Valguide 2014: Feministiskt Initiativ

Turen har kommit till Feministiskt Initiativ där svaren kommer från partiets pressinfo Marita.

1. 2014 har varit säkerhetspolitiskt omtumlande. Hur ser ni på omvärldsutvecklingen och framförallt Sveriges säkerhetspolitiska möjligheter att påverka den? Vad händer vid en ytterligare försämrad utveckling jämfört med idag?

2. ÖB har sagt att när insatsorganisation 2014 fullföljts kan Sverige försvaras mot ett begränsat väpnat angrepp i en specifik del av landet i en vecka, sedan måste utländsk hjälp ha anlänt. Är detta en rimlig målsättning för svensk försvarsförmåga eller bör den förändras? Om svenskt försvar fortsatt ska vara beroende av snabbt internationellt stöd – vem/vilka ska stå för stödet och hur ska stödet garanteras?

– Svar fråga 1-2: Feministiskt Initiativ vill se en säkerhetspolitik som sätter mänsklig säkerhet och mänskliga rättigheter främst. Vi står bakom FN:s uppmaning att dra ner på försvarsanslagen till förmån för våldsförebyggande arbete, skydd för våldsutsatta och behandling av förövare och utsatta.
Trots att säkerhetspolitiken har utvecklats och omdefinierats till att nu även innefatta mänsklig säkerhet, dominerar fortfarande den traditionella militära utgångspunkten. Ofta saknas ett genusperspektiv och kvinnors rättigheter inkluderas inte. Många människor lever under förhållanden präglade av våld, osäkerhet, fattigdom, sjukdom, miljöförstöring och naturkatastrofer. I dessa situationer drabbas kvinnor och män på olika sätt. Kvinnor deltar sälla i väpnade konflikter men är i oproportionerligt utsatta av det våld som följer.
Vapenvila och fredsavtal betyder inte att hoten försvinner. Istället fortsätter våldet, ofta i hemmen. 70 procent av världens fattiga är kvinnor vilket gör att de är särskilt utsatta för hot mot deras säkerhet. För att motverka de strukturella problemen måste kvinnors delaktighet och aktörskap synliggöras samt öka internationellt. Vi måste även synliggöra rasism, homo- och transfobi som säkerhetshot då det innebär förtryck och i sin extremaste form våldsutövning. En feministisk analys av säkerhet utgår från mänsklig säkerhet där hot mot individer och inte stater är centralt.

Feministiskt initiativ strävar efter att demontera hela den traditionella säkerhetspolitiken och istället fokusera på begrepp som exempelvis hållbar fred, kroppslig integritet, frihet att agera samt kvinnors, mäns och transpersoners rätt och frihet att vara autonoma individer i livets alla faser och rum.


3. Vad i tidigare fattade försvarsbeslut skulle ni vilja ha ogjort i syfte att ge Försvarsmakten en bättre förmåga att lösa sina uppgifter i framtiden?

– Eftersom vi vill dra ned på försvarsanslagen till förmån för våldsförebyggande arbete, är försvarsbeslut som på olika sätt ökat militariseringen aldrig bra.


4. Försvarsmakten, FOI och Riksrevisionen har redovisat stora ekonomiska obalanser inom försvarsbudgeten för att insatsorganisation 2014 ska kunna intas. Samtidigt har Försvarsberedningen föreslagit budgetökningar de kommande tio åren om totalt 27 mdr kr, vilket är långt under de obalanser som påtalats. Hur avser ni komma till rätta med obalanserna mellan finansieringen av det militära försvaret och dess målsättningar/uppgifter?

5. Sverige lägger idag knappt 1,2 % av BNP respektive 4,7 % av statsbudgeten på det militära försvaret. Vad anser ni är en rimlig nivå? (kan anges i mdr kr)

– Svar fråga 4-5: Nuvarande försvarsbudget uppgår till 42 miljarder. En stor del av dessa medel går till subvention av vapenproduktion, i avtal som inte kan brytas omgående. Vi vill börja med att banta försvaret med 10 miljarder. Vi föreslår att av dessa 10 miljarder från försvaret satsa minst 5 miljarder på våldsförebyggande, skydd och behandlande insatser för både utsatta och förövare. Det gäller:
 -  statligt grundstöd till kvinnojourer och andra verksamheter med skyddat boende
-  ökade resurser till psykiatri och kriminalvård (gäller även krigs- och tortyrskadade)
-  ökade projektanslag för ideella organisationer som inte har skyddade boenden (tjejjourer, killjourer, brottsofferjourer, arbete mot rasism och hatbrott) men som arbetar med stöd till våldsutsatta och/eller förebyggande arbete
-   kompetensutveckling och personalresurser till socialtjänst och rättsväsende

6. Vad är det starkaste argument för ett NATO-medlemskap?

– Vi ser inget argument för ett NATO-medlemskap


7. Vad är det starkaste argument mot ett NATO-medlemskap?

– Bl.a. för att det strider mot den säkerhetspolitiska doktrin, byggd på alliansfrihet, som Sverige hittills haft.


8. Ska Sverige delta i en internationell militär insats för att skydda civila undan IS även om någon FN-resolution ej kommer till stånd?

– Nej, i de fall det behövs militära fredsbevarande insatser att vi endast ska delta under FN-flagg. Vi vill att vetorätten i FN:s säkerhetsråd avskaffas, för att FN ska kunna ingripa snabbare till skydd för mänskliga rättigheter.


9. Rekryteringen till soldatyrkena går väl, men få stannar den tid som krävs för att Försvarsmakten ska få ihop förmågan och även ekonomin. Vilka åtgärder ska vidtas för att komma till rätta med personalförsörjningen? Hur ställer ni er till att återinföra någon form av värnplikt?

– Vi är emot införandet av allmän värnplikt

10. Det civila försvaret hamnar ofta i skymundan i debatten, men rustades liksom det militära ner kraftigt under 90- och 00-talen. Hur vill ni förbättra det civila försvaret?

– Under kommande mandatperiod kommer vi att diskutera det civila försvaret, dess inriktning och omfattning.


16 kommentarer:

Jakob Wedman sa...
2 september 2014 kl. 16:22  

Äntligen ett parti som har en finansierad försvarspolitik. Utan militär räcker 30 miljarder kr per år långt.

HMFIC96 sa...
2 september 2014 kl. 18:50  

Det var det mest verklighetsfrämmande och "goddag yxskaft"-svar jag någonsin sett en förmodat vuxen människa ge i ett frågeformulär. Vi pratar utrikespolitik och nationellt försvar och de vill få det till en fråga om våld i hemmamiljö och då mot kvinnor i synnerhet. Hur kan Försvarsmakten och vårt territoriella försvar på något sätt påverka eller ens ha en koppling på våld i nära relation? RIDÅ!

Jag vet inte om jag vill skratta eller gråta men avstår bägge för att inte bli beskylld för nyttjande av "härskartekniker".

Unknown sa...
2 september 2014 kl. 19:03  

"Det var det mest verklighetsfrämmande och "goddag yxskaft"-svar jag någonsin sett en förmodat vuxen människa ge i ett frågeformulär"

Du har inte läst nya moderaternas svar på frågorna ännu hör jag.

Erik78 sa...
2 september 2014 kl. 19:59  

Jag är mållös...

HMFIC96 sa...
2 september 2014 kl. 20:10  

@Zäta Kalle jag har nu läst Moderaternas svar och jag kan konstatera att deras svar i vart fall var "on topic", även om en hel del av kulisserna raserats det gånga året och att det lyser naivitet och en förhoppning/skönmålning av läget.

Fi är på en helt annan nivå. För att använda ett populärt Ny M uttryck "en mycket låg nivå".

Unknown sa...
2 september 2014 kl. 21:43  

"I dessa situationer drabbas kvinnor och män på olika sätt. Kvinnor deltar sälla i väpnade konflikter men är i oproportionerligt utsatta av det våld som följer"

Lite fortsättning på detta tema finns att läsa här.

Richard Roe sa...
2 september 2014 kl. 22:48  

FI må låta politiskt korrekt men man ska aldrig glömma att de är ett extremist parti på alla sätt och vis. Det framkommer tydligt när de talar försvarspolitik. Eller avsaknad av sådan.

Anonym sa...
2 september 2014 kl. 23:39  

Icke att förglömma att dom har en representant i Europaparlamentet...

Kingedward24 sa...
3 september 2014 kl. 01:47  

Lite av det konstigaste jag har läst. Har svaren hamnat i rätt ordning? Har i och för sig försökt kasta om dem utan mer begripligt resultat.
Håller med om en punkt dock: I den traditionella säkerhetspolitiken saknas ett genustänk.
Det stämmer ju. Ett rätt där till Fi. Men på en fråga som ingen har ställt, tyvärr. Var finns genustänket i tändstickor, skiftnycklar och luftballonger?

Annars är det mest obegripliga hur fler kvinnojourer ska kompensera för försvarets brister, men det går väl över mitt arma intellekt på något vis; jag klarar helt enkelt inte att se hur de två utgiftsposetrna kan kopplas samman.

gustafason sa...
3 september 2014 kl. 07:53  

Dessa människor lever i en illusion att säkerhetspolitik är något vi diktar genom att besluta själva hur omvärldsläget skall vara. Man missar att vi inte styr t.ex över isis eller ryssland då dom har en offensiv säkerhetspolitisk ambition.

Det blir mer spännande när man inser att F! Vill jobba internationellt på många punkter även upplösa staten. Men man är inte beredd att ta det ansvar som behövs för det som händer i världen

Klas sa...
3 september 2014 kl. 08:34  

...och där satte jag morgonkaffet i vrångstrupen. Inte förvånad över svaren men ändå. Måste vara fantastiskt att leva i denna Bamsevärld där det går att lösa allt genom att prata mysigt och bjuda på kaffe.

Genuskorrekt kaffe naturligtvis.

Jonte sa...
3 september 2014 kl. 10:17  

Tycker mig hitta ett bra svar ovan och det under punkten 8, att avskaffa vetorätten i FN. Det kommer nog aldrig ske då de länder med veto idag just kommer lägga in sitt veto mot att avskaffa veto. Men just veto-rätten idag är ett stort problem för FN och deras trovärdighet i mina ögon.

Anonym sa...
3 september 2014 kl. 21:49  

Avskaffar man vetot i FN så finns ju möjligheten att en majoritet av länderna får igenom att t.ex. Lika rättigheter för män och kvinnor ska avskaffas......

Mammut sa...
3 september 2014 kl. 21:52  

Ett problem som jag ser hos vänstergrupperingar, typ F!, MP och V är att dom vill gå in och ändra i andra människors kultur, traditioner och politiska åsikter samtidigt dom sätter svenskar på någon slags tron av moralisk överlägsenhet varifrån vi ska titta ner på de folk som inte har samma traditioner och kultur. Sånt kan verkligen reta upp folk runt omkring i världen och kan hota Sverige än mer än att stödja USA i någon FN operation och då hjälper inte kvinnojourer eller några politiska åtgärder.

Bara för att vi i Sverige föredrar demokrati betyder inte att Saudiaraberna vill ha detta, eller kineserna eller mongolerna. Jag tycker att sverige ska låta bli att sprida demokrati, det är bättre att dom som lever i landet själv bestämmer såna saker, och om några få i det landet vill leva i en demokrati så kan vi erbjuda en fristad här åt dom.

När det gäller kultur och traditioner så ska vi än mer vara försiktiga, där ska vi bara stödja lokala kvinnorättsaktivister och kvinnojourer med pengar och resurser, att vi ska komma och försöka bygga upp något eget i ett land som inte vill ha sånt leder bara till trubbel.

Och när det gäller finansiering så har vi väl en hel del i biståndspengar? vi kan nog styr om en hel del biståndspengar som vanligtvis går rakt till olika länders statskassor till lokala kvinnojourer. Och i Sverige så kan vi nog höja eller skapa några nya skatter som kan finansiera detta.

Erin sa...
11 september 2014 kl. 21:00  

Utan att på något sätt förringa den betydelse feminism och jämställdhetsarbete har i samhället överlag - och utan att heller tillskriva F! den "extremistparti"-prägel som delar av media gärna ger dem - så håller jag med större delen av kommentarerna här. Försvarspolitiken är världsfrånvänd.

Däremot spekulerar jag om att orsaken till det till del - ironiskt nog - kan återfinnas i just genustänk.
F! har bildats, och drivs även idag, av kvinnor av varierande ålder och bakgrund samt män i åldersgruppen 18-35 år. Gemensamt för många av dessa kvinnor är med stor sannolikhet att få av dem gjort någon form av värnplikt. Med risk för att låta fördomsfull misstänker jag att detsamma även gäller majoriteten av de män som är med i partiet.
Då FMs folkliga förankring är låg överlag hos befolkningen sedan den allmänna värnplikten avskaffades är det kanske inte förvånande att dessa människor så fullkomligt saknar uppfattning om vad verksamheten går ut på, hur den genomförs och vilka resurser som behövs för att driva runt den.

Kanske borde FM bjuda in hela partiet till en kort omgång GMU? Även om de inte väljer att ta anställning som GSS efter den tiden (jag gissar att riksdagen betalar bättre) så kanske de kommer därifrån med lite annan syn på svensk försvarspolitik.

Unknown sa...
21 oktober 2014 kl. 13:29  

Militärismen är och har alltid varit människans enda fiende. Att FI försått detta och att läsarna och kommentatorerna av en militärblogg inte förstått det är på intet sätt uppseendeväckande.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade