Vårbudget 9 april 2014 (uppdaterat 20.40)

Nu på morgonen offentliggjorde regeringen sin ekonomiska vårproposition. Med tanke på de senaste veckorna vidlyftiga löften från finans- och försvarsminister och de frekventa referenserna till krisen i Ukraina, hade man kunnat förvänta sig ett ändringsförslag i vårbudgeten.

Så blev dock inte fallet, utan den enda skillnaden som går att utläsa i siffror är att anslaget för hela utgiftsområde 6 (även MSB, strålsäkerhet och elsäkerhet) nu listas som 47 197 mkr istället för 47 196 mkr i budgeten som lades i höstas. Förändringen listas också som 0,0 %, men med tillägget om försvaret att anslagen för förbandsverksamhet och beredskap, liksom vidmakthållande och avveckling av materiel i år förväntas bli lägre än 2013. Något som man definitit också kan se avspeglas i Försvarsmaktens övningsverksamhet. Dock förväntar sig regeringen att Försvarsmakten lämnar tillbaka ca 1,6 mdr kr av budgeten då inga internationella insatser planeras. Med tanke på att regeringen i år skriver upp BNP-tillväxten till 2,7 % innebär detta också att försvarsbudgeten som andel av denna ytterligare sjunker från 1,16 % av BNP 2013.

Avseende de senaste veckornas materiellöften så återfinner man endast löftet om att i framtiden ha 5 ubåtar istället för planerade 4 ubåtar. Inga aviseringar görs dock om hur detta ska finansieras, men utfallet är heller ej under resterande budgetår. Skillnaden kan naturligtvis vara att ubåtarna är ett beslut som är sanktionerat i regeringen och det övriga endast ett moderat förslag, men ingen spårbarhet avseende ubåtarna finns i dokumenten från Försvarsdepartementet och i försvarsministerns tal i förrgår omnämndes ubåtar, luftvärn och flygplan på samma sätt. I propositionens översikt omnämns dock ubåtarna som ett regeringsbeslut.   Korrektion. Inga satsningar på ubåtar heller.


Man kan inte sluta sig till annat än att Regeringen ser krisen i Ukraina som en isolerad händelse som inte kommer att påverka omvärlden och vår säkerhetspolitiska situation under året, med tanke på att inga justeringar görs i syfte att öka Försvarsmaktens förmåga. Som tidigare påtalat är målet med den försvarspolitiska inriktningspropositionen 2009 att huvuddelen av försvarsmaktens förband ska ha en beredskap på mindre än 3 månader och att inga förband ska ha en beredskap överstigande 6 månader. Vi kan därför sluta oss till att regeringen inte förväntar sig att något ska hända förrän tidigast i mitten av oktober.


Igår kväll deltog statsminister Fredrik Reinfeldt i SvD:s utfrågning inför valetoch försvaret var en av frågorna (ca 3 min långt).  Det var inte något imponerande framträdande. Reinfeldt uttryckte förvåning och chock över Rysslands agerande och ansåg sig inte ha fått några förvarningar om detta. Statstministern omtalade dock tidigare utlovade löften och såg detta som medel för att avhjälpa bristerna hos incidentberedskapen. Avslutningsvis omtalade statsministern återigen hur mycket bättre läget är i försvaret idag jämfört med när han gjorde värnplikten.

Man kan utan att överdriva säga att det funnits gott om tecken på åt vilket håll Ryssland varit på väg – om man varit villig att lyssna på detta och se tecknen. Jag tror till exempel att man på MUST fortfarande väntar på en "Förlåt oss-tårta" från Försvarsdepartementet för alla genomgångar som sågats. Det får vidare anses som märkligt att motivera materielsatsningarna med brister hos incidentberedskapen med tanke på att om det är något i Försvarsmakten som har prioriterats och fungerat exakt efter den beställda förmågan så är det just incidentberedskapen.

Jag kan också inte låta bli att åter reflektera över att I 22, där statsministern var värnpliktig, måste ha varit Försvarsmaktens i särklass sämsta förband eftersom det så radikalt verkar skilja sig åt det sämre hållet från övriga förband på den tiden – och därtill också jämfört med dagens förband. (Innan det blir fler sura kommentarer från I 22-veteraner så bör man läsa kommentar med klockslag 20.33)

Vårpropositionen är tyvärr ett tecken på att den svenska försvarsreformen fortsatt sitter fast i diket till skillnad från ett annat lands som påbörjades vid samma tid. Man har nu i och med vårpropositionen också definitivt försuttit chansen till en quick-fix.



För övrigt är det idag 74 år sedan Tyskland överraskande anföll Danmark och Norge. En händelse där den svenska regeringen sedan i februari fått information från försvaret om att Tyskland förberedde en aktion i Norden. Den 4 april såg sig överbefälhavare Olof Thörnell nödgad att begära mobilisering hos regeringen, men detta avslogs och vid det tyska anfallet 9 april hade ingen svensk beredskapshöjning skett.

Uppdatering 20.40: Gör gärna också Johan Wiktorins matteuppgift. Den sätter verkligen kunskaperna på prov i flera av skolans kärnämnen!

44 kommentarer:

TobbeT sa...
9 april 2014 kl. 11:33  

Bra, som vanligt! Att du orkar, kan bara lyfta på hatten av beundran.
Du, Navyskipper och Johan W är starka kämpar trots att försvarsfrågan blir bespottad varje gång av våra politiker.
Tack för insatsen.

FV-sergeanten sa...
9 april 2014 kl. 12:14  

Reinfeldt ska visst ha nämnt igår att något av de 2 miljarder i reformutrymme som tidigare meddelats, men som inte räknats in i vårproppen (5 av 7 miljarder intecknade), kan komma att läggas på Försvaret senare under året:

http://www.svt.se/svttext/web/pages/108.html

Håller tummarna, men hyser inga större förhoppningar. Vore skönt med besked om att man kan avbryta arbetet med Org18...

Lars Gyllenhaal sa...
9 april 2014 kl. 12:14  

Gud hjälpe oss.

Anonym sa...
9 april 2014 kl. 12:20  

Hade alliansdvärgarna haft någon trovärdighet hade de lämnat regeringen vid det här laget, istället kommer de rösta för den här försvarspolitiken. Ett historiskt svek att inte återupprusta i den här situationen.

Max Hanemann sa...
9 april 2014 kl. 12:57  

Det verkar inte sannolikt att nuvarande regering kommer att överleva valet, och därmed är vårpropositionen av föga intresse. Vill man vara optimist kan man ju tänka sig att regeringen valt att säga så litet som möjligt om försvaret just nu i avvaktan på försvarsberedningens betänkande. Det vore onekligen intressant om försvarsfrågan blev en del av valrörelsen, men det lär komma att bero på parti/valtaktiska överväganden - oberoende av vad verkligheten skulle behöva ...

Magnus Redin sa...
9 april 2014 kl. 13:56  

Fasiken, den här gången trodde jag att orden var på allvar. Nästa halmstrå blir försvarsberedningen. Bommar det är jag i den lite jobbiga situationen att vara en moderat som vill byta till en borgerlig regering...

Fredrik Antonsson sa...
9 april 2014 kl. 13:58  

Instämmer med Gyllenhaal. Gud hjälpe oss. För något som helst vett och sans finns inte att hitta i 3 minuters snömos från statsministern.

Unknown sa...
9 april 2014 kl. 14:33  

Samtidigt går Ullenhag ut och hyllar Zigenarna för vad de har gjort för Sverige och att vi är skyldiga dessa ett stort tack. Förre Teliachefen fick ju en jättebonus för hans del i den lysande affären med Neon där vi skattebetalare förlorade 37 miljarder. Jag har sagt det förut och jag säger det igen på fullt allvar, jag tror att man innerst inne inte vill vinna valet. Man vet vilka enorma problem som ligger för att lösas och dom vet att de skattehöjningar det är frågan om törs man inte berätta om.

Unknown sa...
9 april 2014 kl. 14:36  

À propos Lars Gyllenhaals förhoppning så vill jag påminna om att Gud inte halp sin egen son. Så står i Mattei evangelium:

"Och ifrå sjette timan, wart ett mörker öfver hela landet, intil nionde timan. Och wid then nionde timan ropade Jesus med högan röst, och sade: Eli, Eli, lama Sabachthani? Thet är: Min Gud, min Gud, hwi hafver tu öfwergiwit mig"

Anonym sa...
9 april 2014 kl. 14:45  

Så regeringen blev förvånad av Ukrainakrisen. Vad förvånade dom ska bli när ryssen visar sin avsikt med uppladdningen i Barentsregionen. Jag hoppas Wiseman, som håller till däruppe, kan komma med en utförlig kommentar om aktiviteterna i norra regionen.

Unknown sa...
9 april 2014 kl. 15:15  

Var tydligen lite väl upprörd när jag skrev mitt inlägg. Skall naturligtvis vara Nuon affären samt Vattenfall och ingenting annat. Jag kan vidare konstatera att bloggaren Skipper även han konstaterat sveket mot Svenska folket.

HTKA sa...
9 april 2014 kl. 15:21  

Även om det tar emot lite, så tycker jag ärligt att eventuella, av situationen påkallade "satsningar" på Försvaret ändå skall tas i vederbörlig ordning.
Det är inte rimligt att vi nu, utan att ha en klar och tydlig målsättning för försvaret av landet kontra insatser i fjärran länder, beslutar om "satsningar" som får konsekvenser för lång tid framåt.
Vi har redan i färskt minne vad de tidigare "icke-satsningarna" lett till. Låt oss inte springa i motsvarande fälla, fast från andra hållet.

Jag förstår otåligheten, men vi måste låta politikerna insupa att vi är tillbaka i ett känt säkerhetspolitiskt läge. Men med förutsättningar organisatoriskt, personellt, materiellt och planeringsmässigt som inte är framtagna och anpassade för denna situation.

Låt Försvarsberedningen lägga fram sin rapport. Först när denna skärskådats kan vi konstatera om den politiska nivå har tagit intryck och adresserat de förändringar som skett av Sveriges säkerhetspolitiska situation. Främst då insikten i rysk vilja att använda den militära förmåga som de byggt upp de senaste 9-10 åren. Det är nu slutpratat om "från en låg nivå".

Sedan är det en annan sak att självklart hålla "tummen i ögat" på våra politiker så de hemfaller åt att "tro eller hoppas att det går över", folk glömmer el dyl.

Avslutningsvis röjde statsministern sin låga nivå i frågor rörande Försvaret med att relatera till sin egen lumpartid på I 22. Inget ont sagt om jägarförband. Det är fysiskt krävande men i grunden en enkel tjänst. Koordination och komplexitet i denna typ av förband inskränker sig i mångt och mycket till att få till "det gemensamma eldöppnandet" och dra sig växelvis ur eldställningen.
Att jämföra med denna erfarenhet och säga att hela Försvaret är bättre idag är löjeväckande för att inte säga fullständigt obegåvat.

Anonym sa...
9 april 2014 kl. 15:49  

Jag sa ju det. Den här regeringen kommer inte att ändra försvarsinriktning.

Mats sa...
9 april 2014 kl. 16:02  

Betänk att det är värre än så: De rödgröna vill spara miljarder på FM. Dessutom la de ned våra sista brigader! NATO är vårt sista hopp.

Unknown sa...
9 april 2014 kl. 16:18  

Johan jag håller inte med dig. Om man verkligen menar allvar måste man redan nu när man lägger budgeten ta höjd för en anslagshöjning. Räcker inte detta nödgas man utfärda en tilläggsbudget vilket man bör undvika. Skjuter man över målet är det lättare att sänka budgeten och låta medlen gå till annat. Det är så man gör i precis alla andra sektorer som ex vård, skola, omsorg. Det är så man gör med stadsplanering och infrastruktur i stort. Enda förklaringen till att man inte avsätter medel är att man inte vill och att man prioriterar annat. Ändå har man flaggat för skattehöjningar! Vad är det som kostar? Invandringen kan det ju inte vara för det är ju en ekonomisk gåva enligt regeringen och Ullenhag. Järnvägen och övrig infrastruktur har ju fått sina pengar och det ger ju jobb. Att satsa ordentligt på försvaret skulle också ge många jobb, men nehe då.

Anonym sa...
9 april 2014 kl. 16:30  

@ Herr Gyllenhaal.

Även om vår regerings göranden och låtanden ibland har smått religiösa drag är det väl att ta i;-)

Dessutom är det väl förenat med vissa problem(utmaningar för er som inte förstår gammalsvenska)att göra direkta förberedelser för att ta emot vår Herres hjälp?

Vilka kryptosystem/länkar använder han?
Ska vi lägga upp förråd av olivkvistar?
Bör vi lagerhålla fler åsnor än de vi redan har förtroendevalt?

@ Herr Wiseman.

Tyvärr, för försvarsdebatten framöver, är det väl helt klart att det i denna budget inte finns plats för den där orkestern längre?

Detta kan väl endast överskuggas av de rykten som säger att delar av våra nya ubåtar skall byggas utomlands (England) för att sedan sättas ihop i Göteborg??

Det ska även bli lite spännande att läsa om de delar som Fp har bidragit med i försvarsdelen på Herr Widmans blogg.

Avslutningsvis kan jag upprepa vad jag sagt flera gånger förut.
Lägg ner utbytet från MUST m.fl.
Förbjud alla dessa irrfärder med politiker runt om på våra utbildningsplatser, övningar m.m.

Antingen är genomgångarna så urusla att inget nytt förmedlas eller så har åhörarna inte den mentala förmågan att ta till sig
budskapet.
Här finns pengar att spara!

Teaterdirektören.

P.S. FM har precis genomfört "världens bästa övning".
Inomhus och framför datorn;-)
SUCK!

Max Hanemann sa...
9 april 2014 kl. 17:03  

Ledsen Wiseman, men vad Du skriver bör nyanseras:
"Den 4 april såg sig överbefälhavare Olof Thörnell nödgad att begära mobilisering hos regeringen, men detta avslogs och vid det tyska anfallet 9 april hade ingen svensk beredskapshöjning skett."
Enl C.A. Ehrensvärds memoarer sid 154 biföll regeringen den 6 april mobilisering av staben för armekår Syd och inkallelse av visst befäl för Kavalleribrigaden. Den 8 april fick ÖB tillstånd kalla in Kavbrig och mobplatspersonal för tre fördelningar (staber?), I7 och fem lf-bataljoner. Inom marinen och FV skedde också beredskapshöjningar - var det inte så att sedermera CFV Ljungdahl på f.m. den 9 april ledde sin flottilj med B3:or över Öresund? Så visst medgavs beredskapshöjningar, även om - som alltid i historien - "för litet och för sent".

Wiseman sa...
9 april 2014 kl. 17:21  

Max Hanemann,

Inkallelse skedde av bl a visst befäl vid vissa förband under den 8 april som en förberedande åtgärd. Det var det enda Thörnell fick igenom. Nästintill allmän mobilisering kom sedan att dröja till 11 april. Det fanns därmed inga gripbara förband den 9 april. Att F 1 kunde genomföra ett uppdrag med B 3 får snarast tillskrivas att Flygvapnet då liksom nu hade högre möjlighet att verka ur fredsgruppering – om än att det ofta skedde med vissa luckor.

Jakob Wedman sa...
9 april 2014 kl. 17:28  

@ Teaterdirektören
Efter att ha varit ute i regnet 3½ timme igår för orienteringsträning (inkl. för- och efterarbete) så inser jag till fullo värdet av inomhusövningar. Kanske något för vår bataljons-KFÖ om en månad?

Anonym sa...
9 april 2014 kl. 17:29  

9 april är ett ödestigert datum. Samma vägran att inse sanning då som nu. Reinfeldts snömos där han tack och lov inte nämnde sitt gamla förband vid namn påminner om 1939. Snart säger han väl också "vår beredskap är god"!
Det är tråkigt att han förklarar värnpliktsförsvaret som trögt och långsamt. Han som I 22:are vet att det förbandet t.ex.hade särskilda kompanier bestående av folk boende i Tornedalen. De hade kunnat vara på plats på bara några timmar efter ordern kommit.

Unknown sa...
9 april 2014 kl. 18:22  

Pass på.
Inte kan I22 vara kasst bara för statsministern gjorde sin GU där!

Vad i vår verksam het gjorde oss till FM:s sämsta eller har jag missat ironin i påståendet??
Ja jag är gammal I22:are.

Wiseman sa...
9 april 2014 kl. 18:25  

C Renman,

Ingen av mina erfarenheter av I 22 säger mig att det var ett kasst förband (förutom möjligtvis det överdådiga inköpet av pyrlar inför jubileet), så det är ju med viss förvåning som sagt som jag upprepade gånger tagit del av statsministerns erfarenheter av förbandet.

Abu Nefertari sa...
9 april 2014 kl. 19:22  

Wiseman gick idag från klarhet till ren dumhet.

Som f.d. officer vid Lapplands Jägarregemente så tar jag detta som ett rent påhopp.

Fredrik Reinfeldt var enligt hans befäl en alldeles lysande värnpliktig som dessutom blev den bästa i sin kurs vid Kadettskolan i Umeå. Hur man som seriös debattör kan göra ett uttalande om förbandets duglighet baserat på en värnpliktig säger övergår mitt förstånd.

Jackie Arklöv tillhörde K4 och Matthias Flink I13..... så alla som kommer från dessa förband torde vara mördare. Olof Palme var sergeant vid K3, så de är socialdemokrater hela bunten, Förvisso gjorde också Jimmie Åkesson värnplikten vid K3 så de har nog gjort politiskt helt om sedan Palmes dagar. De som torde ha bäst framtidsutsikter enligt Wiseman är de som fullgjort värnplikt vid I14, för då blir man prins.

Sumatra sa...
9 april 2014 kl. 19:22  

Förslag till en rejäl förstärkning av försvarsförmågan avser moderaterna att spara till skuggbudgeten efter höstens val.

Smörjaren sa...
9 april 2014 kl. 19:28  

@teaterdir med fler
Jag är imponerad av pågående pappers vändarövning. Tänk vilket jobb att boka hotellrum åt alla deltagare. Det som är ännu mer imponerande är att folk orkar göra alla dessa förberedelse resor till alla länder,
och vilken logistikövning att förse alla med vatten på flaska,kaffe,godis och frukt.
Nej under kalla kriget var det var det minnsan enklare då kunde en ensam Fänrik planera en basväxling med skarp flygning eller förflyttning av klargöringstropp över hela sverige med flyg eller båt.
Vilket lyft för vår FM att vi klarar denna pågående övning.

Obs: Vissa spår av ironi kan kanske förekomma.

Unknown sa...
9 april 2014 kl. 19:36  

Det finns människor som går vilse i livet.
Vår Statsminister verkar ha allvarliga problem med att hitta rätt i försvarsfrågan.
Men med medhjälparna Borg och Bagdad Bob (läs Karin Enström) så är det inte lätt att hitta rätt.

Jag tror alla regementen har fostrat en och annan "virrpanna".
Att dessa sedan använder sina gamla regementen som exempel i sina senare liv bör inte falla tillbaka på regementet.
Har ingen aning om Herr Statsminister var en representativ soldat från I22. Men just nu vill vi helst att han inte reflekterar till sin tid på Jägareskolan.

Vad gäller inköpet till jubileet så var nog viljan större än eftertänksamheten
Blev minst sagt lite tokigt där!! :)

Unknown sa...
9 april 2014 kl. 19:51  

Angående Reinfeldt och I22. Jag tror inte man ska dra allt för stora växlar i den jämförelsen. Det jag främst tänker på är att FR var oerhört aktiv inom värnpliktsrådet och lade ner stor tid på "politiska" engagemang. Frågan är hur aktiv han egentligen var på själva förbandet? Wikipedia uppger att han blev "kursetta", vad det nu innebär? Har aldrig hört talas om den utmärkelsen på förbandet.

Det som jag själv lider av som fd. lapplandsjägare är just det du nämner, nämligen Överste B.Lundqvists fullständigt sinnessjuka inköp inför 50-års jubiléumet. Jag låg själv inne just det året och jag tror nog att nästan alla tänkte samma sak "wtf? muggar, handdukar, glas etc. med vargemblem? Vem fan ska köpa all den här bråten?". Har för mig att det handlade om tiotals miljoner på skit som man än idag kan hitta lite varstans i sverige (skänktes bort mm.).

Förbandet i sin tur har väl alltid haft oerhört höga vitsord, såväl inom som utanför Sverige. Tror nog att kompetensen var obestridbar. Ytterst hög stridsförmåga. Säga vad man vill, men det går ärligt talat inte att jämföra en vanlig infanterist med en jägarsoldat. Det skiljer oerhört mycket i mängden träning. Då bortser jag även från den fysiska skillnaden (som givetvis är mycket stor). I mina ögon kan t ex. en skyttesoldat hantera sitt vapen, men är tämligen dålig i direkt strid. Skillnaden är som sagt att jägarsoldater fokuserar enormt på just detta, inte bara att ligga och skjuta PEK.

Jag har även spenderat ganska många år inom olika HV-förband mm. och det är ytterst tydligt vilka som har jägarbakgrund. Kompetensnivån är milsvid om man jämför med "vanliga" soldater. Mycket handlar om själva utbildningen, men nästan lika mycket handlar om psyket och inställningen.

Unknown sa...
9 april 2014 kl. 19:53  

Jförbanden hade ingen taktisk/strategisk uppgift. Vi var mer eller mindre politiska förband vars egentliga uppgift var att finnas vid förhandlingsbordet. Med andra ord skulle man kunna hävda svens trupps närvaro i exempelvis Pello vid ett eventuellt förhandlingsläge. Jförbanden var oerhört billiga att utbilda jmf brigadförbanden. Komplexiteten låg snarare i ledarskapet över jförbanden.

Wiseman sa...
9 april 2014 kl. 20:33  

Abu Nefertari, m fl lapplandsjägare,

Texten ska tolkas som en jämförelse i det fullkomligt orimliga i statsministerns reflektioner tillbaka till sin värnpliktstid. En reflektion statsministern gör varje gång han ska diskutera försvarspolitik, där han samtidigt som han framhåller hur bra dagens situation i "hans" försvar är, jämför med hur dåligt det var när han gjorde värnplikten.

Det finns flera anledningar till att statsministern gör den reflektionen. En är att det är vad han upplevde utifrån sin horisont som KB-elev och sedan vice ordförande i värnpliktsrådet. En annan är att man minns det man vill. En tredje att det helt enkelt passar bra att säga politiskt och det hör till att allt försvar som fanns innan 2006 var uselt och det som finns nu är jättebra. Det finns även en rad andra förklaringar och det får var och en bedöma.
Det viktiga är att man reflekterar över rimligheten i statsministerns uttalande!

Jag tror de flesta av inläggets ca 4000 läsare hittills insett hur inlägget bör tolkas, liksom de drygt 5000 följare som läst liknande text på Twitter. I syfte att förekomma vore det tacknämligt om någon med access till lapplandsjägargruppen på Facebook förklarade ovanstående även där med tanke på mängden trafik som kommit därifrån senaste timmarna.

Unknown sa...
9 april 2014 kl. 21:23  

Jag gjorde lumpen på I 20 tror 1968-69 någonting efter en kortare sejour i flyget. Vi delade kasern med K 4, och det jag minns av det hela var att K 4 soldaterna fick bättre utrustning, ex ryggsäckar och sovsäck när vi fick vår vanliga stridssele med packning. Sedan hade jägarsoldaterna längre marser innan de kunde kalla sig jägare. Men sedan hade dom det bättre. När vintern kom gjorde dom inget annat än låg i bivack och spanade. Jägarförbamdets uppgifter var i första hand att spana och ingenting annat. I folkmun vekar det som man försökte jämföra dem med marinkåren eller liknande. De som stred och gjorde eldöverfall ta mig tusan dygnet runt var vi norrlansskytteförband. Men, allt det där är nu historia och vi lever idag under en helt annan verklighet. Bland annat spelar vi inte längre med att vi möter stora Ryska pansarförband skyddade av artilleri och flyg (hoppas jag i vart fall) eftersom detta är ett fullständigt otroligt scenarion.

John Metreus sa...
10 april 2014 kl. 03:51  

Ett tips när ni använder wikipedia är att kolla angivna källor. I det här fallet var det DN som uppgett att Reinfeldt gått ut som kursetta... från kadettskolan i Umeå. Lätt hänt att det blir fel när flera olika personer stuvar om text-stycken.
Oavsett vilket, kommer inget parti som är berett att regera med Reinfeldt att få min röst, om jag så ska behöva lägga den på Sverigedemokraterna.

John Metreus sa...
10 april 2014 kl. 03:54  

En annan källa från wikipedia visade sig smått profetisk i sin slutkläm, denna gång aftonbladet:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10968264.ab

roob82 sa...
10 april 2014 kl. 09:48  

Både lustigt och oroväckande att Reinfeldt uttryckte både förvåning och chock över det som inträffat den närmaste tiden. Det har funnits otroligt mycket tecken och signaler om det som håller på att hända om man bara vart det minsta observant. Kan rekommendera Reinfeldt att läsa sin parti-kollega Mats Johansson bok "Kalla kriget 2.0 : Ryssland rustar" om han så totalt har missat vad som händer. Att man kan föra en sådan totalt vansinnig försvarspolitik som nu har gjort är för mig fullständigt obegripligt. Hur mycket tycker Reinfeldt att vår frihet värd?

Magnus Redin sa...
10 april 2014 kl. 12:40  

Roob82, jag ställde i måndags på AFF linköpings årsmöte en scenariofråga till Cecilia Widegren som i korthet var vad vi skulle behöva för förmågor för att både kunna och våga hjälpa Estland om Ryssland börjar pressa loss östliga Estniska provinser.

Frågan avvisades blixtsnabbt med att den var totalt orimlig då det vore ett angrepp på Nato.

Kanske har Reinfeldt samma övertygelse om att Nato innebär en absolut säkerhetsgaranti? Om man har den tryggheten som kan vara uppbackad av omfattande kontakter med Natoländer blir det rimligt att prioritera försvaret mycket lågt och använda statskassan till att lösa andra problem som ger bättre ekonomisk avkastning och fler röster.

Själv har jag inte den tryggheten. USA beter sig inte på ett sätt som motsvarar nationens ideal, det finns rejäla ekonomiska svagheter i USA och EU som döljs med döbelsmedicin och kan ge politisk instabilitet och vi skulle t.o.m. kunna få ett USA som leds av bibliskt bokstavstroende eller EU stater som leds av rörelser som vill montera ner samarbetet och det kan bli förödande för gemensam försvarsförmåga och försvarsvilja.

Jag har svårt att lita på att någonting är absolut pålitligt. Verkligheten borde vara en fråga om att vårda det som är gott och ha flexibilitet för det överraskande. Ett Nato som inte är absolut stabilt kan man f.ö. fortfarande gå med i och bidra till, har man något att bida med kan man göra mer för en positiv utveckling...

Sedan har jag en gnagande känsla av att en Plan A med absolut tilltro till Nato som motiverar egen svaghet leder till att Plan B blir att vid behov t.ex. slänga Baltikum till vargarna, förlåt björnen, och underordna sig den dominerande maktens politik i utbyte mot att behålla hyfsat mycket oberoende.


FV-sergeanten sa...
10 april 2014 kl. 18:45  

I19 i Boden har tydligen hittat en egen lösning på vissa problem. 170 vakanser ska lösas med en 13 MÅNADER lång GMU. TV4 kanske har en poäng med att lägga ner lokalnyheterna...

http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/170-soldater-saknas-vid-i19-i-boden-2592382

FV-sergeanten sa...
10 april 2014 kl. 18:48  

I19 i Boden har hittat en egen lösning att lösa vissa bemanningsproblem. 170 vakanser ska enligt TV4 lösas med 4 årliga GMU-inryck, med 13 MÅNADERS soldatutbildning. TV4 har nog en god poäng med att lägga ner sina lokalredaktioner...

http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/170-soldater-saknas-vid-i19-i-boden-2592382

Anonym sa...
10 april 2014 kl. 18:56  

"I denna trivsamma vrå av världen ägnade de sig åt den välordnade sysselsättningen att leva sina liv, och de brydde sig allt mindre om världen utanför där mörka varelser var i rörelse, tills de slutligen kom att tro att fred och välstånd var normen i Midgård och en rättighet för allt förnuftigt folk. De glömde bort eller struntade i det lilla de någonsin känt till om väktarna och den möda med vilken dessa gjorde den långa freden i Fylke möjlig. De levde i själva verket i en skyddad tillvaro, men det mindes de inte längre.

Aldrig någonsin hade hoberna, oavsett underart, varit krigiskt lagda, och inbördes stridigheter förekom inte. I gamla tider hade de förstås ofta nödgats slåss för sin överlevnad i en hård värld, men på Bilbos tid tillhörde detta fornhistorien. Det senaste slaget innan vår berättelse tar sin början, och faktiskt det enda som någonsin hade utkämpats inom Fylkes gränser, var nu utom mannaminne: slaget vid Grönängarna, FT. 1147, där Bandobras Took hade slagit tillbaka en invasion av orker. Till och med vädret hade blivit mildare, och vargarna som en gång i tiden hade kommit ned från Norden på jakt efter rov under bistra vita vintrar var nu bara en gammal folksägen. Även om det fortfarande fanns en del vapen i Fylke så användes dessa således mest som troféer och hängde på väggen eller över öppna spisen, eller så hade de samlats på museet i Mickelsklyft."

- JRR Tolkien: Ringens brödraskap, Prolog: Angående hober (min övers., dock med Ohlmarks namn)

Anonym sa...
10 april 2014 kl. 22:57  

Johan Metreus!

All kadettutbildning (KBS:are) för Norrlandsförbanden plus några till (FJS, kustjägarna t.ex.), förlades åtminstone på 80-talet till Inf KAS eller Kav KAS på I20 i Umeå (Jag gick där själv).

Så, inget konstigt om det påstås att FR gick där!

John Metreus sa...
11 april 2014 kl. 04:40  

Brasklappen, det som ifrågasattes var att Reinfeldt gått ut som kursetta från I22 (vilket han alltså inte gjort), det som inte ifrågasatts var att han genomfört kadettutbildningen i Umeå (där han enligt DNs artikel gick ut som kursetta).
I wikipediaartikeln hade dessa två blandats ihop, dock hade en snabb kontroll av källorna där kunnat reda ut saken, vilket jag påpekade med mitt inlägg.

Ur ABs artikel vid Reinfeldts tillträde 2006:
"Nye statsministern höjer aldrig rösten, gillar ordning och reda - och omger sig med ja-sägare
/.../
För Fredrik Reinfeldt har det varit helt nödvändigt eftersom han helt lagt om partiets politik och skapat ”de nya moderaterna”. Men det finns risker.
Ledarskapskonsulter höjer ett varningens finger.

- Om personerna runt ledaren är ja-sägare finns det en risk att man slutar lyssna på människor utanför, säger Isabella Runebjörk.

Per Åhlström, som skrivit en bok om politik och makt, håller med:
– Kvalitén på besluten riskerar att bli sämre om man inte tar hänsyn till andra åsikter."

gustafason sa...
11 april 2014 kl. 06:14  

Vi brukar alltid vara duktiga att påpeka för andra länder att dom ska ta sitt ansvar. När ska våra folkvalda ta sitt? Att man helt naivt inte inser hur man bidrar till en instabilitet i östersjö området, genom att inte kunna hävda sin suveränitet som land om det skulle behövas.

Anonym sa...
11 april 2014 kl. 10:53  

Cecilia widegren verkar endast se försvarspolitiken som ett inrikespolitisk forum för valrörelse: http://www.expressen.se/gt/ledare/vi-onskar-en-fortsatt-samsyn-om-forsvaret
När kommer hon med ett konstruktivt förslag?

Unknown sa...
11 april 2014 kl. 11:19  

Gud hjälpe oss, skriver Lars Gyllenhaal. Instämmer i de orden, frågan är om ens det hjälper?

Unknown sa...
11 april 2014 kl. 12:29  

Jag har märkt under den korta tid jag läst ovh även i viss mån deltagit i "debatterna" på olika försvarsbloggar att det mycket snart uppstår minst sagt kaos runt olika uppfattningar och beskrivningar av enskilda förbands görande och förmåga. Jag tror man måste tydliggöra under vilket scenario jag baserar mina åsikter på. I stort kan man säga att den grupp som anser att försvaret av Sverige till största delen kommer att utkämpas på fastlandet har rätt i sin tes att vi behöver starka pansarförband, pansarhelikoptrar, lätta luftvärnsrobotar till närförsvar ex Rb 70 och så vidare. I det scenariot kommer även hemvärnet få en mer förbandsliknande karaktär och strida mot armeförband och således i behov av tungt understöd.

Den andra gruppen, dit jag tillhör tror däremot att försvaret av Sverige börjar långt ut över Östersjön och handlar om kontrollen av luftförsvaret. I det scenariet behövs en slagkraftig marin enhet, ett slagkraftigt flygvapen, ett väl utbyggt luftvärn och ett kustförsvar. Detta förutsätter att de marina enheterna får skydd av flyg, kustförsvar samt ett kraftfullt eget skydd. Flyget måste spridas som förr på sina krigsbaser för att inte slås ut på marken. Luftvärnet måste byggas upp på nytt med allt ifrån långräckviddigt luftvärn till korträckviddigt dito. Luftvärnet måste vara mobilt och får inte baseras på fasta platser. Kustförsvaret måste bestå av robotar med lång räckvidd som kan styras av flygburen radar. Det skall vara rörligt och man bör fundera på om inte modernt artilleri med målsökande granater bör införskaffad. Sedan måste alla system få gemensamma sensorer, det vill säga spaningsradar och ledning. En kustrobot skall ex kunna ledas mot mål upptäckta från våra radsrplan, kustkorvetter eller till och med u-båtar. Detta gör att vårt försvar får en kraftfull krigsavhållande effekt så kallad tröskeleffekt. I det scenariot finns inte behov av tunga mekaniserade förband eller pansarvärnshelikoptrar.

Jag tror det är viktigt att man inte blandar ihop dessa två scenarier för annars blir det en stor obegriplig sörja av allt.

Aktieingenjören sa...
13 april 2014 kl. 11:41  

Jag tycker att Jan Burmans inlägg om olika scenarion borde få ett eget inlägg.

Det är en av de genomgående bristerna jag noterat inom försvarsdebatten.

Räknare



Creeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade