Rekryteringen som inte var ett problem (uppdaterat 30/1 21.15)

Tyvärr petar ju det här ner inlägget om Strategiska Realiteter - Del 2: Rysslands Arktisstrategi från översta platsen på första sidan, men det kan inte hjälpas. SvD rapporterar nu nämligen på söndagskvällen att i Högkvarteret förbereds det en sänkning av antagningskraven för soldater och sjömän. Tidigare har antagningskraven innefattat godkänd gymnasieskola, men detta vill man nu sänka till genomgången grundskola med grundläggande gymnasiebehörighet.


Den som i dag vill bli soldat, sjöman, gruppbefäl eller officer måste vara svensk medborgare, vara lägst 18 år och ha minst godkänt i ämnena matematik A, svenska A, engelska A och samhällskunskap A från gymnasiet.
Enligt Försvarsmaktens förslag till nya föreskrifter räcker det med att den sökande har behörighet till nationellt gymnasieprogram enligt skollagen. Det innebär grundskola eller motsvarande med godkända betyg i svenska (eller svenska som andra språk), engelska och matematik. Om det finns fler sökande än platser ska i första hand personliga egenskaper och hälsa avgöra. Först i andra hand ska de som också har gymnasiebetyg väljas ut.


Det är närmast så att man helt tappar hakan. Många har varnat för att ett yrkesförsvar med låga löner och förmåner riskerar att sänka allmänkompetensen hos soldaterna och sjömännen, men ingen hade nog ens gissat att man skulle ta till dessa medel. Det många debattörer har varnat för är att situationen ska bli liknande de i andra länder med yrkesförsvar med stora vakanser, t ex Nederländerna som utgjort förebild för den svenska personalförsörjningsreformen och där man trots rekrytering även på gymnasiernas individuella program dras med stora vakanser. Ingen hade nog ändå trott att utvecklingen skulle bli denna – och så snart.

Överste Peter Öberg har helt rätt i sin kommentar i SvD att denna sänkning av kraven närmast är en återgång till vad som gällde under värnpliktstiden. Dock behöver man förmodligen gå mycket långt tillbaka i tiden för att jämförelsen ska besannas. Eftersom gymnasiebetyg kommer att värderas så lågt riskerar det bli en betydligt större andel rekryter som saknar godkänt gymnasieskolgång än vad som varit fallet med värnplikten under många år. Värnplikten hade som bekant den fördelen att samtliga unga män (tyvärr inte kvinnor) kallades till mönstring och därefter skedde urvalet.

Argument som ofta använts från yrkesförsvarsförespråkarnas sida är att striden är så pass mycket mer komplex nu, liksom den materiel som ska hanteras och att detta kräver anställda soldater och sjömän och att de värnpliktiga fick alldeles för kort utbildning för detta. Dessa argument har upprepats som ett mantra genom historien, men på något sätt verkar det ha fungerat utmärkt för värnpliktiga i alla fall att hantera sin tids avancerade materiel. En ung människa idag är på ett helt annat sätt van vid högteknologi än en ung människa för 30 år sedan. Samhället utvecklas som bekant även utanför grindarna.

Vad som däremot spelar en avgörande roll är mängden övning där man under två decenniers tid, sedan devalveringen i början av 90-talet då krigsmateriel, drivmedel och mycket mer i ett slag blev 30 % dyrare och det totala raset i försvarsbeslutet 1996, av kostnadsskäl inte har repetitionsövat värnpliktiga soldater. Istället blev de värnpliktiga allt mer och mer en förbrukningsvara som endast utbildades för att skapa intresse för dessa att söka utlandsstyrkan, i takt med att även grundutbildningens kvalitet sjönk då man inte hade råd att öva i högre förband. Av den anledning krigsplacerades inte heller dessa årskullar under 00-talet. Det är nu dessa sistnämnda och senast utbildade soldater som kommer att fylla ut personallistorna i krigsförbanden tills dessa, om allt går som de ska, har bemannats upp med anställda och tidvis tjänstgörande soldater år 2019. Detta historiska faktum väljer de debattörer som aktivast förespråkar yrkesförsvaret att helt bortse ifrån. Det spelar dock ingen roll om en soldat är värnpliktig, tidvis tjänstgörande eller heltidsanställd. Vad som spelar en avgörande roll är som sagt mängden övning. Oövade soldater bygger inga krigsförband på samma sätt som inte oövade befäl och chefer kan leda dessa förband.

Faktum kvarstår att en stor mängd av de som gjorde värnplikten därefter gjorde valet att fortsätta i Försvarsmakten och bli officerare, trots att de tidigare inte hade en tanke på en militär karriär eller till och med motsatte sig hela värnpliktskonceptet. Frågar man många av våra absolut bästa officerare har de just denna bakgrund. Samma sak gäller bland många andra före detta värnpliktiga. Man hade aldrig befattat sig med Försvarsmakten om man inte varit tvungen men efter muck är man mycket glad att man gjorde det. Som en högre officer en gång uttryckte det: "Värnplikten gav mig en klassresa från arbetarklassförort till adjutant till kungen. Jag skulle bli elektriker och hade inte en tanke på det militära".

Ofta talar man också om den mycket mer komplicerade situationen vid internationella insatser, där begreppet "den strategiske korpralen" har myntats. Det är inte som man vid en första anblick kan tro något som har med en viss kortare tysk man att göra. Istället beskriver uttrycket fenomenet hur en enskild soldats agerande i ett låg-intensivt konfliktområde kan få strategiska och världsomspännande följder till följd av vårt globaliserade och mediaintensiva samhälle. Här har Sverige tidigare berömt sig med att ha en betydligt högre allmänbildning och mognad hos sina soldater, vilket gjort att dessa agerat sunt och utan mycket stora krav på förhållningsregler. De i jämförelse enorma mängder stridsregler och förbehåll som idag omgärdar internationella insatser är inte de lättaste att ta till sig. Att då ha soldater som inte har klarat av gymnasieskolans rätt grundläggande samhällskunskap eller gymnasial svenska och engelska är högst olämpligt.

Förfarandet med en allmän kravsänkning är också förvånande med tanke på den oerhört positiva rapporteringen från regeringskretsar och Försvarsmakten om hur väl rekryteringen går, inte minst på försvarsministerns blogg. SvD rapporterade igår att avhoppen under GMU2, den andra omgången av grundläggande militär utbildning för rekryter som ej tidigare genomför värnplikten, stigit till ca 25 %. Avseende GMU 3 och 4 är siffrorna ännu inte klara, men de sägs preliminärt vara lägre än GMU 2 och i linje med GMU 1. Vad som egentligen är mer intressant är hur länge soldaterna sedan stannar. Tyvärr saknas ännu data på detta, men det borde i alla fall gå att få fram hur många som hittills lämnat även om en hel cykel ännu inte fullbordats. Försvarsmaktens planering för att organisationen ska vara fullt bemannade 2019 förutsätter nämligen att soldaterna i snitt stannar 6 år, medan oerhört många soldater uttrycker en avsikt att stanna något eller några år innan det är dags för det civila livet igen. Motivationen ligger för de flesta i en internationell insats, gärna i Afghanistan.

Problemet blir då trefalt. Det ena är att långt ifrån alla soldater kommer att få göra en internationell insats. Stora delar av Försvarsmakten kommer inte att ianspråktagas för detta ändamål och rekryteringen och attraktionsvärdet riskerar då att bli därefter. Grundinriktningen är också att det är de försvarsgrenar (eller stridskrafter som det nu heter) som i huvudsak ska koncentrera sig på det nationella försvaret, Flygvapnet och Marinen, som ska ha den största andelen kontinuerligt anställda soldater av beredskapsskäl medan de internationella insatser i högre grad ska bemannas med tidvis tjänstgörande soldater i arméförbanden.

Det andra problemet har redan börjat, men accentueras än mer 2014 när Afghanistaninsatsen avslutas. Då är det tyvärr av mycket hög vikt för Försvarsmaktens personalförsörjning av soldater att en ny omfattande insats påbörjas, samtidigt som det kommer att bli mycket påfrestande för en stor del av officerskåren som nu börjar bli rätt krigstrött. Kontinuerliga insatser i stridsliknande miljö innebär också ett stort slitage på materielen vilket utöver kostnader för själva insatsen kommer att innebära att försvarsbudgeten blir än mer ansträngd.

Slutligen har också den högre ersättningen vid internationella insatser använts som motivering till den annars låga lönen som soldater och sjömän uppbär. Kan man varken locka med löner, förmåner eller insatser återstår väl inte mycket annat än att sänka kraven.


Eftersom frågan alltid kommer upp är det lika bra att återigen påpeka det. Det finns inget som hade hindrat en lösning kombination av anställda och värnpliktiga soldater som i vårt västra grannland som redan provat den väg vi försöker oss på och backat. En gradvis övergång mellan systemen hade i vilket fall som helst varit att föredra, men man skulle tvunget såga av den gren man satt på och frågan är om det någonsin går att genomföra en återtagning.


Betyget kvarstår – Den enda egentliga skillnaden mellan det nuvarande personalförsörjningssystemet och värnplikten är att en värnpliktigt inte kan beordras till tjänst utanför rikets gränser i fredstid. Det hade gått att lösa på annat sätt. Tas riksdagsbeslutet ett drygt år innan en utredning om det redan antagna personalförsörjningssystemet läggs fram och en månad innan utredningen tillsätts, ska man kanske inte vara så förvånad över resultatet. Risken är nu än mer accentuerad med det kommande förslaget att helt fel kategorier av personer bli soldater och det sker en allmän komptenssänkning istället för höjning även på det intellektuella planet. Det fysiska planet har redan diskuterats (2).


Avslutningsvis kan det vara intressant att gå tillbaka till ett av försvarsministerns blogginlägg, daterat 5 december 2011 där han försvarar just de krav på rekryter som Försvarsmakten nu vill avskaffa:

"I grunden är detta mycket bra. Kraven på rekryterna skall vara höga, både för att säkra att Försvarsmakten får bra soldater och attraktionen i systemet. Det ger stolthet att klara kraven.
Samtidigt får det inte framstå som att Försvarsmakten endast är intresserad av den perfekta människan. Kraven – inte minst teorikraven – är högre idag än under värnpliktssystemet. Försvarsmakten kommer att ha behov både av unga med teoretisk och praktisk begåvning. Också hälsokraven är högre nu än tidigare och i många fall diskvalificerande.

Intresset för att söka GMU har varit mycket högt. Så högt att tusentals som sökt inte ens kallats till prövning, eftersom kapacitet har saknats för att möta söktrycket. Rekryteringsmyndigheten räknar med att det krävs 3 antagningsprövade per antagen rekryt."


Får Försvarsmakten någonsin i framtiden åter soldater som Fredrik Reinfeldt?


Se även Kungliga Krigsvetenskapsakademins rapport om förra gången Sverige hade ett personalförsörjningssystem av samma slag som idag.


Tillägg 30/1 08.00: Enligt FOI innebär ökade avgångar bland rekryterna från 15 % till 20 % en merkostnad för Försvarsmakten på 75 mkr (varje procent = 15 mkr). För varje år snittanställningslängden minskar stiger kostnaderna med upp till 195 mkr.

Officersforbundet motsätter sig starkt en sänkning av kraven på rekryterna och menar på att gymnasieskolans A-kurser tidigare motsvarande högstadienivå och soldater som inte klarar av engelska på gymnasiets A-nivå kommer att få det mycket svårt i internationella insatser.

Andra bloggar: Chefsingenjören, Skipper, Peter Hammarberg
DN, Exp

Uppdatering 30/1 17.30: Försvarsutskottsledamoten Johan Forsell (m) skriver på SvD Brännpunkt om att det ska vara statusfyllt att vara soldat och att såväl Försvarsmakten, som näringlivet och politisk nivå har anledning att fundera vidare på hur man ska rätta till detta. Det är bara att instämma, men samtidigt konstatera att det redan igår krävdes handling och inte funderande om Försvarsmakten ska kunna leverera till utsatt datum 2019. Tiden rinner iväg.

Samtidigt går nu försvarsministern ut på sin blogg och konstaterar att det inte är aktuellt att sänka kraven på rekryterna till nivån för det förslag som SvD refererar till och som utgör ett av tre aktuella förslag. Han återvänder också till avgångssiffrorna för GMU1-4.

Det skulle som sagt vara ytterst intressant att se vilka avgångssiffror det finns för GMU1 & 2 efter GMU-examen, dvs under provanställning och anställning. Det är faktiskt ännu mer intressant.

Andra bloggar: Försvar och Säkerhet, Tokmoderaten
Exp

Uppdatering 30/1 21.15: Försvarsmaktens personaldirektör ger nu en replik på SvD Brännpunkt där han understryker att det i SvD redovisade endast är ett förslag på kravprofil för att få genomföra grundläggande militär utbildning och att inget beslut ännu fattats. Kraven för att få anställning ska dock kvarstå enligt tidigare.

Tveksamt om det skingrade dimmorna. Den egyptiske kollegan Sinuhe diskuterar huruvida det handlar om ett sätt att kunna locka till sig fler intresserade till Hemvärnet där vissa uppgifter gör gällande att rekryteringen går trögt. Vissa kommentatorer till denna blogg har tidigare berättat att Försvarsmakten rekryterat tidvis tjänstgörande soldater bland sina hemvärnsoldater. Förhoppningsvis är så inte fallet eftersom det verkar något kontraproduktivt.


66 kommentarer:

Leffe sa...
30 januari 2012 00:08  

Jag är också förvånad, men kan det ha att göra med behov av att lösa enklare uppgifter (t.ex vakt- eller förrådstjänst) även i det nya försvaret? På samma sätt kunde man kanske kräva relevant högskoleexamen för de som rekryteras till mer kvalificerade befattningar?

Anonym sa...
30 januari 2012 00:58  

Någon som är förvånad?

FM har en lång och något pinsam tradition av att anpassa retoriken till den politiskt tilldelade ”massäcken”. Har någon hört ”försvarets budget är i balans” förut? "Rekryteringen till GSS är en succé". Osv.

HKV reducerar personal – på papperet – men anställer civila och konsulter saamt långtidskommenderar personal från förbanden som tillsammans blir fler än de heltidsanställda som togs bort. Kan man få det att gå på materielbudgeten så syns det inte i årsredovisningen till Fö. Det är oftast ett måste, för uppgifterna är de samma, ibland fler, men ska göras av färre.

Samma på förbandsnivån. Det viktiga är att raderna är uppfyllda, inte att det sitter rätt person på rätt plats. Vad gör det väl då om individen ifråga har svårt att få två och två att blir fyra? Huvudsaken är att raderna är fyllda. Så det ser ut som om vi har kompletta och kompetenta förband.

Vad har strategiska realiteter med detta att göra? Ja, kanske allt, eller inget?

Någon som är förvånad?

Anonym sa...
30 januari 2012 06:12  

Ny specoff inriktning... svenska lärare?

sofliggaren sa...
30 januari 2012 06:14  

Det här öppnar ju även en fin möjlighet att komma till rätta med den ökande andelen elever som inte fullgör gymnasiet.
Men så bakslug kan väl ändå inte Tolgfors och co vara?

Anonym sa...
30 januari 2012 06:52  

Det som skrämmer mig är att jag på min enkla nivå som officer i en mentalt och utbildningsmässigt krävande icke-teknisk tjänstegren strider för att få ÖKA kraven på de vi tar in till sjömän och kadetter.

Detta förslag känns fullständigt kontraproduktivt och skrämmer mig.

/p

Anonym sa...
30 januari 2012 08:20  

Nu får det vara nog på dumheterna. De kan ju inte ta till vilka galenskaper som helst för att rädda sin reform. Uppgiften att lösa är allt för komplex att klara utan utbildning och risken att vi får ett soldatproletariat är stor. Om omställningen inte fungerar så får man nog istället konstatera det och kanske gå tillbaka till ett värnpliktssystem. Professionaliseringen av FM börjar allt mer likna löntagarfonderna och Feldts klassiska citat börjar nog passa allt bättre här omgjort "anställda soldater är ett djävla skit men nu har vi baxat dem ända hit"......

Anonym sa...
30 januari 2012 08:28  

Den genomsnittlige soldaten i brittiska Royal Marines sägs ha ett ordförråd om ca 700 ord. Detta räcker uppenbarligen för att lösa soldatuppgiften i Royal Marines. Vad är det våra soldater skall göra som kräver så mycket mer?

Jag tycker detta är perfekt då det ger en ny chans till alla dom ungdomar som misslyckas i skolan att få ett meningsfullt jobb.

Besviken reservofficer, fd moderat sa...
30 januari 2012 08:46  

Skandalen fullbordas. Nu kommer FM att permanentas som avstjälpningsplats för dem som inte klarar skolan.

Var det verkligen detta som herrar generaler tänkte sig när de drev kravet på "frivilligförsvar", en eufemism för yrkesförsvar?

Kan någon vettig människa förklara för mig vad FM och Sverige i övrigt har tjänat på att införa yrkesförsvaret?

Wiseman sa...
30 januari 2012 08:49  

Besviken resoff:

Det finns möjlighet att beordra personal till internationella insatser i fredstid.

Magnus Redin sa...
30 januari 2012 08:50  

Soffliggaren, funkar det för att hjälpa igång de som misslyckas med gymnasiet är nyttan värdefull nog att flytta en miljard eller tre till försvarsbudgeten från några av posterna som ger statliga skattepengar till kommunerna.

Besviken reservofficer, fd moderat sa...
30 januari 2012 08:59  

@Wiseman 08:49

Det hade gått att lösa även med bibehållen värnplikt. Tyvärr orkade varken generaler eller politiker att tänka längre än näsan räckte.

Det drama vi nu ser fullbordas följer precis det manus som många kritiker målade upp i förväg. Ingen lyssnade dock på dem.

Förmodligen kommer svaret nu att bli "nu ska vi inte se bakåt, utan blicka framåt". Nästa gång jag hör det så...

Von Kanonmat sa...
30 januari 2012 09:26  

Tycker att det är stor spridning på de kompetenser som efterfrågas i FM, allt ifrån enkel skyttesoldat till eliten som är JAS piloter. Senaste årens reklam till FM får en att tro att alla jobb kräver högt intellekt, vilket är helt fel. "Välkommen till en ny verklighet"

Anonym sa...
30 januari 2012 09:37  

Jag drar mig till minnes en föredragning för några års sen som dåvarande chefen för personalavdelningen höll om det kommande personalförsörjningssystemet. Där yppades följande: "Vi ska inte stå på KTH och rekrytera soldater, vi ska stå i förorten".

Förövrigt anser jag att ett system med en större förbandsmassa med vpl-förband och runt 4 stående yrkesbataljoner bättre skulle lösa de behov vi har.

Onga1 sa...
30 januari 2012 09:55  

Det här ligger helt i linje med Alliansens arbetslinje. Försvarsmakten blir, likt Samhall, en institution som får ta emot den delen av befolkningen som svårligen låter sig anställas i det civila samhället och som idag genererar den allt högre ungdomsarbetslösheten, då allt fler icke-kvalificerade arbetsuppgifter inom samhället blivit bortrationaliserade.

Men ska man vara ärlig så ligger väl en stor del av soldatens arbetsuppgifter inom segmentet icke-kvalificerat, jag menar hur mycket brains behövs för att verka som "C höger lavettben" under 8 års tid.

Sammanfattningsvis: Försvarsreformen har haft ett och endast ett syfte; Att påvisa minskad ungdomsarbetslöshet inför valet 2014 och bortom.

Anonym sa...
30 januari 2012 09:56  

De som har drivit frågan om avskaffande av gymnasiekraven inför GMU är hemvärnet. Alla får blir lucia...

Sedan kan man tycka att Försvarsmakten kunde ha gett upp sin stordrifts- och personalrörlighetsambition och gjort avkall på likformigheten på krav inför GMU. Likväl som det är olika kravprofiler för olika tjänster så kanske det kunde varit avkall på gymnaisekompetens för soldater destinerade till hemvärnet? Där är ju ändå kravprofilen skrämmande låg. Tjänstbarhet J med "betydande medicinsk nedsättning". Taskig menisk, astma, eksem, plattfot, Cola-botten-glasögon,låg begåvning? Jo, visst välkommen till hemvärnet!

Vilho Koskela

Niklas sa...
30 januari 2012 10:16  

Vi var många "gamla" officerare som varnade för den här utvecklingen när man gick från värnplikt till yrkesförsvar. Det var ju bara att titta på omvärlden så insåg man att Tolgfors uttalanden var rena politiska fantasier (som vanligt). Nu står vi där i verkligheten och försvarsmakten sänker kraven för att ialla fall komma i närheten av att lyckas rekrytera ett antal soldater. När det inte lyckas är nästa steg i processen (om man tittar på historien) att rekrytera unga från ett annat land - som kompletteringsåtgärd. Och, givetvis med bibelhållen kvalitet.

Anonym sa...
30 januari 2012 10:42  

Finner kravsänkningen ganska märklig då gymnasiet numera är obligatoriskt. Men vad annat är det att vänta när landet styrs av en statsminister som gjorde lumpen i värnpliktsrådet, en finansminister som inte gjorde värnplikten alls och en försvarminister som värnpliktsvägat. Dessa herrar tillsamman med ett antal teknokratiska, anglofierade och systemorienterade karriärofficerare (personer utan förståelse för individens betydelse), har vi att tacka för dagens situation.

ErikG sa...
30 januari 2012 11:06  

Fick man frisedel förr om man inte hade godkända gymnasiebetyg? Knappast.
Jag tror inte soldatyrket lockar de som annars skulle satsat på vidareutbildning, och fram för allt är jag tveksam till om det är samhällsekonomiskt rätt att försöka få de som annars skulle läst vidare till ingenjörer, läkare, utvecklare eller varför inte, officerare, att hoppa av sina planer och bli basse i tre år.
Eftersom soldatyrket lönemässigt verkar ligga på McD-nivå är det med McD man får konkurrera när det gäller de anställda. SÅ är det ju även utomlands, så varför inte här?

Jag antar att det görs någon form av screening så att inte de klenast begåvade sätts på svåra uppgifter, för det gjorde man ju förr höll jag på att säga, och tänkte mena att man inte satte klent begåvade vpl på svåra uppgifter. Men när jag tänker tillbaka på några av de som jag gjorde lumpen med så tar jag tillbaka den tanken.. ;-)

Däremot kanske vi ska sätta gränsen vid att erbjuda soldatkontrakt som alternativ till ungdomsanstalt.

Anonym sa...
30 januari 2012 11:26  

Det är inget nytt med att ta tjänst i försvaret som alternativ till ungdomsanstalt eller fängelse. När jag gjorde praktik på en kadettskola en gång så hade vi en vpl befälselev som körde Folkabussen som en galning då vi rekade framryckningsvägar i Norrbotten (eller var det tillbakaryckning ? ). Iallafall slutade det i diket, med 4-5 man ombord. Ingen skadad men utredning skedde. Det visade sig att mannen i fråga som körde hade fått sitt körkort återkallat pga av rattfylla och domaren hade gett han alternativet mellan lumpen eller fängelse i några månader... Körkortet hade han ju "tappat" så det han visade upp när han ryckte in var ju ogiltigt.... Så, det som hände då händer väl även idag.

Magnus Redin sa...
30 januari 2012 11:28  

Anonym 10:42. Min uppfattning är att grundproblemet var att värnpliktssystemet och invasionsförsvaret hade för få och splittrade vänner som värnade sitt vapenslag, sitt regemente, sin budget, sin kariär, sin försvarsindustri utan att man samarbete och såg till att helheten fungerade samtidigt som säkerhetspolitiken var ett dubbelspel med ett budskap för folket och en verklighet tillsammans med Nato.

Det funkade trots bristen på samarbete och eftertanke hyfsat då hotet från öster var övertydligt. Verkligheten pressade fram det man inte åstadkom på egen hand och när verkligheten ändrade sig återstod bara själviskheten och en kamp för den egna försörjningen.

Själv observerade jag bara lite av sjukdomen och såg omvandlingen som en möjlig medicin och begrep inte hur mycket som föll sönder i intet.

Nu gäller det att givet det vi har göra ett bra arbete för att utveckla försvaret för framtida risker och hot, det är en del av att anpasas hela samhället till kommande risker och hot.

Men jag är iofs en deppig typ som är rädd för att mycket kan gå åt skogen genom irrationalitet, själviskhet och kortsiktighet och även om vi gör allt rätt själva är vi bara en liten del av världen.

Besviken reservofficer, fd moderat sa...
30 januari 2012 11:31  

@Niklas 10:16

"När det inte lyckas är nästa steg i processen (om man tittar på historien) att rekrytera unga från ett annat land - som kompletteringsåtgärd."

Varför inte tänka tanken fullt ut? Ska svensk styrka sättas in i t ex Kongo, så kan vi ju lokalrekrytera barnsoldater för några dollar om dagen. Det enda vi då behöver skicka ner är en svensk flagga och ärmmärken med EU-stjärnorna. Vapen finns det redan gott om på plats.

Möjligen får man också skicka ner några SO som genomför GMU med rekryterna.

Det blir en mycket kostnadseffektiv lösning med bibehållen kvalitet, eftersom det numera uppenbarligen inte spelar någon roll vilken utbildningsnivå soldaterna har.

Anonym sa...
30 januari 2012 12:11  

Är det folkstormsdags? Snart armbindel och pansarskott?

Anonym sa...
30 januari 2012 13:28  

Jag tycker faktiskt att förslaget är bra.


För jag som Officer har hellre dessa soldater som kommer att göra som man säger och göra det med ett leeende. för deras andra alternativ var.. just det ingenting.. dvs arbetslöshet/fängelse/mc-donalds

Jag skiter i vart de kommer ifrån eller med vilken bakrund bara de kommer. och att de är kvar!!!

jag tycker tom att man lika gärna nu kan ta steget full ut.
Gör även de som inte är dömnda för några grövre brott rekryteringsbara. då kan vi återigen faktiskt förutom att få soldater i förbanden dessutom göra en samhällsinsats.

1+1 kan faktiskt bli 3.

Gardesofficer

Anonym sa...
30 januari 2012 14:12  

Jag är helt mållös...
VEM är det som förstör min försvarsmakt och framförallt varför?

/besviken veteran

Anonym sa...
30 januari 2012 15:11  

Jag förstår inte stormen som uppstått. Gymnasiekompetens var inte ett krav förr så varför ska det vara det nu?
Vi hade gott om värnpliktiga som inte fullföljt gymnasiet.

Till vissa tjänster krävs en mer än grundskola men för det stora flertalet krävs inte fullbordat treårigt gymnasium.

Rim och reson.

Anonym sa...
30 januari 2012 16:44  

Murvlar för Nato-anslutning, försvarsmaterieltillverkare samt konsulter och systemutvecklare för diverse konsultkostnadsgeneratorer såsom SAP, NBF etc. Man kan inte ha soldatkostnader att konkurrera med dessa intäkter för dessa parter...

Dessutom så får man bort det folkbaserade försvaret vilket ökar möjligheten att använda framtida soldater mot den egna befolkningen eller fungera som utpressning mot misshagliga regeringar eller beslut...

Anonym sa...
30 januari 2012 17:34  

Öhhhhhh Måped! Kunnnskap är Mackt!

Anonym sa...
30 januari 2012 17:43  

Tja, att soldatyrket skulle vara annat än ett lågstatusyrke; Klart fan inte! Får man en McDonken-lön utan några formella krav utöver 9 års lagstadgad skolgång på att ta jobbet är det väl ganska självklart. nuförtiden finns det väl ingen som ser en uniformerad svensk soldat och tänker "Oj, den där har gått igenom fysiska och psykiska test, det är en mönstermedborgare!"

Utom möjligen den redan invigde, eller kollegan som noterar granen, snöleoparden, jägarbågen eller vadetnumåndevara.

//Kaka

Per A. sa...
30 januari 2012 18:15  

Att det går åt skogen är inte så överraskande, men jag trodde att kraschen skulle dröja något år till, då den storskaliga Afghannistaninsatsen på ett eller annat sätt avslutats.

Anonym sa...
30 januari 2012 18:16  

Rim o reson 15.11:
Nej, men numera är det inte värnpliktiga som kör internposten med flakmoped eller spikar måltavlor i målboden. De sysslorna engagerade ett antal människor som naturligtvis inte behövde vara bäst i nånting. Sysslorna finns nog kvar men frågan är om de behöver utföras av uniformerad personal. Eler ja, det är väl truppen som får göra det själva kan man misstänka...

//Civil sen -95

Anonym sa...
30 januari 2012 18:23  

Vi är redan där, jag säger bara projekt Öppen dörr.

Målgrupp: Långtidsarbetlösa ungdomar med utomeuropeisisk bakgrund. 50/50 män/kvinnor, inget krav på gymnasiebetyg, dessa skall läsas upp innan GMU påbörjas. Totalt är projektet 10 veckor och blandas med militär utbildning och civila skolstudier.

Totalt skall 500 individer genomföra detta på fyra olika förband.

/Joråsåatt

Anonym sa...
30 januari 2012 18:47  

Replik till Civil sen -96 kl 1826; De anställda soldaterna står istället i kasernvakten och bevakar ett grindhål under DRYGT hälften av sin anställningstid.

De anställda soldaterna använder, avseende stridande befattningar endast ca 10% av sin anställninstid till verksamheten "strid". Det innebär att ca 90% av anställningstiden används till det som i värnpliktssystemet kallades "grå arbetskraft"-sånt som inte direkt gick att hänföra till soldatens krigsbefattning.

Dessa procentsatser är fakta. 10% av anställningstiden till huvudtjänst-90% till grå arbetskraft som bevakning av kaserngrind.

Så är den TOlgforsesiskA opeRETTkrigsmakten konstruerad.

90% av arbetsuppgifterna för en stridande befattning är alltså rena malajuppgifter i Tolgfors anställda krigsmakt.

Anonym sa...
30 januari 2012 19:42  

Vad säger SACO? Nätt och jämt godkänt i tre ämnen i grundskolan och därefter akademiker?

Svenska språket tar stryk när orden devalveras. Är detta riktmärket för akademiseringen av FM?

Sinuhe the Egyptian sa...
30 januari 2012 19:47  

Jag har skrivit ett kort inlägg på min blogg i ämnet om behörighetskrav för att bli antagen till GMU. Jag tror att debatten vinner på att vi skiljer på a) behörighetskrav för att bli antagen till GMU och b) kravprofil för att bli anställd som GSS, officer eller specialistofficer samt c) kravprofil för att teckna ett hemvärnsavtal.

Behörighet och kravprofiler är inte alls samma sak.

GMY

Sinuhe

NIL sa...
30 januari 2012 19:57  

Jag har träffat på intelligenta, förnuftiga och bildade (dock inte utbildade) människor som inte har suttit i en skolbänk sedan de lämnade grundskolan.

Man behöver inte vara lågbegåvad eller förutsättningslös enbart för att man inte känner sig hemma i den svenska gymnasieskolan.

Det är dock viktigt att vi utvecklar ett bra urvalssystem och har ett regelverk som medger att man kan avskilja personer som inte håller måttet.

Vi måste fortfarande ha kloka och dugliga soldater och dom egenskaperna kan man vara i besittning av utan att ha lyckats särskilt bra i skolan.

Anonym sa...
30 januari 2012 20:53  

Hej på er

Nu är det väl tid att UTKRÄVA ansvar,
Vem startade detta JIPPO.
JAg vet att armén vill gå långsammare fram, ex ett komani per förban ellerr som Norge en bat-stridsgrp på en plats..(Telemark)

Men..förståsigpåarna..*L* hade annat i kikaren

Samma sak öär det nu med IBSS (insatsberedda skyddsstyrkor) NU vill man gå till 1+1 istället för 1+4 som armen sa blev för svprt. Dessutom skulle dessa soldater varit anställda ENKOM för bev som det är nu är det KATASTROF.
och 1+1 HALLÅ......MUST vakna
När f-n ska HKV med sina generaler LYSSNA och fatta KLOKA beslut, nu är det så att handläggare lägger fram den ena roliga idén efter den andra men ingen SYNAR korten man bara SVÄLJER. Tyvärr för få av oss på regemente som tjänstgör i HKV-verkligheten då blir det inte bättre än så här.

Betygskraven är SPIKEN i kistan...
Planera nu för återgång till vpl till huvuddel men vissa stående delar.

Markstridare (och MKT besviken)

Anonym sa...
30 januari 2012 21:04  

En kommentar om GMU HV också

Här har Rikshvch gjort ett självmål
Han har byggt sin tes på att 5 mån GMU för markstridare är förlång tid
3 mån räcker funkade som försöksutbildning.
JA men soldaterna placerades med Hv som hade fullgjord GU, det missade Rikshvch.
Då funkar det kanske hjälpligt.
Men snart så är även HV i kaos när det fortsatt lite till

Armen ville att alla marksrtid skulle ha 5 mån även Hv-GMU..

men....

Markstridare

Anonym sa...
30 januari 2012 21:38  

Att ett militärt yrke skulle kunna bli statusfyllt kräver betydligt mer än gymnasiekompetens på soldater. Lön motsvarande lågstatusyrken har en mycket större signaleffekt. Åt fel håll. Noll intresse och engagemang från väljare, media och politiker talar inte heller för någon högre status. Yrkets faktiska innehåll uppfattas säkert inte så statusfyllt, där uppgifterna i praktiken till stor del motsvarar tidigare vakt- och depåvärnpliktigas uppgifter. Att idag offra sin personliga integritet och bekvämlighet till förmån för gruppens bästa är knappast det coolaste man kan göra idag. Viktigare att hävda sin individualiet, gärna publikt och offentligt i dokusåpa eller på sin blogg. Helt klart låg status att bli en anonym soldat i mängden.

Min mormor var mäkta upprörd att jag ville slänga bort min begåvning som officer. För henne en reträttplats för de mindre begåvade och drivna. Idag förstår jag henne.

Det är ytterst naivt att drömma om en militär karriär som något statusfyllt. Har aldrig varit och kommer aldrig kunna bli. Yrket handlar dessutom inte om status och självförverkligande. Det handlar om självdisciplin. Att kunna offra sin egen bekvämlighet för gruppens bästa. Däri ligger belöningen och stoltheten. Man blir inte militär för att bli rik, lika lite som det är en drivkraft för sjuksköterskor, dagisfröknar eller poliser. Att göra yrket till ett statusyrke är att göra sig själv en björntjänst. Lockar fel människor. Driver upp krav på belöningar andra än de som ligger i själva yrkesrollen. FM driver själv utvecklingen åt fel håll. Man har redan dödat yrkets "kall" och lojalitet genom en personalfientlig personalpolitik sedan början av 90-talet. Nu kör man falsk marknadsföring och tror att det håller i längden. Man har bäddat en ordentligt knölig säng och kan gott ligga i den. Jag sover skönt som vanlig civil knegare numera.

Anonym sa...
30 januari 2012 22:03  

Wiseman

Skulle vara kul att höra lite om ATS senast utspel för att komma i "ram"
Kompch stf tas bort i IO 14...
hallå, nu hade ni väl otur när ni tänkte..eller är det medvetet..??

Markstridare

Anonym sa...
30 januari 2012 22:06  

Är man förvånad, nu fick alla ni som vältrar er i negativism och konspirationsteorier något att kasta sig på. Även om jag är tveksam till att sänka kraven så tycker jag att ni som vräker ur er kritik visar på en männsikosyn som är förnedrande. Det finns de som inte har godkänt från gymnasiet som totalt sett har andra goda egenskaper som kan väga upp de formella betygen. Frågan är viktig och har många aspekter och bör kunna diskuteras utan dessa överord.

Dechnegwyr sa...
30 januari 2012 23:35  

Kravsänkning kan bli dyrköpt erfarenhet

Flera kommentatorer säger att kravsänkningen leder till att anställning i FM blir ett låglöneyrke och därmed ett lågstatusyrke – Jag håller med. Ett exempel, läraryrket är ett sådant som har gått från högstatus till låg. Att vara folkskollärare på 50-talet var något fint och attraktivt. Dagens skola framstår som att den störtat ner i bråddjupet, fram till nu har många med låga betyg från gymnasieskolan fått fylla upp de överblivna platserna på lärarhögskolorna. Löneurvattningen, borttagande av kvalificerade tjänster (lektorer) inom skolan samt den omilda behandlingen som Sveriges kommuner utsatt den för gör att attraktionskraften inte blir hög- Detta är ett obestritt faktum. Det komiska i det hela är att det är en f d militär som driver på utvecklingen på att försöka höja kompetensen på skolan och därmed dess attraktionskraft.
För att återvända till FM, låga instegskrav ger låg attraktionskraft vilket i en nedåtgående spiral gör det ännu svårare att rekrytera och därmed dyrare. För att ta ansvar för personalens utveckling och användbarhet i de olika yrken som FM representerar blir man tvungen att utöka tiden för internutbildningar och köpta utbildningar. Effekten av detta blir ökade kostnader mätt i hundratals miljoner kronor, dessutom nminskar tiden för att personalen ska kunna arbeta i sin huvudtjänst i insats. Eller så struntar man i detta och får personal som har begränsad kunskap för sitt yrke och sedan vältrar över utbildningskostnaderna på KOMVUX när de inser att de måste ha bättre utbildning för att kunna hävda sig på den civila marknaden efter åren i FM. Försenad utbildning är en förlust i ett samhällsperspektiv.
Förslaget till sänkta kompetenskrav kan bl a spåras till några rader i Arméns UtvecklingsPlan, som det ser ut så har förslaget inte varit ute för någon större diskussion eller remiss, förbanden är inte glada för de har problem redan i dagsläget. Ett exempel är fordonsmekaniker där kompetenskravet redan sänkts, tidigare i värnpliktssystemet hade de flesta uttagna redan genomgått fordonsteknisk linje på gymnasiet eller hade en gedigen erfarenhet dokumenterad i ett fastställt mekanikerprov som gjordes efter inryckningen. I Den första omgången rekryter som vidareutbildas till mekaniker i det nya systemet är det många som inte har denna kunskap och utbildningen måste bedrivas från ”scratch” på gymnasienivå. Tydligen anses FM utbildningsorganisation vara mycket duktigare som klarar detta på tio veckor, än civila motsvarigheter som behöver 61 veckor (Lernia, till lastbilsmekaniker). I praktiken kommer en stor andel att behöva kompletterande utbildning på Lernia innan de kan vidareutbildas på militära system som den militära tekniska utbildningen en gång var avsedd till.
Försvarsmakten bör följa samhällsutvecklingen inte försöka backa den – FML och Politiker lyssna på organisationen istället för att ständigt köra över den. Kompetens kräver rätt förkunskapskrav, tid för utbildning och rätt lön för att vara attraktiv. Det går att räkna hem om personalen sedan får göra det den utbildats för.

Dechnegwyr

Wiseman sa...
30 januari 2012 23:52  

Dechnegwyr:

"Tydligen anses FM utbildningsorganisation vara mycket duktigare som klarar detta på tio veckor, än civila motsvarigheter som behöver 61 veckor (Lernia, till lastbilsmekaniker). I praktiken kommer en stor andel att behöva kompletterande utbildning på Lernia innan de kan vidareutbildas på militära system som den militära tekniska utbildningen en gång var avsedd till."

Ja herregud. Det var exakt det man fruktade. Risken känns överhängande att i framtiden blir det ett "lätta rep" utförd av FM egen personal och "contractors" som får göra det övriga med gedigen vinst för företaget och till betydligt högre lön än soldaten.

Personal på FMTS har i ett tidigare inlägg vittnat om liknande utveckling avseende blivande specoff flygtekniker.

Anonym sa...
31 januari 2012 00:00  

Alla skribenter! Från QQQQ; order-skriv inte NÅGOT som kan uppfattas som negativistiskt, skriv inte något som andas problem, skriv utmaningar isf omöjliga situationer.

Med detta synsätt-att inte vara negativistisk-kommer FESTUNG Tolgfors OperettKrigsmakt att kunna försvaras till sista man och sista patron.

QQQQ påminner alla om plikten att samtliga medarbetare i FM ska vara de bästa ambassadörerna för den nya personalförsörjningen. Mao, ut och rekrytera kanonenfutter för böfvelen!

Och kom ihåg; Har Du det som krävs? (kunna räkna till 10 och hjälpligt kunna alfabetet)-DÅ är Du välkommen till vår verklighet!

Undergång-inte på tyska utan på svanska.

Anonym sa...
31 januari 2012 00:45  

GSS/T är nästa delkrash av systemet.
Det rekryteras för fullt från Hv och andra ställen...och alla vill ha dom duktiga färdiga förmågorna....
Att dom kommer från grannkompaniet, det spelar ingen roll.
Alla vill lösa uppgiften.
Och alla vill säga att dom har minsann bäst personal....
Även om det är samma personer.

Jag kan tänka mig att GSS/T kommer få ett uppsving nu när den vanlige soldaten lessnat att stirra på grinden och inte får kura ihop sig under en gran eftersom det kostar för mycket med övningsdygn....
I samma veva så kommer GSS/K och Hv decimeras. (nästan på samma sätt som i den romerska armén)

Och till dom intellektuella kraven...
Sänker dom kraven, så får dom väl höja kunskapstillförseln på förbanden.
Exempelvis, förkunskapskrav GRK utb: Matte B, Fysik B, Samhälle A.
Och sätt dom på skolbänken..
På samma sätt som det går inte att tro att någon blir ett fysmonster på 3månader som pallar 50kg joggandes 10mil på asfalt...
Utbildning/Fysisk såsom intellektuellt tar tid!

Men tyvärr har herrarna i humorkuben, tillsammans med våra folkvalda lyssnat för mycket på "Just In Time" logistik och dom tror att allt är hyllvara.

/Tinhead

AQ sa...
31 januari 2012 10:46  

Varför har vi ens några gemensamma krav av denna typ? Alla över en kam och så vidare skapar inte optimala förutsättningar för något annat än grå massa. Det borde införas mer specifika rekryteringar mot de tjänster vi behöver istället för att slänga alla i en gryta, röra om hejvilt i 3 månader och därefter hälla ut alltihop godtyckligt över förbanden. Det system som fanns under värnplikten där man blev tilldelad/sökte ett förband och befattning borde återtas. Detta skulle medge att rekrytera tex en person som valde att skippa/hoppa av gymnasiet för att jobba i skogen till en intellektuellt enklare fysiskt tyngre befattning innom FM samtidigt som den välutbildade naturnissen kan få den tänkarbefattning han passar på.

En anledning till avhopp som även är befintlig på OP är att man inte får den befattning eller ort som man från början tänkt sig. Det finns många som vid rekryteringen sökt för att bli markstrid eller liknande men när de kommer hit inser att det enda som finns kvar att välja på för dem är försörjning el dyl.

Jag ser stor risk att detsamma händer för GMU elever som tänkt sig en viss befattning men sedan inser att de va fullt där. Kan man då ist säga att vi vill ha si och så många av denna typ osv. så kan man också motivera någon att ta den tjänsten med gott mod istället för att med besvikelse bli "placerad" där för att kanske senare helt tappa lusten och sluta i förtid.

Detta skulle även medföra stora fördelar i kampanjandet då man kan säga att vi behöver tex fordonsmekaniker och stabsass vilket skulle locka folk med rätt intresse. Som det är nu när vi rekryterar "soldater" så tänker garanterat den stora massan på skyttesluskar i leran som leker pangpang och kör stridsvagn.

Med denna förändring skulle GMU'n också kunna anpassas för att bättre passa dels kraven från framtida förband men även de intagna. Jag inbillar mig att generellt skulle intagna mot markstrid/jägarförband redan från början hålla högre fysisk status än tex. de mot stab/ledn varvid respektive grupps belastning skulle kunna anpassas dels efter individerna och dels efter vad deras framtida tjänst kräver. Detsamma gäller naturligtvis även innehållet av olika moment under utbildningen där man kan skräddarsy utefter framtida befattning vilket skulle spara både tid och pengar.

ErikG sa...
31 januari 2012 10:58  

Jag vill bara påminna om, som några av mina meddebattörer redan påpekat, att avsaknad av gymnasieutbildning eller godkända gymnasiebetyg inte betyder att personen i fråga är värdelös som soldat. Jag känner till och med en kille som är veteran från många utlandsmissioner, bland annat från tidiga bosnienmissioner, som saknar dessa betyg. Uppenbarligen har han ändå haft vad som krävts när skiten träffat fläkten på riktigt.
Jag tycker tvärt om att allt högre krav på teoretisk utbildning för att göra "enklare" sysslor straffar ut allt för många i samhället. Alla soldattjänster kräver inte att man kan lösa differentialekvationer eller att man är väl förtrogen med grammatik och litteraturhistoria.

I det gamla värnpliktsförsvaret hade vi ju i princip hela spannet av unga män som soldater, från de som saknade begåvning över huvud taget, till de som var borna ledare och officersämnen. Ska jag utgå från egna erfarenheter var inte ens de sistnämnda nödvändigtvis de bäst skolade, lika lite som de förstnämnda nödvändigtvis var de med sämst skolgång.
I och med yrkesförsvaret så kommer de med bra betyg och ambition förmodligen söka sig någon annanstans än just soldatyrket. Vill man jobba inom FM, och har bra betyg, inte fan söker man sig till 16kkr i månaden jobbet som basse när man kan tjäna lite mer som specialistofficer eller officer? Inte skulle jag det i alla fall.
Ni pratar om att göra soldatyrket till ett statusyrke? Vill vi verkligen det? Är det bra att ha soldater som tjänar 30+kkr i månaden, i snygga, statushöjande uniformer sittandes på caféer drickandes latte eftersom FM inte har råd att öva soldaterna, eller är det rent av bättre att ha "billiga" soldater som är ute i skogen och förbrukar ammunition?

Ska man vara cynisk så lär väl det inte vara alternativen, utan alternativen är väl att ha 10 "smarta" soldater per kompani som gör ingenting, eller 20 "korkade" soldater per kompani som inte heller gör någonting.

Jag förstår om ni gamla yrkesofficerare vill att det militära ska vara status, men det var knappast hög status att vara vpl förr, så egentligen är det väl ingen större skillnad. Ni kanske kommer slippa blivande akademiker som ifrågasätter allt ni försöker lära ut, och får folk som i stället ser fram emot att få jobba lite med händerna efter 9 års hjärnstoppning i skolan.

/E

Anonym sa...
31 januari 2012 11:36  

Har strvladdare-robotbärare-pjäsman idag samma uttagningskrav som t ex CBRN-skyddstekniker och eldledare?

Vad har det blivit av Pliktverkets enorma erfarenheter kring UTTAGNINGSKRAV för befattningar?

Existerar dessa uttagningskrav ens längre?

Utskottsräven sa...
31 januari 2012 13:18  

Andelen GSS/K som slutat i förtid, dvs. innan kontraktet har gått ut, ligger på 15-20% för perioden 2008-2010.

Anonym sa...
31 januari 2012 14:16  

Att hemvärnssoldater går över till heltid eller deltids befattningar i FM helt och hållet sant, tror dock inte att detta är en medveten strategi från FM, men det är i alla fall ett problem.

Jag är Insatsplutonchef i HV/NSS och har tappat 3 soldater & 3 GrpC till yrkesförsvaret och fler står på tur, vad jag förstått av mina kollegor så är deras erfarenheter liknande. Att tappa 14% (6/42) av sin personal under en 2 års period är raka motsatsen till motiverande, speciellt som det är svårt med ny/vakansrekrytering. Den berömda värnpliktsbrunnen har sedan länge sinat och det som återstår är GMU som i bästa fall ger oss 2/3 av personalbehovet. En annan viktig fråga är hur vi får en återväxt av chefer i HV när vi ersätts med GMU soldater som har 3 månaders utbildning och sen skall tjänstgöra 8 dagar/år.

Kloka reflektioner på dessa problem efterlyses.

/PlutC

Anonym sa...
31 januari 2012 21:32  

Replik till Plutch kl 1416; HV med nationella skyddsstyrkor har i praktiken uppgifter som är fullt jämförbara med vad lokalförsvarsförbanden hade när det fanns ett nationellt, 850 000 man starkt svenskt militärt försvar.

Lokalförsvarsförbanden bestod av överföringsvärnpliktiga från fältförbanden. Den utbildningstid dessa överföringsvärnpliktiga hade med sig var drygt 10 månader. 10 månader av dels grundutbildning-adekvat grundutbildning där även övningar i bataljons och brigads ram genomförts. Dessutom hade dessa överföringsvärnpliktiga genomfört minst TRE krigsförbandsövningar med sina krigsförband. Även dessa övningar i såväl bataljons som brigads ram.

Den kompetens som lokalförsvarsförbanden hade bara genom den utvildningstid de genomfört överstiger tyvärr HV/NSS tidsuttag mångfalt.

Egentligen är det ju bara att göra en enkel räkneövning; när har dina HV/NSS samma "nettoövningstid" som jag ovan skissat?

Med 8 dagars tjänstgöring/år lär det ju ta ett tag att nå någon slags duglighet..... typ 30 år....

Varför inte fråga oraklet Tolgfors? Han säger säkert att det finns en balans och att allt är som det ska!

Bankrutt? Kaputt? Konkurs? Untergang-på svenska? Javisst!

Anonym sa...
31 januari 2012 22:13  

PlutC:
Det innebär att åldersstrukturen i chefslagen kommer att höjas för varje år, tills de nuvarande cheferna fallit ifrån.

Att ersätta 15månaders-värnpliktiga med 3månaders GMU-soldater som skall vidareutbildas kommer att ta alltför lång tid. Bara att få ihop samma antal utbildningstimmar som en 10-månaders gruppchef hann med i början av 90-talet kräver minst 2,5 års heltidsanställning, eftersom arbetstiden numer är reglerad och eftersom "övertid" ersätts med ledighet. Då är ändå inte högvaktstjänst, tjänstgöring i kasernvakt m m avdraget från tillgänglig tid.

Jag tror att försvarsmakten oavsett anställningsform måste återgå till att "rekrytera" som de alltid gjort tidigare, och som Hv fortfarande gör, med olika krav för olika befattningar. En fråga som borde vara betydligt viktigare än betyg är "kan jag tänka mig att ha x som stridsparskamrat", eller kanske "skulle jag lita på x som kspskytt i en situation där vi är omgivna av kvinnor och barn på ett torg samtidigt som vi blir beskjutna?"

/en annan plutch

Anonym sa...
31 januari 2012 22:23  

Den bosnien-veteran som ErikG refererar till har dessutom tjänstgjort som instruktör i Armén. Utan gymnasieexamen.

Hans kompis jobbade i stället för att läsa på gymnasiet men fick ändå en 9:a på I-provet och sattes på en teoretiskt krävande befattning i Armén. Han gjorde sedan också ett antal vändor i Utlandsstyrkan, utan studentexamen. Sedan läste han in några ämnen på Komvux och blev officer. Som officer har han sedan läst på högskola och universitet.

Det är två exempel som är nära mig och jag vet att det finns fler.
Man bör inte överdriva betydelsen av vissa krav för att bli soldat.
Statusen får hittas på annat sätt.

Anonym sa...
31 januari 2012 22:52  

@Anonym 22:23 Jättebra... Ska vi räkna upp några 100 Gris-Karlsson som visar på motsatsen?

Inte alls konstigt att det finns exempel på soldater som blev super-bra trots att de inte gått gymnasiet, men samtidigt finns det massor av exempel på motsatsen. Nu pratar vi ju inte några enorma krav som ställs utan det är a-kurser. A-kurser på gymnasiet motsvarar i praktiken dessutom tyvärr tidigare högstadienivå.

Anonym sa...
31 januari 2012 23:10  

@22:52
Vi kan också räkna upp ett antal högutbildade stolpskott som ställt till med massor av skada.

Anonym sa...
31 januari 2012 23:45  

@23:10 Sådana finns det gott om och det är ju ett av skälen till att vi sitter i skiten idag.

Är det en följd av för låga eller för höga krav på personalen?

Anonym sa...
1 februari 2012 20:24  

Hej debattörer

JAg kan nog biträda uppfattningen att en del befattningar bör vara öppna för folk med mer praktisk förmåga och inte så hög teoretisk bakgrund.
Men vi få vara noga med urvalet.

Men gymnasienivå för alla är kanske något för högt ställt sikte.

Men....vår organisation är ett stort SKÄMT just nu. Inget är nu bra, varken IO 14 el Basorg.

IO har för många officerare/specialistofficerar i sin struktur. Bas org är totalt havererad.
Att ha en IO som är så fylld av YO gör att det finns ingen som kan stödja när IO övar...BAsorg måste vara så stor att den kan öva IO men vi tänker tyvärr fel.
De förband som haft beredskap under längre tid 18-24 mån i R 10 konstaterar att befäl slits mkt hårt.

De krävs en förmåga att lösa av
Men vi har intecknat en för stor del YO i IO så det går inte..
Nej färre YO i IO strukturen
Då kan Basorg stödja IO
Vad hände med armens 4 reservbataljoner.?? INGET
Alla förband kunde haft en reservstruktur för avlösning så att de kunde träna IO...men vi fattar detta om 8-10 år

Vi är nu fartblinda av ALLA till IO..

mvh

Markstridare

NiklasG sa...
1 februari 2012 21:18  

Problemet är att organisationen är så "slimmad" att det inte finns resurser som kan se framåt. Som sagt, besparingen var så stor att ALLA intressenter får betala priset för det.

Anonym sa...
2 februari 2012 23:31  

Någon som kommer ihåg den gamla klassikern "Starship Troopers"? Efter fullbordat soldatkontrakt så fick man medborgarskap. Detta kanske kan locka ett antal flyktingar så att man får 50% av allt så att vi blir jämlika. 50& med utländsk bakgrund,50% kvinnor etc etc. I den Franska Främlingslegionen har detta fungerat hur länge som helst. Den soldat som inte lyder order eller orkar mera kan man sedan utvisa.
Eftersom det inte är en plikt att försvara landet i Sverige eller utomlands och vi inte vill betala för det så kanske man kan locka med detta.
Mvh:
FDA

Anonym sa...
3 februari 2012 18:00  

Faktiskt tycker jag inte att gymnasieutbildning är nödvändig för alla soldater.

Gymnasieskolan är urvattnad och väldigt lite som man lär sig där är relevant för ´soldatyrket.

Det viktigaste är väl att rekryten har gymansiebehörighet så att de kan tillägna sig de teoretiska delarna av soldatutbildningen?

Hellre soldater som är drillade i strid än i gymnasieskolans wikipediastudier, genusteorier och miljöideologi.

Anonym sa...
3 februari 2012 21:38  

Gymnasieutbildning och en massa livserfarenhet är helt nödvändigt för en modern soldat. Striden är bara en liten, liten del av en svensk soldats vardag med tanke på den doktrin som Sverige har. Helst skulle väl varje enskild soldat som åker till utlandet för att komplettera USA-truppen (och stanna kvar när USA överraskar alla och drar sig snabbt ur) vara av SOG-kvalitet, dvs kunna verka i små grupper och lösa alla problem i dialog med lokalbefolkningen. Vi borde inte längre behöva läsa om 19-åringar som blir dödade eller skadade för att de helt enkelt inte hade erfarenhet i kombination med fantasi för att se en farlig situation utvecklas. Och nej, skicka ingen soldat under 30 år, och som inte har fått egna barn, utomlands....

Göran Mellblom sa...
3 februari 2012 21:50  

Bred rekrytering av soldater är bra rekrytering. De som säger något annat säger fel.

I radioreportage har intervjuats personer som gått ut grundskolan och fortsatt direkt till arbetslivet eller gått via en misslyckad gymnasieutbildning och blivit lärlingar i hantverksfirmor, för att sedan bli framgångsrika chefer/ägare.

En av dem är min svåger, som efter utbildning som röjdykare under synnerligen krävande förhållanden på 1960-talets början och fortsatt tjänstgöring som instruktör, sedan blev guldsmedslärling, sedan mästare och ägare till en avancerad firma med förgreningar i utlandet och vidare guldsmedsmästarålderman i Stockholm.

Yrkesofficerare som jag själv tvingas under ljudliga protester inse, att tiden när vi kunde välja och vraka bland tvångsrekryterade personer är över.

Nu måste vi övertyga ungdomar att bli soldater och förmå dem stanna hos oss, bl.a. genom att få dem att se upp till oss - sina officerare - och få dem att omfatta syftet med Försvarsmakten med samma patos som vi, men för betydligt lägre löner.

Jag är inte säker på att så många av oss vill detta, utan ser hellre att den sena värnpliktarméns drömvärld bibehålls. Men jag är helt säker på att yrkesofficerare av det rätta virket, precis som förr, klarar att höja ungdomars kompetens till den som tjänsten erfordrar.

MVH Göran Mellblom

Anonym sa...
3 februari 2012 22:16  

Annonym 18:00

Det -kind of- förutsätter att FM INTE till lejonparten handlar om miljö, genus, saft- och bullstund.

Du önsketänkande bakåtsträvare där, du! ;D

Men skämt och sidor - tror man att cosinus är en frukt, och att en verksamhet automatiskt blir bättre av att dränkas i pengar, så bör man nog sitta en stund i skolbänken till. Att prestera SamA, MaA och SvA är verkligen inte att höja ribban över något berg.

Det kan väl i det snaraste ses som en fattigmanna-version av lumpen. Ett mycket grundläggande intyg på att man kan komma i tid till lektioner, lära sig något man kanske inte tycker är roligast i världen och att man inte är inkompatibel med en klass/pluton.

på 11 månader hann man mogna en smula, på 3 får man helt enkelt hoppas på att "materialet" är hyffsat okej redan från början, man har inte tid att smula ner och bygga upp. Och antagligen inte laga stöd heller att behandla GMU soldater som värnpliktiga.

Göran Mellblom sa...
4 februari 2012 10:49  

En obehaglig känsla har efter hand infunnit sig hos mig. Flera debattörer och kommentatorer skriver om soldater, rekryter och värnpliktiga som kollin, nummer eller handelsvaror - döda viljelösa robotar.

Vi yrkesofficerare, civila tjänstemän och förrådspersonal har skakats om när vår sena värnpliktsarmébubbla sprack och kollina visar sig vara människor precis som vi, med behov, drömmar och lidelser.

Och med människor måste vi nu arbeta. Många av oss är oförberedda på detta och våndas, ja värjer oss för dessa människor.

På dem och oss är ingen skillnad. Många av dem är rent av bättre än oss då de ännu är opåverkade av vår drömvärld.

Klarar vi som befunnits i den sena värnpliktsarméns drömvärld att umgås med riktiga människor som vill vara soldater? Vad tror ni?

MVH Göran Mellblom

Anonym sa...
5 februari 2012 06:18  

Väl talat Göran M.
Den gamla sanningen att gilla läget och passa kartan verkar ha fallit bort hos många debattörer.

Nu gäller det att laga efter läge, önsketänkande och nostalgi bör man finna andra forum och former för.

Vad har DU som enskild gjort för FM idag borde vara tilläggsfrågan man ställer sig själv i spegeln vid sitt dagliga moral/etiska bedömande i samband med kvällshygienen..

INF/KAV OHS 89

Anonym sa...
7 februari 2012 10:25  

En notering som många, beslutande politiker åtminstone, verkar ha missat totalt är att de länder som Sverige efterapar så framgångsrikt:

a) har stora problem med rekytering, kvantitet och kvalitet.

b) är medlemmar i NATO.

Hur fan tänkte man i Humorkuben?

Kristoffer sa...
10 februari 2012 16:55  

Att slopa kravet på fullständiga gymnasiebetyg behöver inte vara något ensidigt negativt. En kille jag jobbar med saknar tex. slutbetyg från gymnasiet men han är varken dum i huvudet eller dålig soldat. Tvärt om. Att han skulle exkluderas bara för att han var skoltrött känns bara som att skjuta sig i foten.

Ändra istället provet hos pliktverket (eller vad de heter numer). Lägg till lite engelska, lite "common sense" frågor så får man bort de minst önskvärda redan där. Är man sen uppenbart olämplig som soldat kommer förhoppningsvis psykologen märka det. Om inte så kommer bilvande PlutC att notera det.

Det stora problemet i rekryteringen är lönen. Varför ska jag riskera liv och lem för 16350kr/mån när jag kan sitta bekvämt i en lastbil och tjäna det dubbla? När jag är färdigutbildad kommer jag ha utbildningar som civilt kostar närmare 500000kr, varför ska jag stanna när jag kan återvända till den civila sidan och tjäna stora pengar, kunna styra över mina arbetstider och framförallt inte förväntas ställa upp och jobba över utan förvarning?

Det är ett problem som FM inte har tänkt på och som kommer bli en stor utgiftspost de kommande åren.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade