Gästinlägg: Del 4 – Kvarstår förmågeglappet i luftförsvaret efter 2013?

Resumé

Frågan om luftstridskrafternas utveckling har diskuterats livligt sedan FM 2004 tog ”interoperabilitetsbeslutet” att överge väl fungerande nationella tekniklösningar till förmån för internationella system. För den som vill rekapitulera debatten kan jag rekommendera http://wisemanswisdoms.blogspot.com/search/label/Ledningssystem.

Bristerna i luftförsvarets förmåga att över hela riket ha ett godtagbart antal interoperabla data-, radio- och igenkänningsutrustningar har FM till Försvarsdepartement och Försvarsutskott deklarerat skall vara lösta till 4:e kvartalet 2013. Med interoperabel avses tekniklösningar som kan kommunicera sömlöst med andra länders motsvarande utrustningar.

I tidigare delar har jag avhandlat bristerna i systemsamordning och datalänksförmåga samt avsaknaden av:
- krypterat och störskyddat radiosystem
- radaridentifieringssystem anslutet till stridsledningscentralerna
- interoperabelt högre taktiskt ledningssystem för luftförsvaret.

I detta sista inlägg tar jag upp problemen runt informationssäkerhet, krypto och sekretess samt konsekvenserna av den pågående utvecklingen av gemensam lägesinformation (GLI/NOC).


Sekretess, informationsklassning och krypton

Denna del av inlägget har jag själv valt att exkludera efter mailväxling med Försvarsmakten, i samband med diskussion om publicering på en av myndighetens bloggsidor, eftersom det berör operativa begränsningar och förhållanden till andra nationer. Min uppfattning kvarstår dock att ett av de stora problemen framöver gällande begränsningar i operativa förmågor i mångt och mycket handlar om frågor rörande sekretess, informationsklassning och krypton.

Nedan ett axplock av kommentarer från Försvarsmakten företrädd av informationsdirektör Erik Lagersten:

”Vissa områden kräver dock en fin balansgång mellan det explicita och det outtalade för att inte skada mer än det gör nytta. Även om saker inte är sekretesskyddade i formell mening kan sammanhang, detaljeringsgrad eller mängden information ändå vara menligt. I riktlinjerna för våra egna sociala medier uttrycks det som informationskrav där det enbart är den ansvarige utgivaren, som för andra debattforum, som måste avgöra vad som går respektive inte går. För Försvarsmakten gäller särskild omsorg om vår operativa förmåga eller hur den uttrycks. Det innebär tex att händelser i Afghanistan inte kan beskrivas på ett sätt som röjer operationell sekretess även om det i lagens mening inte skadar rikets säkerhet.


Jag är övertygad om att de saker du vill få fram går att uttrycka på ett sätt som som inte i detalj redovisar operativa brister tex relationer till andra länder. ”Gemensam lägesinformation och ledning av ledningssystem

I ett av FM inriktnings- och målsättningsdokument* redovisas att en funktion ska skapas i tidsperioden fram till 2014 för gemensam lägesinformation (GLI) samt en funktion för ledning av ledningssystemens tekniska drift (Network Operating Center, NOC). Dessa ska vara fullt utbyggda 2017. Det finns all anledning fråga sig om organisation, målsättningar, krav och ekonomi är så väl utredda att de nödvändiga politiska besluten kan tas för att förverkliga dessa ambitioner.

Försvarsmaktens ekonomi är redan idag besvärande och regeringen har dessutom föreslagit att medel ska omfördelas från materielprojekt till förbandsverksamhet. Det ekonomiska övertryck som redan idag har drabbat FM materielplan riskerar således att öka när GLI/NOC ska etableras. Om detta fortsätter utan en föregående noggrann effekt-/kostnadsanalys, är risken stor att medel saknas för drift och utveckling av idag befintliga och vitala ledningssystem bortom 2017. Detta påverkar inte bara luftstridskrafterna utan även marinen och armén.

Det finns m.a.o. all anledning att återigen nogsamt granska FM ambitioner och ekonomi för fortsatta utveckling av nätverksbaserat försvar (NBF) samt deltagande i NATO motsvarande arbete med NBF-lösningar (Network Enabled Capabilities, NEC). Politiska beslut till trots är det uppenbart att FM vidmakthåller en utvecklingslinje som har dömts av som operativt suboptimerad, tekniskt osäker och kostnadsdrivande.


Slutsats

Försvarsmaktens underlag till regeringen inför regleringsbrev och försvarspropositioner måste kvalitetssäkras. Dagens uppenbara brister i planering och systemsamordning riskerar att få regering och riksdag att fatta beslut som inte gagnar försvarets långsiktiga utveckling.

Våra parlamentariskt valda företrädare måste vara dem som avgör vilken inriktning Försvarsmakten till ”syvende og sidst" skall ha. Ingen annan.


Vänligen
Peter Neppelberg


*FM Remiss SYSTEMPLAN Ledning

10 kommentarer:

Anonym sa...
7 november 2011 kl. 08:30  

Neppelberg, Din slutsats kräver inga små insatser från Försvarsmaktsledningen. "Försvarsmaktens underlag till regeringen inför regleringsbrev och försvarspropositioner måste kvalitetssäkras." Antingen är det en medveten förmörkning av försvarsmakten och undanhållen sanning som läggs fram eller ren inkompetens. Jag säger inte att FML är inkompetent men att man inte är på rätt plats bara. Man klarar inte av att manangera sitt företag mot sina uppdragsgivare alla gånger helt enkelt. Självklart ska de inriktningar och planer som tas fram kvalitetssäkras mot de långsiktiga kraven som samhället har mot Försvarsmakten, och det är möjligt att det görs men för dåligt och kanske av fel människor. Verkligheten visar att framförallt mtrl. system inte taktar med de förhållanden som idag och inom rimlig framtid råder. Självklart förändras omvärlden hela tiden (men inte FM´s budget) men det kan man inte hålla som ursäkt. Ett modernt företag som inte hänger med på de ändrade omvärldsförhållandena faller i vissa fall på mindre en ett halvår! Företagsstyrelser och fotbollsklubbar visar inga benådningstendenser om man inte levererar mot uppsatta mål.
/Tester.

jan-olov sa...
7 november 2011 kl. 08:49  

Tycks åtminstone finnas en plan att täppa glappet där.
Men hur är det med antalet piloter?
Klargöringspersonal?
Spridda flygplansplatser/krigsflygbaser?
Luftankningsförmåga
Antal jakrobotar ?
Attackvapen?
Spaningskapslar?
Luftvärn?

Frågan är om inte ovanstående brister är värre ?
Koncentrationen av flygstridskrafter till två punkter med stora risker att bli helt utslaget vid väpnad konflikt är uppenbar?

När lämnar vi Pearl Harbour och Sitting duck konceptet och plockar fram tillämpliga delar av Anbas 88 rörlig klargöring och återtar ett antal BAS90 krigbaser igen?

Så länge vi har fokus på utlandet ,en blick på flyggbloggen säger allt Anders Silwer,precis så länge blir lite det lite gjort hemma.

Nu stannar vi hemma och konsoliderar oss och övar luftförsvar mm i Sverige.

Ett land som prioriterar andra länder först har mist sin etiska och moraliska kompass och ansvar inför sina egna medborgare.

Dålig värdegrund tycker jag.

Kn Jan-Olov Holm

Anonym sa...
7 november 2011 kl. 13:05  

Jag har tidigare hört elaka skämt på temat "tidigare hemligstämplade vi våra förmågor, nu gör vi det med våra oförmågor".

Men Lagersten har nu svart på vitt drivit igenom de i Neppelbergs text.

Anonym sa...
7 november 2011 kl. 15:06  

> Men hur är det med antalet piloter?

Äh, låt de gå till den civila marknaden så utbildar vi nya. 40 miljoner stycket är väl ingenting! I alla fall ingenting som de som beslutar behöver betala.

Anonym sa...
7 november 2011 kl. 15:33  

@ Kn Holm med flera... (igen)

"Ett land som prioriterar andra länder först har mist sin etiska och moraliska kompass och ansvar inför sina egna medborgare."

Nu är ju inte beslutsfattarnas mening och uppfattning om dagens utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik att den handlar om att hjälpa andra istället för det egna landet. Det är, enligt dem, ett nytt sätt att lösa behovet av att försvara Sverige och svenska intressen. Målet är fortfarande nationellt försvar, medlen är nya och innebär en annan syn på, och användning av, våra stridskrafter.

Att du uttrycker dig så, ger tyvärr signalen att du inte alls har förstått dagens förda säkerhets- och försvarspolitik.

Att "förstå" behöver inte betyda att man måste "hålla med"!

Stridskrafternas enda syfte är att utgöra politikens medel. Om politiken är igelkottsförsvar längs gränserna och uthållig försvarstrid över ytan, så blir dina kommentarer och förslag väldigt relevanta. MEN, detta är ju inte politiken, och så länge detta är fallet så är dina kommentarer relativt meningslösa om du inte i samma mening förtydligar att dina synpunkter utgår från att politiken också ska ändras (igen).

Om du inte visar att du förstår att politiken en gång har ändrats från territorialförsvar till dagens politik, så kan du alltför lätt bli avfärdad. "Äsch, han har ju inte ens förstått att vi har en ny säkerhetspolitik och doktrin. Det där var ju relevant under förra seklet. Vilken stofil!"

Jag tror inte att du är en stofil, utan du köper faktiskt inte dagens politik och vill förändra den tillbaka till att vi ska kunna försvara vårt territorium med egen militär makt. Det går dock inte avgöra av dina inlägg att så är fallet. Kan lika gärna tolkas som "stofil-tugg" av den som vill tolka det så, dvs. den som antagligen borde lyssna på dig.

Du kommunicerar antagligen oftast med syftet att mottagaren ska ta emot och förstå ditt budskap. Det är dock hur mottagaren uppfattar budskapet som bestämmer om kommunikationen har varit framgångsrik, inte vad du uppfattar att du har sagt. Alltså måste man alltid ha en viss förståelse för mottagarna och deras perspektiv. Hur kommer de att tolka mitt budskap?

Om syftet med kommunikationen är att söka bekräftelse hos likasinnade, så är det förstås enklare. Alla vi som redan är frälsta har inga problem att förstå dina budskap, men är det oss du vill frälsa?

Magnus Redin sa...
7 november 2011 kl. 18:48  

Anonym 15:33, att följa de politiska besluten är viktigt och det är riktigt att även trender kan betyda väldigt mycket.

Det som har gett mig oro är inte ambitionen att försvara Sverige på långt avstånd från territoriet i samarbete med andra demokratiska stater. Det är en bra ambition.

Trenden att gå med i Nato är bra även om min beundran för USA har falnat, framförallt tog jag illa vid mig av användning av tortyr under kriget mot terrorismen. Det är tråkigt att de är på dekis ekonomiskt och moraliskt men än så länge är de en övervägande positiv kraft och de kan nog få ordning på sig.

Det jag finner eländigt är att beslutet att försvara Sverige genom internationella insatser inte har fyllt med mera innehåll, övriga uppgifter prioriterats bort och institutioner förvandlats till tanklös gegga. Eller ännu värre, en rimliga logisk tolkningen som undviker konspirationsteorier är att försvaret vart en sysselsättningsmaskin för anställda och leverantörer vilket skulle kunna förklara projekt som forcerad rivning av fasta anläggningar, NBF och investeringar som inte är tänkta att fungera under krig.

Jag har sedan länge haft den lite nojiga övertygelsen att världen till sin natur inte är stabil och att saker inte ordnar sig av sig själva genom vare sig guds, marknadens eller stora ledares försyn utan att den stabilitet som finns kommer sig av tänkande och arbete. Försvaret är en institution som producerar stabilitet och är den yttersta grunden för att vi har en stat och kan styra våra egna öden genom demokrati så det är oroande när det blir gegga av det.

Självklart fungerar det inte att enbart ordna säkerhet genom insatser i långtbortistan. Det är lika konstigt som att ha en polis som enbart kan hantera internationell brottslighet. Det måste finnas en lokal självförsvarsförmåga. Skall vi samarbeta med andra måste det finnas en förmåga att både ge stöd och ta emot stöd. Skall vi ha ett försvar måste det finnas en personalförsörjning, en materielförsörjning, underhåll och lagring och kunskapsutveckling. Att stöpa om institutionerna som levererade detta från kalla krigets försvar som var helt inriktat på att möta Sovjet och kunde ordna alla andra uppgifter med vänsterhanden kunde ha gjorts bättre...

Påpekar man detta och som Jan-Olov dessutom kommer med insatta försvarsnördskommentarer är det lätt att uppfattas som ett föråldrat eko från kalla kriget. Det är inte så konstigt då en del av det som vi hade under kalla kriget behöver byggas upp igen. Givetvis behöver vi göra det på ett bättre sätt som är anpassat till internationella insatser, allra minst nordiskt samarbete och helst natomedlemskap, en ny strategisk och ekonomisk situation och teknikutvecklingen.

Det vi har att hantera är den globala risken för fallerade stater, försvagade allierade, försvagat EU, och desperata diktaturer inklusive ett desperat Ryssland. Denna negativa utveckling drivs på av den pågående finanskrisen, peak oil och andra resursbrister, klimatförändringen och demografi. De nationer och regioner som lyckas hålla sig stabila kan arbeta sig ur problemen med teknikutveckling, investeringar, vaneförändringar och kulturförändringar och för övriga kan det gå hur dåligt som helst...

jan-olov sa...
7 november 2011 kl. 19:15  

@anonym 15:33

Gästinlägget handlar om förmågeglappet i luftförsvaret och mina frågor gäller också förmågeglapp i luftförsvaret.

Din kommentar resonerar kring om jag har ett förmågeglapp och förstå syftet och bevekelsegrunden för den nya inriktningen.

Svaret är nej. Jag ifrågasätter de nya medlen att nå målen och anser inte att de gynnar svenska säkerhetsintressen.

Jag vill förändra Svensk försvarspolitik och använda medlen här i Sverige som ett kombinerat skalförsvar och ett uthålligt territoriellt försvar.Jag vill att vi skall kunna försvara landet med egna militära medel liknande Finland.

I grund och botten beror det på att jag ser Ryssland som ett potentiellt större hot än tex Afghanistan,pirater i Adenviken mot vårt territorium och intressen.

Det beror bla på den inhämtning jag gör.

Denna blogg läses av försvarsmaktsledning , politiska beslutsfattare,massmedia,myndighetspersoner inom och utom försvarsmakten De är dom jag vill nå bla via denna kanal. Jag får en del feedback därifrån och jag uppfattar att de tar emot budskapet.

Jag har på armebloggen utvecklat och beskrivet hur försvaret bör byggas upp,dimensioneras och finansieras.

http://blogg.forsvarsmakten.se/armebloggen/2011/10/14/nationellt-forsvar-talamodet-ar-slut-pa-powerpoint-experiment-och-excel-kalkyler/

Slutligen jag diskuterar gärna med dig fortsättningvis men på lika villkor och INTE anonymt.
Du når mig på janolov.holm@gmail.com

Kn Jan-olov Holm

Anonym sa...
8 november 2011 kl. 17:03  

Granskar man de konflikter som världen sett sedan WP och Sovjetunionens fall så blir det svårt att finna någon konflikt där inte ena parten som absolut första steg försäkrat sig om luftherravälde(eller upprättat en No-Fly-Zone). Orsaken är naturligtvis att ett land, som inte förmår bestrida angriparen luftherravälde är dömt att förlora kriget inom någon vecka eller som mest någon månad.
I Libyen gavs uppgiften till marinstridskrafter med kryssningsmissiler, stealthbombare och till attackflyg huvudsakligen beväpnade med långräckviddiga markmålsrobotar som Storm Shadow.

Jag vill härmed påstå att flygstridskrafter (jag skriver avsiktligt inte luftförsvar) som är nyckeln till den fortsatta krigföringen, med solidariska grannar tillskyndande eller NATO eller what have you.

Neppelberg har varit ståndaktig mot dem, som helst mörkat om eländet med ledningssystem etc vilket får mig att högakta honom. Jan-Olov Holm skall dock ges den uppmärksamhet han är värd när han skriver "Men hur är det med antalet piloter?
Klargöringspersonal?
Spridda flygplansplatser/krigsflygbaser?
Luftankningsförmåga
Antal jakrobotar ?
Attackvapen?
Spaningskapslar?
Luftvärn?"
Kostar multum kan man invända men om inte flygstridskrafterna prioriteras högre i Försvarsmakten och bland försvarspolitikerna. Det mest prioriterade av det Jan_Olov nämner anser jag vara en långräckviddig markmålsrobot. Dagens attackbeväpning fungerar nämligen bara när man opererar under eget luftherravälde.

Till sist några ord fritt efter Wihelm Agrell: Internationella insatser är viktiga, men vi måste vara ärliga med våra motiv till insatsen. Att vi är med är en politisk markering, men den kan givetvis vara till nytta. Vi måste vara försiktiga med att låta denna förmåga styra, då det riskerar att anpassa Försvarsmakten till lokala konflikter som inte är representativa för framtida krig.

Gustav Åke sa...
8 november 2011 kl. 21:52  

Med anledning av SVD:s artikel idag får man anta att det finns en hel del glapp inom luftförsvaret.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/kallades-bog-under-gisslanovning_6616066.svd

Anonym sa...
11 november 2011 kl. 15:45  

@ Kn Holm

Jag ber om ursäkt för att jag har ifrågasatt dig. Noterar det starka stödet för din sak på flera platser i bloggosfären som betyder att jag har fel och du har rätt.

Jag beklagar också att jag har introducerat ett ämne som är "off-topic" i kommentarerna. Ytterligare ett bevis på att du är en bättre människa och att mina åsikter av ringa värde.

Eftersom jag dessutom varken har engagemanget eller modet att framträda med eget namn, så ber jag om ursäkt att jag stört er professionella försvarsdebattörer med irrelevant svammel. Av den anledningen måste jag tyvärr också avböja ditt erbjudande om fortsatt dialog och diskussion.

Förlåt, jag ger mig såklart! Du vinner.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade