Officersförbundet på offensiven mot Regeringen (uppdaterad 18.30)

 I en rapport som presenterats idag, precis lagom innan Folk & Försvars rikskonferens i Sälen med start i helgen, går Officersförbundet till starkt angrepp på Regeringens försvarspolitik som man anser är allvarligt underfinansierad. Den 17 sidor långa rapporten beräknar OF Försvarets kostnadsutveckling utifrån en rad FOI-rapporter, forskning från Kungliga Krigsvetenskapsakademin samt underlag från Försvarsmakten.

Resultatet är högst nedslående. Ska budgeten gå ihop på 10 års sikt krävs en successiv höjning av försvarsbudgeten med 12 mdr kr alternativt redan idag en verksamhetsminskning motsvarande 6 mdr kr. Liksom så många andra konstaterar Officersförbundet att det krävs att man agerar redan idag om inte den långsiktiga försvarsförmågan ska hotas och utmanar Regeringen att tillsätta en utredning. Precis som fallet med en utredning om svenska luftstridskrafter lär en sådan utrednings resultat innebära ett alltför stort avvikande från den politiskt godtagbara verkligheten, så chansen att en sådan genomförs måste bedömas som minimal. Man kan ju återigen konstatera att det är oerhört länge sedan Försvarsberedningen sattes i arbete. Som OF påpekar måste omvärldsläget och försvarsanslaget takta. Vare sig vi vill det eller inte ligger Sverige där det ligger och kommer därmed att i högsta grad påverkas av flera av de säkerhetspolitiska förändringar vi kommer att se under kommande år, där två av de kraftigaste faktorerna är ökad utvinning av råvaror och kamp om dessa i Arktis, samt USA:s redan nu påbörjade abdikation som Europas säkerhetsgarant.

Faktumet att kostnaderna inom försvarsområdet stiger betydligt brantare än inom de civila sektorerna, inte bara i Sverige utan i hela världen, ifrågasattes under julen av försvarsministern på dennes blogg med anledning av Ekots intervju med generallöjtnant Jan Salestrand. Försvarsministern ställer sig tvekande till om ökade kostnader även är en realitet i framtiden. Vad man kan konstatera är i alla fall att ingen erfarenhet hittills motsäger detta förhållande.

OF föreslår alltså en ökning alternativt en sänkning av försvarsanslaget, men betonar att om verksamheten ska dras ned krävs en samtidig prioritering av personalen för att få ett fungerande försvar och visar på exempel hur Tyskland hanterat sin omställningsprocess. I snart två decennier har materielanskaffning och framförallt övningsverksamhet ständigt skjutits på framtiden i syfte att rädda budgeten. Så skedde även 2011 och så lär även ske 2012. Resultatet ska man egentligen inte behöva upplysa om. Om man inte övar spelar det ingen större roll om personalförsörjningen grundas på värnplikt eller yrkesförsvar. Resultat blir i ändå en papperstiger.

Precis som New York Times gjorde med den amerikanska försvarsbudgeten, presenterar OF i sin rapport en känslighetsanalys för det nya personalförsörjningssystemets kostnader.Det är lätt att instämma i Lars Freskers ord avseende behovet av långsiktigt stabilitet för Försvarsmakten: "På den åker som ständigt plöjs kan ingenting gro."

Utan tvivel kommer OF:s rapport att utgöra underlag för diskussioner i Sälen.


SvDDN, 2, AftFörsvar & SäkerhetUppdatering 18.30: Inte helt oväntat toppade nyheten om Officersförbundets rapport Aktuelltsändningen kl 18 och ett längre inslag handlade om just försvarsbudgeten.

Inte ett dugg mindre väntat, utan närmast precis som förutspått, går försvarsministern på sin blogg till angrepp mot Officersförbundet och framhåller att försvarsbudgeten är i balans. Det tål att upprepas.

Enligt försvarsministern är försvarsbudgeten i balans.

I blogginlägget nämns inte ett ord om de omfattande neddragningarna på övningar som tvingades genomföras under 2011 och med stor sannolikhet också kommer att behöva göras under 2012 för att just få budgeten i balans. Frågan är dock om en budget är i balans om en myndighet med avsatta budgetmedel inte förmår att leverera det resultat som den ålagts göra. Som synes av årets regleringsbrev är det inte heller lite verksamhet som Försvarsmakten ska genomföra i år. Svaret på den frågan torde vara nej. Den barnfamilj som tvingas ge upp sina semesterplaner för att den ena föräldern blivit uppsagd, anser nog inte sin budget vara i balans även om inkomsterna matchar utgifterna. På samma sätt är det oerhört svårt att hävda att den försvarsmakt som under de senaste 19 åren aldrig genomfört en försvarsmaktsövning och under det senaste dryga decenniet i princip aldrig övat sina krigsförband, är i balans. Likt optimisten som vid nyår lovat sig själv att börja träna, dagligen skjuter upp träningsstarten, har Försvarsmakten under decennier tvingats skjuta materielanskaffningar och framförallt övningsverksamhet framför sig för att klara budgetmålen. Vems felet är i detta fall är långt ifrån svart-vitt, men resultatet blir ändå detsamma.

Istället för att ta upp obalansen avseende verksamhetens genomförande, en grundförutsättning för att Sverige ska få det insatsberedda försvar som Riksdagen beställt och som försvarsministern hela tiden talar sig varm om och som enligt regleringsbrevet först 1 januari 2013 kan mobilisera EN bataljonsstridsgrupp, väljer försvarsministern att fokusera på materielanskaffning. Precis som tidigare ifrågasätts de historiskt belagda uppgifterna att försvarsmateriel fördyras och ministern pekar istället på nyttan av gemensamma upphandlingar, t ex Archer och anser att detta motverkar kostnadsökningar. Det är lite väl tidigt att påvisa några större vinster eftersom system fortfarande inte driftsatts och därmed t ex underhållsorganisationen prövats. Först i det långa loppet när man titta på livscykelkostnaden kan man uttala sig om det blev billigare eller dyrare.

Märkligt nog väljer sedan försvarsministern ett exempel där svensk upphandling av ett system blir billigare än den i meningen innan så prisade gemensamma upphandlingen, nämligen avseende Hkp 14 och 16. Hade inte den gemensamma upphandlingen så helt fallerat, utan Sverige omedelbart köpt Hkp 16 istället hade ännu större summor kunnat sparas än de 4,7 mdr kr som nu ytterligare belastar Försvarsmakten för extraanskaffningen av Hkp 16. Läser man sedan Riksrevisionens granskning av just internationella materielsamarbeten, är det svårt att finna belägg för försvarsministerns ståndpunkt. Däremot varnar Riksrevisionen för att eventuella vinster är svåra att överblicka, men framförallt att förseningar är vanliga.

Försvarsministern avslutar sedan med friskrivningen att Försvarsmakten också anser att budgeten för innevarande försvarsbeslut (t o m 2014) är i balans. Därmed har Svarte Petter ramlat ned på ÖB. Återstår att invänta Försvarsmaktens årsredovisning och se vad denna innehåller i form av rapportering. Kanske får man lyfta ännu högre på ögonbrynen i år när verksamhetens resultat avrapporteras.


Precis som Allan Widman gör på sin blogg så välkomnas den allt intensivare försvarsdebatten. Försvar & Säkerhet hade som mantra förra året att 2011 blir ett långt år och avsåg alla världens oroshärdar. Mycket talar för att 2012 kommer att bli ett långt och turbulent år för Försvarsmakten. Citatet av Lars Fresker tidigare i detta blogginlägg stämmer bra in.


Chefsingenjören har nu också ett inlägg på temat

47 kommentarer:

Anonym sa...
11 januari 2012 kl. 11:10  

vi har ju officerare med extremlöner utan prestationskrav
självklart det blir dyrt
Ö-dygn o tillägg spär på, ingen kostnadskontroll

Anonym sa...
11 januari 2012 kl. 11:52  

@ 11:10

27865 kr/ månad efter 28 år i tjänst.

Extremt hög lön?

Anonym sa...
11 januari 2012 kl. 12:02  

Rapporten refererar till begreppet "osynliga anslagsförändringar" i en FOI-rapport.

En "osynlig anslagsförändring" var ju när FM fastighetsbestånd bolagiserades. Den vinst som fastighetsbolagen är ålagda att uppnå varje år är ju en direkt återföring av anslag till statskassan. I övrigt borde (?) hyreskostnad minus vinst motsvara ungefär de underhållskostnader som FM var tvungen att budgetera inom anslaget även tidigare, men fan vet...

På gamla FHS var eleverna nöjda med relativt slitna och sunkiga lokaler långt under marknadsmässig standard. Dagens ambition i fastighetsförvaltning och underhåll har kanske drivits upp något (jmf t.ex. med nya FHS). Därmed kanske den årliga potten för fastighetsförvaltning som måste tas ur anslaget har ökat även utan vinstpåslag?

Sunt förnuft säger dessutom att något är fel i modellen när flytt till nybyggda moderna lokaler blir billigare för FM (mindre belastning på anslaget) än att behålla gamla sunkiga lokaler. Misstänker att lokalerna på Valhallavägen dessutom varit tvungna att kraftfullt (och dyrt) renoveras för att överhuvudtaget kunna hyras ut till någon annan kund än FM. Kostnaden för det har antagligen tagits som hyreshöjningar för befintliga kunder, dvs. FM. Den ekonomiska logiken är svår att greppa som enkel skattebetalare.

Nu var väl inte effektivisering och kostnadsbesparingar bakgrunden till beslutet om bolagisering, utan det handlade om att få med statens fastighetsbestånd, värdet av det, i statens årsredovisning så att Sverige blev tillräckligt rikt för att klara inträdeskraven till EU. Har jag hört...

Konsekvensen har dock antagligen blivit en "osynlig anslagsförändring" där mindre del av samma anslagsnivå kan allokeras till personal och övningar. Det är väl dessutom mer troligt att det totala anslaget reducerades samtidigt, snarare än kompenserades för FM kostnadsökning...

Anonym sa...
11 januari 2012 kl. 12:20  

Alla lönejämförelser bör principiellt göras med grundlön, då tillägg och traktamenten är ersättningar för insatser/ansträngningar/risker utöver ett normalt 8-17 jobb.

Lön som funktion av jämförbar prestation bör jämföras.

Jag har dock aldrig hört talas om officerare med extremlön, oavsett hur mycket de sliter och bjuder till av fritid, obekväm arbetstid, arbete i regn och rusk, arbete under fientlig eldgivning med mera.

En övlt i HKV, som enligt myten sitter på sitt feta arsle och gör så litet som möjligt (sarkasm), är inte heller särskilt välbetald i jämförelse med sin civila motpart. Jag tror inte ens att överstar och generaler betraktas som särskilt högavlönade. Det är priset för att jobba i statlig tjänst, precis som inom många andra offentliga områden, t.ex. polis och sjukvård.

Tidigare, när yrket var ett kall för många, så var det ett mindre problem. Det fanns många "nyttiga idioter" som kunde tänka sig yrket ändå. De belönades istället med fullmakt och garanterad anställningstrygghet. Idag förväntas de ställa upp med skitlön, minimala förmåner (Anekdot: BA01 förmånsbeskattades nogsamt när de låg och frös i ett tält i Bosnien inmundigande en kall konservburk Risotto) och ingen långsiktig anställningstrygghet. De har tur om Statens åtagande för deras insats överhuvudtaget är definierad innan de förväntas ställa upp och göra jobbet. Staten vill ha deras bästa år, fylla dem med verksamhet av tveksamt civilt meritvärde, och vid den tid i livet när deras familjeliv är som mest intensivt och krävande så ska de kastas ut på en otrygg civil arbetsmarknad utan uppskattning (kanske en medalj då, vilket efter mycket tjat och tandagnisslan blev en realitet).

All heder åt de officerare som trots allt ställer upp. Inte alla kan vara helt omedvetna om vad de offrar i samhällets tjänst eller bara bry sig om kortsiktiga belöningar. Några har kanske inte kommit till insikt ännu, men lugn, er tid kommer också.

Anonym sa...
11 januari 2012 kl. 12:34  

"Produktivitetsavdraget förutsätter att verksamheten inom staten årligen kan effektiviseras och att teknik (kapital) ersätter arbetskraft. Indextalet bestäms av den genomsnittliga utvecklingen för arbetskraftsproduktiviteten i den privata tjänstesektorn.

Enligt FOI:s beräkningar har produktivitetsavdraget under 1999–2009 motsvarat personalminskningar av ungefär 300 personer per år."


Jobbar numera inom den privata tjänstesektorn och en avgörande skillnad mot FM är att här inför man tekniken och ser till att den verkligen leder till de önskade målen innan man sparkar personalen. Om man inte gjorde det skulle produktiviteten rasa, vinsten rasa och aktieägarna bli fly förbannade. Huvuden skulle rulla i ledningen.

FM "aktieägare" (skattebetalare/väljare) bryr sig tur är inte så mycket om hur deras investeringar sköts. Deras granskningsorgan (media) bryr sig inte heller särskilt mycket. Säljer inga lösnummer. Alldeles för svårtuggat för läsarna. Därmed bryr sig väl egentligen inte någon särskilt mycket, utom a) den som blev sparkad b) den som nu ska göra även den sparkades jobb, men i praktiken utan det fungerande nya stödsystem som motiverade uppsägningen. (Outsourcing, tidredovisning, LSS, PRIO, centralisering av växel-, personal- och resehantering m.fl. underverk som intecknas långt innan de är verklighet).

Anonym sa...
11 januari 2012 kl. 13:10  

Man kan förmoda att överskottsmarknaden för materiel kommer att bli betydligt modernare de närmaste åren, när många överrustade länder av rent ekonomiska skäl tvingas minska kostymen.

Kan bli lite utförsäljningar till frömånliga priser från USA:s förråd på lite sikt.

Anonym sa...
11 januari 2012 kl. 13:21  

Ja, det är ju enkelt och kostar inget att direkt införa amerikanska lösningar i Sverige och våra förband. Nästan gratis.

http://wisemanswisdoms.blogspot.com/2008/09/off-shelf-eller-ej-materielprocessen.html

Band sa...
11 januari 2012 kl. 16:20  

Jag har tagit upp detta flera gånger eftersom ingen tycks minnas.

När FM 1997-98 fick sina materielkostnader momsbelagda begärde dåvarande ÖB ett utökat anslag om ca 25 miljarder över de kommande fem åren för att kompensera för den påförda fördyrningen. Inledningsvis var svaret att försvaret självfallet skulle kompenseras, bara för att strax efter utmynna i ett "det får tas inom ram". Vi har "tagit inom ram" många gånger nu och fortsätter att tugga i oss de krympande faktiska anslagen med gott mod...

Anonym sa...
11 januari 2012 kl. 17:17  

Lite OT men det sker ett intressant vittnesseminarium på Södertörns Högskola den 16 jan. Se länk:
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/custom.nsf/news?openagent&key=svenska_forsvaret_efter_kalla_kriget_fornyelse_eller_forfall_1325083599127

/EXC

East sa...
11 januari 2012 kl. 17:35  

Övningsdygn?
Det får vi väl inte längre.
Varken officer eller soldat.
Det finns kvar men används i realiteten väldigt sällan. Om alls. Det var dock välförtjänt att få de pengarna övningsdygn gav om man ser till uppgiften man löste.

Lt i armén sa...
11 januari 2012 kl. 18:55  

Jag hade 43 övningsdygn 2011. Det tycker inte jag är så dåligt...

trupparen sa...
11 januari 2012 kl. 19:55  

Ja faktum kvarstår.
Det kommer bli för dyrt om vi inte får mer pengar eller skrotar hela system. Att ha stående invasionsförsvar i miniatyr kommer aldrig gå. Nu handlar det bara om att ingen vill signera pappret som dödar ett helt vapenslag.

Där har vi system som JAS, Ubåt, Helikopter, Korvett, Stridsvagn MM. Det är bara bestämma sig. ingen förväntar sig väll mer pengar?

Anonym sa...
11 januari 2012 kl. 20:36  

Stridsflyg, ubåt och ev. torpeder i grund, bräckt skärgårdsmiljö är väl undantagna förmågeområden? Strategiska kompetensområden för Sverige. Resten kan andra minst lika bra som oss. Ett NATO-medlemskap skulle onekligen öppna upp för skrotande av hela förmågor, t.ex. luftvärn, pansar mm. Troligen skulle Sverige få ansvar för Östersjön inom ett koordinerat NATO-försvar av Norden? Flyg- och sjöstridskrafter. Marktrupp för begränsade nationella uppgifter, fokus är politiska symbolhandlingar med (små) truppbidrag till gemensamma fredsfrämjande operationer där EU/NATO deltar utan/med USA? Finland står för den östra landgränsen och tillsammans med Norge för subarktisk markstridsförmåga i Norr. Fokus luft- och markstridskrafter. Norge har havs- och luftövervakning på Norra flanken. Luft- och sjöstridskrafter. Subarktisk markstridsförmåga likt delar av Finlands markstridskrafter. Agerar till stöd för politiska intressen i Arktis. Drar tyngsta lasset då de är rikast. Kul att spekulera lite....

Alltså kunde det vara markstridsförmågor som kan få stryka på foten, t.ex. olika former av combat support. Lv, strv, art, mm. Finland kanske får lead inom art och logistik samt internationella operationer. Lead markstrid. Sverige får lead luft- och sjöförsvar i Östersjön. Norge får lead avseende luft- och sjöförsvar i Atlanten, fokus norrut. Danmark står för den nordiska stridsvagnskomponenten. Samtliga länder har SF komponenter. Sverige leder strategisk transport. Gemensam stab i Helsingfors.

Ja, vem vet...

Wiseman sa...
11 januari 2012 kl. 20:39  

20.36:

Fullständigt vansinne! Då kan man lika gärna skrota hela försvaret på en gång.

Det ser inte ekonomiskt bättre ut i något annat land och det finns inget annat land som budgetar för att även lösa det svenska försvaret. Det är fakta.

Abrakadabra sa...
11 januari 2012 kl. 21:04  

Håller delvis med försvarsministern om behovet av nytt tänk ("försvarsministern ställer sig tvekande till om ökade kostnader"). Betackar mig dock för LedsystT nr 2.

Exempel på nytt tänk : http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Hdpf-MQM9vY

Anonym sa...
11 januari 2012 kl. 21:27  

Spännande värre! Konstateras kan dock att det inte blir mer pengar till FM, hörde just att några nya jobbskatteavdrag blir det inte 2013 eller 2014 trots vallöften! I det ljuset kan man inte ens fantisera om mer pengar till FM!

Inriktning av FM de kommande åren blir nog nedläggning av 2-3 verksamhetsställen typ P4, F17, Halmstadsskolorna, Karlskronabasen e.dy. Därutöver måste det nog till begränsningar i materiell förnyelse och personaltillväxt. Det är nog troligt att något vapensystem (motsv.) också ryker typ Lv, U-båt, ASC 890, strv etc.

Wiseman sa...
11 januari 2012 kl. 21:37  

21.27:

Noterade också det. Klart bekymrande, men beslut utlovat först till perioden bortom 2014.

STAGECOACH sa...
11 januari 2012 kl. 22:30  

@Wiseman: Ett av dina bästa inlägg någonsin. Uppdateringen 18:30 är knivskarp. Du är verkligen på hugget, bokstavligt talat. Som sagt, inte en försvarsmaktsövning på 19 år.

Tyvärr så hinner jag inte få till ett blogginlägg just nu, men det finns ju ett annat av det som figurerar som man kan borra i på sikt.

Sinuhe the Egyptian sa...
11 januari 2012 kl. 22:42  

LYSANDE inlägg, Wiseman. Jag är ofta ingen stor beundrare av Officersförbundet men i detta fall har de gjort ett RIKTIGT bra jobb. Du också.

Det börjar faktiskt bli dags att tala klarspråk gentemot de så kallade "uppdragsgivarna". Att för 40 miljarder få EN bataljonsstridsgrupp "om några år" är faktiskt inte acceptabelt. Vår förmågebredd innebär att vi på sikt har EN haubits, EN luftvärnsrobot, EN ubåt och så vidare.

Lösningen på problemet är tvåfaldig. Försvarsmakten måste börja prioritera bort förmågor (och börja med ubåtarna och flottans nya tankbåtar) och statsmakterna måste höja anslagen.

GMY

Sinuhe

Anonym sa...
11 januari 2012 kl. 23:46  

Läste herr Tolgfors blogg och frågan dök genast upp.
Vem i hela friden förser honom med denna "verklighetsbeskrivning" av dagens försvarsmakt?
Han bygger hela sin sinnevärld på något som inte finns!
Vem eller vilka är dessa som lämnar dessa uppgifter till honom?
Nu kastade han genst tillbaka den varma potatisen till ÖB.
Kan då inte någon ur FML kliva fram och berätta sanningen för herr Tolgfors?
Han är ju helt klart vilseledd.

Är det hela departementet som har denna skeva bild av FM bör hjälp att tolka svar och dokument snarast skickas dit.

Jag har tittat på gamla bloggtrådar och kommentarer på WW och det börjar tyvärr bli dags att ta fram den där frasen jag hatar. "Vad var det jag sa".

Teaterdirekttören.

Wiseman sa...
11 januari 2012 kl. 23:49  

Tack ska ni ha Stagecoach och Sinuhe! Det värmer!

Anonym sa...
12 januari 2012 kl. 00:23  

@Teaterdirekttören
Det är ju våran mini bagdad bob...
Det var ett elakt tillmäle i början, men han axlar rollen som en helt verklighetsfrånvarande minister.
Kanske är han mytoman, eller så är det inte svårare än att han identifierar sig som kejsaren i boken "Kejsarens nya kläder". Och han har inte insett att resten av samhället står och stirrar på han naken?

Jag undrar dock hur mycket han skriver själv, och hur mycket som någon talskrivare skriver ihop och han i slutet bara signerar.

/Tinhead

Besviken reservofficer, fd moderat sa...
12 januari 2012 kl. 06:06  

@Tinhead 00:23

Det finns två möjligheter:

1. Tolgfors har skrivit på egen hand.

2. Tolgfors har undertecknat ett inlägg skrivet av talskrivare, dvs någon av alla dessa före detta pr-konsulter (utan sakkunskap) som numera befolkar kanslihuset.

I fall 1 måste statsrådet vara otroligt vilseledd. I fall 2 kontrollerar inte statsrådet de dokument han undertecknar. Vilket är värst?

Anonym sa...
12 januari 2012 kl. 08:53  

Vore nu rätt klädsamt med ÖB kommentarer på Officersförbundets skrivelse.

OM ÖB och FML tror på den verksamhet de är satta att administrera-att genomföra Tolgfors totala konkurs av det svenska Totalförsvaret är det lätt för FM ledning att snabbt och snärtigt lägga ut ett bifall till Tolgfors stöd.

OM ÖB och försvarsmaktens ledning INTE tror på sin trista uppgift att verkställa denna sorgliga konkursverksamhet krävs större mod att våga kommentera.

Ska man tolka FML tystnad som att det har lojalitetstveksamheter?

Varför ingen kommentar från Försvarsmaktens generaler?

björn sa...
12 januari 2012 kl. 09:26  

http://www.nsd.se/24norrbotten/#category=5140522&clip=6644053&date=latest&startTime=0m0s

nu vill till och med sossarna stärka försvaret.
Vilka lade ner det i stora mängder tidigare.

Engström sa...
12 januari 2012 kl. 12:23  

Har sagt det förut och säger det igen.

Att kasta mer Pengar i det svarta hål som FM är ger ingen effekt. Det är inte brist på pengar som är problemet. Vi har Nordens högsta försvarsanslag och Nordens minsta arme.

Desutom saknas det nu folkförankring. Vem vill slösa skattepengar på något som inte värnar Sverige. Om Försvaret inte levererar någon som helst försvarseffekt för 40Miljarder, vad för skall skattebetalarna tro att det skulle leverera något fö 60Miljarder.

Jag vill ha ett starkt Försvar!
Men skutan måste få rätt kurs innan vi slänger in mer kol i pannan.

Magnus Redin sa...
12 januari 2012 kl. 12:46  

"När FM 1997-98 fick sina materielkostnader momsbelagda begärde dåvarande ÖB ett utökat anslag om ca 25 miljarder över de kommande fem åren för att kompensera för den påförda fördyrningen. Inledningsvis var svaret att försvaret självfallet skulle kompenseras, bara för att strax efter utmynna i ett "det får tas inom ram". "

Sådana trick gör mig vansinnig. En kommunala motsvarighet är att gå till val på att vara skolvänlig och kanske t.o.m. höja anslaget lite för att sedan införa högt räknade "marknadshyror" till ett kommunalt fastighetsbolag och förbjuda skolorna att flytta till billigare lokaler.

Politiker som gömmer sin verkliga politik bakom budgettrick bör få fan för det. Tacka vet jag öppna processer där man säger som det är och står för det.

Sedan har jag samma sak att säga som jag sa hos chefsingenjören:

Har försvaret nu så god kontroll över sin ekonomi och hur det nya personalförsörjningssystemet artar sig att de kan visa vad det kommer att kosta att få det att fungera väl och uppnå god försvarsförmåga och dessutom bli trodda?

Anonym sa...
12 januari 2012 kl. 13:38  

Apropå Tolgfors blogg:

Eftersom han inte tillåter några kommentarer, till skillnad från exempelvis Carl Bildt, som också har belackare...

Kan någon av de större försvarsbloggarna skapa en kommentarsmöjlighet till Tolgfors, så att hans skönskrivningar får lite mer verklighetsnära bakgrund?

Anonym sa...
12 januari 2012 kl. 14:45  

Detta tjat av Tolgfors om Archer. För att Norge skulle köpa Archer så har vi tvingats till att köpa Protector vapenstationer utan en konkurrerande upphandling. (Saab med Lemur och Trackfire får inte ens ge anbud) Hur mycket mer betalar vi pga detta?

Och om alla länder i Europa ska köpa vapen från stora serier som Tolgfors pekar på som pengasparande, vem ska då utveckla dessa?

Att köpa HKP 16 utan att finansiera köpet (främst marinens materialinköp som skjutits på framtiden) när vi inte hade några omedelbara behov av medeltung helikopter är inte heller något bra exempel. Ursäkten är att de behövs för Afghanistan men dels kunde vi använda HKP 10 tills HKP14 blivit operativ och dessutom så ska vi avveckla insatsen där ändå i närtid.

Försvarsministern har usla argument och skygglappar om hur Alliansregeringen kraschat materialanskaffningen (och därmed den operativa förmågan).

GustavÅke sa...
12 januari 2012 kl. 15:59  

Är det Nordanvind '91 som som är vår senaste FMÖ?

Unknown sa...
12 januari 2012 kl. 17:22  

@Anonym sa...
12 januari 2012 08:53

Försvarsmakten kommenterade igår till TT mfl genom CLEDS officersförbundets rapport enligt nedan. Vad avser ekonomi i kvantitativa termer kommer den att redovisas i Försvarsmaktens budgetunderlag för 2013.

"Jan Salestrand, chef för försvarets ledningsstab, kan inte bedöma om Officersförbundets siffra är rimlig.

- Men det sammanfaller budskapsmässigt med vad vi framfört, säger han.

- Dagens försvar kommer inte att stå av sig själv i framtiden.

Salestrand uppger att priserna på försvarsmateriel stiger snabbare än vad Försvarsmakten kompenseras för i dag, samtidigt som mycket utrustning behöver bytas ut och uppgraderas de kommande åren. Till exempel behövs nya bandfordon, nya stridsbåtar och ett stridsflygsystem med ökad förmåga.

Salestrand tycker att det är viktigt att politikerna nu diskuterar hur framtidens försvar ska se ut.

- Det är inte akut innevarande år eller nästa år. Det är hanterbart till 2014, men problemen kommer i rask takt därefter, säger han."

Erik Lagersten
INFODIR

Per A. sa...
12 januari 2012 kl. 17:25  

Jag tror jag instämmer med Engström ovan.

Först får FM vackert visa att man kan handskas med det existerande anslaget på ett effektivt och menigsfullt sätt innan det bkan vara politiskt möjligt att argumentera för höjda anslag.

TRIDENT sa...
12 januari 2012 kl. 17:45  

@ Engström

Jag håller helt och fullt med - och detta trots jag jobbar i firman - eller kanske för att jag jobbar i firman...

Men nuvarande ledning så är högre anslag att kasta pengarna i sjön - för de kommer med en dåres envishet att fortsätta på den inslagna kursen.

Det som bör göras innan ens frågan om högre anslag diskuteras är att göra en total time out på FM. Stoppa allt pågående vansinne - och med det menar jag allt arbete med det nya personalförsörjningssystemet, stoppa all rekrytering och all anställning av GSS. De som varit inblandade i de "porjekt" som pågår inom personalförsörjningen vet vilket dj...la vansinne vi håller på med...

...räkneövningar i excel där nivåer på befattningar justeras ned för att det i sista kolumnen skall gå ihop ekonomiskt - lägre grad = lägre lön...

...men att sedan finns en civil arbetsmarknad tycks man helt bortse ifrån.

Nä - men va f...n,
det fungerade ju i power point...

Hela tiden kreativt trixande med siffror för att rädda det egna skinnet och studsa vidare till nästa befattning obefläckad och någon annan får sopa upp resterna

Avbryt pågående utveckling inom ledningssystemområdet, stoppa alla nya svulstiga materielprojekt såsom ny ubåt och nästa generation JAS.

Tillsätt därefter en helt ny ledning som inte varit insyltade i den sörja som vi ser idag.

Bestäm VILKA uppgifter som FM ska lösa och vad detta kostar och kräver.

Krävs det verkligen anställda soldater eller är det så att det kommer att räcka med vanliga värnpliktiga nu när insatsen i Afghanistan avvecklas...

...för VAD ska de anställda soldaterna göra efter 2014? Behövs det verkligen tusentals anställda soldater som går hemma på kaserngården - för några pengar att öva för kommer det inte att finnas...

FM har redan passerat den kritiska massan och får vansinnet fortsätta kommer FM snart inte ens kunna lösa ut högvakten.

Just nu känns det som om hela systemet löper amok och det ena vansinnesbeslutet avlöser det andra som idag när dök det upp på EMIL att det kan bli aktuellt med uppsägningar i år.

FM har vid två tillfällen sagt upp personal med följden att även de som ska föryngra inte fått anställning...

...nu är det dags igen. Förra gången var det ÖB själv - Håkan Syrén - som ljög två årskurser kadetter rakt upp i ansiktet, och nu verkar det som om Erik Lagersten agerar "målvakt".

Har ledningen i firman inte lärt sig ett enda dj...la dugg?

TRIDENT sa...
12 januari 2012 kl. 17:53  

@ Erik Lagersten

Först vill jag "gratulera" till löneavdraget. Du tillhör den unika skara som tar fullt ansvar för sin verksamhet!

Men jag måste fråga dig hur FM kan lova anställning till kadetter som idag sitter i skolbänken. Dylika övningar försöktes av Syrén där det till sist visade sig att han hade ljugit två årskurser kadetter rakt upp i ansiktet...

...eller är det så att FML förutsätter att riksdag och regering ändrar LAS enkom för att FM ska kunna hantera ett problem som orsakas av ideliga glädjekalkyler som totalt saknat verklighetsförankring?

Anonym sa...
12 januari 2012 kl. 18:21  

Apropå övningsdygn, så verkar det som om armén fortfarande kör på som tidigare (i alla fall de jag har pratat med) medan flygvapnet anser att det går att bedriva en "dygnet runt"-övning typ Flygvapenövningen endast mha normal arbetstidsplanering...

Edis sa...
12 januari 2012 kl. 18:32  

"Lösningen på problemet är tvåfaldig. Försvarsmakten måste börja prioritera bort förmågor (och börja med ubåtarna och flottans nya tankbåtar) och statsmakterna måste höja anslagen."

Ubåtar måste rimligen vara bland det sista man bör dra in för att spara pengar.

Rimligen så bör man istället börja med att avskaffa NBG och sedan dra ned på antalet fast anställda soldater kraftigt. Dvs när insatsen i Afghanistan är över så blir det inga större och längre expeditionära insatser med marktrupper.

Anonym sa...
12 januari 2012 kl. 18:43  

Jag är också benägen att hålla med Engström. Ibland jämför vi med Finland.

- Finlands armé (mobiliserad)
ca 237 000 man (Wikipedia)
- Sverige reguljär armé + hemvärn:
ca 15100 + 22000 = 37100 man (FM i fickformat 2011)

Sverige har i runda slängar 1/6 markstridsresurser i jämförelse med Finland.

Finland är inte mycket mindre till ytan, har en lång landgräns mot hotet och upplever ett större hot längs denna.

- Finland ca 5,4 miljoner människor.
- Sverige ca 9 miljoner människor.

Antag ungefär samma andel skattebetalare. Liknande välfärdssamhällen.
- Finland har i grova slängar 23 finnar per soldat.
- Sverige har i grova slängar 243 svenskar per soldat.

Mycket grovt skulle man kunna påstå att Finland har ca 10% av Sveriges förmåga att finansiera sina markstridskrafter men upprätthåller 640% markstridskrafter.

Finlands försvarsanslag är ca 70% av Sveriges. 3718 MUSD vs. 5 248 MUSD (Wikipedia)
- Finland satsar då ca 15700 USD per soldat och år. (Vilket grovt stämmer med 10% förmåga att finansiera).
- Sverige satsar då ca 141500 USD per soldat och år, eller ca 900%. (Och uppnår 15% resurser totalt).

Antag att båda länderna kan få ut lika mycket pang för pengarna.

- Är finska markstridskrafters kvalitet och användbarhet då endast 11% av motsvarande svenska markstridskrafter?
- Är en svensk bataljon hela 9 ggr bättre och användbar än motsvarande finska bataljon?

Eller, är de som politiska medel egentligen jämbördigt trovärdiga och användbara i t.ex. ett fredsfrämjande uppdrag? Vilka stridskrafter är mest trovärdiga för nationellt territorialförsvar?

Kanske kan Finland få ut mer pang för pengarna trots allt? (Åtminstone om vi tittar på relevans av stridskrafterna som politikens verktyg och inte på enskilda materielsystem).

Försvarsvilja?

- Varje finne satsar grovt 680 USD per år och soldat. Landet: 3718 MUSD, 1,5% av BNP (plats 44 i världen).
- Varje svensk satsar grovt 580 USD per år och soldat (85%). Landet: 5 248 MUSD, 1,2% av BNP (plats 31 i världen).

Har varje svensk verkligen så mycket som 85% av en finnes försvarsvilja?

Nog om detta inte helt seriösa inlägg. Antag att vi drar slutsatsen att svensk militärförmåga kostar mer pengar per pang. Är det då helt inom Försvarsmaktens makt att påverka detta? Vårt FMV är t.ex. avsevärt mycket större än Finlands. Varför då?

Min personliga hypotes är att vi har en betydligt mer omfattande lagstiftning att beakta, vi har inom FM utformat ett detaljerat regelverk som kräver mer resurser. Vi tycker nog att vi är lite mer seriösa kanske, t.ex. inom systemsäkerhetsområdet mm.

Nu är problemet att många tror att en ny regel inte kostar mer än bläcket och papperet den skrivs på, men så är det tyvärr inte.

Ett lagkrav, t.ex. förbud mot ett viss ämne i produkter, innebär automatiskt att någon måste verifiera att produkter vi köper off-the-shelf, eller utvecklar, inte innehåller detta ämne. Det är ett jobb som ska göras, dvs. timmar. Timkostnad 1000 kr * antal timmar handläggning per regel * antal regler att handlägga. Vem får betala denna kostnad? Jo, självklart är det i slutänden kunden och skattebetalarna som får det på prislappen. Förutom overheadkostnaden för den organisation som krävs för att handlägga och administrera all denna verksamhet.

Här tror jag det finns en kulturell skillnad mellan Finland och Sverige, där försvarsförmåga kanske anses viktigare än att inom alla obskyra politikområden vara bäst i klassen.

Det är som sagt en hypotes. Stämmer den så innebär det att det inte ligger enbart inom FM makt att kunna göra mer för tilldelat anslag. Våra lagstiftare har också en viktig roll när de sätter upp förutsättningarna för FM verksamhet.

TRIDENT sa...
12 januari 2012 kl. 19:53  

@ Edis

Jag håller med om att NBG bör begravas för gott. Slukar enorma resurser till ingen nytta - och vilket behov vi har av att sätta upp en expeditionskår kan diskuteras.

Anställda soldater är även någon som knappast behövs genomgående i FM. Vi kan börja med att se på hur norrmännen löst sin personalförsörjning - ett fåtal stående förband med en bred värnplikt som rekryteringsbas.
...och som ÖB till slut kom fram till - GSS/T är ju inget annat än repsoldater...

Det som nu sjösätts inom personalförsörjningen är ett i power point uppritat korthus där "kreativiteten" i lösningarna och räkneövningarna får en att häpna...

Man sjösätter ett system där inte ens så basala saker som karriärvägar och nivåer på befattningar är utklarade innan det börjas anställas soldater...

...och blir prislappen för hög då blommar kreativiteten upp igen och nivåerna på befattningarna sänks för att få sista kolumnen att gå ihop ekonomiskt.

NBO tog om jag inte minns helt fel mer än 20 år från idé till genomförande....

Unknown sa...
12 januari 2012 kl. 20:06  

@TRIDENT sa...
12 januari 2012 17:53 mfl.

Beskedet till kadetterna bygger på det direktiv som CLEDS gett för arbetet med omstruktureringsordern. Utformningen av den kommer att presenteras under första kvartalet. Vi är mycket medvetna om vad som hände sist och önskar inte upprepa den resan. Arbetet kommer att ske enligt reglerna på svensk arbetsmarknad.

Erik Lagersten
INFODIR

Per A. sa...
12 januari 2012 kl. 20:10  

"(FM i fickformat 2011)"


Onekligen.

Anonym sa...
12 januari 2012 kl. 20:24  

@ 18:43
"Nu är problemet att många tror att en ny regel inte kostar mer än bläcket och papperet den skrivs på, men så är det tyvärr inte. "

Kan dra ett exempel på makro nivå,
Regeln om vapenförvaring för HV.

En mörkerskjutävling i Norberg Engelbrekts träffen, som annordnas varje år av försvarutbildarna.

Kostnad 24.000kr, dock med färre och färre deltagare år för år.

Varför är HV soldaterna för lata eller ointresserade?

En kamrat som varit med i flera år och bara har 6 km till tävlingen då han bor i Norberg, måste i år åka 52mil för att deltaga.

10 mil till Enköping hämta vapnet, 10 mil tillbaka till Norberg och skjuta, sen 6 mil till Västerås efter skjutningen (sent på kvällen/natten) för att lämna in nyckeln till kompanichefen. Sen 6 mil hem sova.

Upp tidigt i ottan dagen efter tillbaka 6 mil till Västerås hämta nyckeln vidare 4 mil till Enköping lämna in vapen och nyckel och sen 10 mil hem igen.


Det är ej möjligt att hämta ut fler en ett vapen, så alla måste åka indivuduellt och hämta ut vapnen.

Så det blir 52mil för att skjuta 6km hemmifrån, vilken effekt utveckling. Man förstår varför vårat försvar går på röven. Byrokratin äter upp allt :)

Detta har skett i fler små steg, från att vi hade olåsta vapen hemma tills nu när det är princip omöjligt att deltaga i en skjutning.

Jag förstår behovet av säker vapen förvaring, men reglerna är så strikta att någon verksamhet inte går att bedrivas.

Tilläggas bör att självklart får vi bensinersättning.

Det funkar ju i Schweiz,

"Guns are deeply rooted within Swiss culture - but the gun crime rate is so low that statistics are not even kept. "

"The country has a population of six million, but there are estimated to be at least two million publicly-owned firearms, including about 600,000 automatic rifles and 500,000 pistols. "

ref bbc

Varför inte i Sverige?
Jag tror nog det funkar i Sverige också, dock får vi alltid panik när något händer och vi går till överdrift.

Anonym sa...
12 januari 2012 kl. 20:35  

Fråga till Info dir Lagersten: Tror FML på fullaste allvar på den korthusstruktur vi nu ser i FM?

Läste precis övlt Claes Bergströms anförande i Krigsvetenskapsakademin-en studie kring volontärsystemet. Länkar den här.

http://www.kkrva.se/wp-content/uploads/Artiklar/113/kkrvaht_3_2011_5.pdf

Bergström avslutar sitt anförande med två frågor varav den ena är riktad till Försvarsmakten: citat "Varför skriver Försvarsmakten
i sin årsredovisning 2010 ”Vårt land har ingen egen erfarenhet om de mekanismer som påverkar personalförsörjningen i ett frivilligt försvar?" clut citat.

Lagersten, du får frågan att ta till FML-här finns hela erfarenheten från volontärsystemet redovisad-det fungerade INTE, enorma vakanser och otroligt dåligt betalt t ex.

Sen, kan hålla med Trident, det är bara att gratulera till löneavdraget-och moraliskt mycket bra med någon i FML som står för sina handlingar.

Undrar när Sverker Göranson ska redovisa hur han kunde köra över fyra ansvariga inom FM Flygoperatör och själv, utan en minuts flygutbildning, överrida det regelverk som tillkommit pga 14 omkomna flygare vid Helikopterflottiljen. Moral hos Göranson och respekt för de omkomnas yrkesgärningar=NOLL.

TRIDENT sa...
12 januari 2012 kl. 21:22  

@ Erik Lagersten

Ska vi då kanske först klarlägga några ingångsvärden så att jag inte fått något om bakfoten:

- en eventuell uppsägning kommer att ske med hänvisning till arbetsbrist, eller hur?

- samtidigt som uppsägning ske p.g.a. arbetsbrist kommer Försvarsmakten att anställa kadetterna som kontinuerligt tjänstgörande - är detta rätt uppfattat ?

Någonstans i mitt huvud ringer det en klocka....

...var det inte just detta trick som Syrén försökte sig på...?

Är det inte lika bra att redan nu inse att om det blir uppsägningar p.g.a. arbetsbrist kommer kadetterna inte att få anställning.

Sedan undrar jag varför det inte gjorts mer för karriärväxling än vad som gjorts. Det går inte att både äta kakan och ha den kvar - visst kan man som arbetsgivare uppträda på ett sätt som gör att medarbetarna slutar - men då faller bilden av den gode arbetsgivaren och varumärket blir lika mycket värt som Refaets Fermenta.

Är man lite konspiratoriskt lagd går det ju att tolka "Sverkers semesterhälsning" som ett försök i denna riktning...

...även om man nu inte är konspiratoriskt lagt kan ju åtminstone konstatera att "fingertoppskänslan" i detta stycke var fullt i klass med den hos en berusad elefant som försöker dansa rumba i en porslinsaffär...

Det finns bara ett enda sätt att komma tillrätta med problemet och det är pengar - så enkelt är det!

Pensionera, erbjud omskolning, stöd till att starta egen o.s.v

Alla andra lösningar är bara fantasier.

Kan det vara så att FML kallt räknar med att när en storgarnison slaktas i kommande nedläggning så är medarbetarna så less på FM som arbetsgivare att det aldrig kommer att flytta och det på så sätt blir vakanser totalt sett så att det går att anställa kadetterna....?

...och i så fall har ju "den gode arbetsgivaren" visat sitt rätta ansikte!

FML ska nog också vara lite försiktiga så att det inte är fler än väntat som slutar och dessutom de med en kompetens som behövs. Redan nu så så finns det stora kompetensbrister inom FM på många områden - hkp-tekniker, ledningsystempersonal m.fl.

...och på många områden har dessutom den kritiska massan med råge passerats - det är inte så särdeles begåvat att göra sig avhängig av singelkompetenser. Risken är stor att denne singelkompetens hux flux...

...eller är det viktigare att Excelräkningen i PRIO med antalet huvuden stämmer än att det är rätt kompetens som fyller raden?

Anonym sa...
12 januari 2012 kl. 21:43  

@Trident mfl

Infodir får ursäkta, jag har inget emot honom i övrigt utan tycker han gör ett bra jobb, men jag förstår faktiskt inte glorifieringen av hans löneavdrag. Han och hans stab har på ett flagrant sätt brutit mot regelverket och han har därför straffats av FPAN.

TRIDENT sa...
12 januari 2012 kl. 23:34  

@ anonym 21:43

Erik Lagersten har tagit ansvar för sin verksamhet och "belönats" med ett löneavdrag. Det gör honom tämligen unik i FML.

Vilka konsekvenser fick det när en annan person i FML åsidosatte både regelverk, flygsäkerhet och bättre vetande - med resultatet att ett av statens flygplan körde in i ett hinder på banan. Prislappen på den övningen blev tvåsiffrigt miljonbelopp - rätta mig om jag har fel...
Hamnade detta i FPAN trots att både regelverk och flygsäkerhet kortslöts på synnerligen tvivelaktiga grunder.

Naturligtvis inte - det är ju skillnad på folk och folk...

Därför är i mina ögon Erik Lagersten ett föredöme i det avseende att han tagit de fulla konsekvenserna av sitt agerande. Jag är dock inte det minsta imponerad av det som gett upphov till löneavdraget - men det är en annan sak...

Besviken reservofficer, fd moderat sa...
13 januari 2012 kl. 03:45  

@infodir Lagersten

Var det inte C LedS som satt och svettades i Dokument Inifrån när han inte kunde förklara hur upprättade dokument plötsligt inte var diarieförda?

Var det inte C LedS som uppenbarligen inte kunde förklara hur upprättade handlingar "försvann" ur diariet?

Varför skall någon fästa tilltro till vad C LedS säger om att "arbetet kommer att ske enligt reglerna på svensk arbetsmarknad? Särskilt som C LedS tidigare aktivt medverkat till att genom hot tvinga personalen att "frvilligt" gå med på tjänstgöring utomlands.

Har inte C LedS tappat sin trovärdighet? Dvs den lilla trovärdighet han hade tidigare.


Ja, allt detta undrar en enkel reservofficer som tidigare hade stor tilltro till FML.

kriesse sa...
13 januari 2012 kl. 12:43  

@ Anonym 12 januari 2012 18:43 och @ Anonym 12 januari 2012 20:24

Mycket bra exemplifierat! Jag håller med om detta till 100% och även jag misstänker typiskt svenskt "säkerhetsövertänk" samt paragrafrytteri och lagstiftarivran med medföljande byråkrati som stor kostnadsdrivare.

Jag önskar att någon kunnig som Wiseman kunde skriva mer om detta!

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade