Valguide 2014: Sverigedemokraterna

Näst sist ut i den försvarspolitiska valguiden här på WW är Sverigedemokraterna där svaren kommer från Mikael Jansson. Därefter återstår bara Miljöpartiet som förhoppningsvis svarar innan det är dags att gå till valurnorna nästa helg.


1. 2014 har varit säkerhetspolitiskt omtumlande. Hur ser ni på omvärldsutvecklingen och framförallt Sveriges säkerhetspolitiska möjligheter att påverka den? Vad händer vid en ytterligare försämrad utveckling jämfört med idag?

Idag pågår ett krig i Europa. Världen har demonstrerat att det är geopolitiska överväganden och inte humanitära ideal som styr stormakternas ageranden. Sveriges möjligheter att påverka omvärldens utveckling är begränsade, men vi kan välja handlingsvägar som på ett bättre sätt hanterar händelseutvecklingen än andra. Det som sker i Ukraina visar att det är absolut nödvändigt att ha en egen välutvecklad krigsmakt för att kunna försvara sig i händelse av ofred. Det är djupt oroande att det svenska försvarets förmåga har sjunkit så lågt som den har tillåtits göra idag.
En försämrad utveckling kan innebära socioekonomiska och/eller etniska konflikter inom länder i EU-området, eller direkta militära konflikter med icke-EU-länder (t.ex. i Baltikum). Det finns många olika scenarier. Samtliga dessa kräver en förstärkt satsning på ett svenskt totalförsvar.   


2. ÖB har sagt att när insatsorganisation 2014 fullföljts kan Sverige försvaras mot ett begränsat väpnat angrepp i en specifik del av landet i en vecka, sedan måste utländsk hjälp ha anlänt. Är detta en rimlig målsättning för svensk försvarsförmåga eller bör den förändras? Om svenskt försvar fortsatt ska vara beroende av snabbt internationellt stöd – vem/vilka ska stå för stödet och hur ska stödet garanteras?

Självklart är det inte en rimlig målsättning. I försvarsberedningen argumenterade vi konsekvent för att det svenska försvaret måste kunna verka uthålligt, det vill säga även om en konflikt drar ut på tiden. Det ställer omfattande krav på förberedelser för det svenska försvarets olika delar. Hela Sverige skall försvaras, inte enbart en landsända. Det kan kanske låta som en sliten klyscha, men alla meddelanden om att motståndet skall upphöra är falska. Motståndet mot en angripare skall fortsätta tills ingen del av Sverige längre befinner sig under angrepp, oavsett hur lång tid detta tar.

Det huvudsakliga ansvaret för att åstadkomma detta ligger på oss själva. Inga internationella överenskommelser eller löften om hjälp fråntar oss ansvaret att försvara vårt eget land. Vi är främst inriktade på att skapa samarbeten med Finland och med de övriga nordiska länderna. Helst skulle vi se en nordisk försvarsallians, men i väntan på det så förespråkar vi ett fortsatt och fördjupat samarbete med de nordiska länderna.


3. Vad i tidigare fattade försvarsbeslut skulle ni vilja ha ogjort i syfte att ge Försvarsmakten en bättre förmåga att lösa sina uppgifter i framtiden?

De mest skadliga besluten är svåra att peka ut eftersom det är så många misstag som har begåtts. Ett par av de största är avskaffandet av värnplikten, som gjorde det ekonomiskt omöjligt att upprätthålla en tillräcklig numerär i försvarsmakten och avskaffandet av teknikkompensationen för allt dyrare försvarsmateriel, vilket successivt urholkat försvarsanslagen..


4. Försvarsmakten, FOI och Riksrevisionen har redovisat stora ekonomiska obalanser inom försvarsbudgeten för att insatsorganisation 2014 ska kunna intas. Samtidigt har Försvarsberedningen föreslagit budgetökningar de kommande tio åren om totalt 27 mdr kr, vilket är långt under de obalanser som påtalats. Hur avser ni komma till rätta med obalanserna mellan finansieringen av det militära försvaret och dess målsättningar/uppgifter?

Vi lade i höstas fram ett budgetförslag som under den här fyraåriga budgetperioden förstärker försvarets budget med 24 miljarder. Resurserna till denna förstärkning tas dels från en minskad invandring men också från en höjning av vissa skatter och avgifter. Utöver det så har vi i vår försvarsbudgetmotion i riksdagen lagt fram en plan för hur försvarsanslaget skall fortsätta att öka i samma takt fram till 2023, men där är finansieringen inte färdig än. Vi har också lagt förslag om att använda oss av beredskapskrediten för att genom upplåning kunna hantera de mest omedelbara bristerna i försvaret.


5. Sverige lägger idag knappt 1,2 % av BNP respektive 4,7 % av statsbudgeten på det militära försvaret. Vad anser ni är en rimlig nivå? (kan anges i mdr kr)

Försvaret har varit gravt underfinansierat under många år. Vi har krävt budgetförstärkningar under hela vår tid i riksdagen. I vårt nuvarande valmanifest föreslår vi att försvarsanslaget gradvis tillförs totalt 24 miljarder utöver den av regeringen föreslagna nivån under en fyraårsperiod. På lite längre sikt bör försvarsanslaget läggas på minst 2% av BNP.


6. Vad är det starkaste argument för ett NATO-medlemskap?

Atlantpakten är en militär allians med ömsesidiga försvarsgarantier. I den meningen har man naturligtvis en allierad som kan hjälpa en om man angrips. Nyttan med ett NATO-medlemskap gäller främst scenarier med höga våldsnivåer och fullskaligt krig. För krishantering och materielsamverkan har inte NATO samma roll. Vi anser inte att Sverige ska söka medlemskap i Atlantpakten.


7. Vad är det starkaste argument mot ett NATO-medlemskap?

 Det svenska försvaret existerar för att försvara Sveriges frihet och oberoende. Deltagande i Atlantpakten skulle i praktiken innebära att våra möjligheter att göra egna utrikespolitiska val kringskars och medföra en risk för att Sverige dras in i konflikter som vi annars hade kunnat undvika. Dessutom finns det en påtaglig inrikespolitisk risk åtskilliga partier i Sveriges riksdag skulle ta ett medlemskap i Atlantpakten till intäkt för att man inte behöver höja försvarsanslagen ytterligare med svepskälet att vi i ett krisläge kan lita till medlemskapet i Atlantpakten. Sanningen är att ett sådant medlemskap inte kan ersätta ett starkt eget försvar, men man kan befara att den politiska viljan att bygga upp försvaret skulle saknas också fortsättningsvis. Ett svenskt och finskt NATO-medlemskap skulle dessutom öka spänningen i Östersjöområdet.


8. Ska Sverige delta i en internationell militär insats för att skydda civila undan IS även om någon FN-resolution ej kommer till stånd?

Nej, inte i nuläget. Sveriges resurser för sådant är högst begränsade och militära insatser bör, generellt sett, alltid ske med FN-mandat om de ska ha någon sorts legitimitet.


9. Rekryteringen till soldatyrkena går väl, men få stannar den tid som krävs för att Försvarsmakten ska få ihop förmågan och även ekonomin. Vilka åtgärder ska vidtas för att komma till rätta med personalförsörjningen? Hur ställer ni er till att återinföra någon form av värnplikt?

Vi har varit konsekventa förespråkare av värnplikt i många år, bland annat för att det inte är möjligt att uppnå en tillräcklig numerär i krigsorganisationen om den enbart är baserad på yrkessoldater. Vi är öppna för en kombinationslösning där man använder sig av såväl frivillighet som plikt för olika delar av försvarsmakten.


10. Det civila försvaret hamnar ofta i skymundan i debatten, men rustades liksom det militära ner kraftigt under 90- och 00-talen. Hur vill ni förbättra det civila försvaret?


– Vi vill låta MSB snabbutreda hur en uppbyggnad kan ske igen. Vi anser att den - genomtänkta - organisation som fanns under "kalla kriget", där HELA samhället på olika sätt var involverat, inte skall föraktas. Tvärtom skulle en hel del av detta kunnat nyttjas under sommarens stora skogsbrand. Även den samverkan med det civila samhället som tidigare var inarbetad och stark är värdefull att återta. Civilförsvaret skall kunna verka i fred, skymningsläge samt krig. I detta är civilförsvarsplikten nödvändig. Vi anser också att Sverige bör återuppta beredskapslagring av nyckelprodukter.

46 kommentarer:

Unknown sa...
5 september 2014 kl. 17:58  

Går inte att förneka; SD är det mest försvarsvänliga partiet i riksdagen. Saknade dock Wisemans egna analys av svaren? Vill minnas att sådana följde med förra utfrågningen av detta slag på bloggen.

Per K Eleman sa...
5 september 2014 kl. 18:14  

På Natotoppmötet i Newport, Wales, har olika möjligheter hur att hantera den akuta och ständigt degenererande säkerhetssituationen i det europeiska området och till detta angränsande regioner debatterats med – för att uttrycka det milt - frenesi och betydande engagemang.
Enligt rapport från statsradions Sten Sjöström har 70 stats- och regeringschefer varit närvarande.

Den svenske statsministern har dock valt att göra annat…

Finland är en nation som av goda skäl förstår ta den europeiska säkerheten på fullt allvar.
Carl Bildt skriver på sin blogg efter att han i onsdags, som enda deltagare ur den svenska regeringen, landat på brittisk mark: ”[…] strax före anlände hit till flygplatsen Finlands delegation med president, utrikesminister, försvarsminister och ÖB. Där ligger Sverige lite i lä…”

Hur var det nu han formulerade sig den allvetande och omnipotente statsmannen Reinfeldt – särintresse?

Anonym sa...
5 september 2014 kl. 19:46  

Helt klart den mest realistiska synen på försvarsfrågan.

Bodenofficeren sa...
5 september 2014 kl. 20:03  

Ja vart är WW analys?
Dessutom undrar jag vart detta NATO-motstånd kommer ifrån... Är det för att man fullständigt kopierat Sossarnas partiprogram från -82?

Unknown sa...
5 september 2014 kl. 21:08  

Önskar att det fanns fler politiska alternativ.

Anonym sa...
5 september 2014 kl. 21:52  

Det är för mig fullständigt obegripligt hur man kan kalla sig försvarsvän och rösta på något annat än SD.

Anonym sa...
5 september 2014 kl. 22:28  

Bodenofficeren:

Nej, det beror på att vi tycker så. Vi ser inte medlemskap i Atlantpakten som det bästa valet för Sverige.

K sa...
5 september 2014 kl. 23:10  

Det skulle även kunna vara så att exakt motsatsen till fråga sju inträffar om Sverige blir medlem i NATO. Att ett medlemskap tvingar regering och beslutsfattare att satsa mer på försvaret, tack vare påtryckningar från NATO. Att sen SD är ett parti som vill lämna EU är inget som på något sätt bidrar till att situationen i omvärlden blir bättre. Vi behöver ett enat EU som kan skapa stabilitet. Framför allt (vilket är svårt just nu) behöver vi skapa relationer med Ryssland och dess folk. Det känns som man hade den chansen när muren föll..

RB sa...
5 september 2014 kl. 23:18  

Enkelt - Behövs ingen kommentar.

RB sa...
5 september 2014 kl. 23:21  

Det finns inte många sanna patrioter inom försvaret. Massa karriärsossar.

JohanErik sa...
5 september 2014 kl. 23:30  

Det är för mig fullkomligt obegripligt hur man kan kalla sig Sverigevän och rösta SD...

Anonym sa...
6 september 2014 kl. 08:50  

Det är enkelt. De är de enda som sätter Sveriges intressen främst.

Jimmy Carlsson sa...
6 september 2014 kl. 09:57  

Anders82 skerev: Det är för mig fullständigt obegripligt hur man kan kalla sig försvarsvän och rösta på något annat än SD.

Det är VÄLDIGT enkelt. Om du nu går och lägger din röst med bara EN fråga som urvalsgrund. Vilket för övrigt är ganska "mindre smart" så tittar du runt och ser att det finns flera partier med snarlika uttalanden om satsningar. För till syvende och sidst så är det så att ALLA partier använder sig av valfläsk.

Om man som försvarsvän inte vill rösta på ett nyfascistiskt parti så väljer man ett annat parti än SD. Inget dilemma för mig i alla fall.

Och innan SD's ryggmärgssvar kommer om PK och sosse/kommunist hit och dit så kan jag säga att jag INTE är socialist. Jag är inte heller någon "nymoderat".

JohanErik sa...
6 september 2014 kl. 12:32  

Se Jimmys inlägg nedan...

Anonym sa...
6 september 2014 kl. 15:46  

@K
Det håller jag för osannolikt. Det är redan nu så att flertalet länder i Atlantpakten inte når upp till 2%, så trycker verkar inte vara så stort. I övrigt tycker jag att det räcker med att hänvisa till övriga partiers hittillsvarande brist på betalningsvilja.

När det gäller EU tycker jag att du glömmer att EU inte enbart eller ens i första hand existerar för att utgöra en motvikt till Ryssland. EU-medlemskapet är dyrt för Sverige och har, förutom en nettokostnad i miljardklassen, inneburit att svenskt folkstyre urholkats när de reella besluten flyttats till Bryssel. Det är mer än tillräckligt argument för mig

Unknown sa...
6 september 2014 kl. 17:24  

SD har en väl balanserad politik rörande alla plan. Det EU vi en gång röstade för excisterar inte utan man har efter eget huvud tagit in medlemmar som bara tillfört belastningar och skuldsättning. Tack vare att vi turligt nog inte fick Euron kan vi förhandla bort det mesta, helst lämna EU som inte blev som utlovat och som inte tillför någonting över huvud taget. Hela krisen i Ukraina hade tex inte uppstått om naiva politiker med Bildt i spetsen genom oövertänkta ekonomiska löften försökt köpa över Ukraina till väst. Att Ryssland aldrig skulle gå med på detta var självklart.

Vad gäller NATO så skulle ett medlemsskap där per automatik göra vårt land och fram för allt Gotland till ett förstahandsmål. Vi skulle få husera och underordna oss utländsk trupp och utländska viljor kring vårt land utan någon som helst kontroll. Dessutom skulle NATO rent militärt inte betyda mer än vi själva åter kan bygga upp. SD är det parti jag denna gång kommer att välja. Dom har många bra punkter, vård skola omsorg en lättnad för pensionärerna och ett krafttag runt den idag totalt kontrollösa invandringen. Det sistnämnda är det som får vissa av någon anledning tycka att det skulle vara rasistiskt!

K sa...
6 september 2014 kl. 19:41  

@jockelarson
Må så vara men det är andra tider nu. Sen kan man ju ställa sig frågan varför folk är så allmänt emot NATO? Jag tycker att vår alliansfrihet är värd att värna och inget som skall kastas bort lättvindigt. Men när har det, om man talar kalla kriget tider, funnits några tvivel på vilken sida Sverige stod? Jag ser hellre att Sverige stärker sitt försvar utan ett medlemskap, men vi måste samarbete med andra länder oavsett. Det som SD föreslår är ett nordiskt samarbete. Var av två nordiska länder är anslutna till NATO redan. Vilken pakt skall de stödja? Gemene man ser NATO som USA, när det faktiskt är 22 länder som ingår i samarbetet, bland annat Tyskland, Frankrike, Lettland, Polen, UK, Norge och Danmark mm. På vilket sätt har Norge till exempel berövats sin handlingsfrihet genom ett medlemskap? Att bli indragen i internationella insatser som man helst inte vill? Dessa kan man tacka nej till. Sverige deltar dessutom som oftast i internationella insatser. Något som måste vara en av SD's hjärtefrågor eftersom vi ska göra så mycket för flyktingar på plats framöver.. Om de får bestämma. I händelse att någon skulle vilja beröva Sverige dess frihet och territorium så kommer det att bli fler länder än bara Sveriges angelägenhet. Varför inte då ingå i en pakt som redan finns? Som innehåller länder som tillhör Norden.

K sa...
6 september 2014 kl. 19:57  

@Jan Burman.
Ja hitler och grabbarna framstod säkert som goa gubbar dom också till en början.
Om det låter för bra för att vara sant är det förmodligen det. Ett parti sprunget ur rasistiska organisationer som ej längre är rasistiskt men som har invandring som huvudfråga, det skulle kunna vara en sådan sak.
Sen det här med att SD ska hjälpa de som invandrar på plats istället, det låter som en riktigt dyr historia, ett löfte som är lätt att bryta och inte minst.. Om de man hjälper aldrig kommer hit och kan generera skattepengar till Sverige har man ju inte åstadkommit något än utgifter, ja kanske ett gott samvete då, men så mycket som de måste bita sig i tungan för att inte citera mein kampf tror jag inte det är värt mycket.
Ledsen att säkerhets politiken hamnade lite på kanten just nu.

Unknown sa...
6 september 2014 kl. 20:58  

K, ja det där med rasistkortet kommer alltid in när man vill diskutera invandringspolitik. Men helt kort då, kommunisterna har ju fortfarande Lenin på väggarna och få av dom vill neka till att dom är kommunister. Nu är ju de två värsta mördarna kommunister, Mao resp Stalin varför det är minst sagt underligt att det går att kalla sig kommunist utan att man blir kallad rasist. Socialdemokraterna startade någonting som hette rasbiologiska instituten som levde kvar tror jag in på våra dagar. Makarna Myrdal tog ju hela den nazistiska familjepolitiken med sig till Sverige, bland annat kindergarten. Man förklarade att barnuppfostran var för viktigt för att överlåtas till föräldrarna. Det finns många fler exempel än dessa men jag stannar där. Om nu SD tycks ha den bästa försvarspolitiken varför blanda in massa ovidkommande skitsnack som dessutom inte ör riktigt i den debatten. Flyktingar hjälper man för övrigt bäst och billigast på plats, fråga Läkare utan gränser om du inte tror mig.

Vad gäller NATO är det inte så enkelt att bara gå med där så löser det sig. Hela vårt samhälle måste anpassas och i viss mån byggas ut. Vi måste till att börja med bygga ut vår infrastruktur ordentligt så att det åtminstone är teoretiskt möjligt att på kort tid vid akuta tillfällen kan ta emot den enorma mängd materiel det är frågan om. Vi måste även se över många av våra lagar och avtal vad gäller arbetsrättsliga regler eftersom våra regler inte är desamma som många Natoländers. All den utrustning vi tvingas skaffa och underhålla som är NATO anpassat men som vi kanske inte hade behövt måste någon betala. Det är väl ingen här som tror att vi skulle få en massa grejor gratis eller till låns. Vi skulle tvingas acceptera att viss utländsk trupp stationerades här eftersom alla förråd och liknande som vi måst bygga upp består av känslig och hemlig utrustning som NATO knappast godkänner att vi låter ett vaktbolag vakta eller att vi bara sätter upp ett larm.

Nej att gå med i NATO blir inte billigare eller ens effektivare än de försvar vi kan skräddarsy själva. Norge och Danmark var ju med och Bombade Libanon. Vi hade valt att hålla en lägre profil och kunde också göra så eftersom vi bestämde själva. Danmark och Norge fick mycket stora kostnader i samband med bombandet som man inte gärna pratar om. Det finns mycket mer att säga men utrymmet tillåter inte detta. Jag vill avsluta med att säga det att vi naturligtvis skall samöva med väst och NATO eftersom det ger oerhört mycket erfarenhet och kunskaper/information.

Johan sa...
8 september 2014 kl. 13:57  

Så, nu kommet jag av andra skäl säkert inte att rösta SD, men om försvarsfrågan vore min enda prioritering, i så fall vore valet helt okomplicerat.

FV-sergeanten sa...
9 september 2014 kl. 09:05  

@K. Sverige har Europas mest generösa migrationspolitik. Vi har 7 av 8 partier i Riksdagen som tycker det är bra, de flesta arbetar öppet och aktivt för att göra den än mer generös.

Diskussionen om eventuella problem och lösningar kring migrationen och integrationen av de som kommit och kommer till vårt land har nästan helt avstannat, effektivt stoppade av spelkort som "rasist" och motsvarande. Vi behöver bara se tillbaks 10-20 år så hade vi en mer öppen och bred debatt om migration och integration, utan att rasistkortet dök upp överallt i media, diskussionsforum och politiken.

Trots de faktiska rasister och rena knäppskallar som finns hos Sverigedemokraterna (saknas dom i andra partier?), finns det nog många som kan tänka sig att rösta på dom för att få en motvikt och kanske öppna för vad många tycker är en mer rimlig diskussion om migration och integration. Om man anser att frågan om det finns gränser för vad samhället klarar i fråga om migration är viktig, finns det ju bara ett alternativ idag. Respektera det, utan att döma ut folk på det generaliserande sätt som rasister brukar göra.

Och, till detta för att återgå till huvudämnet, SD är onekligen en politisk kraft för ökade resurser till försvaret.

K sa...
9 september 2014 kl. 23:59  

@Jan Burman @FV-Sergeanten

Ja med risk för att den här tråden är död gör jag en kommentar ändå.

Jag håller med er båda i många frågor och jag inser att jag själv låter blåögd och det var inte min mening. Gillar inte att dömma människor.
Självklart har SD legitima frågor och personer som kan driva dessa. Det finns självklart också rötägg i andra partier, att säga annat vore orimligt.
Men för mig är SD inte ett alternativ, för mig har de spelat ut sin roll att lyfta invandringsfrågan, andra partier borde ha fattat vinken och börjat diskutera invandringspolitiken på ett vettigt sätt för längesen, problemet är att man är rädd att ge SD legitimitet och vad jag tror det konkret handlar om är inte att man är rädd för rasister utan att man är rädd för att tappa röster, när man i själva verket i detta läget bara kan vinna på det. Men det är försent för kovändningar nu. Politik handlar allt för mycket om det egna partiets överlevnad, samhällets bästa hamnar allt oftare utanför diskussionen med siffror hit, miljarder dit och ett jobb där. Partier måste samarbeta mer i svåra tider, det är fan dags att ta lite ansvar nu och ståupp. Vi måste diskutera invandring och ta de konflikter som uppstår, att hålla käften om något som är eller kan bli ett problem blir just bara det.. Ett problem som föder irritation missnöje med risk för större konflikter. Att diskutera invandringspolitik gör en inte till rasist, utan är nödvändigt, särskilt när vi har ett socialsystem som bygger på att vi alla måste bidra. Men att stänga gränserna och gå ut ur EU låter för mig som att man bara skjuter över ett världsomspännande problem (som flyktingpolitiken är, speciellt idag när vi aldrig har haft så mycket flyktingar som nu tack vare Syrien. Vart är Ukraina om ett år?) Detta är en fråga som alla i EU måste lösa tillsammans, Sverige kan inte vara det enda landet som tar emot flyktingar. Sverige skulle särskilt kunna bidra till situationen eftersom vi förmodligen är det land i EU med störst erfarenhet av detta, vad funkar/vad funkar inte. Jag är övertygad om att vi behöver invandring och att vi i det långa loppet kommer tjäna på det. Att sen världens problem bäst löses med invandring? Nej.
Vad gäller de satsningar Burman pratar om i infrastruktur, måste Sverige ändå inte lägga dessa pengar på infrastruktur för att göra oss beredda på att ta emot hjälp om vi behöver? Alldra minst för eget bruk, det är mycket som gått förlorat genom åren. Regler om arbetstidsavtal förstår jag inte riktigt vad du menar med? Varför skulle NATO tvinga Sverige att ändra dom? Det kan vi ju själva knappt göra..
Vad det beträffar utrustning och materiel så finns det goda förutsättningar för att få ännu större rull på gamla hederliga Karlskogas fabriker och samproducera och utveckla materiel. Jag tycker det låter som att om man går med i NATO då är vi helt plötsligt ett land utan fri vilja, det måste ju finnas meningsskiljaktigheter mellan länderna ändå och man bör kunna skräddarsy sitt försvar även i NATO, vad vore det för försvar annars? Det bästa vore naturligtvis om vi var helt självständiga, men då måste vi kunna backa upp det. Kan vi det idag? Nej. Kan vi det om 10år? Hur som ligger vi helt klart efter och jag tycker det är viktigt att diskutera NATO. Svårt att få fram fördelar med det när motståndet är så stort. Precis som med invandring när världsekonomin inte är på topp.

Johan sa...
10 september 2014 kl. 09:34  

Väljaren har ingen lätt situation i detta riksdagsval. Alla alternativ är dåliga. SD:s utrikespolitiska linje är inget att jubla över. Jämför exempelvis med denna SvD-artikel.

Unknown sa...
10 september 2014 kl. 10:29  

Ledsen, skrev ett längre svar rörande det du frågade om eftersom ämnet är intressant. När jag till slut var klar gick det inte att skicka för den innehöll tydligen fler tecken än tillptet. Ledsen nu skiter jag i detta, det är krångligt nog ändå att logga in och trassla. Lägga ned en halvtimme på ett svar som inte går att skicka känns minst sagt onödigt!

Anonym sa...
10 september 2014 kl. 14:36  

@Johan:

Det där är för det första inte en artikel utan ett debattinlägg av en politisk motståndare som naturligtvis har allt att vinna på att beskriva oss i ett ofördelaktigt ljus. Den som undrar över vår syn på Ryssland kan med fördel ta del av det svar jag själv skrev till Lars Wilderäng för ett par dagar sedan: http://lantvarnet.se/2014/09/08/svar-till-cornucopia/

K sa...
10 september 2014 kl. 20:09  

@ Jan Burman
Synd! Är säker på att det var intressant och jag vill gärna läsa det. Men jag förstår. Får forska runt det här själv om du inte ändrar dig. Kör ctrl + C nästa gång! :)

Jakob Wedman sa...
10 september 2014 kl. 20:25  

När kommer sista delen i Valguide 2014? (Inte efter valet får vi hoppas!)

Gormel01 sa...
20 september 2014 kl. 08:24  

Uppgiven, det spelar egentligen ingen roll vilken del av försvaret som allmänheten kommer i kontakt med, bara de kommer i kontakt med NÅGON del av oss.

Om vi aktivt undviker allmänheten så måste detta förhållningssätt ha sin grund i något, men vad?

Via Media kan vi alltid försöka komma i kontakt med allmänheten som betalar oss, men då är vi i händerna på dess journalister, vilka har sina egna agendor.

De professionella musikkårerna kommer alltid i kontakt med allmänheten genom sin naturliga verksamhet - att spela - men det gör dessvärre inte övriga militärer i försvaret - utom i Stockholm och vid vaktparaden

(Förlåt mig misstaget att inte nämna högvakten, det berodde på en feltryckning ingentin annat.)

Uppfattar du den direkta kontakten med allmänheten vara utan värde för oss militärer?

MVH Göran Mellblom

uppgiven sa...
20 september 2014 kl. 11:18  

@Gormel01

"Uppfattar du den direkta kontakten med allmänheten vara utan värde för oss militärer?"

Nej. Däremot delar jag inte din uppfattning att det bara är musikkårerna som har "kontakt med allmänheten". Det är möjligt att du upplever det så ifrån ditt kontor på Livgardet, men så är det inte i andra delar av FM.

Jag har till exempel en känsla att det är betydligt fler människor som tar sig till en flygdag för att där se militära förband, än vad det är som betalar för att se en konsert med valfri musikkår.

Gormel01 sa...
20 september 2014 kl. 14:09  

Uppgiven, det tycks som om vi båda anser att den direkta kontakten med allmänheten är värdefull för försvaret, och är något vi själva äger.

Hur värderar du militärers direkta kontakt med allmänheten i förhållande till indirekt kontakt via journalister (med eller utan agendor) och Media?

Och jag är även intresserad av hur du anser att allmänhetens ovanligt låga förtroende för försvaret har påverkats av direkt respektive indirekt kontakt med oss.

MVH Göran Mellblom

Gormel01 sa...
20 september 2014 kl. 14:10  

Uppgiven, det tycks som om vi båda anser att den direkta kontakten med allmänheten är värdefull för försvaret, och är något vi själva äger.

Hur värderar du militärers direkta kontakt med allmänheten i förhållande till indirekt kontakt via journalister (med eller utan agendor) och Media?

Och jag är även intresserad av hur du anser att allmänhetens ovanligt låga förtroende för försvaret har påverkats av direkt respektive indirekt kontakt med oss.

MVH Göran Mellblom

uppgiven sa...
20 september 2014 kl. 14:33  

@Gormel01

Ett lågt allmänt förtroende för Försvarsmakten torde ha som största orsaken den diskrepans mellan förra regeringens propaganda och den verklighet som trängt igenom i allmänhetens medvetande trots allt. Det beror inte på om "allmänheten" pratar med någon i uniform eller någon som jobbar inom media.

Det enda sättet att återvinna ett förtroende är att återta reell förmåga att vara ett säkerhetspolitiskt verktyg. Det är _detta_ som bör vara vårt fokus, inte funderingar på hur vi ska framstå bäst i allmänhetens ögon.

Men jag kanske är gammalmodig på det sättet, som tycker att det viktigaste är att lösa sina uppgifter på bästa sätt oavsett om man får någon uppmärksamhet för det.

Gormel01 sa...
20 september 2014 kl. 15:42  

Uppgiven, att inte visa sig för den allmänheten gör att vi lägger tolkningsföreträdet om vilka vi militärer är och vad vi gör i journalisters och andra gruppers händer.

Det har vi militärer gjort alltför länge nu, och det får vara slut med den saken.

Mitt jobb är att se till att det ni andra sysslar med och det ni står för förmedlas till allmänheten genom musiken, och det gör vi varje dag och på så många platser vi bara hinner.

Vi möter hundratusentals människor varje år, och vi gör allt vi kan för att blanda in er andra i våra aktiviteter, för att så att säga servera er en upprymd och intresserad publik.

Hur bedömer du att allmänheten skulle ta emot er i din garnison om ni allihopa visade er samtidigt?

MVH Göran Mellblom

uppgiven sa...
20 september 2014 kl. 18:58  

@Gormel01

Så du anser att allmänhetens bild av FM ska vara den av musiker i snygga uniformer? Då föredrar jag nog att låta journalister berätta om läget i luften över Östersjön...

Beträffande min garnision så kan vi knappast ta ledigt från jobbet för att visa upp oss på stan. Vi löser nämligen skarpa uppgifter över tiden, utan att fundera på hur vi ska framstå i media. Det brukar ge sig i alla fall, som när soldater släcker skogsbränder eller flyg "startar ost" för att möta ryssen. _Det_ är den bild vi förmedlar i vår dagliga gärning...

Gormel01 sa...
20 september 2014 kl. 20:20  

Uppgiven, vad som skett är att försvaret sedan länge lämnat offentligheten.

De insatser som görs tolkas i offentligheten av journalister och andra personer(med och utan agendor): såväl skogsbränder i Salatrakten, specialförbandsarbete i Afrika och flyginsatser förringas, förlöjligas och förträngs, allt enligt agendan.

Kvaliteten och hängivenheten hos svenska militärer kommer sällan eller aldrig förbi journalisterna och de andra (med eller utan agenda)i Media.

Du ser dig tvungen att håna de professionella musikernas insatser i offentligheten, precis som dessa journalister och andra personer som i enlighet med agendorna hånar er, som håller sig inne i kasernerna.

Man har givit oss uppdrag att spela militär musik.

Vi gör ALLT som står i vår makt, att spegla ER kvalitet (som är internationellt erkänt hög) och hängivenhet (som få utanför det internationella militära skrået förmår värdera) genom att framföra militär musik 500 gånger om året i absolut högsta internationella klass: militärmarscher, folkmusik, kammarmusik hos HMK, konserter mm, och vi skulle uppleva det som en lättnad om ni kom ut ur garderoberna i kasernerna och tog er an allmänheten, som längtar efter att se er.

I regel gör vi våra insatser när ni andra är lediga: på luncher, på kvällar på helger under er sommarsemester. Familjeliv är för den militäre musikern inte lätt att upprätthålla utan svårigheter.

Den normale militäre musikern tränar ungefär som en elitidrottare: enligt ett strängt schema, varje dag, året om utan uppehåll.

De svenska professionella militära musikerna är bland världens främsta, och deras verksamhet går endast ut på att med musik spegla övriga militärers kvalitet, attityder och hängivenhet.

Håna oss inte.

MVH Göran Mellblom

uppgiven sa...
20 september 2014 kl. 20:56  

@Gormel01

Har jag hånat militärmusikerna? Långt därifrån. Däremot har jag ingen respekt för ditt eviga tjat om att musikkårerna skulle vara FM främsta redskap för att nå ut till allmänheten.

Dina påståenden om att "vi andra" är lediga när ni jobbar ser jag som rent hån av de som just nu sitter vid radarskärmarna, eller löser IBSS-uppgifter eller för den delen står post nr 5 vid Drottningholms slott.

Försök förstå att de flesta delarna av FM är i verksamhet över tiden numera. Vi har inga kaserner att sitta i, vi är på våra arbetsplatser och utför det arbete som vi förväntas utföra. Precis som dina musikanter.

Din tydliga aversion mot journalisterna får mig att undra vad du har varit med om. Har du händelsevis blivit felciterad någon gång? Eller kan det vara så att en journalist har ifrågasatt varför vi ska ha mer än en heltidsanställd musikkår när FM ska minska personalkostnaderna?

Gormel01 sa...
20 september 2014 kl. 21:27  

Uppgiven, just nu är vi ensamma ute i offentligheten, och jag påstår att musikerna genom sin musik återger er andras kvalitet och hängivenhet.

Ni låter er tolkas av andra, utan att ni kan påverka budskapet, och de förringar era insatser.

Du kan själv få direkt påverkan på allmänhetens uppfattning om din kvalitet och kapacitet att utföra ditt militära jobb endast om du möter dem öga, och de längtar efter att träffa er, och har behov av att träffa er i dessa tider.

De vill övertyga sig om att ni är många, hängivna och högpresterande. Missunna dem inte.

MVH Göran Mellblom

uppgiven sa...
20 september 2014 kl. 21:43  

@Gormel01

"just nu är vi ensamma ute i offentligheten"

Det är detta påstående som jag vänder mig mot. Det blir inte mer sant bara för att du upprepar det fler gånger. Det kanske är dags för dig att lämna din kasern och se vad övriga FM ägnar sig åt. Bland annat ute bland allmänheten...

Gormel01 sa...
20 september 2014 kl. 22:51  

Uppgiven, de som betalar våra löner och vår materiel bildar sin uppfattning om oss ute i offentligheten.

Vilka insatser gör du personligen ute i offentligheten?

Vi svenska militärer kan inte fortsätta begära 40 miljarder per år av allmänheten, och samtidigt undvika att låta dem ens se oss bland sig, för att kunna själva bilda sig en uppfattning om oss.

Varför missunnar du dem detta?

MVH Göran Mellblom

uppgiven sa...
21 september 2014 kl. 08:26  

@Gormel01

"Vilka insatser gör du personligen ute i offentligheten?"

När det gäller uppträdanden så har jag gjort ett antal sådana på Yttre borggården. Det ser jag dock som en bisyssla och inte min huvudtjänst. Jag tvivlar också starkt på att "de som betalar våra löner" har tänkt sig att betala 40 miljarder om året för sådan verksamhet, oavsett hur duktig man är på den.

Nej, jag tror att allmänheten förväntar sig exempelvis sådant här i fredstid http://blogg.forsvarsmakten.se/r3/2014/08/15/r3-deltog-i-kampen-mot-branden-i-sala/, att vi ska hantera sådana här saker http://www.svt.se/nyheter/sverige/expressen-ryskt-stridsflyg-karnkte-svenskt-luftrum och kanske att vi ska klara av detta: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5807452

Menar du att det är fel eftersom detta inte förevisas på gator och torg? På vilket sätt anser du att journalisterna har felvinklat uppgifterna i dessa artiklar så att allmänheten inte kan skapa sig en uppfattning utifrån dessa? Notera för övrigt att det första inlägget inte är skrivet av en journalist utan av Försvarsmaktens personal, kanske finns fler sätt att visa vår riktiga verksamhet än att stå på torget och göra en föreställning?

Gormel01 sa...
21 september 2014 kl. 10:06  

Uppgiven, jag tror du räds offentligheten, och då avser jag inte Stockholm och statsceremonielet med sina vaktparader, som är ett regeringsuppdrag, utan mera offentligheten i din egen garnison.

Nivån på det vi åstadkommer,oavsett vapengren, är så hög att du inte behöver frukta att träffa personerna i de maktägande politiska och ekonomiska kretsarna i din garnison och de i de kulturellt tongivande.

Snarare tvärt om; de skulle må bra av att träffa militärer. Och vi skulle må bra av att återfå en plats på den plattformen.

Kanske nyckeln till offentligheten ligger häri: att de som dominerar offentligheten behöver få personer a kött och blod i sin närhet att koppla begreppet "försvar" till, särskilt i dagens läge.

Vad tror du?

MVH Göran Mellblom

uppgiven sa...
21 september 2014 kl. 12:30  

@Gormel01

Vad jag tror? Jag tror att du har blivit mer fritidspolitiker än officer. Detta eftersom du precis som de övriga nymoderaterna fokuserar mer på hur saker ser ut än verklig effekt.

Att du påstår att jag räds offentligheten tar jag som en personlig förolämpning. Jag har aldrig dolt att jag är officer, jag åker till och från jobbet i uniform och svarar alltid på de frågor man möts av, även om den som frågar kanske inte alltid är nykter så att säga. Däremot ställer jag mig inte på gator och torg för att propagera för min verksamhet. Sådant överlåter jag åt politiker.

Jag sköter helt enkelt mitt arbete, även fast det inte innebär att hela tiden stå i offentlighetens sken. Precis som de flesta delarna av FM verksamhet. Att det inte tilltalar dig kan jag leva med.

Jag respekterar musikernas yrkeskunnande, du verkar inte kunna respektera övriga yrkesgrupper vars uppgift inte är att vara uppvisningsförband.

Varför är det så tror du?

Gormel01 sa...
21 september 2014 kl. 14:21  

Uppgiven, att missunna allmänheten att se sina officerare och soldater, och att lämna åt andra, med andra agendor än vår, att förklara vår kompetens, potential och hängivenhet är mycket riskabelt, eftersom deras stämningar, attityder och känslor i hög grad styr de makthavandes överväganden.

Allmänheten kan rent av störta regeringar på... försvarsfrågan, nu liksom förr.

Kanske var det därför mörka krafter ville osynliggöra militärerna, (och särskilt de värnpliktiga), i samband med 1968-års händelser? Att klippa av banden med allmänheten.

Men du uppträder ju i offentligheten i bloggvärlden, låt vara under falskt namn. Är inte bloggvärlden också en del av offentligheten?

Du anser väl inte det fel av Wiseman och Skipper att starta sina bloggar, och vrida tolkningsföreträdet ur politikers och andras händer, trots att det skedde i offentligheten, låt vara elektroniskt?

MVH Göran Mellblom

uppgiven sa...
21 september 2014 kl. 15:22  

@Gormel01

Jag skulle uppskatta om du slutade med dina insinuationer och medvetna misstolkningar.

Det är inte att "missunna allmänheten" att göra sitt jobb. Att påstå detta är förolämpande för alla oss som arbetar utan att göra det på gator och torg.

"Uppgiven" är en pseudonym, inte ett falskt namn. Skrev jag under med "Göran Mellblom" vore det en annan sak.

Vem har hävdat att Wiseman eller Skipper inte ska driva sina bloggar? Möjligtvis dina partifränder, men inte jag.

Så snälla, spara dina påhopp till den politiska arenan där de hör hemma. Här kan du åtminstone försöka uppträda med någon slags heder.

Gormel01 sa...
21 september 2014 kl. 16:22  

Uppgiven, är bloggarna en del av offentligheten?

MVH Göran Mellblom

Jakob Wedman sa...
22 september 2014 kl. 07:05  

Under vår nyss avslutade SÖF visade vi verkligen upp oss i offentligheten.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade