Bekräftad undervattenskränkning

Försvarsmakten och regeringen bekräftade vid dagens presskonferens att Sverige under oktober kränktes av minst en mindre ubåt och eventuellt också ett antal mindre undervattensfarkoster, vilket bekräftats med flera olika av varandra oberoende källor och sensorer. Detta besked kommer utan tvekan att väcka mycket uppmärksamhet under de kommande dagarna.

Jag har under lunchen och tidiga eftermiddagen chattat med Dagens Nyheters och Expressens läsare om de nya uppgifterna och ska även försöka skriva en längre analys i ämnet.

22 kommentarer:

Anonym sa...
14 november 2014 15:30  

Jaha, då får man väl gå igenom budgetalternativen och se om de rödgröna, SD eller alliansen är de som är mest ansvarsfulla när det gäller statens kärnuppgift, försvar mot yttre fiender. Men det är kanske någon som redan har jämfört?

Bygdemajoren sa...
14 november 2014 15:40  

"Ryssland drar sig österut. Europa säkrare än på länge."

Sicket stolpskott.

GOTINNA sa...
14 november 2014 16:02  

Skulle inte tro det!
Med sådana Ubåtar har man full koll!
Sluta ljug om ryssarna!
NATO har ont i sinnet!
http://www.berghsblogg.se/2014/10/29/overlagsna-ubatar/

Dan sa...
14 november 2014 16:53  

Inget besked om förstärkning av Försvaret gavs, däremot ska de närmast drabbade ministrarna mötas i en ny klubb och diskutera sådant som klimatet, Syrien, ISIS, Ebola och kanske, i mån av tid, sådant som kan ha bäring på vårt lands försvar.
Även vice statsministern, Romson, ska ingå i gruppen. Det lär borga för att man inte kommer fram till något alls av värde.
Inte imponerad.

Unknown sa...
14 november 2014 17:31  

Detta måste komma som en chock för många svenskar. Sånt händer inte år 2014. Och det går inte ens o skoja bort.
Vi är utsatta för ett kollektivt hot. Punkt slut. Jag tror att många känner sin världsbild åkt på sned en hel del. Hade det varit någon annanstans än det fredligaste av alla fredliga länder, så hade man förstått det. Men vi som är så goda. Att någon vill oss illa. Och dessutom struntar i om det är ekonomiskt lönsamt eller ej...
Vi har en lång väg o vandra innan det kollektiva medvetandet möjliggör en riktig försvarsförmåga. Men processen har börjat. Det räcker inte med några säkpol-intresserade för att vända tänkandet. Bara verkligheten gör det.
Tack o lov är vi av med "strutsgänget", som likt en alkis förnekade sitt supande, förnekade hotet. Verkligheten är här.

Galileo sa...
14 november 2014 19:50  

Tillåt mig citera Carl Bildt:
"Alldeles uppenbart finns det kapaciteter som måste återskapas.
Att vi på de starkt försenade nya helikoptrarna bara kommer att ha tre (3) hydrofoner för ubåtsjakt ter sig t ex lite patetiskt."

Ja, eller hur?

Tilläggas kan att dessa tre (3) hydrofoner kommer vara i operativt bruk som tidigast år 2020.

Arma sjöförsvar...

FV-sergeanten sa...
14 november 2014 20:56  

Känns ändå bra att läsa Försvarsmaktens hemsida i dagarna, otroligt mycket (relativt senaste åren) övningsverksamhet får man det i vart fall att verka som. En stridsvagnspluton på Gotland (OK, inte mycket), Höstlöv i norr, Marinens höstövning med bl.a. mer eller mindre en komplett amfbat, LV i Sthlm m.m. Man får en del för de tillförda miljonerna.

NBG slutövning blev åtminstone en hyfsad övning för ingående manöverförband som som vanligt framgångsrikt anföll i tangentens riktning. Annat fungerade kanske mindre väl.

Vad som skrämmer mig är den fullständiga inaktiviteten i FV. Trots alla allvarsamma ord de senaste 2-3 åren om att återta förmågan att verka från alternativa baser och basområden, finns inte en tillstymmelse till att öva detta på riktigt i nuläget. Skamligt. Flygbasbataljonerna fortsätter att vara några av FM lägst prioriterade, sämst bemannade, sämst utbildade och minst samövade förband.

Anonym sa...
15 november 2014 05:54  

Sedan i somras flyger de, eller skall man säga vi, mycket JAS över "hjärtlandet". Typ mer än de sista tio åren tillsammans.

Unknown sa...
15 november 2014 08:02  

Tyvärr saknas en viktig pedagogisk poäng i en annars professionell presentation. Sveriges befolkning förstår inte varför en ubåtskränkning är så mycket allvarligare än de återkommande flygkränkningarna. Alternativt kan de bli skeptiska för att vem som helst kan väl lagligt åka ut till skärgården och titta, varför krångla och ta ubåten. Svaret är ju att en ubåtskränkning har andra syften än vad ovanstående metoder kan lösa. En sådan operation borde sannolikt innebära övning, test, och förberedelser inför eventuella krig snarare än lite skrämsel. Det som bekymrar mig också är om vi tänker för konventionellt. Dagens sjätte generationens krigföring innebär mycket manipulation. Jag funderar också på om den nya ryska sättet att agera innebär att deras eventuella miniubåtar går att spåra till Ryssland. Man kan säkert "skriva" NATO på den i händelse av upptäckt för att ändå kunna vinna politiskt.

Bjäen sa...
15 november 2014 08:58  

Wiseman!
Nu genomför man en luftförsvars övning av Stockholm.
Jag tycker det krävs ett inlägg från dig som förklarar hur pass gammalt och ineffektivt detta luftvärn är mot ryska kryssningsmissiler och glidbomber.
Hur dels personalen är väldigt oskyddade, hur systemet är väldigt ineffektivt. Eller rent utav verklöst i en krigssituation.
Hawk98 är helt oanvändbart i en krigssituation och utgör en fara på grund av dess starka radar signatur.
Dess begränsade räckvidd och tröghet är det odugligt rent av, tycker du behöver förklara det på din blogg. Samma idiotiska resonemang när man inte köpte in Umkhonto till korvetterna.
Allmänheten behöver få reda på vilka vapen som sätts in vid ett luftanfall. Vilken hastighet de slår ned och vilket avstånd. Faktorer som helt berövar Sverige en förmåga att bekämpa moderna hot.
Det enda alternativet är att satsa flera miljarder på att skyndsamt köpa in Aster systemet och IrisT.

Max Hanemann sa...
15 november 2014 11:20  

Vi skall vara glada så länge inte anskaffningen av "Meteor" avbryts för att skapa ekonomiskt utrymme för genusneutral utbildning i passivt motstånd ... :-)

Men frånsett det gäller nu mer än någonsin när det gäller våra politiker: "Ord är billiga!"

Gustav sa...
15 november 2014 14:27  

Vi skall vara glada så länge inte anskaffningen av "Meteor" avbryts...

Men det är ju ingenting vi råder över själva

Anskaffningen av "Meteor" sker ju i "Internationell samverkan" och då brukar det ju bli försenat eller ingenting alls...

Eye Opener sa...
15 november 2014 15:10  

Min fundering är vad som kan ha utförts på någon annan plats längs vår långa kust om denna bekräftade kränkning varit en sken manöver?.

Man visar sig på en plats för att koncentrera motståndarens knappa resurser dit, så att andra förband på annan plats kan jobba ostört.

Avledande manövrar är ju trotts allt inte ovanligt i militära sammanhang...

SideScanOperator sa...
15 november 2014 15:39  

Med tanke på SideScan bilden av bottenspåret som är typ 2dm djupt är jag helt övertygad om att Marinen har inkräktarens fartyg på bild med dess siluett tydligt avtecknad som akustisk "skugga" på botten. Det går då att mäta storlek tämligen exakt och av denna information avslöja dess ursprung. Är det för politiskt känsligt att visa upp vilken inkräktaren är så att åtminstone skammen hettar i öronen?

Die Dumme Schwede!!!! sa...
15 november 2014 16:18  

Blir alltid nostalgisk när jag läser om dagens "Fumliga Krigsmakt".
På 1960 - och i början av 1970 - talet så var Sverige världsledande för ubåtsjakt i bräckt vatten. Våra fregatter var specialutrustade och väl samövade med dåtidens helikoptrar. Norge rapporterade ett intrång av främmande ubåt/ubåtar i en fjord och bad om svensk hjälp för att identifiera, bekämpa farkosten. Av rent politiska skäl så avslog Sverige begäran. Respekten för den svenska marinen, och det svenska försvaret som helhet, var mycket stor från "den lede fi" på den tiden. Eventuella intrång gjordes endast i Stockholms yttre skärgård medan man i takt med den svenska nedrustningen förflyttade sina positioner in i Stockholms inre skärgård. Så snart kan Vi förvänta oss en "främmande ubåt" i Stockholms ström puttrande framåt och förbi "strömparterren".

Anonym sa...
15 november 2014 19:43  

Man måste ändå ge nya regeringen cred för hanterandet av ubåtsintrånget. Mycket bra kommunikation. Bättre än verklighetsförnekarna i föregående regim!

Thompa sa...
16 november 2014 18:47  

Det märkliga är att denna undervattenskränkning skedde just efter att nya regeringen tillträtt. Eller kan det vara så att den gamla regeringen tystade ner liknande händelser?

Simplicio sa...
16 november 2014 20:25  

I den så kallade IKFN-förordningen (1982:756) bemyndigas Försvarsmakten av regeringen att använda våld i enlighet med internationell rätt för att hindra kränkning av rikets territorium i fred eller under krig mellan främmande stater. I denna förordnings 15 § föreskrivs ordagrant att:
”En utländsk ubåt som påträffas i undervattensläge inom svenskt inre vatten skall hindras från att bedriva fortsatt verksamhet där. Därvid får vapenmakt tillgripas utan föregående varning. Om det behövs, får sådana vapen användas som medför risk för att ubåten sänks eller görs manöveroduglig på något annat sätt. Om ubåten intar övervattensläge, skall den identifieras och för vidare åtgärder föras till en ankarplats.”

Rikets överbefälhavare har, med bl.a. denna förordning som grund, så sent som den 3 oktober i år fastställt Handbok IKFN 2014. Handboken är avsedd att utgöra ett stöd för alla beslutsfattare inom Försvarsmakten som agerar med IKFN-förordningen och andra relevanta författningar, som grund för att utföra Försvarsmaktens uppdrag i dessa hänseenden, d.v.s. att upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet samt värna Sveriges suveräna rättigheter och nationella intressen utanför det svenska territoriet.

Om en främmande ubåt påträffas inom svenskt inre vatten, d.v.s. innanför en tänkt linje som sammanbinder de yttersta skären, anges i handbokens moment 69 att insatschefen beslutar om användning av sådana vapen som medför risk att ubåten sänks. Vidare anges i handbokens moment 70 att om ubåten påträffas i undervattensläge inom svenskt inre vatten får vapenmakt utan föregående varning tillgripas om inte, m.h.t. våra egna ubåtars säkerhet, annat särskilt meddelas av marintaktisk chef. Lämnar den kränkande ubåten det inre vattnet, fullföljs ingripandet på territorialhavet. Ingripandet avbryts vid territorialgränsen. Syftet med ingripandet är att förhindra ubåten att bedriva fortsatt verksamhet.

Kristallklara regler, vackert så!

Mot bakgrund av ovanstående var det därför inte utan ett visst mått av förvåning som vän av ordning under statsradions fredagssändning av nyhetsmagasinet Studio Ett kunde bevittna samme överbefälhavare, 1.13.33 in på sändningen, uttala sig enligt följande: ”Ambitionen är att få dem till ytan, för i grund och botten ska de förhöras och de ska avvisas – så är regelverket. Det måste vi också agera efter med våra fartygsenheter. Det innebär att under den här operationen så har det inte funnits förutsättningar att gå till vapenmakt.”

Efter att studioreportern begärt ett klargörande av vad ”inte förutsättningar” innebär, fortsätter överbefälhavaren:
”Därför du måste säkerställa ett antal saker för att kunna gå till vapenverkan på ett sådant sätt att du kan tvinga upp vederbörande men inte i första dörr (sic!) ha – ja, jag uttrycker mig i vardagsbruk: målträff – så vi därmed bringar dem om livet. De ska upp till ytan. I det här arbetet, hos fartygschefen, så gör man ju hela tiden noggranna bedömningar vilka förutsättningar jag har, och de förutsättningarna har inte förelegat under operationen, så man kunde gå till vapenmakt.”

Förvisso var överbefälhavaren vid tillfället svårt trängd av studioreportern - men ändå…

Simplicio sa...
16 november 2014 21:50  

Även försvarsministern svävar påtagligt på målet om syftet med en vapeninsats mot främmande ubåt i undervattensläge. I söndagskvällens Agenda i SVT påstår han att syftet är att ”tvinga upp ubåten till ytan”.

I 15 § IKFN-förordningen (1982:756) föreskrivs följande: ”En utländsk ubåt som påträffas i undervattensläge inom svenskt inre vatten skall hindras från att bedriva fortsatt verksamhet där. Därvid får vapenmakt tillgripas utan föregående varning. Om det behövs, får sådana vapen användas som medför risk för att ubåten sänks eller görs manöveroduglig på något annat sätt. Om ubåten intar övervattensläge, skall den identifieras och för vidare åtgärder föras till en ankarplats.”

Kan det bli tydligare än så?

J.K Nilsson sa...
16 november 2014 23:48  

Är det så med Meteor?

J.K Nilsson

Max Hanemann sa...
18 november 2014 09:40  

Artikeln i länken nedan kan vara värd en titt med avseende på Putins långsiktiga avsikter och hur en amerikan ser på dem och Sverige/Finland.
http://www.the-american-interest.com/2014/11/17/putin-targets-the-scandinavians/

Anonym sa...
24 november 2014 07:47  

Försvarsmakten har bekräftat att en främmande ubåt kränkt svensk territorium i oktober 2014. Den avgörande observationen är gjord av Försvarsmaktens sensorer. Den möjliggjordes av ett kvalificerat operativt uppträdande. Observationen uppfyller kraven för den högsta bedömningsnivån, bekräftad ubåt.


Försvarsmakten kan tyvärr inte redovisa detaljer om denna observation, t.ex. var den skedde, då det kan röja information om svensk förmåga och kapacitet. Omständigheterna kring sensorernas observation är därför kvalificerat hemliga. Analysen kan tyvärr inte fastställa inkräktarens nationalitet.

Det är utmärkt att Sverige har sensorer som kan observera främmande ubåtar mha ett kvalificerat operativt uppträdande. Att ytterligare förstärka det marina militära försvaret är därför ej nödvändigt om nu inte ytterligare sensorer skall utnyttjas och anställas. Frågan kvarstår dock varför Försvarsmakten ej ingrep med, t.ex. vapeninsats för att tvinga upp ubåten efter att sensorerna observerat den. Vad är syftet med sensorer som kan observera om inte observationen följs upp?

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade