"Tofta" kompani driftsätts (uppdaterat 20.55)

Wartofta kompani ilastar för att transporteras till Gotland. Från P 4 facebooksida. Bild: Försvarsmakten

Under dagen har i media meddelats att ett stridsvagnskompani (personalen) från Skövde flugits till Gotland för att öva med den materiel i form av ett kompani stridsvagn 122 som förrådsställts där i stridsvagnsgarage. Man kan med den nu pågående och accelererande utvecklingen i Ukraina konstatera att det funnits åtskilligt med sämre tillfällen att pricka in denna övningsvecka.

Under helgen har såväl internationella media som OSSE rapporterat större rörelser med kvalificerad militär materiel i Östra Ukraina i riktning från Ryssland. Jag reagerade själv på ett filmklipp som visar hur stridsvagnar och bandhaubitsar transporteras på militära dragbilar, vilket inte har varit fallet tidigare då man antingen nyttjat civila lastfordon eller också framryckt för egen maskin över gränsen och in i Ukraina. OSSE har identifierat ett antal fordonskolonner med tung materiel och med militär personal i gröna uniformer utan insignier. Likaså har nummerplåtar etc. tagits bort från fordonen. Ett förfarande som känns igen sedan tidigare. Här ska man i rättvisans namn också ställa sig frågan om syftet är att man ska reagera på detta, med tanke på att vilseledning är en grundsten i den nyttjade operationskonsten.

Det är med mina ögon sett alltså vältajmat att dra igång stridsvagnskompaniet på Gotland. Samtidigt som man gläds åt detta bör man samtidigt påminna sig om vissa andra aspekter i aktionen. Här tas alltså ett av landets få stridsvagnskompanier från sin förberedda materiel i Skövde för att istället dra igång förrådsställd sådan på Gotland. Alliansen slog förra hösten på stora trumman för sin "satsning" på stridsvagn 122. En "satsning" som innebar att 48-56 vagnar (sannolikt inte de på Gotland) skulle få genomgå en livstidsförlängning och viss modifiering. Dessa åtgärder hade 5 år tidigare strukits av regeringen inom ramen för Genomförandegruppens arbeten, men återlades nu i begränsad form. Hade vi varit några år längre fram i tiden hade därmed kompaniet eventuellt fått överge sina modifierade vagnar till förmån för äldre vagnar på Gotland, samtidigt som det inte funnits någon att besätta de ordinarie vagnarna. Uppdatering 20.55: Det visar sig att pengarna nu bara räcker till att renovera 23 vagnar enligt arméchefens adjutant.

Här manifesteras ett av Försvarsmaktens stora bekymmer. Den organisation som beställdes 2009 och som sedan dess gång efter gång slimmats, har inte utrymme för några reserver. Vill man ha reserver måste dessa nyutbildas, t.ex. i enlighet med den vilande värnplikten som regeringen kan återuppväcka i händelse av krig. Då infaller nästa problem, nämligen att det finns inga resurser att utgöra en utbildningsorganisation för styrketillväxt. De hittills genomförda "rationaliseringarna" sedan 2009, liksom den nu planerade Försvarsmaktsorganisation 2018 som sannolikt beställs av riksdagen i nästa försvarsbeslut, har haft insatsorganisationen i fokus. Alla anställda ska vara krigsplacerade och den s.k. overheaden i form av produktionsorganisation ska reduceras.

Dessa successiva grepp får två följder. Det ena är att när man väl höjt beredskapen till högsta nivå, finns bara krigsförbanden och en minimal stödorganisation. Ingendera har resurserna eller möjligheter att utbilda några nya värnpliktiga (om man nu skulle lyckas gräva fram icke avvecklad materiel) åt dem.

Den andra allvarliga följden rör all den personal som till vardags arbetar med mycket nödvändiga uppgifter på positioner som inte är desamma som de är krigsplacerade i. Den stora frågan blir var gränsen för krig och allmän mobilisering går när dessa ska lämna sina ordinarie positioner. Vi vet sedan tidigare, inte minst bevisat i Ukraina och på Krim, att det är gråzonen mellan fred och krig som är den tacksamma för en angripare att arbeta i eftersom försvararens osäkerheter här är störst (tydligt i den samtida ryska operationskonsten som här utmärkt analyserats av Jägarchefen). Detta gäller i synnerhet Sverige som har en mycket svag lagstiftning för gråzonen till följd av Ådalen 1931. Så länge det inte är krig så är det polisen som ska agera, t.ex. mot händelser som de på Krim. En av riskerna med den valda försvarsmaktsorganisationen blir därmed att man späder på svårigheterna med att hantera gråzonen och det är redan den som är den tacksammaste att agera. I ett försämrat säkerhetsläge med höjd beredskap får alltså förband och staber agera utan den personal som är krigsplacerad där eftersom de fortsatt kommer att behövas på sina ordinarie befattningar, då Försvarsmaktens kontinuerliga verksamhet annars riskerar att stagnera.


För att för andra gången återgå till stridsvagnskompaniet på Gotland är det utmärkt att konceptet nu prövas på riktigt. Den minnesgode kommer ihåg att kompaniet var ett utslag av Folkpartiets obstruktion inför den försvarspolitiska inriktningspropositionen 2009. Man ville förmodligen ha avsevärt mycket mer, men tyvärr blev det inte mer än ett garagerat stridsvagnskompani. Sättet att förrådsställa och förpositionera materiel på relevanta platser är ett gammalt framgångsrecept som säkert många gärna vill glömma att det har använts sedan mycket lång tid tillbaka, men avvecklades i samband med försvarsbesluten 2000 och 2004 i och med övergången till ett internationellt insatsförsvar. Det här visar hur snabbt det är att genomföra en mobilisering med personal från annan plats när materiel finns förpositionerad.

Vän av ordning kan då fråga sig varför inte mer materiel förpositioneras i de troliga insatsområden istället för som nu stå i de mindre troliga områdena. Som bekant kommer den 2009 beslutade insatsorganisationen när den väl mobiliserats och kommit på plats, att kunna försvara den platsen i en veckan mot ett begränsat anfall. Var den platsen är kan diskuteras, men Stockholm och Gotland är två  starka kandidater. Vad man däremot med all säkerhet kan fastställa är att det inte är ett troligt insatsområde för allt artilleri uppe i övre Norrland, samtidigt som alla ingenjörer bygger broar och förbereder mineringar i Småland medan underhållet tillhandahålls i Skövde och luftvärnet skyddar Halmstad. Bara att föra samman dessa förbandsklossar idag när materielen inte är förpositionerad är en övning svårare än något Försvarsmakten företagit sig sedan decennier – och ju heller aldrig övat. Men så var ju heller aldrig detta en aspekt när försvarsbeslutet 2004 valde ut vilka förband som skulle vara kvar och var de var placerade. Då är det mycket lätt att i beslutsprocessen till exempel avgränsa alla de breda älvar Sveriges två enda haubitsbataljoner ska passera på sin väg från Boden mot Stockholm utan stöd av ingenjörförband, med mera.


Så, återigen. Det är utmärkt att man driftsätter kompaniet på Gotland och det är ett synnerligen väl valt tillfälle. Se nu till att utnyttja de lärdomar detta ger och återta förmågan till reserver och framförallt förpositionering i de troliga insatsområden för att just kunna ge det snabba försvar som alla uttryckt att man vill ha.


Ett ensamt förrådsställt stridsvagnskompani, gör dock ingen glad. Ja, det skulle i så fall vara små gröna män då som kan ta över utrustningen? En aspekt som vid det här laget borde ha slagit en och annan försvarsplanerare och politiker sedan Krimkrisen…

48 kommentarer:

Magnus Redin sa...
10 november 2014 kl. 22:33  

Den absolut farligaste slutsatsen man kan dra av detta är att det vore bra att samgruppera utbildningsplatser, fredstida materielförvaring och mobiliseringsplatser. Ett sådant konstaterande av vad som vore idealiskt skulle som praktiskt beslut ge minst fem år av flyttkarusell, kaos, kompetensbortfall och byggkostnader så försvaret krymper lite till.

Då vi nu har krig i Europa startat av en stormakt med en typ av ambitioner som inte har setts sedan 1930:talet måste försvarets förmåga växa.

Budgeten måste ökas och förbanden fyllas med personal och det kan bara göras snabbt på de befintliga utbildningsplatserna.

Antalet förband behöver växa till mer än ett demonstrationsförband av varje typ. Den nya materiel som krävs kan med fördel placeras på rimliga grupperingsplatser, t.ex. Stockholmsregionen, Gotland, Göteborgsregionen, osv. Sådana mobiliseringsförråd behöver inte vara kompletta från dag ett utan så fort som ambitionen finns kan vi bygga billiga bunkrar och börja fylla på med okritisk materiel i väntan på den förmågebestämmande kvalificerade materielen. Även om det bara finns tält, konserver och diesel i förråden första året blir det lite lättare att omgruppera, det blir i sig en övning i uppbyggnad av logistik och desto närmare det blir att fullbordas desto svårare blir det för en fiende att avgöra vad som finns i vilket förråd och vilken förmåga som är uppnådd.

När försvaret har växt så mycket att det behövs mer utbildningskapacitet håller jag på att nuvarande utbildningsorter kompletteras med andra utbildningstyper än de har i dag så vi kommer närmare att ha kompletta förmågor omedelbart gripbara på utbildningsorterna.

Unknown sa...
10 november 2014 kl. 22:36  

Visst behöver vi förstärka försvaret, ja rent av bygga upp det igen. Vi behöver förutom ett fungerande hemvärn ett kraftigt luftförsvar samt marina enheter med framför allt u-båtar. Men, vad vi absolut inte behöver är stora dyra pansarförband. Var skall vi sätta in dem? Var någonstans kommer fienden att ha möjlighet att skeppa över pansar om vi har ett kraftigt luftförsvar och marin. Dessutom varför skulle man vilja och behöva gå in med trupp på vårt fastland? Man kan uppnå målet att neutralisera Sverige på annat sätt med robotar och sabbotageförband. Svårare är det inte om vi inte kan förhindra detta genom vårt luftförsvar. Pansarslag hör till det förgångna för vår del och kommer i så fall att utspela sig nere i Europa.

Magnus Redin sa...
10 november 2014 kl. 23:06  

Jan Burman, ett robust försvar är uppbyggt med flera lager som helst har system som löser samma uppgifter på olika sätt med olika svagheter.

Om vi vi har en armé med pansar behöver fienden landsätta eller landstiga med en större och pansrad styrka för att nå sina mål. Då blir det fler mål för t.ex. luftförsvaret att bekämpa där ringa framgångar ger röra och osäkerhet för fienden och stora tillintetgör angreppet. Har vi jaktflyg kan vi bekämpa luftlandsättningen på avstånd, har vi flera olika typer av jaktrobotar minskar risken att de blir utstörda av fiendens motmedel. Har vi luftvärn kan vi styra så fienden inte kan landsätta på de bästa platserna och med tur ge fienden ännu mer förluster. Om fienden ändå kommer igenom i sådant skick att man inte ger upp är det bra att ha något slagkraftigt utöver att lita till att fienden kör sönder sig på hemvärnets fartgupp.

Samma typ av resonemang finns på sjön. Under kalla kriget hade vi ubåtar som kunde minera nära fiendens hamnar och angripa under överskeppningen och jagare och sedan robotbåtar och kustartilleri med fasta kanoner, rörliga kanoner och robotar samt fasta och rörliga mineringar och ett kraftfullt flygvapen med gott om sjömålsrobotar till sist armeförband för de fiender som tog sig förbi ungefär sex olika sätt att sänka så mycket tonnage att anfallet skulle haverera. Det var skalförsvar som hette duga!

I vilket fall vill vi utöver skalförsvaret fortsätta ha armeförband att skicka på utlandsmissioner och vi har fortfarande kvar en del materiel så det är bra dumt att ge upp förmåga så jobbet blir svårare för skalförsvaret.

Vi är redan nedrustade, det går inte att ta bort något som funkar och med det få råd med mer.

Jakob Wedman sa...
11 november 2014 kl. 00:03  

Det behöver inte vara krig för att regeringen ska aktivera värnplikten utan regeringen ska besluta om det med hänsyn till att det behövs för Sveriges försvarsberedskap.
(Lag om totalförsvarsplikt 1 kap. 3 a §)

Om det inte behövs nu, när behövs det då?

Johan M sa...
11 november 2014 kl. 02:40  

Mycket snack nu för tiden om att det inte behövs stridsvagnar. Det resonemanget bygger på en väldigt viktig förutsättning, Nämligen att man HOPPAS på att fienden inte heller har stridsvagnar. Om fienden lyckas få iland, eller för den delen bygga upp på plats, ( finns många portabla pansarbrytande vapen ) någon mekaniserad styrka så är det bättre att HA MÖJLIGHETEN möta detta med stridsvagnar. Man ska inte ligga på 50/50 eller 60/40 i styrkeförhållande, vi ska ligga på 90/10 i fördel. Meningen är inte att strida på Svensk mark, meningen är att slippa strida, ingen ska komma på iden att ens försöka. Har vi stridsvagnskompanier som kan försvara vårt sköldförsvar så måste fienden antingen få hit egna stridsvagnar eller ha luftherravälde för att slå ut alla tanks. Det är mycket krävande underhåll på attackhelikoptrar och det tar även lång tid med stridsflyg, se ex i Lybien.
När det gäller att kontrollera territorium så är Stridsvagnen fortfarande extremt viktig. Finns massa SMARTA teorier nu för tiden om att man bara ska ha högteknologiska, nätverksbaserade, soldat fattiga, assymetriska och "effektiva" försvar. Om det dyker upp 300 spetznas på Gotland så ska det sitta någon hemvärnsgubbe och fyra av 300 robotar någonstans ifrån, eller ännu bättre någon tjänsteman på myndigheten för samhällsskydd och beredskap så slipper vi ha några soldater över huvud taget. När dammet väl har lagt sig så är det den som stridsvagnar på marken som bestämmer.

jan-olov sa...
11 november 2014 kl. 07:45  

Jan Burman

Tyvärr är det mekaniserade förband som rullar in i Ukraina och de har stridsvagnar. Stridsvagnar kan ta terräng och hålla terräng.

Mekaniserade förband kan tilltransporteras i vår del genom överskeppning i RORO fartyg och mha specialtonnage och landvägen i norra området.

Det är oerhört positivt att försvarsmakten nu övar på Gotland med str komp 122.

Det adderar en rad viktiga övn på kort tid tex pågående höstövning marin,beredskapsövn Stockholm helgen mm.

I övrigt instämmer jag med Magnus Redins resenomang.

Kn Jan-olov Holm Hemvärnsbefäl

Unknown sa...
11 november 2014 kl. 08:38  

Jo jag förstår att det är ett känsligt kapittel att hävda man inte behöver tunga mekaniserade förband. Att jämföra med andra länder som har landgräns är ju totalt uppåt väggarna. Vi har ju den flrdelen att Östersjön ligger emellan oss, förutom längst upp i niorr och treriksröset. Vi måste kraftsamla de resurser vi har på att förhindra fienden att skicka över tunga pansarstyrkor, svårare än så är det inte. Finner fienden att det kostar för mycket att dels bekämpa vårt luftförsvar och sedan marin avstår man. Styrkorna behövs på annat håll. Skulle dock fienden kyckas nedkämpa vårt försvar så pass att en överskeppning är möjlig är kriget redan slut för vår del. Ge mig dessutom ett vettigt skäl till att fienden skulle vilja okupera vårt fastland, granne med NATO vilket skulle kräva omfattande resurser att hålla. Fienden vill kontrollera Gotland, eller åtminstone förhindra att NATO kontrollerar Gotland vilket gör det intressant att bygga upp försvaret där men lämpliga förband. Vi behöver inte starkare pansarförband än stridsfordon 90. Att bygga upp, träna och underhålla tunga mekaniserade förband kostar bara enormt med pengar och kräver en ansenlig mängd värnpliktiga vilket vi inte har.

Anonym sa...
11 november 2014 kl. 10:48  

Jan Burman.

Jag delar din uppfattning att det är förhållandevis otroligt att fienden kommer i from av en massiv pansarkil över Torneälven. Men jag ser inte att det gör våra egna stridsvagnar irrelevanta. Om något så är stridsvagnar rätt besvärliga att hantera för lättare förband som kan tänkas luftlandsättas eller skeppas över Östersjön. Hade vi dessutom haft aktiva motmedel som försvårar användandet av pansarvärnsrobotar så hade det varit mycket besvärligt för en presumtiv motståndare.

Om en motståndare ska göra ett plötsligt anfall mot Sverige så räknar man med att ha fördelen av att vara den som ta initiativ och väljer stund och ställe. Det kan vi endast delvis negera genom goda underrättelse.

Man kommer däremot sakna tyngre vapensystem innan dessa att man hunnit säkra ett brohuvud och få förstärkningar. Även därefter kommer tillförsel av tyngre vapen innebära en stor belastning på en utsträckt logistikkedjan från utskeppningshamn till brohuvud. Om vi inte kan utnyttja detta genom att själva sätta in tyngre förband så ge vi upp ett av de viktigaste fördelarna vi har som försvarare.

Love Alm
lovealm.wordpress.com

Johan M sa...
11 november 2014 kl. 10:59  

Fundera över Jan varför ryssarna har så extremt bråttom med att få tag i stora amfibiehangarfartyg så att man är beredd att köpa från Frankrike istället för att utveckla själva och gynna sin egen krigsindustri.
Denna typen av skepp är avancerade men ändå inte dom mest avancerade, ett vanligt hangarfartyg är mycket mer avancerat. Man har bråttom här av någon anledning och Frankrike är tydligen inte sena med att hjälpa till på ett konstruktivt sätt i detta världsläget.
Bara för att VI aldrig skulle kunna med att skeppa över stora mängder krigsmaterial till andra länders territorium betyder inte det att inte ryssland kan ta sig för dessa grepp. Vi kan inte betrakta Ryssland utifrån våra egna utgångspunkter och sätt att tänka. Igår lyckades Ryssland med konststycket att rätt och slätt i sann SYMMETRISK anda invadera ett annat land utan att det blev förstanyhet i i dom flesta västerländska länder. Man har manövrerat och jobbat med dessinformation och dimmredåer under lång tid och Rysk Maskirovka har nått nya höjder mitt framför ögonen på hela världen. Det är ganska imponerande.

Unknown sa...
11 november 2014 kl. 11:15  

Men ni missar alla det väsentligaste i kråksången och det är att tunga pansarförband kräver en enorm logistik. Ett underhåll som kräver löpande transporter över Östersjön. Om detta skulle vara möjligt kräver det i sin tur att man har fullständig kontroll över både luft och vatten. Att våra luftvärnsbatterier och flygvapen är utslagna. Om så skulle vara fallet saknar det mening med att binda pansarförband och dess logistik på vårt fastland. Ryssland har inger vare sig militärt eller civilt intresse av att ta och hålla vårt fastland. Dom skulle bara råka ut för markstrider mot NATO trupper vilka slipper transporter över Östersjön. Hur man än vrider på det hela är det fullständigt meningslöst att slänga så mycket pengar som det rör sig om på tunga mekaniserade förband. Bara driften av ett par fullt utbyggda brigader kostar mer än försvaret som helhet, något överdrivet.

Nej den bästa övningen vi skulle kunna göra är att alla i ex Stockholm skulle stänga av strömmen en kall februaridag och leva så i två dagar. Då först tror jag man begriper vad krig är, till och med ett skymningsläge. Det är därför de flesta resurserna på att bygga upp vårt försvar måste läggas på civilförsvaret samt att återbygga våra forna krigsbaser. Några tunga inhemska pansarförband ter sig bara ur den horisonten som löjliga. Det finns inte längre något behov för Svensk del av massa general Patton!

Martin sa...
11 november 2014 kl. 14:06  

Det finns absolut poänger med pansarförband på Gotland. Visst finns det stor risk att de slås ut av robotar i tidigt skede men hinner man placera ut vagnarna över ytan utgör de en betydande styrka att räkna med för en eventuell angripare.

Tyvärr har Irakkrigen format bilden av attack- och bombflyg som fullständigt överlägset pansarförband, att det är rena skjutbanan a la Liseberg. Så är absolut inte fallet i Sverige av två anledningar; väder och terräng.

I mellanösterns ökenklimat är det oftast bra väder, i princip molnfritt och fri sikt från mycket hög höjd ner till marken. Terrängen är, som bekant, öppen och erbjuder få eller inga möjligheter till skyl. Vädret på våra breddgrader innebär långa perioder av tjocka molntäcken, dimma eller åtminstone molnlager på runt 1000-5000 fot som gör det omöjligt för flygplan att ligga på hög höjd och leta samt bekämpa mål. Man tvingas då in på betydligt lägre höjd där man är mycket mer sårbar om det alls är möjligt att anfalla markmål. Hittills har ingen uppfunnit en spaningskapsel som ser genom molnlager och tät barrskog och kan urskilja en väl maskerad stridsvagn.

En betydligt bättre jämförelse är NATO:s luftkampanj mot Jugoslavien där man åstadkom mycket lite skada på Jugoslaviens arméförband. Det enda man effektivt lyckades bomba var fasta installationer som byggnader och broar.

Jan Burman;

Pansarförband kräver inte alls särskilt mycket logistik, i alla fall inte i ett sådant här scenario som lär vara överspelat på mycket kort tid. De drivs av vanlig diesel som går att hitta på vilken mack eller bondgård som helst. Ammunition går förstås åt men om vi kommer dithän att en 122-vagn skjutit slut på sina 42 stycken 120 mm granater så får man nog anse att den fyllt sitt syfte med råge och man behöver knappast planera för återfyllnad. Med den träffsannolikhet som vagnen har skulle en vagn teoretiskt sett ensam kunna stoppa en hel fientlig mekaniserad bataljon. Åtminstone skulle den tappa all anfallskraft.

Den svaga punkten får anses vara förmågan att få ut vagnarna ur förrådet i tillräckligt god tid. Detta borde gå att lösa genom att lokalrekryterat hemvärn ges utbildning i att snabbt ta sig till förrådet, öppna det och köra ut vagnarna till i förväg rekade och bestämda platser. Givetvis utspridda så att en kryssningsrobot max kan slå ut en vagn. En 122-vagn (liksom Strf90) är så pass enkel att köra att det inte bör ta mer än max 1 arbetsveckas utbildning för tjugotalet hemvärnssoldater så är man i mål med detta. I princip handlar det om att vrida om en nyckel, trycka på startknappen, lägga i drive och gasa, styra och bromsa. Övrig tid går åt till åtgärder före körning samt säkerhetsbestämmelser.

Vill man sedan så kan man utveckla konceptet till att hemvärnet också fyller upp granater i vagnarna. Det tar nån dag ytterligare att utbilda på.

Svagheten för stridsvagnskompanier, under själva striden, är att man behöver understöd av trupp på marken för skydd bakåt och åt sidorna. Härför bör man alltså se över möjligheterna att också gruppera ett pansarskyttekompani på Gotland. En nödlösning är återigen Hemvärnet där ett kompani eller bataljon kan ha som uppgift att utgöra skydd, bevakning och understöd åt stridsvagnskompaniet.

Unknown sa...
11 november 2014 kl. 16:00  

Martin, jag syftade naturligtvis på fiendens stridsvagnsförband, inte våra. Men det kommer inte att handla om att Ryssland likt Normandie kommer med en jätteflotta och landsätter enorma förband på flera olika ställen. Varför skulle dom göra det. Dom vill kontrollera Gotland och dom vill försäkra sig om att inte vi har någon aggressiv förmåga kvar, thats all. Militärer har alltid i alla tider haft svårt att följa med sin tid, så är det även i detta fall.

Carlsson tycker sa...
11 november 2014 kl. 16:24  

Det absolut viktigaste med att gruppera stridsvagnar på Gotland är att en ockupation inte låter sig göras utan strid.
Den så kallade 6.e generationens krigföring fungerar inte mot ett lagligt organiserat militärt motstånd!
Läs för övrigt novellen "En tråkig historia" på bloggen http://carlssontycker.blogspot.se/2013/02/en-trakig-historia-hela-berattelsen.html


Martin sa...
11 november 2014 kl. 17:27  

Jan B;

Ok, då missförstod jag dig på den punkten.

Du har förstås rätt i att ett Normandiescenario är långsökt. Det innebär dock inte att man inte behöver reguljär trupp i sin försvarsmakt. Boots, eller i detta fallet tracks, on the ground utgör fundamentet på vilket övriga förmågor sedan kan byggas. Det ena utesluter inte det andra och vi måste självklart kunna agera på andra arénor och kunna möte andra typer av hot.

Johan M sa...
11 november 2014 kl. 17:39  

Vi ska inte han någon stor invasions arme heller det är det ingen som säger, men för att försvara sköldförsvaret så behövs kontroll över marken. Om det är så dyrt med armen så borde vi ju inte ha stridsfordon 90 heller isof. Ska vi ha lite pansarförmåga utspridd på strategiska platser ex Gotland Norrland Sthlm Blekinge Gtb osv då pratar vi om ett antal stridsvagnskompanier som kan öva mot varandra för att behålla kompetens.

Om fienden måste slå ut ett en massa stridsvagnar så köper man ett antal veckor i tid. Det handlar ju även om att hindra en angripare från att sätta upp luftvärn och annat för blockera en ev räddningsstyrka. Det blir med ens mycket svårare och jobbigare för en angripare om man måste ta itu med en star arme.

Låter också lite som att det skulle vara billigare med ett sköldförsvar vs pansar. En riktig långdistandsluftvärnsrobot kostar mellen 50 - 100 miljoner kr, sen ska man 8st på ett flak och ca10 sådana lastbilar + mellanräkvidd + korträkvidd. jaktrobotar ca 10 miljoner st, rb 15 ett antal tiotal miljoner st och så ska vi ha ett antal sådana på varje JAS. Själva stridsflyget som gren är väl den dyraste investeringen men gör i en militär organisation. Sen kan man börja prata ubåtar och skepp också.

För att kunna flytta runt och ha ett rörligt luftvärn och radaranläggningar
så behövs det logistik och det blir mycket enormt mycket säkrare med stridsvagnar som skydd.

Visst det är dyrt men logestik måste vi ha ändå om armen ska kunna röra sig iaf, att då inte plocka med tanks i denna ekvation är inte smart då man mångdubblar slagkraften med tanks.

Ska man sen börja föra en diskussion om nato så skall den inte enbart handla om huruvida vi kan få hjälp utan även hur VI ska kunna hjälpa andra. Då behövs slagkraft, både pansar logestik och luftvärn och annat.

Die Dumme Schwede!!!! sa...
11 november 2014 kl. 18:51  

Kanske dags att påminna om den "gamla goda tiden", före år 2000, då Vi hade Gotlands Militärkommando (MKG) med A7, Lv2 och P18, vilka tillsammans bildade MekB 18 mobiliserad med ca. 6.000 man. Dessutom så tillkom KA3 vilket bildade en kustartilleribrigad, KAB6 och mobiliserade mellan 3.000 till 6.000 man. Därutöver så mobiliserade ett antal lokalförsvarsförband inkl. värnförband. Dessutom flottans ständiga bemanning med patrull - och robotbåtar i Slite och i Fårösund. Kuppberedskapen var mycket god med inneliggande åldersklass omfattande några tusentals man och givetvis drift - och hemvärnsförband.
Vad har Vi nu? Jo, ett förrådställt stridsvagnskompani!
Men det var då, då och ett annat Sverige och en annan ekonomi!

Johan M sa...
11 november 2014 kl. 21:11  

A en Mindre Ekonomi

Johan M sa...
11 november 2014 kl. 21:12  

Sveriges alltså

Unknown sa...
11 november 2014 kl. 21:37  

http://www.svtplay.se/klipp/2462713/forsvarsovning-med-stridsvagnar-pa-gotland

Peter Grafström sa...
12 november 2014 kl. 01:15  

Jan Burman
Om Sverige låter bli att beskriva Rysslands agerande som aggression och i stället säger som det är att Usa i vanlig ordning iscensatt en statskupp med aggressiva avsikter mot Ryssland så har Ryssland ingen anledning att vare sig hota Gotland eller slå ut vår försvarsförmåga.
Flera av Usas politiskt medvetna krigsveteraner med stora nätverk sympatiserar med Ryssland och Putin känner du till det? Tror du att dom inte vet vad Usa håller på med? Dom avskyr såna som Usa-marionetten Poroshenko i Kiev som bombar sitt eget folk och hotar världsfreden för Usas räkning. Usa genom internationella valutafonden utpressar Kiev att kriga för att få tillgång till lån.

Johan M sa...
12 november 2014 kl. 08:00  

Öööm?

Martin sa...
12 november 2014 kl. 09:03  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Psykologisk_krigf%C3%B6ring

Anonym sa...
12 november 2014 kl. 11:52  

Bara lite upplysningar som kan ligga till grund för lite källkritik vad gäller inlägget ovan om att USA iscensatt en statskupp:

http://www.whitetv.se/mind-control-mk-ultra/123-recalim-the-brain-med-peter-grafstroem-goeteborg.html

http://home.swipnet.se/allez/Sve/Neuro1.htm#Update20010724

Unknown sa...
12 november 2014 kl. 14:25  

Ser på Flightradar24 att signalspaningskärran har legat utanför Kaliningrad i väl över 5 timmar idag.
Tillhör inte normalbild med så långa vändor...

Sommarfararen sa...
12 november 2014 kl. 14:33  

Det optimala är att besättningarna till vagnarna finns på Gotland med ammunition och logistik. Dessa bör också kompletteras med 2 CV90kompanier och ett UH-kompani. Utrusta sedan Gotlands hemvärn med GRK och Strix samt Stingers så har vi något som går att använda. Avseende renoveringen av våra Leopard II så tycker jag vi ska väcka "gräsrotsfinansieringen" (Crowdfunding) till liv som på den gamla goda tiden med Gustav den V och insamlingen till pansarbåtar och där dåtidens partier inte heller tog sitt ansvar för rikets försvar... Liberalerna och Socialisterna förstörde Sveriges försvar 1925 och de har gjort detsamma idag. Kom även ihåg att charlatanen Allan Widman deltog in den ökända genomförandegruppen som strök materiel som nu lämnar stora gapande hål i vår försvarsförmåga.

Peter Grafström sa...
12 november 2014 kl. 17:10  

Johan M, Martin, Peter Andersson
Ni har alltså ingenting i sak att kommentera om Ukraina?
Hoppas på att jag sysslar med psykkrigföring styrd från Moskva?
Så att ni slipper att vandra ut ur propagandadimman.
Det märkliga är att det finns åtskilliga patriotiska amerikaner både krigsveteraner och andra som har full samsyn med mig om Ryssland och Putin. Känner ni till det eller har ni bara gammelmedia som info??
Det som Peter Andersson tar upp är jag villig att kommentera om det kommer upp som särskilt debattämne på bloggen eftersom jag har synnerligen god insyn i det då jag råkade bli felaktigt misstänkt för farliga förberedelser i slutet av 1980-talet, till skillnad från alla andra fall jag hört talas om. De flesta verkar väljas ut som måltavlor därför att de är utbrända. Troligen sker det för att psykiatrin skall vänja sig vid att det finns såna vanföreställningar så att de ovetande myndigheterna inte skall behöva ingripa mot det. Och också för att inga lagar skall stiftas som förbjuder ingrepp av det slag som krävs. Det är verkligen relevant för militärer att informera sig om den sortens teknologi som mognade omkring 1975 och då tystades ner. Tekniken nämns tom i Chalmers kurslitteratur från den tiden med amerikanska källor. Men som sagt det faller utanför ämnet den här gången.

Peter Grafström sa...
12 november 2014 kl. 17:30  

Thomas B
På tal om finansiering skrev jag till ÖB och föreslog att försvarsmakten öppnar egen bankverksamhet för det ändamålet. Det skadar inte att ni ser det också. Det är lagligt och kostar 1miljon euro i startavgift att starta en bank utan vinstsyfte och 5miljoner med vinstsyfte. Det ger försvarsmakten rätt att låna ut pengar som banken inte har mot ränta precis som för andra banker exempel om banken har 10 miljoner får den lagligt låna ut 90 miljoner mot ränta(storleken fritt vald men påverkas förstås av konkurrensen)
Det är detta förhållande att man lagligt skapar pengar ur ingenting som gör att finanseliten är världens härskare. Militärmakten har inget bra skäl att undandra sig den möjligheten. Kommuner kan göra samma sak, men de känner oftast inte till det och de vanliga bankerna längtar inte efter konkurrens.
Av en händelse har samme Henning Whitte som Peter Andersson hänvisar till ett dokument där han förklarar hur bankväsendet fungerar vilket jag vet från andra källor är korrekt. Jag går inte i god för Whitte generellt men just detta med bankerna har han fattat bättre än de flesta. Hans förslag till lösningar är en sak för sig och det vill jag inte kommentera.

Max Hanemann sa...
12 november 2014 kl. 18:32  

Peter A:
Tack för länkarna! Även om de var litet gamla belyser de hur även Wiseman's Wisdoms lockar till sig personer med en alldeles egen och högst apart verklighetsuppfattning. De är inte värda elektronerna som åtgår för att bemöta dem utan bör bara resultera i överseende tystnad.

Anonym sa...
12 november 2014 kl. 20:53  

@Jonas Hedlund
Tror du finner förklaringen här:

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&rurl=translate.google.se&sl=ru&tl=sv&u=http://ria.ru/defense_safety/20141112/1032966835.html&usg=ALkJrhijKJHPGQ7jhl2GzQlqFoGtYuUbXQ

Ryska Östersjömarinens nyaste korvett skarpskjöt LV-robot mot av från annat fartyg avfyrad sjömålsrobot...

Peter Grafström sa...
13 november 2014 kl. 06:44  

Max Haneman
Wiseman har ett ämne för artikeln. I st för att argumentera i sak försöker du förminska mig. Eftersom det påverkar gruppdynamiken negativt både för mig och andra så är det inte helt lätt att finna sig i. Jag skulle inte själv dragit upp det men nu är ni två som utan diskussion avfärdar mig och det kanske blir tillfälle för mig att sätta er på plats om Wiseman skulle komma in på ämnen som är besläktade.
Samtidigt har det också ett allmänt intresse att känna till och jag hoppas Wiseman tolererar att jag därför undantagsvis avviker från ämnet.
Eftersom hjärna-datorkommunikation till ursprunget är en militär underrättelseteknologi och alltså används bla för diskret spioneri har den givetvis sekretessbelagd karaktär vilket förklarar varför det går att lura folk att tro att det inte finns trots att teknologin nu har fungerat i över 40 år. Enklare varianter fanns i Kalifornien på 60-talet under Reagans tid som guvernör. Då hade brottslingar radiostyrda elektroder som övervakades via ett stort nätverk av radiomaster inne i en del städer. Syftet var dels att hålla reda på deras rörelser och dels kunna stimulera vissa centra i hjärnan för att förhindra brott. Före 1975 fanns lagparagrafer i Usas delstater där användning av såna elektroder för bestraffning reglerades.
Efter 1975 tystades det ner och underrättelsefolk förbjöds att prata om implantat för såna ändamål. I en kurs med mikrovågsteknologi från 75/76 utpekades hjärna-datorteknologi som en viktig tillämpning. Teknik som används i militär flygradar har en del likheter med det som används vid hjärna-datorkommunikation.
Det var lite teknisk bakgrund.

paul sa...
13 november 2014 kl. 09:33  

Att det finns amerikaner som tror på diverse konstiga saker är knappast märkligare än att det finns Svenskar som gör detsamma. Att det finns amerikanska veteraner som tror saker är på samma sätt helt oväsentligt. Att ha tjänstgjort i en militär är på inget sätt indikativt av att ha någon slags insikt inom något.

Normalt brukar man anse att den enklaste förklaringen som kräver minst antal antaganden är den som med störst sannolikhet är korrekt.
Hemliga förband och samhällsomstörtande konspirationer ingår i det som kräver många antaganden och därmed har mycket låg sannolikhet.

Max Hanemann sa...
13 november 2014 kl. 10:25  

Peter G:
Envar som publicerar sig på en seriöst inriktad blogg får finna sig i att hans/hennes åsikter värderas såväl i sak (seriösa referenser är bra) som i relation till uppgifter (nätet) om vederbörandes ageranden i andra sammanhang. Det kan resultera i att personens sakkunskap, omdöme och trovärdighet sätts ifråga. På basis av Dina inlägg och uppgifter om Dig torde detta numera gälla Dig på denna blogg.

Unknown sa...
13 november 2014 kl. 10:34  

Jag vill också tacka Peter A för länkarna.

Med den fascinerande, men tråkiga bakgrunden är det inte konstigt att Grafström håller globalresearch.ca i högt anseende.

Unknown sa...
13 november 2014 kl. 12:54  

tiny-admiral,

Tack för länk.

Hon ligger uppe idag igen, precis samma sträckor. Vart uppe i ca 4 timmar nu.
Ännu ett robotskott?

//Jonas

Peter Grafström sa...
13 november 2014 kl. 15:56  

Paul Göransson
Vilka konstiga saker menar du att välorganiserade krigsveteraner (med stora nätverk från olika delar av försvarsmakten och underrättelsetjänster) tror på: att Usa bedriver krig via ombud? Och finansierar och provocerar fram regimskiften och sk orangea revolutioner?
Att ISIS som Usa nu bombar samtidigt är ett verktyg för Usa, Turkiet mfl att få en förevändning att angripa Syrien och att utnyttja som irreguljär arme i andra konflikter?
Analogt med hur Cia styrde Chechenienkriget fr -99 via en islamistisk milis som anföll Dagestan.
Med din strävan efter enkelhet måste detta te sig otänkbart?
Att Usa är slugare och mer beräknande än din idealbild är det verkligen så sensationellt?

Det du säger om hemliga förband stämmer dåligt överens med verkligheten. 2001 redogjordes i Sveriges Radio om ett svenskt dittills hemligt förband som jag tror betecknades SSG. (Men förkortningar brukar vara problematiska, det kan finnas flera olika i olika länder med samma beteckning så att de som inte hört precis detta radiomeddelande tror att man förväxlat det med något annat.)
Men det var en ung svensktalande officer i gruppen som intervjuades helt kort.
Inget sades om vad de hade sysslat med eller varför det avslöjades. Förmodligen innebar tillkännagivandet att ett hot som varit motivet för deras etablerande inte ansågs föreligga längre. Och att därför sekretessen kunde hävas.
Jag vet bara vad jag hörde och jag tror jag läste något om det året efteråt. Det lär ha varit britterna som hjälpte till i något avseende.

Peter Grafström sa...
13 november 2014 kl. 16:22  

Olof Olofsson
Vilka informationskällor är det du baserar dig på?
Göm dig inte bakom nedvärderande kommentarer utan visa vad du har att komma med. Snacka går ju.
Och var medveten om att jag tigger inte om att diskutera hjärna-datorkommunikation. Därför lät jag bli att fortsätta uppdatera webbsidorna mest fr 2001-2002. Det här är kanske inte heller riskfritt för mig även om det var mycket farligare efter 9/11. Sen kan man också undra över varför folk inte är mer nyfikna på vad som faktiskt går att göra med denna sedan länge existerande avancerade teknik. Som avlyssingsmetod är det utan konkurrens med hög känslighet och utan tekniskt brus eftersom redan de biologiska signalerna är digitala. Allt som individen hör fångas upp. Jag noterar i förbigående att i början på 1970-talet stod det i ett kompendium från en musikhögskola om en katt som försetts med elektronik kopplat till kattens hörselorgan inne i huvudet och hur katten användes som dold mikrofon.

Peter Grafström sa...
13 november 2014 kl. 16:58  

Max Haneman
Jag ber dig vara uppmärksam på att jag framträder under eget namn och inte något alias. Det hade varit lätt att undandra er den infon om jag hade velat. Hittills har jag inte mötts av ett enda sakligt motargument om det jag diskuterar vare sig politik eller hjärna-datorteknologi. Och om wiseman skall slippa få bloggen förvrängd bort från det som är målet med den så föreslår jag att vi håller oss till sakdebatt beträffande försvarsfrågor, som wiseman utmärkt väl förmår moderera. Ni är flera nu som verkar hitta en förevändning att slippa bemöta sakliga argument från mig. Jag har förståelse för om ni undrar om det är frågan om kognitiv infiltration, sabotage, psykkrig. Det förekommer på många andra ställen. Sätter ni er in mer i geopolitik så är jag övertygad om att våra åsiktsskillnader kommer att krympa. Mer skepsis mot västsidan rekommenderas starkt.
Propaganda är i sig ett ämne värt att debattera och där väst historiskt och i nuet är överlägset mest avancerade trots att alla tvprogram ger exempel från Sovjet och Nazityskland. Goebbels använde amerikanska källor, Edward Bernays; och Hitler fick tidigt coachning av en amerikansk-tysk spion som senare var rådgivare åt FDR. Av honom fick Hitler hjälp att lära sig hålla tal, hjälp att klä sig mer propert och introducerades till finare kretsar. Hitler var ju en statslös främling och hans karriär vore helt oförklarlig utan Usas stöd.

Wiseman sa...
13 november 2014 kl. 17:05  

För den som vill titta lite på de "välorganiserade amerikanska krigsveteranerna som sympatiserar med Putin" kan man med fördel läsa denna artikel om hur utomjordingar sedan 1913 styr USA.

http://www.veteranstoday.com/2014/09/30/alien-agenda-vi-the-worm-has-turned/

Och så här började det tydligen…
http://www.veteranstoday.com/2012/12/01/secret-space-war/


Ett annat tips är att kolla vilka skribenterna på denna "veteranportal" samarbetar med, för att slutligen värdera den allmänna trovärdigheten i budskapet och sannolikheten för att man har något utbrett stöd bland amerikanska veteraner.

Peter Grafström sa...
13 november 2014 kl. 20:20  

Wiseman
Alien agenda och space war är bara en försiktighetsåtgärd för att skydda sig själva och familjer etc.
Man spelar avsiktigt dum från och till.
De har ofta kontakt med Irans och Rysslands TV och kritiserar hårt Usas stöd åt Israel och Usas stöd och utnyttjande av terrorgrupper. De har tagit upp mycket känsliga ämnen som Usas användning av kärnvapen i nutida krig och vid wtc vid 9/11.
Den förste som publicerade såna misstankar tror jag fö var en finländsk militär 2005.
Du fattar säkert att man kan riskera repressalier för mindre. De har också sagt rent ut att de använder desinfo för att skydda sig.
Men över tid går det inte att ta miste på det frihetliga motivet och det är stor kontrast mot europeerna som är helt övermannade av propagandan. I Usa finns många gräsrötter och även politiker som kallar sig libertarianer och det är ofta där som den här typen av öppenhet förekommer.
Vänstern här är mycket mindre kritisk mot Usa och ibland tom backar upp Usas statskupper och tror att det är riktiga folkliga revolutioner.
Jag använder andra källor för info men det är intressant att följa en del VTfolk i deras engagemang och förståelse för den andra sidan. Tyvärr har svenska militärer inte vaknat på det sättet och det anser jag vara farligt för Sverige.

paul sa...
14 november 2014 kl. 08:26  

Kan ju vara omvänt!
Det är rysslandsidéerna som är rökridån och utomjordingarna som är deras riktiga idé!

I övrigt tänker jag inte bemöda mig med att bemöta konspirationsteorier vilka i princip alltid faller på sin egen orimlighet.

Erik78 sa...
14 november 2014 kl. 11:49  

Denhär tråden har verkligen allt! Saknar förresten chemtrails! Annars har den allt.

Anonym sa...
14 november 2014 kl. 14:06  

Erik, tråden är totalt urspårad. Den innehåller visserligen inte chemtrails. Än. Tomtar på loftet saknas dock inte.

Peter Grafström sa...
14 november 2014 kl. 14:57  

@Peter Andersson
Du fortsätter att avvika från försvarsrelaterade frågor. Utan dina inlägg hade ingenting spårat ur. Du skulle kunna rätta till det genom att fortsättningsvis hålla dig till det du förstår och som är avsikten med bloggen. Men du försöker få wiseman att porta mig från bloggen.
Försöker nu hjälpa dig att komma in på ett konstruktivt spår:Jag anser att ett starkt argument för värnplikt är att då kan politiker och andra potentater riskera att skicka sina egna barn till imperialisternas konflikter. Med privatanställda i försvaret kan de i stället skicka de lägre samhällsklasserna. Det är det som gör att Usa vill ha privatanställda militärer överallt. Usa får på så sätt lydigare vovsingar bland västvärldens politiker. Människor från olika bakgrund, klassmässigt och åsiktsmässigt möts vilket vidgar vyerna och stärker gemenskapen. Nu vill de införa försvarsutbildning i skolan vilket jag inte har någon invändning mot om vi inför värnplikt. Utan värnplikt riskera vi att få Usa-propaganda direkt på skolschemat.

Peter Grafström sa...
14 november 2014 kl. 15:24  

@Paul Göransson låtsas inte om vad jag sa om den hemliga svenska underrättelseorganisationen SSG som avslöjades 2001. Särskilda säkerhetsgruppen tror jag det uttyddes.
Tror att många skulle ha kallat det för en konspirationsteori om någon hade tagit upp det innan det avhemligades.
(Som jag skrev tidigare bör man se upp med förkortningar för det finns ibland andra med samma namn men helt olika ursprung)
Vad beträffar VT så kan de förvisso ge ett minst sagt blandat intryck om man gör ett tillfälligt nedslag. Det är inte primärt en faktakälla men över tid ger det inblick i hur stor förståelse en del erfarna amerikaner har för dem som Usa söker demonisera. Att Putin och Ryssland har sympatier bland amerikanerna är verkligen inte spelat. Ryssarna bevarar ju mycket av det som amerikanerna ser som sitt kulturella arv:
socialkonservatism och kristen tro.
Libertarianerna behöver inte anstränga sig för att känna mer gemenskap med ryssarnas traditionella värderingar och det tror jag innerst inne gäller för svenska militärer också???

paul sa...
14 november 2014 kl. 21:48  

Ssg sysslar inte med samhällsomstörtande verksamhet. De har ju inte ens varit hemliga sen mitten på 90 talet åtminstone.
Hittepå förband och händelser från konspirationsteoretiker har jag inte någon anledning att kommentera mer än jag gjort.

Peter Grafström sa...
16 november 2014 kl. 00:06  

@Paul Göransson
"Ssg sysslar inte med samhällsomstörtande verksamhet. "
Varför påpekar du det? Ssg uttyds ju särskilda säkerhetsgruppen

"De har ju inte ens varit hemliga sen mitten på 90 talet åtminstone. "
Varför påpekar du det? 2001 som ju är senare än mitten på 90-talet
angavs ju att det var en TIDIGARE hemlig organisation.

"Hittepå förband och händelser från konspirationsteoretiker har jag inte någon anledning att kommentera mer än jag gjort."
Varför pratar du om hittepåförband? Vad syftar du på?
Är det ssg som nu plötsligt har blivit hittepå trots att du nyss bekräftade dess existens?
Ledsen Göransson men logik är inte din starka sida.

uppgiven sa...
16 november 2014 kl. 12:50  

"Ssg uttyds ju särskilda säkerhetsgruppen"

Nej, Särskilda SkyddsGruppen ska det vara. Ett namn som kommer av att förbandet skapades för personskydd av den högsta ledningen. En uppgift som man fortfarande löser, såvitt jag vet.

Operatörernas identitet är fortfarande hemlig, men det gäller även andra delar av FM.

Johan M sa...
17 november 2014 kl. 18:03  

SSG eller SOG som dom heter nu är ett vanligt specialoperationsförband som helt enkelt är väldigt duktiga och vältränade soldater. Dom som ska kunna lösa svåra uppgifter under stor press och i högre utsträkning kunna fatta egna beslut än ett vanligt förband.

Det är ingen ting konstigt med detta, det har alla arméer i hela världen nu för tiden.
Det har funnits sedan urminnes tider men det var brittiska SAS under andra världskriget som la ribban ( dock mycket hög ribba ) . Är som sagt standard i varje modern försvarsmakt.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade