Försvars- och säkerhetspolitiskt upprop!

Ända sedan den så kallade strategiska ”time-outen” som den då sittande regeringen medvetet valde att ta i samband med försvarsbeslutet 2000, så har Försvarsmakten i ett högt tempo monterats ned och stora delar har helt avvecklats. När detta beslut fattades ansåg man att det inte längre fanns något militärt hot mot Sverige.

På grund av detta beslut består en stor del av Försvarsmakten i dag av förbandstyper i singular med mycket begränsad förmåga att verka över mer än en mindre geografisk yta i händelse av kris eller krig. När den sittande regeringen tillträdde efter valet 2006 trodde många att säkerhets- och försvarspolitiken skulle ses över och förstärkas. Resultatet visar nu tydligt att så blev inte fallet. Försvars- och säkerhetspolitiken har till synes hamnat än längre ner på den politiska agendan. Detta trots att det nu återigen byggs upp en avsevärd militär kapacitet i Östersjöområdet där det satsas enorma summor på militär uppbyggnad och upprustning samtidigt som sociala områden som vård, skola och omsorg får stå tillbaka.

ÖB har den senaste tiden tydligt påvisat att Försvarsmakten måste tillföras ytterligare medel ur statsbudgeten för att ens kunna bibehålla den nuvarande mycket begränsade insatsorganisationen bortom 2015. Regeringen har tyvärr uppvisat ett stort ointresse i denna för Sverige mycket viktiga fråga. ÖB har i samband med detta även påpekat att den omdebatterade uppgraderingen av JAS 39 Gripen inte kan genomföras inom nuvarande ekonomiska ram utan att det kommer att medföra stora konsekvenser för Försvarsmakten, där avveckling av försvarsgrenar skulle kunna bli en tvungen åtgärd för att hålla sig inom nuvarande budgetram.

Det svenska försvarsanslaget är idag det lägsta i Norden med 1,15% av BNP och har kontinuerligt sjunkit sedan 80-talet. Detta är en konsekvens av att inga ekonomiska satsningar har gjorts inom politikområdet samt att anslaget inte har kompenserats fullt ut för ökade kostnader under många år, vilket i praktiken inneburit en anslagsminskning sett över tiden. Detta exemplifieras av att materielanslaget i praktiken halverats sedan 2006.

Försvar- och säkerhetspolitik kräver ett kontinuerligt handfast ledarskap som inte enbart gömmer sig bakom framtida utredningar. Omvärldsläget i stort, och militär kapacitetsuppbyggnad i vårt närområde måste analyseras löpande och generera justeringar av den förda säkerhetspolitiken, och i förlängningen även av försvarsanslaget.

Vi anser att regeringen nu måste ta sitt ansvar för Sveriges säkerhet inte bara i teorin, utan även i praktiken. Regeringen måste således tillföra Försvarsmakten de ekonomiska medel som krävs, och som ÖB tydligt påpekat, för att kunna upprätthålla en acceptabel försvarsförmåga.

Vi anser dessutom att frågan om ett NATO-medlemskap måste lyftas till debatt och att en luftförsvarsutredning för perioden 2020-2040 måste genomföras till skillnad från den nu planerade som endast avser att behandla tiden bortom 2040.


Undertecknat/

Chefsingenjören, driver försvarsbloggen http://chefsingenjoren.blogspot.se/
Cynisk, driver försvarsbloggen http://cynismer.blogspot.se/
Hans Jakobsson, driver den militärhistoriska bloggen http://hjak.se
J.K Nilsson, driver försvarsbloggen http://insatsen.blogspot.se/
Kaj Karlsson, författare och bloggare http://www.aldabergr.se
Lars Gyllenhaal, författare och bloggare: http://larsgyllenhaal.blogspot.se/
Lars Wilderäng, författare och bloggare http://cornucopia.cornubot.se/
Morgonsur, driver bloggen http://morgonsur.wordpress.com/
Observationsplatsen, driver försvarsupplysningsbloggen http://oplatsen.wordpress.com/
Signatory, driver bloggen Gripen News http://gripennewsthread.blogspot.se/
Skipper, driver försvarsbloggen http://navyskipper.blogspot.se/
Wiseman, driver försvarsbloggen http://wisemanswisdoms.blogspot.se/

För att påvisa för regering, riksdag, försvarsutskott och försvarsberedning att det är hög tid att ta frågor rörande säkerhets- och försvarspolitik på allvar så vill vi även tipsa dig som läsare om möjligheten att skriva under detta upprop: http://upprop.nu/IALB i syfte att visa ditt stöd för dessa viktiga frågor. Skribenterna ovan har ingen koppling till det länkade uppropet.

34 kommentarer:

Expo sa...
16 augusti 2012 08:42  

Synd att det viktigaste nästan kommer bort sist i uppropet

Det viktigaste borde väl vara att få ordning på Målsättningen/Inriktningen med Försvarsmakten?

Att bara peka på frågan om NATO och Luftförsvar är väl inte tillräckligt?

Som det är nu så får vi nog börja om från grunden och fråga oss såväl VARFÖR, VAD och HUR vi ska ha det med FM i framtiden...

Sedan kommer frågan om ekonomiska medel för att kunna realisera detta

Jakob Wedman sa...
16 augusti 2012 08:54  

Jag instämmer med Expo. Det är en ickenyhet att officerare kräver mer pengar och nya flygplan till Försvarsmakten.

Några frågor till undertecknarna: Exakt hur mycket pengar behöver Försvarsmakten för att få en acceptabel försvarsförmåga? Har vi en acceptabel försvarsförmåga idag? (Enligt ÖB behövs inte mer pengar idag utom om några år vilket jag tolkar som att vi, enligt ÖB, har en acceptabel försvarsförmåga idag.)

Wiseman sa...
16 augusti 2012 09:05  

Miljöpartist i grönt:

Enligt ÖBs underlag är budgeten balanserad 2014 ut. Därefter tillkommer så mycket verksamhet och materielomsättningsbehov att budgettillskott måste till för att iståndsätta den beställda IO14. Enbart för IO 14 handlar detta om 25 mdr kr som är ofinansierade till 2019. Därutöver tillkommer omsättning av stridsfordon, radarstationer, fartyg, stridsflygplan, ubåtar under 2020-talet som följaktligen ej heller är finansierade.

jan-olov sa...
16 augusti 2012 09:31  

Kan bara instämma med försvars och säkerhetpolitiskt upprop och strålkastarljuset förflyttas nu till Karin Enström.
Vi inväntar spänt regeringens skyndsamma proaktiva respons med både omedelbara förstärkningar och förstärkningar på sikt.
Vi ser framemot inlägg de kommande månaderna från respektive talesperson för de olika partierna vad de konkreta vill göra för att Sverige skall kunna möta ett VA mot vårt land.
Föreslår att wiseman mha av övriga bloggar detta upprop uppmanar följande personer att deklarera sitt partis vilja:

Peter Hultqvist S
Cecilia Widegren M
Allan Widman Fp
Staffan Danilsson C
Mikael Oskarsson KD
Mikael Jansson SD
Torbjörn Björlund V
Peter Rådberg MP

mvh/jan-olov

J.K Nilsson sa...
16 augusti 2012 10:20  

Miljöpartist i grönt, vi kan vända på frågan. Politiker har gett grönt ljus på det som FML har levererat hittills. Varför inte ställa frågan till Peter Rådberg m.fl. om vilken våran acceptabla förmåga är.

Jag vet inte om jag sett ÖB eller någon sagt att vi har en acceptabel förmåga. Däremot har jag varit med om ambitionssänkningar gentemot budgetunderlag och regleringsbrev som regeringen har godkänt. Jag kan tolka det som att det är den ursprungliga ambitionen som är den acceptabla förmågan. Dock accepterar den politiska ledningen ambitionssänkningen, dessutom nekar man att fullfölja de beställningar man tidigare anvisat FM att göra.

Efter 2014 kan FM inte hålla uppgift ens på en rudimentär nivå med de resurser som anslås.

Och som svar på målsättning och inriktning. Vi har en försvarsberedningsrapport som duger samt ett inriktningsbeslut att hålla oss till. Räcker inte det som en första målsättning?

J.K Nilsson

Jakob Wedman sa...
16 augusti 2012 11:08  

Wiseman, förstår jag detta rätt?

Budgeten är i balans till 2014 men då IO14, som förväntades kunna gälla från just 2014, av olika skäl inte kommer att vara intagen förrän tidigast 2019 så kommer vi med nuvarande budget inte att ha en acceptabel försvarsförmåga varken 2012, 2014 eller 2019.

Det är i sådana fall en avancerad lek med ord att säga att budgeten är i balans om den beställda insatsorganisationen inte består av bemannade och övade insatsförband.

J.K Nilsson sa...
16 augusti 2012 11:55  

Miljöpartist i Grönt,

IO14 gäller ifrån år 2014, varken mer eller mindre. Däremot är förbanden i IO14 år 2014 i huvudsak uppfylla av värnpliktiga soldater. Först år 2018 - 2019 förväntas den värnpliktiga personalen vara omsatt med GSS/T och GSS/K. Det skulle kunna bli tidigare om vi hade ekonomi för det men det kan också bli senare beroende på vad ekonomin tillåter, vilket är i linje med uppdraget.

Ja, vi är en del som ganska länge har hävdat att det är en "lek med ord" att säga att budgeten är i balans. Men så länge som uppgiften justeras för att passa resurserna så är det en budget i balans. Att försvarsmakten består av ett fåtal förband som kan leverera verkan är en annan sak.

J.K Nilsson

Skipper sa...
16 augusti 2012 12:04  

Miljöpartist i grönt: Mitt i prick.

Jakob Wedman sa...
16 augusti 2012 13:03  

J.K.,
Riksdagspolitikerna är mycket tydliga med hur mycket pengar de anser att Försvarsmakten behöver, men inte lika tydliga när det gäller vilken förmåga som behövs. Även om du nu har hänvisat till
försvarsberednings rapport (Försvar i användning) samt till inriktningsbeslut för Försvarsmakten, vilket inte på något sätt är en orimlig utgångpunkt, så saknar jag en uppskattning av vad detta skulle kosta.

En anledning till att vi skulle gå över till yrkessoldater var att det skulle bli billigare. Nu blev det inte så så det verkar vara osäkert hur mycket det skulle kosta att omvandla IO14 ("Ett användbart försvar") till insatsberedda förband.

Om dagens anställda soldater inte väljer att stanna så länge så lär det dröja ännu längre än till 2019 innan insatsförbanden är bemannade med soldater som Försvarsmakten faktiskt kan öva.

Riksregaliet sa...
16 augusti 2012 13:05  

Jan-Olov m.fl

Sverigedemokraterns Säkerhetspolitiska råd kommer via Mikael Jansson m .fl deklarera vad vi gör och vilka förslag vi ger för att möta ett VA mot Sverige.

Anonym sa...
16 augusti 2012 13:23  

En liten påminnelse!

Så här resonerade man från politiskt håll senast det begav sig.
Antar att man får resonera i samma banor idag om någon ställer krav på oss?

Richert till Giinther 21 maj 1940.

Handbrev, märkt »Personligt».

Berlin den 21 maj 1940.

" Personligen vill jag tillägga, att jag är djupt och allvarligt orolig för
utvecklingen för vårt lands del, därest regeringen avser att orubbligt vidhålla den väg, som knäsattes i fredags och lördags. Landets ödeläggelse
och folkets definitiva ofrihet kan bli konsekvensen av denna politik, som snart nog kan visa sig vara en ren självmordspolitik. Såvitt jag kan se gäller det nu helt enkelt att ge efter så mycket som är nödvändigt för att förebygga att vårt land skövlas och svenska folket får leva ej i ett fritt
Sverige utan för oöverskådlig framtid i ett tyskt protektorat."

Richert, Arvid, svenskt sändebud i
Berlin

Giinther, Christian, minister för utrikes ärenden

Vi vet hur resultatet blev.

Hundratusentals tyskar åkte fram och åter genom landet. Ibland med eget vakt- och eskortmanskap.

Vi kunde tyvärr inte hävda oss militärt och fick snällt stå vid sidan och se på!

Detta kan hända igen!

De krigförande länderna 1940 räknade inte med att Sveriges försvar kunde göra något annat än att rent fysiskt vara ivägen vid en invasion.

Då var försvaret betydligt större än idag och tog följaktligen betydligt större plats.

Undrar om det idag är någon som överhuvudtaget räknar med att vår försvarsmakt ens kommer att vara ivägen?

Militärt vakuum kallar några av våra grannar vårt försvar!

Tyvärr tror jag att uppropet kommer att passera förbi våra folkvalda helt obemärkt.
De fakta som presenteras i uppropet stämmer inte riktigt in i deras världsbild.
Eller som herr Tolgfors hade sagt. Fel, fel, fel...

Men det sägs ju att droppen till slut urholkar stenen!

Jag stödjer allt som kan göra att vi får ett försvar igen och därmed givetvis även uppropet.

Teaterdirektören.

Anonym sa...
16 augusti 2012 13:24  

Det är synd att rikets ledande försvarsdebattörer så lättvindigt går rätt i regeringens fälla. Nato-anslutning är ju precis vad alliansregimens försvarspolitik har gått ut på hela tiden.

Moderaterna har velat gå med sedan årtionden, men de har inte haft en tillstymmelse till folkligt stöd för det. Därför har de med berått mod (och stöd av den reflexmässigt försvarsnegativa delen av vänsterblocket) monterat ned försvaret till den grad att vi inte skall ha något annat val än att söka skydd hos Nato.

Att blanda in Nato-medlemskap i det här uppropet är därför att ge sitt implicita stöd till det rena landsförräderi som försvarspolitiken har varit de senaste decennierna. Med det sista stycket skjuter ni hela uppropet i sank.

jan-olov sa...
16 augusti 2012 14:25  

@riksregaliet

Tack skall du ha!
Då ser vi framemot detta och hoppas på respons från övriga riksdagspartier också.

@miljöpartist

rätt i sida rätt i längd.
Budget är i balans ja det är den ju alltid men den är i OPERATIV OBALANS sett mot vår uppgift och mot en tänkt motståndares kapacitet.

Delar absolut INTE ÖB:s underlag och bedömning.

Det är grovt tjänstefel att osynligöra den operativa obalansen.

Vi klarar inte av att möta hejda och slå det som just nu övas öster om oss och än mindre det som börjar i Kakasus kavkaz 2012 om 3 veckor.
Papperskonstruktionen solidaritetsförklaring är oanvändbar så länge det inte finns avtalade förpliktelser och övat på svenskt territorium.


jan-olov

Skipper sa...
16 augusti 2012 14:38  

@Börjesson

Det är synd att du så lättvindigt påstår att att NATO-frågan är något som alliansregeringen driver just nu. Tvärtom vill jag påstå.

Nu går alla politiker (FP undantaget i just detta) som katten runt het gröt och låtsas som om det regnar. Få vill lyfta frågan.

Om du inte redan känner till det så är Sverige i praktiken så involverade i NATO redan i dag, så att ett formellt medlemskap bara blir något av en formalitet.

Vi ställer redan nu flyg, fartyg och trupp till förfogande för NATO-ledda övningar och ibland även operationer.

Vi kan däremot inte ställa några krav på att NATO ska stödja Sverige i händelse av krig eller kris. Vi kan bara hoppas att vi får hjälp.

I praktiken så har vi nog alltid varit beroende av stöd från NATO-länderna, så även under kalla kriget då vi hade en avsevärt mycket större Försvarsmakt än vi har i dag.

Då sades det att "Sverige ska själv kunna stå emot ett väpnat angrepp så länge att hjälp hinner anlända". Vilka som utgjorde den hjälpen var nog uppenbart redan då.

Just nu ger vi, men kan inte kräva något tillbaka.

Med ett eventuellt NATO-medlemskap kan man både ge och ta. Därför är det viktigt att frågan lyfts i debatten och diskuteras. Men just nu finns tyvärr inga tecken på att en sådan debatt skulle bli av.

J.K Nilsson sa...
16 augusti 2012 15:21  

Miljöpartist i grönt, Jag har inte sett någon som gjort ett explicit uttalande att det anställda försvaret skulle vara billigare för försvarsmakten. Det jag har sett i det ärendet är att det påstås vara samhällsekonomiskt billigare med ett anställt försvar. D.v.s. soldaterna belastar inte försäkringskassan på hemorten med familjebidrag eller bostadsersättning. Många soldater hade resor som kunde bli lika dyra som veckolöner, dessutom betalar soldaterna skatt och har en köpkraft att kunna handla i samhället.

Den 11 augusti ställde jag frågan: "Vilken ekonomisk analys hade #svfm gjort inför den vilande värnplikten? Tacksam för länkar. #svpol" på Twitter men har ännu inte blivit bönhörd så jag har återupprepat frågan där.

Det gripbara försvaret med hänvisning till Georgien var det Tolgfors som Tolgförde. Dessutom var det i Fb04 man tryckte hårt på den differentierade beredskapen för att spara pengar. Detta har lett till en underhållsskuld i materielen som inte är så lätt att arbeta bort oavsett om vi har anställt hela organisationen som kontinuerligt anställda. Vem i FM sade att det skulle fixas till 2014?

Börjesson, nu läser du in något som inte finns. Vi är redan nu beroende av NATO's välvilja, vi skickar soldater som skall lyda under NATO's befäl. Vi låter NATO på något vis kvalitetssäkra vår organisation Io14, vi försöker göra krigsförbandsvärderingar i NATO's regi. Vi har utbildat officerare i NATO's skolor för att kunna genomföra krigsförbandsvärderingar enligt NATO's statuter. Åtminstone jag vill jag att frågan om vårt förhållande till NATO kommer upp så att vi kan antingen fördjupa samarbetet eller skapa ett eget förhållningssätt. Just nu så så bjuder vi till med armbågen och vi bjuds med armbågen i från NATO. Det är personal ifrån NATO-länder som utvärderar våra förband för själva har vi svårt att slutföra utbildningen i att bli kvalificerade utvärderare då vi inte kan ta del av NATO's förbandsplaner. Vill vi ha det så?

J.K Nilsson

Malin sa...
16 augusti 2012 18:17  

Expo,
Just precis! Frågan är OM vi skall ha ett nationellt försvar eller inte och VAD som krävs för att åstadkomma ett trovärdigt försvar mot vad som kan tänkas sättas in mot Sverige.

Men något svar på så enkla frågor har inte FM ej mindre försvarspolitikerna lyckats åstadkomma.

Det FM levererar i IO14 och IO19 är inte ett nationellt försvar, inte ens på pappret. Inte ens ett tillskott på 10 miljarder åstadkommer ett försvar om inte FM återuppbyggs från grunden.

Anonym sa...
16 augusti 2012 18:46  

@Börjesson:

Personligen är jag i grunden starkt emot ett NATO-medlemskap. Dels eftersom jag är skeptisk till den "breda" och offensiva aktör denn en gång defensiva försvarsallians utvecklats till, dels då det är en konsensusberoende organisation vars styrka urholkas ju fler medlemmar den får.

Jag tror helt enkelt NATO har sett sina bästa dagar och har framtiden bakom sig.

Icke desto mindre behöver vi ett försvar. Jag skulle föredra att vi byggde det på egen hand utifrån de rester ivriga politiker från samtliga partier och karriärsugna individer inom FM inte hunnit rasera - ännu.

Tyvärr är min lekmannamässiga bedömning att det redan är för sent. Försvaret står nu på en nivå där man allvarligt måste ställa sig frågan om det inte vore mer "bang for the buck" att lägga ned det helt. Om vi ändå skall förlita oss på tur och best case scenarios kan vi lika gärna göra det gratis istället för att lägga 40 Mkr på våra fromma förhoppningar.

Hur som helst står vi nu inför fullbordat faktum; vi måste debattera hur ett försvar skall se ut. Oavsett vi bygger ett på egen hand (vilket jag skuille föredra) eller försöker ansluta oss till en allians (läs NATO) kommer det att kost mer pengar än idag.

Det enda ohållbara är att göra som idag; delta fullt ut i allt det jobbiga och kostsamma som krävs av ett NATO-land (och lite till) - utan att begära vare sig inflytande eller försvarsgarantier tillbaka av den organisation vi glatt gör allt för att hålla nöjd.

Vi behöver helt enkelt ett försvar - eget eller tillsammans med andra.

Av den anledningen anser jag att debatten om NATO-medlemskap behövs.

/Morgonsur

Expo sa...
16 augusti 2012 19:09  

Nu när jag sett detta upprop och kommentarerna till det (eller avsaknaden av kommentarer/förtydliganden) blir jag faktiskt besviken på de som skrivit under detta upprop

Kan det vara så att dessa undertecknare verkligen tror att det enda som krävs för att vi ska få ordning på FM är mer pengar, ett NATO-medlemskap och en Luftförsvarsutredning?

Hur kan man komma till den slutsatsen efter att ha läst och publicerat Agrells beskrivning av utvecklingen och sakernas tillstånd i FM och den senaste Gäst-krönikören Peter Anderssons beskrivning?

Vi har ett antal måttligt genomtänkta grundläggande företeelser i FM idag:
- Solidaritetsförklaringen
- Långtbortistandoktrinen
- Ett personalförsörjningssystem som kom till för att kunna realisera Långtbortistandoktrinen
- En materielförsörjningstrategi som i stort går ut på att lägga ut allt på Industrin (i stället för att göra det själva) eller att göra det i samarbete med andra (till en högre kostnad och risk) eller att köpa från hyllan (i stället för att köpa det vi behöver)

Vad vi INTE har är en försvars- och säkerhetspolitisk inriktning som är möjlig att förankra hos dem som skall genomföra dem och hos dem som den är till för - det svenska folket

När och Hur ska vi få det?

Det är väl det som ett upprop borde handla om?

Malin sa...
16 augusti 2012 20:33  

Morognsur

Du belyser det som missförstås av de som uppgivet häver ut sig att ”Vi behöver ingen försvarsmakt, gå med i NATO istället!”. Vem har lyckats klura ut att för att gå med i NATO så måste Sverige öka sina försvarsutgifter för att dels försvara eget territorium enligt NATOS kravspecifikation och dessutom bistå NATO med omedelbart gripbara militära enheter. Det måste väljarna ha klart för sig så att de inte tror att NATO medlemskap är ett sätt för Sverige att komma undan och sparka pengar på eget försvar.

Lars Gyllenhaal sa...
16 augusti 2012 20:34  

@Börjesson Om det inte redan klarnat för dig så betyder alltså inte en önskan om debatt om Nato en önskan om medlemskap.

Mvh,

Lars

Skipper sa...
16 augusti 2012 20:35  

Expo
Nu känns det som du enbart letar fel.
Jag ber dig läsa inlägget igen. Du hänger upp dig på ett tillägg som avslutar hela inlägget.

Försvarspolitik i praktiken handlar till största delen om ekonomi. Ju mindre pengar man satsar. Ju mindre försvarspolitik i praktiken. Du har nog tyvärr missförstått budskapet.

Det vi främst vill se är en seriös politisk debatt rörande försvars- och säkerhetspolitiken. Där man efter noggran analys fastställer en inriktning och därefter åtgärder. Vi vet redan nu att man för att bibehålla nuvarande låga nivå krävs mer pengar till FM bortom 2015.

Tyvärr har våra s.k. Försvarspolitiker redan innan en försvarsberedning ens startat sitt arbete, så har man Från företrädare sagt att försvarsbudgeten ska prolongeras. Det är inte seriöst. Försvarsfrågan ger inga snabba politiska poäng, därav det uppenbara ointresset.

Nato-frågan är ofrånkomlig om man inte dubblar nuvarande budget, minst.
Luftförsvarsfrågan är kanske den viktigaste av alla sakfrågorna i försvarsdebatten. Utan ett fungerande luftförsvar kan inte någon annan del av FM fungera, vi kan inte ens hävda vårt territorium vid kränkningar utan Ett fungerande luftförsvar.

Därför är det viktigt att belysa just dessa två frågor i sammanhanget.

Skulle vi gå in på varje viktig sakfråga, de du själv tar upp, hade ett inlägg som detta blivit ohanterligt långt. Men eftersom jag sett dina kommentarer här tidigare så vet du att alla försvarsrelaterade frågor du nämner belyses på försvarsbloggar regelbundet.

Vänligen / Skipper

STAGECOACH sa...
16 augusti 2012 21:09  

@ Expo: Klockrent, precis min åsikt. Tyvärr så tas inte huvudfrågan upp, precis som du är inne på. Jag saknar kravet på en inriktning som rimligen bygger på någon form av analys.

Till skribenternas försvar ska sägas att de inte föreslår NATO-medlemskap. De skriver att vi bör ha en debatt om NATO, ingenting annat. Håller med.

Med det sagt så tycker jag trots allt att det är ett gott tecken att man tar ton i debatten. Det är dags att höja rösten och detta är ett av flera inspel.

Skipper sa...
16 augusti 2012 21:19  

Eftersom 12 skribenter har olika perspektiv och åsikter om ett NATO medlemskap, så framgår i texten som tidigare påpekats, att frågan bör lyftas till debatt, inget annat.

Cynisk sa...
16 augusti 2012 21:31  

Jag uppfattar det som att vissa kommentatorer misstar valet av säkerhetspolitik för ett oanalyserat beslut.

Det som kallas "Långbortistandoktrinen" av belackarna är inte någon ad hoc-idé utan en förlängning av den säkerhetspolitiska inriktning som flertalet regeringar under lång tid arbetat fram.

Bara för att man inte tycker om den behöver den inte vara ogenomtänkt.


@Expo
Det är inte FM som har taktpinnen i säkerhetspolitiken utan regering och riksdag. FM bara utför det som Staten önskar. De företeelser som du anser vara "måttligt genomtänkta grundläggande företeelser i FM idag" är politiska inriktningar och beslut fattade av det folkligt valda styret.
Yrkessoldater och -sjömän har dock FM varit pådrivande att få igenom, vilket är fullständigt naturligt med tanke på de sista decenniernas utveckling. (Även de mest hängivna anhängarna av yrkesförsvar brukar dock vilja ha en mix av anställd och pliktig personal.)

Vi som genomför grovjobbet i försvarspolitiken kräver att vår verksamhet finansieras och att NATO-anslutning hanteras på ett sakligt sätt.

/C

Skipper sa...
16 augusti 2012 22:09  

Själva uppropet som återfinns på http://upprop.nu/IALB
har gått från 60 underskrifter i morse klockan 07.00 till 430 i kväll klockan 22.00.

J.K Nilsson sa...
16 augusti 2012 22:17  

Expo, jag noterar att du har missat formuleringen:
"Försvar- och säkerhetspolitik kräver ett kontinuerligt handfast ledarskap som inte enbart gömmer sig bakom framtida utredningar. Omvärldsläget i stort, och militär kapacitetsuppbyggnad i vårt närområde måste analyseras löpande och generera justeringar av den förda säkerhetspolitiken, och i förlängningen även av försvarsanslaget."

Dessutom med tanke på att försvarspolitiker och försvarsmaktsledning har syntetiserat den förda försvarspolitiken så får var del för sig stå för det som det för med sig. Jag vägrar tro att försvarsmaktsledningen skulle ha sånt stort inflytande på den förda säkerhetspolitiken.

Det som du räknar upp som misslyckanden är misslyckanden just för att man inte vill skjuta till pengar eller till och med nekar Försvarsmakten att genomföra anskaffning av materiel. Har man skrivit en mycket smaskig soppa på menyn duger det inte att nynna på Dr.Hooks sång när man kokar den.

J.K Nilsson

Expo sa...
16 augusti 2012 22:47  

@ Skipper

Nej jag letar inte fel - jag söker vad som är "rätt".

Och nej - jag vill inte att alla sakfrågor ska tas upp i detalj.
Men FM är ett komplext system där allt (borde) hänga ihop. Alla delar är mer eller mindre beroende av varandra.
Agrell pekade just på att en av bristerna är att förmågan att tänka i systemtermer försvunnit.

Det jag anser är alldeles avgörande för framgång är just ett "helhetstänk" och är en försvars- och säkerhetspolitisk inriktning som är möjlig att förankra hos dem som skall genomföra dem och hos dem som den är till för - det svenska folket.

J.K Nilsson sa...
17 augusti 2012 09:03  

Expo, var och hur upplever du de brister du påstår finns?

J.K Nilsson

Jakob Wedman sa...
17 augusti 2012 09:52  

J.K.
Min bild är i stället att försvarsmaktsledningen haft i stort sett oinskränkt inflytande på den förda säkerhetspolitiken.

Givetvis har riksdag och regering det formella ansvaret, och politiker älskar att ta åt sig äran för nya förslag på förändringar som tjänstemän [här ur försvarsmaktsledningen] tagit fram.

Min poäng är inte främst att lägga ansvaret på militären för de brister som finns utan att visa på att vi behöver en helt annan öppenhet i debatten om vi vill komma rill rätta med problemen inom försvars- och säkerhetspolitiken.

Anonym sa...
17 augusti 2012 09:53  

@Expo: "Det jag anser är alldeles avgörande för framgång är just ett "helhetstänk" och är en försvars- och säkerhetspolitisk inriktning som är möjlig att förankra hos dem som skall genomföra dem och hos dem som den är till för - det svenska folket."

Du och jag är ju faktiskt helt överens!

/Morgonsur

Malin sa...
17 augusti 2012 10:23  

Varför utsätts inte FM för en genomgripande granskning av en oberoende part?

RRV har granskat NBG08, men trots att NBG (värdens dyraste bataljon med motsv. skyttekompanis eldkraft) var FMs flaggskepp, besatt av eliten i FM och utrustat med det absolut bästa FM lyckats skrapa ihop, så blev det trots allt ett fiasko. NBG var toppen av ett isberg där den verkliga rötan ligger under vattenytan. FM måste granskas vidare även under vattenytan och inte bara FMs flaggskepp. Varför satsades det på NBG om man för samma penning kan försvara hela Norrland och Gotland med mer än 5 moderna Norrlandsbrigader och en Pansarbrigad på Gotland med tom högre beredskap än NBG? Varför mångmiljardsatsningen i PRIO för att administrera en handfull bataljoner och kompanier då 1000 bataljoner och 35 brigader, samt armador av flygflottiljer klarades sig utmärkt utan PRIO under 70 talet? Det var inte bara den strategiska timeouten som har fördärvat förvaret, även de senaste försvarlednigarna har totalt misslyckats med att använda pengarna rätt för att åstadkomma omedelbart gripbar eldkraft. Varför räcker inte 40 miljarder då det faktist kostar 0.5 miljarder att omsätta och vidmakthålla en omedelbart gripbar modern norrlandsbrigad i dagens penningvärde? Ett upprop från FM mot politikerna och krav på mer pengar saknar därför grund och trovärdighet då det efter granskning framkommer att HKV faktiskt slösat bort hel 40 miljarder årligen utan att leverera något som ens antyder om ett nationellt förvar utanför Stockholms slott, vaktkurerna på respektive regemente och hemvärnets mysiga hembyggsgårdar.

J.K Nilsson sa...
17 augusti 2012 18:41  

Malin, nu är du inte riktigt ärlig angående flygvapnet på 70-talet. De stödsystem som fanns då var de stödsystem som nyligen avvecklades. De kostade mycket pengar att vidmakthålla och de saknade funktioner som krävs för att hålla igång en beredskapshöjning på bas. Till Flygplan 32, 35 och i viss mån 37 så dög det att använda papper och penna. Med JAS39 så funkar inte det reservförfarandet, flygplanet är för komplext. Som kuriosa kan nämnas att ett flygplan 37 flög med två motorer monterade i stödsystemvärlden och det var ingen lek att reda den verkliga drifttiden på den extra motorn...

Dessutom är gamla datorsystem på utdöende då källkoden är skriven för utdöda programspråk. I bästa fall får man tag på någon pensionär som är konsult men i andra fall finns det bara dödsannons kvar av kompetensen.

Men vad skulle vi gjort i stället för PRIO? Ingen aning men historien med att ersätta dessa gamla system med egenutvecklat avskräcker, minns någon ORION och SIRIUS? System som aldrig nådde fram till någon tänkt användare. Kvar stod vi med majoriteten av IT-kostnader bara för vidmakthållande av de gamla systemet, inte utveckling eller anpassning utan just laga databaser, och försök att skohorna in ny komplex materiel i system ej avsedda för detta.

J.K Nilsson

Malin sa...
17 augusti 2012 21:31  

J.K. Nilsson
Jag känner väl till SAP kolossen som är lika modern och stabil som tidiga versioner av flygande tunnan, men jag skulle faktiskt ha låtit FM utveckla motsvarande funktionalitet själv så att applikationer och ramverk kontinuerligt formas utefter förbandens krav och inte tvärt om. Vad är det som avskräcker? Det PRIO levererar i form av funktionalitet är inte alls speciellt svårt att bygga inhouse OM man använder modern teknik och tillämpar modern systemutvecklingsmetodik.

Askträdet sa...
18 augusti 2012 10:24  

Gällande PRIO så är det ganska enkelt att se vad som gick fel.

1) Använda sig av SAP. Försäkringskassan skrotade sin satsning och bland oss i Försvarsutbildarna verkar det vara standard att ha råkat ut för SAP-relaterade katastrofer. Så hur det kan vara en överraskning

2) Bristande ledning. Teknisk kompetens brukar inte vara någon utslagsgivande punkt i vägen från fänrik till general men med ett så stort projekt kan man räkna med att en generalsperson skall leda det. Effekten av den typen av ledning har vi inom offentlig förvaltning bland annat sett i RAKEL projektet som också har dragit ut på tiden i Sverige medan man i Finland dragit motsvarande projekt klart snabbare och en tekniskt kunnig ledning.

3) Bristande användartester. Egentligen borde det vara självklart men tyvärr så har man prioriterat att det ska "finnas på plats" framför att det faktiskt ska fungera och dessutom stängt av de äldre systemen vilket orsakat problem i materialförsörjningen.

4) Bristande utbildning. Det här har vi haft problem med länge i Försvarsmakten men PRIO är nog ett nytt rekord med tanke på hur systemkritiskt det är. Själv har jag stolta minnen av hur jag på egen hand skulle lära mig EXONAUT inför CJSE och råkade lägga in ett övningsinspel i som sedan framhölls som avskräckande exempel. Lyckligtvis hade jag inte heller lyckats signera spelet så det fick jag inte skulden för =).

Det vi borde ha gjort istället är att lära oss av gamla misstag och bygga upp ett system av standardiserade databaser som vi sedan knyter ihop med flera mindre stödprogram.

Det här betyder att man bestämmer sig för ett databasformat (t.ex. PostgreSQL eller mySQL) och sedan definierar vilken information som får föras mellan vilka databaser. När man sedan vet vilken information som skall läggas in på vilket ställe och vilka som ska ta del av den så är det fritt fram att upphandla de program som användarna ska utnyttja för att komma åt informationen och använda den.

Fördelen med den här typen av system är att man har en tydligt definierad bas och program som utvecklas när användarna. Om högre ledning sedan vill sammanställa information så är det helt enkelt bara att hämta informationen från varje separat källa och sammanställa den på plats i högkvarteret.

Veckans affärer beskriver situationen 2010 och det verkar onekligen som att Engvall inte åtgärdade det hela i någon större utsträckning http://www.va.se/nyheter/miljardrullningen-70765

Den intresserade kan även googla "SAP disasters" och njuta av 19 miljoner sökträffar. Eller den här listan på 10 av de största Amerikanska ERP fiaskona där SAP varit involverade i 6 av dem http://www.cio.com/article/486284/10_Famous_ERP_Disasters_Dustups_and_Disappointments?page=1&taxonomyId=3009

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade