Försvarsministern duckar

Försvarsminister Sten Tolgfors publicerar ikväll ett blogginlägg med anledning av den kritik Claes Arvidsson framför på SvD:s ledarsida. I sig inget ovanligt, men det kan ändå vara på sin plats att uppmärksamma en del aspekter i blogginlägget.


Arvidssons ledare handlar huvudsakligen om bristen på en luftförsvarsutredning innan Riksdagen nu snart ska fatta beslut om svenskt stridsflygs framtid. Som bakgrund till artikeln tar Arvidsson upp en rad problem i Försvarsmakten, bl a avseende ekonomi och rekrytering.

Det intressanta i det här fallet är att försvarsministern helt undviker att ta upp frågan om en luftförsvarsutredning som torde vara kärnan i det hela. Riksdagen ska inom kort fatta ett beslut som avgör de svenska luftstridskrafternas förutsättningar för de kommande 40 åren, ett beslut som kommer att beröra åtskilliga tiotals miljarder kr i investeringar. Oppositionen och en rad borgerliga partier har tidigare pekat på vikten av att detta föregås av en ny luftförsvarsutredning motsvarande den senaste 1967, vilket mötts av kalla handen från moderat håll (om detta handlade förrförra inlägget på WW så den som missat det och är intresserad av flera aspekter på detta gör gott i att läsa det). Försvarsministern som tidigare starkt kritiserat denna strävan, nämner nu inte alls utredningen eller stridsflygbeslutet i sitt blogginlägg, vilket får anses som anmärkningsvärt då han tidigare visat en mycket hög profil i frågan. Är detta en följd av de pågående förhandlingarna?

Nedslaget blir istället på Arvidsson åsikt att rekryteringen inte fungerar som den ska och följden blir en utläggning om hur väl allting fungerar och att insatsorganisationen är helt på spåret avseende rekrytering och måluppfyllnad med ett konstaterande att med det gamla systemet hade Sverige först 2011 haft organisationen fullt gripbar vid en mobilisering 2008 (Georgien). Tyvärr är situationen inte mycket annorlunda nu. Till dess organisationen personaluppfyllts 2019 (i bästa fall) och till dess materieluppfyllnad nås (datumet försvinner allt längre in i framtiden) är situationen inte ett dugg bättre än 2008. Huvuddelen av markstridsförbanden kommer nämligen inte att nå personaluppfyllnad förrän efter 2014, under förutsättning att rekryteringen löper planenligt. Förbanden är till dess på pappret bemannade av värnpliktiga, som därtill är de som utbildats med sämst kvalitet då de grundutbildades under 00-talet och som aldrig kommer att repetitionsövas till följd av det nya personalförsörjningssystemet och att regeringen lagt värnplikten på is.


Tyvärr tillstöter ständigt en rad ekonomiska problem där ÖB nu gång efter annan det senaste året varnat för att ekonomin inte håller bortom 2014 med anledning av materielanskaffningsbehoven och kostnaderna för det nya personalförsörjningssystemet. Redan i år har detta fått en rad konsekvenser där ett antal större övningar fått ställa in eller skjutas på framtiden. Trots detta rapporterar Försvarsmakten en "ekonomi i balans". Fortfarande har dock försvarsministern inte kommit med något liknande inlägg, vilket skulle kunna tyda på ett visst situationsmedvetande. Däremot betonar försvarsministern att en ny organisation nu byggs med "övade soldater och modern materiel som sammantaget ger kvalificerade förband. KFÖ-er genomförs nu över landet och ÖBs inriktning är att öva på högre nivåer".

Här tål att påpekas att det är övade förband och övad ledning som ger resultatet – inte som nu övade soldater i mindre enheter. Värt att påpeka är också att ÖBs inriktning fortfarande måste rätta sig efter den ekonomiska verkligheten som råder och som vi redan i år såg krävde ekonomin att övningar ställdes in och sköts på framtiden enligt delårsrapport 3 för Försvarsmakten. Situationen blir ytterst allvarlig när övningar år efter år inte kan genomföras och i ett inlägg på utmärkta Armébloggen härom veckan beskrevs några av konsekvenserna så här:

"Hur denna kompetens utvecklas är en utmaning. Vi upplever att den svenska officerens kunskaper och färdigheter att kunna hantera olika taktiska problem är under tillbakagång. Denna kompetens är inte längre en gemensam egenskap för en officerskår. Vi har idag endast enskilda officerare som uppvisar stor erfarenhet och förmåga att förstå olika taktiska utmaningar, såväl teoretisk som praktisk.


Lärarkadern på FHS och vid FM skolor har lagt ner kraft på att minst vidmakthålla förmågan att utbilda inom taktikens olika delmoment. Men det som var naturligt förr är en utmaning idag och då främst erfarenheten och kunskapen att förstå olika förbands möjligheter och begränsningar. Erfarenheten att öva, leda och verka i större förband har nedgått och de som ska utbildas har av naturliga skäl inte kunnat tillägna sig en relevant kompetens"


Johan Tunberger beskriver fenomenet med ständigt framflyttade mål inom försvarsorganisationen och försvarsförmågan mycket bra i sin artikel "Flykten Framåt" i Kungliga Krigsvetenskapsakademins gula tidskrift nr 3/11. Man kan bara nicka igenkännande. I Regeringens proposition Ett användbart försvar från 2009 som ligger till grund för dagens försvarsorganisation talas om att huvuddelen av alla förband ska kunna mobiliseras inom några dagar och att inget förband ska ha en mobiliseringstid överstigande en vecka.

Till den nivån är det en bra bit kvar. Oviljan från Regeringen att redan idag adressera problemen förvärrar dem ytterligare.


Uppdatering 28 nov 08.30: "Teaterdirektören" påminner förtjänstfullt i kommentarerna till detta inlägg om regeringens regleringsbrev till Försvarsmakten för 2010:

"Senast vid utgången av 2014 ska vid beslut om höjd beredskap huvuddelen av insatsorganisationen vara tillgänglig inom några dagar."

"Samtliga förband ska över tiden vara kompletta i fråga om materiel och utbildad personal samt vara välövade”
"Senast vid utgången av 2014 ska huvuddelen av förbanden i insatsorganisationen 2014 vara bemannade med rekryterad personal."

I årets regleringsbrev påminner regeringen om målsättningarna i föregående års regleringsbrev:

"Försvarsmakten ska fortsätta utvecklingen av insatsorganisationens förband i enlighet med de inriktningar som framgår av regeringens beslut;


- den 14 januari 2010 om insatsorganisationen 2014 m.m. (Fö2009/1354/MIL)."


Teaterdirektören tar i sin läsvärda kommentar även upp den normglidning som skett avseende krigsförbandsövning, där en sådan nu kan innebära grundläggande vapenhantering under en helg. Normglidning, var ordet...


Uppdatering 30 nov 07.30: Claes Arvidsson skriver i SvD om svaret på försvarsministerns blogg.

26 kommentarer:

H sa...
27 november 2011 22:52  

Att FM's ekonomi är i balans är definitivt inte sant. Nyligen blev det känt att alla förband har fårr verksamhetsbudgeten krymt med 9% 2012! Dock bedömer ett antal förband att inte detta får så stora konsekvenser på grund av att så mycket kraft går åt till IBSS(vakttjänst).

Vi har inte nog pengar att anställa så många soldater förbanden vill för att lösa ålagda uppgifter. På det kommer en reduktion med 9%, men det gör inte så mycket för vi har så få soldater så vi kan inte lösa huvudtjänsten ändå. Hallelujah!

Men visst, det är sant att rekryteringen av GSS/K har gått i stort enligt plan. Dock är inte denna plan "i synk" med verkligheten med tanke på tiden vakttjänsten tar.

/H

Anonym sa...
27 november 2011 23:41  

Försvarsministern har nog rätt i att rekryteringen har börjat visa bättre siffror. Att sedan "avtalen" med GSS/T har formen av intresseunderskrift är ju en annan sak.... Men finare siffror har man lyckats skapa!

Wiseman sa...
28 november 2011 00:02  

113 Bom:

Personangrepp av det slag du gör i andra stycket av din kommentar tolereras inte och därför publiceras inte din kommentar.

Lew sa...
28 november 2011 00:19  

"I Regeringens proposition Ett användbart försvar från 2009 som ligger till grund för dagens försvarsorganisation talas om att huvuddelen av alla förband ska kunna mobiliseras inom några dagar och att inget förband ska ha en mobiliseringstid överstigande en vecka."

Märkligt nog tittade jag igenom IO14 och om jag inte var blind eller har blivit lurad verkade de flesta förband ha R30-R180...

Anonym sa...
28 november 2011 02:19  

@ Lew med flera.

Dessutom står det i ordern till FM.
Regeringsbeslut nr 3

“Senast vid utgången av 2014 ska vid beslut om höjd beredskap huvuddelen av insatsorganisationen vara tillgänglig inom några dagar.”

“Samtliga förband ska över tiden vara kompletta i fråga om materiel och utbildad personal samt vara välövade”
“Senast vid utgången av 2014 ska huvuddelen av förbanden i insatsorganisationen2014 vara bemannade med rekryterad personal.”


Jag har med viss förvåning konstaterat att “krigsförbandsövning” numera kan innebära att man har en prövapå helg och lär sig ladda och patron
ur på AK5!
Antalet soldater som ingår i en nyspråksövning kan variera från ett tiotal upp till ett hundratal!
Vad kommer det att heta när vi övar våra krigsförband i en framtid?

"110 intresserade soldater deltog i krigsförbandsövningen som denna gång prioriterar repetition av grundläggande soldatfärdigheter, vilket för en del innebar omskolning till ett nytt vapen, AK5 C.”
(från den infokontrollerade hemsidan.)

Jag skulle väl inte kalla det för någon succe när man av 12 467 ansökningar inte kan fylla ett behov av 500. GMU 3-4.
GMU 2 hade 3068 sökande till 401 platser. 381 blev antagna.
GMU 1 hade 6600 till 817 platser. Efter avgångar finns numera under 680 st rekryter kvar i systemet.
(Siffrorna kommer från FM;s hemsida och bör därför helst kontrolleras)

Eller är det så att alla som någon gång genomfört GMU krigsplaceras?

“Efter GMU blir du krigsplacerad
Personalförsörjningssystemet som infördes den 1 juli 2010 innebär att du blir krigsplacerad när du har genomfört Försvarsmaktens grundläggande militära utbildning (GMU) och när du har tjänstgjort i Försvarsmakten.”
(Rekryteringsmyndighetens hemsida)

Någonstans i mitt inre gnager en känsla av att försvarsministern inte riktigt håller med mig. Han anser nog att mina synpunkter och de andras siffror är helt fel !!
Tyvärr är det inte långt kvar innan vi får svaren!

Vi här på teatern är fullt upptagna av planeringsarbeten inför vårens föreställningar.
Vi lägger in tunga och dyra uppsättningar för att ha något att ta av när besparingskraven kommer.
Vi prövar även att försöka nyanställa utifall det blir personalminskningar.

Teaterdirektören.

Besviken reservofficer, fd moderat sa...
28 november 2011 10:15  

Bäste herr Teaterdirektör,

med anledning av Er utmärkta kommentar ber jag ödmjukast att få citera advokaten och riksdagsledamoten Allan Widman. Detta är hans beskrivning av en nutida "KFÖ":

"Som sagt fanns det för mig en KFÖ inplanerad i Boden. Denna avhölls förra veckan mellan tisdag och torsdag. Bara någon timme efter att personlig utrustning avhämtats stod undertecknad jämte 38 andra reservofficerare på skjutvallen iförda stridsväst, kroppsskydd och M 90. Målet var kompetensprov med AK 5 C, vilket påbörjades mer eller mindre omedelbart.

Kvällstjänsten ägnades åt utbildning i användning av torniquet. Först torrt och sedan under spelade stridsfall med full utrustning och lösplugg. Nästa dag vidtog skarpskjutning på nytt innan vi så småningom avrustade."

Hmmmm.... Detta låter inte riktigt som de krigsförbandsövningar som avhölls tidigare. Men vad vet jag? Förmodligen är det jag som inte förstår dessa moderna tider. Varför skulle KFÖ innebära att man övar ett krigsförband i dess krigsuppgifter? Omodernt.

Anonym sa...
28 november 2011 10:26  

Jag är fortsatt ambivalent avseende en luftförsvarsutredning beaktande tidsförhållanden och att Försvarsmakten kan hamna i en (av FMV orkestrerad) "de facto" situation med utebliven handlingsfrihet kring ambitionen avseende stridsflyg.

Man måste ställa sig frågan var FMV ledning har sina lojaliteter. Vad som i dagsläget med allt ökad tydlighet framgår är att FMV ledning vill lägga åtskilliga tusentals miljoner kronor på att trimma RM 12 ytterligare utan att det ger en ökad operativ relevans. Dessutom måste rimligheten i att trimma en redan trimmad motor ifrågasättas. Volvo flygmotor försökte sig på att trimma RM 8B till JA 37 Viggen. Erfarenheterna från detta avskräcker då RM 8B fick stort felutfall med flera haverier som följd. Slutresultatet blev en i flera stycken svagare motor då ett mekaniskt dragkraftstopp istället minskade effekten med ca 10%.

Varför FMV ledning tror sig ha en större kunskap kring flygplanutveckling än sin egen personal är ytterligare ett mysterium.

Omsättningstakten av personal vid det anskaffningskontor som ansvarar för JAS 39 Gripen är fortsatt hög och till slut har man kanske lyckats rekrytera personal med, för FMV ledning, "rätt" integritet i frågan.

Försvarsmakten är bunden till FMV avseende materielanskaffning både vad gäller att få fram beslutsunderlag i tidiga faser likväl som slutliga leveranser av materiel.

De underlag Försvarsmakten får för sitt eget ställningstagande har stora brister framförallt i skillnaden mellan vad FMV ledning väljer att delge som sin uppfattning jämfört med de underlag som bereds i gemensamma arbetsgrupper.

En utomstående och oberoende granskning vore önskvärd innan stora misstag blir ett faktum. Tiden är nu knapp och ÖB skall inom några månader ta ställning i en fråga som kommer påverka Försvarsmakten minst 40 år framåt i tiden.

ÖB beslutsunderlag från FMV har knappast förbättrats det senaste året; snarare har förvirringen ökat.

/bakom spaken i 30 år

Anonym sa...
28 november 2011 10:50  

Gustav Wasa sa...

När insatsorganisationen/krigsförbandet utbildar, så heter det numera regelmässigt krigsförbandsövning (KFÖ). Kanske hade det varit bättre att kalla det för KFÖ-Ny?

Det finns de närmaste åren i storleksordningen enstaka dagar till förfogande för KFÖ-Ny, så behovet av att radikalt modernisera det tidsödande sätt på vilket det förrådsställda invasionsförsvaret slösade med sina krigsplacerades tid är stort.

- Vad är meningen med att som fordom stå och hänga vid något vägskäl mitt ute i tassemarken och äta kall mat ur guldburk, när man istället kan lära sig handhavande av automatkarbin under optimala förhållanden inne på regementet och äta professionellt tillagad varm och näringsrik mat?

Självklart kan inte insatsorganisationen inkalla den värnpliktiga personal, som är krigsplacerad i respektive förband i IO14 till KFÖ-Ny. Å andra sidan har denna personal genomgått elva (11) månaders GU till skillnad från dagens anorektiska GMU om tre (3) månader.

Om värnplikten nu var så bra, så är säkert också värnpliktiga tillräckligt goda för att kunna stå kvar i insatsorganisationen IO14 utan ytterligare fördyrande tillägggsutbildning och övning minst till 2019.

Commander sa...
28 november 2011 10:55  

Skrev om detta för snart ett år sedan, när Försvarsministern hävdade att ekonomin var i balans. Tillåter mig att citera mig själv:

"Ministern hävdar, grundat på bedömningen att ekonomin 2010 har varit i god balans, att "uppgift möter [...] utgift tämligen väl". Helt fel. Att ekonomin är i relativt god balans är inte ett tecken på att uppgift möter utgift utan ett tecken på att Försvarsmakten har löst sin "huvuduppgift" - att hålla budgeten!"

/ Commander

http://commanderslog.blogspot.com/2011/01/halvt-ratt-och-helt-fel.html

Nöjd reservofficer, nybliven moderat sa...
28 november 2011 11:30  

@Gustav Wasa

Frågan är om inte personalen i det nya försvaret är så överlägset bra att de inte ens behöver gå igenom GMU. Om de inte har gått GMU så behöver de heller inte övas i KFÖ-Ny.

Jävlar, vad det kan sparas. Vi kommer inte ens att behöva kaserner.

(En fråga; om vi nu ska kalla KFÖ för KFÖ-Ny vad ska vi då kalla en riktig KFÖ? KFÖ-omodern? KFÖ-förlegad?)

Anonym sa...
28 november 2011 12:14  

Replik Gustav Wasa kl1050; Ditt inlägg andas nästan rosaskimrande naivitet. Naivitet gränsande till dumhet. Naiv dumhet kanske parad med makt och VIPS! har vi bland det farligaste som finns-korkade beslutshierarkier.

Det du beskriver angående värnpliktssystemets KFÖ-strukturer är i GRUNDEN fel. KFÖ-systemet i Sveriges Totalförsvar byggde på återkommande repetitionsövningar vart 4:e år. Utan dessa repetitionsövningar-ingen effekt.

Det du hävdar angående att citat""så är säkert också värnpliktiga tillräckligt goda för att kunna stå kvar i insatsorganisationen IO14 utan ytterligare fördyrande tillägggsutbildning och övning minst till 2019.""slut citat är en direkt okunnig slutsats.

Slutsatsen är kanske hämtad från erfarenheter av ffa Arméns totala våldförande på värnpliktsystemet under 1990-talet. I arméns spariver-och ändå behålla förband-för överstars karriärer-blev värnpliktssystemet otroligt eftersatt. Där kanske det var sådana händelser som Gustav Wasa beskriver-från vägskälet-som nu totalt ödelägger den svenska försvarsförmågan.

Tack kära armékarriärister!!

CS sa...
28 november 2011 17:23  

Det nämns ofta att våra förband är uppfyllda med värnpliktiga som successivt skall ersättas av anställda. Stämmer verkligen detta? Mig veterligen gjordes det inga krigsplaceringar de sista åren och dessutom så har jag ingen som helst aning om vilka som i så fall ingår i mitt förband. När det nyanställs vidtas, mig veterligen, inga särskilda åtgärder som innebär att den värnpliktige, som i så fall existerar någonstans i periferin, avpolletteras. Jag misstänker att detta är en bluff.

Oavsett, om det nu finns värnpliktig personal i förbanden, så pratar vi om mycket lång tid innan förbanden når PersQ 5. Sex månader skulle inte räcka långt och så länge det fortsätter att saknas fordon och materiel så är det omöjligt att nå den kvalitén.

Anonym sa...
28 november 2011 17:26  

Gustav Wasa sa...

Inte nog med att det skulle vara KFÖ var fjärde år. Däremellan var det särskild övning befäl (SÖB) för åtminstone alla krigsplacerade yrkes- och reservofficerare, mobiliseringsövningar vid mobplats och fältövningar i fält inte nödvändigtvis med ARA-standard.

Anonym sa...
28 november 2011 19:29  

Bakom spaken i 30 år
Bra fråga, det skulle vara intressant att se skillnaderna mellan underlagen som FMV ledning lämnar som myndighetens uppfattning och vad underliggande utredningar kommit fram till.

Spontant kan man ju tycka att trimmad tolva är så korkat man kan göra det, massor med risk utan speciellt mycket ökad förmåga och alla återverkningar på övriga system vad gäller kraft och kyla, dessutom verkar ju argumentet om "svensk" snart falla då Volvo Aero verkar vara till salu och det lär ju knappast bli en svensk köpare...

Anonym sa...
28 november 2011 19:43  

@CS
På vissa förband (mitt tex) är värnpliktig personal krigsplacerad. Det borde vara det samma för ditt.

Själva befattningen kanske inte matchar deras kompetens men det är numerären som anses vara viktig och därför har man hällt i personalen.

Anonym sa...
28 november 2011 20:41  

Gustav Wasa sa...

Lite intressant är det om den krigsplacerade personalen i dagens insatsorganisation (IO14) själva vet om att de är krigsplacerade? Till exempel genom att de tillsänts och utkvitterat en krigsplaceringsorder.

Utan en sådan krigsplaceringsorder i handen på den krigsplacerade kan förbandet knappaste ens kallas för "pappersförband".

Därtill är det intressant om det vid krigsplaceringen av gamla värnpliktiga gjorts en slagning i polisens belastningsregister. Det är ändå ytterst personer som ska utrustas med skarpladdade vapen.

Anonym sa...
28 november 2011 20:46  

Uttagningskrav på soldater? Vad gäller idag i den Tolgforsesiska operettkrigsmakten?

Förr, i det svenska totalförsvaret, där det militära försvaret bestod av GRÄDDAN av svensk ungdom hade Värnpliktsverket, Pliktverket och Totalförsvarets rekryteringsmyndighet-kärt barn har många namn-en nyckelroll att genom inskrivningsprövningen få rätt person till rätt befattning inom totalförsvaret.

Befattningskoder som GA900-skyttesoldat-matchades med de prövandes resultat, förbandens behov och en mängd andra parametrar.

Med värnpliktsverkets system för inskrivningsprövning blev det lämplig personal med t ex lämplig civil skolbakgrund eller lämplig fysisk förmåga placerade på för såväl individen som för Totalförsvaret lämpliga befattningar.

Hur fungerar detta idag i Tolgfors operettkrigsmakt? Handen på hjärtat ni som verkar ute i Försvarsmakten-hur går det idag till när de anställda soldaterna fördelas till olika befattningar? Finns inskrivningsprövningen kvar?

Används samma finmaskiga granskningsystem som under värnpliktens dagar eller kan vem som helst bli vad som helst-med enorma kostnader för kompletteringsutbildningar som följd?

Anonym sa...
28 november 2011 21:22  

Tolgfors-HUR många soldater, i färdiga förband, har Sverige gripbara HÄR och NU? Finns det 10 plutoner totalt i hela landet som är samutbildade, samtränade och någorlunda färdigutbildadse?

Finns det 10 plutoner i landet? 10 plutoner är ungefär 350 man-att jämföra med 850 000 man som Sverige kunde mobilisera inom Värnpliktsförsvaret.

Och snabbhet-numera kan förbanden visst fungera efter 90 dagar-förr kunde de fungera efter 24 timmar. Vad har blivit bättre i Tolgfors totala konkurskrigsmakt? Ingen fattar nåt och alla skyller snart på alla.....

Dessutom lämnar nu råttorna det sjunkande skeppet..... SL SAV ETC

Anonym sa...
28 november 2011 21:25  

Olika förband har olika krav och metoder för att pröva sökanden.
Vi har på mitt förband betydligt högre noggrannhet idag än vad vi kunde ha med värnpliktiga.

Anonym sa...
28 november 2011 21:52  

Replik Anonym kl 2125; Innebär det att det är "upp till regementet" att ställa antagningskrav vid rekrytering av soldater?

Det låter inte speciellt koncernmässigt tänkt. Är det så illa att det idag är det enskilda regementet, den enskilde krigsförbandschefen eller nån "vem som helst"-inom Försvarsmakten som anställer de blivande soldaterna?

Är det som skribent Anonym kl2125 skriver även inom andra verksamheter inom Försvarsmakten?

Den nöjdaste reservofficeren, sedan alltid övertygad moderat sa...
28 november 2011 22:35  

@Gustav Wasa 17:26

Glöm inte bort att i linje med KFÖ-Ny kan vi ha SÖB-Ny, dvs alla vid "krigsförbandet" tjänstgörande befäl träffas under två dagar för att ha HBTQ-utbildning och genustjänst.

Hur skulle det se ut om man inte HBTQ-utbildade befälen vid krigsförbanden? Det skulle ju ske ett stort antal kränkningar i så fall.

21:25 sa...
29 november 2011 07:04  

@21:25
TRM gör testerna för antagning till GMU. Till sin hjälp har de folk från FM.

Det är inte "illa" att det inte sker en central rekrytering av GSS eller för den delen övriga anställda utan att det sker lokalt på orgenheten (av krigsförbandschefen). Det är snarast att anse som en förutsättning för lyckad rekrytering.

Kravställan är enligt de krav som förbanden har och det finns ett antal verktyg/tester som används i FM som stöd för rekrytering. Beep-test, Multitest, Intervjuer, Fallenhetstester, några exempel på det.

Anonym sa...
29 november 2011 11:19  

Till er som funderar över vilka krav som ställs från förbanden på GSS m.fl. rekommenderar jag en stunds bergrundande av "lediga tjänster" på FM;s hemsida.
Att likna detta vid damernas fria åkning tycker jag är lite orättvist mot sportgrenen ifråga.
Här finns ingen samsyn eller samordning. Ibland kan man inte se några som helst spår av den nya personalförsörjningen i annonserna.
Vet man sedan att lönesättningen är på samma nivå kan man undra om kunskapen om den nya personalförsörjningen trängt ut till alla?
Sedan kan också fundera på varför man söker stabsarbetare till utlandstjänst? Någon brist på dessa kan det väl ändå inte vara. De har väl skrivit på samma papper som vi andra?

Teaterdirektören.

Anonym sa...
1 december 2011 07:28  

Okej...
Nu finns det något som heter Hemvärnet!
Jag är sen värnplikten utbildad vakt o eskort chef.
Jag kan absolut tänka mig att hoppa in på ett regemente o hjälpa till med bevakning mot viss ersättning o efter tjänst ha chans till o få vitsord.
Jag vet flera som kan tänka sig detta i HV.
HV behöver inte bara vara till för hemortens försvar utan kan även användas för understöd av FM
Använd människorna ni har till ert förfogande.
Det skadar aldrig att fråga!!!
Och att ge HV skarp tjänst är bra!
Öva i all sin ära men inget är bättre än skarpt!!!!!!!!
Gå ut med en förfrågan på HV-kompanierna med vilka som kan tänka sig hjälpa till med basskyddet.
Ni lär bli förvånade över hur många som sluter upp.
Ta sedan ut dom som är lämpliga.
Det finns en otrolig vilja inom HV att hjälpa FM.
Vi är inte här för o leka krigare!
Vi vill göra en insats o hjälpa FM på det sätt vi kan.
/Sergeanten

Wiseman sa...
1 december 2011 07:52  

Sergeanten:

Hemvärnet är sedan flera år överintecknat i bl a försvaret av baser. Ställer man frågor hur en viss uppgift egentligen ska kunna lösas efter nedskärningar, gjorda eller kommande, blir svaret Hemvärnet. Föga trovärdigt när man ser till omfattningen och det faktum att Hemvärnet också ska vara ca 25 000 pers.

Anonym sa...
1 december 2011 11:19  

@Sergeanten

Det du efterlyser förutsätter någon form av personalpolitik, lite mer strukturerad än "hoppsan".

Det var några år sedan det fanns. Det kräver att man vet vilken personal man har och vad de kan. Det fungerade lite grand förr, men ju mer man registrerar om sin personal och ju mer man specialiserar HR-tjänsten (t.ex. ett eget centrum) - ju mindre koll verkar man ha.

I stort gäller att redan tillgänglig personal är helt ointressant - de behandlas som något katten släpat in. Nyrekryteringar är däremot intressant.

Sammanfattningsvis - dagens personalpolitik grundar sig på förakt av de redan anställda.
Bara de som ännu inte skrivit på något kontrakt kan i bästa fall hanteras något snyggare. Dock i många fall inte då heller.

/Luttrad

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade