Gästinlägg: En sjömans perspektiv på personalförsörjningen

Det föregående inlägget om Försvarsmaktens personalförsörjning och övergången till ett yrkesförsvar har nu genererat över 120 kommentarer. Tyvärr har inte alla varit så "kärnfulla", men det visar ändå på att det är en fråga som berör. Personalförsörjningen och yrkesförvaret har vållat mycket debatt sedan värnplikten gjordes vilande. Ett perspektiv som tyvärr till stor del saknats är det så kallade underifrånperspektivet (kanske skulle man rentav kunna kalla det inifrånperspektiv) där anställda soldater och sjömän själva ger sin bild av hur det fungerar. Det är därför det är så tacksamt att här kunna publicera just ett gästinlägg från en anställd sjöman.

Att det finns en rad soldater och sjömän som läser WW råder det inga större tvivel om. Det vore intressant att höra mer ifrån er i kommentarerna till detta inlägg. Vad är er inställning i de här frågorna? Håller ni med gästskribenten?

Wiseman

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Personalförsörjning

Jag läser allt oftare inlägg på diverse försvarsbloggar som behandlar personalförsörjningen i Försvarsmakten. Många har idéer på hur den inte skall hanteras men allt för få försöker finna en lösning.

Vi har sedan att vi skrotat vårt invasionsförsvar och med den värnplikten övergått till att anställa våra soldater och sjömän - en kategori som jag själv tillhör. 2011 ryckte jag in på Marinbasen Karlskrona för att under 3 månader genomföra GMU för att sedan fortsätta min YBK (Yrkes- och befattningskurs /Wiseman). I slutet av 2011 anlände jag en av sjöstridsflottiljerna för att påbörja min anställning på ett av flottans fartyg.

Under min tid i Försvarsmakten har flertalet av mina arbetskamrater slutat, vissa under GMU, andra direkt efter. Andra har valt att stanna ett år medans andra likt jag själv valt att stanna kvar. Jag har under min anställning meddelat min chef att min intention är att stanna i åtminstone 3 år. Något som jag anser rimligt då jag trots allt kostat staten en ansenlig summa i utbildningskostnader samt att om jag väljer att fortsätta min karriär i Försvarsmakten har tillhandahållit mig en väsentlig erfarenhet inom yrket.

Mitt synsätt verkar dock vara relativt unikt bland mina kollegor. Kanske beror det på min ålder, att jag innan Försvarsmakten haft olika jobb där jag erhållit erfarenhet om arbetsliv och förhållanden på arbetsplatser. Jag upplever att majoriteten av de som antas till GMU är individer som inte direkt har en aning om vad ett arbete faktiskt är. Man har en bild av Försvarsmakten som en häftig arbetsgivare där lek överskuggar allvar, där man som arbetstagare inte har något ansvar gentemot sin arbetsgivare.

Det finns också en uns av felrekryterande från början. Personer som under uttagningen till GMU rycker på axlarna och säger "Jag har inget bättre för mig just nu". Dessutom tycks Rekryteringsmyndigheten fantisera ihop befattningsbeskrivningarna som presenteras vid rekrytering. Det är viktigt att informera om arbetets fram- och baksidor. Jag har kollegor som rent av känt sig lurade sedan de insett vad deras befattning faktiskt går ut på. Dessutom, skall man verkligen erbjuda tjänst till personer som inte klarat de grundläggande krav som ställs på individen under GMU? Det finns exempel då personer ansets direkt olämpliga av utbildningsbefäl, men trots detta har de blivit erbjudna en tjänst.

Vissa väljer att göra GMU enbart för att kunna skriva det på sitt CV - något som resulterar i att platser på GMU (som idag dessutom är anpassade till vilket förband det är tänkt att man skall ta anställning vid) fylls av folk som inte tänker ta den anställning man faktiskt get sken av att man skall ta. Vissa fortsätter även sin befattningsutbildning men slutar efter den. Så klart skall man kunna välja att sluta under och efter GMU. Efter sin utbildning eller efter påbörjad tjänst. Men jag tycker att det är dåligt om man gör det på grund av att man aldrig tänkt ta anställning utan enbart vill ha den merititerande utbildningen. Dessa individer, som vill ha GMU att visa upp på sitt CV skall egentligen söka sig till Hemvärnets GMU. Men det är inte svårt att förstå att det för många inte är aktuellt.

Det är också vanligt att man ganska direkt, inom ett år, söker sig till SOU eller YOP. Det är i sig inte dåligt - jag anser att man skall uppmuntra individer att göra karriär i försvarsmakten, men det är enligt min mening ett sätt att underminera sig själv.

Om man till exempel införde ett tjänstgöringskrav på 2-3 år innan man kan söka SOU eller YOP skulle man dels få folk att tjänstgöra längre som GSS och dessutom få ett lämpligare urval av sökande. Man kan tänka sig att antalet sökande skulle minska men jag tror att det finns lösningar för det också. Man kan också tänka sig att man skall kunna bli befordrad till översergeant om man anses lämplig och har tjänstgjort som GSS i 6-12 år. Ett och ett halvt år på skola är på tok för mycket för någon som jobbat som GSS i tex 10 år. Under den tiden bör soldaten eller sjömannen utvecklats så mycket att hans erfarenheter och kunskap är likvärdig en specialist. Detta kräver dock att Försvarsmakten tar ansvar och tillåter GSS att utvecklas i denna riktning.

Man har under den senaste tiden diskuterat olika sätt att få GSS att stanna i Försvarsmakten längre. Ett förslag har varit någon slags ekonomisk kompensation. För varje år i tjänst skall en summa pengar falla ut och individen skall då motiveras att stanna kvar. Detta är i mitt tycke enbart intressant om summan är tillräkligt hög. För min del skulle det vara mer intressant med att få en betald utbildning, förtur till högskola och varför inte första året med lön från Försvarsmakten. Detta är något som flertalet av mina kollegor instämmer i.

Jag anser också att man i Försvarsmakten måste bli bättre på att informera om de vägar som finns. Det finns otaligt många civila tjänster som är intressanta för många istället för SOU eller YOP.

91:an


49 kommentarer:

uppgiven sa...
6 augusti 2013 kl. 10:41  

"Man kan också tänka sig att man skall kunna bli befordrad till översergeant om man anses lämplig och har tjänstgjort som GSS i 6-12 år. Ett och ett halvt år på skola är på tok för mycket för någon som jobbat som GSS i tex 10 år. Under den tiden bör soldaten eller sjömannen utvecklats så mycket att hans erfarenheter och kunskap är likvärdig en specialist."

Helt rätt. Detta skulle dock kräva något som jag idag uppfattar saknas helt, en central personalplanering för GSS (och OF/OR). Förr hade vi femårsplaner där man i alla fall i teorin kunde se vad man skulle göra om några år, vilka skolor man skulle gå osv. Idag uppfattar jag att det inte finns alls, i alla fall inte på min nivå.

Allt handlar om att plutonen ska vara uppfylld och sedan ska det bara rulla på. En soldat som slutar för att börja på SOU är ett "problem", eftersom det medför en vakans som måste rekryteras och utbildas utöver plutonens ordinarie verksamhet. Istället för att det ses som en naturlig utveckling för individen och något som på sikt gynnar oss alla i och med att vi får tillbaka en kvalificerad medarbetare som kan jobbet från grunden.

Det som saknas är den centrala planeringen. Rekrytering till anställning och rekrytering till utbildning verkar ske i helt skiljda spår utan någon slags samordning. Det finns heller inga "överskottsrader" för att placera personal på som är under utbildning. Det medför bland annat att där man kan se kommande vakanser, till exempel pensionsavgångar, så finns det inga möjligheter att i tid anställa efterträdare så att de hinner få rätt kompetenser så att de direkt kan gå in och ta över den dagen vakansen är ett faktum.

Detta upplever jag är det stora problemet med dagens personalförsörjning, där man helt har lagt ansvaret på individen att själv söka de tjänster man vill ha.

Anonym sa...
6 augusti 2013 kl. 12:37  

@ 91:an; Jättebra inlägg. Håller helt med skribenten om att en tids tjänstgöring inom Försvarsmakten, minst 24 månader som soldat och minst 15 månader som gruppchef innan någon som helst skola till officer eller underofficer får påbörjas.

24 månaders anställning innan en skola påbörjas bör förutsätta att man faktiskt verkat vid ett fulltaligt krigsförband annars bör tiden utsträckas ytterligare så att soldaten, den blivande officersaspiranten tillräckligt väl förstår hur olika system inom dennes förband påverkar och samverkar för att förbandet ska få militär effekt.

Detta system finns vilande sedan 2010 i Sverige. Det kallas värnplikt. Det ger mycket kompetenta befäl till vårt lands försvar. Det ger god möjlighet att för såväl Försvarsmakten som den enskilde att skapa sig en bild om verksamheten i FM passar individen och om individen passar i FM.

Daniel Eriksson sa...
6 augusti 2013 kl. 14:58  

Finns jättemånga som presenterar lösningar på problemet. En av dem stavas som skribenten vet och som untergang mit prio säger Värnplikt.

Anonym sa...
6 augusti 2013 kl. 17:29  

Bra artikel, men jag anser att införa någon ytterligare grad mellan sergeant och förste sergeant är tämligen meningslöst. Arbeta istället igenom ASOU och få fram en vettig skolgång där förmåner, utbildningstid och förkunskapskrav är bättre anpassade.

Sedan anser jag inte att det skall införas extra förmån för att man upfyller sitt anställningskontrakt, det är ett jobb som alla andra. Som skattebetalare anser jag det befängt att soldater ska få någon extra förmån för att de har ett frivilligt jobb. Vi måste även komma ihåg att detta är ett nytt system, det tar åtskilliga år innan det är allmänt känt vad yrket innebär och de sökande har rätt bild av vad de söker till.

Resenären sa...
6 augusti 2013 kl. 18:49  

Vid rekryteringen är sanningen av underordnad betydelse.
Tyvärr.

Lagersten om sanningens betydelse

Jakob Wedman sa...
6 augusti 2013 kl. 22:13  

Tack för ett intressant inlägg. För de som är inne i nuvarande system är det naturligt att föreslå förändringar inom systemet. För oss som står utanför blir i stället den självklara slutsatsen att det är fel på systemet med anställda GSS och att vi snarast möjligt borde återgå till någon form av värnplikt.

Det går inte att klandra de anställda som väljer att säga upp sig - har man valt ett system med sådana regler så får man ta sådana konsekvenser.

Cynisk sa...
6 augusti 2013 kl. 22:38  

@Miljöpartist i grönt
Varför är det fel på anställda GSS? Inget i det som skribenten skriver anger att det är där felet ligger.

Delar av FM får stora fördelar av anställda soldater och sjömän, något som det gamla systemet inte medgav.

Nej, jag tror på att även soldater/sjömän ska kunna vara anställda och inte bara officerare och civila. Jag har sett fördelarna.
Däremot så tror jag att det bästa är att ha en pliktad GMU och en enklare befattningsutb och en kriorg med både anställd och totalförsvarspliktig personal.

Malin sa...
7 augusti 2013 kl. 00:36  

Nu ser jag utifrån befattningar i markstrid. Där ser jag ingen vits med specialistofficeare och SOU. GSS och OS kårerna kan slås ihop till en och samma kår motsvarande NCO systemet i USMC. Jag förstår inte varför FM inte tog åt sig kunskaper betr andra länders respektive OR kårer, utan istället valde att skapa ett eget system som innebär att OR huggs av på mitten.

Artikelförfattaren var inne på varför FM inte får in seriöst folk till GSS, det att folk inte ser det som något seriöst jobb där det enkelt och smidigt går att göra karriär från OR1 till OR9 baserat på den kompetens de bygger upp genom tjänstgöring.

Malin

Anonym sa...
7 augusti 2013 kl. 16:05  

Hur ska vi någonsin få ordning på personalförsörjningen när varken FM eller de politiker som håller i trådarna vet vad syftet med GSS/T är eller vilka anställningsformer som gäller för GSS?


Några rader från LG på FMs hemsida.

”Av de totalt 928 anställda soldaterna är 275 deltidsanställda, vilket betyder att de har ett civilt jobb och bara arbetar som soldat under vissa perioder. Sommaren är en sådan period eftersom Livgardet då behöver hjälp att bemanna högvakten på de kungliga slotten.”

”Ett bra exempel på det är vårt framgångsrika arbete med deltidsanställda på Livbataljonen, säger Joakim Martell.”

”I mitten av juli uppnådde Livgardet sitt rekryteringsmål för 2013, både vad avser antalet heltidsanställda och deltidsanställda soldater.”


Ur dagens ”miljardsatsning” från fru Widegren.

”För Västsverige handlar det om tusentals nya tjänster, ca 1 500 nya heltidstjänster och 2 500 nya deltidstjänster.”

Ja, ni har läst det förut men en osanning/dumhet blir inte sannare/klokare för att den upprepas!

Jag förstår inte varför de ljuger? För vem?
Trippelsuck och dubbelpust!


Teaterdirektören

Anonym sa...
7 augusti 2013 kl. 16:34  

Lite förklarande text till min förra kommentar!


”Miljardinvesteringen” i fru Widegrens inlägg framställs som ett sensationellt och hastigt beslutat ärende. Sanningen är som vanligt lite annorlunda.
Här kommer lite fakta ur försvarsmaktens materielutvecklingsplan sen några år tillbaka.

”Renovering genomförs på Stridsfordon 90- och Leopard 2-systemet med start 2012.”
Regeringens beslut är lite sent ute och absolut inte tidigt och hastigt påkommet!

”Projekt: AA.1324001/02 RENO strv 122 Steg 1 och steg 2
Omfattning
Integrera SLB och livstidsförläng Leopard 2-systemet minst intill 2030. RENO ska genomföras på 48-56 st. Strv 122 och minst 8 st. Bgbv 120. För att möjliggöra drift av vagnar efter genomförd RENO ska utbytesenheter och reservmateriel för minst tre års utbildning/fredsdrift anskaffas. Renoveringen genomförs
i två steg 2015–2017 och 2018–2020.
Kontrakt: 2014
Leveransperiod: 2015-2020
Kostnadsintervall: 700–1000 Msek”

Detta är vad som skall göras med 48-56 vagnar!
Hade fru Widegren varit i reklambranschen hade hon varit fälld på flera punkter i sina uttalande.
Så länge man från politiskt håll använder sanningen på detta sätt kommer trovärdigheten aldrig att komma över den nuvarande mycket låga nivån.

Långtragiskt!

Teaterdirektören.

Gustav sa...
7 augusti 2013 kl. 17:51  

@ Miljardinvesteringen som Teaterdirektören tog upp

Om inte jag missminner mig så ströks väl REMO (REnovering och MOdifiereing) Strf 90 och Strv 120 av "Genomförandgruppen" då den slaktade många materielprojekt i början av 2000-talet

Sedan har en RENO (enbart REnovering) av dessa återinförts (sannolikt #lägre ambitionsnivå än den ursprungliga REMO:n)

Så denna "miljardsatsning" är alltså en nedbantad variant av den "livstidsförlängning" som dessa stridsfordonstyper måste genomgå för att kunna fortsätta användas med en någorlunda rimlig driftskostnad...

Man kan ju undra vad de tror att de ska uppnå med att våldföra sig på sanningen på detta sätt?

Klyftan mellan dem som är insatta/drabbade och de som leder/skönmålar växer ju bara hela tiden

Och det kan ju inte gynna personalförsörjningen - som denna tråd egentligen handlar om

Wiseman sa...
7 augusti 2013 kl. 17:58  

Teaterdirektören,
Gustav,

Helt riktigt att detta ströks under amatörernas afton. Om tiden medger under kvällen så återkommer jag till detta faktum i ett inlägg.

Det vore trevligt att se flera GSS kommentera detta inlägg.

Anonym sa...
7 augusti 2013 kl. 18:43  

@flugansherre
Varför skulle man inte kunna införa bonus efter viss tid? Har du aldrig hört talas om golden hello, golden handcuffs mm? Särskilt lämpligt blir det i ett yrke där man från böjan vet att en stor del inte kan fortsätta sin karriär livet ut.

@Malin
Varför skulle USMC vara en lämplig förebild för FM? Det amerikanska samhället är väldigt olika det svenska vilket kraftigt begränsar möjligheterna att kopiera lösningar. Precis som det inte finns någon anledning för svensk cityhandel eller lokaltrafik att inspireras av amerikanska exempel för att förutsättningarna är för olika, finns det ingen anledning för oss att kopiera marinkåren.

Det finns flera länder i europa som har direktrekrytering till underofficersyrket utan att man behöver gå via menig/korpral. Men även i de systemen, precis som det är tänkt i Sverige, är det många som går vidare från soldat till underofficer.

Anonym sa...
7 augusti 2013 kl. 21:28  

@Wiseman 17.58

Skippa kravet på registrering för kommentarer så kommer många GSS:are att kommentera dina och andras gästinlägg.

Bloggen som helhet skulle bli betydligt mer intressant. Nu är det ett fåtal personer som kommenterar dina inlägg hela tiden och deras grundinställning känner vi läsare redan till.

/Vitablixten

Wiseman sa...
7 augusti 2013 kl. 21:48  

Vita Blixten,

Det kommer inte att ske. Det blir en mardrömsföljetong med det antal kommentarer som förra inlägget orsakade, där varannan är skriven av "anonym" och endast ett tidsnummer.

Att registrera sig för ett OpenID lär vem som helst klara av – och utan att känna sin anonymitet hotad.

Miram sa...
7 augusti 2013 kl. 22:24  

@teaterdirektören

Jag förstår, efter ditt förtydligande, dina synpunkter på Widegren. Däremot har jag svårt att förstå dina synpunkter på LG:s redovisning.

Vad menar du är lögn med detta? Stämmer inte de faktiska uppgifterna eller menar du att GSS/T används på ett felaktigt sätt?

Med hänsyn till den vid stunder urartade debatt som följde på det tidigare inlägget här på WW ber jag att få framföra dessa frågor med stor ödmjukhet och hopp om ett gott samtalsklimat

Vänligen/Miram

Jakob Wedman sa...
7 augusti 2013 kl. 23:02  

När jag besökte Försvarsmaktens rekryterare på O-ringen i Boden träffade jag en GSS/T vid AJB som var behårt övertygad om att han var tidvis anställd. Han menade att man bara kan ha ett heltidsarbete och att tjänsten som GSS/T inte var något sådant.

uppgiven sa...
7 augusti 2013 kl. 23:18  

@Miljöpartist

"Lag (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar" säger något annat dock.

Men med tanke på hur erbarmligt dålig Försvarsmakten m fl är på att klara ut begreppen på hemsidor mm så är det inte konstigt om enskilda soldater inte heller vet bättre.

Henrik sa...
8 augusti 2013 kl. 02:00  

@miljöpartistigrönt
"När jag besökte Försvarsmaktens rekryterare på O-ringen i Boden träffade jag en GSS/T vid AJB som var behårt övertygad om att han var tidvis anställd. Han menade att man bara kan ha ett heltidsarbete och att tjänsten som GSS/T inte var något sådant."

Hej, blir ju tvungen att svara när det var mig du träffade. GSS/T är förkortningen för tidvis anställd soldat = deltidsarbete. GSS/T är inte ett heltidsarbete. Det du syftar på heter GSS/K där K står för kontinuerligt tjänstgörande = heltidsarbete.

Mvh Henrik

Anonym sa...
8 augusti 2013 kl. 02:44  

@ Miram

GSS/T kan inte vara deltidsanställda.
De är enligt ”lagen om vissa försvarsmaktsanställningar” (2012:332) anställda på heltid och tidvis tjänstgörande.
Deltidsanställning är någonting helt annat och har ingenting med GSS/T att göra.

Vissa av både soldater och förband tror att man är anställd/har anställt på deltid vilket inte är fallet.
Med GSS/T anställningen och lagen följer en hel del annat som du kan läsa i lagen.
Ett exempel är skyldigheten att tjänstgöra enligt utlandsavtalet. Jag vill minnas att man räknade med en till två internationella militära insatser under en anställningsperiod på åtta år. Varje sådan insats räknades till cirka nio månader varav tre månader i Sverige för utbildning.
I lagen kan du också se hur många dagars tjänstgöring det är tänkt att de skall göra och hur detta skall meddelas deras arbetsgivare och vilka tider som gäller, m.m.m.m..

Vad det gäller LGs uppgifter på hemsidan.

Har man 275 GSS/T så är de inte deltidsanställda!
Har man 275 deltidsanställda så har man missuppfattat hela upplägget i personalförsörjningen och bör rätta till detta!
Något rekryteringsmål för att anställa deltidssoldater finns inte!
Det finns inga deltidsanställda soldater i Livbataljonen!
Skulle det mot förmodan finnas några sådana är det ett missförstånd som snarast bör rättas till!

Lika tokigt är fru Widegrens tal om deltidsanställda i västsverige.

Avslutningsvis så är att vara deltidsanställd och anställd enligt lagen om vissa anställningar inom FM som GSS/T två, arbetsrättligt, juridiskt och avtalsmässigt, olika typer av anställning och bör för allas skull inte sammanblandas.

Teaterdirektören.

Lite medskickat.
Ett utdrag ur den information som går ut från FM till arbetsgivarna angående GSS/T.


TJÄNSTGÖRINGSMÖNSTER FÖR TIDVIS TJÄNSTGÖRANDE PERSONAL
Den tidvis tjänstgörande personalen tjänstgör vid olika typer av aktiviteter, där de vanligaste är övningar och insatser. Övningar och insatser kan genomföras både nationella och internationellt.
Övningar omfattar normalt mellan två och fyra veckor och genomförs normalt var tredje eller fjärde år. Däremellan kan det förekomma andra typer av kortare tjänstgöring.
Den längsta sammanhållna tjänstgöringen sker vid deltagande iinternationella militära insatser, exempelvis i Afghanistan eller Kosovo. Den totala tiden för en sådan insats kan beräknas till cirka nio månader, inklusive förberedelsetid (utbildningstid) samt återhämtning efter insats.
Det är inte all tidvis tjänstgörande personal som kommer att tjänstgöra i internationella militära insatser. Individens deltagande styrs av i vilken utsträckning som hans eller hennes krigsförband (exempelvis bataljon) ianspråktas för sådan tjänstgöring. Som arbetsgivare bör du därför främst räkna med att din tidvis tjänstgörande personal tjänstgör vid olika övningar i Sverige samt att personalen inkallas till någon typ av tjänstgöring varje år.

P.S. Har du gott om tid så rekommenderar jag att du tittar in på Sinuhes (länk finns på WW) vilande sida. Där finns många inlägg och kommentarer runt denna fråga från tiden när det var aktuellt.
Lagen hittar du på regeringens hemsida.
Lag om vissa anställningar inom försvarsmakten. 2012:332

Bygdemajoren sa...
8 augusti 2013 kl. 07:54  

"GSS/T är förkortningen för tidvis anställd soldat"

Suck!

Henrik sa...
8 augusti 2013 kl. 12:56  

@teaterdirektören: Om det är avtalsrättsliga definitioner som som diskuteras så förstår jag naturligtvis att det inte rör sig om en CIVIL deltidsanställningsform.

Men när man i ett socialt sammanhang för en förmodad lekman skall förklara vad GSS/T är för något så (hävdar jag) är det inte speciellt fel att nämna just deltidsbegreppet. En heltidsanställning är för mig (och bl.a. Sveriges kommuner och landsting) definitionsmässigt månadsavlöning med 100% i sysselsättningsgrad, på detta sätt uppfattar lejonparten av befolkningen det vågar jag påstå. Det handlar om att kommunicera till folk så att de begriper vad som sägs. Givetvis måste man dock även parallellt förklara de skillnader i tjänstgöringsplikt etc. som gäller kontra en civil anställning så att inga missförstånd skulle uppstå när det stora fosterländska kriget kommer.

@bygdemajoren: GSS/T står för Gruppbefäl Soldat Sjöman /Tidvis tjänstgörande. Om vi nu ska märka ord så hade jag inte med Gruppbefäl och Sjöman i min förklaring. Ber hemskt mycket om ursäkt för mitt pyramidabla tillkortakommande.

Mvh Henrik

Anonym sa...
8 augusti 2013 kl. 14:02  

@ Resenären, Bygdemajoren och Henrik.

”Vid rekryteringen är sanningen av underordnad betydelse.”

Detta skrev Resenären tidigare i tråden.
Ibland blir det man skriver tämligen uppenbart.

”GSS/T är förkortningen för tidvis anställd soldat = deltidsarbete.”

Detta är skrivet av Henrik som enligt egen uppgift arbetar som rekryterare för FM.

GSS/T där T står för tidvis tjänstgörande och GSS/K där K betyder kontinuerligt tjänstgörande.
Inget annat.

Inte undra på att vissa känner sig lurade när de väl inser vad deras tjänstgörning egentligen innebär.
Att ha en arbetsgivare som inte kan skilja på tjänstgöring och anställning känns inte speciellt trovärdigt.
Herr Bygdemajor, inte bara suck utan DUNDERSUCK!!!

Teaterdirektören.

P.S. Bägge typerna av soldater är anställda enligt lagen om vissa anställningar inom FM och således tidsbegränsat anställda på 6-8 år( två olika tjänstgöringsgrader). Jag rekommenderar alla som sysslar med rekrytering att läsa denna lag.
P.S.2 De flesta civil vet vad en deltidsanställning innebär och GSS/T är inte en sådan. FM har anställt en hel del som rekryterare och satsat många miljoner på en rekryteringskampanj. En av uppgifterna borde vara att förklara skillnaden mellan en anställning enligt lagen om vissa anställningar inom FM och andra civila former. Det borde inte vara att lura in personal på felaktiga grunder

Anonym sa...
8 augusti 2013 kl. 14:23  

@ Henrik.

Som du kanske förstår kan missförstånd ske långt innan kriget kommer.
Att vara anställd som GSS/T har som jag hoppas att du nu förstår
ingenting med en deltidsanställning att göra.
Vi kan väl också vara överens om att det är skillnad på anställning och tjänstgöring. Dessa begrepp blandas tyvärr av många politiker och försvarsmaktsanställda.

Jag tycker inte du skall använda ordet deltidanställning när du rekryterar. Det ställer bara till problem för den civila mottagaren och hans arbetsgivare.
Försök förklara den unika anställnignsformen istället.

Teaterdirektören.

P.S. I lagen hittar du vad som gäller för den anställde när kriget kommer om inte pliktlagen är i kraft.
P.S. 2 Jag skriver bara "kriget" för att inte peka ut någon speciell motståndare.
P.S.Ser att du ändrat dig från tidvis anställd till tidvis tjänstgörande.BRA! Hoppas du inser den stora skillnaden!

Miram sa...
8 augusti 2013 kl. 19:03  

@teaterdirektören.

Tack för ditt svar.

Ok, då tror jag att jag förstår. Dock kan jag inte dela uppfattningen att LG ljuger genom att använda en olycklig term (deltidssoldat). Andemeningen bör dock framgå då det rör sig om GSS/T.

I det avseendet har Livbataljonen GSS/T, de används i insats kontinuerligt för att lösa krigsförbandets uppgifter och det föreligger en stipulerad tillväxttakt (både vad avser GSS/T och GSS/K reglerad via PROD).

Att i det avseendet kalla det gör lögn kan jag tycka är lite onyanserat. Men det är ju endast min uppfattning. Jag tackar dig återigen för ditt svar och lästips.

Vänligen/Miram

Soldat F sa...
9 augusti 2013 kl. 01:22  

Liksom skribenten gjorde jag min GMU 2011 och har sedan dess varit "K-soldat". Åsikterna om personalförsörjningen är många bland mina kollegor och lösningarna på den likaså. Diskussionerna i fikarummet landar oftast i värnplikt, men inte alltid.

Denna värnplikt ser helt annorlunda ut från person till person. Vissa tycker att det räcker med att göra GMUn obligatorisk, medan andra vrålar "Halt, Eld, Rök, Bakåt!" och vill gå tillbaka helt till värnplikt ala kalla kriget.

De som inte är för en värnplikt anser att lösningen ligger i information, förmåner och att man ger systemet tid att köras in.

Det absolut vanligaste förslaget är dock att köra på hälften värnpliktiga och hälften gss/k. Något som jag själv tycker låter som en rätt okej lösning. Ur mitt perspektiv skulle det innebära att varje gång någon vakans fylls på kompaniet så vet jag att personen i fråga har god kompetens, är motiverad och framför allt har ett hum om vad han/hon har gett sig in på. Det tror jag skulle öka kvantiteten såväl som kvaliteten.

Problemet här och nu är dock att det finns ett beslut på personalförsörjningen och om man ska se nyktert på saken så kommer det nog inte ändras. Det ligger bedömt för mycket prestige i den här frågan för att regeringen ska ställa sig upp och vråla "HERB!". Kvar återstår att gilla läget här och nu.

Hur gör vi för att öka rekryteringen?
Hur gör vi för att behålla våra gss?

Förmodligen det mest tråkiga svaret på frågorna ligger i information, förmåner och att låta systemet ta tid att köras in.

Det jag personligen tycker är det största problemet är dock hur tyst det är från politikernas håll i frågan. Att regeringen har svikit råder ingen tvekan om. Däremot är det katastrofalt uselt av oppositionen att inte kunna erbjuda alternativ eller ens plocka poäng i debatten med öppet mål. Det är det absolut värsta, att man inte ens kommer kunna missnöjesrösta i valet.


/ Soldat F.

Unknown sa...
9 augusti 2013 kl. 02:30  

Det talas mycket i debatten om soldater som slutar.
Det jag skulle tycka vara ytterligare intressant siffra i detta sammanhang är hur många soldater som är tjänstlediga.

Jag själv är en av många på mitt kompani som nu tar tjänstledigt för att studera. Jag tycker det är självklart för mig som individ att ta den möjligheten att vara tjänstledig. Det ger mig en trygghet i att veta att jag har någonting att komma tillbaka till om något skulle gå snett eller dylikt. Samtidigt så förstår jag att jag då uppehåller en rad i organisationen som man ej kan fylla annat än med en "vikarie".

Detta är ytterligare en "utmaning" Försvarsmakten står inför. Det är inte bara soldater som slutar, en hel del tar även tjänstledigt i flera år för studier. Jag själv har inte sett tjänstledighetsfrågan i debatten kring personalförsörjningen och det kanske är ett icke problem, men jag flaggar för att det kan vara ytterligare en dimension i personalförsörjnings frågan.

GSS/K 3 år(+11 mån VPL)

Anonym sa...
9 augusti 2013 kl. 09:16  

@soldat F & KladdÅKludd; Tack för härliga inlägg! Klara, tydliga och skrämmande. Var har det svenska försvaret hamnat? Vikarierande soldater pga tjänstledigheter för studier för de ordinarie????

Man tar sig för pannan och skrattar-hånskrattar. Håller fullständigt med en av skribenterna i att politikerna totalsvikit i den här frågan också.

Vikarierande soldater som jobbar deltid-enligt de välutbildade informatörerna..... eller hur det nu var... mmm-underbart!

Major don quijote sa...
9 augusti 2013 kl. 10:38  

För att få det nya personalförsörjningssystemet att fungera någorlunda krävs också att man vågar släppa loss den fria rörligheten i Försvarsmakten och införa en "intern arbetsförmedling". Inledningsvis kommer det att bli stökigt och en del befattningar kommer att vara mer populära än andra, men så är det ju även i det civila samhället. Där man inte får tag i rätt arbetskraft får man införa åtgärder som lockar .
Som det är idag med ett berg av lediga befattningar, men tyvärr betong i rörligheten, kommer vi aldrig att få ett fungerande personalflöde genom organisationen.

Min uppmaning till FM är:
- sätt "prislapp" på alla befattningsbeskrivningar så att man vet vad man söker till och vad man får i lön.

- Släpp loss den fria rörligheten och tillåt rörlighet mellan befattningar

- marknadsanpassa löner på de befattningar som är svårrekryterade eller oumbärliga.

-reformera skolsystemet för att passa organisationen, inte tvärt om!

Henrik sa...
11 augusti 2013 kl. 01:10  

@Teaterdirektören

Hej igen!

Ok, då börjar jag från början, dvs mitt samtal med Miljöpartist (hädanefter ”MIG” ;) ) i grönt uppe i Boden. Vardagen där för min del bestod i mångt och mycket av att informera allmänheten om firman och givetvis även rekrytering till alla delar av FM. Där och då när MIG kom fram och diskuterade anställningar etc. så måste vi ha missförstått varandra. Jag såtillvida att jag trodde att MIG inte visste skillnaden mellan GSS/T och GSS/K. Där började jag förenkla och uttryckte mig juridiskt felaktigt bl.a. ”deltidssoldat” men i syfte att försöka förklara att jag inte tjänstgjorde kontinuerligt. Nu i efterhand när jag tittar tillbaka på diskussionen här i kommentarsfältet så förstår jag att MIG syftade just på skillnaden i begrepp mellan ”tidvis anställd” och ”tidvis tjänstgörande”. Det begrep jag dock inte när jag skrev en ännu mer (i mitt tycke, i somligas ögon uppenbarligen alldeles för mycket) förenklad förklaring för att tydliggöra skillnaden mellan att vara heltidsanställd och inte.

Givetvis håller jag med om att när diskussionen förs om en allvarlig sak så skall rätt vara rätt, GSS/T är ingen deltidsanställning, dock i min mening heller ingen heltidsanställning som någon påstod då denna definitionsmässigt innebär månadslön med motsvarande 100% sysselsättningsgrad. Skulle ju iofs vara rätt trevligt att vara GSS/T under dylika omständigheter…

Jag har tidigare hävdat att det i somliga sammanhang, för att mycket hastigt och övergripande försöka förklara konceptet för någon utan insikt i FM:s organisation, kan vara OK att använda uttrycket ”soldat på deltid”, så även nu. Andra kan givetvis ha synpunkter kring detta. Men om man skall vara principfast och korrekt definitionsmässigt så är jag mycket medveten om att uttrycket är rent förkastligt och fel arbetsrättsligt p.g.a. att det knappt finns någon likhet mellan en deltidsanställning och GSS/T.

Självklart (!) får en av t.ex. GSS/T intresserad person vid ett möte med undertecknad en fullständig och korrekt beskrivning av läget så att det omöjligen kan råda några tvivel kring hur en anställning som GSS/T ser ut. Det är en annan typ av samtal och kräver ett annat vokabulär.
Att jag skulle ”lura in personal på felaktiga grunder” är helt enkelt inte sant, det hoppas jag verkligen att du inte tror.

För övrigt så har jag bara läst begränsade mängder juridik tidigare, men ändå tillräckligt för att redan förra året ha intresserat mig för och faktiskt läst den lagtext som även berör mig då jag själv är GSS/T.

Sammanfattningsvis så är det jag försöker föra fram att språk anpassas med fördel till mottagaren för att uppnå maximal verkan. I vissa sammanhang är ett förenklat språk bra och till och med att föredra, i andra bör man vara ytterst noggrann. Jag har nu förstått att detta forum tillhör den senare kategorin.

Med det önskar jag församlingen en god natt!
/Henrik

Anonym sa...
11 augusti 2013 kl. 06:47  

@ Henrik.

"GSS/T är ingen deltidsanställning, dock i min mening heller ingen heltidsanställning som någon påstod då denna definitionsmässigt innebär månadslön med motsvarande 100% sysselsättningsgrad."

Lagens mening och definition.

§6 Tidvis tjänstgörande; en arbetstagare som under anställningstiden tjänstgör periodvis i FM..

§9 Anställningstiden skall omfatta minst sex och högst åtta år...

§20 Här kan du se vilken uppsägningstid du har från din heltidsanställning hos FM.

Summering:
Du är anställd på heltid av försvarsmakten i minst sex år.(titta i ditt avtal du har ingått med FM)
Du tjänstgör endast tidvis.
Du erhåller lön, semester och annat under tjänstgöringstiden hos FM.

Lite kuriosa ur lagen.
Semester som genrerats hos civil arbetsgivare kan tas ut under tjänstgöring hos FM och tvärt om!

Du är anställd under samma lag som GSS/K men tjänstgör inte lika mycket. Du och FM har dock en hel massa skyldigheter gentemot din civila arbetsgivare.

Lycka till!

Teaterdirektören.

P.S. Det finns många även på den civila marknaden som har en heltidsanställning som inte innebär heltidsjobb och full månadslön.

Gustav sa...
11 augusti 2013 kl. 08:36  

@ Tearerdirektören

"§6 Tidvis tjänstgörande; en arbetstagare som under anställningstiden tjänstgör periodvis i FM.."

Då är man ju inte deltidsanställd utan periodvis anställd

Den naturliga benämningen blir givetvis "periodare"

Anonym sa...
11 augusti 2013 kl. 10:48  

Henrik bra jobbat.
Teaterdirektören har under en lång tid drivit sin tes om begreppet GSS/T för att på något märkligt sätt påvisa att han har rät och alla fel.

Dimensionen som Teaterdirektören bortser ifrån är hur att förklara vad GSS/T innebär för killar och tjejer som vill ta anställning som GSS/T. Så som du beskriver det gör de flesta andra inom FM som sysslar med rekrytering av GSS/T. Kan inte se att rekryteringseffekten skulle öka om vi lägger teaterdirektörens definitioner på bordet under ett samtal med en individ som är intresserad av Försvarsmaktens verksamhet.

Precis som inom alla andra områden så handlar det om att göra saker och ting begripliga för att väcka ett intresse och nå ett gemensamt språk som överbryggar skillnader mellan de som är inne i verksamheten och de som är utanför.

Återigen ett exempel på att under kalla kriget behövde man inte ha ett gemensamt språk eftersom att utgångsvärdet var plikt och tvångsinkallande av ungdomarna.

Gustav sa...
11 augusti 2013 kl. 13:41  

sankt-sukim sa...

"...under kalla kriget behövde man inte ha ett gemensamt språk ..."

En av FM traditionella paradgrenar har varit språkbruk och tydlighet i benämningar

FM var tidigare ett föredöme vad avser att förklara vad man avsåg med olika benämningar

Exempel på detta är att nästan alla de Handböcker mm som togs fram under senare delen av 1900-talet innehöll ordlistor

Dessutom fanns sådana publikationer som NonemA, Nomen F, NomenM, NomenFM, m fl

Nu har vi inte ens resurser att ta fram nya Handböcker (eller uppdatera de gamla)...

Suck...

Henrik sa...
11 augusti 2013 kl. 15:32  

@Teaterdirektören

Hej!

Jaha ja, då har det alltså kokat ner till enbart en diskussion om huruvida GSS/T är en heltidsanställning eller ej.

Jag hävdar för sista gången (skall inte tjata mer) att så inte är fallet. Att vara anställd över en tidsperiod om 6-8 år innebär inte per automatik att man är anställd på heltid. Som referenser i detta fall skickar jag med:

(tidigare nämnd, Sveriges kommuner och landsting)

http://www.skl.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=d0f5f66e-134f-4b6d-9df5-b0cebdb7b815

Sida 2/2: "Hel- och deltidsanställd
Heltidsanställd = månadsavlönad med 100 procent i överenskommen
sysselsättningsgrad.
Deltidsanställd = månadsavlönad med 1-99 procent i överenskommen
sysselsättningsgrad"

(Lag24.se)

http://www.lag24.se/a/heltid,-deltid-samt-timanst%C3%A4llning

4:e stycket: "I dagligt tal pratar man ofta om begreppen heltids- och deltidsanställning som om de utgjorde egna anställningsformer. Ur ett arbetsrättsligt perspektiv är det emellertid inte helt korrekt. Man kan vara tillsvidareanställd och arbeta heltid eller deltid, men man kan även ha en tidsbegränsad anställning och då arbeta heltid eller deltid. Heltid respektive deltid definierar helt enkelt hur hög sysselsättningsgrad den aktuella tjänsten har, inte själva dess anställningsform. Som huvudregel är den ordinarie arbetstiden för en heltidstjänst 40 timmar per arbetsvecka, men undantag kan göras från denna regel exempelvis genom bestämmelser i kollektivavtal."

Om du efter att ha läst ovanstående fortfarande tycker att det rör sig om en heltidsanställning, then it´s hopefully agree to disagree.

Ha en trevlig dag!

/Henrik

J.K Nilsson sa...
11 augusti 2013 kl. 17:20  

8§ i Lag (2012:332)
Den som är anställd som tidvis tjänstgörande i Försvarsmakten får samtidigt inneha en annan anställning hos en sådan arbetsgivare som avses i 1 § lagen (1994:260) om offentlig anställning.

i §41 får Försvarsmakten inskränka på den civila arbetsgivarens planeringsrätt genom att lägga ut semester utan att tjänstgöring i FM är planerad.

Lagstiftaren verkar vara ganska klar över vilken den anser vara huvudsysselsättningen. Skulle anställningen som GSS/T vara bisysslan till ett civilt arbete så skulle §8 i stället formuleras såsom:
"Anställning som GSS/T får endast genomföras och innehas om den sökande har eller söker anställning hos en sådan arbetsgivare som avses i 1 § lagen (1994:260) om offentlig anställning."

J.K Nilsson

Gustav sa...
11 augusti 2013 kl. 18:56  

@ Henrik

Som jag sa...

Periodare

;)

MartinW sa...
11 augusti 2013 kl. 20:00  

Semester som genrerats hos civil arbetsgivare kan tas ut under tjänstgöring hos FM och tvärt om!"

???

Hur sjutton ska det gå till i verkligheten?
En administrativ mardröm! Ska de olika organisationerna då fakturera varandra för att reglera semesterlöneskuld? Detta låter...intressant.

Bygdemajoren sa...
11 augusti 2013 kl. 21:33  

@Martin W

"En administrativ mardröm!"

Är inte det att betrakta som normaltillstånd i dagens FM?

TRIDENT sa...
11 augusti 2013 kl. 22:02  

Det finns mer som är ogenomtänkt än genomtänkt i nuvarande personalförsörjningssystem....

Men det är väl tur att vi anammat en ny kärnverksamhet nu när vi knappt har några soldater längre, frågan är väl om uppdragsgivarna uppskattar detta för det går väl knappast att nedkämpa en fiende genom att kasta virtuella kundvagnar på honom....

Låt oss hoppas på att IBM lyckat kränga SAP till Putin.....

MartinW sa...
11 augusti 2013 kl. 22:03  

Jo, det vet du bättre än jag! Men nu ska alltså stolligheterna exporteras till andra organisationer. Också ett sätt att samverka med omgivande samhälle och göra pr för FM (och anställningsformen)

Anonym sa...
11 augusti 2013 kl. 22:54  

@ Henrik m.fl..

Det finns en mängd lagar och avtal som styr anställningar inom det civila.
Det är just därför det är så viktigt att man framhäver "lagen om vissa anställningar inom FM för den är väldigt speciell.Denna lag styr din anställning hos FM och har ingenting med landsting, kommunal eller annat och göra.

Anställningsavtal

7 §
Gruppbefäl, soldater och sjömän i Försvarsmakten ska vara tidsbegränsat anställda och får inte anställas med stöd av någon annan lag än denna. Anställningsavtal ska ingås för kontinuerlig tjänstgöring eller tidvis tjänstgöring.

8 § Den som är anställd som tidvis tjänstgörande i Försvarsmakten får samtidigt inneha en annan anställning hos en sådan arbetsgivare som avses i 1 § lagen (1994:260) om offentlig anställning.

Avslutningsvis vill jag bara säga till dig och andra att jag tyckte en massa om den här lagen innan den togs.(läs gärna kommentarer och trådar på Sinuhes hemsida.)
Men nu är det en lag som vi får förhålla oss till och jag tycker det blir enklare att kalla saker och ting för vad de är.
Jag är medveten om att det inte verkar vara så (m)odernt längre men det blir fan så mycket enklare att få fram vad man vill och menar.

Vi hade inte haft debatten om satsningar, låga nivåer, investeringar o.s.v. om vi hade hållit oss till att kalla sakerna för dess rätta namn.

På min inköpslista till ICA står det vad jag ska köpa i klartext.
Detta är jag evigt tacksam för!
Det står inte del av limpa när det menas en hel.

Det är inte en fråga om rätt eller fel utan om vad jag skall komma hem med för produkter.

Samma är det med den så kallade "soldatlagen".

Därför är det så viktigt att informera om denna helt unika lag. Just för att betona dess säregna upplägg, som inte liknar något annat.
Då kan den situation uppstå som du beskriver så väl.
Någon som är anställd som GSS/T förstår inte att han är anställd på heltid i FM.

Det är väl inte svårare att förklara vad en GSS/T är än vad värnplikten innebar?
Det gäller bara att ta till sig det nya och försöka begripa vad som gäller!

Det handlar också om den trovärdighet som signaleras vid rekryteringen. Börjar man slira på sanningen redan i första mötet brukar det inte bli så bra fortsättning.

Suck!

Teaterdirektören.

P.S.@ Gustav.
Jag har fått internationella "gendersynpunkter" på ordet periodare! Verkar inte vara lämpligt!

Cynisk sa...
11 augusti 2013 kl. 23:54  

Det finns mycket tvivelaktigt med FM:s benämning av arbetsförhållanden och -förutsättningar.

Teaterdirektören har rätt när det gäller hur de officiella benämningarna är. De har dock inte prövats i exv AD.

GSS/T är en tidsbegränsad tillsvidareanställning (!) med 0% sysselsättningsgrad när inte annat sägs, tex vid inkallelse till tjänstgöring.
Det motsvarar inte den vanliga innebörden av tillsvidareanställning på något sätt.

Jag köper Henriks invändningar.

J.K Nilsson sa...
12 augusti 2013 kl. 07:01  

Men det är inte heller deltid i den bemärkelsen att man går till jobbet ett visst antal timmar om dagen eller kanske som kassör på ICA under helgen för en student.

Jasså, du är anställd på deltid som soldat? Hur många procents arbetstid har du? Jaha du, din arbetsgivare måste acceptera att du är tjänstledig när du ska arbeta åt Försvarsmakten då du jobbar 100% av den lagstadgade arbetstiden kanske i flera månader i sträck. I vanliga fall kan du kombinera två deltidsjobb för att kunna jobba 40 timmar i veckan men var är deltiden när man står i gröna/blå kläder och jobbar 40 timmar i veckan?

Det närmaste jag kommer i min begreppsvärld är att jämföra med deltidsbrandmän som under jour jobbar normalt men får släppa sitt jobb om det blir larm.

Men använder man begreppet deltid så menar man att det finns en annan huvudsaklig arbetsgivare som har rehabiliteringsansvar, m.m efter olyckor som givit kroppskada och så vitt jag förstår så ska inte det här gälla för T-anställda utan det är FM som äger ett ansvar för det ska fungera.

Ur rekryteringssynpunkt tycker jag att det borde vara bättre att säga Tidvis tjänstgörande, folk hajjar till av det nya begreppet och lyssnar på förklaring.

J.K Nilsson

MartinW sa...
12 augusti 2013 kl. 10:32  

Jag undrar vad dessa tidvis (periodares) tjänstgörandes arbetsgivare säger om detta? Var finns incitamentet för den enskilde och för arbetsgivaren? Jag har mkt svårt att tänka mig att karriär, lön, etc, inte påverkas mkt negativt. Reservare påminner väl en del om detta, men i en annan tid där status fanns och där detta var accepterat. Har jag missat något?

Anonym sa...
12 augusti 2013 kl. 20:09  

@ Martin W.

37 § "När den som är anställd som tidvis tjänstgörande i Försvarsmakten gör en förfrågan om eller söker arbete hos en civil arbetsgivare, får arbetsgivaren inte behandla personen sämre än vad som skulle ha varit fallet utan anställningen hos Försvarsmakten."

27 § "En arbetstagare ska informera sin civila arbetsgivare om anställningen i Försvarsmakten. Informationen ska lämnas när anställningsavtalet ingås med en civil arbetsgivare eller i samband med att arbetstagaren tar anställning i Försvarsmakten. Arbetstagaren är skyldig att hålla sin civila arbetsgivare informerad om planerad tjänstgöring i Försvarsmakten i den mån den påverkar arbetstagarens rätt till ledighet från sin civila anställning."

Lagen är mycket speciell på många olika sätt!

Teaterdirektören.

P.S.55 § "Försvarsmaktens beslut om anställning enligt denna lag får inte överklagas."

MartinW sa...
12 augusti 2013 kl. 21:23  

Ja, jag säger då det. Herrens vägar äro outgrundliga.

Jonas Hård af Segerstad sa...
30 augusti 2013 kl. 16:09  

Lite sen på bollen håller jag med om två saker:

1. Det är för lite tydlig fakta (och för mycket reklam) i informationen till medborgare och rekryteringsmålgrupperna. Under vpltiden behövdes ju ingen reklam och det som återstod var ibland rätt torr fakta. Fördelen var att man ju visste exakt vad som gällde. Detta fungerar inte tillräckligt bra, vilket debatten om GSS/T visar. Detta måste FM göra enkelt, tydligt och överskådligt.


2. Organisationen har svårt att ställa om. Man vet rationellt att GSS är anställda, men ser dem ofta som "anställda vpl", som på många förband i princip har samma befattningar som tidigare i vplorganisationen.

Hur många befattningar, som tidigare var t.ex. fk/lt skulle man inte kunna konvertera till OR-4 eller OR-5 och skapa karriärmöjligheter, som gästinlägget skriver, inom GSS-kategorin (underbefäl som det heter på numera tydligen politiskt inkorrekt svenska)?

Kolla utomlands vad ett underbefäl med tio år i uniform har för uppgifter! Men här tänker ingen i de banorna, verkar det som. Man får väl hoppas att detta blir ett ingångsvärde för IO19 i alla fall.

uppgiven sa...
1 september 2013 kl. 12:44  

Problemet är bara att man skrev GSS-lagen så att det inte kommer att bli så värst många underbefäl med tio års tjänstgöring. I bästa fall får man ett underbefäl som håller ut i maximala åtta år för att sedan på en anpassad SOU, så att vi får en specialistofficer med tio års tjänstgöring.

Men så kommer det knappast bli om man envisas med att göra GSS och specialistofficerarna till låglöneyrken.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade