Replik i SvD:s ordervägran (Gästblogg)

Nedan följer ett gästbloggsinlägg med anledning av "ordervägransdebatten" på SvD:s ledarsida:

Försvarsmakten skall se till att ta fram "korrekta" beslutsunderlag för regering och riksdag


SvD skrev den 1 juli på ledarplats "Ordervägran är ingen bra idé för försvaret" om den förtida avvecklingen av nuvarande stridsledningscentraler innan den pågående utvecklingen av GLC/NOC är möjlig att realisera och därmed slutligen avdömda av regering och riksdag. http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_3144253.svd

Generalmajor Anders Brännström skrev 3 juli i SvD ett repliksvar "Försvarsmakten tar bara fram underlag för beslut i riksdagen". Enligt Försvarsmaktsledningen, med hänvisning till inriktningspropositionen, skall vi gå i en riktning mot Gemensam Ledningscentral med Network Operating Center (GLC/NOC). Brännström hävdar att en betydande ekonomisk reducering genomförts, 1.5 miljarder och ytterligare besparingar kan förväntas som konsekvens av den inslagna vägen.

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_3155927.svd


Försvarspolitikern Allan Widman replikerade 7 juli "Frågan om ordervägran är mycket berättigad" . Widman menar att regeringen inte har beslutat om någon organisationsförändring och den bör omfatta nedläggning av nuvarande ledningscentraler. Widman ställer sig mycket tvivlande till riktigheten i besparingarna.

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_3171051.svd


Det är tur att regering och riksdag har de slutliga beslutet om nedläggning av nuvarande centraler och om "projektet Gemensam Ledningscentral och Net Operating Centre" slutligen skall sjösättas.


Skälen är mycket enkla för att avbryta GLC/NOC utvecklingen innan det har blivit en "ekonomisk gökunge".


- Regeringens intention att det Nätverks Baserade Försvaret (NBF) skulle avbrytas har inte skett. Verksamheten i ENKÖPING pågår oförminskat men under ett annat namn, FMLS Technical Systems, som utgör valda delar av GLC/NOC. Den konkreta resultatet av utvecklingen har varit magert. Kostnader fram till idag för NBF är minst 3 miljarder, förmodligen mycket mer om indirekta kostnader tas med. Att då tala om att man först skall utreda för att sedan låta politikerna fatta beslut om införande klingar falskt.


- Behovet av GLC/NOC är inte utklarat. Ett behov av gemensam lägesinformation på operativ eller högre taktisk nivå föreligger däremot. Det är inte samma sak som att slå ihop marinens, flygvapnets och arméns ledningssystem på stridsteknisk nivå.


- Styrande måsättningsdokument för arbetet med GLC/NOC saknas och den realiserbarhetsstudie som FMV genomför sker därför på mycket grova antaganden.


- Ekonomin är inte redovisad och besparingar inte klarlagda för en flytt och nedläggning av nuvarande centraler och kostnader för en etablering på annan eller ny plats. Rationaliseringsvinster och synergieffekter det talas om är outredda påståenden från Försvarsmaktsledningen.


- Kostnaderna för ett nytt tekniskt ledningssystem som innefattar alla arenor, sjö, mark och luft torde knappast vara billigare än de dyraste av de nu enskilda systemen. Bara utvecklingen av flygvapnets stridsledningscentraler har kostat ca 5 miljarder över 20 år. Det mest kostnadsdrivande har varit flygsäkerhetsarbetet något man aldrig kan tumma på.


- Regering och riksdag önskar ett ökat nordiskt samarbete. Ingen av våra grannländer väljer att anskaffa system byggd på utveckling liknande den vi driver i Sverige. Man förlitar sig på inköp av beprövad system inom varje "arena" och som är kompatibla med NATO Combined Joint Task Force koncept.

Skall vi delta i internationell verksamhet under FN- eller EU-flagg (NBG motsv) så måste våran militära förmåga vara anpassad till CJTF-konceptet vilket vi dessutom bundit oss för i EU-samarbetet.

Det är till EU:s styrkeregister vi anmäler våra förband och vilken förmåga dessa har.


Sist men inte minst vore det glädjande om Anders Brännström kunde redovisa det han vet, nämligen att 1,5 miljarder någonstans "hämtats hem" som en följd av inriktningen att organisera GLC/NOC.Vänligen

Peter Neppelberg

8 kommentarer:

Unknown sa...
8 juli 2009 kl. 14:37  

Som vanligt ett "klockrent" inlägg av Neppelberg.
Det FML gör sig skyldig till är inte bara ordervägran. Man har även, som Neppelberg påpekar, genomfört en rad vilseledande manövrar för att föra beslutsfattare bakom ljuset.

En gemensam lägescental behövs säkert, men de som genomför jobbet på golvet behöver därför inte sitta i knä på varandra, där ligger ingen vinst.

Lägg pengarna på vettig utveckling av befintliga system och lägg därefter eventuella överskottspengar (ironi) på ett transportabelt internationellt anpassat ledningssystem.

Detta naturligtvis efter att vi har anskaffat beväpning till flygplan, användbara helikoptrar, mm, mm.

Fortsätt det goda arbetet mot "the dark side" och en riktigt trevlig semester önskar jag er.

Alex sa...
8 juli 2009 kl. 18:29  

Hej Wiseman,

Jag har själv tidigare arbetat inom Sjöc Visby och har insätt vilken oerhörd kunskap som riskerar att gå förlorad iochmed GLC inom lokalkännedom såsom naturligga skydd för fartyg vid oväder, hamnplatser för fiskebåter mm samt lokal kontakter både med polis och kustbevakning men även med civila personer som assisterar med viss information.

Finns det någon konkret tanke bakom hur man ska kompensera för denna förlust när GLC startas eller antar man att det inte kommer göra någon skillnad ?

Tant Strul sa...
8 juli 2009 kl. 20:12  

Det är pinsamt hur gamla problem lever vidare.

Hur ta tag i problemen utan att ramla ned på detaljnivåer och pennfäktning?

Liksom tidigare föreslår jag fokusering på de förmågebehov som behövs beaktat hotbilderna avseende nationell säkerhet.

Dagens aktuella förmågeglapp är nog av sådan art att "GLC/NOC"-frågan kan läggas på is 5-10 år, det finns säkert andra glapp att prioritera de närmaste åren. T ex lv på vissa marina enheter.

Vilka förmågeglapp finns, och vilka av dessa bör åtgärdas de närmaste 5 åren ?

Wiseman sa...
9 juli 2009 kl. 08:25  

Alex: Jag tror tyvärr inte att man lägger någon större vikt vid lokalkännedom. I bästa fall resonerar man som så att "det kanske finns någon som vill flytta till Enköping?"

Desillusionerad sa...
9 juli 2009 kl. 08:57  

@ Tant Strul:

Du utgår från att Försvars- och materielplaneringen handlar om praktiska förmågor. I teorin javisst, men i praktiken...så handlar Försvarsmaktens planering i första hand om anslags- och budgetarbete där kostnader ska minimeras i första hand.

Samma sjuka återfinns i sjukvården där olika avdelningar träter om vem som måste lägga in en patient. Ingen vill ju ha en patient på avdelningen då det belastar budgeten och chefen riskerar att dra över sin budget, vilket är ajabaja!

Att huvuduppgiften egentligen var att producera vård blir underordnat när man tillämpar ekonomi som styrmedel, snarare än som helt enkelt den ram för målbilden som det ska vara i offentlig förvalning.

Minimala kostnader har egentligen inget egenvärde, utan måste ställas i relation till produkterna man lyckas producera, t.ex. vård, förband, säkerhet, eller vad det än handlar om. I teorin...

Styrmedlet i offentlig förvaltning borde vara relaterat till målen med verksamheten, t.ex. förmågan att leverera insatsförmåga, sjukvård etc. Men så fungerar det inte. Att vinstdrivande företag använder ekonomiska styrmedel är naturligt eftersom målet mäts i hur mycket vinst man kan generera till aktieägarna. Man styr alltså i rätt ände. I offentlig förvaltning försöker vi istället balansera pendeln upp-och-ner och det vet alla som har läst reglerteknik att det systemet är mycket svårt att reglera och få stabilt.

Alltså, idag är praktiska förmågor något som man eventuellt kan beakta EFTER att ekonomin och budgeten är i balans. Att det borde vara omöjligt att separarera dessa är inte uppenbart för alla som försöker tillämpa framgångsrika styrprinciper från privat sektor i offentlig verksamhet utan att beakta de grundläggande skillnaderna dem emellan.

Dessutom, att börja inventera Försvarsmaktens förmågeglapp i dagsläget är nog inget som ansvariga politiker och beslutsfattare egentligen är intresserade av...

Anonym sa...
9 juli 2009 kl. 09:29  

Hela GLC/NOC stinker.

Bara det att FM hemligstämplar delar av GLC/NOC för Allan Widman är ju skrämmande. Det är svårt att se på vilket sätt som Widman skulle utgöra en säkerhetsrisk.

För att raljera lite till, jag minns att en gång i tiden så brukade FM hemligstämpla sina förmågor. Idag verkar man hemligstämpla sina OFÖRMÅGOR.

Men Neppas har rätt som vanligt, det är en massa snömos i HKV siffror och inget konkret. Framförallt verkar ekonomiska kalkyler begränsa sig till det som ryms på en PowerPoint-presentation. Och självklart utan referenser till data, men det kräver väl en ny generation officerare med akademisk bakgrund för att faktiskt underbygga sina beslutsunderlag.

Påminner om en annan utredning som skvalpade runt på KRI LED, där man skulle kunna hämta hem massor inom IT-området genom rationaliseringar. Och när vi väl räknade på konkreta exempel, så fanns det inga hemtagningsvinster. Trots detta så användes utredningen som motiv till bl.a. PRIO uppstart.

Först och främst ska vi ställa oss frågan om vi alltid behöver "nya" system, om de gamla fungerar. Men man blir ju aldrig general med ett gammalt system.....

Nåja, nu ska jag producera lite skrivelser.

Major Error
(fd Puman, fd Björnen, men alltid sambandit)

PS: ORION, ATLE, LI FV, någon med historiskt minne? Dyrt och bidde nästan inget.

DS: Systemutveckling där man börjar med öppen info för att senare ha sekretessklassad info.... Billigt i början, men omöjligt i längden..

Tveksam till... sa...
13 juli 2009 kl. 20:46  

Om syftet med en utredning är att få fram beslutsunderlag - då undrar jag varför FV är så agressiva när det gäller granskningen av StriC? Är det för att det skall komma fram brister om hur dagens organisation fungerar? Låt utsedda arbetgrupper genomföra beslutunderlagsframtagningen - bidra med kunskap i dessa grupper istället för på bloggar. Fast det kanske är otidsenligt...

Anonym sa...
13 juli 2009 kl. 22:34  

Till Tveksam

Jag undviker normalt att skriva kommentarer på bloggar, utan väljer oftast att skriva ett inlägg (gästblogg eller brev/mail till försvarspolitiker mfl) där jag försöker ta ett "större grepp".
Eftersom du kommenterat min "gästblogg" med att vända ditt kritiska granskande inte mot det jag skrev om, GLC/NOC, utan mot dagens befintliga system och organisation, så blir jag lite fundersam på vad du är ute efter ......

Vad är det du tycker skall granskas med C2StriC?

Vad menar du med brister i dagens organisation?


Att delta i användargrupper där det redan på förhand är beslutat, inte om, utan hur GLC/NOC skall införas känns synnerligen "bakvänt" då:
- målsättningsunderlag saknas
- realiserbarhetsstudie ej är genomförd
- ekonomin är outklarad

FV personal deltar i arbetet i de sk användargrupperna för GLC/NOC med ambitionen (och förhoppningen) att "vrida" GLC/NOC mot något som är mer realistiskt att genomföra.
Det kanske utmynnar i Gemensam Läges Information på operativ/högre taktisk nivå.

Det är gott nog som ett första steg.

Bortom 2020 kanske det är mer realistiskt att införa "nya tekniska ledningssystem" liknande GLC. Men låt då de nationer som har ekonomiska och tekniska resurser (läs USA) ta ledartröjan.
Våra knappa resurser behövs för att skaffa uniformer, helikoptrar och pansarfordon till Afghanistan och lämpliga utrustning till fartyg och personal stationerad under längre tid utanför Sudan.


Peter Neppelberg

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade