Försvarsmaktens Köttberg II

I det tidigare mycket omdiskuterade inlägget "Försvarsmaktens Köttberg" beskrevs bland annat att det med regeringens hårda arbetslinje kommer att bli svårt att hålla nere pensionsåldrarna för officerare. En allmän höjning av pensionsåldern i samhället har länge varit på tapeten och att då hålla fast vid 61 år för officerare (55 för flygförare) lär bli mycket svårt.


Mycket riktigt säger också statsminister Fredrik Reinfeldt i en intervju till DN idag att pensionsåldern måste höjas - kanske så mycket som till 75 år för att pensionssystemet ska gå ihop. Vad detta innebär för Försvarsmaktens del återstår att se. Att ha en officerskår som går i pension först vid 75 år är skrattretande, särskilt när det gäller en verksamhet där det är en in, en ut och dessutom i hög grad är beroende av fysisk styrka och kondition. 70-åriga fanjunkare som jagar på 20-åriga soldater i markoperativa insatser på en annan kontinent kan vi bli världsförst med i Sverige.

Snarare stärker statsministerns resonemang än tydligare argumentationen för en lägre pensionsålder för militär personal. Lösningen är allmän i många andra västländer just för att man vill undvika att ha en skev ålders och gradpyramid liknande den vi har i Sverige där de över 1000 överstelöjtnanterna utgör en extremt oproportionerlig del av officerskåren. Resultatet av oviljan att omgalonera sig till specialistofficer (högst förståeligt utifrån tidigare agerande av arbetsgivaren vid strategiska personalbeslut) resulterar nu i att endast 50 nya officerare utbildas per år istället för 150. Även detta kommer att bli en puckel i framtiden.

Statsministern talar om att människor med tunga arbeten måste vara beredda att byta yrke tidigare i karriären innan de behöver förtidspensioneras av krämpor. Frågan är om detta kommer att fungera frivilligt i en organisation som Försvarsmakten eller om det inte måste till ett reglerat system, helst med positiva incitament precis som i andra västländer. Det "köttberg" som  redan nu är ett problem i Försvarsmakten kommer annars att bli sju resor värre om officerskåren förväntas gå i pension vid drygt 70 år.


Oppositionen lär i vilket fall som helst öppna stora skjutbanan mot Regeringen och berätta vilken förkastlig människosyn statsministern har. Att de sedan hade varit tvingade till motsvarande åtgärder i regeringsställning kommer självfallet inte nämnas, liksom det faktum att man från deras sida redan i början av 00-talet talade om liknande åtgärder.

SvD, Exp, SR, Aft, SVT, 2, GP, Sydsvenskan
Bloggar: Cornucopia

25 kommentarer:

Sune sa...
7 februari 2012 09:07  

Det finns väl två gamla idéer som man får ompröva:

Indelningssystemet. Stora företag, eller grupper av mindre, får tillhandahålla en Övlt och några ytterligare officerare. rekrytera, betala de löner som behövs och ta "hem" dem efter viss ålder. Kommer definitivt att skapa kreativt tänkande om hur dessa personers kompetens utnyttjas bäst.

Främlingslegion. Kanske mer för manskap. Finns många där ute med krigserfarenhet. Snabbskolning i svenska värderingar. Medborgarskap efter ett antal år.

Anonym sa...
7 februari 2012 10:00  

Intressant utveckling. En större andel av befolkningen lämnar arbetslivet för pension. Pensionssystemet ger mindre utdelning för dagens arbetare. En mindre andel av befolkningen ska förutom att sköta en större andel jobb, också jobba in sin pension under längre tid. Detta sammanfaller med en större andel av befolkningen sjukskrivna. Totalt sett ett stort underskott av tillgänglig arbetskraft?

Att demografiska realiteter innebär en större andel äldre är svårt att påverka. Möjligen kan sjukvården försämras och medellivslängden kortas istället för att ökas, men den utvecklingen är väl på god väg (ironi).

Om vi antar att ökande sjukskrivningar INTE beror på mer fuskande svenskar, så kan man misstänka att svenskarna har blivit sjukare. Men, det är väl en långsökt förklaring? Det vore ju som att påstå att ökande beläggning på verkstäder och bilskrotar skulle bero på sämre kvalitet på bilar och/eller mer olyckor. Mer logiskt att anta att funktionsdugliga bilar gömmer sig på verkstäder och skrotar.

Tittar man på pliktverkets statistik (se deras hemsida), så ser man en tydligt vikande hälsotrend bland de mönstrande. Alltfler unga är i erbarmligt skick när de går ut i arbetslivet. Arbetslivets krav ökar, färre ska göra mer, effektivare. Stress och arbetsbelastning ökar. Arbetsuppgifternas karaktär har ändrats från större andel kroppsarbete till större andel stillasittande kontorsjobb. Pressen på arbetet gör att många tvingas prioritera sin tid, tyvärr ofta på bekostnad av en aktiv fritid. Konsekvensen borde rimligen bli att fler blir trasiga tidigare i arbetslivet. Sjukförsäkringen belastas och tillgängligheten på arbetsför arbetskraft blir ännu mindre.

Då får vi väl jobba längre då? Jag bara undrar vilka antaganden man gjort om arbetskraftens tillgänglighet när man har beräknat pensionsåldern. Ökar den? Minskar? Antas den konstant? Tyvärr är trenden minskande. Långsiktigt är detta ett mycket stort samhällsproblem och långsiktiga lösningar kräver också förebyggande åtgärder. Att jaga redan sjuka och utsatta här och nu, leder inte till en långsiktig förbättring. Kanske behövs mer åtgärder för att behålla friska människor friska och arbetsföra? T.ex. obligatorisk skolgymnastik?

Charlie Spartan sa...
7 februari 2012 10:50  

Återstår att införa principen Up or out. dvs antingen stiger du till nästa steg i graderna efter viss tid eller så får man sluta. En metod att föredra vore att man överförde de övertaliga till ett omskolnings förband med enda syftet att omskola till nytt valfritt yrke under en tidsperiod förslagsvis 3 år. (högskole eller annan utbildning) För soldater kunde man erbjuda denna förmån efter 8 års tjänst. För specialister och officerare efter kanske 12 år. Anställningsformen ändras även till kontraktsform under varierande tid beroende på befattning.

Fördelen för de anställda, är att man vet att man får omskolningsperioden betald och en valfrihet att välja det man vill satsa på i sin nästa karriär.

TRIDENT sa...
7 februari 2012 13:35  

1000 överstelöjtnanter....

Efter att ha sett nomoneringslistan för kommande HSU trodde jag i min enfald att denna kategori var en bristvara....

...inte mindre än 66st nya kandidater ska sättas i skolbänken för att komma ut som färdigbakade nivå 4 om två år.

...och skall denna volym utbildas måste det ju finnas en brist - eller har jag missat något?

Samtidigt som antagning av 66st nya nivå 4 pågår projekt BoK som gör sitt yttersta för att pressa ned nivåerna (och lönerna...) på alla befattningar i Försvarsmakten...

Har ledningen löpt fullständigt amok - eller är det jag som vanlig bygdemajor som inte ser den röda tråden...

Var ska man stoppa alla nivå 3?
...för i IO 14 lär knappast ens alla av de 1000 få en befattning i rätt nivå.

Jag hoppas att jag läst fel, att det hela är en mardröm och att jag snart vaknar upp kallsvettig och skrattat åt den vansinniga drömmen....

...för inte kan vi öka berget av nivå 3 ytterligare - så korkad kan ju vår högsta ledning inte vara...

Wiseman sa...
7 februari 2012 14:03  

Trident:

Du har vissa poänger, men samtidigt måste det finnas ett flöde uppåt och en föryngring av chefsskiktet. Samtidigt som vissa förband har brist på OF 3 och 4 och inte tilldelas platser på FHS utbildningar, upptas enligt uppgift en stor del av platserna av personal placerad vid HKV och skolor. Det tål att diskuteras huruvida FHS stabsutbildningar inte ska vara just stabsutbildningar istället för som nu också chefsutbildningar. Någon form av uppdelning skulle behövas. Definitivt ett ämne som tål och behövs diskuteras.

TRIDENT sa...
7 februari 2012 15:26  

@ Wiseman

Att det behöver ske viss tillväxt är solklart - men numerären motsvarar den storlek på Chefsprogrammet som vi hade när armén bestod av 29 brigader...

Det torde väl även vara svårt att tala om brister när organisationen inte är fastställd ännu.

Jag skulle gissa att nivå 4 i IO 14 (inkluderande basorg) uppgår till 2-300 st - har någon mer torrt på fötterna så rätta mig gärna.

IO 14 tillåter heller inte övertalighet - alla ska stoppas in i ledigt hål - alltså...

Var ska alla nivå 3 stoppas in?

Jag skulle med glädje ta del av den prognos som är grund för antalet elever - för någon har väl prognostiserat behovet....?

...för det är väl aldrig så att volymen mer beror på att FHS ska få in tillräckligt med pengar för att inte hamna på ekonomiskt obestånd än på FM verkliga behov...

Wiseman sa...
7 februari 2012 15:38  

Trident:

Ja, det skulle vara intressant att se personalplanerna och jämföra med organisationens behov.

Anonym sa...
7 februari 2012 16:29  

Ministrar får pension vid 50 år
Från 1 juli 2011 har statsråden 115 000 kronor i månaden, och statsministern 144 000 kronor i månaden om de fyllt 50 år vid sin avgång.  
För att få statsrådspension måste en minister ha suttit sex år, eller haft motsvarande anställning under perioden.  
Tolv år krävs för full stadsrådspension.
 
Statsrådspensionen räknas fram procentuellt beroende på lönen – 65 procent av pensionsunderlaget, upp till 20 inkomstbasbelopp. På det som överstiger får man 32,5 procent upp till 30 inkomstbasbelopp. Årets inkomstbasbelopp är 54 600 kronor.  
Ex-ministrar kan tjäna upp till 62 000 kronor i månaden utan att pensionen minskas.  
Riksdagsledamöter som suttit i tolv år kan efter 50 års ålder ta ut 37 600 kronor i månaden fram till 65-årsdagen.  
Källor: Regeringskansliet och Statens tjänstepensionsverk, SPV.

Basunen sa...
7 februari 2012 16:59  

Tja, kan bara göra en bedömning av behov av OF 4 inom arméns förband. När det gäller IO så är det två/bat samt 10-15/brigadstab: tot~50 st. Utöver detta så tillkommer ca 5 st/regemente för PROD=50 st ytterligare. dessa torde dock inte bli fler efter att AG BoK har lagt fram sin utredning. Övriga "gröna" OF 4 torde befinna sig på HKV, eller på "FM närstående myndigheter. Vad avser "de blå" har jag alltför liten insikt för att göra en rimlig bedömning. Att vi måste fortsätta med utbildningen av nya OF 4 torde vara solklar, dock kan man ställa sig frågan om antal och om man skall ha intagning varje år. FHS behov skall inte styra FM behov!

Anonym sa...
7 februari 2012 17:41  

De säger att volymen på HSU ändå är för liten, OF4 var en stor andel som går i pension innan 2016. De beräkningarna skulle jag vilja kontrollera, det kan mycket väl vara fel i ett excel-ark där, det vore inte första gången...

Anonym sa...
7 februari 2012 18:03  

Om jag minns rätt från en genomgång av en representant från PERSS i höstas, så var behovet av OF 4 i IO14+Basorg ca 650 st (vet ej om FHS, FMV, FÖ mm var med i denna siffra). Med de närmaste årens pensionsavgångar med OF 4 skulle tydligen antalet sjunka kraftigt, väl under 650 st vilket innebär en brist. I det perspektivet är 66 st nya OF 4 vartannat år (2012, 2014, 2016) kanske för litet, då det är intagning endast vartannat år?

TRIDENT sa...
7 februari 2012 18:12  

650st OF 4 i en operettförsvarsmakt som snart är så liten att den inte längre finns...

Låter väl magstarkt och det kan aldrig vara torrt på fötterna i den beräkningen.

Fast med tanke på antalet generaler och amiraler i vår anorektiska försvarsmakt ska man ju inte förvånas över något...

Anonym sa...
7 februari 2012 18:13  

Om det skall föryngras i chefsskiktet, varför erbjuder man då en HSU plats till en individ som är född 1962?

Anonym sa...
7 februari 2012 19:26  

Funderar på att redan nu lämna in en intresseanmälan att kvarstå till 67 ( med option på 75 om reglerna ändras)

För om AG bok:s tankar om placeringar/ev lönesänkningar går igenom kommer jag INTE att kunna sluta vid 61, så är det bara.

Gardesofficer f -65

Anonym sa...
7 februari 2012 20:23  

En idé från 1960-talet som kan omprövas:

De stridspiloter som passerat bäst-före datum omskolades ofta till Stril-personal, bland annat till jaktstridsledare.

Om deras yngre flygande kollegor hade fått välja mellan att bli stridsledda av "pensionärer" eller av vanliga stridsledare, så hade de tveklöst valt att bli stridsledda av "pensionärer".

Om kirurger får välja mellan att bli opererade av kirurger eller av vanliga allmänläkare, så väljer de ju kirurger...

Vad jag egentligen ville säga var att "köttberget" utgör en värdefull resurs.

Flygsoldat 113 Bom

TRIDENT sa...
7 februari 2012 20:29  

@ Gardesofficer f -65

Åldersdiskriminering är en allvarlig sak i det här landet...

...så det är bara att anamma statsministerns nya idéer och skaffa en fast placering i rollatorbataljonen där alla 70+ kommer att placeras.

...och som 70-årspresent till sig själv kan man lämna in en ansökan till HSU...

...för vid den tidpunkten när 70-årsdagen inträffar har säkert räknenissarna på PERSS kommit fram till att behovet av nivå 4 är så stort att FHS behöver utbilda minst 200 per år...

...och eftersom åldersdiskriminering är en allvarlig sak kommer det att bli synnerligen farligt för FM att försöka sålla bort alla 60+ som uppfyller kraven

Officersförbundet kommer i framtiden att ingå som en underorganisation till PRO...

Anonym sa...
7 februari 2012 20:45  

Jag fyller 57 år och jag trivs med mitt jobb. För mig var det inget problem att skriva på till 61 för några år sedan när detta erbjudande kom (för oss äldre var det frivilligt).

Personligen kan jag tänka mig att jobba längre så länge fysik och engagemang finns kvar. Konsekvensen blir förmodligen att någon yngre officer, specialist eller soldat inte kan anställas istället.

Motpoler ställs mot varandra. Samhället önskar att vi arbetar längre, gärna till 69, vilket uttryckts från regering och riksdag. FM vill inget annat än att bli av med äldre (dyra) officerare till förmån för yngre medarbetare för att minska sina lönekostnader.

Frågan blir är man solidarisk eller osolidarisk om man "vågar vägra pension".


Vänligen

Peter Neppelberg

(Får väl göra som alla andra, bli konsult ...)

TRIDENT sa...
7 februari 2012 21:05  

@ Peter Neppelberg

Det finns inget osolidariskt i att jobba kvar så länge man kan, vill, orkar, får och tycker det är roligt!

Avtalen på arbetsmarknaden och gällande lagstiftning är vad som gäller och att följa dessa är inget osolidariskt. Vill statsmakterna föryngra FM: personal så finns alla möjligheter att pensionera, omskola eller annat - dock med en prislapp som man inte vill betala.

Hur det går när erfarenheten och det institutionella minnet (d.v.s. de äldre och erfarna) ska sparkas ut ser vi nu...

Vi ska ÅTERTA brigadförmågan!

ÅTERTA - det är inte speciellt många år sedan slutövningarna skedde i brigads ram - och nu har vi glömt...

...eller rättare sagt - de som kunde har sparkats ut.

Krigsplanläggning, KFÖ och mobilisering - "nymodigheter" som skall uppfinnas igen...

...för de som kunde har sparkats ut.

Pendeln svänger fort och fel - FÖR SENT OCH FÖR MYCKET borde vara FM:s nya slogan. Vi är precis i slutfasen av den stora anpassningen av FM mot den expeditionära förmågan (läs internationella insatser) - och den sista materielen till denna stora omställning kommer förmodligen inte att hinna levereras innan insatsen i Afghanistan har avvecklats...

...och sannolikheten för att USA eller NATO i dagens världsekonomiska läge ska dra igång någon annan större insats är så liten att den inte ens finns....

Kvar står Sverige men en expeditionskår som ingen varken behöver eller vill ha.

ThomasL sa...
7 februari 2012 21:07  

Borde inte åldersdebatten vara starkt kopplad till en motsvarande kompetens- och personlig förmåga-debatt.
FM behöver inte fler "äldre" officerare som genom grad eller bristande fysik eller utfasad komptens, inte kan eller får vara delaktiga i förbandsverksamhet.

Den enkla lösningen är att skylla på övlt, och det är sant men jag skulle vilja hävda att även en exempelvis 40-årig kapten, som anser att h*n har "gjort" sina inryck eller grundläggande sjömansutbildningar borde också omfattas av köttbergsdiskussionen.

Sedan håller jag med föregående kommentator, att FHS behöver en elevstock för att hävda sin existens ska inte vara avgörande för HSU elevantal

Wiseman sa...
7 februari 2012 21:21  

ThomasL:

Naturligtvis har du helt rätt i det avseende köttbergsdiskussionen.

Daniel sa...
7 februari 2012 21:59  

Att man överhuvudtaget har hamnat i en situation där man har tusentals dyra anställda som inte tillför något i verksamheten är både sorgligt och obehagligt. Är FM en socialinrättning eller en seriös verksamhet?!?!?

Basunen sa...
8 februari 2012 13:05  

@Daniel
Nu tycker jag att du tar till stora ord. Min bedömning är inte att det finns tusentals officerare, oavsett grad, som inte tillför någonting till verksamheten. Snarare är det väl så att man under en tid har ändrat fokus på verksamheten som inte i första hand bär mot dem som har en högre, och mer generisk, kunskap om FM verksamhet. det stora fokus som har lagts på internationella insatser ser nu ut att minska till förmån för planering och träning av försvaret av vårt kära Sverige. Att betänka: bara för att man har blivit mj-övlt (motsv.) innebär det ju inte att man inte kan utföra andra, mer "handgripliga", arbetsuppgifter! Alla som är utbildade inom ramen för NBO (och senare versioner) har ju växlat teori och praktik i sin tjänstgöring. Många har dessutom flera internationella insatser bakom sig. Jag vill nog påstå att den svenska officerskåren fortfarande har en mycket god utbildning. Problemet just nu är väl att man, pga alla inställda övningar under 2000-talet, inte har fått möjlighet att träna i tillräcklig omfattning. Sedan kan man väl tycka att HKV är väl stort i förhållande till FM övriga omfattning. Dessutom är det väl så att man har gömt vissa "HKV-delar" i andra organisationer (HRC m.fl.).barnic

Anonym sa...
8 februari 2012 19:35  

@ Peter Neppelberg

Det är sant som du säger att motpoler ställs mot varandra.

Den ena motpolen är du som trivs med ditt jobb och kan tänka dig att jobba längre, plus samhället som uttryckligen säger att du bör jobba längre.

Den andra motpolen är den arbetslösa individ som inte kan anställas i ditt ställe och FM som helst vill bli av med en av sina kompetenta och värdefulla medarbetare.

Vid en första anblick förefaller alltså ställningen vara två motpoler för och två motpoler emot.

Men skenet bedrar. Din utbildning och kompetens representerar nämligen ett investerat kapital, medan upplärning av en ersättare representerar en kostnad. Här blir det ytterligare en motpol för.

Samhället är dessutom mycket större än FM, vilket innebär att FM:s vilja är av underordnat intresse i det här fallet. Här blir det ytterligare en motpol för.

Slutresultatet av ovanstående kalkyl blir således fyra motpoler för och två motpoler emot. Med andra ord är du mest solidarisk ifall du jobbar längre!

Flygsoldat 113 Bom

Bloggoff sa...
10 februari 2012 20:39  

HSU genererar cirka 30 nya OF4 per år (cirka 60 antas vartannat år). Jag antar att cirka 15 av dem tillhör armén. Nästa gissning är att arméns insatsorg (batstaber-brigadstaber, ATS) innehåller minst 150 överstelöjtnanter. Det innebär att uthålligheten i insatsorgen efter utnämning måste vara 10 år, annars blir det brist. Låter det helt orimligt?

Det är de facto så att insatsbefattningar kräver mer av individen än vad den genomsnittlige 50-plussaren klarar av, vilket ogilitgförklarar argumentet att vi har "1000 övlt".

Anonym sa...
17 februari 2012 21:35  

Självklart kommer inte officeren gå i pension vid 75. Tycker att debatten generellt är snevriden. Dagspressen genomför återigen dålig journalistik. Det handlar om att möjliggöra att låta människor jobba till 75 om dom vill det. Detta kommer inte att gälla militärer utan kommer att snarare gå nedåt i pensionsålder. Jag väntar på de stimulanspaket som "borde" komma för att reglera åldersproblemet i FM.

//A

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade