Ska internationella insatser användas för personalförsöjrning?

DN uppmärksammar Försvar och Säkerhets intervju med Allan Widman där denne uttrycker farhågor för Försvarsmaktens rekrytering när antalet internationella insatser går ned.

Detta var en aspekt av det nya personalförsörjningssystemet som vi var flera som varnade för då såväl Försvarsmakten huvudsakligen marknadsfört de militära yrkena med utlandsinsatser och även motiverat de låga lönerna med att det skulle kompenseras med regelbundna insatser och övningsdygn*.

Av detta verkar det dock bli en tumme. Försvarsmaktens ekonomi är nu återigen så skral att antalet övningar under andra halvåret 2013 och framförallt 2014 reduceras till ett minimum, varvid antalet övningsdygn sjunkit i botten när de rörliga kostnaderna ska sparas in. Om detta är än så länge mycket lite skrivet med undantag för reduceringen på anslaget för Hemvärnet i Skåne.

När Sverige nu drar sig ur Afghanistan kommer Sverige endast ha en handfull personer i militära internationella insatser. Försvarsmakten har sedan mitten av 00-talet huvudsakligen fokuserat sina rekryteringskampanjer kring internationell tjänst, varvid många rekryter och kadetter till en början levt med tron om att detta är normaltillståndet i Försvarsmakten. Detta rekryteringsfokus har också gjort det svårt att rekrytera till yrken i Försvarsmakten där sannolikheten för internationella insatser är låg och där behålla personalen, liksom att rekrytera till yrken som till största del aldrig kommer att beröras av internationella insatser. Viljan från centralt håll att rekrytera specifikt mot dessa yrken, där värnplikten tidigare var inkörsporten, har varit låg då man inte velat splittra rekryteringsbudskapet.

Men är det ett egensyfte att genomföra internationella insatser för att stimulera personalförsörjningen? Jag hoppas verkligen att så inte är fallet, för det skulle vara förödande och därtill etiskt tvivelaktigt. Internationella insatser ska inte användas för att motivera lägre grundlöner lika lite som de ska användas för att locka rekryter. Internationella insatser ska göras där synergieffekter uppstår i att det gagnar det internationella samfundet och att det gagnar Sverige och svenska intressen. Däri ligger stora delar av Försvarsmaktens existensberättigande.

Från att tidigare ha haft en försvarsmakt där den övergripande målsättningen var att hålla en så hög förmåga att organisationen aldrig skulle behöva användas verkar vi idag få det omvända.


*Övningsdygn innebär att arbetstagaren ej är arbetstidsreglerad under de 24 h dygnet löper, samtidigt som endast 8 arbetstimmar behöver planeras i lista och räknas av mot listperioden. Arbetstagaren erhåller strax under 2000 kr och 4 h ledighet, alternativ strax under 1000 kr och 8 h ledighet.

9 kommentarer:

J.K Nilsson sa...
25 november 2013 21:34  

Du Wiseman, det var länge sedan man talade om att om försvarsmakten inte användes så var det slöseri med pengarna. Värnpliktiga soldater var slöseri då dom muckade när dom skulle ha kunnat göra tjänst utomlands.

Hela försvarsmaktens existensberättigande fanns i att kunna göra riksdag och regering till lags när NATO och EU ropade. När Försvarsmakten fick laglig möjlighet att anställa officerare med plikt att tjänstgöra utomlands så valde FM att använda frivillighet men diskussionen gick att alla officerare vad tvungen att ställa upp. Målsättningen med stora arméförband utomlands var orimlig med tanke på de anställda arméofficerarnas antal, därför skulle kåren mangrant och solidariskt ställa upp. Allt ifrån flygstridsledare, till flygtekniker, till ubåtsofficerare, m.m. När den stora majoriteten kadetter valde bort obligatoriet var politikernas slutsats att FM måste ta i med hårdhandskarna. Skulle det verkligen vara frivilligt att ställa upp den enda vägens säkerhetspolitiska doktrin?

Så svaret på din fråga är nej, personalförsörjningen skulle användas för internationella insatser.

J.K Nilsson

Anonym sa...
25 november 2013 23:17  

Sveriges potentiella fiender är högteknologiska. Dessa är beväpnade med stridsflyg, robotar, ubåtar och marininfanteri transporterat med avancerade landsättningsfartyg.

Att då öva strid mot analfabeter i fjärran belägna utvecklingsländer ger fel kompetens hos våra soldater.

Därav följer att internationella insatser EJ skall användas för personalförsörjning.

jan-olov sa...
26 november 2013 07:41  

Mail skickat 20131125 med sändlista:
Försvarsutskott,försvarsmaktsledning,försvarsminister samt DN,SVD,Aftonbladet,Expressen.

"Idag går de Nordiska försvarsministrarna och försvarscheferna till sina arbetsplatser och de Nordiska politikerna till sina parlamentsplatser i veckan tryggt vetande att de inte behöver diskutera eller vidta akuta åtgärder för sin personalförsörjning till sina försvarsmakter.

Undantaget är Sverige.

Är det verkligen ett problem att vi inte har utlandsinsatser?

Är det verkligen det som skall motivera soldater och befäl att tillhöra försvarsmakten?

Kan vi inte vända detta till en möjlighet istället?

Kan inte rekryteringbudskapet vara att skydda sitt land och vi som bor här istället? Är det dålig värdegrund?

Är det inte en möjlighet istället att nu äntligen kunna konsolidera oss fokusera att bygga upp vårt lands försvar igen istället för att kraftsplittra tanke , handling och resurser?

Är det inte en möjlighet att få resurser över för att lägga på materielanskaffning där vi ju har ett jätteproblem?

Våra Nordiska grannländer har en lösning på problemet- selektiv värnplikt.

Den lösning finns tillgänglig för oss också.

Har vi inte passerat tidpunkten för att ompröva den vilande värnplikten både pga av bristande personaluppfyllnad,personalkostnader och närområdesutveckling?

Menar ni på sändlistan att vi skall chansa och mkt ev hoppas på att 2023 är det löst trots att försvarsbeslutet var IO2014 intaget 31/12 2014 dvs om 13 månader?"

Kn Jan-Olov Holm Hemvärnsbefäl

Martin sa...
26 november 2013 08:21  

Rätt. Samtidigt har vi mycket att lära av "analfabeternas" stridsteknik, eftersom det är så vi kommer föra vår strid efter 2- 3 dagars stridskänning med en högteknologisk motståndare.

Cynisk sa...
26 november 2013 08:39  

Flygsoldat-113-bom har fel i det att strid mot analfabeter (lågteknologisk fi) i fjärran länder skulle ge fel kompetens hos soldater.
För enskild skyttesoldat upp till plutonchef är striden mestadels den samma och principer ur SoldF används.

Erfarenhet av skarp strid är i det sammanhanget en kunskap som annars inte kan ernås. Därför har arméns förmåga på stridsteknisk nivå ökat iom de internationella insatserna.

För de högre taktiska nivåerna är det dock skillnad.


FM har problem med personalförsörjningen och det låga löneläget är en viktig faktor. Nu urholkas de enda möjligheterna för folk att tjäna extra och då kommer fler att sluta och färre att söka K-tjänster i FM.
Det är hög tid att se över principerna för ersättning. Man bör från statligt håll åtminstone överväga skattelättnader för skattefinansierade löntagare, då det ändå bara är omsättningshöjande.

Gustav sa...
26 november 2013 13:48  

Huvet på spiken JK

Det var ju just för att syftet med FM var (är?) Internationella Insatser som det nuvarande Personalförsörjningssystemet skapades

Om nu syftet INTE är Internationella Insatser bör vi nog ompröva beslutet att göra värnplikten vilande

Jag tror inte att det finns någon som tror att det är kostnadseffektivt att bygga ett invasionsförsvar på det Personalförsörjningssystem vi har nu

Och det vore ju intressant om någon kunde visa att det nuvarande Personalförsörjningssystemet är det mest kostnadseffektiva ur NÅGON aspekt

Jag är fullt medveten om att kostnadseffektivitet INTE hade högsta PRIO då det nuvarande Personalförsörjningssystemet utformades, men har vi verkligen råd att ha ett Personalförsörjningssystem som INTE är kostnadseffektivt?

Anonym sa...
26 november 2013 17:11  

Kan hela förvarsmaktens implosion vara meningen från regeringens sida? Man har under 20 års tid gjort allt för att minska kostnaderna hos försvarsmakten. Detta har gjort att all Förbandsproduktion har upphört men de stora kostnaderna på officers och ledningssidan har minskat minimalt. Nu har man gett sig f..n på att även byråkraterna ska minska i antal och därför får man inte en spänn till före man lyckats med personalminskningar?

Per K Eleman sa...
26 november 2013 19:56  

Allvarligt; är det inte till rätt stor andel samma individer som deltar i insats efter insats efter insats...

H sa...
26 november 2013 20:45  

Kan det vara så omvänt och konstigt att genomförandet av internationella insatser förkortar den genomsnittliga anställningstiden hos GSS? Detta eftersom de känner sig "färdiga" efter genomförd mission efter kanske bara 2-3 års anställning? På min pluton(som inte är aktuell för int tjänst annat än möjligtvis enstaka personer, då främst officerare) har det aldrig varit något snack om internationell tjänst och soldaterna har varit motiverade ändå, särskilt det senaste halvåret då vi genomfört ett antal övningar där soldaterna fått utöva huvudtjänst. Ej heller efterfrågas internationella scenarion på övningar utan soldaterna finner uppgiften slå Fi LL/Landstigning som motiverande. Visst, någon soldat har bytt förband pga geografisk placering och någon soldat är tjänstledig för studier, men det är nog personalrörlighet vi måste räkna med. Ingen har vid byte av förband/uppsägning/förflyttning använt frånvaron av internationella insatser som orsak. Används däremot internationella insatser som lockbete under anställningsprocessen och/eller i början av anställningen ser det antagligen annorlunda ut. Att bygga upp förväntningar som ej infrias är inte bra!

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade