Eftertankens kranka blekhet för yrkesförsvaret (uppdaterat 13.30)

Inför att värnplikten skulle göras vilande och yrkesförsvar skulle införas var vi ett antal som varnade för det nya systemet och framförallt det mindre genomtänkta att göra ett omedelbart byte utan gradvis övergång.

Inte helt oväntat har det ju också uppstått omfattande problem med personalförsörjningen. Försvarsmakten och regeringsföreträdare vill gärna framhålla det stora antalet sökande till den grundläggande militära utbildningen. Vad som är ”en sökande” har varit ämne för kritik tidigare, då det visade sig att alla som på internet begär att få mer information hemskickad räknas som sökande. Förre försvarsministern Sten Tolgfors ville enbart tala om antalet sökande medan många av oss andra ville fokusera på kvaliteten på de sökande och framförallt hur många soldater det är som sedan avser att stanna den tid det krävs för att personalförsörjningsekvationen ska gå ihop. I det underlag som Försvarsmakten lämnade till Regeringen angavs att en snittid på 6 års tjänstgöring skulle krävas.

De sista åren med värnplikt, där i princip endast de som frivilligt ville göra värnplikten ryckte in, hade Försvarsmakten ca 10 % avhopp bland soldaterna (enligt Pliktverkets årsredovisningar). I den senaste rapporteringen från Försvarsmakten visar det sig att 35 % av de som ryckt in på den grundläggande militära utbildningen hoppar av. Då ska man betänka att detta endast är personer som HELT frivilligt har sökt sig till utbildningen. Det verkar finnas en viss diskrepans mellan verklighet och de förväntningar som byggts upp innan inte osannolikt utifrån den information man fått. 30-procentiga avgångar är dock i högsta grad jämförbart med situationen i Danmark och Nederländerna.

Än mer problematiskt är det att det verkar som att ytterst få soldater och sjömän avser att stanna så pass länge att man kan nå en genomsnittlig tjänstgöringstid på 6 år för de kontinuerligt tjänstgörande. Det verkar till och med som att man ska vara tacksam om någon stannar ens 6 år.

Ett viktigt mått på personalförsörjningsreformens resultat blir därför vad den genomsnittliga tjänstgöringstiden idag i BÄSTA fall kan bli eftersom vi ännu inte haft yrkesförsvar i sex år. Var hamnar man idag om de GSS/K som idag fortfarande tjänstgör i Försvarsmakten stannar sina 8 år?


Billigare och bättre

När det nya personalförsörjningssystemet lanserades i slutet av 00-talet byggde det i mångt och mycket på det holländska systemet. Budskapet till den politiska nivån hade i flera år varit ”billigare och bättre”. Det skulle vara billigare med att ha anställda soldater och sjömän än värnpliktiga och de skulle därtill bli mycket bättre när i år efter år kunde ägna sig åt sin huvudsyssla istället för att mucka när de stod på topp.

En starkt bidragande faktor utgjordes också av att personalen skulle anställas med tjänstgöringsskyldighet även i internationella insatser. De värnpliktiga var man tvingad att frivilligt rekrytera och anställa i Utlandsstyrkan. Försvarsmakten hade vid den här tiden internationella insatser som huvudsaklig fokus i enlighet med den ”Långtbortistandoktrin” som antogs i och med försvarsbeslutet 2004 (FB 04). Det är också utifrån den doktrinen som insatsorganisation 2014 med dess anställda soldater och sjömän togs fram.

Som alltid när något utlovas vara både billigare och bättre ska man dra öronen åt sig – särskilt när det rör försvarsfrågor. Försvarsbudgeten var efter FB 04 lika hårt ansträngd som decenniet innan och utan att lova något som var både billigare och bättre hade det varit svårt att få igenom förslaget. Det innebar att man i det föreslagna systemet inte bakade in något av alla de funktioner och premier som andra länder med yrkesförsvar använder sig av för att få det att fungera.

När diskussionen inför värnpliktens avveckling (den är på pappret vilande) var i full gång, var vi flera som varnade just för att det skulle krävas både högre löner och premier för att locka soldaterna och att ett yrkesförsvar skulle bli dyrare. För detta fick vi utstå hård kritik. Det skulle ju inte behövas. Framförallt skulle det inte bli dyrare utan billigare än värnpliktssystemet.


Attraktionshöjande åtgärder

Idag börjar vi skönja facit. Precis som med så många andra lösningar som utlovats vara både billigare och bättre har det visat sig att verkligheten inte var så enkel som utlovades. De mycket låga lönerna för soldater och sjömän där städpersonalen från Samhall haft högre löner, höjdes under förra hösten ingångslönen till lägst 18 000 kr. Sverige hade också lagt sig på de lägsta lönenivåerna som andel av nationell genomsnittslön jämfört med andra västländer med yrkesförsvar. Ett risktagande då Sverige i mycket lägre grad än andra nationer med yrkesförsvar har en arbetarklass att rekrytera från.

Fortfarande återstår dock att vidta andra åtgärder än lön. Johan Forssell (m) föreslår på SvD Brännpunkt idag vissa åtgärder i form av premier för att behålla soldaterna och sjömännen och få Försvarsmakten att framstå som en attraktiv arbetsgivare. När man läser artikeln slås man direkt av tanken ”hur kan detta överhuvudtaget ha kommit som en överraskning?”. All information om hur det såg ut i andra västländer fanns ju redan innan personalförsörjningen reformerades. Man ska dock bära i åtanke att det av oklar anledning var så bråttom med personalförsörjningsreformen att riksdagsbeslutet om att göra värnplikten vilande togs ett år innan den parlamentariska utredningen var färdig. Först två år efter att beslutet tagits togs de grundläggande stegen mot en lämplig lagstiftning för att möjliggöra ett system med heltidsanställda men tidvis tjänstgörande soldater och sjömän.


Jag instämmer i många av de förslag som Johan Forssell för fram – och de är ju också så naturliga. Unga människor som vill ta ansvar för sin framtid tar av naturliga skäl med i sina beräkningar vad yrket ger dem för bas att stå på senare i livet. Vilka utvecklingsmöjligheter finns? Vad får jag med mig ut i det civila livet? Hur påverkar detta mina möjligheter till en civil utbildning/yrke?

Allt detta som sagt fullt naturligt och något som de flesta andra länder redan erbjuder just för att kunna rekrytera och behålla sin personal. En stor fråga de senaste åren har varit boende för soldaterna. Även detta en erfarenhet från utlandet där soldater i princip alltid kan räkna med att det finns boende tillgängligt i anslutning till basen. Ändå tog det till i år innan man i Stockholm fick fram särskilda soldatbostäder då soldaterna med sina löner har mycket svårt att konkurrera på stadens bostadsmarknad.

Forssell talar i sin artikel om andra länder som erbjuder civil utbildning under tjänstgöringen, t ex Portugal där tjänstgörande kan studera upp till en dag i veckan. Detta liksom den brittiska modellen där det sista halvåret i den tjänstgörandes kontrakt avsätts för ”civil omskolning” även innefattande ”coachning” förbereder för det civila. Då är det viktigt att man är ärlig och tar de nackdelar detta innebär för Försvarsmakten i form av minskad tjänstgöring. Vissa förband omtalar att man idag har soldater som lär sig snabbare, medan vissa andra förband med mer kvalificerade uppgifter vittnar om att det idag kommer att ta 3-4 år att nå till samma utbildningsståndpunkt man tidigare nådde på dryga året med värnpliktiga, till följd av de begränsningar som följer på 40 h arbetsvecka och ekonomiska begränsningar i form av övningsdygn etc. Ska då än mindre tid avsättas för huvudtjänsten får det naturligtvis följder.


Vem ska betala?

Åtgärder som t ex förtur på högskoleutbildningar, avgångs- eller kontraktspremier etc är beprövade instrument och skulle enligt min mening sannolikt öka yrkets attraktionskraft. Detta är också av stor vikt för Försvarsmaktens vacklande folkförankring. Den stora frågan blir vem som ska betala för dessa åtgärder för att öka attraktiviteten i yrket. Att höja lägstalönen till 18 000 kr innebar höjda lönekostnader bara för soldater och sjömän på 185 miljoner kr. Till det ska sedan läggas att övriga löner i Försvarsmakten behöver justeras för de höjda soldatlönerna. Varför bli förste sergeant för 20 000 kr/mån när man som sergeant kan få 21 000 kr/mån?

Avgångar under utbildningen på 30 % istället för budgeterade 15 % innebär ett ökat rekryteringsbehov på 850 individer. Likaså ökade kostnader på 245 miljoner. Visar det sig att soldaterna stannar bara 4 år i snitt istället för 6 år tillkommer ytterligare 325 miljoner kr. Dessa är bara de kortsiktiga kostnaderna och lägg märke till att de är ÅRLIGA. 

Till år 2019 när IO 14 skulle vara infört skulle alltså det ackumulerade beloppet vara från i år vara 1470 + 1950 + 1110 (1000 kr högre lön än ursprunglig planering) = 4530 miljoner kr.

Långsiktigt räknar FOI med också ytterligare kostnader för att t ex möjliggöra en mer omfattande storlek på soldatutbildning än vad som tidigare beräknats.

Tilläggas ska också att nuvarande situation är värre än vad FOI 2010 omtalade som "worst-case"-scenario, dvs att GSS/K tjänstgjorde i snitt 6 år och med 10 %-iga avgångar per år bland soldaterna och 30 % avhopp under utbildning. Detta skulle medföra att 6 % av varje åldersklass skulle behöva rekryteras – dvs 2 % över vad till och med USA mäktar med.

Till ovanstående ska vi då nu lägga kostnaderna för premier och civil utbildning, vilket ska hjälpta till att ta ner ovanstående ovälkomna utgifter. Vem ska betala dessa premier och utbildningsåtgärder?

Att försvarspolitikerna och Regeringen är av åsikten att de ska trollas fram ur liggande försvarsbudget håller jag för troligt. I så fall får vi ytterligare en omfattande minuspost att lägga till det faktum att nuvarande försvarsbudget är underfinansierad med 1-1,5 mdr kr årligen från 2015-2019 bara när det gäller verksamhet enligt Försvarsmaktens budgetunderlag från våren 2012. Adderar man materielbehoven för att iståndsätta IO 14 hamnar man runt 75 mdr kr totalt.

Att yrkesförsvaret blivit rejält mycket dyrare än vad som först utlovades kan man lugnt konstatera. Vi närmar oss alltså med stormsteg de internationella nivåerna där lönekostnader utgör ca 50 % av försvarsbudgetarna, från att tidigare ha varit runt 30 %.

Smakar yrkesförsvaret så mycket som det kostar?


Nu har vi baxat yrkesförsvaret ända hit (för att travestera Kjell-Olof Feldt) och jag ser ingen anledning att avskaffa det, utan snarare bör man införa de premier och utbildningsfördelar som Johan Forssell omtalar. Frågan är dock om det verkligen är lämpligt eller ekonomiskt möjligt att behålla ett fullständigt yrkesförsvar eller om man likt Norge istället inte skulle införa en allmän värnplikt omfattande både män och kvinnor, men liksom tidigare även i Sverige framförallt inkalla de frivilliga, men fortsatt ha yrkesanställda förbandsdelar. Man kan inte komma undan de samhälleliga fördelarna som ett värnpliktssystem medför i form av uppföljning av befolkningens hälsoutveckling men framförallt en ökad folkförankring och hur unga lär sig arbeta med andra unga ur andra delar av samhället som man aldrig annars skulle träffa. Det är civilt meritvärde om något. Jag håller det inte alls för otroligt att vi inom några år åter har en partiell värnplikt.

FOI pekar också på att det enda land i världen som klarar av att rekrytera så stor andel av befolkningen till sitt försvar som man har beräknat göra i Sverige är USA. 

Då ska man komma ihåg att Sverige och USA har vitt skild demografi och att USA har en försvarsbudget på över 4 % av BNP där mycket stora delar går just till personalkostnaderna.

Att situationen är som den är idag är huvudsakligen Försvarsmaktens fel då man levererat ett undermåligt underlag byggt på önskningar, inte bara från den egna myndigheten men även från den politiska nivån. Ansvaret är dock politiskt, då det är där beslutet fattats. En utredning värd namnet, liknande FOI:s rapport, och som hade genomförts INNAN riksdagsbeslutet om att göra värnplikten vilande och fullt ut övergå till yrkesförsvar, hade sannolikt räddat situationen.

En sak är i vilket fall som helst glasklar. Det kommer att krävas ytterligare pengar för att finansiera yrkesförsvaret oavsett om man väljer att acceptera höga avhopp eller att motverka dem.I detta inlägg har använts kalkyler från FOI rapport om personalförjningen "Friviliga soldater istället för plikt". Så här tyckte fd försvarsminister Sten Tolgfors då. Man ska också betänka att Sten Tolgfors alltid betraktade värnpliktiga som engångsartiklar. Repetitionsövningar och beredskap var inget som förekom i vokabulär eller jämförelser.


Uppdatering 13.30: För övrigt kan åter konstateras att varken försvarsministern eller Försvarsberedningens ordförande har kommenterat följderna av den mycket stora ryska beredskapsövningen för svensk försvarspolitik. Den sistnämnda har dock idag en debattartikel i Sundsvalls Tidning där hon skriver om just vikten av bygga soldatbostäder. Vän av ordning vill dock påpeka att det från Sundsvall är ca 25 mil till närmaste militära förband.

127 kommentarer:

Anonym sa...
29 juli 2013 kl. 13:04  

Att Sverige skulle kunna nå upp i samma andel rekryterade som USA förefaller orimligt på flera grunder. Som du själv nämner så har man en betydligt större budget som går till löner och en större arbetarklass som rekryteringsbas. Ett vanligt förekommande incitament är att kunna få sin collegeutbildning finansierad efter avslutad tjänstgöring. Med tanke på att svenska högskolor är avgiftsfria samt att studiebidrag och studielån är så pass förmånliga så är det inte något som skulle fungera här i samma omfattning.

Jag delar din uppfattning om att vi knappast kan eller kommer gå tillbaka till ett värnpliktsförsvar enligt den gamla modellen. Men jag skulle gärna se en återinförd värnplikt för att skapa en rekryteringsbas. Efter motsvarande GMU så får man välja om man är intresserad av att fortsätta inom det militära i någon av anställningsformerna och får då sin befattningsutbildning under återstående tid för att sedan bli anställd. Annars så får man under kvarvarande tid en utbildning inom antingen militära stödfunktioner eller civilförsvar och ställs i reserven.

Jag ser det som ett sätt att förbättra rekrytering till stridande förband, återuppbygga en folkförankring samt förbättra den civila beredskapen.

Love Alm
lovealm.wordpress.com

Resenären sa...
29 juli 2013 kl. 13:48  

#Långtragiskt

HETRONORMATIV sa...
29 juli 2013 kl. 14:42  

Om vi behåller yrkesförsvaret så är det kört, då kommer vi aldrig kunna försvara oss efter som volymen på försvarsmakten blir mycket liten.

Unknown sa...
29 juli 2013 kl. 15:13  

Instämmer med lovealm...

Förr fanns det ju "stammare"som utgjorde grunden när vi fick rusta på 30-talet. Tror att vi hamnar där igen. Är inte säker på att vi har tiden o fundera på vilket som är bäst...Kom gärna ihåg att sist det small tog det 10 år minst att få ordning på det.

Martin sa...
29 juli 2013 kl. 15:13  

Inför reformen blev jag och ett antal kollegor vid dåtidens enda svenska heltidssanställda "markförband" intervjuade av bl.a. FOI för att skapa underlag för beslut. Det fokuserades mycket på hur man skulle kunna växla ut soldaterna i det civila efter 6 år. Utifrån egna erfarenheter upprepade jag och kollegor gång på gång att de istället skulle fokusera på hur vi kan BEHÅLLA soldaterna i 6 år. Antar att dessa synpunkter i likhet med erfarenhetsrden från andra utvecklingsprojekt som jag blivit anSpråkstagen för filtrerades på vägen och renderar en slutprodukt som är helt absurd. Det är helt hopplöst när man inte lyssnar på de som besitter erfarenhet från verkligheten. Mitt sista hopp står till specialistoxficersystemet där vi i den bästa av världar får " hantverkare" även i de högsta nivåerna.

Unknown sa...
29 juli 2013 kl. 16:06  

Visst är det märkligt.

Vi inför anställda soldater för att det skall bli ”billigare och bättre”.

Vi ersätter flera fungerande it-system med ett som skall kunna allt för att det skall bli ”billigare och bättre”.

Vi gör om officersutbildningen för att det skall bli ”billigare och bättre”.

Vi centralförvarar utrustning för att det skall bli ”billigare och bättre”.

Vi outsourcar logistik för att det skall bli ”billigare och bättre”.

Vi gör oss av med flygfält och anläggningar för att det skall bli ”billigare och bättre”.


...det är nog tur att boken "militära misstag" redan är skriven.
Vårt hopp får stå till att Finland lär av våra misstag!

Gormel01 sa...
29 juli 2013 kl. 17:55  

KOSTNADSJAKT! Växling från officerare och handläggare till kulspruteskyttar och stridsfordonsförare, från logement till lägenheter och övning till skarp strid blev den självklara följden av yrkessoldaternas ankomst.

Den gamla försvarsmaktens nätverk utkämpar en strid för SINA pengar och Sina projekt, mål och drömmar.

Den Nya Försvarsmakten får sina mål utpekade av Ledningen, men dess tillväxt bestäms av hastigheten på Den Gamlas avveckling. Den enda död är den andres bröd.

Hemska tanke, att svenska yrkesofficerare ställs i harnesk mot varandra!

Mvh Göran Mellblom

Bygdemajoren sa...
29 juli 2013 kl. 18:30  

Dessvärre är det ju tämligen enkelt att fylla på listan över "billigare och bättre"-projekt:

-Centralisering av personaltjänsten.
-Inköp av hkp tillsammans med andra.
-Inköp av artilleripjäser tillsammans med andra.

Skipper sa...
29 juli 2013 kl. 19:42  

Göran, vad försöker du förmedla för budskap? Du talar i gåtor som för mig är helt omöjliga att knäcka.

Gormel01 sa...
29 juli 2013 kl. 20:04  

@Skipper
När yrkesarmén införs så är det olyckligt att yrkesofficerare inte vill acceptera denna som ett faktum, utan vänder sig emot den, istället för att med full kraft arbeta med dess uppbyggnad.

Riksdagen och Regeringen fattade beslut om yrkesarmén, men på denna intressanta blogg ifrågasätts deras rätt och ställning bl.a. av yrkesofficerare.

De av oss som accepterar Riksdagen och Regeringen hånas. Sällan kan de fina blogginläggens kärnfrågor diskuteras i botten - utan vi viftar hånfullt bort varandra.

Det är trist, då det ytterligare spär på uppfattningen att militärer i allmänhet inte har alla hästar inne.

En summering i artikeln Fortsatt Tystnad skrämmer.

Mvh Göran Mellblom

CS sa...
29 juli 2013 kl. 20:05  

Har någon en länk som kan ge ett underlag för hur stor omsättningen egentligen är på GSS/K?

Sumatra sa...
29 juli 2013 kl. 20:23  

@ Skipper

Det är så med många av Görans kommentarer de för tankarna till Winston Churchills berömda citat:
"It is a riddle wrapped in a mystery inside an enigma"

Kanske är det som Esaias Tegnér uttryckte det "Vad du ej klart kan säga, vet du ej: med tanken ordet föds på mannens läppar: det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta".

Inom t.ex. politik och verksledningar gäller dock andra regler: Dunkelt sagt kan vara slugt tänkt.

Wiseman sa...
29 juli 2013 kl. 21:53  

CS,

Ja, det skulle vara ytterst intressant att läsa. Tyvärr inget som har publicerats.

Unknown sa...
29 juli 2013 kl. 22:00  

"När yrkesarmén införs så är det olyckligt att yrkesofficerare inte vill acceptera denna som ett faktum, utan vänder sig emot den, istället för att med full kraft arbeta med dess uppbyggnad."

Mjo, det fanns ju många för inte så långe sedan som sade: jag lydde bara order.

Anonym sa...
29 juli 2013 kl. 22:20  

Göran har en hypotes om drivkraften bakom den kritiska debatten, som är att vi "negativa" inte förstår det nya och slåss för det gamla. Många i "Ledningen" och politiken avfärdar gärna oss på samma (felaktiga) tolkning av "svartmålarna". Vad vi kverulanter egentligen försöker tala om är det nya nya. Det som kommer efter Görans insatsförsvar som en anpassning till en föränderlig omvärld som, tro't eller inte, verkar ha förändrats igen sedan nuvarande säkerhetspolitik, försvarspolitik och försvarsmaktsstruktur beslutades. Det är inte bakåtsträvande utan ett försök att komma till framsynthet. Den som vurmar för det gamla "internationella insatsförsvaret" sitter fast i nuet/gårdagen och har svårt att släppa sargen och blicka framåt. De är de sanna bakåtsträvarna. Trots att det gamla ännu inte ens har hunnit bli det nya, dvs. ett fullt bemannat och utrustat IO 14.

Vi måste utgå från tecknen idag, måla de grova penseldragen framåt, ställa oss i mängden möjliga omvärldar år 2025 och fråga oss vilka beslut som behöver tas idag för att stå rustade om 10 år i syfte att bevara svensk, nordisk och europeisk fred och säkerhet.

Görans verklighet är dagens försvar mot gårdagens bedömning av omvärlden idag.

"Dagens försvar" är nuvarande pappersförsvar, formulerat mot gårdagens behov (FB04), som kanske (om medel tillskjuts) är färdigbemannat, utrustat och övat om 10 år.

Vi behöver tala om morgondagens försvar mot dagens bedömning av omvärlden om 10 år. Vi behöver kunna tala om åtgärder i olika tidsperspektiv, från det akut kortsiktiga till det långsiktiga, men vi kan inte hantera alla tidsperspektiv samtidigt i en och samma debatt.

Ett svar borde vara att uppenbara osäkerheter om hur världen verkligen ser ut om 10 år bör leda till en bred och flexibel bas för att möta många möjliga utvecklingar, och då måste även behov av volym vara en faktor i ekvationen. Med enbart ett yrkesförsvar lär svårligen bredd och flexibilitet avseende volym i styrketillväxt vara möjligt, i Sverige, med svenska förutsättningar. Vi är inte ett stort och ekonomiskt starkt land. Vi har en liten population och en rekryteringsbas med färre ungdomar än i en större europeisk stad.

Sedan tycker jag att den kan vara på sin plats att erkänna att dagens försvar och slopande av värnplikten, är frågor som drivits av Försvarsmakten som svar på de politiska uppdragen att utforma en försvarsförmåga mot tilldelade mål inom tilldelade medel. De dåliga lösningarna har utretts och utformats av myndigheten Försvarsmakten. De politiska besluten har tagit på beslutsunderlag och rekommendationer från "expertmyndigheten" FM. Det är politikens uppdrag till FM att utforma lösningar och processen bygger på att man kan lita på expertisen hos sina myndigheter. Min egen erfarenhet av, och insyn i, FM leder tyvärr till insikten att FM har blivit myndigheten "fort och fel". Ligger i truppförarens värdegrund: "Uraktlåtenhet att handla är värre än...". Funkar säkert i fält och krigsliknande förhållanden, men är kanske inte optimalt för myndighetsutövning. Att lita på underlag baserade på önskedrömmar och Powerpointvisioner är inte att rekommendera.

Tyvärr ger facit oss "svartmålare" rätt i vår tidigare analys och våra slutsatser. Kanske är vi ändå inte negativa. Kanske vill vi slåss för att göra rätt istället för fel. Kanske vill vi åstadkomma något positivt? För skattebetalarnas skull. För FM skull. Kanske värt att lyssna och inte avfärda oss alltför lättvindigt?

Men, eftersom vi är utan riktigt namn så har vi säkert inget värdefullt att berätta. Vi vågar ju inte ens stå för våra åsikter och då kan de inte vara värda något.

Göran Mellblom är istället en riktig man, med poetisk ådra icke att förakta. Alltså har han mest rätt.

TRIDENT sa...
29 juli 2013 kl. 22:23  

@ Göran M

Du menar alltså att officerskåren som kollektiv medvetet motarbetar nuvarande personalförsörjningssystem?

En enkel fråga där det räcker med ett "Ja" eller "Nej"

Bygdemajoren sa...
29 juli 2013 kl. 22:24  

Det torde väl vara tämligen elementärt för någon på HRC att få ut detta ur PRIO.
Eller?

Fast det kanske klassas som PH?

Wiseman sa...
29 juli 2013 kl. 22:26  

Kamrat Kalle,

Jag ser att även du har förstått. Uppfriskande. Endera dagen kommer inlägget om det hela.

Wiseman sa...
29 juli 2013 kl. 22:27  

Bygdemajoren,

Snarare PH.

TRIDENT sa...
29 juli 2013 kl. 22:30  

@ Bygdemajoren

Det här med att trolla fram statistik ur vårt s.k. "stödsystem" är inte snutit ur näsan...

...och att blanda in HRC som knappt klarar av att betala ut rätt lön i rätt tid till rätt personal är nog inte att rekommendera.

adde sa...
29 juli 2013 kl. 22:38  

Varför skrivs det om "yrkesförsvar", då ca. 70 % av IO 2014 är olika sorters kontraktsreservister?

Bygdemajoren sa...
29 juli 2013 kl. 22:43  

"användargränssnittet är kass, men statistiken som går att få ut uppväger detta"

Var det inte så det sades om "stödsystemet"?

Jo du har rätt. Se till att folk får ut sin lön först, så kan vi titta på detta senare.

Vet inte hur många förband som fortfarande har handkassa för att lösa uppkomna lönemissar.

CS sa...
30 juli 2013 kl. 00:05  

Det sägs hela tiden att nya personalförsörjningssystemet havererat. Det stämmer kanske men jag skulle gärna vilja se lite fakta som stödjer påståendet. Det enda jag sett hittills som entydigt pekar på stora problem är bristen på sökande till officersutbildningen.

Avhopp från GMU ser jag faktiskt som ett mindre problem, de har man knappt hunnit investera något i ändå och "alla ska inte med". Däremot borde man ta in betydligt fler per GMU-omgång.

Avseende GSS/K torde en acceptabel siffra, beräknat på sex års genomsnittlig tjänstgöring, vara att upp till 16,7% slutar per år. Slutar verkligen så många? Hursomhelst så välkomnar jag premier för att motivera längre anställningstider.

GSS/T har jag för lite kunskap om men en sak som slår mig är att väldigt många av T-förbanden inte har sina rekryterande chefer tjänstgörande i sin huvudbefattning eftersom de ofta löser bemanningsuppdrag eller annan rörlig befattning. Därmed är det inte konstigt att man inte lyckas rekrytera - man försöker helt enkelt inte.

Jag delar Göran Mellbloms tankar om att det finns två läger i FM, de för respektive mot yrkesförsvaret. Insatsförsvarets införande motarbetas bland somliga officerare, ibland öppet men oftare i det fördolda.

Huruvida insatsförsvaret är rätt väg för att möta framtiden är en annan fråga men eventuell ominriktning kommer med nästa försvarsbeslut. Intill dess arbetar vi mot det gällande.

Unknown sa...
30 juli 2013 kl. 01:04  

Hm varför inte starta en gymnasie utbildning på 3år att bli solat?
Med en allsidig utbildning i teknik, skogslära och träning?

Wiseman sa...
30 juli 2013 kl. 06:39  

CS,

Jag rekommenderar dig och andra att läsa FOI:s rapport och framförallt den känslighetsanalys som finns där. Vad som borde vara acceptabelt enligt dig ligger långt utanför worst-casescenariot som FOI räknat med. Försvarsmakten har budgeterat för årliga förtidsavgångar jämfört med kontrakt på 2,5 % netto. 5 % brutto där avsikten då är att GSS/K istället ska övergå till T eller HV. Huruvida så sker är också en intressant fråga.

Gormel01 sa...
30 juli 2013 kl. 08:50  

@Bäste Trident
Det finns ingen officerskår och har inte funnits på länge.

Tycker inte du att attityderna hos yrkesofficerare på denna fina blogg pekar på detta?

Äran är avskaffad, hövlighet skrattas ut, solidariteten ersatt med karriärlust bortom all sans och bildning uppfattas som snobberi.

Mvh Göran Mellblom

Gormel01 sa...
30 juli 2013 kl. 09:08  

@Bäste Kamrat Kalle

Jag läser just nu General Guderians memoarer. Denne beskriver samma fenomen som på denna blogg vid skapandet av pansartrupperna: det gamla höll emot, men trots detta kunde det nya skapas.

Mvh Göran Mellblom

Anonym sa...
30 juli 2013 kl. 09:59  

Mellbloms favoriter driver halsstarriga projekt som är generellt mycket dåligt genomtänkta. Att nu Mellblom ger sig på hela officerskollektivet är ju ett lågvattenmärke i sig-dåligt och uselt.

Halsstarrighet, att genomdriva, eller försöka genomdriva orealistiska reformer, operationer eller annat har genom tiderna oftast misslyckats. Eftersom Mellblom nu relaterar till andra världskriget och Guderians memoarer kan väl som exempel på halsstarrighet nämnas "Stalingrad ska försvaras till sists man och sista patron"... som en överordnad till Guderian kläckte ur sig vid några tillfällen.

Ett roligare exempel, med travesti på nämnda andra världskrig, är ju filmen om försvarets ekonomiledningssystem som hittills kostat mer än 5 miljarder kronor och ännu inte fungerar-SAP system PRIO.

Jag bifogar den filmillustration som spreds på Youtube för något år sedan och ser fram mot Mellbloms fylliga beskrivning på fördelarna med system PRIO-eller om ekonomiledningssystemet egentligen bara är ännu ett exempel på halsstarrighet och egentligen ett nutida exempel på bygget av Regalskeppet Wasa.

Håll till godo!
http://www.youtube.com/watch?v=Rc62J6Xjbgo

Unknown sa...
30 juli 2013 kl. 10:25  

Jag tjänstgjorde som värnpliktig 2006/2007 i en stabsbefattning och har därefter arbetat som instruktör vid ett flertal tillfällen.

Min uppfattning som fd värnpliktig och aktiv instruktör är att stödet för ett yrskesförsvar var stort vid införandet men att det urholkats då allt fler yrkesofficerare har insett att förhoppningarna på yrkessoldater var mer än lovligt naiva.

Innan 2011 verkade många officerare tro att en övergång till yrkessoldater skulle leda till att man skulle kunna leda mer sammanhållna förband där soldaterna skulle vara lättare att leda då de rekryterats på frivillig basis.

Det här har däremot inte fungerat särskilt bra i praktiken. Dels innebär avgångarna att man hela tiden måste skola in nya soldater på förbanden. Den begärnsade övningstiden innebär därför att att man i princip aldrig kan känna sig färdig på ett förband och se det fungera i stor skala på en slutövning. Istället får man hela tiden lappa och laga i en kamp mot otillräckliga resurser.

Dessutom underskattade många officerare svårigheterna med att leda frivilliga yrkessoldater. När vi värnpliktiga rykte in under 00-talet var vi beredda på att få ta en del skit och att vi skulle tjänstöra i 9-15 månader oavsett vad vi tyckte om det. Tröttnar man på chefen eller organisationen idag kan man istället säga upp sig med en månads uppsägningstid.

Rent praktiskt innebär det här att kraven på en truppförande officer har mångdubblats sedan värnpliktstiden. Jag slutförde t.ex. min värnplikt men det fanns aldrig på kartan att jag skulle följa med min chef till Nordic Battlegroup trots att lönen var klart högre än för en GSS/K.

Unknown sa...
30 juli 2013 kl. 10:33  

@Göran Mellblom

Med tanke på hur snabbt officerskåren tog till sig insatsförsvaret och långtbortistandoktrinen är problemet knappast att man är rädd för att pröva nya saker.

Under min korta tid i Försvarsmakten har jag till och med hunnit bevittna Hemvärnssoldater under utbildning för verkan under IED-hot ala Afghanistan.

Anonym sa...
30 juli 2013 kl. 10:50  

Jag håller med CS och Mellblom att yrkesofficerare i sin dagliga gärning bör arbeta med att genomföra innevarande försvarsbeslut. Det motsäger dock inte att samtidigt arbeta med "ständiga förbättringar" eller att bidra med underlag till nästa beslut.

"Planen håller bara till första stridskontakt med fienden."

Även förmågan till omfallsplanering är viktig. Förmågan att agera efter hur verkligheten utvecklar sig i förhållande till planerna.

Dagens försvarsdebatt stärker långsiktigt yrkeskåren (soldater inräknat), Försvarsmakten och svensk försvarsförmåga och är ett tecken på en professionell yrkeskår. Man behärskar förmågan att samtidigt planera för olika tidsperspektiv, inklusive att beakta erfarenheter/historiska lärdomar. Att exekvera fattade beslut samtidigt som man diskuterar nästa drag. Att hantera omfallsplanering för olika möjliga händelseutfall.

Att vara kritiskt granskande och flexibelt kunna anpassa sig till utvecklingen runt omkring sig är ett signum för en manövertänkande officer. Ett tecken på professionalism.

Den numera öppna försvarsdebatten gläder mig. Den är ett hälsotecken och bådar gott för framtiden. Den är en del av det nya, snarare än det gamla. Det är gamla värderingar som (missriktad) lojalitet, "att gilla läget", "ett säkert uppträdande kan dölja oceaner av okunskap", med mera som har lett oss till dagens verklighet.

En myndighet som hanterar ärenden av icke tidskritisk natur, som svårligen handlar om strid, måste också kunna jobba med ständiga förbättringar. När tid finns bör tid avsättas för att erhålla bästa beslutsunderlag. Det kräver jag som skattebetalare. Därmed måste också fattade beslut få diskuteras i konstruktiva termer. Det sker idag på försvarsbloggarna.

En akademisk officerskår som kan hantera planering i olika tidsperspektiv samtidigt med genomförande, och som kan skilja på strid och andra domäner av verksamhet när man väljer förhållningssätt och metod, är något mycket bra. En starkare kår. En bättre kår. Tecknen är goda.

Jag ser positivism, inte negativism. Jag ser en ny, modern, och mer professionell yrkeskår och ett litet mått av avund att inte längre få tillhöra.

Tack Wiseman, Skipper med flera som har lett utvecklingen framåt i en konstruktiv riktning!

Göran, du kan fortfarande få plats i båten. I ett tidsperspektiv, här och nu, så har du rätt. Du tillhör det gamla nya som exekverar gårdagens beslut. Stridsledningsomgången. Det vore bra om också vill bidra till det nya nya i en parallell ledningsomgång som diskuterar och konstruktivt försöker bidra till nästa order. Då kan dina erfarenheter bidra till ett bättre BIS för morgondagens verklighet. Men, först måste du släppa den förenklade fördomen att alla som debatterar på försvarsbloggarna drivs av att bevara det gamla. Några finns säkert, men det är inte de som är tongivande. Liknelsen med Guderian håller inte. Du får läsa lite von Moltke också ;-).

Unknown sa...
30 juli 2013 kl. 10:54  

Värnpliktsystemet byggdes upp i en tidsålder när det i det civila samhället var vanligt att arrendatorer och torpare var förpliktade att tjänstgöra ett antal dagar hos patron på herrgårn. Värnplikten är (var?) en form av skatt uttagen i natura av en delmängd (yngre manliga) av svenska folket. Principiellt var det ingen skillnad när även andra delmängder ålades civilförsvarsplikt. Däremot anser jag att det blev uppenbart "orättvist" och anstötligt när naturaskatten drabbade blott en liten del av kategorin yngre manliga vilket leder mig till den principiella inställningen att värnplikt tillhör ett historiskt, men inte framtida, sätt att bemanna försvaret.

Jag inser naturligtvis att det som ersätter värnplikten måste fungera innan skiftet fullbordas. I debatten har några pekat på att Sverige har en proportsionellt sett mindre rekryteringsbas än exempelvis Storbritannien och USA. Det utgör en svårighet men inget skäl till att skrota paradigmskiftet.
Det enda sättet jag kan komma på är att ungdomar som beslutat prova på militäryrket finner det attraktivt att fortsätta inom militäryrket. Jag är dock tveksam till att en premie skulle göra någon avgörande skillnad. Bakgrunden till min tvekan går tillbaka till slutet av -80talet när våra piloter i allt för stor mängd gick över till trafikflyget. Fackens förslag till lösning var en premie till de som stannade kvar ett visst antal år. Premien visade sig glädja dem som ändå beslutat sig för att stanna men hindrade ingen av dem som beslutat sig för att lämna Flygvapnet.
Vad gäller ekonomin så tror jag mer på ekonomiskt stöd till att skaffa bostad på tjänstgöringsorten samt, självfallet, lön som åtminstone överträffar lokalvårdarlöner.

Slutligen hoppas jag slippa konstatera att det finns officerare som är så illojala mot arbetsgivaren att deras missnöje påverkar rekryterna. Jag tror inte att det ger er värnplikten tillbaka.

Fredrik sa...
30 juli 2013 kl. 11:01  

@ debattdeltagarna

Jag är en outsider i denna debatt, men kan icke desto trots hålla mig ifrån ett par reflektioner.

Drivkraften bakom mycket av diskussionen på denna och andra bloggar synes vara en önskan att säga ”hur det verkligen står till, hemma och borta”, vilket är mycket förståeligt med tanke på politikernas bristande vilja till en nykter beskrivning av sakers tillstånd. Men debatten verkar, som så ofta i svensk debattkultur, ha sin egen centrifugalkraft där epitet och åsikter gärna klistras på debattmotståndarna hellre än att bemöta sakargument.

Men nu är det kanske dags att lämna dagsbeskrivningen därhän. Hotbilden i form av Rysk förmåga och ambition (allt annat är sekundärt i dagsläget) torde vara relativt tydlig, så istället för att veva på om försvarsmaktens dagsform, lyft debatten till att teckna det försvar som ni tycker är rimligt att bygga framöver. I alla dess aspekter. Det är viktigare med en livlig debatt om var vi borde vara, än var vi faktiskt står.

Kanske dags för en ny variant av ”Antingen eller” från 1930?

Mvh
Fredrik

Anonym sa...
30 juli 2013 kl. 11:15  

En lösning på personalproblemet är att aktivera det gamla indelningsverket igen. Varje kommun i Sverige skulle åläggas att försörja ett antal soldater, som kunde övas några gånger per år, och kostnaderna läggs på kommunerna i stället för på försvaret. På så sätt skulle man få igång de gamla landskapsregementena igen,och få ett yttäckande försvar.
GSS/T liknar det gamla indelningsverket rätt mycket...

PangPangSWE sa...
30 juli 2013 kl. 13:24  

@Göran (Musketerar-Göran?)

Kamrat Kalles inlägg är mitt i prick.
Vi som stretar emot IO14 är vi som inser att hela grunden är felaktig.

Försvarsberedningens "skarpa analyser" höll knappt några veckor ens.

Både FML och Regering/Riksdag lever i en annan verklighet, ibland har jag önskat att dessa följde med oss ut på skarpa patruller beväpnade med ppt-presentationer om NBF och Res 1325, vilket säkerligen imponerar på både banditförband på Balken som Talibaner i Affes berg.

Hela idén med IO14 är fel.
Organisationens förutsättningar är 10 år gamla och totalt felaktiga idag. Det saknas dessutom pengar.
IO14 är ett pappersförband, som i bästa fall är intagen om 10 år - om pengar tillförs!

Nej, Göran, vi kämpar inte emot yrkesförsvar (som består till 70% av icke heltidsanställda), vi kämpar för att Sverige skall ha ett försvar värt namnet.

Vilket IO14 inte är. Inte nu, inte då. Inte sedan.

Öppen fråga: vem/vilka tjänar mest på att införa IO14?

Gormel01 sa...
30 juli 2013 kl. 14:29  

@ Fredrik
Efter hand kommer GSST befattningarna bemannas, och det nya systemet sätta sig.

Man kommer säkert komplettera och justera regler, löner och anställningsvillkor.

De olika flödena av personal kommer bli tydliga och leda till ytterligare kompletteringar. Kanske sätter man upp flera bataljoner och småningom större förband när man fått ordning på tillförseln av materiel kanske främst artilleripjäser; kanske integreras hemvärnsförbanden ännu mera osv...

Att åtskilliga av oss yrkesofficerare, kanske främst de av oss som inte arbetar truppnära, personligen känner oss trängda och reagerar häftigt mot det nya som överallt gör sig gällande - som Untergang mig PRIO så märgfullt ger uttryck för - är egentligen bara naturligt, och har skett förr hos oss (hur tror ni det lät när Kavalleriet mer än halverades av socialdemokraterna i FB 1925?)

Men det helt nya är att all vår ångest kommer i öppen dager och hela vårt verbala batteri fyras av löpande i offentligheten medelst bl.a. denna fantastiska blogg, vilket ALDRIG tidigare varit möjligt.

När makthavarna och generalerna betraktar denna stormeld, för att inte tala om den försvarsintresserade allmänheten, ställer jag mig frågan vad de ser och vad de tänker om oss yrkesofficerare?

Som än mera betänkliga framstår Våra syften när vi undandrar oss en öppen debatt i offentligheten genom att skriva under pseudonym.

Vi yrkesmilitärer syns heller aldrig i offentligheten utom i huvudstaden, så man kan heller inte vända sig till oss med frågor och synpunkter.

Allmänheten - svenskarna som betalar oss - undrar nog.

Mvh Göran Mellblom

Gormel01 sa...
30 juli 2013 kl. 14:39  

@ Bäste PangPang SWE
Har du kommit så långt i din kamp emot IO2014 att du ser det som din rätt att agitera bland din underställda personal och försvåra Det Nya i smått eller stort, aktivt eller passivt?

Göran Mellblom

Unknown sa...
30 juli 2013 kl. 15:42  

@Göran

Med din attityd är det en väldig tur att du tjänstgör på ett förband som främst rekryterar musiker med en urusel arbetsmarknad.

Det finns få saker som är lika demoraliserande som en chef utan egen handlingskraft och tänkande.

Försvarsmakten är i dagsläget en mycket sjuk organisation och det enda sättet att hålla ihop förbanden är att erkänna bristerna och försöka fokusera på det positiva. Problemen slår ända ut på soldatnivå med inställda övningar och bristande samövning. Om man som chef då inte är villig att respektera soldaterna och officerarnas frustration förlorar man omedelbart deras tilltro och respekt.

Den attityden fungerade egentligen inte ens i det gamla systemet. Men då bidrog plikten till att dölja sprickorna. Om du verkligen vill påstå dig kämpa för det Nya Systemet bör du därför snäppa upp din integritet ett par snabbt. Annars kan du snart få gå vaktparader utan trumslagare då båda två råkar rösta med fötterna samma månad.

Anonym sa...
30 juli 2013 kl. 16:01  
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Anonym sa...
30 juli 2013 kl. 17:04  

http://www.dagensps.se/opinionen/artiklar/2010/11/19/27687177/index.xml

Skrivet för snart tre år sedan. I rest my case.

Jan Kallberg

Gormel01 sa...
30 juli 2013 kl. 18:20  

@Sigvard Löf
Att avveckla en enorm apparat som Kalla Krigets försvar och samtidigt bygga upp en yrkesarmé tar tid.

Skall finansieringen ske inom budgetramen är det ännu svårare.

Vem har sagt att jag av privata ideologiska skäl kämpar för en yrkesarmé? Jag är anställd i Försvarsmakten. Det ärett jobb.
Vilken ideologisk synvinkel har du?.

Mvh Göran Mellblom

Martin sa...
30 juli 2013 kl. 20:17  

Spot on! Det kommer krävas systemkrasch eller krigsliknande handlingar inom svenskt territorium innan någon beslutsfattare lyssnar till argument som exemplifieras i artikeln. Och det gäller inte enbart rekryteringsfrågor. Tyvärr...

CS sa...
30 juli 2013 kl. 22:00  

@Wiseman
Ja, det var en mycket intressant rapport som jag tyvärr inte ägnat tid åt att läsa innan. Tack för tipset.

Avseende avhopp från GSS/K-anställningar är dock inte de referenssiffror som du hänvisar till, och som används i rapporten, av någon större nytta eftersom man använder sig av begreppet förtidsavgångna från kontraktstiden. Den siffran är inte relevant egentligen eftersom förbanden valt att skriva anställningsavtalet på olika tidslängder. Det är ganska ovanligt att man skrivit på åtta år direkt, snarare var det inledningsvis ett undantagsförfarande. Därför är istället det totala antalet GSS/K som avslutar sin anställning varje år av viktigare betydelse för att utvärdera läget. Tillsammans med en beräknad genomsnittlig anställningstid om sex år så är siffran 16,7% högst relevant som en acceptabel andel över GSS/K som avslutar sin anställning årligen.

Jag noterar också en intressant redogörelse om läget i andra länder och deras svårigheterna med att använda T-förband i internationella insatser som stärker min tidigare uppfattning att detta främst bör lösas av K-förband. Sverige verkar ha valt en i internationella sammanhang nära unik väg med T-systemet.

Intressant är också att många referensländer har erfarenheter av relativt stora avhopp i inledningen av soldaternas tjänstgöring men att det därefter avtrappar markant och med väldigt långa tjänstgöringstider bland övriga som följd. Inledande avhopp ses som något ganska positivt som minskar felaktigt spenderade resurser i det långa loppet.

Rapporten för den som är intresserad hittas här:
http://aff.a.se/frivillig.pdf

Unknown sa...
31 juli 2013 kl. 09:09  

@Göran
Jag är inte särskilt politiskt engagerad utan kan leva med i princip alla potentiella regeringspartier. Så ideologiskt är jag en vanlig hederlig socialliberal.

Däremot har jag väldigt svårt att se var jag skulle ha hävdat att din motivation skulle ligga på ideologisk grund. Min enda källa till antipati gentemot dig är att du lyckas pricka in varenda nidbild av officerskulturen på Livgardet.

Jag vet att man åtminstone på manöverkompanierna har kommit långt med att ta till sig uppdragstaktik och utvecklande ledarskap på Livgardet. Men på de högre nivåerna och bland paradförbanden verkar det vara en bit kvar.

Gormel01 sa...
31 juli 2013 kl. 10:17  

@Sigvard Löf
Det känns bra att också du bekräftar insikten: att bygga upp Det Nya tar tid.

Försvarsmakten och kanske särskilt Livgardet och statsceremonielet anser sig många tvingade att avge kränkande omdömen om.

En svag punkt hos oss yrkesofficerare idag är emellertid att allmänheten aldrig kan se oss och det vi gör.

Men en sluten kultur i en Försvarsmakt kan vara bekväm men också farlig.

Är då den enda vägen ur slutenheten att återinföra Tvånget vid soldatrekrytering, såsom flera debattörer hävdar på denna fina blogg så har vi yrkesofficerare mera analys att göra, eftersom Riksdagen avskaffat Tvånget helt nyligen.

Kanske finns ett samband mellan detta och skapandet av Livbataljonen?

Mvh Göran Mellblom

Riksregaliet sa...
31 juli 2013 kl. 13:13  

Värnplikten skall återtas. Att S nu backar om detta är tråkigt. Vi får hoppas att vi kan förhandla med dem i denna fråga.

Vi behöver brigader och bredd.

Unknown sa...
31 juli 2013 kl. 13:22  

Jag har inget emot tvång, med en välfärdsstat kommer både ansvar och rättigheter.

Gällande paradförband tycker jag mycket om dem och har just nu finalen från Edinburgh Tattoo 2011 på i bakgrunden medan jag jobbar. Däremot är det tydligt att både behoven och ledarskapskulturen skiljer sig kraftigt åt mellan manöverförband och paradförband.

I det här fallet verkar du tycka att det viktigaste är att alla ska gå i takt medan den övriga Försvarsmakten debatterar om åt vilket håll vi ska gå.

Gormel01 sa...
31 juli 2013 kl. 15:05  

@Bäste Sigvard Löf
Riksdagen ser inte längre behovet av tvång vid rekrytering sv svenska soldater.

Myndigheten Försvarsmakten arbetar på uppdrag från Regeringen. Debatten ehuru livlig i yrkesofficerslretsar sker mellan enskilda.

På vilket sätt och varför skiljer sig ledarskapskulturen åt? Olika officerare? Olika uppgifter? Olika behov?

Mvh Göran Mellblom

P.s. Edinburgh tattoo är en kommersiell aktivitet som ej tillhör någon Försvarsmakt.

Gormel01 sa...
31 juli 2013 kl. 15:33  

@Bäste Kamrat Kalle
Kalla Krigets försvar var av samma typ du beskriver.

Vad antalet förband beträffar finns det ingenting som hindrar en ökning, eller hur?

Vad rekyteringen beträffar så kommer den sätta sig med tiden, eller ser du några principiella hinder?

Det är helt sant att Verklig debatt bara kan åstadkommas mellan kända personer.

Flera av de värderade debattörererna som är yrkesofficererare fruktar emellertid för Sina jobb om de går ut öppet med Sina namn.

Vilka slutsatser drar du av det? (Jag försäkrar att jag inte vill håna dig, utan är uppriktigt intresserad av dem!)

Mvh Göran Mellblom

Anonym sa...
31 juli 2013 kl. 17:12  

Frågor till debattör Mellblom och spaningsfrågor till alla övriga läsare här! I Försvarsutskottets betänkande 2009/10:FöU8 framgår att

"Utskottet utgår därför från att regeringen och Försvarsmakten
noggrant planerar för att snabbt kunna återuppta grund- och
repetitionsutbildningen av värnpliktiga och civilpliktiga om så skulle behövas.
Utskottet lägger stor vikt vid denna möjlighet." (sid 24)

Utskottets förslag till text blev ju sedermera det som blev Riksdagens beslut i frågan.

Kan debattör Mellblom speciellt och kanske även någon här på forumet vidimera eller dementera att Försvarsmakten vidtagit åtgärder enligt det Riksdagen anbefallt? Mellblom lär ju enligt egen utsago har mycket god inblick i hur verksamheten vid Livgardet bedrivs. Nåväl, följer Livgardet, enligt Mellblom, Riksdagens vilja?

Det vore också en relativt tydlig informationssignal till många, bl a till det trötta Konstitutionsutskottet med möjlighet för dessa ledamöter att få ta del av relevant information. Ännu har inte KU alls ställt kompetenta frågor till ansvariga avseende vilka åtgärder som Regeringen vidtagit för att följa Riksdagens beslut. I Regleringsbrevet till Försvarsmakten för 2013 står inte ett ord om stt FM snabbt ska kunna återuppta grund- och repetitionsutbildning av värnpliktiga.

I samma betänkande från Försvarsutskottet framgår även det textförslag till ändring av lagen (1994:1809)om Totalförsvarsplikt.

På sidan 55 framgår det att "Krigsplaceringen ska inte kvarstå längre än 10 år efter det senaste tjänstgöringstillfället".

Hur ligger det till med personalen i det sk "magasinet-de värnpliktiga som fortfarande utgör stommen och merparten av de krigsplacerade soldaterna-får de relevant repetitionsutbildning i rätt tid eller bryter FM mot lagen?

Även i denna fråga vänder jag mig nu till debattör Mellblom. Följer Livgardet Riksdagens beslut-eller gör man inte det? Eftersom debattören varit så aktiv här torde ett snabbt, snärtigt, välartikulerat och väl underbyggt svar vara att vänta i rödaste rappet.


Bifogar en länk till Riksdagen:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Forsvarsmaktens-personalforsor_GX01F%C3%B6U8/

TRIDENT sa...
31 juli 2013 kl. 17:36  

@ Untergang mit PRIO

Sommaren har ägnats åt att läsa skrifter från riksdag och regering....?

Jag undrar om inte Livgardet fått flugor i trumpeten för några snabba, snärtiga och klara svar från det förbandet har jag ännu inte läst...

Jag skulle tro att instruktionen för att producera en kundvagn i PRIO är betydligt tydligare än de svar som levereras från Gardet...

Jag tycker för övrigt att vi ska avskaffa tvånget att använda PRIO. En fritt tänkande officer klara sig med en resebeställningblankett....

Gormel01 sa...
31 juli 2013 kl. 17:51  

@Bäste Untergang mig PRIO
Livgardet utför de uppdrag man ger det, alltsedan det grundades för mycket länge sedan.

Om Livgardet fick i uppdrag att sätta upp låt oss säga en bataljon extra, med start om en månad, så kan vi det. Därtill har vi lokaler, skjutfält och god erfarenhet.

Krigsplacering vet jag intet om.

Mvh Göran Mellblom

TRIDENT sa...
31 juli 2013 kl. 17:52  

@ Göran M

Det gäller att hålla rätt på besticken...

Det var tre (3) rösters övervikt som gjorde värnplikten VILANDE - således hängde allt egentligen på två (2) riksdagsledamöter.

Att svälja allt som överheten försöker trycka ner i halsen är inte hälsosamt, man kan få både förstoppning, tarmvred eller sätta i halsen!

Anledningen till att vi står vid katastrofens rand är att det finns för få kritiska individer nära beslutsfattarna. Skit in - skit ut d.v.s. matas beslutsapparaten med undermåligt underlag så blir besluten därefter!

Vad regeringen ser och inte ser kan nog diskuteras. Man har tydligen ännu inte sett den största ryska övningen i mannaminne - för man har ännu inte kommenterat den med ett enda ord....Unknown sa...
31 juli 2013 kl. 19:46  

Off topic - nästan men inte helt:
Eftersom ord som "paradförband" svingats mellan debattörerna så hoppas jag att bifogade länk kan ge viss avkoppling bland gamla kaserngårdsrävar. Observera att kåren består helt av frivilliga och att de inte tillhör någon armé - de bara tycker att de har kul!
http://youtu.be/f1h9btsWHKU

Anonym sa...
31 juli 2013 kl. 20:12  

Som Fredrik skrev:
Det är viktigare med en livlig debatt om var vi borde vara, än var vi faktiskt står.

Detta är väldigt viktigt och att man från politiskt håll reagerar och agerar med handling rörande Försvarsmaktens tillstånd nu och vad som bör göras nu, inte sedan.

Själv må jag vara en förbannad veteran från Jugoslavienkriget, men jag bryr mig om Sveriges medborgare som kan få ett helvete framöver p.g.a. brist på handlingskraft från politiskt håll.

Att FM gör sitt för att sakligt tala om vad som behövs och vad som fungerar i det nya försvaret som måste börja fungera nationellt. Har också följt debatten och att Armén är överflödig i det moderna kriget är inget annat än trams. Det är alltid Armén som står kvar sist när flyg och marin fått tagit stryk i ett krig.

Men vad vet jag, jag är bara en veteran från ett riktigt krig!

Gormel01 sa...
31 juli 2013 kl. 20:18  

@Bäste Trident !
Hur många rösters övervikt anser du borde krävas för att Riksdagen skall bifalla en proposition från Regeringen?

Borde Försvarsmakten förbehålla sig rätten att ej lyda Regeringen och ej ta emot dess uppdrag mm beslut, när dess parlamentariska underlag uppfattas som tveksamt av oss yrkesofficerare, enligt din uppfattning?

Mvh Göran Mellblom

Anonym sa...
31 juli 2013 kl. 21:00  

Enda sättet att lösa frågan är att snabba upp EU-samarbetet. Bankunion, ekonomisk union, försvarsunion. Då kan vi öka effektiviteten i våra försvarsanslag med flera tusen procent.

Värnplikten kommer inte tillbaka. Det finns två anledningar till att en civiliserad rättsstat har värnplikt, antingen är man under allvarligt hot som Sydkorea eller Israel eller pga gammal vana som man inte gjort sig av med än, tex Finland eller Österrike.

PangPangSWE sa...
31 juli 2013 kl. 22:26  

@Gormel01:

Nej, jag är inte längre i firman.
Jag tog en civil chansning och har inte ångrat det en sekund.

Hela idén med yrkesförsvar är förlegad och felaktig. I bästa fall kan det vi har idag kallas "kolonialpolis" som främst har förmåga att verka i tredje världen.

FML har pumpat det politiska lägret med glättiga ppt-slidar som basunerat ut "billigare OCH bättre", vilket det alltså inte blev eller kommer bli.

Hade jag varit politiker och insett vad som har hänt, händer och fortfarande kommer hända hade jag varit skitsur. Nackdelen är att ingen "ledande" politiker någonsin kommer erkänna att de köpt NBF-maffians säljsnack.

Dåligt för Halland. Dåligt för Sverige.

Unknown sa...
1 augusti 2013 kl. 00:52  

"Om Livgardet fick i uppdrag att sätta upp låt oss säga en bataljon extra, med start om en månad, så kan vi det."

Hur tänkte du få ihop det Göran, när ni inte ens har folk att genomföra det ni är ålagda idag?

http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/lediga-jobb.html?url=-123388378%2FStandard%2FPlatsannonser%2FVisaPlatsannonsViaYrke.aspx%3Fq%3Ds%2528ga%2528ld%2528199%2529%2529yo%252822%2529yg%25280110%2529%2529i%252840%2529a%252820%2529sp%252865%2529sr%25281%2529%26ids%3D5767911%26yo%3D22%26ps%3D&sv.url=12.237ec53d11d47b612d78000171

Anonym sa...
1 augusti 2013 kl. 07:53  

Debattör Mellblom måste uppenbarligen sova på jobbet-eller så är han aldrig på plats på sin arbetsplats på Livgardet.

Jag dristar mig till att hävda detta eftersom Mellblom skaldar "Krigsplacering vet jag intet om" i sitt tämligen grunda och rätt taffliga svar på mina tidigare frågor till honom.

Med detta menar Mellblom alltså att han inte sett något som liknar Krigsförbandsövning och/eller Särskild övning befäl vid Livgardet. I LG krigsförband ingår sannolikt en mycket stor del av värnpliktiga på precis samma sätt som i alla andra svenska krigsförband. Det är bråkdelar av förbanden som utgörs av GSS/KoT.

Dessa värnpliktiga ska enligt Riksdagens beslut få adekvat och för befattningarna lämpliga repetitionsövningar.

Mellblom hävdar att det inte genomförs några sådana repetitionsövningar vid LG-något som direkt skulle strida mot Riksdagens beslut och därmed vara ett exempel på att demokratin i Sverige behöver kontrolleras av Konstitutionsutskottet.

Eller så är debattör Mellblom faktiskt vaken på sitt arbete och det faktiskt förhåller sig så att det INTE varken genomförts eller kommer att genomföras några relevanta repetitionsövningar för den värnpliktiga personalen vid LG.

Hur ligger det till Mellblom-sover du eller är du vaken på jobbet?

Bifogar en länk till Riksdagen-kolla gärna sid 24 och 55 i Försvarsutskottets betänkande. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/200910/FoU8/?vote=true

Anonym sa...
1 augusti 2013 kl. 08:05  

Så här tycker jag rörande vårt försvar och vad vi behöver göra. Stormakter har stor flygoperativ förmåga, detta gäller inte för mindre länder som Sverige. Alltså så kommer vårt flygvapen i händelse av krig att få stora förluster inom bara 2-3 dygn som det ser ut nu. All heder till våra stridsflygare som jobbar med detta men har för få kollegor.

Samma sak gäller vår marina operativa förmåga, som också kommer få stora förluster som det ser ut idag. Då är det bara Arméns folk kvar på marken. Därför gillar jag det "Jägarchefen" vart inne på med många mindre grupper som gör nålstick här och där i försvar.

Detta behöver inte innebära endast jägarförband utan vanliga reguljära förband och hemvärn utbildas och rustas för dylikt försvar. Detta är det mest effektiva försvar vi kan bygga upp snabbt för vårt land.

Sedan får man hoppas att det ordnas tillräckligt med piloter som flyger JAS och att de har en större operativ förmåga, som på kort tid kan flyga upp fullt bestyckade med 20-talet JAS inom 2 minuter. Gör man inte detta så får man då skaffa Luftvärnssystem med "lång" räckvidd som skyddar mer vår gräns.

Sedan kan jag tycka att politisk ledning är i otakt med sina säkerhetspolitiska agerande och bedömningar samtidigt som vi i praktiken inte har mycket att sätta emot om det går fel framöver. Av vår politiska ledning måste vi kräva att de visar handlingskraft och tar tag i detta nu!

Dags för en kaffe,
PL

Aktieingenjören sa...
1 augusti 2013 kl. 08:22  

@BoH
När jag säger paradförband så avser det ett förband vars främsta uppgift är att med disciplin och samordning utföra en planerad föreställning så att det imponerar på folk. Det skiljer sig oerhört mycket från annan militär verksamheten men bör inte anses vara en förolämpning.

@Göran
Jag har ingenting emot att militär trupp deltar i kommersiella sammanhang. I övrigt anser jag att mitt svar till BoH och Untergang mit PRIO tar hand om resten av din kommentar.

Anonym sa...
1 augusti 2013 kl. 08:29  

@Staffan Topping,
Helt rätt, jag läste nyss jobb annonsen och den inger inte mycket förtroende för försvarsmakten som myndighet. Först så kräver man mycket av sökande för tjänsten och sedan är bara redo att ha denna anställd en kortare period, hur många blir intresserade då?
De flesta vill ju ha ett yrke/jobb som du står på fast mark ett tag. Att välja yrket att vara soldat så kräver nog många en heltids tjänst, annars lär det bli tomt i leden.

Börjar bli läge att införa värnplikt igen!
Kombinationsförsvaret är det som fungerar "praktiskt" och det är väl det som är viktigast. En del värnpliktiga och yrkessoldater.

PL

Gormel01 sa...
1 augusti 2013 kl. 08:34  

@Staffan Topping
Som du kanske vet så följer resurser med ett uppdrag.

Kom det än på förbanden att rekrytera folk så är det också möjligt.

Så har bl.a. Livgardet gjort för det mesta alltsedan det organiserades för mycket länge sedan.

Och det har alla andra också gjort.

Förklara närmare vad du menar att Livgardet inte klarar av?

Mvh Göran Mellblom.

TRIDENT sa...
1 augusti 2013 kl. 11:07  

@ Göran M

"Som du kanske vet så följer resurser med ett uppdrag"

Vilken verklighet lever du i?

Löses inom ram är vad som gällt de senaste åren, resurser finns det inga - varken personal eller pengar!

Jag börjar förstå varför Gardet har så dåligt rykte....

TRIDENT sa...
1 augusti 2013 kl. 11:14  

@ St Ulfsten

"Det finns två anledningar till att en civiliserad rättsstat har värnplikt, antingen är man under allvarligt hot som Sydkorea eller Israel eller pga gammal vana som man inte gjort sig av med än, tex Finland eller Österrike."

Du glömde "den sista sovjetstaten" - Norge. Där har man inte för avsikt att avskaffa värnplikten eftersom detta är rekryteringsbasen för de få stående förband man har. Men vad vet de dumma norrmännen...

I Norge har man även gjort försök med GSS/T modellen, men avskaffade detta för några år sedan eftersom det inte fungerade.

Som sagt - vad vet de dumma norrmännen...

Bara för att det inte fungerar på andra sidan fjällkedjan så finns det ju ingen anledning att ta till sig den erfarenheten.

EU - detta under av effektivitet...

Ett EU-försvar som hanteras som EU:s jordbrukspolitik vore väl något. Vi skulle förmodligen få betala dubbelt så mycket och få hälften. Dessutom så finns det inget intresse i EU för en försvarsunion eftersom NATO tar hand om denna fråga.

Inom en femårsperiod så har vi åter börjat planera för att införa en reformerad värnplikt!

Gormel01 sa...
1 augusti 2013 kl. 11:18  

@Käre oborstade Untergang mit PRIO

Livgardet och alla andra är ej direkt underställda Riksdag eller Regeringen utan får Sina uppdrag av myndighetsledningen i likhet med alla andra statliga verk.

Vänd dig till din riksdagsman.

Mvh Göran Mellblom

P.s. Jag har ingen insyn i Livgardets Krigsplaceringsarbete. Har du det?

Unknown sa...
1 augusti 2013 kl. 11:50  

@Trident
Det är tyvärr lätt att misstolka uttalanden. Det är onekligen lätt att förstå varför Livgardet har ett dåligt rykte men jag misstänker att många nu kommer att tolka det som att du menar att det dåliga ryktet faktiskt stämmer på alla.

TRIDENT sa...
1 augusti 2013 kl. 12:37  

@ Sigvard Löf

Det finns förståndigt folk även på Gardet, tyvärr är det de som har båda fötterna i dragspelet som tar mest plats. I det senare är väl chefensskiktet själva ett "föredöme" med tanke på hur bostadsdebatten för ett tag sedan hanterades....

Gormel01 sa...
1 augusti 2013 kl. 13:10  

@Bäste Trident
Vänligen upplys oss hur den Norska GSST modellen såg ut, så kanske vi kan lära oss något.

Mvh Göran Mellblom

Malin sa...
1 augusti 2013 kl. 13:14  

Göran,

FM måste informera folket om tillståndet i FM och det är folket som skall avgöra vilka förmågor som FM skall leverera. Inget av detta sker idag. Istället mörkar och förfalskar statsministerns inre krets och FM läget i försvaret. Om folket informeras vetenskapligt betr ORG14, NBG, PRIO, NF och vad dessa kan åstadkomma, så kommer inte folket att betala ett öre för skräpet eftersom det inte på något sätt levererar Sverige och dess folk ett försvar. Folket ville inte ha FRA-lagen, men folket ville ha ett värnpliktssystem.

Nej Göran. Det är officerarnas plikt att tala om för folket vad FM är och kan åstadkomma (vilket också görs här på Wisermans blog). De officeare som förskönar, ljuger och bedrar folket om förmågor som inte existerar är landsförrädare och folkets fiender. Det är en skam och förräderi mot folket att inte FM och regeringen nämner och informerar om att Rysland kan genomför stora förflyttningar och strid med över 160 000 man inklusive tusentals bepansrade stridsfordon tack vare väl fungerande ledning, logistik och ej att förglömma deras ingejörskår. Trots vetskapen levererar AI ändå ett tänkbart angreppsscenario medels lägeskarta där hela ORG14 sats in. På kartan fanns bara en rödmålad skyttebataljon avskuret från allt. Det är alltså så som Ryssland kommer att angripa Sverige enligt Göran, FM och regeringen, med endast en skyttebataljon som dumpas ner utan något annat, utan logisitk och understöd.

Riksdagen sägs representera folket men så fungerar det inte alls i praktiken, den representerar en inre liten krets av karriärhungriga generaler som påverkar partiledares inre krets inklusive försvarsministern som i sin tur beordrar sitt respektive knapptryckarkompani att trycka Ja eller NEJ. Wiserman inspirerade mig till att läsa knapptryckarkompaniet. Läs den du också.

Jag ser inte ORG14 med yrkessoldater som något nytt, den är hämtad från tiden då det bara fanns små enheter fotfolk med lejda män utan samverkan med eller mellan andra truppslag. Försvar med yrkessoldater är förlegad. Under Sveriges storhetstid var det indelta väldiciplinerade regementen (motsv värnpliktiga brigader nu) som uppvisade stridsmoral och lyckades bäst. Värvade (yrkes) regementen däremot drogs med stora disciplinproblem, problem med stridsmoral och presterade dåligt i fält. Frivillga är heltända när det rycker in men besvikelsen uppenbaras, soldaterna tröttnar och ballar ur. Under värnplikten var förhållandet det omvända. Under 80 talet togs det in allt möjligt gott folk som precis som jag knorrade och visade motvilja, men som till slut formades till samansvetsade team och förband med förmågor, stridsmoral och motivation på topp. Så förhållandet är det samma nu som då.

Tvånget??? Att genomföra värnpliktsutbildning är en förmån som ger var och en mer än vad något annat år i skolan kan ge. 9 års skolplikt är också tvång. De som är emot allmän värnpliktsutbildning är också emot tvånget barnen utsätts för genom att tvinga stackarna att gå i skolan.

PRIO och ORG14 har många likheter eftersom de marknadsförs som något nytt. Lyfter man på PRIO- huven så ser man gamla trötta system från 60 och 70 talen. Likaså, ORG14 kvalitativt, taktiskt och logistiskt kan liknas med forntidens småförband av dyra, lejda och knorrande fotsoldater som lägger av då risken och mödan inte motsvarar lönen.

För att möta framtidens krav (som kan härledas utifrån Rysslands arktiska förmåga, manövrar och Georgienkriget) måste Sverige sätta upp Norrlandsbrigader (där alla truppslagen samt attackflyg är integrerade i ett team) med arktisk förmåga, med materiel, depåer och verkstäder på plats. Sverige ska ha förmåga att mobilisera en dag och slå ut ett par mekaniserade regementen nästa dag.

Göran, välkommen ut till verkligheten.

Malin -- veteran ur Norrlandsbrisad NB19 = Armens försökskanin.

Gormel01 sa...
1 augusti 2013 kl. 13:17  

@Trident
Hur uppfattar du syftet med det européiska strategiska transportflygkommandot i Ungern?

Varför skaffar sig så EU stater yrkesarméer Samtidigt?

Vem anser du skall övertaga USAs världpolisroll? Vem kan skaffa sig resurser?

Mvh Göran Mellblom

Anonym sa...
1 augusti 2013 kl. 13:33  

Debattör Mellblom, kanske du nu på tredje försöket kan besvara min enkla fråga-har du sett någon relevant repetitionsutbildning för Livgardets krigsplacerade värnpliktiga de senaste åren?

Mellbloms senaste inlägg får mig att fundera hur det är ställt med de demokratiska tankarna hos nämnde debattör-månne uttalar sig Mellblom som representant för FM och för verksamhetsstället LG eftersom han hävdar att han inte är speciellt intresserad av hur det står till med åtlydnaden av fattade Riksdagsbeslut.

Hur ligger det till Mellblom, är du LG officiella röst?

Det viktiga här är just det faktum att det INTE genomförs någon repetitionsutbildning för manöver- och funktionsbataljoner alls i Försvarsmakten TROTS att Riksdagen uttryckligen angett att så ska ske.

Om förbandet är en manöverbataljon ska repetitionsutbildningen ske i (minst) bataljons ram för att samtliga funktioner ska kunna samtränas. Detsamma gäller för funktionsförband-de krigsplacerade värnpliktiga ska få en relevant repetitionsutbildning enligt det Riksdagsbeslutet om en förändrad personalförsörjning till Totalförsvaret. Senast sådana repetitionsutbildningar genomfördes var i mitten av 1990-talet-om nu inte Mellblom hävdar att att annat nu sker vid LG…..

Det är nog så illa att personer som Mellblom faktiskt inte vill förstå att Riksdagen anbefallt att värnplikten, likväl som civilförsvarsplikten, enbart är mycket lätt vilande och att adekvata förberedelser att snabbt kunna iståndsätta inkallelser av nya värnpliktiga ska vidtas av Försvarsmakten. Att landets regering nu underlåter att följa Riksdagens beslut anser alltså personer som Mellblom vara en sak att inte reagera över.

Mellblom m fl speglar en mycket farlig inställning, en urholkning av den svenska demokratin där man enbart följer order från "ledningen"-inte från folkviljan. Igår bifogade jag en kort filmsekvens från ett land lite söder om vårt där detta utvecklades till en mindre trevlig samhällsform. Kolla gärna det Youtubeklippet igen-det kan inte ses för många gånger!

Bifogar igen en länk till Riksdagen-kolla gärna sid 24 och sid 55 i Försvarsutskottets betänkande. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/200910/FoU8/?vote=true

Fö är det trevligt att se skribent Trident här-som vanligt en elegant även i sommarens hängmatta!

Resenären sa...
1 augusti 2013 kl. 13:51  

"Som du kanske vet så följer resurser med ett uppdrag"


Ja, det är skön att ni i alla fall har humorn kvar på Gardet!

TRIDENT sa...
1 augusti 2013 kl. 13:52  

@ Göran M

Så Sverige ska ta över rollen som världspolis...? Ska gardets trumpetarkår ta täten i den storsvenska expeditionskåren korståg över världen?

Tanken på den storsvenska expeditionskåren är död! Numera ligger fokus på det nationella försvaret - så även på gardet antar jag.

Om den storsvenska expeditionskårstanken är död så är Sveriges deltagande i Ungern bortkastade pengar - för nationellt lär vi knappast ha behov av den kapaciteten. Det är dessutom en gemensam resurs och inget att räkna med om det skulle skorpa till sig - vi är ju som bekant inte med i någon försvarsallians utom i de förljugna nymoderaternas fantasivärld.

Så - personligen ifrågasätter jag vårt deltagande. Pengarna skulle gå att använda bättre hemma till att exempelvis skaffa ett ledningsstödsystem värt namnet, öva brigadförmåga, kanske nya pickelhjälmar till högvakten eller till att byta ut våra TP 84...

Alla försvarsmakter i Europa (nästan) skaffar SAP (svenska PRIO) - är systemet bra bara för att alla skaffar det? Vi borde se till våra egna behov och inte snegla på vad alla andra gör. Förutsättningarna och behoven skiljer sig åt.

Jag får återkomma med en detaljerad beskrivning av den norska modellen. Det jag vet kom i en diskussion med en norsk övlt dagarna efter vi klubbat genom den vilande värnplikten. Han lindade visserligen in sina åsikter lite, men han trodde inte en sekund på att vi skulle lyckas med det som riksdagen klubbat igenom. I detta nämnde han att Norge provat med kontrakterade soldater, men att det var på väg att avskaffas för att systemet inte fungerade. Nu är det mer än en norsk officer som jag pratat med som bara skakat på huvudet åt det vi håller på med, men vad vet norrmännen. De är i varje fall nöjda med sitt system, och har vad jag förstått en bra och stabil rekryteringsbas till sina stående förband i värnplikten.

Göran - jag antar att du vet vad du skriver, så nu kanske du kan säga vad det är alla officerare du träffat - inklusive de från landet utan tvång, Kina - säger. Jag ställde frågan i en annan tråd men svaret lyser som en nypolerad trumpet med sin frånvaro...

Wiseman sa...
1 augusti 2013 kl. 14:10  

Innan det fullskaliga kriget fortsätter så vill jag uppmana er att fundera igenom vad det är ni vill uppnå med era budskap och hur ni uttrycker det.

Anonym sa...
1 augusti 2013 kl. 14:21  

@Malin
Du får en riktig tiger kram av mig!
Klockrent!

Riksregaliet sa...
1 augusti 2013 kl. 14:32  

Öppen fråga: Vad talar emot att vi återinför värnplikt och har ett visst mått av anställda också?

Nu menar jag rent organisatoriskt.

Anonym sa...
1 augusti 2013 kl. 15:12  

Malin är ute och cyklar som vanligt. Läs artiklarna om FM på engelskspråkiga wikipedia som hon har skrivit så ser ni att hennes trovärdighet är 0! Tex påstår hon att asiatiska grundskolebarn har en högre akademisk nivå än svenska officerare, att svenska officerare inte har gymnasieutbildning, att en svensk Major motsvarar en Sergeant Major i US Army, att OR4 är standardnivå i NATO för gruppchef mm mm.

Alla länder som har en ambition för sitt försvar har yrkessoldater, förutom de länder som är under sådant hot att de måste inkalla en stor del av folket. Men det är också länder där man har en inledande tjänstgöring på 2-3 år med omfattande repetitionsutbildning och tjänstgöring efter värnplikten. Går inte att jämföra med ett system där den inledande tjänstgöringen är 6 månader och 1-3 repövningar under resten av livet.

Kalla kriget värnplikten kommer inte tillbaka. Att tro att man 2013 skulle införa något så könsdiskriminerande är löjligt. Om båda könen ska tvingas kommer det bli en mycket liten del som måste göra plikten. Då måste man förklara varför 5-10% av befolkningen ska kasta bort ett halvår eller mer på något de inte vill.

Resenären sa...
1 augusti 2013 kl. 15:20  

Organisatoriskt: inget

I praktiken: prestigen hos politiker och generaler

Riksregaliet sa...
1 augusti 2013 kl. 15:52  

@StUlfsten

SD är för återinförande av selektiv värnplikt ( men den skall gå att skala upp om behov finns) Även civilplikt skall nyttjas. Vi anser värnplikt skall gälla för män, frivilligt för kvinnor.

Det är beundransvärt men inte realistiskt att tro att ett yrkesförsvar kan i Sverige försörja brigader, det blir både dyrt och distanserat från folket.

Låt oss nu återinföra värnplikten men ha kvar kontrakterade soldater/sjömän också.

Varför är folk emot både och systemet?

Unknown sa...
1 augusti 2013 kl. 15:57  

Hittills 78 kommentarer och debatten tycks ännu inte svalnad. Innan vi fortsätter att tala förbi varandra och/eller spy etter över andras åsikter bör vi kanske skaffa oss ett gemensamt utgångsläge:

Hur lång tid behöver politikerna för att komma överens om att hela FM måste ställas i högsta beredskap? ÖB lär inte gå mot statsledningen i sådana fråga. Hur skall värnpliktiga (om det finns sådana) utbildas, i årskullar som i armén på den gamla goda tiden eller med minst 4 inryckningsomgångar som exvis i FV? Det är ju stor skillnad på ett förband som har fullutbildade vpl 4 gånger/år och ett med fullutbildade vpl 1 gång/år. Som lök på laxen ligger förbandskostnader i fredstid.

Vilken beredskap bör FM ha på stridande förband rent generellt?
Hur ser hotet ut med bäring på hur snabbt FM måste kunna gå i strid?

Bortsett mina ovan uttryckta betänkligheter mot att en väldigt liten del av svensk ungdom skall åläggas en naturaskatt så ser jag ett antal hakar i vplsystem som grundar sig bl a på ovanstående frågor.

Resenären sa...
1 augusti 2013 kl. 16:51  

Hellre en armé med förband (samövade bataljoner) en period varje år än att ha det som nu när vi aldrig når upp till mer än löst sammansatta förband bestående av max halvpluton.

Omsättningen på soldater är just nu för hög för att nå samma nivå som på slutet av ett värnpliktsår. Vi har fastnat och trampar vatten någonstans i tredje-femte utbildningsmånaden.

Tragiskt också för kadetter om kommer till OP resp. SOU med bakgrunden att den största samlade förbandsmängd de sett är två GMU-plutoner.
Blir inte helt lätt att ta till sig utbildningen då.

uppgiven sa...
1 augusti 2013 kl. 17:00  

Beträffande värnplikt så får man nog säga att en återuppväckt sådan bör omfatta både män och kvinnor. Hur man i dagens samhälle kan motivera en könsuppdelad värnplikt förstår jag inte.

Däremot ska antalet som tas ut till utbildning givetvis styras av behovet och inte av tillgången. Vill man skapa "rättvisa" så kan vi göra som i Schweiz - den som inte blir uttagen får ställa upp genom att betala högre skatt under ett antal år.

Gormel01 sa...
1 augusti 2013 kl. 17:13  

@ Bäste Broder Wiseman
Du uppmanar oss ständigt att hålla god ton i kommentarerna.

Det är därför en obehaglig känsla som sprider sig när det som tycks vara yrkesofficerare inför öppen ridå och synligt för alla försöker tysta debattmotståndaren genom hånfulla tillmälen, istället för argumentation Pro et Contra (För och Emot).

Det borde vara argumenten som är hårda, inte tonen. I denna debatt, och många tidigare har det varit tvärt om.
Är detta allmänt förekommande bland yrkesofficerare ur det gamla befälssystemet så kanske vi har en förklaring till det nya.

Trist är det hur som helst, men tack ändå för Ditt utmärkta arbete.

Mbh Göran Mellblom

Anonym sa...
1 augusti 2013 kl. 17:52  

@St Ulfsten,
Värnplikten kommer aldrig tillbaka, hur kan du vara så säker på det.

Det enda som kan möta upp den Ryska nuvarande förmågan är att Sverige återinför värnplikt. Hur skall Sverige skaffa en försvarsförmåga som fungerar utan värnplikt!

Hur skall man lyckas att få tillräckligt många sökande till försvarsmakten idag då försvarsviljan knäckts p.g.a. den dåliga hanteringen av försvaret från både politiskt håll och av försvarsmaktsledningen själv.

Förstår man inte hur saker och ting hänger ihop så kommer man få svårt att lyckas med försvaret.

Stämmer det att arbetslösa inte får bli hemvärnssoldater så är det ju sjukt. De som vill försvara landet och sitt samhälle med familj hindras alltså. Detta minskar även deras sociala kontaktnät för att få ett jobb och hur går det med försvarsviljan om man agerar på detta sätt?

Vem tror kommunal politiker eller riksdagsledamöter kommer komma till deras försvar då det smäller på riktigt?

Vi lär ju försvara våra familjer först med riktig utrustning, strategi och erfarenhet. Har politiker det för att skydda sina familjer eller har de en egen Armé?

PL

Malin sa...
1 augusti 2013 kl. 20:30  
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Malin sa...
1 augusti 2013 kl. 21:03  
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Malin sa...
1 augusti 2013 kl. 21:10  

@Göran Mellblom, 

OR4, Corporal i British Army (BA) och I USMC är en typisk nivå för gruppchefer. Enligt öv Landström HKV/PERS baseras det nya befälssystemet och motsv översättningar på Storbritannien och STANG/NATO. FHS/OP kräver B matte. Japanska grundskolan når upp till motsv. matte C. 

Göran tallar om för oss hur saker och ting skall vara utan att förklara varför. Värnplikt passar visserligen inte länder vars inriktning är krigföring överallt på denna jord. Enda syftet med övergången till rena yrkesförband för Sveriges del var inriktningen mot global krigföring under NATO, vilket verkar vara det enda argumentet Göran et al kan få fram som talar emot värnplikten. Allt annat talar till dess fördel. 

Många i tråden har frågat Göran vad som talar emot värnplikt. Men svaren vi får istället är tagna ur hans kristallkula att det aldrig mer blir krig och att värnplikten aldrig mer kommer tillbaka. Suck. 

Någon övergång från ett värnpliktsförsvar till ett annat försvar har aldrig ägt rum. Det som pågår nu är en övergång till ingenting eller på sin höjd en rotationsorganisation (vi kan kalla den ROT14) där respektive regemente vaktar sin kaserngård i väntan på att få åka på mission eller showa för turisterna i Stockholm. Om vi tallar om en övergång värt namnet så skall yrkesförvaret producerar x antal brigader och stödbataljoner/regementen för att avskräcka vad som kan sättas in mot Sverige. Låter 15 brigader och 100 stödbataljoner med 2 dagars mob . som en lämplig nivå för att uppnå detta? Hur skall detta åstadkommas rent ekonomiskt och rekryteringsmässigt? För att få så mycket folk att ställa upp så måste löner upp på samma nivå som medelinkomsttagare och för officerare en bra bit över dessa. 

Kravet folket har ställt till FM är att producera ett avskräckande försvar för Sverige. FM bör då i sin analys komma upp till ungefär de förmågor som jag nämnt ovan samt leverera prislappen för ett yrkesförsvar respektive ett värnpliktsförvar. Först med alla siffror på bordet så kan folket besluta sig för om de är beredda på att betala 50 miljarder för vpl försvaret eller låt säga 200+ miljarder för ett yrkesförsvar. 

Malin – för ett försvar för folket av folket lett av folket och beslutat av folket.

CS sa...
1 augusti 2013 kl. 23:03  

@Untergang mit PRIO

Du skrev "Hur ligger det till med personalen i det sk "magasinet-de värnpliktiga som fortfarande utgör stommen och merparten av de krigsplacerade soldaterna-får de relevant repetitionsutbildning i rätt tid eller bryter FM mot lagen?".

Du får nog ta och läsa lagen om totalförsvarplikt (1994:1809) några gånger till i den länk som du refererar till. Följande går att utläsa i första kapitlet:

"3a§
En totalförsvarspliktig är skyldig att genomgå mönstring enligt 2 kap. 2 och 3§§ eller fullgöra värnplikt eller civilplikt enligt 4 kap. endast om regeringen med hänsyn till att det behövs för Sveriges försvarsberedskap har beslutat det."

Vidare beskrivs i samma kapitel men en senare paragraf vad som innefattas i ordet värnplikt:

"4§
Värnplikten och civilplikten omfattar grundutbildning, repetitionsutbildning, beredskapstjänstgöring och krigstjänstgöring..."

Därmed står det klart, i alla fall för mig, att FM inte får kalla in värnpliktiga för repetitionsutbildning utan ett föregående beslut från regeringen.

Du verkar dock vara så påläst och anklagar Försvarsmakten för att bryta mot lagen så förmodligen har jag inte förstått vad lagtexten säger. Kan inte du upplysa mig och övriga om hur Försvarsmakten bryter mot lagen när de inte repetitionsutbildar värnpliktiga?

Gustav Lundström sa...
1 augusti 2013 kl. 23:44  

Intressant att militärmusiken berörs i debatten, tyvärr dock mest i raljanta termer. Jag har ofta funderat på att skriva något om detta men avstått av rädsla för att bli hånad. Det förekommer tyvärr ofta bland kverulanter i FM (jag ber om ursäkt på förhand till de som känner sig träffade) att "pompa och ståt" inkräktar på resurser för viktigare saker som ligger närmre kärnverksamheten.

I detta sammanhang kan man dock dra några intressanta paralleller till ämnen i debatten:

Resurser följer med ett uppdrag:
Måhända inte. Men det omvända gäller troligtvis. Om FM förlorar uppdraget att producera statsceremoniell verksamhet försvinner troligen pengarna.

"Tvånget":
militärmusiken är ett exempel där det tidigare vpl-systemet var särskilt lyckat. Generation efter generation av unga musiker sökte frivilligt tjänst som musiksoldat (avsomnat begrepp), något tvång existerade inte i praktiken. Istället fanns ett positivt grupptryck som danade militärmusiker och stolthet för försvaret (ovanligt bland kulturarbetare?)

FM, förbandens och officerarnas lojalitet mot de folkvalda:
Jag utgår ifrån att de aktiva debattörerna här representerar sig själva i detta sammanhang. Vi är alla väljare och skattebetalare. Att många av oss säkert försörjer oss genom olika typer av arbete i FM borgar i bästa fall för ökad insikt, intresse och kvalitet i debatten.

Det påpekades ovan att LG inte lyder direkt under regeringen. Militärmusiken är ett område som för LG del hittills måste betecknas som ett misslyckande. HKV inriktning var tydlig redan år 2008. När värnplikten upphört förutsattes musikkårerna huvudsakligen bemannas med GSS. Men redan efter något år hade man efter personalens önskemål rekryterat musiker för tillsvidareanställning. Helt enkelt för att LG ville ha det så.

Är det ett sammanträffande att verksamheten samtidigt förskjutits mot orkesterkonserter och kammarmusik (med fåtalig publik, i Sthlm finns redan tre offentligt finansierade symfoniorkestrar) istället för figurativ marsch, parader, marschmusik och populärkonserter utomhus för förbipaserande? Tidigare ledord som fältmässighet och hög beredskap hörs sällan.

"Regionmusik" har sedan 70-talet misslyckade försök att lägga musiken på entreprenad varit ett skällsord i mina kretsar. Måtte det inte bli en ny verklighet. Måtte heller inte FM mer centrala verksamheter skötas på samma sätt.

Anonym sa...
2 augusti 2013 kl. 07:52  

@CS kl2303;
Jättebra att du har börjat läsa in dig på Riksdagens betänkande och ställer frågor.

På sidan 55 i betänkandet, som jag tidigare hänvisade till, finns 3:e kapitlets §12 som anger det jag också tidigare skrev, att en krigsplacering inte får kvarstå längre än 10 år efter det senaste tjänstgöringstillfället samt att den värnpliktige ska vara krigsplacerad i den befattning denne utbildats inom om grundutbildningen varit längre än 60 dagar.

Med detta följer att värnpliktiga som utbildades för 10 år sedan inte längre ska ha en krigsplacering om inte relevant repetitionsutbildning genomförs.

Relevant repetitionsutbildning för en mekaniserad skyttebataljon, vad är det? Är det att träffas en helg och skjuta lite på skjutbanan-det som idag kallas "KFÖ" i den glättiga försvarsmaktspropagandan?

Eller är relevant repetitionsutbildning för en mekaniserad skyttebataljon en repetition av ingående system, samträning av underenheter och tillämpningsövningar där relevanta problem ska lösas?

Jag är tämligen övertygad om att det ingår många, många värnpliktiga i IO14 som är grundutbildade före 2010, och som det alltså finns en mycket tydlig "klocka" på att Försvarsmakten inte har lagmässigt stöd att kunna ha krigsplacerade om inte relevant repetitionsutbildning genomförs.
I år gäller det personal som är utbildade 2003 och tidigare. Jag uppmanar alla att faktiskt börja läsa vad som står i Riksdagens beslut och värdera det mot t ex det regleringsbrev som regeringen anger styrning till Försvarsmakten med.
Man ska också komma ihåg att den grundutbildningstid som användes under många år, oftast med 227 dagars tjänstgöringstid för soldater och 297 dagars tid för gruppchefer, var grundad i att relevant repetitionsutbildning skulle genomföras vart fjärde år.


Det som finns angivet på sid 24 i samma betänkande är än mer alarmerande; "Utskottet utgår därför från att regeringen och Försvarsmakten
noggrant planerar för att snabbt kunna återuppta grund- och
repetitionsutbildningen av värnpliktiga och civilpliktiga om så skulle behövas.
Utskottet lägger stor vikt vid denna möjlighet." Jag hävdar att Försvarsmakten inte på något sätt idag förebereder för att snabbt kunna vida ovanstående. Någon skribent här belyste det genom t ex en annons hos Arbetsförmedlingen där Livgardet(!) söker en instruktör för allmänmilitär utbildning-alltså det första, lilla steget i en militär grundutbildning. Så tunn är bemanningen inom Försvarsmakten efter de åtgärder som t ex Omstrukturering 2012 medfört.

Det finns ingen beredskap alls för att återta en förmåga att börja utbilda värnpliktiga i större skala idag. Här behövs krafttag från Riksdagen, Riksrevisionen och ffa media för att hejda den ansvarslösa regeringen. Snälla SvD, hjälp Försvarsmakten!

Bifogar igen länken till Riksdagen. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Forsvarsmaktens-personalforsor_GX01F%C3%B6U8/

Malin sa...
2 augusti 2013 kl. 09:17  

@CS et al.
Var kan man hitta information om vilka förmågor som skall produceras och hur lång tid det tar om det ges order om att aktivera värnplikten igen? För LGs del är det någonstans mellan skyttepluton och brigad? Hur lång tid tar det för LG att producera en SIB brigad?

Malin

Malin sa...
2 augusti 2013 kl. 09:50  

Gustav Lundström
Håller med dig till punkt och pricka!

Jag skäms över högvakten som utvecklats till en hemskt pinsam, mesig och fjantig show. Alla ser ut som om de vore en hop trötta och uttråkade skådespelare i uniform.

Högvakt med armens vpl musikpluton och värnpliktiga soldater däremot gav ett betydligt bättre och mer professionellt stiligt intryck.

Malin

CS sa...
2 augusti 2013 kl. 12:34  

@Untergang mit PRIO

Du svarade inte på hur Försvarsmakten bryter mot lagen. En sådan anklagelse bör du nog ha någon form av bevis för innan du kastar ur dig den.

Du tar dock upp en intressant sak om de tio år en värnpliktig får vara krigsplacerad. Förmodligen är det just därför reformen enligt plan ska/skulle vara klar 2019 då det är knappt 10 år sedan värnplikten blev vilande. Utfasningen av värnpliktiga sker successivt. Därutöver vill jag minnas att det i lagtexten även finns ett utrymme att krigsplacera den som avslutat sin frivilliga tjänstgöring vilket därmed ger viss möjlig redundans.

Huruvida FM har vidtagit åtgärder för att återinföra värnplikt har jag ingen insyn i, förmodligen inte du heller såvida du inte har en högre befattning på relevant avdelning vid HKV. Rent praktisk så är det väl inget på förbandsnivå som borde behöva förberedas speciellt mycket. Det är bara att stryka uppgifter och omfördela resurser. Möjligen behöver man köpa in några nya sängar.

@Malin, dina frågor ställs till fel person.

Anonym sa...
2 augusti 2013 kl. 13:02  

@CS 1234; Lustigt att du verkar tro att samtliga krigsplacerade värnpliktiga i IO14 är grundutbildade under 2009.

Det tror inte jag. Jag finner det mycket troligt att det idag finns krigsplacerade värnpliktiga som är grundutbildade under 2003 eller tidigare och som ännu inte har fått genomföra någon relevant repetitionsutbildning.

Om så är fallet bryter Försvarsmakten mot lagen om Totalförsvarsplikt (1994:1809). Jag tycker du ska läsa några gånger till vad jag skrivit.... lycka till!

Bifogar för säkerhets skull ännu en gång en länk till Riksdagen och uppmanar alla att ta del av Försvarsutskottets betänkande inför Riksdagsbeslutet om ändring av lagen om totalförsvarsplikt. Läs särskilt långt ned på sid 24 och på sid 55. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Forsvarsmaktens-personalforsor_GX01F%C3%B6U8/

CS sa...
2 augusti 2013 kl. 16:56  

@Untergan mit PRIO
Nu blir jag snart förbannad och inser varför jag drar mig för att överhuvudtaget kommentera på försvarsbloggarna längre. Läs vad jag skriver och hitta inte på egna saker.

Jag skriver inte att samtliga krigsplacerade värnpliktiga i IO14 är grundutbildade under 2009 någon stans i min kommentar. Läs igen.

Och jag upprepar, om du nu ska anklaga Försvarsmakten för lagbrott så får du fan ta mig presentera några bevis.

TRIDENT sa...
2 augusti 2013 kl. 19:08  

Förmodligen går inget att bevisa utan tillgång till
P-tabellerna för samtliga förband.

Vad jag däremot undrar är vad som placerats i de fyra skuggbataljonerna i io 14. Någon materiel finns tydligen inte, och det ska tydligen inte heller tas höjd för detta. Hur skulle förresten dessa fyllas personellt om inte med f.d. Värnpliktiga .

Frågan om huruvida FM bryter mot lagar och förordningar i detta stycke torde vara en fråga för riksrevisionen.

Anonym sa...
2 augusti 2013 kl. 20:48  

@Riksregaliet, Peter Lindström
Sverige behöver ingen halvmiljonersarme, därför kan vi klara oss utan tvång. Man ska bara ta till tvång i situationer där det verkligen behövs som i Israel eller i Sverige under kalla kriget. Graden av tvång är kopplad till hotets allvar. Sverige hade inte (förutom en väldigt kort tid i början av seklet) 3 årig värnplikt som Israel eftersom Sovjet inte var ett lika stort hot mot Sverige som araberna/perserna är mot Israel.

Svenska staten har möjlighet att expropriera privat mark om det är nödvändigt, precis som man har möjlighet att tvinga människor att jobba i FM om det är nödvändigt. Menar du kanske att staten ska beslagta halva sörmland för vi kanske ska bygga en höghastighetsjärnväg där om 50 år?

Det är sant att politikerna har försvårat rekryteringen genom att inte ge en tydlig långsiktig plan för FMs ekonomi. Vem vill söka anställning när man inte vet om jobbet är kvar om 2 år?

@Malin
Jag tänker inte upprepa allt som jag redan diskuterat med dig på wikipedia utan nöjer mig med att konstatera att av de 28 stater som är med i NATO är det bara ett litet fåtal som har gruppchef OR4. USMC har det inte, där är det Sergeant OR5 och den överlägset viktigaste armen i NATO, US Army, har Staff Sergeant OR6.

CS sa...
2 augusti 2013 kl. 21:56  

@ Trident

Precis, därav blir det märkligt att anklaga någon om man inte faktiskt kontrollerat fakta först. Nog om det.

Din frågeställning om reserven är intressant. I 2 kap. 12 § i lagen om totalförsvarsplikt (1994:1809) ges möjlighet att krigsplacera de som genomfört militär utbildning längre än 60 dagar. Därmed finns utrymme att krigsplacera f.d. anställda soldater och de som endast genomfört GMU. Huruvida det är så man avser fylla reservbataljonerna på sikt låter jag dock vara osagt.

CS sa...
2 augusti 2013 kl. 21:58  

Rättelse: 3 kap. ska det vara.

Unknown sa...
2 augusti 2013 kl. 21:59  

Läste ett brev Farfar skrev från gränsen under beredskapen..Han låg vid Charlottenberg. (I 45:an, dubbleringsregemente 1940? :
"Det är nu i slutet av augusti och nätterna börjar bli kalla. Inga sovsäckar har vi och dåligt med mat. Idag fick vi på dan en kopp kaffe och två smörgåsar"
För honom var det självklart att då man då man utmönstrades gå in i Hemvärnet. Han var sosse och Förvarsvän...På basis av erfarenhet.
Det som nu händer i Ryssland är lika den process som var i Tyskland. Först förnedring under Jeltsin. Se sin president på fyllan ramla in i orkestrar och en ekonomi i kras efter Sovjets fall. Många ryssar applåderar Putin för att han återupprättar deras anseende och respekt utomlands. Precis som Hitler gjorde. Då får man inte blunda för vad som sker. Det är inte en fråga bara för FM. Det är en fråga för hela Sverige. Folk tror att vi är kvar där..Vid murens fall....

Anonym sa...
2 augusti 2013 kl. 22:25  

@CS kl 1656 Man ska inte bli förbannad i en debatt. Det brukar visa på att man har slut på argument. Ett litet tips bara.

Vad du blir förbannad på framgår inte riktigt. Kanske är du grundutbildad 2001 som värnpliktig vid en mekaniserad skyttebataljon och nu insett att den krigsplacering du fått från Försvarsmakten faktiskt inte har stöd i lagen eftersom du sedan din grundutbildning ännu inte fått genomföra någon repetitionsutbildning. Kanske det är så-vad vet jag?

Du är förmodligen inte ensam om att bli förbannad över detta eftersom det med stor sannolikhet finns gott om värnpliktiga som är grundutbildade under åren 1998-2003 och som har krigsplaceringar inom IO14.

Dessa krigsplaceringar, om sådana finns, strider som jag nu vid upprepade tillfällen sagt mot lagen om totalförsvarsplikt.

I mitt argumenterande här på WW vänder jag mig mest till media för att därigenom kunna få en indirekt påverkan på Riksdagens arbete. Mina inlägg här är alltså egentligen adresserade till Konstitutionsutskottet som behöver vakna till och avkräva regeringen en hel del svar på hur Försvarsmakten sköts idag.

En annan instans som är viktig är Riksrevisionen som åter behöver granska hur "insatsförsvaret" (inte) fungerar.

Dessa instanser, KU och RR, avkräver regering och aktuell myndighet bevisansvar för hur de hanterat sitt mandat från Riksdagen.

Jag känner därmed inget större ansvar att behöva redovisa specifika sakförhållanden som är mycket enkelt kontrollerade genom att KU eller RR avkräver FM att inventera värnpliktsläget inom IO14.

Det viktiga här är att påpeka att lagen om totalförsvarsplikt innehåller ett tidskrav för att genomföra repetitionsutbildning för att kunna behålla krigsplacerad, värnpliktig, personal.

Nåå.. vad var det du blev förbannad över? Tycker dessutom att den som fäller svordomar får böta 5kr i svärburken.

CS sa...
2 augusti 2013 kl. 23:31  

Du har inga som helst belägg för att det finns krigsplacerade värnpliktiga från perioden före 2003. Debatt slut.

Gustav Lundström sa...
2 augusti 2013 kl. 23:38  

@Malin:

Roligt att höra fast tråkigt...

Nota bene: Jag vill inte recensera dagens musikkårers uppträdande då de utför huvuduppgifter. Även systemet med vpl-musiker hade sina brister.

Det jag vill uppmärksamma är att dåvarande Försvarsmusikcentrum utredde för hur man skulle säkerställa en fortsatt kontinuitet och kvalitet i musikverksamheten efter värnpliktens avskaffande/motsv. 2009 beslutade HKV att musikkårerna skulle bemannas med GSS jämte ett mindre antal fast anställda yrkesmusiker i varje musikkår, i enighet med FöMusC förslag.

Idag bedriver LG verksamhet med tre musikkårer där förhållandet är minst det omvända, huvuddelen musiker är civila tjänstemän med tv anställning, endast en handfull är GSS/K. Ingen musiker har vad jag vet genomgått GMU sedan systemet infördes. Det s k värnpliktsmagasinet är för musikens del uttömt sedan länge.

Hur kunde detta ske? Styrs inte FM av HKV?

Anonym sa...
3 augusti 2013 kl. 11:11  

"Utskottet utgår därför från att regeringen och Försvarsmakten
noggrant planerar för att snabbt kunna återuppta grund- och
repetitionsutbildningen av värnpliktiga och civilpliktiga om så skulle behövas.
Utskottet lägger stor vikt vid denna möjlighet."

(sid 24 i Försvarsutskottets betänkande 2009/10:FöU8)

Någon skribent här tyckte att det som regeringen och dess myndighet Försvarsmakten bwhövde förbereda för att kunna uppfylla ovanstående nyckelmening från Riksdagens försvarsutskott var att ” köpa in några nya sängar”.

En annan skribent påpekade att t ex Livgardet har så snålt i sin bemanning att de fick gå ut med platsannonser hos Arbetsförmedlingen och söka en enstaka instruktör för att kunna genomföra en GMU. Liknande fenomen har rapporterats från ett förband i Göteborg som efter stort håvande tillsammans med andra förband i syd- och västsverige fick nyttja en reservofficer för att kunna genomföra en GMU.

Jag hävdar att det är ett mycket omfattande planerings- och förberedelsearbete som behövs för att regeringen och Försvarsmakten ska kunna uppfylla den intention som Riksdagen avser med texten i sitt betänkande.

Att det, efter FM Omstrukturering 2012, inte finns en enda instruktör att kunna genomföra GMU-det första lilla steget för att lära sig en soldatbefattning-är en mycket illavarslande signal om vilken otroligt anorektisk organisation som regeringen sett till att forma.

Jag hävdar att det behövs nyanställas, återanställas många befäl just för att kunna följa Riksdagens vilja att snabbt kunna återta grund- och repetitionsutbildning av värnpliktiga. Jag hävdar att det är betydligt mer än att ” köpa in några nya sängar” som behöver förberedas och planeras inom Försvarsmakten för att följa chefens-dvs Riksdagens-vilja.

Vad tror läsarna här? Vad behöver Försvarsmakten förbereda för att kunna följa Riksdagens vilja? Har någon läsare sett att förberedelser enligt Riksdagens vilja att snabbt kunna återta gund- och repetitionsutbildning av värnpliktiga har genomförts i Försvarsmakten?

Bifogar för säkerhets skull ännu en gång en länk till Riksdagen och uppmanar alla att ta del av Försvarsutskottets betänkande inför Riksdagsbeslutet om ändring av lagen om totalförsvarsplikt. Läs särskilt långt ned på sid 24 och på sid 55. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Forsvarsmaktens-personalforsor_GX01F%C3%B6U8/

Anonym sa...
3 augusti 2013 kl. 12:30  

När man läser dessa kommentarer börjar man undra, varför jobbar ni kvar i försvarsmakten (ni som nu gör det)? Enligt resonemangen som förs fram började krisen för 4år sedan, (i vissas fall 25år sedan). Är det av lojalitet, i såfall slås man inte av ett lojalt intryck här. Är det för att kunna förändra, inte heller tecken på förändringsbenägenhet genomsyrar diskussionerna. Är det enda sätt ni kan visa missnöje på här, genom diskussion på en blogg?

/en som gjort sina år i firman.

Malin sa...
3 augusti 2013 kl. 12:51  

Göran

Du kan trots allt altså inte hitta några nackdelar med vpl eller fördelar med yreksarmen? Varför diskuterar du istället bara OR4 nivå med mig, som ju är utanför trådämnet? En USMC tropp (squad, 13 man) leds av en sgt eller corporal och varje grupp i troppen leds av en lance corporal eller corporal. Mina diskussioner med HKV/PERS inför införandet av det nya OR systemet (vilket baseras på den brittiska implementationen av STANG), så påpekade jag att OR4 är en gruppchefsgrad i BA. Nu vill jag hålla mig till ämnet i tråden.

Att göra seriös vpl såg vi som en naturlig del av samhället, vår utveckling och bildning. Inte upplevde vi det som något tvång inte. Trams! Tvångsbegreppet används av bekväma flummare som inte kan slita sig från mamma, undviker skoljumpan, utmaningar och ansträngingar, ny-Muffare och/eller de som inte gjort värnplikten eller hamnat vid ett malajkompani. Altså riktiga losers.

Däremot att tvinga oss att betala en betydande del av våra löner till din yrkesarme är TVÅNG. Tvånget att bära på ett tungt skatteok under våra liv.

Hur skall vi bli av med tvånget Göran?

Vpl systmet är könsdiskrimerande?
Förklara varför? Ett effektivt vpl system tar ut baserat på förmåga och lämplighet oavsett kön, sexuell läggning och könsidentitet. Jag var långhårig, feminin och ointresserad men blev ändå utagen till 15 månaders KBS och KadS vid I19.

Malin

Riksregaliet sa...
3 augusti 2013 kl. 13:05  

@StUlfsten

Sverige behöver ett slagkraftigt försvar som har modern matriel och kan försvara hela Sverige. IO 14 är inte detta försvar. Vi behöver minst 6 brigader i armen samt 3 kustartilleribrigader. Med ett sådant försvar har vi en bra tröskel. Värnplikt kommer återinföras när man förstått att nuvarande personalförsörjningssystem ej fungerar. Vi skall ha en mix av värnpliktiga och anställda. Försvarets andel av BNP bör ligga på 2 %. Rikets försvar står självfallet över andra myndigheter som verkar på områden som är viktiga för försvaret av Sverige.


TRIDENT sa...
3 augusti 2013 kl. 13:55  

@CS

Du har heller inga belägg för att så inte är fallet, för jag tvivlar starkt på att du har tillgång till samtliga p- tabeller.

Ska bli intressant att se hur paniken kommer att påverka när ju närmare vi kommer det magiska årtalet då all f. d. värnpliktiga trillar över kanten. Med nuvarande rekryteringstakt och avhopp lär vi nog få vänta till 2050 innan io 14 är bemannad.

Men vi lär nog ha aktiverat den vilande värnplikten innan dess....,

Malin sa...
3 augusti 2013 kl. 14:40  

Gustav

Jaha, så en del av FMs budget går åt att förse Stockholm med tre orkestrar.

Har FÖmusen bedömt att det går att göra musiker av de som gått GMU+ BFU eller förmå musiker att genomgå GMU+BFU? I deras bedömning borde, som du var inne på, beaktas om talanger inom musik verkligen vill satsa på en soldatkarriär och i andra hand spela marsch musik.

Jag tror bestämt på att anställda musiker inte har för avsikt att gå GMU och stanna en längre tid, de vill göra något annat men hittar inget annat. Nu förstår jag varför de körs all sorts musik på borggården, tom jazz och pop; och varför musikinslaget utökats. Det är för att behålla musikerna som inte vill ägna sig åt att upprepa ett fåtal militärmarscher dag ut och dag in under alla sina år.

Men det är just klassiska Svenska militärmarscher, taktfasta parader som turister vill uppleva. Jag var där en gång med Japaner och vi beslöt oss för att dra därifrån då själva paraden var över och det hela förvandlades till en jazz och pop föreställning.

Att det inte fungerar som HKV trodde med GSS musiker mörkas och borrförklaras som allt annat i ORG14. Skulle inte förvåna mig om HKV kommer ut med att "Inga problem, FM får in en flod av ansökningar från musiker som vill göra GMUn".

Malin

Jakob Wedman sa...
3 augusti 2013 kl. 16:16  

Varför lyckas det så ofta att sälja in något med bättre och billigare inom försvarsområdet? Jag tror att många utomstående länge haft en känsla av att det skulle gå att göra saker bättre och billigare, men utan att för den sakens skulle själv ha tillräckligt med kunskap/insikt för att kunna se hur.

Anonym sa...
4 augusti 2013 kl. 09:42  

Ingen här har under hela denna debatt påvisat att någon som helst verksamhet pågår inom Försvarsmakten för att kunna följa den av Riksdagen påtalade ambitionen att snabbt kunna återuppta grund- och repetitionsutbildning av värnpliktiga.

Ingen har på något sätt kunnat antyda att det ens finns en planering inom Försvarsmakten att kunna följa Riksdagens tydliga vilja.

Eftersom man faktiskt får anse detta inlägg på WW som relativt som väl spridet i försvarsdebattkretsar och som relativt väl kommenterat, över 110 inlägg, påvisar det sannolikt en skrämmande verklighet; Försvarsmakten följer INTE Riksdagens tydliga vilja.

"Utskottet utgår därför från att regeringen och Försvarsmakten
noggrant planerar för att snabbt kunna återuppta grund- och
repetitionsutbildningen av värnpliktiga och civilpliktiga om så skulle behövas.
Utskottet lägger stor vikt vid denna möjlighet."

(sid 24 i Försvarsutskottets betänkande 2009/10:FöU8)

Varför ska vi i Sverige acceptera att regeringen och en myndighet inte följer av Riksdagen fattade beslut?

Media, hjälp Försvarsmakten! Sannolikt kommer det tämligen tama Konstitutionsutskottet inte att agera nämnvärt i frågan om inte media först börjar gräva i detta.

Bifogar, kanske för sista gången i denna tråd, en länk till Riksdagen och uppmanar alla att ta del av Försvarsutskottets betänkande inför Riksdagsbeslutet om ändring av lagen om totalförsvarsplikt. Läs särskilt långt ned på sid 24 och på sid 55. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Forsvarsmaktens-personalforsor_GX01F%C3%B6U8/

Gormel01 sa...
4 augusti 2013 kl. 10:29  

Försvarspolitisk som stödjer Säkerhetspolitisken. Arga debattörer som är yrkesofficerare vill bort från den säkerhetspolitik som fordrar yrkesarmé (i Sverige) icke efter en slutsats kring ett ändrat säkerhetspolitiskt läge i dagens kontext utan av andra skäl.

Man inte trivs med yrkessoldaterna, yrkesarmén och att de förvandlats från ett slags lärare och administratörer av utbildning till officerare och chefer som som leder en armé med allt hårt och otacksamt jobb det innebär.

Situationenen med denna stora förändring vi yrkesofficerare hamnat i är förvisso ovanlig för oss och obekväm, men normal utanför dagens Försvarsmakts slutna officerskrets och där ute lika obekväm när det sker.

Utanför Försvarsmakten flyttar man på sig till andra företag, myndigheter eller institutioner om förändringarna blir För obekväma.

Bland de arga debattörerna tycks det emellertid vara principiellt acceptabelt att motarbeta förändringar, men att utan vidare fortsätta att ta emot lön från samma arbetsgivare man så intensivt misstror och föraktar.

Förvisso debatterar yrkesofficerare idag, emedan man under det kalla kriget i stort sett avhöll sig. Men vi yrkesofficerare skall veta att vårt yrke inte är som andra och att grupper i Samhället och Samhällseliten som traditionellt och principiellt stödjer DET MILITÄRA (jag undviker med avsikt benämningarna Försvaret och Försvarsmakten) noga följer vad och hur vi yrkesofficerare debatterar.(Personligen har jag träffat på en familj som i 13 generationer låtit Sina söner bli yrkesofficerare. Och denna familj är inte ensam).

Jag undrar vad de arga debattörerna tror att Samhället och Samhällseliten skall tro om oss t.ex. efter en holmgång som efter denna fina och seriösa artikel om yrkesförsvaret?

Mvh Göran M

Wiseman sa...
4 augusti 2013 kl. 11:22  

Uppgiven,

Visserligen självmål, men den kommentaren publicerar jag inte.

Anonym sa...
4 augusti 2013 kl. 11:42  

@gormel01 kl 1029; Jaa... debattör Mellblom, jag har förstått att du är yrkesofficer. Vad tycker du att du bidragit med för försvarseffekt i dina inlägg här?

Tycker du att du klarsynt och tydligt beskrivit vad du tänker och står för?

Är du en chef som leder sina soldater och förstår att det är hårt och otacksamt?

Om du är representant för de klarsynta och tydliga inom försvaret underar jag hur de mindre klarsynta och otydliga är....

uppgiven sa...
4 augusti 2013 kl. 22:14  

@gormel01

Vad samhället tror om oss?

Förhoppningsvis att vi utöver att genomföra demokratiskt fattade beslut även kan tänka kritiskt istället för att blint lyda order.

Jag förstår inte riktigt hur du kan få det till att vi "motarbetar förändringar" när det enda vi gör är att redogöra för verkligheten.

Som att till skillnad från att vara officerare och chefer som leder en _Försvarsmakt_ (finns fler försvarsgrenar än armén...) så går vi mer och mer till att bli administratörer. Från att ha utbildat och övat fulltaliga bataljoner så får vi nu vara glada om vi får ihop kompanier. Ska man tro vissa kommentarer här har vi även ersatt soldaterna med civilanställda inom Försvarsmusiken... Du kanske kan kommentera det påståendet? Annars kan vi tro att Gustav Lundström har rätt.

Att bedriva en aktiv debatt är inte på något sätt skiljt från att genomföra ställda uppgifter, även om man som individ kan anse att uppgifterna är felaktiga. Något som Helge Jung med flera gav exempel på under 30-talet. Men du kanske anser att de inte heller var lämpliga officerare enligt ditt sätt att se på saken?

Till sist så vill jag be dig att tänka på hur du formulerar dig i skrift. Det börjar bli jobbigt att se ditt misshandlande av versaler.

Gormel01 sa...
5 augusti 2013 kl. 08:59  

@Uppgiven
Om jag minns rätt så debatterade Generalstabsofficeren Helge Jung och de andra i hans krets under eget namn. Man startade även en egen militär tidskrift för ändamålet.

Att som idag anonymt, och tämligen grovt, rada upp katastrofer som man anser inträffar, och ge sken av att de flesta yrkesofficerare anser detsamma, blir ohållbart i längden.

Jung och kretsen kring Ny Militär Tidskrift yttrade sig utomordentligt skarpt men utsökt och noga genomtänkt.

Hör här hur det anonymt och sammantaget låter idag: en klick högre generaler, ibland namngivna, har lurat Riksdagen att på Regeringens förslag stifta en ny pliktlag som gjort att de värnpliktiga försvann, i syfte att få oss med i NATO.

Högkvarterets generaler, ja hela Försvarsmaktsledningen har insett att det hela var ett misstag och ljuger av något slags karriärskäl om utvecklingen av det nya.

Förbandscheferna mörkar problemen och siffrorna för högkvarteret, vars informationsstab hänger sig åt propaganda.

Yrkessoldaterna är fel. Säkerhetspolitiken är fel. Det militära Facket är odugligt. Riksdagspartierna ointresserade och riksdagsmännen oåtkomliga. Arbetsgivaren straffar oss om vi debatterar under eget namn. Vi är missnöjda över att ingen ansvarig kontaktar oss och frågar oss om vår mening.

Ryssen är i faggorna och ingen gör något!

En debatt som denna leder till polarisering i ett läge då goda krafter istället borde förenas.

Helge Jung själv var förmögen och levde inte på sin officerslön, vilket de allra flesta av oss yrkesofficerare idag gör, vilket nog bidrog till deras hållningssätt.

Men trots sin skarpa kritik och trots att han stod mycket långt ifrån socialdemokraterna blev Jung sedermera överbefälhavare, och således kunde de goda krafterna förenas för det gemensammas bästa i ett mycket känsligt läge för Sverige.

Tänk om det kunde ske idag. Kanske är vi yrkesofficerare för rädda för varandra, eller för oerfarna av öppen debatt, och/eller så starkt präglade av värnpliktstillvaron att det är omöjligt.

Trist är det hur som helst.

MVH Göran Mellblom

Malin sa...
5 augusti 2013 kl. 17:17  

Uppgiven,
Precis, officerarna skall vara lojala mot folket, sina soldater och informera om hur läget är och om eventuella brister. I organisationen som GöranM förespråkas kommer förband att slaktas på några dagar i händelse av angrepp. Är det att vara lojal mot sina soldater och medofficerare? Är det att vara lojal mot folket?

Göran M
Faktiskt, du har inte bidragit ett endaste dugg i debatten om yrkesförsvar vs värnplikt och hur det förhåller sig i FM. Istället försöker du döda debatten genom att beskylla officerare för att vara illojala eftersom dom skvallrar till oss skattebetalare utanför om att FM inte kommer att leverera något försvar till oss. Dessutom beskyller du officerare som belyser brister i framtida system för att vara bekväma av sig. Du angriper delar av officerskåren men deltar aldrig sakligt i debatten med argument och motargument. Är det ett sätt för dej att skyla dina bristande kunskaper i kärnämnet? Vad kan du egentligen om markstridskrafterna? Har du gjort lumpen och någonsin deltagit i någon brigad/förd KFÖ? Jag kan påstå att alla officerare som deltagit i en riktig brigadövning inser att ORG14 saknar förutsättningar för strid mot en reguljär motståndare. De hittar massor av fel och brister i din ORG14, men du hittar inga problem alls, vilket faktiskt speglar dina egentliga erfarenheter och kunskaper i ämnet. Jag är en relativt erfaren brigadofficer men du vill absolut inte ta debatten betr. markförsvaret, du börja tjafsa om OR4 istället.

De officerare som kritiserar ORG14 och PRIO kallar du för bekväma administratörer. Tvärtom, det är röster från de som vill kavla upp ärmarna, ut på fältet och utföra ett riktigt krävande officersjobb som leder till stridsdugliga förband. De som söker sig till officersyrket vill göra officerssaker och det är också därför vi (folket) behöver dom. I ORG14 blir det inga pengar över för övningar och 40% av tiden går åt till PRIO, vakttjänst o dyl; vilket innebär att officerare inte utför uppgifter som relaterar till deras kompetens och därför inte utvecklas som officer. Tack vare dina FM lojala PK inlägg får du säkert en eller två extra stjärna(or) på axelklaffen enligt den inofficiella befodringsgången i FM. Varken du eller regeringen blir lidande av ORG14, de som drabbas är folket som står utan försvar, seriösa officerare och deras soldater.

Malin

Unknown sa...
5 augusti 2013 kl. 18:39  

En eller två extra stjärnor...

Förvisso tillämpas "fallucka uppåt" ibland men SÅ tokiga är vi inte.

Inte ens på Gardet.

TRIDENT sa...
5 augusti 2013 kl. 18:53  

@Göran M

Måste vara skönt där inne i skrubben med skrivbordet....

Det märks att du inte drabbats av vare sig det nya personalförsörjningssystemet eller IO14, och då är det enkelt att sitta på läktaren och ha synpunkter på spelarna.

Själv har jag drabbats av båda - och försökt göra omöjliga trollkonster för att få den egna funktionen att fungera. Nu har förutsättningarna varit usla eftersom det hela tiden handlat om att sopa upp resterna efter det i panik genomdrivna riksdagsbeslutet. Tror jag på det ? Nej!
Jag har heller inte träffat en enda kollega, inte en enda , som tror på vare sig io 14 och personalförsörjningssystemet i sin nuvarande utformning. Måhända har jag kanske bara haft otur i umgänget....


I höstas k direktiven till pg bok 2, OF-befattningar skulle göras om till OR,
OR -befattningar till GSS,och GSS till civila befattningar...
Målsättningen var inte att öka kompetensen och förmågan i förbanden utan enkom att spara en miljard räknat på 2012 års penningvärde.

Trovärdigt? Knappast !

Men sånt slipper du väl hantera i din lilla skrubb på gardet...

Anonym sa...
5 augusti 2013 kl. 21:37  

@gormel01 kl0859; Äntligen Mellblom! Med ditt sagolikt tydliga skriftspråk, med konstnärligt nyttjade versaler och med en glöd som skulle få Döbeln vid Jutas att blekna av avund har du faktiskt äntligen prickat in vad som faktiskt inträffat med den svenska försvarsrelaterade offentliga verksamheten sedan drygt 15 år.

Det du i detta inlägg skrivit ned kan faktiskt anses vara av bidrag till nytta för vårt lands försvar-fast jag måste medge att jag inte riktigt tror du skrivit inlägget i det syftet.

Kanske får man önska något i limerickform nästa gång och gärna där SAP system PRIO raljeras över på samma sätt som du i detta inlägg gjort med försvarspolitiken i stort!

TS sa...
5 augusti 2013 kl. 23:28  

@Untergang mit PRIO 040942

Du skriver att "Försvarsmakten följer INTE Riksdagens tydliga vilja."

Försvarsmakten styrs via regleringsbrev från regeringen. Huruvida regeringen inte följer riksdagens beslut är en fråga för riksdagen. Det vore opassande för Försvarsmakten att förbigå regeringen och följa riksdagens vilja, skulle troligen betecknas som militärkupp.

Wiseman sa...
6 augusti 2013 kl. 18:00  

Untergang mit PRIO,

Försök sålla ut substansen i det du vill framföra och koncentrera dig på det. Tillmälen avseende personer och politiker förlorar du bara själv på. Dels för att du framstår som oseriös och dels för att du inte får kommentaren publicerad. Synd eftersom det fanns en del vettigt i din senaste kommentar.

Anonym sa...
6 augusti 2013 kl. 18:09  

@TS kl2328; Regleringsbrev?! Vad är det för något? Bör/ska ett sådant följa Riksdagens beslut? Följer inte nuvarande regerings regleringsbrev till Försvarsmakten Riksdagens beslut?

Jättebra att du läst mina inlägg. Förmodligen har du läst lite mer än den enda rad du relaterade till.

Det fina i inläggen är att de tar sin utgångspunkt i att vårt lands regering genomför en fullständigt ansvarslös försvarspolitik ivrigt uppbackad av den sk oppositionen som i praktiken endast utgör ett transportkompani till sittande ministär. Det Riksdagen borde göra, enligt mina uppmaningar, är att jämföra vad Riksdagsbeslutet om att ändra lagen om totalförsvarsplikt, och det betänkande som låg bakom det, innehåller med vad regeringen uppdrar åt Försvarsmakten att göra och vad Försvarsmakten sedan faktiskt utför. Här finns, enligt mig, en enorm differens mellan anbefallt och utfört.

Försvarsberedningens och sossarnas Hultqvist är inte ett dugg bättre för försvaret än vad försvarsminister Enström är-så illa är det.

Lite skoj är ändå att Försvarsdepartementet överväger att ta bort utlandsobligatoriet för GSS/T enligt ett initierat rykte. Nån som kan bekräfta eller dementera?

En annan lite sorglustig sak är att det i försvaret idag endast finns kvar ca 8000 sängplatser enligt en vanligtvis väl informerad källa. Resten av landets samtliga kasernbyggnader har kontoriserats-nåt för någon debattör här från ett gardesförband norr om Stockholm att hugga tag i kanske-här ska tydligen den yttersta kontorskrigaren skapas!

Hellre ökänd än okänd!

Wiseman sa...
6 augusti 2013 kl. 18:34  

Untergang mit PRIO,

Tyvärr är det inte minutberedskap på kontrollen av kommentarer.

TS sa...
6 augusti 2013 kl. 23:27  

@ Untergang mit PRIO

I dina kommentarer tolkar jag in att din uppfattning är FM inte följer Riksdagens beslut.

Själv påstår jag att FM gör det som regeringen tar upp i sitt regleringsbrev. Om regeringen i detta inte följer riskdagens beslut så är det inget FM kan göra något åt mer än att upplysa t ex försvarsutskottet om att de bör agera, vilket du gör i dina inlägg. Skyll dock inte regeringens beslut på FM.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade