Gästinlägg: Försvarsmakten behöver en långsiktigt stabil inriktning

Den senaste veckans utveckling i Ukraina visar åter hur snabbt säkerhetsläget i vår omvärld kan förändras. Tidigare händelser såsom Berlin murens fall 1989 och därefter Sovjet imperiets söndervittring, 11 september 2001, Georgien 2008, ”Arabiska våren” för några år sedan med kollapsen i bla Egypten, Libyen och Syrien är tydliga historiska exempel på detta. Därutöver är det viktigt att komma ihåg att det var få eller inga politiker/beslutsfattare, i Sverige eller utomlands, som kunde spå omfattningen eller med vilken snabbhet som ovan redovisade händelser skulle utvecklas.

Under de senaste dagarna har uttryck såsom ”En ny säkerhetsmiljö i Europa” och ”Gör om försvarsberedningens säkerhetspolitiska analys från juni 2013” förts fram av ledande politiker med koppling till försvarsfrågor.

Det är bra att intensiteten i försvarsdebatten tilltar inför ett nytt försvarsbeslut som skall fattas av riksdagen våren 2015. Det är också bra att försvarsberedningen fått mer tid, fram till den 15 maj, att inkomma med en bred parlamentarisk analys och rekommendation till regering o riksdag.

Varken försvarsfrågan eller andra viktiga politiska frågor förtjänar att hanteras som ”särintressen” utan de måste ses utifrån en samhällspolitisk helhet. Analys och debatt behöver hanteras i en parlamentarisk process för att skapa bästa möjliga förankring och beslutsunderlag.

Försvarsförmåga tar tid att utveckla. Erfarenhetsmässigt tar det drygt 10 år från beslut till dess att man får operativ effekt. Det är personal, organisation, teknik, underhåll mm som skall sättas samman till fungerande system. Några exempel; 1982 fattade riksdagen beslut om att utveckla och anskaffa JAS 39-systemet och 1996 var den första divisionen operativ. Våra VISBY-korvetter beslutades att utveckla och anskaffa under 90-talet och den första sjösattes i början av 2000-talet. Därefter fortsatte konstruktion och provtursverksamhet i ytterligare ca 10 år innan detta fartyg bedömdes operativt klart. Det nya personalförsörjningssystemet är ytterligare ett exempel. Detta beslutades gälla från juli 2010 och bedöms vara helt implementerat först 2023.

Låt nu försvarsdebatten föras prestigelöst utifrån den verklighet som präglar vårt närområde. Det är också viktigt att komma ihåg vad våra politiker redovisat under veckan och förhoppningsvis blir inte debatten denna gång en ”dagslända” efter att Ukraina krisen ebbat ut.

Hösten 2012 redovisade Kungliga krigsvetenskapsakademin rapporten ”Kan vi försvara oss” och i förordet kunde man läsa bla följande viktiga budskap;
”Försvarspolitikens närmaste uppgift är att forma grunden för ett försvar som möjliggör att vi praktiskt och tekniskt over tiden behåller en förmåga - låt vara med varierande styrka och beredskap - som förmår att ge oss en trovärdig möjlighet att möta over tiden säkerhetspolitiskt skiftande krav.”

Försvarsmakten och dess personal har under den senaste 15 års perioden genomgått mycket omfattande förändringar med både positiva men också flera negativa operativa konsekvenser som följd . Försvarsbeslutet 2015 behöver ge Försvarsmakten en långsiktigt tydlig och stabil inriktning där uppgifter och resurser står i en trovärdig balans.

Generalmajor Berndt Grundevik

44 kommentarer:

Sumatra sa...
7 mars 2014 kl. 16:34  

Det är bara att hålla med generalen. Viktigt är också att få en genomlysning av kvantiteten som en kvalitet och kvantitetens operativa betydelse. Kvantitet betyder inte nödvändigtvis dålig och uttjänt utrustning. Sju fartygsskrov kan bara vara på sju ställen och kraftsamlat kanske bara på två. Oss omgivande farvatten kan indelas i tre delar, norra och södra Östersjön och Västerhavet, alla med sina behov vid en konflikt.

Jag håller till fullo med generalen om behovet av grundlighet, men tror mer att personalen äntligen ser ett ljus i mörkret efter så många år, där de positiva nyheterna nog varit färre än generalen antyder i slutet av sitt inlägg. Det är nog inte lugn och ro personalen behöver utan fastmer en rejäl moralboost.

TobbeT sa...
7 mars 2014 kl. 18:59  

Bäste Generalmajor,   Tack för ditt bidrag i den offentliga debatten!   Vilket försvar bedömer du att Sverige har idag 2014? Jag och många med mig har försökt att ställa denna fråga flera gånger om utan att få svar.   På SVTs Rapport igår 19.30 lät det på ÖB som IO14 var organiserat och driftsatt nu. Tidigare har det låtit att IO14 skulle vara operativ först 2023, under förutsättning att ytterligare medel om 4-5 miljarder tillförs. Dessutom lät det på ÖB som hela landet kunde försvaras. Inte som tidigare en plats i en vecka, 2023. Varför denna diskrepans?   Tror du FM gör några antaganden avseende att ett alliansfritt land som Ukraina inte får någon reell hjälp från EU, Nato eller FN? Tidigare har det ju låtit att vi skall försvara oss till hjälp anländer men det är ju inte självklart om länderna har olika agendor, som i EUs fall.   Avslutningsvis en materielfråga. Är det ett politiskt beslut av vi inte införskaffat "offensiva" vapensystem såsom kryssnings-robotar likt Finland och Nederländerna eller ser inte FML nyttan av ett sådant system?   Merkostnaden för ett avancerat attackvapensystem torde vara försumbar när man köper vapenbäraren. Finland beställde 70 JASSM-robotar till ett värde av ca 1,6 miljarder enligt http://www.defenseindustrydaily.com/finland-to-buy-cruise-missiles-for-its-hornets-05370/

Anonym sa...
8 mars 2014 kl. 00:00  

”Försvarspolitikens närmaste uppgift är att forma grunden för ett försvar som möjliggör att vi praktiskt och tekniskt over tiden behåller en förmåga - låt vara med varierande styrka och beredskap - som förmår att ge oss en trovärdig möjlighet att möta over tiden säkerhetspolitiskt skiftande krav.”

Det just ovanstående typ av "hålslevspolitik" som är katastrofal! Vi skall absolut inte ha ett försvar med varierande styrka och beredskap samt skiftande krav!

Vi skall ha ett starkt försvar med kontinuerlig styrka och beredskap. Punkt slut!

Unknown sa...
8 mars 2014 kl. 05:12  

Sumatra. Tack för din kommentar. Vi är överens om huvudbudskapen i mitt inlägg.
I min avslutning redovisar jag att sedan försvarsbeslutet 2000 har det blivit flera negativa operativa konsekvenser. En del av dessa konsekvenser beskrev jag i min artikel hos wiseman i september 2013. Tycker det är viktigt att också redovisa det som hänt avseende positiva förmågor och verksamheter. Låt mig ge några exempel på vad jag menade:
- Införande av militärdistrikt organisationen.
- Återstartad försvarsplanering
- Hemvärnets utveckling med bla nytt KFÖ system
- Införande av specialist officers systemet.
- Samtliga försvarsgrenars internationella insatser
- Materiel utveckling och tillförande av nya förmågor ex Hkp utvecklingen, C 17 programmet i FV . Korvett tillförsel i M samt TUAV system, patrullfordon o soldatutrustning till A.

Unknown sa...
8 mars 2014 kl. 05:49  

Tobbe
Dina frågor är mycket relevanta och jag skall besvara dessa i kronologisk ordning. Eftersom jag sedan ett halvår tillbaka tjänstgör i Sydkorea så sitter jag inte inne med all detalinformation samt kan inte följa alla svenska nyhetssändningar. Min tolkning utav det du beskriver är följande:När det gäller den första frågan om operativ förmåga idag 2014 så genomför FM årligen en s.k operativ värdering. Alla krigsförband genomför grundligt analyser vad man har för samövningsförmåga, materielstatus, personalläge. planeringsläge mm. Eftersom detta dokument är hemligt, liksom den samlade operativa värderingen, kan jag inte kommentera frågan mer än så. Din andra fråga ang IO 14 så har FM organisatoriskt gått in i IO 14 men sedan haltar det nya personal försörjningssystemet och det är detta som bedöms vara helt implementerat 2023. Dessutom finns det viss materiel som skall ingå i IO 14 som ännu inte är levererad. Därutöver har FM meddelat politisk nivå , nu senast i Budgetunderlag 15, att skall ambitionsnivån i IO 14 fullföljas enligt riksdagsbeslutet 2009 så krävs ca 4 miljarder extra ( årligen) till materiel och övningskostnader.
När det gäller frågan om FM antaganden i Ukraina frågan så har jag ingen information eller insikt i denna fråga för tillfället. När det gäller den avslutande materielfrågan så har det varit andra förmågor och vapensystem som varit viktigare att anskaffa ex jaktrb till FV, nytt medellång räckvidd Luftvärn, helikoptersystem, JAS E, mm. Därav har, vad jag vet, inte frågan varit uppe för diskussion i FM och ej heller varit inne i materielplanen för hemställan hos regeringen.

Resenären sa...
8 mars 2014 kl. 19:46  

Genmj Grundevik!

Du skriver "Försvarsmakten och dess personal har under den senaste 15 års perioden genomgått mycket omfattande förändringar med både positiva men också flera negativa operativa konsekvenser som följd"

Samt "Därutöver har FM meddelat politisk nivå, nu senast i Budgetunderlag 15, att skall ambitionsnivån i IO 14 fullföljas enligt riksdagsbeslutet 2009 så krävs ca 4 miljarder extra ( årligen) till materiel och övningskostnader"

ÖB verkar inta vara av samma uppfattning som du avseende de negativa operativa konsekvenserna.

Länk

Eller är det så att någon ljuger?

Sumatra sa...
8 mars 2014 kl. 19:57  

General. Det är nya tider nu och visst är det väl underbart att kunna sitta i mitt enkla tjäll och kommunicera och utbyta tankar kring framtiden med en svensk general i Sydkorea. Både tekniskt och vad avser Försvarsmaktens nya kultur. Utvecklingen går oerhört geschwint inom många teknikrelaterade områden och inte minst på det militära området gäller det att hänga med.

Jag tror att vi får en rejäl moralboost den dag vi har något riktigt positivt och framtidsrelaterat att kommunicera, inte minst på materielsidan eller t.ex. angående nästa års övningsverksamhet. Därmed inte sagt att de i svaret nämnda områdena inte är positiva, men det vill nog ändå inte lyfta riktigt vad gäller framtidstron.

Vi är överens om huvudbudskapet.

Rekodelig sa...
8 mars 2014 kl. 22:03  

Till en början med så får ja tacka generalen för hans inlägg. Men som jag har sagt innan eller i någon annan av de andra bloggare som spekulerar om FM.
Vi redan frälsta som följer och har åsikter om ämnet kommer inte en tum närmare en riktig diskus om Sveriges behov av ett FM som är värd namnet inom den politiska arenan. Om inte massmedia är med på tåget och ställer de rätta frågorna till politikerna, använder de argumenten som framställs här och andra bloggare som för sakliga argumentationer och kalla fakta.
Ska jag räkna upp dom? till vilken nytta! Ni som läser detta är ju redan på banan och läser säkert Skipper, Jägarchefen m.m.
Så frågan är! Hur väcker man den breda massan?

Anonym sa...
9 mars 2014 kl. 08:15  

Grundevik hävdar att den svenska försvarsförmågan under de senaste femton åren bl a genomgått positiva förändringar. Jag hävdar att det i praktiken inte genomförts en enda förändring till det bättre för svensk försvarseffekt under dessa femton år. Jag vill gärna att Grundevik utvecklar vad han anser vara dessa förbättringar.

Jag ska ta ett litet axplock av förändringar som den svenska försvarsförmågan genomgått under tiden från Försvarsbeslut 2000-och samtliga till det sämre för försvarets förmåga att verka.

Avveckling av kustartilleriet. Att idag ha den möjlighet som t ex Slitebatteriet skulle medge för svensk förmåga att verka vid uppenbara infallsportar var en självklarhet fram till för femton år sedan. Vad tycker Grundevik om att ha fast och rörligt kustartilleri?

Mobiliseringsförmåga. I det svenska totalförsvaret var de flesta förband mobiliserade inom 96 timmar-många förbandstyper på halva den tiden. Idag gör försvarsledningen gällande att det är tillräckligt att kunna mobilisera på tre månader. I förra veckan visade Ryssland hur man genomför mobilisering av värnpliktiga förband-på ungefär de tider som var vardagsmat för svenska förband för femton år sedan. Vad tycker Grundevik om tre månaders mobiliseringstid?

Ryssland har ett värnpliktssystem som bärande idé för personalförsörjning av soldater. Det har Sverige också, även om systemet är vilande sedan några år. I det betänkande som försvarsutskottet lämnade fanns föjande text;

"Utskottet utgår därför från att regeringen och Försvarsmakten
noggrant planerar för att snabbt kunna återuppta grund- och
repetitionsutbildningen av värnpliktiga och civilpliktiga om så skulle behövas.
Utskottet lägger stor vikt vid denna möjlighet."

(sid 24 i Försvarsutskottets betänkande 2009/10:FöU8)

Att som Grundevik gör, jämföra implementering av nya materielsystem med att införa ett system med yrkessoldater som inte vare sig får bli tillräckligt många eller öva speciellt mycket beroende på otillräckliga ekonomiska kalkyler-rena glädjekalkyler-är inget som någonsin kommer att fungera. Eller hur ser Grundevik på att det idag övas med knappt halva effekten beroende på arbetstidsregler och därmed förknippade omkostnader? Redovisningar kring detta fanns med på C Prod förbandschefsmöte i oktober förra året och torde inte vara okänt av Grundevik. Exemplet som redovisades kom då från P4 i Skövde.

Varför får inte de krigsplacerade värnpliktiga soldaterna inom IO14 öva? Varför får de inte relevant repetitionsutbildning? Riksdagen ställer krav på att relevant repetitionsutbildnig ska genomföras med kontinuitet. Vad tycker Grundevik om att Försvarsmakten underlåter att repetitionsutbilda de soldater som finns i IO14?

Slutligen kanske Grundevik kan redovisa vad kostnaden var för att hålla det svenska totalförsvaret förrådsställt under ett år? Jag tror nämligen att kostnaden inte var särskilt hög i jämförelse med andra system, t ex en årskostnad för affärsledningssystemet SAP/system PRIO.

Unknown sa...
9 mars 2014 kl. 09:10  

Avser ge några kommentarer till Rekodelig och Resenären för att bidra till fortsatt debatt och kunskapsspridning. Till Rekodelig vill jag först framhålla att jag delar din syn på vikten av att media sätter tryck mot politisk nivå för det är först då det blir rejäl debatt. Det är bara att se den sista veckans olika politiska utspel. Dock skall man inte föringa betydelsen av "de redan frälstas" inlägg och debatt vilja. Är övertygad om att det är både samhälls intresserade, journalister, i Sverge verksamma utländska försvars attacheer mfl som tar del av olika bloggar för att "känna vibben" i olika frågor samt få mer kunskap. Alternativet att inte delta i debatten är ännu sämre. Till resenären vill jag redovisa att beroende på vilken utgångspunkt man har i debatten så kan ibland budskapen uppfattas och tolkas på olika sätt. För att förstå utgångspunkten i min uppfattning så är det viktigt att framföra vad som varit positiva konsekvenser(framfört i min kommentar till Sumatra)samt balansera detta med vilka negativa konsekvenser som försvarsbesluten haft sedan 2000 på vår nationella operativa förmåga. Vill göra en liten historisk återkoppling till de olika försvarsbesluten för att påminna våra läsare vad som hänt men också skapa spårbarhet till min uppfattning.Försvarsbeslutet 2000 var den största omorganiseringen av Försvarsmakten sedan 1925. Bla avvecklades 4 st militärområdesstaber, 3 st fördelningstaber, 10 st brigader samt flera funktionsförband inom armen (bl 3 st artregementen, 3st lv regementen). Inom flyget avveckades bla två flygflottiljer och tre flygkommando staber. Inom marinen avvecklades bla 4 st marinkommandon och 4 st KA regementen varav två (amf 1 och amf 4)blev amfibieregemnten. Hemvärnet minskades numerärt.

Innan försvarsbeslut 2004 fanns i stort följande organisation kvar efter den mycket omfattande reduceringen fyra år tidigare:
Armen: en divisionstab och 6 brigadstaber, 4 st lv bat, 4 st artbat, 4 st uh bat, 6 st stadsskyttebat,en luftburen bat och 16 st mekbat. Inom marinen fanns i stort 2 st ytstridsflottiljer med 12 ytstridsfartyg, en ubåtsflottilj med 5 st ubåtar, en minkrigsflottilj samt en amfbrigadledning med tre st amfbat. Flyget bestod i stort av en transport div c 130 , 8 JAS div och två st hkp bat. Därutöver hemvärnet.
Försvarsbeslutet i dec 2004 innebar i stort att ovan redovisade organisation halverades för flyget och marinen samt ca 2/3 av armen avvecklades.

2009 beslutades nuvarande organisation och var och en kan själv räkna ut "deltat" mellan försvarsbeslutet 2009 och vad som idag ingår i IO 14. När man ser den mycket omfattande avvecklingen av förband och förmågor de sista 15 åren så drar jag slutsatsen att vi har fått flera/många operativa negativa konsekvenser vilka jag till del beskrev i mitt inlägg hos wiseman i September 2013.

Unknown sa...
9 mars 2014 kl. 09:30  

Untergang mit prio. Det är bra med en debatt för det skapar insikt och möjlighet att diskutera olika frågor utifrån fakta. I min kommentar till resenären så ser du att jag och du har samma uppfattning, att det sedan försvarsbeslutet år 2000 blivit flera/många negativa operativa konsekvenser, vilket du också till del beskriver I ditt inlägg. Däremot så anser jag att om man skall vara trovärdig i en debatt så bör man också titta "på myntets olika sidor" för att inte klassas som svartmålare. De positiva exempel som jag redovisade till Sumatra tycker jag är viktigt att framhålla för att nyanserat också visa att det har blivit bättre operativ effekt i visa områden.Håller du inte med bla om att vår strategiska transport kapacitet med C 17 medlemskapet, hemvärnets KFÖ system, införandet av specialistofficers kategorin, kunskapen i våra förbnad efter internationella insatser, tillförsel av nya helikoptrar, TUAV system, partrullfordon och återstartad försvarsplanering är exempel på positiva saker som skett?

Jakob Wedman sa...
9 mars 2014 kl. 09:51  

När försvarsmakten gör bedömningen att det är bättre för rikets säkerhet att den operativa värderingen av förbanden förblir hemlig, trots att det skulle kunna innebära att allmänhet (och politiker) ges intrycket att vi har en mycket bättre försvarsförmåga än vi faktiskt har, så måste försvarsmakten också vara beredd att ta konsekvensen att i stort sett ingen utanför försvarsmakten ser något behov av att förstärka försvarsförmågan.

Anonym sa...
9 mars 2014 kl. 10:10  

Tyvärr duckar genmj Grundevik för att besvara frågor kring vårt territoriella försvars behov. Jag ställde ovan ett antal frågor som Grundevik uppenbarligen väljer att ducka för. Om något år kommer Grundevik att besvara dessa frågor enligt devisen ”det finns inget så tufft som en pensionerad general”. Jag ska däremot bemöta Grundevik i det han hävdar är positiva händelser under de senaste femton åren inom försvaret.

C17-samarbete; vilket är värdet av ett samarbete avseende stora transportflygplan? När Sverige av beredskapsskäl behövt flygplanen har det vid flera tillfällen, bl a transporten till Unified Protector-insatsen från Sicilien mot Libyen, inte alls gått att använda C17. Detta sannolikt för att USA använde flygplanen till annat.

Helikopterbyken är bland det sämsta avseende förmåga att ta upp. Varför avvecklades helikopter 4? Den används av US Marines och kommer så att göra under lång tid ännu. Helikopteranskaffningen från USA kommer avseende handlingsfrihet med underhållskedjan att bli mycket intressant att följa-vem bestämmer hur hkp16 ska underhållas-Sverige eller USA? Jag kan säga att det inte är svenska försvaret eller FMV i alla fall… När blir hkp14 operativ? Förmodligen 25 år efter det att anskaffningen inleddes… 25 år är en rätt lång tid tycker jag.

Specialistofficerare; vad är så bra med en underklass i försvaret? Dessa ”specialister” är i många fall när de utexamineras, sämre skickade än vad en KBS-elev var att föra sin pluton. Detta beror på att det numera inte finns några förband att öva på. KBS-eleven fick närmare 100 fältdygn, de flesta tillsammans med den pluton befälseleven skulle krigsplaceras vid. Dessutom är det ingen i försvaret som ännu begriper hur officeren och specialistofficeren ska komplettera varandra-här vore det klädsamt med en kommentar från genmj Grundevik. Soppan av aktörer avseende utformning av skolsystemet är idag rent löjeväckande. C Prod Utb, FHS, MHS, MSS, SSS och kanske LSS…. Man tar sig för pannan.

Erfarenheter från internationell tjänst; tjaa… här håller jag delvis med Grundevik. Erfarenhet från de första Bosnienmissionerna att möta en till del bepansrad motståndare som verkade med relativt moderna vapen. Erfarenhet från att genomföra grupps strid i Afghanistan är mer tveksamt. Otvetydigt är det av stort värde på gruppnivån-om erfarenheterna förvaltas och omsätts på ett bra sätt. Här har det dock visat sig att InfR skgrp från 1991 alltigenom fortfarande gäller.

Om man lyfter blicken en smula och ser vilken effekt som Afghanistan medfört för västeuropeisk och amerikansk ekonomi är jag betydligt mer tveksam till vilka positiva erfarenhet som Grundevik syftar på. Och om jag tänker på erfarenheter kring stridssätt sä torde det insurgenterna i Afghanistan utfört avseende fördröjningsstrid anses som klåparverksamhet jämfört med hur vi själva planerade en gång för försvar av vårt eget territorium.

Slutligen uppmanar jag genmj Grundevik att försöka besvara de av mig tidigare ställda frågorna.

Unknown sa...
9 mars 2014 kl. 10:53  

Miljöpartist i grönt.
Den parlamentariskt tillsatta försvarsberedningen, försvarsutskottet i riksdagen samt försvarsdepartementet har full insyn i FM operativa förmåga. Därigenom är våra folkvada politiker informerade samt har relevant beslutsunderlag inför olika beslut. Det är inte FM som ställer uppgifter till sig själv utan genom demokratiskt fattade riksdagsbeslut genomför FM det som svenska folkets förtroende valda har beslutat. Jag har inte hört talas om att något land skulle öppet redovisa sin operativa värdering.

Gustav sa...
9 mars 2014 kl. 11:00  

Huvet på spiken Miljöpartist

Det är väl just det som varit de styrande direktiven för FML från FD de senaste åren - Att se till att information om FM (o)förmåga kommer till den svenska allmänhetens kännedom

Gormel01 sa...
9 mars 2014 kl. 11:16  

@Untergang, det politiska systemet hade aldrig för avsikt att använda tvångsrekryterade KBS-elever och deras lika tvångsrekryterade förband i det skarpa läge som man såg var på väg att uppstå.

För sådant klarar bara vårt politiska system att använda helt frivilliga officerare och soldater.

Rysslands politiska system däremot är av sådan beskaffenhet att det klarar att hantera tvångsrekryterade soldarer som vägrar att gå ut i krig.

Specialistofficerare specialiserar sig på truppen, taktiska officerare specialiserar sig på ledning och administration.

Hur kan det bli en underklass. Den verkliga underklassen var de värnpliktiga, som aldrig tillerkändes rätten att vara riktiga soldater, oavsett vilken grad de hade.

Vad C-17 beträffar så skall du läsa bilagorna till senaste försvarsbeslutet: raketartilleri, eldrörsartilleri och strategiska transportflygresurser, och sedan återkomma.

MVH Göran Mellblom

Jakob Wedman sa...
9 mars 2014 kl. 12:42  

General, det är mycket uppskattat att du följer upp ditt gästinlägg.

Jag tvivlar inte på att de instanser du nämner fått tagit del av relevant hemlig information; problemet är att det inte räcker. Detta dels då de övergripande prioriteringsfrågorna inom politiken inte avgörs av respektive fackdepartement och dels då det kan finnas ett intresse för försvarsdepartementet (liksom faktiskt även för försvarsmakten) att mörka att den politik man ansvarat för misslyckats.

Det naturliga är givetvis att hålla information om gränssättande förmågor och brister hemliga (även om länder som Förenta staterna är mycket mer öppen i sin redovisning än Sverige). Om det går så långt att uppgiften är att uppnå nivå 5 medan faktiskt förmåga över tiden är 1-2 men försvarsmakten utåt ger sken av att man uppnår 4-5 så är det tyvärr bara fråga om självbedrägeri. Detta särskilt ifall främmande makt klarar av att sluta sig till detta även om dokumenten är hemliga.

TRIDENT sa...
9 mars 2014 kl. 13:57  

Göran, du börjar nästan låta som Enström, Forsell och Widegren....

Det är väl aldrig då att du har en nymoderat partibok, eller
är det en namne till dig som är ledamot i Spångamoderaterna.

När du förnekar att det finns en underklass kan du ju börja med att göra en lönejämförelse med övriga låglöneyrken - lokalvårdare, undersköterska, hamburgerstekare, diskare o.s.v.
Det är de som utgör den underklass du förnekar, de som knappt får lönen att räcka till. Märkligt nog så tjänar de i många fall mer än det som försvarsmakten betalar till våra lägre grader. Noter att vårt nya "fantastiska" personalförsörjningssystem drevs igenom av dina partibröder med främsta syfte att spara pengar!

Lägg sedan till karriärvägarna - eller rättare sagt avsaknaden därav. Åtta år tar det för en förstesergeant att bli fanjunkare, förutsatt då att det finns en ledig fanjunkarrad....
För högre avancemang så är pyramiden som ett stup....
De OR 9 som utnämns sitter på livstid d.v.s. det är fullt i toppen av pyramiden de närmsta 10 åren!

Att säga att värnpliktiga var den riktiga underklassen säger en hel del om vilken människosyn man är begåvad med...
Värnpliktiga var ett tvärsnitt av samhället där allt från socialbidragstagare till direktörer blandades och där inga " klasser" fanns - alla var lika och arbetade tillsammans mot samma mål! Mer jämlikt än ett förband som gjorde KFÖ är svårt att hitta.

Vad är det för "erkännande" de värnpliktiga soldaterna aldrig fick?
En underklasslön och en spark i arslet efter åtta år...?
Vad skriver skyttegruppchefen i sitt cv efter sona åtta år i FM? Jag är en fena på skyttegrupps anfall, jag ha D3 i att leda pek- skjutning och jag har gjort två missioner i Afghanistan...
Undrar hur anställningsbarheten och urvalet av tänkbara jobb är med ett sånt cv...?

Jo, eldrörsartilleri har vi ju gott om - i powerpointens magiska värld. Det är lite klenare med riktiga och levererade pjäser...

Är kulisserna bara fina och nymålade är allt frid och fröjd...

Resenären sa...
9 mars 2014 kl. 15:26  

Jaha, det fanns en partibok i rockfickan. Ja det förklarar ju det mesta.

Lite fler parader så löser sig allt...suck

Gormel01 sa...
9 mars 2014 kl. 15:30  

@Trident, det märks tydligt på din argumentation att du tagit intryck av Socialismen. Fundera över Burmans yttrande om Polisen och dess fördelning av grader, eller varför inte ABB eller vilket företag som helst.

Du menar att alla skall vara Lucia.

De personer du räknar upp ställer sig till demokratins förfogande. Gör du det?

Eller vill du bara att demokraterna skall tvångsrekrytera soldater åt dig?

Mvh Göran Mellblom

Gormel01 sa...
9 mars 2014 kl. 19:34  

@Resenären, stanna du inne i kaserner och ute på skjutfält och se hur det går när du överlåter åt andra att ha direktkontakt med allmänheten än dem som gör jobbet.

Och det är dem som gör jobbet som allmänheten vill se, höra och uppleva.

Kommer inte allmänheten in till dig så måste du söka upp dem om du vill nå dem, och få deras stöd.

Förr ordnade demokraterna detta åt oss yrkesmilitärer. Nu är vi lämnade åt oss själva, vilket är ledsamt men ett faktum.

MVH Göran Mellblom

TRIDENT sa...
9 mars 2014 kl. 22:34  

Ja du Göran...

Mycket har jag blivit kallad men aldrig socialist. De som känner mig skulle skratta sig harmynta åt påståendet. Det fanns en tid när jag var medlem i de riktiga moderaterna, men när nymoderaternas fula tryne visade sig tackade jag för mig. Jag har nämligen svårt med folk som helt ogenerad ljuger sina uppdragsgivare rakt upp i ansiktet gång på gång. Jag kan inte heller vara med i ett parti vars politik jag inte kan försvara...
Om det är dessa två saker du klassar som socialism så ansluter jag mig gärna till den läran - för som sagt, folk som helt ohämmat och ogenerat ljuger uppdragsgivarn rakt upp i ansiktet kan jag inte med!

Du använder ordet demokrati väldigt ofta...
Den yttersta formen av demokrati är att gemensamt försvara sitt lands frihet och oberoende d.v.s. värnpliktsförsvarets innersta väsen, där försvarsmakten är en naturlig del av samhället och alla medborgares angelägenhet.
Jag tror inte vi når riktigt dit hän med glättiga trycksaker med tvivelaktigt innehåll, spektakel på mässor och flashiga reklamfilmer om den storsvenska expeditionskårens insatser i annat land. Det är även tveksamt om musikkårerna egentligen tillför något förutom förlustelse för de som betalar konkursboet.

Man behöver inte vara raketforskare för att begripa att ju mindre uppdragsgivarna kommer i kontakt med FM desto mindre stöd - för vem stödjer något man knappt vet något om. Förr under den otroligt plågsamma, förslavande och odemokratiska värnplikten var Försvarsmakten allas angelägenhet, merparten av befolkningen var eller hade varit involverad på ett eller annat sätt. Märkligt nog verkar nästan alla bara ha positiva erfarenheter och minnen från tiden s tvångsrekryterad soldat utan värde....

Men de har kanske fel verklighetsbild då denna inte stämmer med din nymoderata bild.

Nej, jag tror inte en sekund på nuvarande halvmessyr till personalförsörjningssystem, och man ska ha i åtanke att det infördes främst för att minska kostnaderna, och att det drev igenom med tre(3) rösters marginal!

Nej, jag tror inte heller en sekund på IO 14 - vare sig org 13 eller skämtet som kallas org 18.
Org 18 är ju förresten dina partibröders påhitt Göran. Fru Enström blev arg på ÖB efter att sanningen sagts...
Det går aldrig att bota en anorektiker med en bantningskur!

För att bota en sjukdom krävs att patienten har sjukdomsinsikt, något som tyvärr saknas både hos den politiska och militära ledningen - prestigen verkar överskugga allt sunt förnuft och alla objektiva analyser.

Tyvärr har nymoderaterna gjort försvarspolitiken till en lekstuga med inbyggd ljugarbänk. Projekt som ligger spikade sedan år i materielplanen förhalas p försvarsdepartementet för att sedan basuneras ut som regeringens "satsningar" när de väl beslutas - vilket som av en händelse alltid råkar ske i samband med att det skrivs inlägg om "satsningen" i landsortspressen - gärna då i Skaraborg...
Synar man sedan satsningen så visar den sig ofta innebär en reducering i antal...

Listan över nymoderata "satsningar" kan göras lång, och för egen del kan jag inte begripa hur någon som står mitt uppe o systemkollapsen på fullt allvar kan försvara dessa s.k. "satsningar" - men vi är väl alls olika.

Realisten sa...
9 mars 2014 kl. 22:58  

Jag håller med Generalen att vi nu måste ha kontinuitet och att vi nu måste få möjlighet att bygga den FM vi behöver. Det stora problemet vi nu har är att koppla organisation och förmåga mot den verkliga omvärld och de säkerpolitiska utmaningar som nu finns. Vi måste göra detta på rätt sätt, vi måste utgå från den säkerhetspolitiska bedömningen och sedan säkerställa vi får en organisation som har den förmåga som vi behöver. Antal förband och hur stora förband får inte utgå från en ekonomisk faställd nivå utan här skall förmågekraven vara styrande. Men innan vi kan gå vidare måste vi först förhålla oss till sanningen. Det är inte bra NU!!!
IO14 är en organisation som skapades utifrån det internationella perspektivet och med en fastställd pengasäck och en faställd personalram. Skall vi nu ha det nationella perspektivet och koppla organisationen mot att kunna försvara Sverige med förband som har förmåga krävs något helt annat.
Börjar vi med Armen måste vi ha en en sådan storlek och förmåga att vi kan slå en Mekaniserad Brigad. Då detta borde vara en rimlig ambitionsnivå. Eftersom storleken på landet är så pass stort krävs att vi har förband tillgängliga på flera platser. Allså hamnar vi i minsta nivå på ca 5 brigader. Tittar vi då på en sådan enkel komponent som artilleri krävs det att vi minst har 10 bataljoner. För att kunna säkerställa överlevnad krävs ett luftvärn med både medel och lång räckvidd och i sådan numerär att vi över ytan säkerställer förmåga till luftmålsbekämpning. Vi måste även ha förmåga att med luftvärn kunna försvara befolkningscentra och viktig infrastruktur, som ni förstår krävs det ett större antal bataljoner. Kommer vi till Flygvapnet så inser vi ganska snabbt att 60 plan inte kommer räcka långt. Lägger vi till avsaknaden av vitala vapensystem blir det bara värre. Här måste man säkerställa flygplan och vapensystem i sådan omfattning att man verkligen får en reell förmåga.
Att kunna agera från 5st baser samtidigt borde vara ett krav, då förstår alla att den inte räcker med 2st basbataljoner i IO14. (Gör gärna en jämförelse mot basbataljon 85). Marinens organisation och antal fartyg och ubåtar bör självklart vara utformad utifrån den självklara förutsättning vi har. Landet har en hel del vatten omkring och detta kommer ha betydelse. Vi kan fortsätta hur länge som helst, men vi måste vara ärliga och tala om verkligheten som den är. För att ha en viss förmåga krävs det kvantitet, kvalitet och tillgänglighet. Vissa grundförutsättning är som de är och det går inte att ta bort dessa. För att sedan ha möjlighet att kunna organisera denna FM krävs ett personalsystem där en komponent är någon typ av värnplikt, det finns ingen annan mer kostnadseffektiv metod. Detta är också en möjlighet att ha en bra folkförankring då detta med Försvar borde vara alla medborgares angelägenhet.

Anonym sa...
10 mars 2014 kl. 02:57  

Herr Trident.

Om jag inte missminner mig kan man beskåda ett fullt utbyggt och färdigsatsat moderat försvar i Costa Rica.

Slotten har ju stått obevakade under många år då de förslavade och tvångsrekryterade stackars satarna bands fast i de blågula vaktkurerna om nätterna.
Detta för att de inte skulle fly undan de hemska befälen som piskade dem under dagtid.

Ett under att inget hänt!
Per Albin som påstod att vår beredskap var god kan inte ha menat den misär som utspelade sig vid slotten.

Man skulle kanske börja tänka lite modernt och låta musikorkestrarna lyda under kulturen och överföra försvaret av huvudstaden till något förband i Skaraborg.
I dag flyttar man ju så enkelt och snabbt på förbanden i händelse av ofred!

Övriga ceremonier kanske ryms inom något civilt företag (Göteborg/Stockholm Event?)

Betänk också alla dessa korkade stockholmare och turister som under många år stått och glott på dessa stackars tvångssoldater som släpats omkring på gator och torg av de vedervärdiga befälen.

Man får dock inte förringa den krigsavhållande effekt som denna bestraffning innebar. En del av soldatspillrorna skickades direkt från huvudstaden tillbaka till kalkbrotten där de hade sin dagliga gärning.

Kan också meddela att vi här på teatern förbereder org19 som verkar bli ytterligare en rejäl satsning.
Det verkar som att vi blir av med triangeln i orkesterdiket och dragspelet ersätts av mungiga. Blåset lär dock kunna förstärkas med ytterligare en lergök.
I det nya datasystemet skall ersättning utgå enligt olika spelade noters svårighetsgrad i fem nivåer. Ett tillägg kan erhållas om takten överstiger ett visst bastak. Här pågår fackliga förhandlingar ännu.

Teaterdirektören.

P.S. Även om det är väldigt osannolikt kan det förekomma vissa spår av ironi i texten. Detta beror i så fall på ett bristfälligt ordbehandlingsprogram.

Gormel01 sa...
10 mars 2014 kl. 06:33  

@Trident, varför tycker du att alla skall vara lucia i försvarsmakten men inte i Polisen, i näringslivet eller övriga myndigheter?

Mvh Göran Mellblom

Gormel01 sa...
10 mars 2014 kl. 06:58  

@Teaterdirektören, det som hände i verkligheten var, att tusentals skadades för livet i olyckor, tiotusentals förnedrades som malajer och ingen värnpliktig prövades någonsin i krig.

Är det därför märkligt att de som bestämmer avskaffade tvånget?

Som tur var hade vi yrkesofficerare avsagt oss varje form av rehabiliteringsansvar för de värnpliktiga invaliderna.

Vi lät ridån gå ner vid utryckningen. Invaliderna blev kvar i salongen.

Mvh Göran Mellblom

TRIDENT sa...
10 mars 2014 kl. 11:11  

Göran...

I FM har vi bara en Lucia och han heter Sverker. Sedan råder det kanske delade meningar om huruvida han sprider ljus eller mörker, men det är en helt annan diskussion.

Vi övriga är Stjärngossar, Pepparkaksgubbar, Tomtar, Tomtenissar, Tärnor och Sockerbagare...

Fast nu försvann ju egentligen sockerbagarna i samband med FB 2000 då de nyrenoverade bageriplutonerna gick i graven, och pepparkaksgubbarna har väl även de försvunnit ur luciatåget - fast av helt andra anledningar....

Personligen så begriper jag inte det farliga i att göra värnet av nationens frihet och oberoende till allas uppgift, och Försvarsmaktens till alla medborgares intresse och angelägenhet - men det finns väl något klatschigt nymoderat tänk om detta. Ytterst handlar det ju inte om att vara Lucia utan om allas rätt till frihet, allas rätt att uttrycka sin åsikt, allas rätt att vara den man är - och det är fan så mycket större än ett nymoderat Luciatåg bestående av Reinfeldt som spridare av mörkret - förlåt ljuset - omgiven av enbart tomtar.

Jag hoppas vid min gud att du Göran och dina gelikar lägger ned stor kraft i valrörelsen, att ni med liv och lust på gator och torg sprider ert budskap om den rena nymoderata läran, att ni tar er tid att prata med röstboskap... - förlåt - väljarna och med liv och lust försvarar Enström, Forsell, Widegren och alla nymoderata "satsningar" inom försvarspolitiken. Jag hoppas att du Göran står på torget i Spånga och förklarar Ukrainas förträffliga försvarsmodell där man genom PFP-medlemskap och NATO-engagemang fått det stöd man förväntade sig från NATO när det väl skorpade till sig - modellen är ju ganska likt det budskap som du och dina partibrödrar och systrar sprider. Du kan i detta sammanhang även sprida budskapet om den farsartade ensidiga solidaritetsförklaringen och med vilka förbandsmassor denna ska uppfyllas...

Det är mer än en politiker som gjort antagandet att medborgarna besitter en intellektuell rörlighet i paritet med den egna, något som sedan visat sig vara felaktigt...

Anonym sa...
10 mars 2014 kl. 14:23  

Herr Mellblom

Pliktlagen är inte på något sätt avskaffad.
Dess återstart är av avgörande betydelse för den "nya" försvarsmakten.
Huvuddelen av försvarsmakten består och kommer under lång tid framåt att bestå av pliktsoldater.
Tillsammans med befäl som nästan samtliga börjat sin karriär som "tvångssoldater" utgör de den "nya" försvarsmakten.

Verkligheten är mycket långt ifrån din "yrkesarme" som skall vara gripbar, flexibel och ja, du känner till resten av flosklerna.

Jag måste säga att du har väldigt udda erfarenheter av värnpliktssystemet.
Varför förnedrade ni malajerna? Utan dem fungerade ju ingenting av basverksamheten/marktjänsten?
Varför skadade sig så många hos er? Jag har tittat lite på statistiken och det verkar som att skaderiskerna procentuellt har ökat på senare år.

Sedan finns det nog en del Finlandsfrivilliga, soldater ur diverse Tyska förband, Norgeveteraner och FN-soldater från olika missioner m.fl. som har en avvikande mening om värnpliktigas tjänstgöring i krig.

Sedan tror jag det är oundvikligt att skador och olyckor inträffade när man övade hundratusentals män flera gånger om året i krigsförbandsövningar.
För att vi med dagens lilleputtarme skall komma upp i dessa siffror får vi hålla på och öva i decennier.
Teknikutvecklingen på vissa områden har gjort krigandet lite säkrare också.
Sedan införandet av fallskärm till piloterna och fram till idag har det hänt en del positivt inom flygsporten.

Jag föreslår att du ber någon äldre kollega att berätta för dig om värnpliktssystemet och någon yngre om dagens blivande system.
Titta gärna in på TRMs hemsida. Där finns mycket och pedagogiskt upplagd information om dagens pliktsystem.

Jag tycker du har en lite underlig syn på dagens soldater som du till stor del förnedrar genom att påminna dem om deras förflutna som "tvångssoldater".
Detta hemska till trots så väljer de arma satarna att ta anställning under samma vidriga befäl som de hade vid tvångstjänstgöringen!
Mycket underligt synsätt!

Teaterdirektören.

P.S. Det konstiga är att på FMs hemsida för lediga jobb anses att ha varit "tvångssoldat" en merit när ditt förband söker nya soldater!?

Jakob Wedman sa...
10 mars 2014 kl. 17:46  

@ Teaterdirektören
Jag har en bekant som gjort GU vid Livgardet och jag har fått intrycket att diverse kränkningar var vanligt förekommande även vid utbildning av andra värnpliktiga än malajer.

Gormel01 sa...
10 mars 2014 kl. 19:46  

@Teaterdirektören, var de värnpliktiga frivilliga eller var de tvingade att tjänstgöra?

Mvh Göran Mellblom

Gormel01 sa...
10 mars 2014 kl. 19:51  

@Trident, vill du att alla anställda skall ha grad efter befattning, precis som de värnpliktiga hade, och som man har i näringslivet eller vad vill du?

Mvh Göran Mellblom

uppgiven sa...
10 mars 2014 kl. 20:53  

Nu hade de värnpliktiga grad efter utbildning... vilket jag finner lämpligt.

Befattningen kan man läsa på namnbrickan.

Jakob Wedman sa...
10 mars 2014 kl. 21:41  

Under resa till eller från permission 1994, givetvis i daglig dräkt, träffade jag på en kille i en jacka med tryck för det förband jag tillhörde (1. bojbåtsdivisionen). Han berättade att han varit kock ombord året innan och att han trivs väldigt bra. Sedan sa han att det nog var det bäste han gjort, och att han antagligen inte skulle göra något lika roligt senare heller. Jag förstod vad han menade och tänkte att han kanske hade rätt, även om det lät för sorgligt. Däremot hade jag ingen tanke på att varken han eller jag var tvångssjömän.

Resenären sa...
10 mars 2014 kl. 23:21  

@gormel01

Tänk på vad du skriver här på bloggen. Åtminstone jag blir kränkt av att du anklagar mig för att ha behandlat pliktpersonal illa. Om det du skriver är någon slags egen "debriefing" för saker du själv har gjort kan jag förstå det, men då bör detta framgå tydligt fortsättningsvis!

Du riskerar att bli en rättshaverist annars.

Minns

Anonym sa...
11 mars 2014 kl. 04:14  

Miljöpartist i grönt.

Ett annat demokratiskt beslut, som tagit nio år av min barndom, är skolplikten.
Vi var alla "tvångselever" under alla dessa år;-)
Värnplikten är en del av totalförsvarsplikten där även andra pliktlagar ingår.
Man kan ju undra vilka andra lagar, fattade av våra folkvalda i sann demokratisk anda, som inte passar herr Mellblom?

Beslutet om att köra på höger sida togs dessutom mot folkets vilja som redovisades i en folkomröstning. Detta innebar att mer än hälften av befolkningen körde på höger sida av tvång;-)
Förhoppningsvis kör herr Mellblom på "rätt" sida idag och av fri vilja?

Tänk om hela befolkningen skulle gå omkring med dessa tvångstankar om allt det som det finns lagstiftning om?
Staket runt landet och skyltar som talar om när vårdinrättningen är öppen för besök?

SUCK!

Teaterdirektören.

P.S. Jag tror herr Mellblom missat den nya trenden som påbjuds inom FM. Vi skall se allt från den ljusa sidan och då blir det givetvis så att alla fick möjligheten att bidra till landets försvar genom totalförsvarsplikten. Man kan till och med kalla det för en demokratisk rättighet som gått förlorad;--))

Anonym sa...
11 mars 2014 kl. 04:23  

Herr Mellblom

Var/är misstroendet mot demokratiskt fattade beslut och lagar utbredd inom LG eller är det bara du som sticker ut?

Var det allmänt så stora problem, på LG, med de värnpliktiga eller gäller det bara dig personligen?

Gäller dina tvångstankar även alla oss som varit "tvångselever" under stora dela av vår barndom?
Eller är skolplikten en godkänd lag enligt dig?
Finns det exempel på andra lagar än just de delar av pliktlagen som reglerar värnplikten som är tvingande enligt dig?

Teaterdirektören.

Anonym sa...
11 mars 2014 kl. 05:26  

Herr Grundevik

Jag ber om ursäkt för de helt ovidkommande trollkommentarer som återfinns i tråden. Jag känner mig lite skyldig till matningen.

Givetvis ska vi ha en långsiktig plan och strategi för vårt försvar. De återkommande försvarsbesluten skall egentligen inte innebära några stora förändring till grundplanen utan mer anpassningar.
Tyvärr har beslut på alla nivåer präglats av en ordning där man först lagt budgeten, sedan tittat vad man kunnat genomföra för dessa pengar. Där har oftast de olika revirinnehavarna slagits rejält med varandra. Detta utan att se till hela bilden.
När sedan allt damm har lagt sig så har man fabricerat ihop en hotbild som skall passa ihop med förmågorna.

Styrningen av vad FM skall göra och med vad har under senare år dessutom knutits allt närmare departementen och den politiska världen. Ibland ända ner på nivåer som inte känns bra.
Underlagen för en del beslut av den här typen redovisas inte och känns ibland mer som politiskt grissmink än anpassat till vårt försvar.
Genomförandegruppen och deras så kallade amatörernas afton är väl ett talande exempel.
Motivet var att snabbt spara pengar till något annat. Nu får vi betala för misstagen och då blir summan en helt annan.
Ett annat exempel är en del materielärenden som legat på regeringens bord under en längre tid. Behov och pengar finns, beslut dröjer av okänd anledning och projekten fördyras. Annat måste livstidsförlängas i onödan o.s.v.
Underlagen/analyserna för dessa ickebeslut verkar sakna både avsändare och mottagare.
Jobbas fram av "sakkunniga" inom regering och departement?

Avtal och annat får inte skrivas så att vi i händelse av att andra drar sig ur affären står vi utan leverans eller en rejäl fördyring.

Modellen att hålla på att skruva på system under årtionden och nedklassa hotbilden för att helt plötsligt en dag upptäcka att systemet är uråldrigt och behöver avvecklas omedelbart känns inte modernt. Speciellt som att någon ersättare inte finns inplanerad på flera decennium.
Att man inte skall fatta politiska beslut om avveckling av helt moderna och fungerande system måste tyvärr påpekas.

Här tror jag på en klarare uppdelning.
Politiken ställer uppgiften.
Försvaret talar om vad som krävs och kostnader.
Politikerna fattar beslut och tar ansvar för eventuella ändringar.
Försvaret genomför och levererar.

Allt detta inramat i en långsiktig strategi och planläggning.

Det kan inte vara som nu då regering ställer uppgiften att hela landet skall försvaras och försvarsmakten endast säger sig kunna leverera försvar på en plats, under kort tid, i en avlägsen framtid.

Jämför gärna med den långa medskickade inköpslistan som börjar med tre kilo oxfile och de medskickade hundra kronorna.
Något i kommunikationen har gått alldeles åt pipsvängen!

Här kan man också se tydliga skillnader mellan vad FML säger och vad de folkvalda väljer att presentera för väljarna.
Språkbruket och detaljerna ryms ibland inte på samma planet.

Här måste FM hitta en eller flera kanaler ut genom politikerfiltret och redovisa verkligheten.
Dessutom bör vi avskaffa politiskt tillsatta tjänster inom FM.
Ibland ser det ut som att partipiskan nått ända in på tjänsterummen.

Trovärdigheten, som är en grundbult i vår försvarsförmåga, har stått på rött under lång tid och tyvärr verkar ingen vilja ta tag i den frågan. Snarare tvärtom.

Detta är nog en så kallad utmaning!

Teaterdirektören.

P.S. Valet i Nordkorea verkar ha gått enligt plan. 100 procents deltagande och 100 procents röster på rätt parti. Inget snack om dålig trovärdighet där inte;-)

Gormel01 sa...
11 mars 2014 kl. 06:34  

@Uppgiven, de värnpliktiga fick grad efter den befattning de var uttagna till i krigsorganisationen, precis som ALLA andra.

Krigsförbanden sattes samman av ett visst bestämt antal befattningar i nivåerna G, F, GB, PB och KB vilka bemannades av värnpliktiga som placerades med sitt personnummer på ett unikt befattningsnummer precis som i dagens PRIO. Detsamma gällde reserv- och yrkesofficerare, vilka placerades på befattningar och vilka fick grad efter dessa jämte utbildning.

Att så väldigt många yrkesofficerare hade så höga grader beror på att den gamla mobiliseringsarmén hade så enormt många förband totalt med flera hundratusen man som alla skulle bemannas.

Mot slutet blev ett slags inflation. Ingen yrkesmilitär skulle ha lägre grad än någon icke-yrkesmilitär, vilket förr hade varit fallet, vilket det låg mycken klokskap i.

Viljan att driva den gamla mobiliseringsarméns system var osäker bland icke-yrkesmilitärer.

Mvh Göran Mellblom

Gormel01 sa...
11 mars 2014 kl. 06:50  

@Teaterdirektören, viljan hos riksdag och regering att fortsatt tvinga folk att bli soldater tog slut.

Vi märkte det redan anno '68 när man inte backade upp yrkesmilitärerna längre mot de radikala vänsterrörelserna.

Sedan minskades övningsfrekvensen, förband lades ner, materielinvesteringar uteblev osv.

Tyvärr kan man tycka. Men utan politisk uppbackning kan vi inte fungera.

Nu vill man ha frivilligt rekryterade soldater. Var så goda. Omställningen är smärtsam, som oftast.

Mvh Göran Mellblom

uppgiven sa...
11 mars 2014 kl. 17:44  

@Gormel01

"de värnpliktiga fick grad efter den befattning de var uttagna till i krigsorganisationen, precis som ALLA andra."

Nej, de värnpliktiga fick grad efter att ha fått den utbildning som krävdes för graden. Dessutom krävdes en viss tidstjänstgöring innan utnämning fick ske. Vilken grad de skulle utbildas mot bestämdes dock av vilken befattning de var uttagna mot.

Att utnämna någon till en grad bara för att de uttagits mot en viss befattning, utan att de fått rätt utbildning, vore ett brott mot FFS. Ni ägnade er väl inte åt brott mot FFS på ditt förband, hoppas jag?

Gustav sa...
11 mars 2014 kl. 20:48  

@Mellbom
Du har fått rätt många saker om bakfoten
En av dem är att det politikerna som backar upp FM
En av anledningarna till att politikerna ville få bort värnplikten var för att få bort folkförankringen
Utan folkförankring så ställer "folket" inte krav på politikerna att vi ska ha ett fungerande försvar
Med ett folkförankrat försvar så hade denna "uppbackning" varit självklar - då hade politikerna sannolikt insett att en fungerande försvarsmakt är en av de grundläggande funktionerna i ett samhälle som inte går att pruta på
På samma sätt som att i en fungerande familj så är det självklart att se till så att alla har ett fullgott försäkringsskydd

TRIDENT sa...
12 mars 2014 kl. 19:07  

Nu har ju herr Mellblom ett förtroendeuppdrag i samma parti som Enström, Forsell och Widegren och härav är det kanske inte så konstigt att de haltande argumentationsförsöken är förunderligt lika grodorna som hoppar ur munnen på framträdande nymoderater. Det ligger väl lite i sakens natur att man kan inte skjuta sig själv i foten genom att sabla ned partiets mest lysande stjärnor inom försvarspolitiken.

Som trogen partivän och förtroendevald får man ju tycka som ledningen, och gärna lite mer...

Grodan som hoppade ur vår statsminister mun att försvaret var ett särintresset bland andra är den nymoderata försvarspolitiken i ett nötskal. Man kan inte köpa röster för att hålla sig kvar vid maktens köttgrytor genom att spendera pengar på försvarspolitiken, och för att ytterligare marginalisera detta särintresset tar man bort folkförankringen - med tre (3) rösters övervikt.
Mellbloms argumentation är tunnare än utspätt vatten, dock ska han ha en eloge för att han till skillnad från partiets mest lysande stjärnor inom området håller sig till sanningen.
Vad jag inte begriper är hur någon som står mitt uppe i systemkollapsen kan försvara densamma...,

Max Hanemann sa...
13 mars 2014 kl. 17:24  

TRIDENT -

Inte "köttgrytor" utan "utfodringstråg" ...

Bygdemajoren sa...
13 mars 2014 kl. 21:36  

@gormel01

En annan fördel med det gamla systemet, som du nu av politiska skäl sablar ner så föraktfullt, var ju att alla lucior (ja till och med landets lucia, som syntes på tv) hade tjänstgjort som både pepparkaksgubbe, stjärngosse och tärna innan de fått den tunga luciakronan på huvudet.

Nuförtiden får vi ut lucior som aldrig sett ett helt luciatåg mer än på bild.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade