Snabbtitt på regleringsbrev för 2012

Idag publicerades 2012 års regleringsbrev på Försvarsmaktens hemsida enligt vad som beslutades på det sista regeringsmötet innan jul.

En snabb titt ger vid handen att Regeringen för 2012 är mycket tydlig och specifik i sina styrningar till Försvarsmakten avseende vilka förmågor man vill uppnå. Mer så än vad som kunnat utläsas i tidigare års regleringsbrev.

Bl a personalfrågorna intresserar Regeringen och man ställer krav på att huvuddelen av Flygvapnets och Marinens krigsförband, samt Hemvärnet ska vara uppfyllda med anställd eller kontrakterad personal under året.

Vidare ställer man krav på att under 2012 ska Försvarsmakten genomföra övningar med förband ur flera typer av stridskrafter som övar dessa i att möta en motståndare enligt gällande krigsförbandsspecifikationer. Vidare skriver Regeringen:

"Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2013 redovisa myndighetens plan för större övningar för perioden 2013-2017.
Utgångspunkter för planeringen ska vara:
- Att försvarsmaktsgemensamma övningar genomförs årligen,
- att hela krigsförband övas,
- dimensioneringsgrund utgörs av väpnad strid mot kvalificerade motståndare,
- att alla delar av insatsorganisationen övas regelbundet,
- att andra nationer regelbundet bör inbjudas att delta samt - NORDEFCO Combined Joint Nordic Exercise Plan."


Det börjar äntligen röra på sig, kan man konstatera. För första gången nämns också en tidpunkt då en bataljonsstridsgrupp ska finnas färdig, dock sammansatt utifrån olika manöverbataljoners komponenter – 1 januari 2013. Tydligen känner man sig också nödgad att påpeka att att "förband inom bataljonsstridsgrupperna ska vara samövade".


På den ekonomiska sidan ställs också större krav på uppföljning. Bl a ska Försvarsmakten rapportera hur stort användandet av konsulter är och hur det utvecklats jämfört med föregående år.

På ledningsområdet fortsätter Regeringen kampen om att få kontroll över ledningsutvecklingen som ju som bekant har befunnit sig på ett antal dyra och märkliga stickspår under 00-talet:

”Försvarsmakten ska senast den 2 maj 2012 lämna en plan för vilka åtgärder myndigheten avser vidta för att de operativa behoven för armé-, marin- och flygstridskrafterna på ett tydligare sätt ska vara dimensionerande för insatsorganisationens ledningsfunktioner.”

Krav ställs också på redovisning av tidpunkter då Länk 16 och Have Quick II är fullt implementerade i Försvarsmakten.


Sammanfattningsvis kan man säga att det är mycket bra att Regeringen ställer tydliga krav på vilka förmåga Försvarsmakten ska inneha och vilket svängrum myndigheten har. Det har i viss mån saknats tidigare.


Slutligen kan man också konstatera att det liksom 2011 är röda priser som gäller på statsflyget eftersom Försvarsmakten för 2012 får fakturera högst 10 800 kr/flygtimme när statschef eller högsta civila ledningen nyttjar detta. År 2009 var kostnaden 14 000 kr, 2010 14 500 kr och 2011 10 700 kr.


62 kommentarer:

Anonym sa...
3 januari 2012 kl. 22:42  

Det står inget om hur köttberget ska reduceras?

/Vitablixten (som ännu inte läst regleringsbrevet).

Wiseman sa...
3 januari 2012 kl. 22:57  

Nästa års version...

Anonym sa...
3 januari 2012 kl. 23:04  

Ang köttberget. Sidan 10. "Försvarsmakten ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att
övertaliga officerare som inte kan placeras på
specialistofficersbefattningar kan lämna Försvarsmakten för att nå en
mer ändamålsenlig ålders- och kompetensstruktur. I redovisningen ska
särskild uppmärksamhet ägnas åt verktyg för att hantera personella
obalanser exempelvis det s.k. karriärväxlingssystemet. "

Anonym sa...
3 januari 2012 kl. 23:23  

@ Vitablixten
Sidorna nio och tio.

"Försvarsmakten ska anpassa myndighetens personalvolymer, främst
avseende officerare och civila, efter krigsförbandens behov."

Så kom de då tillbaka, de där övertaliga.

"Försvarsmakten ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att
övertaliga officerare som inte kan placeras på
specialistofficersbefattningar kan lämna Försvarsmakten för att nå en
mer ändamålsenlig ålders- och kompetensstruktur."

Sedan uppmanar man FM att gena i kurvorna och frångå rekryteringsystemet genom att använda de tidigare så odugliga värnpliktssoldaterna.

"Myndigheten
ska sträva efter att rekrytera personal som tidigare genomfört
grundutbildning som totalförsvarspliktiga."

När skall vi då börja använda det nya rekryteringssystemet?
Sidan 17.

"Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2013 redovisa myndighetens
bedömning av utbildnings- och rekryteringsbehov 2013-2016."

"Försvarsmakten ska i samband med denna redovisning även redovisa
behovet av grundläggande och kompletterande befattningsutbildning för
personal som ska anställas som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater
och sjömän."

I övrigt en mycket klar och tydlig redogörelse för vad man förväntar sig att FM skall genomföra och vid vilket datum det skall vara klart.
Med tanke på vad FM tidigare signalerat undrar jag vad återredovisningen kommer att innehålla.
Jag hittar heller inga fraser om att ekonomin på något sätt skulle förhindra eller förhala processen!

Väntar med spänning på helt nya svar i redovisningen från FM!

Får väl erkänna att teaterns uppgifter och planering rimmar väldigt dåligt med de ambitioner som regeringen kräver.

Teaterdirektören.

Wiseman sa...
3 januari 2012 kl. 23:26  

23.04:

Bra läst.

Wiseman sa...
3 januari 2012 kl. 23:30  

Teaterdirektören:

Anpassningen kommer snart i och med vårens omstruktureringsorder.För övrigt borde väl teatern ha gott om potemkinkulisser att användas under kommande säsong? Eller avvecklades dessa tillsammans med annan materiel under 00-talet?

Anonym sa...
3 januari 2012 kl. 23:35  

Från regeringens sida låter det väll bra. Ifall Försvarsmakten nu bara kunde få mer pengar. Säg kanske 1-2 miljarder till årligen så hade man kunnat ro IO14 i hamn. Ser fram emot dom större övningarna som Försvarsmakten fått till uppdrag att genomföra.

Anonym sa...
4 januari 2012 kl. 00:55  

@ Wiseman

Vårt förråd av kulisser har p.g.a. miljöskäl brandskattats, till summor av svartahålskaraktär, rejält under
2011.
Tyvärr har vi även haft en del icke planerade utmaningar med oförutsedda utgifter som följd under året.
Vi fick en liten utmaning i form av takläckage som skadade en del kulisser.
Det nya ventilationssytemets kondensutmaning tog också en del på materialet.

Trots detta är vi vid gott mod och planeringen ger oss en viss förmåga till omtag.
Händer inget oförutsätt kan vi nog hålla oss bakom nämda kulisser till strax efter 2020.
Då börjar kulisserna, som så mycket annan materiel inom FM, att falla för åldersstrecket.

De som filar på omstruktureringsordern hat lånat våra sista tonerpatroner till sin skrivare. Det verkar vara mycket som har behövts skrivas om under de senaste veckorna!

Vårt senaste nytillskott (IT-ansvarig och kommer direkt från ett delvis nedlagt projekt i Enköping) har kopplat lite i proppskåpet.
Detta har fått som resultat att vi hämtar våra utskrifter i samband med lunchen, på pizzerian lite längre ned på gatan. Han och hans bror, som äger pizzerian påstår, att det blir mycket billigare, effektivare och mer gripbart.
Dessutom får vi dagens pizza till kompispris.

Vår inköpare är inte riktigt klar med våra inköp under 2012.
Eftersom han har lite lägre lön än infodirektören räknar vi med att lägga ett par hundra var till böterna.
Är det jag som har stormössa som åker dit blir böterna 72 kronor dyrare per person vid inköp under 1,5 miljoner.

OBS! Ironi förekommer i texten.

God fortsättning på 2012, som har möjligheten att bli ett riktigt roligt år!

Teaterdirektören.

PS! Jag är lite oroad över begreppet kontrakterad personal inom HV. Ett påskrivit kontrakt är inte detsamma som en krigsplacering vid HV.
Att fylla upp med kontrakterad personal innebär inte att dessa infinner sig i förrådet när det är dags.
Ska det fyllas upp är det med krigsplacerad personal!

Anonym sa...
4 januari 2012 kl. 01:57  

Känner mig lite fånig men varför är det Utrikesministern som skriver under? Ifrågasätter inte hans kompetens bara undrar. Detta är det första regleringsbrev jag läst.

Fjun

Sumatra sa...
4 januari 2012 kl. 02:06  

Märkligt. När jag gick på julledighet så låg vi back ekonomiskt och vissa nationella övningar skulle ställas in och deltagandet i internationella övningar skulle begränsas vad gällde antalet deltagande personal och enheter.

Att därefter få beslut om FMÖ och att hela krigsförband skall övas utan att ekonomin ändras verkar lätt förvirrande. Materielpengar? Pennies from Heaven?

Finns begreppet krigsförband kvar eller är det nysvenska för att öva plutons strid eller att genomföra KFÖ några dagar på skjutbanan. En annan fråga som inställer sig är hur vi skall kunna öva hela arméförband när den personella uppfyllnaden går på hörntänderna. Kanske är det tänkt att andra nationer skall hålla med soldaterna? Kanske kan vi använda uppsagda YO som går uppsägningstiden ut?

Att dimensionera för strid mot en kvalificerad motståndare över någon form av verklighetsanpassad yta och verklighetsanpassad motståndare i tre dimensioner väcker minnen till liv från en svunnen tid. Den tiden kommer nog inte tillbaka även om det skulle vara önskvärt och nog så behövligt, kan man befara.

Nu när Försvarsmakten fått så många frågor att besvara, så kunde kanske Försvarsministern äntligen svara på frågan som ständigt ställs till honom från alla håll; Hur mycket försvar är gripbart och insatsklart i nuläget enligt hans förmenande?

Anonym sa...
4 januari 2012 kl. 02:30  

Vad händer med nyrekrytering av officerare jag som kadett har ju fått ganska så tydliga puckar om hur liten möjlighet vi har att få anställning (min årskull) hur tars det hänsyn till försvarets fortsatta utveckling i det avseendet.
Det talas mycket om köttberg men dess existens får väll inte sätta stopp för det nya blodet. Käns ju som om det vore en prioritering.


En kadett med tråkig jul/nyår. Hoppas på en bättre framtid...

Anonym sa...
4 januari 2012 kl. 07:10  

@ Fjun 01:57

Inget konstigt. UM var förmodligen tjf FöM den dagen. Då regeringen fattar kollektiva beslut, vilket återspeglas i att det alltid står "På regeringens vägnar" i besluten, spelar det egentligen ingen roll vilket ministernamn som står på pappret. Det intressanta är den kontrasignerande tjänstemannen som inför statsrådet ansvarar för beredningen av beslutet och sakinnehållet samt att erforderliga VIDI (samråd) är inhämtade av övriga departemenet - t.ex finansen...

Sinuhe the Egyptian sa...
4 januari 2012 kl. 08:25  

Jag har också läst regleringsbrevet och kan konstatera att regeringen då inte gör det lättare för oss som vill att vi konsekvent ska använda rätt benämningar och begrepp.

Regeringen pratar fortfarande om "kontrakterade förband" och om anställd och "kontrakterad" personal. Att man dessutom nästan konsekvent lyckas skriva "officerare" när man menar "yrkesofficerare" är väl bara i linje med den allmänt låga kvaliteten.

Jag hade hoppats att regeringen skulle vara tuffare och bland tagit ett tydligt tag i frågorna om a) volymen yrkesofficerare samt b) grundutbildning av reservofficerare.

Å andra sidan är det glädjande att bataljonsstridsgrupperna verkar ha blivit uppmärksammade. Det kommer att leda till att det blir tydligt att de stödjande enheterna av kompanis storlek inte kommer att räcka till.

GMY

Sinuhe

Anonym sa...
4 januari 2012 kl. 09:21  

@Kadett med tråkig jul/nyår

Välkommen till vår verklighet!

Ekeby 5.1

Sumatra sa...
4 januari 2012 kl. 10:57  

@Kadett med tråkig jul/nyår

Det blir många försvarsanställda som kommer att få se sina framtidsplaner ändrade. Så även bland det föraktade "köttberget", även om verkligheten inte hann ikapp alla före julledigheten.

Kanske kan jag pigga upp dig lite med följande utdrag ur Försvarsmaktens omstruktureringsledare Patrik Dahles talepunkter vid ÖB chefsmöte 2011-12-14: "Frågan om anställning av OP 09-12 inställer sig direkt! Ambitionen är
att rekryteringen av nya officerare och specialistofficerare inte skall
påverkas; d.v.s. OP 09-12 skall erbjudas anställning i Försvarsmakten!"

Talepunkterna hittar du på EMIL/Ledning/ÖB chefsmöten.

Jag tror att det kommer att ordna sig. Förmodligen tog man bara höjd för det värsta scenariot när ni kadetter orienterades. Därifrån kan alla förändringar bara bli till det bättre.

Att ni kadetter och "köttberget" nu får smaka för andras felgrepp genom åren är att beklaga. Det är nog alltid längst ut i pisksnärten som priset skall betalas.

Det kommer roligare jular. Jag lovar.

Anonym sa...
4 januari 2012 kl. 12:10  

Gläds också åt att äntligen kommer bataljonsstridsgrupperna åter upp på bordet,
Det var ju den fråga FM "mörkade" bort 2008-2009. Man tyckte att den var för tuff mot funktionsregementena.
KAnse tid igen..mht till pengar
Gör 3 starka BRIGAD-stridsgrupper (P4. P7, I19) och LG med special delar samt ev K3. Detta är armén inom 5 år.

Marksridare

Anonym sa...
4 januari 2012 kl. 12:47  

Noterar under punkt 4, Insatser, att en transportflygenhet Tp84 under fyra månader sommaren 2012 ska ingå i den Nato-ledda insatsen ISAF i Afghanistan.

/argus

Anonym sa...
4 januari 2012 kl. 13:22  

Titta gärna på den här sidan i SvD så ser man att även Flygvapen kan vara fantastiska arbetsplatser, trots förmodligen hård konkurrens!

"På topp tio-listan över USA:s gladaste och mest nöjda anställda finns allt från oljebolag, till servicebolag och amerikanska flygvapnet. Det skriver CNBC.com."

Anonym sa...
4 januari 2012 kl. 18:03  

Kadetter!
Fanns det någon precision i de besked ni fått avseende vilka inriktingar/förband som ev. inte kommer att anställas?

Farbveckan -86

Anonym sa...
4 januari 2012 kl. 18:36  

Kan notera att målsättningen är att EN bataljonsstridsgrupp-av hopskrapade delar-ska kunna verka 2013.

Det innebär ju att dagsläget är att Sveriges samlade försvar avseende markstridsförmåga är MINDRE än en bataljon i dagsläget.

Tolgfors samlade systemkollaps och konkurs av det svenska Totalförsvaret. Amen.

Anonym sa...
4 januari 2012 kl. 18:40  

Inte heller i detta nya regleringsbrev finns ett enda ord angående det av Riksdagen fattade beslutet "Ett användvbart försvar 2008" avseende att ge Försvarsmakten i uppgift att vidta förberedelser för att återgå till ett på värnplikt baserat försvar.

Även 2012 verkar alltså Regeringen och statsrådet Tolgfors underlåta att följa demokratiskt fattade beslut. Ministerstyre. Varför är de andra riksdagspartierna så kopiöst flata att de inte kritiserar Regeringen för att den inte följer demokratiska beslut?

Tolgfors borde omgående förhöras i Konstitutionsutskottet avseende detta.

Anonym sa...
4 januari 2012 kl. 18:59  

Farbveckan -86

Någon sådan inforamtion har vi inte blivit givna. Det vi fick veta var att Förvarsmakten inte kunde garantera att vi alla blir anställda. På frågan vilka som bedöms vara "säkra" så var luftsbevakare samt piloter och helikoptertekniker säkra för anställning i och med de vakanserna som finns (dock så utbildas inga helikoptertekniker vid OP).

I övrigt så är det bara spekulationer rörande vilka som har sämre eller bättre förutsättningar för att få anställning då någon mer precis information inte blivit oss given.

/En OP Kadett

Anonym sa...
4 januari 2012 kl. 19:03  

Argus

Finns viss risk att det blir ont om piloter till den missionen, dvs ett fåtal får ta hela insatsen som ytterligare spär på det missnöje som ligger...

//Aviatören

Anonym sa...
4 januari 2012 kl. 19:19  

Oj. Det blir intressant att se hur Flygvapenförbanden skall hinna rekrytera och utbilda personal för hela sin organisation under ett knappt år? Basbataljonen måste vara ett av de förband som har lägst uppfyllnad i FM idag? Och signalerna hittills har varit en mycket långsam tillväxt med 0-tillväxt under 2012-2013.

Ska man räkna med en kraftig omorientering, eller kommer FM att hitta sätt att glida undan?

//FV-sergeanten

Anonym sa...
4 januari 2012 kl. 20:18  

Vidare ingår under fyra månader sommaren 2012 en transportflygenhet med TP84.

Sleipnir sa...
4 januari 2012 kl. 21:44  

@ Sinuhe
Yrkesofficer är väl knapapst rätt ord heller? Tidvis eller kontinuerligt tjänstgörande är väl det som gäller-

Anonym sa...
4 januari 2012 kl. 22:55  

Vem kommer att ta ansvaret när vi vid nästa nyår summerar och kommer fram till att inte mycket av det som står i regleringsbrevet är uppfyllt?

ÖD, GD, UM, FöM?

Hur kommer detta ansvar att tas?
Med en ursäkt i OF-tidningen?


/M

Anonym sa...
5 januari 2012 kl. 12:16  

I regleringsbrevet under regeringsärenden ,RÄ, avseende matrielanskaffningar är inköp av nytt Luftvärn borttaget.Skall man tolka detta som att luftvärnet inte får någon ny matriel och som funktion vara föremål för minskad förmågebredd, dvs nedläggning ?

Anonym sa...
5 januari 2012 kl. 15:57  

@12.16
Du är inte ensam om att undra över detta.
Någon som vet?

Anonym sa...
5 januari 2012 kl. 17:00  

12:16

Det här är regleringsbrev för 2012, dom har troligtvis bara skjutit upp inköpet.

Anonym sa...
5 januari 2012 kl. 20:18  

17:00

Varför redovisas då tre matrielprojekt med hänvisning till 2011?

Anonym sa...
5 januari 2012 kl. 20:49  

Hur man tolka skrivningar eller uteblivna skrivningar som att luftvärnet skulle bli föremål för nedläggning?
Hallå?
/Tillräckligt många år i firman

gruelse sa...
5 januari 2012 kl. 22:31  

Jag tycker fortfarande att det är märkligt att det är Carl Bildt som undertecknar regleringsbrevet 2011-12-22 å regeringens vägnar och inte försvarsminister Sten Tolgfors. Denna dag hölls årets sista regeringssammanträde.

Uppenbarligen var Tolgfors ej med på sammanträdet, men publicerade ett inlägg på sin blogg. http://tolgfors.wordpress.com/2011/12/22/battre-utsikter-for-2012/ .

Han kanske hade goda skäl att inte delta på sammanträdet, men det ser litet konstigt ut.

SL sa...
6 januari 2012 kl. 10:44  

@Teaterdirektören 3 jan 23:23

"Sedan uppmanar man FM att gena i kurvorna och frångå rekryteringsystemet genom att använda de tidigare så odugliga värnpliktssoldaterna.

"Myndigheten
ska sträva efter att rekrytera personal som tidigare genomfört
grundutbildning som totalförsvarspliktiga.""

Skulle vilja säga att de tidigare värnpliktssoldaterna är lång mycket bättre än vad du ger uttryck för! Tycker det var en korkad kommentar av dig; eller är det så att du inte klarar av att utbilda bra soldater?


Problemet med regleringsbrevets uttalande är att politikerna tror att det blir BILLIGARE om man tar in dessa, vilket är en felaktig bild av verkligheten. Dessa kostar i stort lika mycket. Kostnaderna för detta har i ordning filtrerats uppåt i organisationen. När dessa uppdagas för ledningen och politiska ledningen skall reaktionerna bli kul att se..

Wiseman sa...
6 januari 2012 kl. 11:15  

SL:

Misstänker att det Teaterdirektören menar är att Regeringen inte litar på det system man själv har beordrat för framtiden, nämligen rekrytering direkt från gatan. Försvarsministern har ju gett uttryck för åsikten att värnpliktiga är helt odugliga när det kommer till allvar.

Vad Regeringen är ute efter är förmodligen också en snabb styrketillväxt, vilket man får om rekryterar sådana som redan sålts in på produkten, dvs rekrytering ur värnpliktsmagasinet. Kostnadsskillnaden vet man säkert om att den är densamma – med undantag av att det kommer att krävas betydligt mer pengar i rekryteringsinsatser att inte rekrytera ur magasinet. Det sistnämnda är ju i princip gratis när beordrar gamla pluton- och kompanichefer att ringa runt till gamla soldater.

Anonym sa...
6 januari 2012 kl. 12:35  

@ Wise och SL

Wise, din misstanke är helt rätt.
Herr Tolgfors har själv deklarerat att det skulle vara oansvarigt att skicka ut de uselt utbildade soldaterna från värnpliktssytemet i krig.
Jag kan hålla med SL om att den kommentaren från vår minister är korkad.
Nu står och faller hela processen med dessa soldater som han tidigare inte kunde använda i krig!?!

Varför vågar man inte lita på det system man har bestämt skall råda i framtiden?
När skall man börja använda det nya personalförsörjningssytemet!??

Jag anser inte att de värnpliktiga är dåligt utbildade.
Hade man genomfört riktiga KFÖer med dessa hade de blivit precis vad GSS/T så småningom kommer att bli.
Skillnaden ligger i antalet förband, soldater och kostnader.

Många gör nu upptäckten hur bra utbildade dessa vpl-soldater egentligen var. Se inlägg på armebloggen från p4.

Ett förslag från p4 är dessutom att man skall börja leta efter gamla PB-och KB-elever för att på något sätt snabbt och enkelt lösa reservoffbristen!

De flesta lösningarna är enligt principen "kissa lite i byxan och känn värmen en kort stund för sedan bli det iskallt".

SL.
Jag har varit runt på många ställen i det "nya friviliga yrkesförsvaret" och kan just nu inte se att skillnaderna i utbildning är speciellt stora. Det nya försvaret har en bra bit kvar innan man genomför någonting som kan liknas vid en förbandsövning med alla delar på plats. Enstaka förband har genomfört vad man kan kalla för funktionsövningar. Övningar i förband där man endast övar en eller ett par funktioner. Oftast saknas logistik, underhåll, riktigt samband och stora delar av förbandsstrukturen.

Sedan vet jag inte vad du menar med kostnadskillnaderna. Argumentet från både politiker och FM har hela tiden varit att soldater i det nya kommer att vara billigare än värnpliktssysemet.
Herr Tolgfors har en del spänstiga uträkningar på sin blogg.
Anledningen till att man genar i kurvorna kanske är att man inte vill se verklighetens kostnader insatta i herr Tolgfors räkneexempel?

Teaterdirektören.

SL sa...
7 januari 2012 kl. 08:34  

@Teaterdirektören

Det jag menar är att det finns hos delar av beslutsfattare en förhoppning om att det "nya" skall bli billigare, samtidigt som det börjar gå upp för några beslutsfattare att för att fylla upp det nya på utsatt tid behöver man ta till åtgärder, och dessa skall självklart inte kosta något, helst. Det är i detta som styrning om försöka ta in utbildade värnpliktiga. Problemet med detta, som säkert många känner till, är att de inte rakt av kan sättas in i ett förband och sedan är det klart. Det är en del mer eller mindre omfattande utbildningar som skall till, och alla dessa kostar pengar; jag tror inte att man riktigt är med på det faktiskt. Som exempel; Se bara på vad som händer nu när vi behöver utbilda och utfärda C-körkort till våra förare i en helt annan omfattning än tidigare. Nåväl, det var bara ett kort inlägg i debatten som många av oss redan känner till.

Att det nya rekryteringssystemet kommer igång tror jag på mer och mer, men det tar sin tid och vi är i en övergångsperiod just nu där det troligen måste vara lite gungigt och det samma gäller nog för våra förbandsövningar.

Anonym sa...
8 januari 2012 kl. 00:17  

Hystering av "certifiering" är stor iFM

Alla centra skall se till att alla går utb detta för att "själva motivera sin existens".
Chefs ansvar räcker inte, det måste certifieras...
Höjden av dumhet är spräng o tändmedel på grundläggande nivåer...

Sen kommer Ak 5 , närkamp, och en massa andra fina krav..mne chefens ansvar då?? Om han säger "Tillräckligt bra" räcker inte det??

C-kort kort där backar nu LogC efter att ha blivit helt upplurad på "läktaren " av LogS, skandal.

Nä chefer (C INS, C PROD, C MUST) som godkänner centras kravmaskineri FUNDERA....är det rätt??

Markstridare

uppgiven sa...
8 januari 2012 kl. 01:21  

@Markstridare

Den tråkiga sanningen är nog att en chef som kommer från tre år i den akademiska världen förmodligen behöver se ett certifikat för att kunna bedöma om underställd är kompetent att lösa en uppgift...

Anonym sa...
8 januari 2012 kl. 17:37  

@Uppgiven 2012 01:21

Du har såklart en point i det.., tänkte inte på det.

Erfarenhet och möjlighet att värdera som följer med det är nog en viktig faktor...men alla värderar inte den faktor på det sättet, en del anser snarare det är en belastning med erfarenhet...som ofta kommer med ÅLDER....(relativt diskussíon om Kötttberg)

Markstridare

Göran Mellblom sa...
8 januari 2012 kl. 21:01  

@Teaterdirektören värnpliktiga soldaters motsats är frivilliga soldater. Jag vill att vi funderar över detta en smula. Frivilliga kan användas av vårt politiska system, värnpliktiga kunde det ej (tyvärr!).

Därför är man tvungen att bära de starkt ökade kostnaderna för soldaterna.

Ökade lönekostnader för soldater skall balanseras av minskade kostnader för utbildningspersonal (officerare), servicepersonal (civila), förrådshantering (civila), administration (officerare och civila)osv.

Våra goda vänner och kollegor sedan många år: handläggare, körlärare, stabsofficerare, vaktchefer, assistenter, förrådsarbetare, sjuksköterskor avlöses av soldater att användas i operationer just nu.

Det är det som läget kräver av alla Försvarsmakter i Europa.

Vi kan fundera över vilka operationer (nya krig) dessa användbara soldater och vi officerare och våra "civila" tjänstemannakollegor med obligatorisk utlandstjänst är avsedda för?

Något har man väl tänkt, eftersom hela Europa gör alla sina Försvarsmakter, inklusive Finlands, användbara genom frivillighet.

MVH Göran Mellblom

Anonym sa...
8 januari 2012 kl. 23:12  

Replik Mellblom kl 2101; Vore mycket intressant om käre Mellblom kunde beskriva hur Norge har löst sin soldatförsörjning?

Mellblom, förklara hur vårt kära grannland gjort-hur Norge gått den smarta vägen med både VÄRNPLIKTIGA som ryggrad i sitt försvar och anställda soldater i Telemark Bataljon.

Sverige har valt korkade Tolgfors väg till total konkurs av det svenska försvaret. Tolgfors är helt överkörd av de sektliknande strukturer som leds av genmj Moore inom Försvarsdepartementet. Moores mantra under drygt 10 år har varit att roten till allt ont i det svenska försvaret är de värnpliktiga-Moore har sagt detta tusentals gånger i olika forum-och ingen verkar ha förstått vad detta kunde landa-i total ekonomisk ruin.... eller så tänkte inte Moore på att det behövs fler än 100 soldater i Sverige. Det är i alla fall vad vårt land ungefär har råd med-ok, kanske det blir 1000 heltidsanställda soldatersoldater-men på bekostnad av 1000 heltidsanställda officerare.... Genmj Moore och hans generalsnomenklatura är naturligtvis av ett nutida frälse så de behöver såklart inte sluta sina anställningar.

Mellblom-förklara!!!

Anonym sa...
8 januari 2012 kl. 23:40  

@ Herr Mellbom

De soldater vi har använt och kommer att använda under lång tid framåt till våra korståg utomlands härstammade och härstammar fortfarande till största delen från värpliktsförsvaret.
Den allra största delen av våra soldater utomlands under årens lopp har varit (hur mycket motsats det än är)
värnpliktiga frivilliga soldater som FM hyrt in från den civila delen av vårt
samhälle under kortare eller längre perioder.

Är det något man kan fundera över så är det hur utbildningen och kostnaden ser ut för huvuddelen av armens förband som består av av GSS/T. Dessa är också tänkta att kunna användas med "kort" varsel utomlands.
Här behövs betydande resurser och ekonomiska medel för att få någon effekt.

Hela FM kommer under en anställningsperiod framåt att bestå av frivilliga värnpliktiga som sökt anställning.
Hur det kommer att se ut när vi börjar använda det nya systemet är lite oklart ännu.

Vår regering påstår att det kommer att bli väldigt mycket billigare så jag förstår inte riktigt varför de vill att vi börjar med det dyra och sämre alternativet.

Att någon har tänkt är jag helt övertygad om. Nu skall man bara se till att verkligheten passar in i tankevärlden. Det är ibland inte så enkelt.

Teaterdirektören.

Anonym sa...
9 januari 2012 kl. 11:28  

Jag blir så besviken. Hur seriöst och konstruktivt är det att med personangrepp på enstaka politiker och generaler försöka förklara brister i en komplex och månghövdad organisation? Den typen av argumentation kan aldrig tas på allvar oavsett hur riktiga sakargument som kan finnas bakom de överdrivna och gravt förenklade "slagorden". Det förringar den konstruktiva kraften i bloggar som media för kommunikation.

Vem tror på allvar att Tolgfors ensam är ansvarig för den försvarsmakt vi har idag? Hur kan han ensam vara ansvarig för något som grundades i ett riksdagsbeslut 1996 under en helt annan regering? Vem tror att en ensam general har makten att så i grunden förändra FM? Det krävs många individer som strävar i samma riktning, vilket också har varit fallet. Att lägga all "skuld" på enstaka individer är bara ett sätt för kollektivet att smita från sitt ansvar. Det är fegt, omoraliskt och i allra högsta grad orättfärdigt mot syndabocken. Dessutom bidrar det inte till någon konstruktiv granskning eller att viktiga lärdomar kan dras, OM något fel har begåtts. Det är ett beteende djupt ovärdigt ett samhälle som vårt och en professionell organisation som FM. Det är i allra högsta grad ovärdigt en officer att så naivt förstå sin omvärld. Det inger inte förtroende för skrået och det allvarliga ansvar det har att förvalta.

Jag skäms och gläds att jag inte längre tillhör detta skrå. Som tur är finns många goda exempel representerade på bloggarna, men resten lämnar en del att önska. Snälla, skärp till er och för debatten seriöst eller vädra era känsloyttringar någonstans där de inte gör skada istället för nytta.

Anonym sa...
9 januari 2012 kl. 12:58  

@ kl 1128; Hur tycker du att det går då? Vad tycker du käre skribent kl1128?

Vad tycker du om den soppa som professor Wilhelm Agrell beskrev angåënde den totala försvarskollaps som Sverige hamnat i?

Vad tycker DU? Kanske det är "ingen" som är ansvarig? Eftersom du förefaller hävda att ingen är ansvarig-varför behövs då "ansvariga" ledningsfunktioner som Försvarsdepartementet och Försvarsmaktens generaler?

Det är solklart att Tolgfors är jätteansvarig för den soppa som Sveriges försvarskonkurs innebär för landets krishanteringsförmåga.

Det är solklart att en räcka av "överbefälhavare" hellre kört det militära försvaret i diket än att istället lämna sina poster.

Vilken moral har detta speglat? Jämför med ledande läkare som ställts inför omöjliga uppdrag-de har hellre avgått än fortsatt driva konkursledning av sina verksamheter.

Vilken moral är önskvärd anser Du?

Anonym sa...
9 januari 2012 kl. 14:00  

@ Anonym 11:28
Bra rutet!

Låt oss tillsammans lyfta nivån på argumentationen och därmed också försvarsdebatten.

Göran Mellblom sa...
9 januari 2012 kl. 22:08  

Norska regeringen har nog valt sin väg efter att de beräknat sin befolknings rekryteringspotential mycket noga och bedömt den som mycket låg (yrkessoldater har i Norge historiskt betraktats med stor misstänksamhet, emedan vi i Sverige haft dem sedan Gustaf Vasas tid och alltid haft lätt att rekrytera dem).

Vår potential tycks motsvara regeringens förväntningar, emedan norrmännen måste fortsätta tvinga motvilliga ynglingar att bli soldater och tjänstgöra tillsammans med de frivilliga, och alltmera erfarna yrkessoldaterna.

Intressant att se hur vår styrketillväxt blir efter IO 14? För det är väl ingen av oss debattörer som tror att IO14 är en slutpunkt?

Jag undrar hur det känns att göra samma jobb som stridsparkamraten, men med 10% av dennes lön långt uppe i Telemark?

MVH Göran Mellblom

STAGECOACH sa...
9 januari 2012 kl. 22:17  

Bra rutet, ja. Men det måste gå att konstruktivt kritisera enskilda personer för deras medverkan i Den Stora Nedrustningen.

Tolgfors kan vi egentligen bortse från. Han är en marionett. En av de verkliga arkitekterna bakom den nuvarande försvarsmakten är från politikerhåll Håkan Juholt (med Persson i kulisserna, förstås). Björn von Sydow är förstås också delaktig.

Från militärt håll är den stora nedrustningskompositören Owe Wictorin med flera. Från 1996 och framåt saboterades något som kommer att ta decennier att reparera. Att förändringar var nödvändiga är uppenbart, men istället för att göra en analys innan genomförande glömdes det första momentet bort.

Anonym sa...
9 januari 2012 kl. 22:54  

Stagechoach låter bli att nämna någon nu varande general-varför?

Vilken roll tycker Stagechoach att Mystiske Moore har haft? Moore har i mer än 10 år hävdat att de värnpliktiga är en ofantligt kostnadsdrivande och ineffektiv verksamhet som med alla medel ska bort..... och vad blev istället? Blev det nåt alls? Blev det billigare? Blev det effektivt-med längre missionsutbildningar än någonsin inför långskäggsjakt i Affe?

Vad tycker Stagechoach om nuvarande generalers agerande i den strategiska totalkollapsen av den svenska försvarsförmågan?

Tycker Stagechoach också att "ingen" är ansvarig? Alla har bara lydigt följt order..... eller?

Vilken moral speglar "jag följde bara order"-mentaliteten?

STAGECOACH sa...
10 januari 2012 kl. 07:01  

@22:54 Jag förstår inte varför du är så hätsk i dina kommentarer. Självklart hade Moore en roll i den stora förbandsdöden. Det var också därför jag skrev Wiktorin med flera.

Ditt inlägg Innehåller i övrigt tiotalet frågor, vilka är svåra att svara på i ett och samma inlägg. Några av dem kommer jag löpande att ta upp i min blogg.

Anonym sa...
10 januari 2012 kl. 07:35  

Ursäkta alla konspiratoriska bloggtroll. Poängen är nog inte att "ingen" är ansvarig, utan att vi ALLA är mer eller mindre ansvariga. Varför var inte DU mer aktiv, skapade debatt och ifrågasatte när det behövdes, dvs. före beslut fattades? Inriktningen har varit tydlig sedan slutet av 90- talet.

På vilket sätt är det konstruktivt att jaga och hänga ut enskilda beslutsfattare? Det är ju lätt att vara efterklok, men är det historieskrivningen du vill påverka eller vill du förändra din verklighet imorgon? Tror du att de lyssnar mer på dig för att du är arg? Kanske tror du att "makthavarna" skakar av rädsla inför hotet att tvingas ta ansvar? Det ger dig en känsla av makt och tillfredsställelse?

Jag ser inte hur svensk säkerhet och försvarsförmåga ska gynnas av denna strategi. Det är sannolikt bara ditt behov av att vädra din frustration som gynnas. För mig är bloggarna mycket större och viktigare än att värna enskilda individers behov. Kan vara att jag har fel, att även enskilda individers reaktioner är ett viktigt mått på stämningen inom FM? Tyvärr är den bild som nu förmedlas av officerares sociala förmåga och intellekt inte alltid så smickrande som jag skulle önska och förvänta mig.

Kommunikation och dialog som är effektiv är dubbelriktad. Det viktiga för dig borde inte vara vad du tycker att du säger, utan vad mottagaren faktiskt uppfattar att du säger. Du måste "tala till bönder på bönders vis". Om detta inte är viktigt så kallas det för "monolog" och det kan du likt Tolgfors skapa på en egen blogg.

Anonym sa...
10 januari 2012 kl. 20:39  

Intressant att flera här på forumet anser att ledande personer inom Försvarsmakten INTE ska hållas ansvariga för sina beslut avseende det svenska försvarets kollaps.

ÖRA-Öppenhet, Resultat, Ansvar. Idag finns en försvarsmaktsledning som inte förefaller alls passa inom devisen ÖRA. Ingen öppenhet, Inga resultat och inget ansvar.

Ingen heller som tar ansvar eller som utkräver ansvar. Generalsnomenklaturan ska naturligtvis hållas ansvarsfria från sina beslut.

Halsstsrrigt styrs Försvarsmakten från FÖ-bunkern och "Festung Anställda soldater" ska hållas- till sista man och sista patron.

Är det ingen som vågas säga som det är i verkligheten; "Kejsaren har inga kläder alls på sig", han är naken".

Är det ingen som våga säga ifrån? I regleringsbrevet för 2012 finns en liten ljusglimt-att Marinens bemanningsuppdrag till olika verksamheter ska särskilt beskrivas eftersom de tydligen(?) påverkar den beredskap som Marinen kan hålla.

Det förhållandet måste man iof väl(?)ifrågasätta, i den nya Tolgforsesiska operettkrigsmakten är ju allting alltid i balans. I den nya krigsmakten kan det omöjligt, för att tro Tolgfors, vara så att det är så dåligt bemannat att inte såväl bemannimgsuppdrag som beredskap kan hållas.

Vore trevligt med någon kommentar från marint sakkunnigt håll. Naturligtvis vore det också skoj med nån glättig kommentar om ansvarsfrihet för de morallösa generalerna som borde lämnat sina poster-om uppgiften var omöjlig.

Frågan bör också ställas; Tror de svenska generalerna på den Försvarsplanering som nu ska genomföras? En handuppräckning vore skoj.

Anonym sa...
10 januari 2012 kl. 22:30  

Försvarsdebatten på internet blir bara sämre och sämre.
Kommentarer på bloggarna är av Flashback-kvalitet kännetecknade av arrogans, intolerans, ignorans och dåligt språk.

Folks förutfattade meningar om FM-anställdas intelligens bekräftas av den stundtals usla argumentationstekniken.

Om samhället ska ta försvarsfrågor på allvar måste debatten föras med takt och ton. Det är nästan så man tror att Ofog eller Svenska Freds kö infoops-kampanj på WW.

Anonym sa...
10 januari 2012 kl. 23:16  

Vi skall nog akta oss för att dra likhetstecken mellan debattörerna och stt vara officer eller anställd i Försvarsmakten. Personligen tror jag att några inte har den kopplingen men debatterar ändå. Just att WW erbjuder den mötesplatsen är mellan engagerade civila och engagerade anställda är en av bloggens främsta förtjänster.

Det är dock tråkigt att några drar ner kvaliteten med just bristande argumentation, osaklighet och personangrepp. Utifrån WW engagemang och personliag förutsättningar hålls debatten på en bra nivå för det mesta. Om vi skulle kräva en hårdmodering av inläggen för att på så sätt hålla en viss språklig nivå skulle nog kräva för mycket av WWs engagemang.

Det vi kan göra är att med det goda föredömet visa att stil och finess vinner både i kalitet som kvantitet.

Anonym sa...
10 januari 2012 kl. 23:21  

Härligt med dessa "Rätta Synpunkternas Nomenklatura". Visst är det härligt att alltid veta BÄST. Att alltid vara lite mer insatt och alltid tycka sig vara annnningen finare...

Faktum kvarstår, i försvarsdebatten, att varken "statsrådet" Tolgfors, Michael Moore eller någon av de i Försvarsmakten verkande "generalerna" VÅGAT möta professor Wilhelm Agrell i debatt,

Ingen av dessa "generaler"-enskilt eller i eskader-har vågat möta Agrell alls. Istället hävdar man nu med ombud att man inte vill stå för sina handlingar....

ÖRA. Öppenhet, Resultat, Ansvar. Stå för det man gjort. Tror dessa "generaler" på den försvarsplanering som nu ska genomföras? Om så är fallet borde det ju vara den enklaste sak i världen att möta professor Agrell i debatt. Om så inte är fallet, att man inte tror på försvarsplaneringen, då borde man snarast ta sin mats ur skolan om man befinner sig på den exekutiva nivån.

Varför inte låta Michael Moore möta professor Agrell i debatt i Sälen? Moore har haft ett helt år på sig att slicka såren från Agrells framförande ifjol.

Och, måtte aldrig, aldrig den öppna, fria debatten, det skrivna ordet, få hindras av antidemokratiska uttalanden som här beskrivits av några. Inte snyggt att hävda att man inte får uttala sig.

Eller är Försvarsmakten en organisation fylld av livrädda små män?

Wiseman sa...
10 januari 2012 kl. 23:29  

Oplatsen:

Alla kommentarer läses och modereras så att inget olämpligt innehåll publiceras. Åsikter får man däremot ha precis vilka som helst så där sker ingen moderering utan tillit sätts istället till kollektivets självreglering och betraktarens förmåga att till urval.

Anonym sa...
11 januari 2012 kl. 00:24  

Gott;)

Anonym sa...
12 januari 2012 kl. 17:18  

"Försvarsmaktens omstruktureringsledare Patrik Dahles talepunkter vid ÖB chefsmöte 2011-12-14: "Frågan om anställning av OP 09-12 inställer sig direkt! Ambitionen är
att rekryteringen av nya officerare och specialistofficerare inte skall
påverkas; d.v.s. OP 09-12 skall erbjudas anställning i Försvarsmakten!"

Talepunkterna hittar du på EMIL/Ledning/ÖB chefsmöten."

Det känns ju bra att de tar upp det på där med tanke på att vi kadetter inte har tillgång till emil förrän vi (eventuellt) blir anställda.

/Kd OP 09-12

Anonym sa...
15 januari 2012 kl. 00:38  

Ännu ett alster från vår försvarsminister finns nu på hans blogg.
Antar att det är utdrag ur denna text vi kommer få höra upprepas i Sälen.

Som källa till sitt inlägg anger han "Försvarsdepartmentets enhet för Militär förmåga och insatser har tagit fram ett faktaunderlag, som går igenom detta. Underlaget läggs här ut på bloggen."

Denna enhet har då lyckats läsa igenom diverse dokument och tagit ut valda delar som för tillfället passar in.
Vidare anger herr Tolgfors att underlaget redovisas på bloggen.
Jag kan dock inte hitta något underlag.
Det mesta är av typen att FM är, skulle ha gjort eller ska göra. Underlagen till detta saknas.

Annars skulle det vara intressant att få se underlaget till de påståenden som man framkastar.
Ett exempel.
"Huvuddelen av fartygen, flygplanen, hemvärn med nationella skyddsstyrkor samt delar ur övriga markstridsförband är tillgängliga inom några dagar. Lednings- och underrättelseresurser samt logistik finns för att leda och stödja dessa."

(Lite längre ned i texten är "tillgängliga inom några dagar" 30 till 60 stycken.)

"Armén är för närvarande under omställning mot IO 14. Det innebär att armén omstruktureras till de nya manöverbataljonerna och funktionsförband. Detta sker parallellt med att den nya personalförsörjningen implementeras och frivillig personal anställs."

Någon annan i regeringen har kommit till en annan slutsats angående personalförsörjningssystemet och vill vänta med införandet av delar av det och sträva efter att endast anställa vpl ur magasinet till den första anställningsperioden.(RB12 sidan nio)

Jag kan konstatera att vi har en enhet vid försvarsdepartementet som kan läsa. Dock har de ingen som helst förankring i verkligheten.
Min förhoppning är dock att någon från FML kan kliva fram och berätta sanningen för vår missledde försvarsminister.

VEM vågar!
Man dock inte anklaga herr Tolgfors för att sakna visioner. Synd bara att han råkade hamna på ett departement som kräver att man levererar.

Teaterdirektören.

Anonym sa...
15 januari 2012 kl. 07:11  

Tolgfors LJUGER. Fantastiskt otrevligt och en skam att en minister i Sverige sp flagrant ljuger väljare rakt upp i ansiktet.

Tolgfors hävdar rena lögner på sin blogg nu inför Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen.

Tolgfors hävdar det finns en hel räcka med förband som idag dels inte finns annat än på papperet och dels en beredskapstid som är rent lögnaktigt presenterad.

Fakta är, till och med i Regeringens regleringsbrev att EN ENDA markstridsbataljon ska finnas organiserad 2013. Denna enda bataljon ska bestå av "hopskrap" av enheter från hela Sverige.

Fakta är att beredskapen hos förbanden är 90 dagar-dvs TRE MÅNADER. Tolgfors "några dagar" är alltså TRE hela månader.

Inget avseende Sveriges Totalförsvar har blivit bättre efter Tolgfors totala konkurs av vårt lands försvar.

Tolgfors måste ställas till ansvar för dessa rena lögner. Tolgfors måste ställas till svars varför han så i grunden misshushållar med skattemedel.

Tolgfors är totalt tondöv för den kritik som riktas mot hans försvarskonkurs-i Tolgfors värld innebär sannolikt att demokrati är en majoritets förtryck av minoriteten-och att man definitivit inte ska lyssna på andra än sina egna.

Tolgfors agerar så, han vägrar ta del av verkligheten. Tolgfors vägrade t ex nu senast att lyssna på Officersförbundets utredning om Sveriges försvar. Tolgfors är en fara för landet med de lögner han far iväg med.

De militära företrädare som finns vid Försvarsdepartementet med genmj Moore i spetsen är också en sällsam skara av tondöva aktörer. Är deras ledarskap så skandalöst dåligt att man inte ens tar del av en organisation som Officersförbundet och dess utredning om hur illa det är ställt med Sveriges försvar?

Det verkar inte bättre ställt-uppmanar alla militärt ansvarstagande att göra precis allt för att få en debatt kring Sveriges försvarskollapsigång i media-SvD HJÄLP försvarsmakten!!!!!

Anonym sa...
15 januari 2012 kl. 10:04  

@07:11

Du har rätt i kritiken mot Tolgfors och jag överväger en KU-anmälan mot honom för hans upprepade vilseledning.

Att ekonomin "är i balans" ska bli infallsporten. Det går faktiskt inte att hävda det när beordrad verksamhet måste ställas in av ekonomiska skäl.
Han är på mycket tunn is och måttet är nu rågat.

Anonym sa...
15 januari 2012 kl. 10:45  

Det skulle förvåna mig om en politiker skulle säga något utan att ha torrt på fötterna. Det har i detta fall inget att göra med verkligheten, utan vilka rapporter om verkligheten som han baserar sina uttalanden på.

07.11 borde överväga att lätta på den hatiska retoriken. Politiska slagord av typen "totala konkurs av vårt försvar" m.fl. är lika tröttsamma från dig som när de kommer från försvarsministern. Verkligheten kan aldrig beskrivas korrekt med förenklad politisk retorik och slagord. Varje debattör som väljer en sådan kommunikationsform måste betraktas med stor misstänksamhet, oavsett läger. Fördelen är möjligen att jag snabbt känner igen dina inlägg och kan ignorera dem till förmån för mer trovärdiga kommentatorer.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade