, om den sköts på rätt sätt ändå kommer att innebära att det slutar enligt dina farhågor fast på ett oantastligt sätt.

Just nu så skjuter FM sig själv i foten gång efter gång. Skulle man ta strid så kommer säkert arbetsgivarverket in i bilden och då blir det räfst och rättning.

Pre 94-anställda kommer nog att ha svårt med LAS 6b. Den omorganiseringen syftade till en myndighet. De rättigheter och skyldigheter som avtalats är det som gäller. Stationeringsorten/arbetsorten är ingen rättighet eller skyldighet i ett anställningsavtal om det inte specifikt nämnts. Anställning med fullmakt är ett exempel på rättighet men också med medföljande skyldigheter.

J.K Nilsson

Anonym sa...
7 april 2012 kl. 15:40  

Och vad är Officersförbundets upppfattning? Tänker Officersförbundet ta medlemmarnas rädsla på allvar?

Det Officersförbundet hittills presenterat är riktigt platt och andas ingen som helst ansats att kämpa mot den riktigt usle arbetsgivaren.

Kommer något alls ut från Officersförbundet? Varför ska någon vara medlem när medlemmarna ändå inte får något stöd från detta fackförbund "när det gäller"?

Anonym sa...
7 april 2012 kl. 22:11  

@JK Nilsson 1258
Tyvärr så har du fel. ÖD används även under perioder-övningar när arbetstiden bättre hade kunnat inplaneras. Det finns ett otal exempel när detta har skett och sker på slentrianmässig basis pga av ett arbetstidsavtal som ej medger tex mer än 48 timmars arbetsvecka. Vem tusan tillät detta i förhandlingarna. Finns många exempel på på skjutveckor runt om i Sverige där ÖD används för frekvent och oansvarslöst.

Slutligen så kan man väl också kommentera att igenkänningsfaktorn högvakt är väldigt hög eftersom alltid detta kommer upp som exempel.

Betalar hellre ut ÖD till soldater som går högvakt och som kan få rycka ut på patrull oväntat än olika skolor runt inom FM och förband där man alltid lägger ut 3-4 ÖD per skjutvecka.
Det finns också en tyst överenskommelse på förbanden för detta eftersom att befälen får längre semesterledigheter och att 1-2 befäl per månad får kvalificerad övertid i månaden på nollade fredagar. Aldrig fel med en tusing extra i lön.

J.K Nilsson sa...
7 april 2012 kl. 23:25  

22:11, ja jag vet hur man gör på en del förband. Vissa har till och med ÖD för miljöträning att åka SISU, PBV eller vad nu förbandet skall ha. Andra förband får inte ens ta ut ÖD för hela den övande truppen. Jag talar om hur ÖD är tänkt att användas och vad arbetsgivaren vill få ut.

Visst fasen är det schysst med lite extra slantar men nog borde man som sagt var ligga på lite hårdare för att dra upp lönen.

Jämförelsevis så drar vissa kullare till mig in mer än mig per månad trots en markant lägre I-lön. Dom har inget problem att få ut ÖD samtidigt som mitt förband helst skall öva riktiga övningar utan ÖD. Nej, se till att få ut riktiga löner och lägg ut ÖD där de behövs.

J.K Nilsson

Anonym sa...
8 april 2012 kl. 00:16  

Hej

Använd ÖD när det passar av vht-skäl, inte av rättvisa.
Tror inte vi kommer längre i detta ämne.
Även soldater tjänar pengar och ledighet med ÖD.

Markstridare

Nicke sa...
8 april 2012 kl. 09:38  

Det känns ibland som att ju högre i-löneläge det är på förbandet desto snålare är man med ÖD/SD...

Anonym sa...
8 april 2012 kl. 09:49  

ÖD är enligt min mening ett av det sämsta i våra avtal.
Jobba 24h, avräkna 8h, få 8h ledigt, få en struntsumma.... Det saknas 8h betalning, mina damer och herrar!!! Vi bjuder på 8h arbetstid varje ÖD vi gör, och vi gör det gratis och med glädje!
Well, tänk igen. Återigen, ÖD är ett av våra sämsta avtal som finns i FM.

Jag vill ha betalt för alla mina timmar!!!

J.K Nilsson sa...
8 april 2012 kl. 09:58  

Jamen det är ju det jag säger, använd ÖD när det är påkallat men inte i stället för att arbetstidsplanera när man kan arbetstidsplanera. Förvisso skulle det kunna bli billigare för alla parter men då får man försöka förhandla till en annan lösning.

Jag tycker det är märkligt när du säger att det finns en tyst överenskommelse på förbanden att använda ÖD för att kunna dryga ut lönen när det finns förband som inte ens får ÖD för att kunna bedriva en övning.

Det handlar inte om rättvisa, jag struntar egentligen fullständigt om du har 48 ÖD fler än mig, det handlar om att vi får höra att kostnaden för ÖD är så hög i FM att vi måste snåla och hellre offrar övningseffekt än att lägga på nio ÖD till på hela den övande truppen. För att kunna upprätthålla verksamhetssäkerhet och genomföra övningen i förhållande till kraven som är satta så fick vi på nåder två extra ÖD. Det saknas sju ÖD för att vi skulle kunna öva enligt vår KFS.

J.K Nilsson

Sinuhe the Egyptian sa...
8 april 2012 kl. 16:57  

Man kan fundera över vem som blir nytt statsråd. Mitt tips är Annicka Engblom eller Gunilla Carlsson (biståndsministern). Karin Enström har inte synts till mycket det senaste året och Henrik Landerholm lär inte vara särskilt het för posten.

Gunilla Carlsson är mitt tips.

GMY

Sinuhe

Anonym sa...
8 april 2012 kl. 17:00  

Eftersom de inte utkrävs ansvar uppe i organisationen enlig ÖRA så lär det inte krävas ansvar längre ner heller angående tex ÖD som kompensator för dålig planering och för att skapa billiga ledarskaps poäng.
Officer

Anonym sa...
9 april 2012 kl. 19:36  

ÖD är den planerade arbetstiden om den inte går att planera på annat sätt. Om förbandet är övat kan förmånerna ändå vara ÖVA istället för ARA, det hänger inte ihop med arbetstidsplaneringen. Tror att det är där det uppstår missförstånd...

Anonym sa...
9 april 2012 kl. 23:41  

Tänk att det var bättre förr, ju förr desto bättre. Minns tiden då Karolinerna spred skräck i Europa. Det vore väl ett perfekt system att gå tillbaka till? Låt Sverige bli en stormakt igen!!!

Men, det blir taskig lön, inga ÖD, ingen ÖT, tvång till utlandstjänst (sällan mindre än 20 år i rad). Däremot fick man både sprit och plundra med jämna mellanrum. Med lite tur behövde du inte ens betala uniformen heller. Men vi var vassa!!!

Nåväl, sluta gnäll och vara grinig pga din egen situation i det här. Kom med en egen lösning som inte bygger på att återgå till det system "jag" är uppväxt med därför det var bra. Därför att även om vi återinför den älskade värnplikten så kommer antalet ungdomar ändå inte att öka. Lönen kommer ändå att öka för anställda och materiel blir dyrare, vi kommer fortfarande ha en personalstruktur som ser ut som en upp- och nervänd triangel. Värnplikten löser inte dagens problem lika lite som återgång till den indelta soldatens tid skulle göra.

De kollegor ni sprider galla över på HKV var sannolikt kursare med dig för ett antal år sedan. Han har inte blivit dummare och sannolikt inte elakare heller. Tänk på det, hjälp honom istället! När chefen och ledningen inte når hela vägen så hjälp honom.

En icke-bakåtsträvande FM anställd

Anonym sa...
10 april 2012 kl. 08:40  

Tror inte det. Chefen vill inte ha någon hjälp, han vet bäst själv!

Civilisten sa...
11 april 2012 kl. 16:43  

Apropå huvudlöst...
Har ni läst försvarsmaktens nya resedirektiv som började gälla 2012-04-01?
FM försöker här "spara" på våra skattepengar genom att vi ska vara restriktiv i vårat resande och boende. Detta är en god tanke men fullkomligt uddlös när den bara gäller vissa inom FM, undantagna är OF och CF 9, 8, 7.
Jag har för mig att officerskåren är rätt stor inom FM så var gör man besparingarna?
Är det detta som är FM värdegrund, att göra skillnad på person och person beroende på vad denne tillhör för kategori?
Jag tycker att det ska vara lika för alla oavsett befattning eller grad.

Civilisten

Anonym sa...
11 april 2012 kl. 20:41  

Det kan väl inte vara så att alla tilltänkta kandidater känner till att vi har problem med såväl personalförsörjning som materielförsörjning som med själva syftet med vår FM (samt kanske några andra Svarte Petter som vi andra inte känner till) och att dessa problem inte låter sig lösas utan ett rejält omtag

Och eftersom ett omtag inte är sannolikt så tackar de nej

Eller så har firma Schlingman, Borg och Reinfeldt kommit fram till att det är Helt om som gäller (fast inom givna eller minskade ramar) och då blir det kanske inte lättare att hitta kandidater...

Anonym sa...
11 april 2012 kl. 23:02  

Hej

Delar uppfattningen om rese-reglementet
HKV styr snart allt.
Det är detta som är FM egentliga kaos.
Ge mandat ut, uppdragstaktik...
Neeej...Centralstyr= inga beslut i tid och kommer det så är det mest "skit", ofärdigt, ogenomtänkt som ej går att motivera seriöst (ex FM Org 13)

Detta är VÅR VERKLIGHET och den blir nog sämre innan den blir bättre

Markstridare

Anonym sa...
15 april 2012 kl. 09:57  

Frånvaro av försvarsminister verkar vara ett bra grepp av regeringen Reinfeldt. Det har sällan varit så lugnt i mediabruset kring försvarsfrågor som sedan Tolgfors försvann.

Nu är det istället fritt fram för statssekreterare Jevrell och generalmajor Moore på Försvarsdepartementet att köra vidare med den totala undergången för det svenska totalförsvaret.

Kanske det smartaste draget som gjorts avseende försvarspolitik från regeringen Reinfeldt; ""bort med försvarsministern så upphör den kritiska debatten. Fortsätt därefter lägga ned försvaret helt-ingen bryr sig ändå...""

Varför är det idag ingen som intensivt grillar Fredrik Reinfeldt avseende den svenska, (naiva), solidaritetsförklaringen?

Anonym sa...
18 april 2012 kl. 06:17  

@ Civilisten 16:43. Med tanke på den särskrivning som görs i skrivelsen (OR och CR 7, 8 och 9) så kan man ju lätt tolka det som att OF-kollektivet som helhet är undantaget från bestämmelserna. Borde nog stå OR- och CR-7 till 9 eller något liknande. Men vad ved jag? Jag är ju bara en kapten utan karriär med 23 år i armén och "bara" en mission/utlandstjänstgöring (ej insats, ty sådana hittar man i stövlar eller liknande, eller så gör man en bra insats).

Anonym sa...
18 april 2012 kl. 12:24  

Rättelse till 06:17
Naturligtvis skall det stå OF och inte OR.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade