Med båda sidors uppmärksamhet


I kommentarerna till det förra inlägget i vilket jag beskrev att Sverige ligger placerat mitt i Europas största säkerhetspolitiska friktionsytor och att detta är en del av bakgrunden till den avsiktliga ryska kränkningen av svenskt luftrum i onsdags, fick jag ett tips om ett nyhetsinslag från amerikanska försvarsdepartementet. Det är ett reportage om en ledningsövning för nästa års NATO Response Force (NRF) och scenariot som övas påminner till del om det vi det senaste halvåret kunnat se utspelas i Ukraina. I övningen Noble Ledger, vilken just nu genomförs i Tyskland (ledningsdelen) och Norge (fysisk del), utgör dock södra Sverige det geografiska området för scenariot och som synes av bilden ovan håller fienden terrängen kring Kalmar, medan egna NATO-förband och allierade håller större delarna av södra Sverige (tyvärr är Gotland skymt i videon).


Som generalmajor Karlis Neretnieks (PA) så korrekt påpekar på Twitter är det ytterst sällsynt att man ägnar stora resurser på att öva ett osannolikt scenario. Vad man dock gör är att man utnyttjar rätt operationsområde, men att övningsscenariot kan skilja en aning. Exempelvis övar Sverige av naturliga skäl ofta diverse scenarier med Gotland som geografiskt nav för att den övade personalen ska vara bekant med området och kunna utnyttja detta vid framtida beslutsfattande.

Av detta skäl är det också intressant att se att övningens fysiska del utspelas i Sydnorge nära svenska gränsen. Här ska NRF öva på att slå tillbaka en invasion där ett större grannland anfallit ett vänligt sinnat grannland. Området är också ett intressant val då man övar tillförsel av förband över hav och att sedan lossa dessa och framrycka till operationsområdet. Själva övningsområdet ligger i anslutning till en av de stora förbindelselederna till Sverige, nämligen E 18 och även järnvägen mellan Oslo och Stockholm. Man kan därtill lätt tänka sig att fartygen i ett skarpt läge skulle kunna angöra Göteborg, Halmstad eller Malmö istället för Brevik och Fredrikstad.

Som flera gånger belysts på denna blogg och andra är Gotland och södra Sverige av mycket stor vikt för såväl Ryssland som NATO i händelse av ett krig eller en konflikt i Baltikum. Från Gotland dominerar man södra Östersjön med luftvärn och kustrobotar och Ryssland har därifrån möjligheten att för NATO omöjliggöra en förstärkningsoperation av Baltikum. Därav följer att Gotland och även vissa andra platser i Sverige är områden man måste behärska senast samtidigt som en operation inleds i Baltikum. Den svenska förvarningen i form av händelser i Baltikum kan därmed i bästa fall bli mycket kort, i värsta fall inte komma alls. För NATO:s del är man beroende av att Sverige (eller NATO) håller Gotland och därtill också helst upplåter luftrum och viss infrastruktur (t.ex. flygplatser och hamnar) i södra Sverige för att understödja operationer i Baltikum och södra Östersjön. Något som har kraftigt accentuerats i och med kriget i Ukraina och de tecken på destabilisering som kunnat skönjas i de baltisk-ryska relationerna. Som exempel kan nämnas boken Deception av brittiske säkerhetspolitiske journalisten Edward Lucas där denne tar upp NATOs krisplanering för Baltikum. Denna planering drogs igång efter den ryska övningen Zapad 2009, där anfall på Baltikum och Polen förövades liksom insättandet av kärnvapen mot bl.a. Warzawa. I Deception berättar Lucas att denna krisplanering innefattar just användandet av svenskt luftrum för att försvara Baltikum. Det är sannolikt inte för inte som NATO 2011 också tog fram ett nytt nordeuropeiskt övningsscenario (SKOLKAN) där det huvudsakliga operationsområdet utgörs av Sydsverige. I sammanhanget är det också värt att reflektera över den anmärkningsvärda luftlandsättningen av en bataljon tyska fallskärmsjägare på Gotland förra hösten.

Det svenska försvaret är därtill idag också helt beroende av utländskt militärt stöd i händelse av ett angrepp på Sverige, enskilt eller i samband med andra grannländer dras in i ett krig. ÖBs uttalande från nyåret 2013 är välkänt, att Sverige endast kan försvara sig i en vecka, på en enda plats mot ett begränsat väpnat angrepp OCH när insatsorganisation 2014 är intagen (i dagsläget prognosticerat till bortom 2020). Vem som ska skynda till vår hjälp är inte satt på pränt, men förhoppningen står till NATO och undertecknandet härom veckan av ett värdlandsavtal för att underlätta övningar och stöd är ett steg i rätt riktning när det gäller just möjligheterna att effektivt ta emot stöd. Fortfarande återstår dock de två väsentligaste komponenterna – att öva och planera för logistiken och inte minst att reda ut ledningsförhållandena. Vem ska för befälet över och leda en gemensam operation Sverige-NATO på svenskt territorium? Sverige eller NATO? Sverige har inte ledningsresurserna och heller ej kommunikationshjälpmedlen för detta. Att NATO skulle leda en insats i Sverige förefaller idag politiskt omöjligt. Ett sätt att lösa samordningssvårigheter är en geografisk uppdelning precis som jag tog upp i ett inlägg i somras om detta ämne, t.ex. att Sverige ansvarar för operationer norr om linjen X och NATO genomför och leder söder om X. Måhända är det också det vi ser på lägeskartan i filmklippet nedan? Att man klart och tydligt på flera kartor kan se just Sverige, är troligtvis inte en slump utan ett riktat budskap, precis som man från rysk sida våren 2013 tydligt visade flygbanorna för de företag som genomfördes under det som i Sverige benämns som "den ryska påsken".


Slutsats: Vi vet inte definitivt om det som övas är en förstärknings/försvarsoperation av Sverige och Baltikum som övas i Noble Ledger 2014, men denna övning i sig visar återigen på faktumet att Sverige idag är beläget mitt i det som är Europas nya stora säkerhetspolitiska friktionsyta. Östersjöområdet och Arktis. Detta förhållande måste svensk försvars- och säkerhetspolitik ta större hänsyn till än vad som nu är budgeterat och planerat för i nästa års försvarsbeslut.
Infomationsfolder från norska Forsvaret om Noble Ledger innehållande bl.a. kartor.

37 kommentarer:

Unknown sa...
20 september 2014 kl. 16:54  

Skillnaden mellan förbanden i filmen och svenska förband torde vara att de i filmen har datorer att arbeta med.

Minns Brigstri 14!

Vart tog NBF-miljarderna vägen?

Unknown sa...
20 september 2014 kl. 18:18  

Hm vad händer om man placerar en s-500 bataljon på Gotlands södra udde...
Helt plötsligt blir det svårt för NATO att hjälpa flera länder....

Erik78 sa...
20 september 2014 kl. 19:55  

Enveckasförsvaret gäller väl inte Gotland, spontant känns det svårt att flytta dit försvarsutrustning för en vecka med kort varsel...om det inte står några superhemliga TP84:or någonstans ;-)

Wiseman sa...
20 september 2014 kl. 20:00  

Erik78,

Enveckasförsvaret innebär en vecka från att högsta beredskap intagits efter att mobilisering beordrats.

Unknown sa...
20 september 2014 kl. 20:06  

Och hur kommenterar du det här avtalet. Sverige är ju i praktiken redan medlem i Nato och kommer på grund av avtalet bli det mål för Ryssland som vi velat undvika samtidigt som vi inte får någonting tillbaka från Nato.

http://www.friatider.se/h-r-r-avtalet-som-ppnar-f-r-nato-trupp-p-svensk-mark

Unknown sa...
20 september 2014 kl. 20:06  

Och hur kommenterar du det här avtalet. Sverige är ju i praktiken redan medlem i Nato och kommer på grund av avtalet bli det mål för Ryssland som vi velat undvika samtidigt som vi inte får någonting tillbaka från Nato.

http://www.friatider.se/h-r-r-avtalet-som-ppnar-f-r-nato-trupp-p-svensk-mark

Wiseman sa...
20 september 2014 kl. 20:37  

Jan Burman,

Om du läser om inlägget så ser du att avtalet om värdlandsstöd tas upp, liksom hänvisningen till tidigare inlägg om värdlandsstöd.

Avtalet ökar möjligheterna att ta emot stöd liksom det förenklar möjligheterna till övning. Det garanterar dock inte något stöd. För det krävs medlemskap. Så länge man inte är medlem finns en möjligheten för NATO att ej behöva agera, på samma sätt som man gjorde med Georgien och Ukraina som stod NATO närmare än Sverige.

För Sovjetunionen/Ryssland spelar det inte någon som helst roll. Sverige har i deras ögon varit på NATO:s sida redan från början. Det är bara svenskar som tror något annat.

Unknown sa...
20 september 2014 kl. 21:33  

Jo, men jag menar att frågan är ju då redan avgjord. Det finns inte en chans att vi kan göra trovärdigt att vi skulle vara neutrala och undvika att bli anfallna. Vi har följaktligen inget val annat än att gå med. NATO skall väl inte få alla fördelarna så att säga gratis. Jag hade annars tänkt att vi för dessa drygt 70 miljarder årligen som det kostar att vara med i NATO skulle kunna skräddarsy ett skalförsvar tillräckligt starkt för att avhålla från anfall och se ifall vi verkligen var neutrala. Nu är ju hela den iden överspelad och någonting annat än ett medlemsskap är ju rena dumheterna.

Wiseman sa...
20 september 2014 kl. 22:06  

Jan Burman,

Du kommer inte att få ett skalförsvar motsvarande kraven att vara helt neutral och alliansfri för 70 mdr kr. Detta skulle motsvara ca 1,9 % av BNP. Vid murens fall lade Sverige ca 2,5 % av BNP och då var underskottet ca 8 mdr kr jmf budgeten på 40 mdr kr. Därtill hade vi den transatlantiska länken att förlita oss på då och världen var verkligen polariserad i två olika block. Så "enkelt" är det inte nu.

Unknown sa...
20 september 2014 kl. 23:09  

Har det definierats vad ett begränsat väpnat angrepp är?

Anonym sa...
20 september 2014 kl. 23:26  

Frågan är vad som skulle kunna anses vara ett tillräckligt försvar att verka krigsavhållande.

Lika många brigader som det planeras bataljoner?

150 Jas E?

10 korvettter och 12 ubåtar samt kompletterande flytetyg till flottan?

Ett kompetent LV?

Vad skulle det kosta?

Gustav sa...
21 september 2014 kl. 07:39  

@ Fred

Svar:
Mer
För mycket

Men är det inte primärt en fråga om pengar och kostnader

Det är primärt en fråga om att Vilja

Vilja försvara sig - Vilja ha ett försvar - Vilja hjälpa till att skydda sina medmänniskor

Unknown sa...
21 september 2014 kl. 10:01  

Jo men om vi byggt ett eget försvar med stort skalskydd, det vill säga flyg, luftvärn och marina enheter hade vi inte behövt nämnvärda kostnader för armen. Vad skulle vi med dyrbara pansarförband till, numer behöver inte Ryssen ockupera landet för att slå ut dess militära förmåga. Några väsentliga Ryska trupper på vårt fastland är det ju inte frågan om, Gotland och södra Sverige undantagna. Är vi med i NATO kommer vi att få en annan profil. Då är det vi tillsammans med NATO som får bygga upp överskeppningshamnar och logistik kring detta. Då ör det vi som skall anfalla/stötta Baltikum med trupp och underhåll. Det blir helt andra förutsättningar. Dessutom måste vi ta höjd för att Ryssen kommer att använda taktiskt kärnvapen mot oss. Men som sagt, nu verkar det som om vi inte har något val.

Gormel01 sa...
21 september 2014 kl. 12:02  

Gustav, mycket klokt sagt. Men hur kan Viljan skapas idag?

Vissa frejdiga debattörer på denna blogg menar att militärer bör avhålla sig från att synas och höras offentligheten.

Bör inte vi militärer medverka till Viljan genom att ge allmänheten intrycket att vi kan konsten och att vi med deras hjälp nog kan klara skivan?

MVH Göran Mellblom

Wiseman sa...
21 september 2014 kl. 12:19  

Jan Burman,

Sverige skulle knappast få uppdraget att med marktrupp etc stötta Baltikum med markförband utan uppgiften inom NATO skulle snarare vara att säkra eget territorium och med flyg- och sjöstridskrafter stötta i Östersjöområdet.

Unknown sa...
21 september 2014 kl. 17:23  

Jo men vad jag menar är vi inte med men lever med det avtal vi sett nu kommer vi att från Rysk sida betraktas som medlemmar och bli förstahandsmål för Ryssarna. Är vi med så kommer vi att få finna oss i att NATO kommer att ha förråd i vårt land, färdigställa utskeppshamnar för stöttning i baltikum. Den enda skillnaden är att om vi är med kan vi möjligen påräkna mer stöd vad detta nu kan vara värt. Men som det nu ser ut är det som att välja mellan pest och kolera. Det hade varit möjligt för oss att få våran neutralitet i krig trovärdigt om vi dels hade skaffat oss ett skalskydd värt namnet sedan visa med handling att vi är alliansfria. Då går det ju inte att öva med NATO och åka iväg på internationella uppdrag. Jag förstår att det är kul för yrkesmilitärer men rent taktiskt var det ett misstag. Men nu är det för sent. Nu måste vi bli fullständiga medlemmar och åtminstone dra viss fördel av den situation vi hamnat i. Men hur går det då med vår krigsindustri. Kan våra stridsfordon 90, JAS plan, U-båtar och attilleri bli fullständigt NATO anpassade. Ett JAS plan skall kunna servas lika lätt av ex Holländsk markpersonal som Svensk. Om ex JAS blir ett godkänt NATO plan finns risk att andra länder typ Danmark, Norge, Nederländerna ja till och med kanske Canada hellre köper JAS än svindyra och i vissa fall sämre F -35. USA kommer aldrig gå med på detta och kommer som ett brev på posten stoppa amerikanska produkter till planet ex motorn. En NATO anslutning kan således bli oerhört dyr för Sverige.

Wiseman sa...
21 september 2014 kl. 18:48  

Jan Burman,

Jag understryker återigen det jag skrev i förra kommentaren: Sverige har ALDRIG betraktats av Sovjetunionen och Ryssland som något annat än tillhörandes NATO. Alliansfriheten har bara funnits subjektivt inom Sverige. Inte i den riktiga världen. Sålunda har vi alltid också utgjort ett mål för Warzawapaktens vapen – och kärnvapen. Tro inte att något annat gäller i rysk krigsplanering.

Unknown sa...
21 september 2014 kl. 19:19  

Jo det förefaller ju så. Men förr så krävdes det att Ryssland rent fysiskt invaderade vårt fastland för att neutralisera oss. Någon direkt övrig nytta av Sverige har ibte Ryssland, förutom Gotland. I dag behöver man inte rent fysiskt invadera vårt land. Det räcker bildligt talat att slå ut strömmen så ger vi oss, ja lite ironiskt men ändå. Om vi nu i krigstid och tider av spänning och oro skall hysa NATO trupp i landet uppkommer plötsligt ett behov av invation för att slå ut och kontrollera vårt land. Vi kommer att på ett annat sätt bli ett slagfält mellan NATO och Ryssland. Men som sagt, det är för sent att välja och vi står nog inför fullbordat faktum att vi måste gå med. Jag är personligen av flera skäl inte odelat positiv till detta.

Kimsan sa...
21 september 2014 kl. 21:22  

Jan Burman,

Vi är för närvarande mer NATO anpassade än flera fullvärdiga NATO medlemmar.

CV90 används av Holland, Danmark, Norge och Estland och testades men köptes inte av budgetskäl av Kanada.

Våra 155mm(Standard NATO-kaliber) artilleri-granater tillverkas av samma företag som tillverkar USAs och UKs granater.

JAS 39C är fullt NATO anpassad och används av Tjeckien och Ungern, tyvärr är det mycket politik bakom köp stridsflygplan därför köpte inte Norge och Danmark dem och Kanada är visserligen tveksamma till F-35 då dem föredrar 2 motorer därav inget intresse.

Kompatibilitet är inget problem

Edis sa...
22 september 2014 kl. 12:49  

Jan Burman

Medlemsavgiften till NATO ligger på ett hundratal miljoner kr per år. Vart du fått 70 miljarder kr ifrån vet jag inte, men den har inget med verkligheten att göra.

Jakob Wedman sa...
22 september 2014 kl. 13:10  

Genom spioner som Wennerström hade Sovjetunionen en betydligt bättre bild av Sveriges militära samarbete med NATO än vad de allra flesta svenska försvarspolitiker hade. De verkar dock ha varit mycket intresserade av svensk inrikespolitik och min bedömning är att KGB hade en något mer nyanserad bild av Sverige än att rakt av betrakta Sverige som en medlem i NATO.

Wiseman sa...
22 september 2014 kl. 18:22  

Miljöpartist i grönt,

Det råder inga större tvivel om att KGB m fl hade en mycket god bild av Sveriges militära samarbete med NATO. Att slutsatsen skulle ha blivit någon annan än att Sverige tillhörde NATO-sidan i händelse av krig betvivlar jag. Det var nämligen den bilden som förmedlades i undervisningen på den högre militära utbildningen i Sovjetunionen.

Unknown sa...
22 september 2014 kl. 20:30  

Att det händer saker i Kalmarregionen är tydligt även i detta klippet där det visas ett exemplar av The Kalmar Daily. Även klipp på fler kartor för dom som ha örnögon.

Unknown sa...
22 september 2014 kl. 20:30  

http://www.dvidshub.net/video/362070/major-thurner-discusses-exercise-noble-ledger#.VCBnwBtxn4h

Unknown sa...
22 september 2014 kl. 21:04  

Edis, NATO kräver av sina medlemsländer att man skall avsätta minst 2 procent av BNP till försvaret. Vi avsätter för närvarande c:a 1,2 procent. Det är verkligheten och inget annat.

Men jag hävdar fortfarande att det borde varit möjligt att förbli trovärdiga vad gäller viljan att stå utanför en konflikt. Detta oavsett att vi självklart måste räkna oss som ett västland. Men som sagt, det är idag omöjligt av olika skäl.

Jakob Wedman sa...
22 september 2014 kl. 21:36  

Wiseman,
på samma sätt som svenska UD verkar ha haft en helt annan bild av Sovjetunionen än vad Försvarsmakten hade så hade nog det politiska spionaget (KGB) en mer nyanserad bild av Sverige än militären.

uppgiven sa...
23 september 2014 kl. 08:06  

@ Jan Burman

"Det är verkligheten och inget annat. "

Kan du inte berätta hur många av NATOs medlemmar som lever upp till 2 procentmålet också. I verkligheten, alltså.

Unknown sa...
23 september 2014 kl. 11:40  

Nej det kan jag inte eftersom de verkliga siffrorna är hemliga. De officiella ger vid handen att de flesta ligger strax under de stipulerade. Dessutom ändras ju BNP mer drastiskt än försvarsutgifterna varför det måttet är tämligen trubbigt. Vad jag ville poängterna var att våra försvarskostnader skulle bli runt de dubbla och mot den bakgrunden borde man frågat sig om inte vi kunnat få ett eget skräddarsytt försvar som för vår del vore minst lika bra och fram för allt krigsavhållande. Men som sagt, detta är numer inte möjligt utan vi får se fram emot NATO baser och NATO övningar i vårt land med allt vad detta innebär. Den Norska befolkningen är måttligt glada över många soldaters uppträdande under permissioner kan jag säga. Stora delar av natursköna Gotland kommer att förklaras som militärt område liksom många vattenområden som kommer att bli skjutfält. Nåväl, om detta är priset för att få ha fred kan det väl vara värt det. Frågan är bara om det inte i sig är en garanti för att vi blir de första som blir indragna i kriget likt Polen under 2;a världskriget.

uppgiven sa...
23 september 2014 kl. 18:10  

Lustigt nog så klarar NY Times av att redogöra för detta, så någon vidare hemlighet verkar det inte vara... http://mobile.nytimes.com/2014/03/27/world/europe/europe-begins-to-rethink-cuts.html?_r=0&referrer=

Så ditt påstående om att ett NATO-medlemskap ovillkorligen kommer att leda till fördubblade försvarsanslag kan vi konstatera inte riktigt stämmer med verkligheten.

På den tiden vi hade en FM värd namnet så låg försvarsanslaget på närmare 3 procent av BNP. Och även då så räknade vi med stöd av NATO, fast det hölls hemligt för vår egen befolkning av inrikespolitiska skäl. Vad som skulle krävas för att uppnå din vision vet jag inte. 5 procent kanske?

Beträffande dina övriga påståenden om Gotland mm så tar jag dem på lika stort allvar som ditt påstående om hemliga försvarsanslag tills du kommer med en trovärdig källa.

Argumentera gärna emot NATO, men du behöver inte fara med osanning för det.

Edis sa...
23 september 2014 kl. 18:19  

Jan Burman

NATO rekommenderar att medlemmarna spenderar minst 2% av BNP på försvaret. Detta är en REKOMMENDATION och alltså inget bindande krav. Likaså är detta inga pengar som går till NATO utan det är pengar som varje land avsätter till sin försvarsmakt. I verkligheten så är det också få NATO medlemmar uppfyller denna rekommendation, de flesta länder spenderar betydligt mindre.

NATO:s medlemsavgift är något helt annat, det är den summa pengar som man betalar till NATO:s gemensamma kostnader, vilka är fördelade på NATO:s civila budget, militära budget och NSIP (NATO Security Investment Programme). För 2014 så uppgår dessa till ca 21 miljarder kr och denna kostnad fördelas efter medlemsländernasländernas BNI. Om Sverige skulle bli medlem så skulle vi förmodligen få stå för ca 2% av dessa kostnader, dvs i runda slängar 420 miljoner kr.

2% av BNP på försvaret räcker för övrigt inte långt för ett litet land som Sverige om vi ska klara att försvara oss helt själva.

Unknown sa...
23 september 2014 kl. 19:08  

Ja, vad som är trovärdiga källor vad gäller NATO:s krigsplanering är det nog ingen som vet, inte jag heller. Men att döma av hur man idag övar, viker kartmateriel som ligger till grund måste man kunna dra vissa slutsatser. Vad sedan gäller kostnadsbild gentemot försvarseffekt beror mycket på hur man planerar och hur man gör inköp. Finnarna har enligt många ett lika effektivt försvar som vi fast halva kostnaden. Norrmännen lär inte få mycket till flygvapen för pengarna om man fortsätter med F-35 projektet för att ta två exempel. Som jag sa, i dagsläget har vi ju sett till att vi inte har någor val. Men om vi hade haft ett eget försvar och lagt pengarna på civilförsvar, luftförsvar samt lite på marinen tror jag vi hade fått rätt mycket för pengarna. Stora pansarförband med stridsvagnar och artilleri hade vi ju i stort sett inte behövt. 150 JAS utspridda på ett 50 tal krigsbaser, lämpligt antal luftvärnsförband och framskjutna korvetter under flyg och robotskyddi Östersjön skulle ge ett tillräckligt svårforcerat försvar för att inte vilja försöka om man inte vore nödd och tvungen. Var man säker på att ens fiende inte heller skulle få tillgång till vårt land blev vi nog lämnade ifred. Vi hade då inte tillräckligt militärt värde. Men som sagt, detta är överspelat nu och vi får nog se framtiden an med helt andra militära kraftsamlingsr, bland annat stora invadionsstyrkor i NATO:s regi men även med Svensk medverkan.

Unknown sa...
23 september 2014 kl. 19:17  

Hittade lite intressanta uppgifter på nätet rörande påståendena om att vi förr hade så mycket större försvarsbudgetar.

1975:
BNP: 1 390 476 miljoner kronor.
Försvarsbudget: 3,1% av BNP blir 43,1 miljarder kronor.

1980:
BNP: 1 485 844 miljoner kronor.
Försvarsbudget: 3% av BNP blir 44,6 miljarder kronor.

1985:
BNP: 1 627 819 miljoner kronor.
Försvarsbudget: 2,6% av BNP blir 42,3 miljarder kronor.

1990:
BNP: 1 846 361 miljoner kronor.
Försvarsbudget: 2,6% av BNP blir 48 miljarder kronor.

1995:
BNP: 1 909 251 miljoner kronor.
Försvarsbudget: 2,3% av BNP blir 43,9 miljarder kronor.

2000:
BNP: 2 249 987 miljoner kronor.
Försvarsbudget: 2,1% av BNP blir 47,2 miljarder kronor.

2001:
BNP: 2 273 786 miljoner kronor.
Försvarsbudget: 1,98% av BNP blir 45 miljarder kronor.

2002:
BNP: 2 328 614 miljoner kronor.
Försvarsbudget: 1,75% av BNP blir 40,7 miljarder kronor.

2003:
BNP: 2 373 151 miljoner kronor.
Försvarsbudget: 1,79% av BNP blir 42,4 miljarder kronor.

2004:
BNP: 2 471 092 miljoner kronor.
Försvarsbudget: 1,61% av BNP blir 39,7 miljarder kronor.

2005:
BNP: 2 552 597 miljoner kronor.
Försvarsbudget: 1,52% av BNP blir 38,7 miljarder kronor.

2006:
BNP: 2 656 965 miljoner kronor.
Försvarsbudget: Hur stor andel av BNP?

2007:
BNP: 2 725 487 miljoner kronor.
Försvarsbudget: Hur stor andel av BNP?

2015 (Hypotetiskt med NATO-medlemskap)
BNP: 3 000 000 miljoner kronor (optimistiskt antagande)
Försvarsbudget: 2% av BNP (NATO-riktmärke) blir 60 miljarder kronor.

Wiseman sa...
23 september 2014 kl. 19:18  

Jan Burman,

Vad skulle skillnaden vara mot att stora delar av svensk skärgård och Gotland åter blev militärt skyddsområde och skjutfält mot att ha NATO övande på Gotland? Den lösning du förespråkar innebär nämligen ett mycket kraftigt återtagande av övningsområden.

Vad gäller finansiering har det redan påtalats, men den nivå du nämner i din sista kommentar ligger långt, långt över de 2 % du talar om och är därtill långt ifrån att kunna hävda svenskt territorium i händelse av krig.

Rysslands beroende av svenskt territorium, t.ex. Gotland för att skydda operationer i t.ex. Baltikum försvinner inte för att Sverige inte är med i NATO. Osäkerhet består i hur en svensk regering kommer att agera. Märk väl att vår historia av att stå utanför krig bygger på AVSTEGEN från neutralitet snarare än neutralitet.

Sen kan man ju alltid fundera på det där med solidaritet. Vill vi understödja att våra grannländer fortsatt är fungerande europeiska demokratier eller var det bättre som det såg ut under första halvan av 40-talet?

Wiseman sa...
23 september 2014 kl. 19:20  

Miljöpartist i grönt,

KGB och GRU hade inte samma uppdelning som vi har i Sverige i militär och civil säkerhetstjänst och underrättelsetjänst. Det var ingalunda GRU:s uppgifter som låg till grunden för politisk skolning och strategi på Frunze.

Wiseman sa...
23 september 2014 kl. 19:22  

Jan Burman,

Se http://www.forsvarsmakten.se/sv/om-myndigheten/ekonomisk-planering-och-redovisning/forsvarets-andel-av-bnp/ för mer aktuella och uppdaterade uppgifter.

Norrlanda sa...
23 september 2014 kl. 20:10  

Burman.

Tofta skjutfält är ännu i bruk och det näst största övningsområdet, Trelge på norra Gotland, är ännu kvar i statens ägo även om det inte längre nyttjas av FM.
Skulle behovet uppstå så bör Trelge vara möjligt att ta i bruk igen.
Dessa två övn.områden, tillsammans med ett fåtal mindre områden, räckte tidigare till 4st regementen så jag är övertygad om att detta inte är något stort hinder för en ev. återetablering av FM på Gotland.

Sten-Erik Björling sa...
2 oktober 2014 kl. 09:53  

Värt att vara medveten om...

https://www.youtube.com/watch?v=7pP4lZXhmfk

Sten-Erik Björling

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade