Under etiketten absurditeter...

... skulle Allan Widmans senaste inlägg ha sorterats in om det publicerats på WW. Det avhandlar återställandet av en av de i Ronneby malpåsställda Hkp 4. På ca en och halv vecka har Patria Helicopters återställt en av helikoptrarna i flygdugligt skick, till en kostnad av 169 000 kr (2007).

Försvarsmakten har tidigare helt avfärdat de offerter som Patria lämnat på att återställa Hkp 4 i tjänst. Hade beslutet om återtagande fattats för ett år sedan hade NBG 11 kunnat förfoga över en division Hkp 4 modifierad med förhöjd skyddsnivå och utrustning motsvarande eller bättre än Hkp 10B. Nu fattades aldrig beslutet och som tur var kunde Kroatien rycka ut i elfte timmen och ställa upp med tyngre helikopterförmåga för stridsgruppen.

All heder åt Widman.


BLT, 2

21 kommentarer:

Gustav Wasa sa...
29 oktober 2010 15:53  

Om vi ändå ska vara absurda?

- Vad säger man om att Prio gjort alla civilanställda till yrkesofficerare och att det inte går att säga när denna bugg i programvaran kan rättas?

Se sidan 4 i senaste numret av Försvarets Forum.

Borneo sa...
29 oktober 2010 16:02  

Nu är det så att man inom försvarsmaktsledningen uppenbarligen satt etiketten "icke fråga" på allt som handlar om Hkp 4.
Det innebär på militärt språk att det är ett karriärsänke att ta upp frågan och allt som förknippas med den, exempelvis att nämna namnet Allan Widman.

C Insats har nyligen sagt att "Sverige har inter råd med att alltid ha den bästa materielen eller den häftigaste utrustningen utan vi får nöja oss med att slåss med det som finns.

Finnes; Hkp 4
Finnes ej; Kurage att sluta prestigebelägga frågan.
Finnes; Dyra kontrakt typ Hkp 14 och 15.
Finnes ej; Förmågan att göra rent bord i dessa projekt.
Finnes, Just nu fortfarande kompetent personal inom FM på konkret operativ nivå.
Finnes ej; förmåga att behålla dessa personalgrupper.
finnes; Frustration och besvikelse över hur frågorna hanteras.
Finnes ej: Förmåga att hantera denna frustration.
osv.

Anonym sa...
29 oktober 2010 18:59  

Ytterligare om hur skenande kostnader och usel ledning är en "icke fråga" i HKV finner man i dagens rapport från Riksrevisionen:

http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/NewsPage____2220.aspx

Där följande inte allför förvånande slutsatser dras:

"Försvarsmaktens Högkvarter lade över ansvaret för materielbeställningar till de enskilda förbandsenheterna, vilket medförde att enheterna beställde för mycket och i vissa fall direkt felaktig materiel. Högkvarteret tappade på så sätt kontrollen över materielförsörjningen och stridsgruppen fick inte tillgång till rätt materiel eller tillräcklig utbildning förrän halva beredskapsperioden hade gått."

samt:

"En stridsgrupp behöver uppträda samordnat för att lösa svårare stridsuppgifter. På grund av bristande samövning saknades det sannolikt tillräckliga förutsättningar för stridsgruppens bataljon att strida ihop."

FM:s dementimaskineri har naturligtvis gått igång med full kraft:

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/centralanyheter/NBG-08-var-val-forberedd/

"Chefen för Ledningsstaben, generallöjtnant Jan Salestrand, tycker att Riksrevisionen drar alltför långtgående slutsatser när de ifrågasätter om Nordic Battlegroup 2008, NBG 08, hade förmåga att kunna lösa uppgifter i den allra svåraste konfliktnivån. Att styrkan inte skulle ha klarat av att skilja på stridande parter.

– Först efter att en styrka varit insatt kan man med säkerhet veta om den klarade sina uppgifter eller inte. Allt annat är bedömningar som från mitt perspektiv är svåra att värdera. Min tydliga uppfattning är dock, att NBG var väl förberedd och hade goda förutsättningar att lösa sina uppgifter om den hade blivit insatt."

samt:

"Jan Salestrand tycker dock att Riksrevisionen har rätt i mycket av sin kritik när det gäller styrning och kontroll. Rapporten pekar på brister som Försvarsmakten har anledning att analysera djupare i det fortsatta arbetet med att sätta upp insatsförband"

För den minnesgode så levererade ESV redan 2002 besk kritik mot FM för myndighetens oförmåga till intern styrning och kontroll.

Hur länge och hur mycket behöver FML:s undermåliga ledarskap analyseras innan åtgärder vidtas ?

ÖRA - någon.....

Anonym sa...
29 oktober 2010 20:13  

Riksrevisionen har granskat förbandsuppbyggnaden av stridsgruppen NBG08. Resultatet av granskningen redovisas i en granskningsrapport som finns tillgänglig på Riksrevisionens hemsida..

Företrädare för Regeringskansliet och Förvsvarsmakten har fått tillfälle att faktagranska och i övrigt lämna synpunkter på utkast till rapport.

Här är rubrikerna i rapporten:

 BG08 organiserades och styrdes inte på ett effektivt sätt

 NBG08 saknade rätt materiel och hade inte tillräcklig utbildning när beredskapsperioden började

 Bristande styrning av personalförsörjningen

 NBG08 var inte tillräckligt samövat

 Otillfredsställande kostnadskontroll under uppbyggnaden

 [O]Förmåga att transportera stridsgruppen

 Sen och otillräcklig rapportering till riksdagen


Riksrevisionen sammanfattar:
”…Riksrevisionen [bedömer] att Försvarsmaktens och regeringens arbete med stridsgruppen inte organiserades och styrdes på ett effektivt sätt.

Personalförsörjning, materielförsörjning och samövning är tre väsentliga faktorer för att producera ett förband som sedan kan lösa sina uppgifter. Styrningen av varje enskild produktionsfaktor och samordningen av dessa är grundläggande för att skapa ett fungerande förband. Under produktionen av NBG08 fanns brister i alla dessa avseenden.

Högkvarteret hade inte en tillräcklig kontroll över materielförsörjningen. Förbandet hade därför inte tillgång till rätt materiel eller tillräcklig utbildning förrän halva beredskapsperioden förlöpt. Inte heller personalförsörjningen styrdes på ett samordnat sätt.

NBG08 var inte tillräckligt samövat och de brister som framkommit i granskningen får Riksrevisionen att ifrågasätta om förbandet hade förutsättningar att klara de taktiska uppgifterna mot scenarierna på den högre konfliktnivån.

[…]De ekonomiska aspekterna i produktionen av NBG08 prioriterades varken i planeringen eller i de styrande förbandsmålsättningarna. Kostnadskontrollen var därför otillfredsställande under produktionen av NBG08.

Regeringens återrapportering till riksdagen var sen och otillräcklig och riksdagen har därmed inte fått en rättvisande bild. Den stridsgrupp som producerades svarade inte mot regeringens förslag till riksdagen. Mer än dubbelt så många svenska soldater stod i beredskap och NBG08 kostade flera gånger mer än vad riksdagen hade föreställts.

Chefen för ledningsstaben, generallöjtnat Jan Salestrand, kommenterar på försvarsmaktens hemsida Riksrevisionens rapport:
”Först efter att en styrka varit insatt kan man med säkerhet veta om den klarade sina uppgifter eller inte. Allt annat är bedömningar som från mitt perspektiv är svåra att värdera. Min tydliga uppfattning är dock, att NBG var väl förberedd och hade goda förutsättningar att lösa sina uppgifter om den hade blivit insatt.”

Oavsett vilken oönskad egenskap som är mest besvärande - megalomani eller enfald - så framstår varumärkesförlusten för försvarsmakten som betydande.

Syte Hkp/Fl sa...
29 oktober 2010 20:31  

Absurt!

Efter 28 år på Hkp4 fick jag möjligheten att jobba på Patria:s certifikat trots att jag enligt FM inte längre var fäig (Har varit borta några år därefter). Nu visade det sig att kunskaperna om Hkp4 sitter i ryggmärgen. Man läser UFS och utför de olika arbetsmomenten. Utför man en tillsyn med godkänt resultat borde behörigheten erhållas fullt ut automatiskt.
Vilka kan Hkp4? Jo, vi som har jobbat med den i över tjugo år. Finns kunskapen kvar? Ja, i några år till. Kan vi utbilda nya tekniker i FM på typen? Ja. Behöver vi åka till USA på årslång utbildning. Nej. Sparar vi pengar till försvaret. Fråga en general som är kunnig inom matematikens område och som svarar ärligt.
Överförs Hkp4 till Kustbevakningen och polisen, som det framförts som förslag i BLT, skulle vi vara tvungna att stänga Ronneby. Varför? Jo, eftersom det skulle innebära ett stort tapp på personal. Plötsligt skulle dessutom befäl med nyligen uppkommen arbetsbrist bli attraktiva igen.
Y70 flyger och fungerar perfekt trots att den stått stilla i två år.

Hans sa...
29 oktober 2010 22:44  

Jag är inte helt säker på att artikeln i FF stämmer. Dock har jag blivit yrkesofficer men som jag förstod det berodde det på ett flertal faktorer.
1. Har genomfört värnplikt.
2. Tillhör ett förband (ja, FMLOG är ett förband).
3. Har en akademisk examen.
Öppenbarligen kan inte PRIO ännu särskilja olika former av akademisk utbildning.
/hans

Anonym sa...
30 oktober 2010 11:23  

Ej tillräckligt samövat... Ändå är det de mest samövade förbandet av bataljonsstorlek vi haft på år och dar.

Det var bättre samövat än alla utlandsbataljoner vi haft på alla platser sen 80-talet i varje fall.

Värnpliktsbataljonerna är ej värda att nämnas i sammanhanget pga oanvändbarheten i allt annat än tredje världskrig.

Skyttedoktoranden sa...
30 oktober 2010 11:48  

Förvisso är det bra att Försvarsmaktens materielanskaffning (och annan verksamhet) granskas. Handläggarväldet på Högkvarteret kostar skattebetalarna många sköna kronor som skulle kunna användas till bättre saker, till exempel insatser.

Men Allan Widmans, och andra politikers, huvuduppgift är inte att bedriva materielförsörjning eller att rekrytera helikopterförare. Det är att sätta upp politiska mål för den militära verksamheten och det görs inte. Om Allan och hans kollegor ägnade mindre tid åt att granska myndigheter (för det finns det särskilda organ för) och istället funderade ut varför vi har trupp i Afghanistan så skulle vi bättre kunna fatta förnuftiga beslut om att stanna eller åka hem.

Anonym sa...
30 oktober 2010 12:40  

Tja. Förvånad? Inte nämnvärt. Problemet sitter INTE i helikopterskroven. INTE heller i hantverkarna helikopterteknikerna. Problemet satt / sitter längre fram, närmare bestämt i cockpit och dess närhet vad avser HKP4. Attityderna, eller brist på dessa (välj själv) som HKV är livrädda att väcka upp, är priset man gärna betalar för att undvika. I vissa munnar sägs, hellre en vakans än en felaktig attityd. Förvisso rätt.
Just nu försöker FM HKPFLJ likrikta / uppdatera / omprogrammera sin personal via BG-konceptet. Det går väl så där.
Men inget som påverkar nämnvärt. Lite friktioner som går att reda ut. Men återigen. Skräm liv i HKP4-parken, utbilda nya besättningar och gör nytta! I tex AFG / AFRIKA behövs ingen fly by wire. Där behövs det fraktfartyg!!!!

Dr Blå

Anonym sa...
30 oktober 2010 13:03  

@ Dr Blå

Kan du vara snäll att förtydliga dig och utveckla det du säger om likriktning och attityder?

Mr Röd

Anonym sa...
30 oktober 2010 13:14  

Dr Blå:

Visst finns det individer som tidigare flugit Hkp4 som gärna pratar gamla ubåtsjaktminnen och kritiserar det nya. Det är inte alls konstigt då man tidigare tillhört ett fungerande insatsförband som lösta skarpa marina uppgifter under lång tid. Krydda detta med lite sjöräddningsuppdrag där man faktiskt gjort skillnad och räddat liv, inte minst på Estonia, så är det självklart så att man ser tillbaka på den tiden med glädje och i sina jämförelser med dagens många gånger kaotiska tillstånd lätt blir kritisk.

Skulle man återuppliva hkp4 och inrikta den mot nationellt försvar skulle dessa "attityder" istället kunna vara positiva och användas i rätt syfte.

/Fd arméflygare

Anonym sa...
30 oktober 2010 20:15  

Mmm...just så Mr Röd!
Okej, visst, F17 / Ronneby lyckades lösa ut Adenviken. Då var det inget fel på attityden. Denna gången.
Återigen. Ut med HKP4 och skramla ihop besättningarna. En del har väl gått i pension...

Dr Blå

fritidskläder sa...
30 oktober 2010 21:46  

om jag ska vara ärlig så förstår jag ingenting!

Anonym sa...
30 oktober 2010 22:25  

....eller är på andra platser i FM och ett gäng civiliserade sen ett par år

JockeS

Anonym sa...
30 oktober 2010 22:41  

Det var med fåtal undantag besättningar från Malmen, inte Ronneby, som var med under ME02 (adenviken).

/Fd arméflygare

Anonym sa...
31 oktober 2010 00:08  

Dr Blå

Du må ha rätt i mycket avseende gamla 4:an. Men jag vet inte vad du vet om nuläget. Det var inte Ronneby som löste Aden utan SHG på Malmen. Med tanke på förutsättningarna gjorde de ett riktigt bra jobb, all heder år dem.

/C

Sinuhe sa...
31 oktober 2010 11:01  

Det känns "obra" när det är uppenbart att antingen Widman eller FM inte har hela sanningen om möjligheterna att nyttja hkp 4-systemet. Kan inte någon klok individ på Fö slutgiltigt fastställa sanningen? Helst utan inblandning av PROD FLYG, FTS samt FMV...;)

Anonym sa...
31 oktober 2010 19:49  

@ Sinuhe

Hur kloka individer det än må finnas på Fö, är det ändå den
[des]information FM föder dem med som ytterst konstituerar "sanningen".

Anonym sa...
27 november 2010 00:28  

Hkp4!

Våra kunniga generalet har bestämt att Hkp4 inte skall flyga mer. Nyligen har Hkp Y70 ställts i flygfärdigt skick av Patria till det låga priset av 350 kkr inklusive resor och traktamente. Meningen var att denna helikopterindivid skulle ha flugits av T&E under 2011 i deras provverksamhet. Nu blir det inte av, utan förhoppningsvis kan helikoptern flygas till AEROSEUM i Göteborg. Eftersom Hkp4 inte skall flyga mer i FM-regi återstår bara försäljning av skrov eller demontering/destruktion. Vad dessa idioter till generaler missar med sitt beslut är, att kostnaden för demontering och transport av skrov vida överstiger driftsättning och flygning till "sista vilan". Tanken var att vissa muséer skulle få ett par helikoptrar, men vilket museum har råd att lägga ut drygt en miljon för en avdankad helikopter? Hkp4B-skrov är den typ som är mest attraktiv för t.ex. Columbia Aero, då dessa maskiner är rena Boeinghelikoptrar. 4C är licensetillverkade Kawasakimaskiner och är inte lika attraktiva.
Vad våra generaler inte heller tänker på är, att maskinerna tar stor plats på Malmen och framför allt på Kallinge. Skvadronen i Kallinge är redan trångbodda med Hkp15 och BG11. När kan skroven vara borta, tar det ett eller två år? Om PATRIA hade driftsatt maskinerna hade de varit borta från Kallinge på mindre än ett år och till en kostnad på max 3 miljoner. 3 miljoner av skattemedel. Vad kommer notan bli nu efter detta huvudlösa beslut. Förtroendet för vissa generaler är lågt, mycket lågt! Det värsta av allt är, att det pratas om att beslutet grundas på prestige. PATRIA´s siffror för driftsättning stämde. Lind´s utredning kunde lika väl stoppats i papperskorgen direkt eftersom den inte var objektiv.

Anonym sa...
27 november 2010 15:15  

@Anonym 00:28

Om du som människa har någon form av självaktning kvar så sluta omedelbart i FM. Jag gjorde så 2009 och ångrar mig inte det minsta, tvärtom.

Nu jobbar jag inom ett medelstort företag och kan fokusera på effektivitet och produktion. Jag får uppskattning för mitt arbete och inte minst lönen har höjts 40%.

Jag saknar förvisso möjligheten att träna på arbetstid och kamratskapet, även om de flesta arbetskamrater redan hade slutat innan mej.

Du, gå inte kvar på förbandet och fundera på vad du kunde ha gjort.

Aldrig mer FM

Anonym sa...
14 december 2010 17:02  

Jaha. Nu är det väl som så att Y70 inte skall flyga i FM mer än till museum trots att den är klar och flygduglig. Förstår ingenting av detta, men det blev väl för billigt och gick för fort.

Kalle 90

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade