Ingen bör vara förvånad

Ekot och Expressen (även SvD, DN, Aftonbladet, GP, TV 4rapporterar nu om incidenterna på P 4, där bl a soldater vådaavfyrade ett granatgevär inne på logementet och vid en övning råkade beskjuta sina egna fordon. I en rapport som granskar incidenterna kommer utredarna fram att bakomliggande faktorer varit bl a chefers frånvaro i den skarpa verksamheten. Det och situationen med en rad stridsvana soldater på plutonerna, samtidigt som yngre befäl saknar samma erfarenhet, gör ledarskapet komplicerat.

Gång efter annan har officerare ute på förbanden varnat för att dessa konsekvenser skulle uppstå efter införandet av HR-transformationen och PRIO, när pluton- och kompanichefer blir än mer bundna till sina datorer där de ska administrera sin personal. PRIO får ofta klä skott för situationen, men arbetet i PRIO är egentligen bara en följd av HR-transformationen och bara inställlningen och målbilden från Försvarsmaktsledningen håll vid lanseringen av PRIO att "Försvarsmakten ska anpassas till PRIO, inte tvärtom", får många officerare att koka.

HR-transformationen som genomfördes för några år sedan innebar att en stor mängd administrativ personal rationaliserades bort av besparingsskäl och att personaltjänst- och lönefunktionerna på förbanden till stor del centraliserades till det nya Försvarsmaktens HR-Centrum i Stockholm. Ansvaret som legat hos administratörerna fördelades ut på det Försvarsmakten valt att kalla första linjens chefer och delar hos HRC. HRC ska alltid kunna utgöra stöd för personalen, varvid både chefer och personal ofta finner sig i telefonköer till HRC mellan 9 och 15, istället för att på en rast kunna lösa ärendet med någon som dessutom har personalkännedom. För många chefer har införandet av PRIO inneburit en starkt ökad arbetsbelastning och omfördelning av arbetstiden, där betydligt mindre tid tillbringas med det förband man har som uppgift att leda i strid. De som väljer att spendera mer tid mer förbandet, finner sig istället jobbandes obetald övertid för att på egen hand försaka laga organisationens ofullkomligheter.

P 4 är inte den enda platsen där man kunnat skönja liknande tendenser när chefsskiktet får allt mindre tid att tillbringa med sina arbetare. Till skillnad från många andra arbetsplatser har inte Försvarsmaktens chefer, officerarna, sin naturliga plats som administratörer av verksamheten utan deras uppgift som deras utbildning naturligtvis fokuserar på, är att på plats leda sitt förband i väpnad strid. Bakom datorskärmen på kontoret blir man varken bra på att fatta taktiskt korrekta beslut eller vinna truppens förtroende, vilket är en grundförutsättning för framgång i väpnad strid.

En stor fördel som anfördes för genomförandet av HR-transformationen var att "chefen" äntligen skulle få full kontroll över sin personal, där möjligheten att knutet till utvecklingsomdömet kunna sätta den anställdes lön och därmed premiera duktiga anställda. Denna möjlighet, förmodligen en av de viktigare för att visa uppskattning för ett bra jobb, stannade kvar på det lilla som är kvar av förbandens personalavdelningar, varvid lönesättningen är precis lika stel och svår som tidigare. HR-transformationen blev till slut endast ett sätt att överföra det administrativa arbetet på chefer som uttagits, utbildats och förväntas vara duktiga ledare och taktiker i väpnad strid. Resultatet har blivit att Försvarsmakten nu både är sämre på väpnad strid och på att administrera och till en kostnad som är minst densamma.


I slutet av oktober skrev tre officerare på P 4 ett intressant debattinlägg på Armébloggen om obalansen mellan de nya administrativa uppgifterna och möjligheten att delta i verkligheten.

Precis som tidigare spåtts på WW slår nu pendeln tillbaka mot den situation vi hade för flera decennier sedan, nämligen en lokal administratör på respektive kompani. Inom några år kommer någon att komma med idén att rationalisera denna verksamhet och slå ihop den till en lokal kameralenhet, varvid vi nästan är tillbaka till situationen hur det var innan PRIO.


Ledarskapet är nästa stora problem att tackla där yngre officerare i allt högre grad kommer att behöva hantera situationen med soldater med betydligt mer stridserfarenhet än vad de själva har. Situationen är inte helt ny för Försvarsmakten, men blir nu betydligt mer omfattande i och med införandet av ett yrkesförsvar. Det här är något som USA och Storbritannien upplevt under åtskilliga decennier och därför har stor erfarenhet av. Tyvärr har Försvarsmakten inte riktigt tagit till sig många av dessa erfarenheter och inte heller helt anpassat officersutbildningen för ändamålet.

De enda tillfällen soldaterna har att få förtroende för sina befäls förmåga att leda dem i väpnad strid innan det verkligen gäller, är i övningsterrängen. Kan den unge officeren där uppvisa förmågan att fatta korrekta beslut i pressade situationer, stärks officerens ställning. Har officeren inte möjlighet att öva med truppen eller rätt utbildning för fatta rätt beslut, kommer officerens befäl aldrig att accepteras och dennes ställning alltid att undermineras. Också av denna anledning är det av yttersta vikt att våra förband ges möjlighet att öva och i större enheter, vilket Försvarsmakten ekonomi tyvärr inte medgett de senare åren och mycket talar för att den inte gör heller under nästa år. Bloggen Cynismer hade ett mycket bra gästinlägg som tog upp problemen som kan uppstå med stridserfarna veteraner.


Ska vi nå framgång med att få en "insatsberedd" försvarsmakt med förmåga att framgångsrikt föra väpnad strid krävs det att man här och nu lättar den kontraproduktiva administrativa bördan från det Försvarsmakten kallar första linjens chefer och frigör medel för organisationen att övas i betydligt större omfattning.


40 kommentarer:

Anonym sa...
19 november 2011 10:38  

Hej Wiseman mfl

Jag jobbar i "firman"..

Jag tycker inte man kan lasta det administrativa systemet för DUMHETER.

Vi på förband har själv satt ihop våra plutons-kompanilag men då skapat en obalans i erfarenhet-ålder- kompetenser mm.
Det är detta som gör att erfarna soldater leds av bara yngre officerare.

När FM-org 13 införs så måste vi balansera detta vid bemanningen annars uppträder totalkaos i hela strukturen.

Det är tid att se över detta NU. Balansera personalkategorier-kompetenser-ålder mm.

Men att säga att PRIO är felet är att blunda för det verkliga problemet, tyvärr.

Att bördan med administration för närvarande är tung med PRIO som vi inte klarar nyttja på rätt sätt (och det gäller hela linjens chefers organisation)kn vi bara hoppas att vi lär oss mer efterhand (som vi gjorde med Palasso).

Det är dock en skillnad på att ha granatgevär på logement och kanske inte besitta sunt förnuft så det räcker i förhållande till ett för närvarande dåligt stödsystem.

Att som övlt Å Edler på Marksäksektionen på PROD ARMÈ hävda att det är fel på administrativa uppgifter i denna fråga anser jag helt fel.
Finns inget botemedel mot att vara obegåvad.
Däremot påstår jag att det hjälper med att sätta ihop "plut-laget" på ett bättre sätt än vad som för närvarande görs på våra förband.

Hyser den största respekt för plutonchefens arbete med sin pluton, antingen den är GSS/K eller ska bli GSS/T.
Det är mkt som ska göras,
-rekrytering,
-administration,
-personaltjänst
-och inte minst få bli övad att vara plutonchef för att klara att göra skarpa insatser.
Den sista strecksatsen måste vara den dimensionerande rollen.

Markstridare

Magnus Redin sa...
19 november 2011 10:48  

Hur skall HR och administration fungera under insats utomlands och krig här hemma?

Anpassa rutiner och stödsystem efter det och driften borde bli lite dyrare men det är det värt eftersom vardagen blir en övning för allvaret.

Wiseman sa...
19 november 2011 10:49  

Markstridare: Instämmer i mycket av det du skriver. Naturligtvis kan man inte lyfta bort all administration från chefsbefattningarna, men man kan konstatera att nu har det blivit väl mycket av den saken.

Naturligtvis finns det en rad andra bakomliggande faktorer att det blivit som det blivit på det aktuella förbandet, men just chefer som inte deltar i verksamheten och svaga ledarroller är saker som man gång efter annan kunnat spåra i haveriutredningar med dödlig utgång. Närvaro och kontroll är ett naturligt och effektivt sätt att hantera "dumheter".

CS sa...
19 november 2011 10:52  

Jag läste rapporten för ett par månader sedan. Det som slog mig var att cheferna försökte göra det väl enkelt för sig genom att skylla på PRIO. Utredarnas slutsatser pekade också, mycket riktigt, på att det fanns långt fler orsaker till den totala misär som rådde på kompaniet.

De som arbetat med PRIO ett tag som första linjens chefer vet att det egentligen inte tar särskilt mycket tid i anspråk. Det är annan administration som binder oss vid skrivbordet. Det kanske största problemet är att det inte finns en ordentligt organiserad basorganisation för att verka som utbildningsstöd.

Den huvudsakliga orsaken till alla klagomål på administrationen tror jag dock ligger i att vi inte förstått alternativt inte accepterad officerens respektive specialistofficerens tänkta roller. Vi lever i en ny tid nu där chefen inte längre kan vara bäst på allt.

Cynisk sa...
19 november 2011 10:54  

Bra inlägg Wiseman!

FM har infört "rapportörer" som knappar PRI0 för vissa förband på väg ut på internationell insats. På I19 är det fyra stycken som utför det arbetet för FS23:s räkning.

Det enda plutonchefen behöver göra är att skicka in attesterade avvikelser. Väldigt snarlikt Beräkningsunderlag?

Det om något torde vara ett underkännande av åtminstone delar av HR-transformationen?

Anonym sa...
19 november 2011 11:31  

Göranson-var är du? Inte ens när det gäller grundläggande ledarskapsprinciper, grunden för Försvarsmaktens verksamhet syns vår sk koncernchef, Sveriges militäre "Överbefälhavare" till. Tolgfors marionett gömmer sig igen.

Vad tycker DU Göranson, är det rätt att inrikta rekryteringen på äventyrssökare?

Följden av att äventyrarna nu flockas i leden som skyttesoldater-uppkäftighet och oförmåga att anpassa sig till en statlig organisation-börjar nu synas allt tydligare.

Vilket blir ditt BIS, Göranson?

P4, denna GIGANT! 414:e eller om det var 415:e skyttekompaniets verksamhet, med granatgevärsskjutning, ledarskaps- och attitydsproblem kom ÄNTLIGEN upp i offentlighetens ljus idag. I såväl Text-Tv som i TV-nyheterna fanns beskrivet hur illa det kan gå med uppkäftiga anställda soldater som bildar drängstuga och kör över regelverk, order och värdegrunder.

Har skrivits förut här på forumet om dessa händelser, hur anställda soldater tycker det är ok och helt enligt verksamhetssäkerheten att avfyra granatgevär i en logementkorridor-var slutar den perverterade attityden? Kanske med fragging? Kanske med myteri?

Dessa attityder, att soldaterna inte vet sin plats i hierarkin, måste omgående stävjas. Denna sortens drängstugor, "konfirmed kill i affe, så gjorde vi på den 01:an, chefen har aldrig varit i strid, sånt jävla skitsnack-ursäkta ordvalet-bör från och med nu övervägas som subordinativt beteende i det fall en uppkäftig attityd är kopplat till uttalandet.

Varje medarbetare som observerar sådant beteende bör anmäla det till närmaste chef OCH skyddsombud.

Och HKV Säkinspektions uttalande i TV idag; vad ska man säga om mesen som uttalade sig..... "det är en utmaning för officerarna att hantera både administration och verksamhet..." ungefär så sa talespersonen från Säkinsp på HKV. Vågar mesarna där inte stå på hårdare för att hålla tillbaka rötäggen?

Att även RIKTIGT HÅRT stå på mot administrationsexcessen är en otroligt viktig uppgift för Säkerhetsinspektionen vid HKV. Att kalla det "utmaning" är ju bara så löjligt, riktigt riktigt mesigt. Iof beror ju uttalandet av den effekt man vill åstadkomma.... och såklart-HKV Säkinsp vill lika lite som Försvarsmaktens övriga ledning att införandet av affärsledningssystemet SAP-system PRIO-ska rubbas.

I Försvarsdepartementets underlag till budgetproposition står att införandet går enligt plan och inte har haft några större friktioner. Försvarsdepartementets naiva pamflettskrivande delades inte av statskontoret som istället mer sakkunnig(!) beskrev att Försvarsmaktens införande av SAP-system PRIO-kantades av OMFATTANDE problem. Problem som är så allvarliga att det kan påverka Försvarsmaktens arbetsmiljö mycket svårt-med risk för dödsolyckor....

Här har Försvarsdepartementet ett stort ansvar. Här borde statsrådet Tolgfors, igen, få förklara sig och de, i praktiken, rena lögner som hans departement skriver i sin budgetproposition. Skicka Tolgfors till Konstitutionsutskottet IGEN. Kalla professor Wilhelm Agrell som sakkunnig.

Refsunds nskkomp

Anonym sa...
19 november 2011 13:07  

Försvaret undergår förnärvarande samma behandling som Polisen och kommer således att sluta att fungera helt.

Anonym sa...
19 november 2011 13:20  

Utredningsrapporten var klar innan sommaren, det som framgår i nyheterna idag är inte det som rapporten visar på eller vad som faktiskt hände.

Situationen där granatgeväret avlossades på logementet var: Kompaniet hade sitt utgångsläge för anfall på kasern som var tillika spelad camp i övningen. Vapnen hade varit utlåsta under natten då övningen fortgick, på morgonen fick förbandet sin ammunition. Soldaterna höll på att fylla ammunition då två soldater (icke GRG-utbildade) fick för sig att "testa" granatgeväret. De laddade med en BT-granat och tryckte av, då small eldmarkeringen.

Detta går inte enbart skylla på PRIO, (vilket inte cheferna på förbandet gjorde, det var utredningsresultatet), det som hände var två soldaters fel. Soldater som borde förstå bättre.

Plutoncheferna sitter i en jävligt dålig sits, antingen är dom med soldaterna och övar och bildar plutoner. Eller så sitter dom med administration och ser till att soldaterna får tex. rätt löner utbetalda. Fr o m att NBG soldaterna ryckte in fick de inte rätt lön under sex månader, detta gör ju att arbetsgivaren (plutonchefen) har ett väldigt stort jobb och ansvar att lösa. Soldater som inte får rätt lön blir inga bra soldater hur mycket plutonchefen övar och kontrollerar dom.

Anonym sa...
19 november 2011 13:26  

WW !

Du är för det mesta klok & välbalanserad i Dina reflektioner & analyser. Du gör det dock lite för lätt för Dig genom att ständigt skylla FM:s tillkortakommanden på PRIO och Du får sakligt och korrekt mothugg av "Markstridaren".

System PRIO sätts upp efter det som FM:s ledning och sakområdesansvariga (terminologi enl. FM ArbO) har beställt sedan ÖB:s beslut 2003 om införande av ett affärssystem. Dessa styr PRIO:s införande genom den styrgrupp som först ÖB därefter GD och numera C LEDS är ordförande för.

Denna styrgrupp där de flesta även är FML ledamöter får man utgå från fattar kloka, medvetna och väl avvägda beslut så att PRIO:s införande taktar med övriga beslutade reformprogram som t.ex HR-transformation, avskaffande av värnplikt, ny materielanskaffningsstrategi, , ny befattningsstruktur, outsourcing m.m.

Införande av system PRIO är f.n. en stor belastning för FM. Syftet och ambitionen är dock att på sikt göra tillvaron lättare och frigöra medel till operativ vht samt inte minst skapa den ordning och reda som f.n. saknas vad gäller intern styrning och kontroll.

Fortfarande finns det "Motståndsfickor", men alltfler medarbetare ger uttryck för det som "Markstridaren" gör - det är inte PRIO:s fel att FM inte fungerar och system PRIO levererar alltmer effekt efterhand som medarbetare och chefer lär sig använda det !

Avslutningsvis rekommenderas läsning av hela rapporten från P4. Då kommer Du konstatera att PRIO nämns bland flera "påverkande orsaker" varefter bilden av hur PRIO:s införande påverkat laddning av granatgevär skarpt inomhus kanske kan nyanseras något...

Anonym sa...
19 november 2011 15:01  

Intressant att detta fall faller under epitetet "dåligt ledarskap". Jag känner personligen flera av officerarna och de är både dugliga krigare och har ett mycket gott ledarskap.

Dåligt ledarskp är för min del är:

- Informationsdirrktörens "upphandlingr"
- Bikupan...
- Flygvaonets klockor
- A9 funktionsföreträdarskap CAS
- Fysiska statusen i FM

Listan kan göras lång!

Serg Sjölander, äventyrssökare sa...
19 november 2011 15:09  

Refsunds nskkomp

Soldater som "inte vet sin plats i hierarkin" och soldater som är uppkäftiga och insubordinerade kommer alltid att vara det så länge de tillåts vara det.
Att den attityd du refererar till skulle ha någonting att göra med huruvida soldaten är "äventyrssökare" eller inte, är oviktig - värnpliktiga soldater käftade och gnällde precis lika mycket om de fick utrymme.

Att kalla General Göransson för "Tolgfors marionett" och skriva andra nedlåtande kommentarer om honom och bland andra "mesarna" på Högkvarterets Säkerhetsinspektion kan även det tolkas som uppkäftighet och insubordination, inte sant?

Anonym sa...
19 november 2011 15:22  

Det är uppfriskande och inger hopp om framtiden att det verkar finnas rätt många som kan "tänka själva" och formulera vad de tycker om sakernas tillstånd samt att ett sådant forum som det här tillåts existera

Tack för det W och alla som skriver någorlunda genomtänkta inlägg

Trevlig helg

uppgiven sa...
19 november 2011 15:26  

@anonym 13:26

Ditt inlägg får mig att tro att du arbetar inom Projekt PRIO... Var någonstans på feedbacktrappan befinner du dig egentligen?

WW var ganska tydlig med att det är HR-transformeringen som är det stora problemet. PRIO är bara det yttre symtomet på denna, vilket han också skriver.

Kanske dags att inte reflexmässigt gå i försvarsställning?

Anonym sa...
19 november 2011 16:40  

Wiseman

Enkla och populistiska budskap som vanligt. Självklart ska frågan om administration för plutch tas på allvar men att koppla ihop det med kravet på personligt ansvar och gott omdöme är fel

Anonym sa...
19 november 2011 16:47  

@ uppgiven 15:26

Eftersom jag väljer att debattera anonymt så förstår Du säkert att jag inte tänker ange var jag har min dagliga gärning. Så mycket kan jag dock säga att jag är betydligt mer insatt i de bakomliggande "utmaningarna" på Ditt språk förmodligen "problem")än de som ständigt & reflexmässigt kritiserar införandet av PRIO.

Var jag befinner mig i feedback trappan kommer nog alltid ligga i betraktarens ögon - så pass på den.

Men Du har rätt i en sak, hade jag avvaktat med att trycka på "sänd" och druckit en kopp kaffe innan så hade jag nog formulerat mig något annorlunda.

WW - ursäkta att jag inte i tillräcklig omfattning beaktade Din inledning på inlägget.

Anonym sa...
19 november 2011 16:59  

För att underlätta för Er som har synpunkter på händelsen utifrån den mediarapportering som skett under dagen, rekommenderar jag Er att läsa HELA rapporten för att just Du skall kunna bilda dig en EGEN uppfattning.

Nej, det var inte "bara" PRIO fel. Det finns avsevärt djupare bottnar. Problemen rör heller inte enbart P4. De hade däremot modet att begära stöd från PROD ARMÉ med en central undersökning rörande ett flertal avvikelser som inträffat under utbildning och beredskap på 414.lskkompaniet.

Vid en undersökning av denna typ vill jag trycka på att det är en avvikelseundersökning i syfte att vi skall finna systemfel inom FM vilka vi kan korrigera till allas gagn. Det finns ingen "skyldig" person i en undersöknings ögon.
Försök att inte ramla i "skuld" fällan. Den är kontraproduktiv mot vår framtid.

När media tar tag i saker förenklar de avsevärt samt tar bara upp det som är de ser som "smaskigt".

Se förbi mediarapporteringen, läs rapporten, fundera... hur ser det ut på MIN arbetsplats.

MVH

Mikael Millberg
Ordf UG

Anonym sa...
19 november 2011 17:12  

GRG-händelse tycks handla om korkade soldater som inte förstår vare sig skriftliga eller muntliga instruktioner och dessutom saknar sunt förnuft. Det är inledningsvis svårt att skydda sig mot deras närvaro men när den väl uppdagats hoppas jag att de sparkats innan dylika händelse äger rum.

Anonym sa...
19 november 2011 17:58  

en liten rättelse i din text.HR direkt har nu öppnat en "chefs Linje" som är öppen 7-9 och 16-17 enbart för chefer med "hatt" just för att förkorta väntetiden. liten detalj men rätt ska vara rätt...

Anonym sa...
19 november 2011 19:38  

Ursäkta, men hade soldaterna kläder på sig när de avfyrade granatgeväret i logementskorridoren?

/undrande

Anonym sa...
19 november 2011 20:26  

@undrande

Alla gör inte som Amf-soldaterna för några år sedan, som i sig var ett utslag av dåligt ledarskap annars hade man inte haft tillgång till vapen på det sätt man hade.

Har du inte läst det var övning i strid i bebyggelse.
I samband med detta tog de 2 soldaterna och "klåfingrade" på GRG:et som de inte hade utbildning på.

Försök hålla lite höjd i debatten.

Markstridare

Cornucopia? sa...
19 november 2011 21:13  

Nötter har det alltid funnits. Fanns definitivt under gamla invasionsförsvarets värnplikt. Skillnaden kanske var att de inte var anställda och förmodat ansvarsfulla och att man åtminstone på plutonen i fråga kunde använda uppfostran (rätt eller fel) i form av extra fyspass Bäcken (P 4-grej) när det skedde motsvarande.

Anonym sa...
19 november 2011 23:43  

Replik Cornucupia; Det du beskriver är just SKILLNADEN. Skillnaden mellan folkförankringens värnpliktssoldat där en viss nivå av nyfikenhet och postgymnasial pubertuslekar kanske kunde skönjas och därefter betraktas som disciplinförseelser.

Med anställda soldater ställs samma krav på dem som på officerare. Samma krav som alltså tidigare granskade de värnplikiga soldaterna.

Därför, att de anställda soldaterna är anställda tjänstemän inom den förvaltning som utger sig ha rätten till våldsmonopol i Sverige-därför ska granatgevärsskjutning i en logementskorridor betraktas som sällsamt dåligt omdöme.

Detta sällsamt dåliga omdöme ska rendera i FPan-anmälan och resultera i avsked för de rötägg som höll i granatgeväret. Sån personal, som uppenbarligen har SÅ SVÅRT att känna skillnad mellan rätt-fel, gott-ont och förmåga att emotstå grupptryck--kicka såna äventyrssuktande rötägg.

Inget inom en statlig förvaltning ska kunna förknippas med den skit som 414 skkomp på P¤ i Skövde har ställt till med.

Är det någon som vet om de skyldiga är avskedade ännu-eller om fege Ponald Månsson ännu sitter och hummar-livrädd för att inte fylla sin rekryteringskvot.

Wiseman sa...
20 november 2011 17:22  

23.43:

Rätta till tonen. Det finns många sätt att framföra ett budskap, men snyggare än vad du just gjort. Ju snyggare, desto slagkraftigare brukar det också vara. Nu får din kommentar stå kvar som ett exempel på hur det inte ska se ut. I övrigt raderas liknande kommentarer med direkta personangrepp.

Wiseman sa...
20 november 2011 17:39  

Än en gång: HR-transformeringen är ett exempel av flera på verksamhet som stjäl tid från chefernas möjlighet att leda sitt förband och därmed skapa de slagkraftiga förband som vi behöver.

Incidenter liknande de omskrivna på P 4, utgör oftast resulatet av något som är fel längre upp i organisationen. Inom Flygvapnet och Statens Haverikommission finns en oerhörd kunskap om att utreda incidenter och tyvärr även en rad händelser med dödlig utgång. Alltför ofta kan man påvisa att det aktuella händelseförloppet har sitt ursprung betydligt längre upp i näringskedjan än den enskilda individen som gjorde ett missgrepp eller en felbedömning.

Soldaterna må ha handlat fel, men att tro att man ändrar allt till det bättre och sätter stopp för liknande händelser i framtiden genom att straffa dessa, är naivt.

Märk också väl att det nu inträffade är ett fredstida resultat. Utan att det var så i aktuellt fall, riskerar resultat vid skarpa operationer bli katastrofalt när chefer har allt mindre tid att delta i förbandets övningar och då leda sitt förband, kombinerat med allt mindre praktisk officersutbildning.

Den nedåtgående spiralen måste hävs. Visserligen ska det huvudsakligen vara specialistofficerens uppgift att utbilda förbandet, men det är ändå chefen som ska leda det. Är denne inte övad i detta och har förtjänat truppens förtroende genom exempel, kommer vederbörande heller aldrig att accepteras utan istället ses som en risk för den egna överlevnaden.

Anonym sa...
20 november 2011 18:10  

Vad hade skattebetalarna tyckt om poliser som gjort något lika omdömeslöst?

Vad hade skattebetalarna tyckt om läkare som gjort något lika omdömeslöst?

Vad hade skattebetalarna tyckt om domstolspersonal, domare och åklagare, som gjort något lika omdömeslöst?

Något dessa anställda soldater ska HA MYCKET klart för sig-är att nåt hallebalajrace med testosteronstinna äventyrare fungerar lika illa med soldater som med poliser, läkare eller jurister.

Offentliganställda tjänstemän ska ha omdöme-annars ska de inte vara offentliganställda. Detta gäller ÄVEN soldater.

Eftersom de lokala verksamhetsledarna, regementscheferna, enligt Försvarsmaktens ledning har en NYCKELROLL i rekryteringsprocessen måste i detta fall C P4 granskas. Vilka incitament har varit styrande när dessa tämligen omdömeslösa soldater anställdes?

Eller har helt plötsligt regementscheferna inget ansvar för rekryteringen? Vad gäller?

Det som hänt på P4 är bara toppen på ett isberg-och fler incidenter kommer hända-sant som amen i kyrkan.

Här gäller att klara ut att med uppgift följer ansvar-oavsett om man är soldat eller regementschef.

Igen, är det som om det enda som Försvarsmakten förstår sig på är yttre påverkan. Påverkan där högre chefer blir byxrädda för att den egna karriären ska stå på spel.

Allt avseende det inträffade vid det aktuella skyttekompaniet på P4 i Skövde är känt inom FM men SÅ lite påtalat, så lite åtgärdat och så lite TÄNKT att åtgärda-måste faktiskt sägas.

Det sistnämnda törs jag mig på efter att ha hört HKV Säkinsp uttalande igår-INGET, precis inget kommer göras åt implementeringen av SAP-system PRIO. De konsekvenser system Prio medför bryr sig Försvarsmaktens ledning inte om.

Det finns en enda sak som kan få system PRIO att avstanna-att pengarna tar slut. Hoppas INNERLIGT, i ett arbetsmiljöperspektiv, att projektbudgeten snart är tömd. 3 miljarder kronor till ett resebokningssystem..... hur många miljarder satsar FM på säker arbetsmiljö?????

Anonym sa...
20 november 2011 21:02  

Kan man inte kräva nåt avseende intelligens och omdöme hos de sk professionella soldater som försvaret nu anställt?

Tänk om dessa sk professionella soldater hamnar i något svårare problem än avseende beslut att trycka på avtryckaren till ett granatgevär i en logementskorridor... kommer liknande felbeslut att uppstå även då?

Vore intressant att få reflektioner från den som rekryterat dessa verkligt PROFESSIONELLA soldater-vilka superegenskaper var de utrustade med eftersom denna uppenbara-total omdömeslöshet-egenskap vägde lättare än andra, för verksamheten inom Försvarsmakten viktigare egenskaper.....

Vad är dessa stjärnskott bra på?

Per A. sa...
20 november 2011 21:21  

"Alltför ofta kan man påvisa att det aktuella händelseförloppet har sitt ursprung betydligt längre upp i näringskedjan än den enskilda individen som gjorde ett missgrepp eller en felbedömning."

Absolut, men i det här fallet så har vi två eller tre nivåer av formellt och informellt ledarskap mellan PC/Stf och händelsen.
Att något sådant här händer är även till större eller mindre del ett underbetyg för GruppC/Stf, GRG-servisen och erfarnare/omdömmesgillare kamrater i plutonen och gruppen.

PRIO och HR-reformen kan vara ett delsvar till varför det blev som det blev, men det är inte hela svaret.

Anonym sa...
21 november 2011 04:13  

Tja om ni ska resonera på detta sätt att det är cheferna som bär ansvaret och skall granskas så måste vi nog börja granska regeringsmedlemmarna som utnämnde översten till att börja med!
Soldaterna har fipplat med något de inte skulle göra de händer på alla arbetsplatser skulle de vara så speciellt bara för att de är soldater? Jag antar att soldaterna var fullt medvetna om att de var ett BT vapen och därför inte använde sin fulla kapacitet till gott omdöme. Så snälla sluta stimma om en sån skit grej nu.
Less på förstå sig påare inklusive mig själv!

J.K Nilsson sa...
21 november 2011 10:43  

Wiseman, nog för att man kan spåra en händelse långt upp i näringskedjan men vi måste ta en liten funderare på hur vi skall utnyttja detta faktum. Soldaterna i P4-fallet tog ett initiativ för att täppa till en upplevd lucka (jag väljer välvilliga tolkningar till annat sägs). Nu blev det utomordentligt tokigt men säg att det varit ett krisläge/skymningsläge, då hade det förmodligen blivit ett kompletterande samtal med gruppchefen som sagt till Plutonchefen att ärendet är omhändertaget. Nu var det inte krisläge utan djupaste fred, skall vi då agera annorlunda?

jag tycker inte det, vi vill ha initiativrika soldater. Vi vill ha soldater som agerar för att täppa igen upplevda brister. Kärnan i uppdragstaktik måste grunda sig att soldater skall fungera på detta sätt. Det ställer utomordentliga krav på ledarskapet, soldater skall inte vara ett viljelöst kollektiv utan medvetna lagspelare som kan agera individuellt för lagets bästa.

Vi har ganska mycket ifrån flygvapnets sida om hur det går tokigt när inte organisation, uppdrag och resurser är i balans. Jag vill slå ett slag för Borneos återpublicering av delar ur flygvapeninspektörens nyhetsbrev och följande kommentar.

P4 är ett ypperligt exempel på att låt gå gått för långt.

J.K Nilsson

Anonym sa...
21 november 2011 12:27  

Hörni!

Sluta gnäll, sluta göra ingenting, sluta aldrig ge upp!

Vi måste ta hand om våra yngre kolleger. Visst. De har några fler högskolepoäng i stridskonster och filosofi. Inte deras fel.

De har en lägre nivå av färdigheter. Inte heller deras fel. De vet ibland inte vad de inte vet / kan. Det är vårat fel.

Vi måste vara dem trogna som HYB och ge dem allt vi kan. Deras nästa vecka kan vara i AFG eller AFRIKA. De behöver oss äldre för viss vägledning.

Låt oss ta tag i detta! Vi kliver fram!!! Vi tar tag i situationen och agerar, såsom vi gjorde på 80-talet!!!

Dr Blå

Anonym sa...
21 november 2011 16:12  

Håller med föregående, att kräva huvuden på fat för en sån grej, två som hade otur när de tänkte är inte skäl för avsked.

Intressant detta med den taktiske yoff nya roll. Många har försökt med att celldela sig förut utan att lyckas. Som jag uppfattar det ( är plutonchef) så är det ff så att det förväntas att man är med soldaterna i princip dagligen och skulle det hända ngt så är det givetvis plutonchefens dåliga ledarskap det beror på.

Som jag ser det så antingen lättar man på det administrativa trycket eller så accepteras det att det är plutonssergeanten som håller ordning på utbildning och daglig vht. Kanske löser sig när specoff blir äldre med systemet vet jag.

Anonym sa...
21 november 2011 19:51  

Igen, jämför med andra kategorier av offentliganställda;

Vad hade skattebetalarna tyckt om poliser som gjort något lika omdömeslöst?

Vad hade skattebetalarna tyckt om läkare som gjort något lika omdömeslöst?

Vad hade skattebetalarna tyckt om domstolspersonal, domare och åklagare, som gjort något lika omdömeslöst?

Något dessa anställda soldater ska HA MYCKET klart för sig-är att nåt hallebalajrace med testosteronstinna äventyrare fungerar lika illa med soldater som med poliser, läkare eller jurister.


Är det ok med kommentarer som "sluta stimma om en sån skitgrej"? Igen, jämför med att läkaren glömmer en peang i magen och syr ihop-"för han hade otur när han tänkte"- eller en polis som råkar sätta batongen i ögat på en våldsam omhändertagen och drogpåverkad våldtäktsman-begår polismannen tjänstefel-vilket det med stor sannolikhet hade betraktats som med batongen i ögat på våldsverkaren-så är den offentliganställde polisen fel ute i sin tjänsteutövning.

Samma gäller nu för offentliganställda soldater. Samhället ställer krav på att poliser, läkare och åklagare ska fungera med initiativ och med stor egen drivkraft-det är inget konstigt alls.

Däremot är det inte tillåtet för poliser, läkare eller åklagare att skjuta med granatgevär i en logementskorridor på P4. Det är det inte heller för anställda, sk professionella, soldater.

De ska ha bättre omdöme eller avskedas.

Anonym sa...
21 november 2011 20:33  

Poliser,läkare,och övriga offentligt anställda gör också fel hela tiden för att de är människor i en värld som inte är svart och vit så slappna av nu innan du uppfattas som verklighetsfrämmande.

Anonym sa...
21 november 2011 21:00  

Det är oroväckande att så många männinskor helt har tappat förmåga till kritiskt granskande. Om man i grunden bygger sin uppfattning på en nyhetsnotis i aftonbladet och sedan tar kommentarer i en blogg som sanningar, blir bilden ganska långt från verkligheten. Om man därefter utnämner sig själv till sakkunnig världsmästare, så kan man mycket enkelt dra slutsatser som att soldaterna var anarkister och att plutonchefernas ledarskap obefintligt...

Fakta 1: Kompaniet var under övning och använde kasern som camp varifrån operationer utgick( jmf med kompaniförläggning i fält). Soldaterna hade vapen ute under hela övningen. 2 soldater bad en utbildad grg-skytt att visa dom hur granatgeväret fungerade. Grg-skytten visade hur man laddade och hur man som laddare kan förhindra eldgivning genom att öppna slutstycket. När dom outbildade soldaterna sedan provade detta var dom inte medvetna om att avfyrning sker om man sedan stänger slutstycket.
Kommentar: Ja, det var helt fel att bedriva "utbildning" på detta sätt och på denna plats. Syftet var dock inte att leka, utan att bredda sin egen kunskap om gruppens vapensystem.

Fakta 2: Under NBG (12mån) inträffade tot 3 tillbud varav 2 vapenrelaterade. 1: Ovan beskrivna vådaskott grg, 2: Eldmarkering till Rb57 som kom i kontakt med 9volts vid amunitionshantering.
Kommentar: Alla tillbud skall ses allvarligt, och verksamheten utvärderas för att det inte skall inträffa igen.
Jämnför man statistik från tidigare utbildningsår (titta på statistik från er egna verksamhetsort)) kan man ganska snabbt se att 2 tillbud är väldigt lågt. Om man av detta vill dra slutsatser skulle dom kunna vara att dom anställda soldaterna faktiskt ÄR ansvarstagande, omdömesgilla och säkerhetsmedvetna...

Fakta 3: I rapporten finns att läsa om en attityd hos erfarna soldater som ser sina egna åsikter som mer värda än instruktörens eller reglementet. Underlaget för detta stycke i rapporten är hämtat från en ledarskapssdudie som genomfördes vid kompaniet. I denna studie uppmärksammades en diskussion i en utbildningssituation 3 veckor efter inryck, där taktik i SIB avhandlades.
Kommentar: Attityden fanns hos några enskilda individer under denna period, men uppmärksammades, disskuterade och ändrades ganska snabbt. Vid tidpunkten för grg-vådaskottet fanns inte denna attityd.

Soldaterna är även människor, likväl som officerarna. Människor gör fel. Om ni tvivlar på detta kan ni roa er med att läsa FPAN årliga rapport. Här kommer ni finna att officerare är mycket mer människor än soldaterna, tyvärr även många gånger mer omdömeslösa. Att FM kommer få hantera människor som gör fel även i fortsättningen kan vi vara eniga om. Att soldater (utan “akademisk skolning”) kommer göra fel är inte heller något nytt. Men om du som jobbar inom FM inte kan se individen, och är beredd att jobba med det fakum att dina medarbetare kan begå misstag, så får du nog ta dig en funderare på var i samhället du passar in...

Fakta 4: Händelsen med vådaskottet har hanterats som ett disciplinärende där dom inblandade prövades.
Kommentar: En av soldaterna jobbar kvar i FM med förtoende hos sina närmsta chefer.

P4 Officer

Anonym sa...
22 november 2011 00:40  

@P4officer:

Bra kommentar!

Vet du om rapporten finns tillgänglig utanför P4, på EMIL motsv?

Skulle gärna läsa den för att stämma av med strömningar på mitt eget förband...

P7officer

CS sa...
22 november 2011 06:26  

@Anonym 00:40
Den finns på det gemensamma utrymmet N: under något med "säk" om jag minns rätt.

Anonym sa...
22 november 2011 13:59  

Försvarsmaktsanställda kan finna rapporten under N:\00_FM_Projekt\Marksäksektionen\Undersökningar\2011\414.lskkomp

Anonym sa...
22 november 2011 21:21  

Återigen!

Vi ska akta oss för att börja hacka på människan mer än vad som behövs. Vi vet att så fort en människa är involverad i en situation kommer det gå på röven en gång av hundra, den mänskliga faktorn!!!

Jag ser det så här. Dessa soldater behöver MER övning, MER träning men framför allt. De behöver ett ledarskap NU när det blåser.

Ingen på P4 eller övriga armén är förtjänta av se korparna flyga omkring och le i mjugg.

Armén behöver lära sig och vidare, låt oss hjälpa dem. De hjälper oss.

Led eller följ eller ställ dig i kön på arbetsförmedlingen!!!!


/ Dr Blå

Anonym sa...
23 november 2011 17:38  

Äntligen lite ballans!

Det har säkert fattats en del mindre kloka beslut, den där dagen på logementet. Det är säkert.
Lika säkert är att människorna runt händelsen har lärt sig av det.
Vi kommer alltid ha människor att träna och utbilda inom vår verksamhet. Vår verksamhet är komplex, ofta ganska snabb och misstag kommer fortsätta att ske. Det kommer ske misstag på alla nivåer i vår organisation.
Människor gör misstag!

Tack för fakta @P4 officer.

"Truppare"

Anonym sa...
23 november 2011 18:47  

Var det vid NBG 08 som en soldat dog på P4 när-skjutfält?

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade