Valguide 2014: Moderaterna

I den försvarspolitiska valguiden inför valet 2014 har turen idag kommit till Moderaterna där Cecilia Widegren står för svaren.


1. 2014 har varit säkerhetspolitiskt omtumlande. Hur ser ni på omvärldsutvecklingen och framförallt Sveriges säkerhetspolitiska möjligheter att påverka den? Vad händer vid en ytterligare försämrad utveckling jämfört med idag?

– Osäkerheten i omvärlden har ökat. Händelseutvecklingen i Ukraina och den ryska aggressionen har medfört ett förändrat säkerhetsläge i Europa som också påverkar Sverige. Bedömningen är dock fortsatt att ett enskilt militärt väpnat angrepp mot Sverige är osannolikt. På längre sikt kan militära angreppshot dock inte uteslutas. Den risken har ökat, även i vårt närområde.

Vi ser även med oro på utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika. Flera länder i regionen riskerar att bli ”failed states” som inte kan kontrollera sitt territorium. Det öppnar upp för terrorism och organiserad brottslighet som i förlängningen även innebär hot mot Sverige.

Omvärldsläget har med andra ord förändrats och Sverige måste dra vissa säkerhetspolitiska slutsatser av det.

Utmaningen som Moderaterna och Alliansregeringen stod inför när vi tillträdde 2006 var att Socialdemokraterna under lång tid hade monterat ned försvaret. Ett 60-tal förband och enheter hade lagts ner och behovet av att reformera det förrådsställda invasionsförsvaret från kalla krigets tid var stort.

Det fanns två parallella organisationer – en med värnpliktiga för försvaret av Sverige och en utlandsstyrka rekryterad på frivillig basis. Resultatet var att samma soldater inte kunde användas för försvaret av Sverige och i utlandsstyrkan. Enheter som ställts upp för tjänstgöring utomlands splittrades vid genomförd insats. Med andra ord lades de enheterna ner vid den tidpunkt då förbandet var som bäst samövat.

Det är mot den bakgrunden man måste se försvarsreformen som syftar till att stärka försvarsförmågan genom att bygga tillgängliga och professionella förband.  Dessutom fördjupar vi vårt bilaterala försvarssamarbete med Finland och vi behöver fortsätta utveckla våra samarbeten inom Norden, EU med USA och tillsammans med Nato. Ytterst strävar vi efter ett NATO-medlemskap.


2. ÖB har sagt att när insatsorganisation 2014 fullföljts kan Sverige försvaras mot ett begränsat väpnat angrepp i en specifik del av landet i en vecka, sedan måste utländsk hjälp ha anlänt. Är detta en rimlig målsättning för svensk försvarsförmåga eller bör den förändras? Om svenskt försvar fortsatt ska vara beroende av snabbt internationellt stöd – vem/vilka ska stå för stödet och hur ska stödet garanteras?

– Frågeställningen leder tanken i riktningen att Sverige plötsligt kan komma att behöva försvara sig mot en invasion som syftar till att ockupera hela eller delar av landet. Vi vill därför inledningsvis understryka att det inte finns en sådan hotbild mot Sverige i dagsläget. Vi ser, trots den ökade oron i vårt närområde, inte något reellt invasionshot mot Sverige under överskådlig tid.

Däremot kan vi självklart inte utesluta incidenter av militär art och därför är det centralt att fortsätta arbetet med den försvarsreform som syftar till att bygga tillgängliga och professionella förband. Låt oss komma ihåg att tidigare hade huvuddelen av förbanden i arméns insatsorganisation mellan 1-3 års beredskapskrav. Det var med andra ord inte ett försvar som kunde möta den typ av hot som skulle kunna uppträda i dag. De förslag Allianspartierna presenterade i våras innehåller åtgärder som vi menar möter denna hotbild, såsom 70 nya Jas Gripen E, att ubåtsförmågan stärks och anskaffning av nytt medelräckviddigt luftvärn. Sammanlagt vill vi satsa 27 miljarder extra fram till år 2024.

Vi vill också understryka att Sverige bygger säkerhet i samarbete med andra stater. De senaste åren har vi stärkt vår förmåga att ge och ta emot militärt och civilt stöd. Därmed tas viktiga steg i enlighet med solidaritetsdeklarationen. Det nordiska samarbetet NORDEFCO fördjupas kontinuerligt med konkreta områden. Under våren 2014 antog Sverige och Finland en gemensam handlingsplan för att stärka försvarssamarbetet länderna emellan.

Flera viktiga steg har tagits i Sveriges samarbete med Nato. Förra sommaren beviljades Sverige att få öva med Natos snabbinsatsstyrka NRF genom bidrag till dess tillhörande reservstyrkeregister. I år har regeringen gett Försvarsmakten i uppdrag att inleda avtalsförhandlingar med Nato om värdlandsstöd och i torsdags fattades ett regeringsbeslut om undetecknande av avtal om värdlandsstöd.

Moderaterna ser det som ett nästa naturligt steg att gå med i Nato. Dock finns i dag inte det breda folkliga och parlamentariska stöd som krävs för en svensk ansökan.


3. Vad i tidigare fattade försvarsbeslut skulle ni vilja ha ogjort i syfte att ge Försvarsmakten en bättre förmåga att lösa sina uppgifter i framtiden?

– Vi tror på att utgå från verkligheten och förhålla oss till den. När vi tillträdde 2006 var reformbehovet av försvaret mycket stort och vi har arbetat målmedvetet sedan dess med att höja vår försvarsförmåga samtidigt som vi tar ansvar för statens finanser.


4. Försvarsmakten, FOI och Riksrevisionen har redovisat stora ekonomiska obalanser inom försvarsbudgeten för att insatsorganisation 2014 ska kunna intas. Samtidigt har Försvarsberedningen föreslagit budgetökningar de kommande tio åren om totalt 27 mdr kr, vilket är långt under de obalanser som påtalats. Hur avser ni komma till rätta med obalanserna mellan finansieringen av det militära försvaret och dess målsättningar/uppgifter?

– Försvarsmakten har, likt alla andra myndigheter, ett ansvar för att lösa sina uppgifter inom de ekonomiska ramar som beslutats av riksdag och regering.

Som frågan anger har vi tillsammans i Alliansen föreslagit budgetökningar de kommande tio åren om totalt 27 miljarder kronor. Med dessa satsningar kommer försvarsanslaget att ligga 5,5 miljarder högre 2024 jämfört med tidigare beräknade anslag. Försvarsmakten har nu fått i uppdrag att föreslå hur myndigheten ska lösa sin uppgift kommande inriktningsperiod.


5. Sverige lägger idag knappt 1,2 % av BNP respektive 4,7 % av statsbudgeten på det militära försvaret. Vad anser ni är en rimlig nivå? (kan anges i mdr kr)

­– Det är en fråga som ständigt måste omprövas mot bakgrund av statsfinansernas utveckling och det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld.


6. Vad är det starkaste argumentet för ett NATO-medlemskap?

Moderaterna ser ett svenskt Natomedlemskap som ett naturligt steg. Nato är en aktör som har bidragit till säkerhet och stabilitet i Sveriges närområde och globalt. Genom medlemskap kan Sverige delta i Natos planering och beslutsprocess fullt ut och därigenom vara med och påverka beslut som har effekter för vår säkerhet. Med ett medlemskap skulle Sverige omfattas av Natos artikel 5, det vill säga Natos kollektiva försvar. Den aspekten av Natosamarbetet har förstärkts som ett resultat av händelseutvecklingen i Ukraina.


7. Vad är det starkaste argument mot ett NATO-medlemskap?

Det är fråga som bättre ställs till ett parti som inte vill att Sverige ska bli NATO-medlem.


8. Ska Sverige delta i en internationell militär insats för att skydda civila undan IS även om någon FN-resolution ej kommer till stånd?

Moderaterna anser inte att Sverige ska delta i en militär insats i Irak utan stöd av en FN-resolution.

I dagsläget bidrar Sverige med humanitär hjälp på plats i Irak. Regeringen har förstärkt det stödet i takt med att situationen i Irak har försämrats. Sverige har också en viktig roll i att påverka FN att göra mer för att få till stånd en effektiv strategi för att återupprätta ett lagligt, demokratiskt och representativt styre över de områden som ISIL, nu har erövrat.

Försvarsmakten bistår Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med transportflyg för att hjälpinsatserna till flyktingarna i Irak ska komma fram.


9. Rekryteringen till soldatyrkena går väl, men få stannar den tid som krävs för att Försvarsmakten ska få ihop förmågan och även ekonomin. Vilka åtgärder ska vidtas för att komma till rätta med personalförsörjningen? Hur ställer ni er till att återinföra någon form av värnplikt?

Moderaterna vill inte återinföra värnplikten. Försvarsmakten föreslog själv ett system med frivillig rekrytering inför försvarsbeslutet 2009 och det står Moderaterna bakom. Den frivilliga personalförsörjningen ger försvaret mer kompetent och samövad personal och möjliggör en mer effektiv organisation. Frivilligheten stärker Sveriges försvarsförmåga. Värnplikten är dessutom vilande och kan återaktiveras vid behov.

Däremot finns det ett behov av att utveckla personalförsörjningen. Att Försvarsmakten kan erbjuda attraktiva anställningar och utbildningar är avgörande för försvarets framtid. Det är viktigt att det finns tillräckliga incitament för soldater och sjömän att fullfölja sina kontrakt och att Försvarsmakten även fortsatt har en god folkförankring för att säkerställa en god rekryteringsgrund.


10. Det civila försvaret hamnar ofta i skymundan i debatten, men rustades liksom det militära ner kraftigt under 90- och 00-talen. Hur vill ni förbättra det civila försvaret?

Den bredare hotbild vi nu ser med mer gränslösa och oförutsägbara utmaningar gör att det civila försvaret blir allt mer betydelsefullt. Det civila försvaret har viktiga uppgifter i att värna vitala samhällsfunktioner, värna civilbefolkningen och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid krig. En stark krisberedskap i fred lägger grunden för ett starkare samlat försvar vid höjd beredskap och i krig.


Regeringen gav Försvarsmakten i uppdrag att återuppta den militära försvarsplaneringen. Därefter fick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag av regeringen att utveckla planeringen av det civila försvaret i samband med höjd beredskap. Regeringen har också gett MSB i uppdrag att under hösten lämna underlag om det civila försvaret inför regeringens försvarspolitiska proposition.

19 kommentarer:

Wiseman sa...
31 augusti 2014 kl. 16:48  

På förekommen anledning måste jag tyvärr återigen påminna om att hålla en god ton i kommentarerna. Ingen vinner något på personangrepp, eller dylikt. Allra minst den som kommenterar.

Unknown sa...
31 augusti 2014 kl. 17:18  

"utgår från verkligheten"
"samövad personal"

Tragiskt, långtragiskt.

LarsW sa...
31 augusti 2014 kl. 17:19  

Snömos.

Magnus Redin sa...
31 augusti 2014 kl. 17:33  

Jag väntar ivrigt på att min partiledare samt finansminister skall komma till insikt om världsläget och även lova göra något som gör nytta här och nu. När det sker kommer jag att lägga min förtidsröst med glädje.

Sten-Erik Björling sa...
31 augusti 2014 kl. 18:15  
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...
31 augusti 2014 kl. 18:41  

Det osannolika i ett "enskilt militärt angrepp på Sverige" har blivit till ett nytt mantra hos försvarspolitiker och tas till intäkt för att inte göra något här och nu.
Att en större konflikt, eller hot om en större konflikt, i vårt närområde kan inledas med ett angrepp på Sverige och då dessutom långt innan huvudkonflikten materialiseras, verkar vara något man inte kan eller vill ta till sig.

Redan på 1980-talet, då vi levde med vår marginaldoktrin, hävdade Gunnar Jervas, att vi lurade oss själva. Marginaldoktrinen höll inte om det stora europeiska kriget inleddes med att SSSR/WP, kanske år i förväg, tog nyckelområden i Sverige och ställde NATO inför fullbordat faktum. Om WP kallt räknade med att NATO inte skulle gå i krig för ett begränsat angrepp på ett icke medlemsland skulle man kunna avdela avsevärt större resurser än vad vi räknade med i marginaldoktrinen.

Läget är detsamma idag. En rysk expansion mot ex:vis Baltikum skulle kunna inledas, kanske år i förväg med ett angrepp mot Gotland. Enskilt angrepp mot Sverige? Ja, kanske just då, men som en deloperation i något större.

Marginaldoktrinen var en illusion på sin tid. Med dagens svenska FM behöver en angripare inte använda annat än marginella resurser.
/Peter Hammarberg

Unknown sa...
31 augusti 2014 kl. 19:02  

Svaren visar med all önskvärd tydlighet att moderaterna inte längre förstår sig på försvars- och säkerhetspolitik. Det är hög tid för en ny allians - en OHELIG ALLIANS - utan moderater i varje fall utan de "Nya Moderaterna"

Just a guy sa...
31 augusti 2014 kl. 20:57  

Jag vet inte om det är genomgående arrogans eller blåögdhet när Moderaterna pratar med folket.

Som när de struntar i att svara på frågan om "argument mot Nato".
Om man ignorerar att se riskerna eller struntar i att tala om dem så framstår men mest som dryg och som att man ser ner på medborgarna.

Att sedan fortsätta samma nonchalanta attityd när problematiken med att behålla rekryterad personal är högst väsentlig för vårt försvar får mig att fundera på vad moderaterna egentligen vill?!

Eftersom att det såväl fysiskt som matematiskt är omöjligt att bibehålla ett yrkesförsvar där rekryteringen inte fungerar så undrar jag vad deras strategi är.

Vill man pressa Sveriges försvar så långt ner i dyn att de kan manövrera oss till total underkastelse mot Nato?
Hur ska i sådant fall ett medlemskap i Nato se ut när vi inte ens kan ställa upp med trupp under Natoflag?
Vem ärenden går man egentligen? Folkets verkar det inte vara.


Jag är både fascinerad och orolig när Vänsterpartiet förefaller ha en mera sund syn på försvaret av vårt rike.

Unknown sa...
31 augusti 2014 kl. 21:45  

Detta bekräftar bara återigen de Nya Moderaternas syn på försvaret. Efter utfrågningen av Reinfeldt var känslan bara uppgivenhet, när man läser det här tramset så blir man bara förbannad.

//Jonas

Unknown sa...
31 augusti 2014 kl. 22:14  

Floskeltsunami. Ridå.

Utlandssvensk sa...
1 september 2014 kl. 04:41  

"Försvarsmakten har, likt alla andra myndigheter, ett ansvar för att lösa sina uppgifter inom de ekonomiska ramar som beslutats av riksdag och regering."

Riksdag och regering har ett ansvar att betala vad det kostar för att Försvarsmakten skall kunna lösa de uppgifter som Riksdag och regering ålagt Försvarsmakten. Goddag yxskaft!

Max Hanemann sa...
1 september 2014 kl. 07:33  

Inte lär (m) vinna några försvarsintresserade väljares förtroende med fr. Widegrens floskelmanövrerande. Särskilt inte efter Stefan Lövdens klara besked i TV att han är beredd köra över (mp) i försvarsfrågan om det skulle bli aktuellt. Raka puckar!

Ack ja - det var bättre förr! Man kunde lita på att kommunistpartiets strävan under Hilding Hagberg var att dels arbeta emot allt som kunde stärka det svenska försvaret, dels främja proletariatets revolution genom att motarbeta allt som gjorde landet bättre/rikare. Har Ni hört berättas/läst om detta, gossar och flickor? :-)

Unknown sa...
1 september 2014 kl. 12:00  

Ja vad säger man och vad skall man tycka. Det är med sorg i hjärtat man kan konstatera att det enda parti som ptminstone förr värnade om försvaret nu har totalt kapitulerat. Förändringen kom i och med att Reinfeldt tig över rodret och därigenom styrde alliansen. Det är nog inte av elakhet eller okunskap han drivit denna fråga utan på grund av att pengarna inte räckt till. Samhället och kommunerna har dragit på sig kostnader till den milda grad att man åter fått låna pengar. I det läget har det varit lätt att slakta resterna av försvaret med åtföljande svammel om att man i stället förstärkt detsamma. Alla vet ju numer efter Reinfeldts "öppna ditt hjärta" framträdande att det är vår nuvarande invandringspolitik som kostar pengar. Detta har SD påtalat nu i ett par år men resultatet har blivit att alla som hållit med blivit kallade rasister. Det är för all del skönt att man nu kan börja diskutera frågan som sådan, men hade i stället Reinfeldt varit så uppenbart hatisk till SD så hade han inte behövt ingå avtal med MP och därigenom sparat miljarder. Nåväl, detta är det tyvärr ingenting att göra åt men min röst får han i vart fall inte. Numer tycks det bara finnas ett parti som vill återinföra värnplikten och satsa på försvaret och det är SD. Min röst kommer därför i år att hamna där med förhoppning av att de får ingå i någon form av allians där deras frågor får uppmärksamhet. För närvarande är det dock viktigast att de spillror vi har kvar av försvaret tillåts öva ordentligt så att de framöver kan vara goda utbildare till kommande värnpliktiga. Det finns mycket mer att säga rörande försvarsfrågan bland annat om vi skall gå med i NATO eller inte. Jag tycker inte detta av många anledningar som inte får plats här. Däremot är det av högsta grad nödvändigt att vi samarbetar och samövar med NATO för att så att säga hänga med i matchen.

Sumatra sa...
1 september 2014 kl. 13:04  

Cecilia Widegren anger i sitt senaste inlägg på sin blogg var hon tycker att nya jobb skall skapas: "För den som gör anspråk på statsministerposten behöver ge besked för hur och med vem man ska få igenom en politik för fler jobb i riksdagen".

Själv ser jag hellre att jobben skapas i näringslivet, inom rättsväsendet och inom Försvarsmakten.

Anonym sa...
1 september 2014 kl. 13:32  

Det här är så pinsamt så man undrar varför Cecilia öht bryr sig om att svara

Alliansen har sabbat försvaret nästan lika mycket som S gjorde 94-06 med sina nedskärningar de senaste 8 åren. Dessutom fulspel med vägran att omfördela från intl insatser, vägra gk budgeterade ombyggnader mm

Magnus Redin, du får nog vänta väldigt länge

Unknown sa...
1 september 2014 kl. 15:54  

Tänk att det är så svårt att förstå hur lång tid en förändring i förmåga tar jämfört med en förändring i avsikt? Det är där vårt försvar har havererat och inte ser vi någon bättring heller.

Forsno sa...
2 september 2014 kl. 22:45  

Vem skriver nymoderaternas talking points och vad ska denne någon göra efter valet? Jag tror att den här sortens surrealistiska komedi är lite för avantgarde för en massmarknad och inte tillräckligt extremvänster för att få kulturstöd.

Inget personangrepp alls; bara omtanke om mina medmänniskor.

Anonym sa...
3 september 2014 kl. 08:11  

Gillar uttrycket "inom överskådlig framtid" Hur länge är det? 1vecka eller 10 år, känns som bla vår granne i öst ändrar sig lite dag till dag.
I årets val kommer det enda parti (mig veterligen) som vill ha ett försvar (och inte ser det som ett särintresse) få min röst.
SD 2014!

reaction sa...
3 september 2014 kl. 09:52  

Moderaternas försvarspolitik är enda orsaken till att jag inte längre kan rösta på dem. Sd är dock inte ett alternativ för mig!

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade