Dyr utbildning = bäst använda pengar?

I nyheterna (SvD, DN, SVT, SR) ikväll meddelas att Regeringen avser att beordra Sveriges universitet och högskolor att utbilda 1000 nya läkare och sjuksköterskor. Kostnaden för detta bedöms till 600 milj kr, men ska tas inom ram. Universiteten och högskolorna ska själva stuva om utbildningsplatser för att skapa de nya, dyrare, vårdutbildningsplatserna.

Grunden till beslutet sannolikt landets långa vårdköer. I många fall verkar det enda sättet idag att få kvalitativ vård vara att vara så sjuk att man medges akutvård eller att man har en privat sjukvårdsförsäkring.

Frågan är om det är det bästa sättet att angripa problemet. Sjukvården, liksom polisen och numera Försvarsmakten, har av "besparingsskäl" avskedat stora delar av sin administrativa personal. Istället för administrativ personal, specialiserad på att arbeta i administrativa datasystem och att handha administrativa frågor, läggs istället denna verksamhet på den personal som erhållit flerårig och mycket dyr utbildning för att syssla med organisationens kärnverksamhet, medicin, brottsbekämpning eller väpnad strid.

I SvD kritiseras återigen Försvarshögskolan mycket hårt. I många fall är kritiken helt befogad, men i vissa fall överdriven. Fakta är i alla fall att Försvarshögskolan utbildar svenska officerare på alla nivåer i att effektivast möjligt föra väpnad strid. Denna utbildning är med rätta en av de dyraste landet kan uppbringa.

Vardagsverkligheten för officeren blir dock en annan än den där officerare på chefsnivå leder och förbereder sina förband för väpnad strid. Istället tillbringar officeren stora delar av sin arbetstid i ett mycket svårnavigerat datoriserat affärssystem, PRIO, med att administrera ekonomi och personal. Grunden är i mångt och mycket den så kallade HR-transformationen (Human Resources) där man avskedade lokalt anställda handläggare, centraliserade vissa av uppgifter i stordrift och call centers och lade ut mycket av uppgifterna på officerare på chefsbefattning i alla nivåer. Anställda och chefer får numera tillbringa tid i telefonköer till det ständigt svällande HR-centrumet med att reda allehanda administrativa problem eller att felanmäla eller få hjälp med det ständigt trilskande PRIO av den central datahelpdesken i Arboga.

Värt att nämna kan då också vara att försvinnande lite av den utbildning som officerarna erhåller på skolorna, liksom poliser och läkare, handlar om ekonomi och att administrera personal. Rekryteringen till dessa utbildningar görs som bekant inte heller utifrån förmåga att handha ekonomi och att administrera, utan förmåga att lösa kärnverksamheten.

Resultatet har blivit att chefer med personal som t ex reser mycket i sitt jobb och gör andra saker än att sitta på sitt kontor på dagarna, numera sitter hela arbetsdagar i PRIO istället för att leda den vanliga verksamheten och planera för framtida verksamhet. De har numera en administrativ heltidstjänst, men är utbildade mot en hög krigsbefattning och avlönade därefter. Detta drabbar inte minst Försvarsmaktens Högkvarter. En lösning som nu diskuteras för chefer ute på krigsförbanden är att man ska se över om dessa behöver stöttning av en "ställföreträdare". Sålunda skapas ytterligare en på pappret kvalificerad militär chefsbefattning där en stor del av huvudtjänsten blir administration. Den absurda situationen för personal i Flottan beskrivs bra hos bloggrannen Skipper.

Inte särskilt förvånande är t ex specialförbanden undantagna från kravet att administrera i PRIO. Deras tjänst anses så skarp och viktig att de inte ska tillbringa sin arbetstid försjunkna i administrativa datorsystem. Man kan ju ur detta skönja slutsatsen att man även på hög nivå är medveten om att systemet med administrativ kärnverksamhet är synnerligen ineffektivt.


Tyvärr är sällan operativ effekt lika tydlig att utläsa i dokument som administrationskostnader. Resultatet blir dock ofta mycket synlig för allmänheten.


Sverige skulle säkerligen inte må dåligt av fler läkare och sjuksköterskor. Allra bäst skulle det dock må av vårdpersonal som sysslade med vård istället för administration.


23 kommentarer:

trupparen sa...
13 september 2011 21:58  

Ja vad ska man säga.
Ända sättet att som plutonchef påväg mot insats att få tid till att utbilda sin pluton och planera dessa övningar på ett någorlunda säkert sätt är att bryta mot en mängdregler gällande handhavande av div märkliga TEID kort och koder.

Vad är allternativet? Att dö av en rostig 7,62 för att man inte hann med de där tillämpade stridsövningarna, eller inte trillade in åtgärder vid sammanstöt i chefsgruppen.

Alla truppare här inne vet svaret

Anonym sa...
13 september 2011 22:09  

På Sahlgrenska där jag jobbar som läkare lyder förslaget att centralisera sjukhusets och regionens läkarsekreterare till en lokal utanför sjukhuset. Detta för att effektivisera!
Det innebär att den enda arbetsuppgiften i princip blir att skriva diktat in i den digitala journalen.
Ingen mer hjälp med remisser, beställa journaler från andra sjukhus (telefonkö?), fax, registrering av olika slag. Osv osv...

Mer tid till patienten?

S sa...
13 september 2011 22:13  

Är inte sekretess huvudorsaken till att specialförbanden hanteras utanför PRIO?

Wiseman sa...
13 september 2011 23:01  

S: Också ett nog så viktigt incitament.

Statsmannen sa...
13 september 2011 23:51  

PRIO är bara början på katastrofen. Vänta bara på Basorg 13 och dess reduktion av prodförbanden. Då ska ni se att FM bara har kvar tre huvuduppgifter i följande prioriteringar.

1. Håll budget
2. Redovisa i PRIO
3. Säkerställ att materielbudgeten kommer industrin till godo

Voilá, sen behöver man inte bry sig om dyra övningar och annat. En fin PowerPoint om ÖRA, här och nu och genusarbete på departementet varje kvartal räcker.

Om ni inte tror mig idag, så vänta till 2017....

QED
Statsmannen

PS: Analysen av civila administratörers avveckling är HELT korrekt. Oavsett sjv, polis eller FM.

DS: Mängden sjukvårdspersonal har ökat 4 ggr mellan 1974-1994, utan att patienttimmarna har ökat..

Anonym sa...
14 september 2011 01:41  

@ Statsmannen.

Basorg 13 är väl den organisation som försvarsmakten kommer att gå till regeringen och önska nedskärningar i under 2012?

Någon annan förklaring till dess utseende och bemanning har jag svårt att se!

I övrigt lider nog sjukvården av samma problem som FM. Fel personer gör fel saker!
Man tror att problem löses i excel och försvinner av sig själv när de presenterats i power point.

Vi har en bit kvar till följande.

Jag står i ett förråd administrerat av en stormakt nära knuten till oss.
På disken ligger min “pryl”.
Den hittades inom en minut bland tiotusentals andra prylar.
Prylen är unik och finns endast i ett exemplar skickad till mig personligen.
Den är tydligt märkt med avsändare, destination och mitt namn.
Jag kan presentera dokumentationen för beställning och redovisning för prylen.
Jag får dock inte ut den.

Det visar sig att jag saknar en blankett som jag behöver för att kunna beställa den blankett som behövs för att kunna få ut prylen.
Blanketten finns i ett datasystem som jag inte har tillgång till!

Visst blir det billigt men…
Kan vi ha kommit dit 2017?


Teaterdirektören.

Anonym sa...
14 september 2011 08:02  

Men det beror på att HQ aldrig haft en riktig ekonomichef eller ekonomidirektör eller en riktig utvecklingsinriktad administratör anställd. Det problem du skisserar kan enkelt lösa med ett försystem -reskontra där lämpligtvis läser in
(Scannar in ) räkningen eller fakturan. Den blir då preliminärbokad och kan sedan hanteras enligt regelverket.

Anonym sa...
14 september 2011 08:34  

Officerare på förbanden är redan idag överbelastade med adm uppgifter, men vänta till Basorg 13 är sjösatt. Då är i stort sett alla civ adm tjänster borta. Varför inser inte FML att det börjar gå åt he........

Anonym sa...
14 september 2011 11:27  

Anonym sa

14 september 2011 08:02Anonym sa= Robert Barun

Magnus Redin sa...
14 september 2011 11:50  

Inom landstingen borde det vara möjligt att överföra personal från den styrande byråkratin till den stödjande servicen. Då blir det inte heller lika hotfullt att slå ihop landsting och rationalisera.

Finns det fortfarande ett överskott av officerare? De skulle kanske kunna stödja den dagliga verksamheten med service?

Anonym sa...
14 september 2011 13:12  

I det amerikanska systemet är det regel att ha delad chefs- och ledarroll. Ta exempel plutonchefen som är en taktiskt skolad officer och hans staff sergeant som är den som praktiskt utövar ledning av truppen. Plutonchefen kan bytas ut men sergeanten följer sina soldater i vått och torrt.

På högre nivåer finns ofta den militära chefen och den civila chefen. Den militära chefen har högst rang, sitter på befattningen en kortare tid, gör karriär och skaffar sig utbildning och nya erfarenheter. Han/hon blir därmed den som målar upp visionerna i takt med utvecklingen i omvärlden. Den militära chefen representerar organisationen utåt. Den civila chefen hanterar den dagliga verksamheten, personal, ekonomi och långsiktig planering. Sitter länge på befattning och ger därmed kontinuitet i ledningen. De båda cheferna kompletterar och balanserar varandra för att få en bra dynamik i organisationen.

Detta stämmer dåligt med traditionell svensk syn på ledarskap och har förstås sina nackdelar. Truppen har inte alltid respekt eller förtroende för sin plutonchef. Deras närmaste band är med sin sergeant. I Vietnam ledde detta bland annat till fenomenet "fragging".

Men, måste det vara samma system i insatsförband och -ledning som i basorg? Vi klagar ofta på konsekvenser av dålig kontinuitet i ledande befattningar. Kanske är det amerikanska systemet en bra lösning?

Statsmannen sa...
14 september 2011 21:39  

Det jobbas för fullt för att få in PRIO i insatsförbanden, bara så att ni vet....

QED
Statsmannen

Anonym sa...
14 september 2011 23:00  

Socialstyrelsen estimerar att det årligen inom den svenska offentliga vården inträffar mellan 3000 och 4000 dödsfall till följd av medicinsk felbehandling. Ett sätt för försvaret att nå satta personalminskningsmål skulle möjligen kunna…vara…att…Hmmm…

Jag ringer Göranson!

/pseudoisten

Anonym sa...
15 september 2011 15:05  

Tyvärr finns på sjukhusen ett allerstädes närvarande problem, nämligen klassproblematiken. När jag började som läkare för 10 år sedan trodde jag at klasstillhörigheten var något man kunde läsa om i romaner av Ivar-Lo Johansson och tillhörde historien. Tyvärr hamnar vi i vården ständigt i problem av typen, " jag är ingen serviceperson till läkarna". Detta leder tyvärr ofta till att man inte vill plocka fram saker, plocka undan eller göra andra serviceuppgifter. Detta leder till att allt mer av min tid går åt till att springa och hämta saker, plocka undan etc. Och jag hinner färre patienter. Å andra sidan slipper undersköterskor och sköterskor den tydligen förnedrande känslan det är att ge mig service. Det är ok för mig men ekonomisk galenskap som ingen vågar ta tag i.

Anonym sa...
16 september 2011 15:28  

Lyft blicken, sluta titta i backspegeln och titta framåt istället. Officersyrket är inte detsamma. Det som huvuddelen av svenska officerare har ägnat sig skall de inte ägna sig åt i framtiden. De skall i större utsträckning vara planerare och arbetsgivare, mindre pilla i genomförandets detaljer. Det som alla synbarligen trott var något som katten släpat in, d v s specialistofficeren, är de som skall ägna sig åt truppen och genomförandet. Det nya rollen och det nya är officeren. Det har vare sig generalerna eller officerarna fattat -- de som pläderade för införandet av tvåbefälssystemet! Någon gång måste vi inse att man inte kan både äta kakan och ha den kvar. Specialistofficerarna och officerarna, båda kategorierna yrkesofficerare, skall göra olika saker, d v s ha olika roller. Om man inte hanterar genomförandet av tvåbefälssystemet på det sättet så kommer det att bli fel.

Nya tider nya giver, att det sedan kommer att ta lång tid att genomföra fullt ut en annan sak. Kompetensen i de nya rollerna tar tid att bygga upp.

Arbetsgivarrollen och den nya officersrollen kräver utbildning och den utbildningen skall officeren ha. Den behöver inte kunna alla detaljer för detaljerna skall specialsitofficeren och det mångårigt erfarna gruppbefälet ta hand om (G i GSS). Vi går ju mot anställda soldater och det är inte värnpliktiga vi skall ta hand om.

Närmast tavelträff känns det som om Anononym 14 september 2011 13:12 har

På min tid skötte man administrationen med papper nu gör man det med datastöd (PROIO). Tidsåtgången borde i alla fall teoretiskt nedgå! Innan det uppstår något som uppfattas som ett reeelt hot kommer inte svenska folket via regering och riksdag att strö manna över försvaret. Det måste alla inse och förhålla sig till. Önskedrömmar, det kan man ha någon annanstans men det gäller att förhålla sig till nuet och verkligheten. Det innebär rationaliseringar och effektiviseringar på olika sätt. Det är smärtsamt och jobbigt men den vägen måste vi vandra och det är en ständigt pågående process som aldrig kommer att ta slut. Annars kommer det att sluta med att vi sitter i en ring och håller varandra i handen. För pengar till vare sig verksmahet eller löner kommer det inte att finnas.

Slutligen, om du är missnöjd med din nya officersroll borde du nog ha blivit specialistofficer istället.

Mike Bravo

Anonym sa...
16 september 2011 17:26  

@ Mike Bravo

Förhållande vis rätt men nu är ju problemet att det tar specialisterna 5-6 att få den erfarenheten de behöver för att lösa de officerarna tidigare löst men idag inte skall göra så till specialisterna är redo får erfarna officerare vacker leka specialister ett par år till.
Specialist jobbande officer:)

Anonym sa...
16 september 2011 20:03  

Väl skrivet Mike Bravo!

/Johan K

Statsmannen sa...
16 september 2011 20:53  

Om man får tro Mike Bravo så kan vi rationalisera massor.

OF genomgår PRIO utb. De behöver inte bry sig om krigets lagar etc. De ska ju inte hålla på med trupp... Vad skönt, tre års utbildning kan koncentreras till tre månader.

Jag tror att MB inte har förstått officerens roll i krigsförbanden (förlåt InsatsOrganisationen).
Än så länge har jag inte träffat på någon specialistofficer som ens påminner om en RSM eller motsvarande i kompetens och erfarenhet.

Vad gäller FM:s administration, så tillför den inget mervärde i dagsläget, snarare är det en merkostnad. Dessutom tvingas vi göra våra egna hotellbeställningar istället för att utnyttja servicefunktionerna som är centraliserade. Kort och gott, vi kunde skippa officerskåren direkt enligt din logik...

Näh, kompassen är tappad och verkligheten SKA vara enligt kartan.

Eller för att travestera på HVK standardfras. Tilläggsuppgifter ska genomföras inom befintlig ram....

Jag tror att snart nog finns det PMC som löser FM uppgifter. Securitas har börjat...

mvh
Statsmannen

J.K Nilsson sa...
17 september 2011 11:05  

Statsmannen, Mike Bravo har beskrivit mitt gebit med bra träffsäkerhet dock lite väl optimistiskt. Plutoncheferna har överhuvudtaget inget med genomförandet att göra. Just nu är det utpekade att vara arbetsgivare med personalansvar utan något som helst krav på förståelse för uppgiften.

J.K Nilsson

Scouten sa...
19 september 2011 21:16  

Jag vet inte vad Wiseman och andra tycker att vi skall ha istället för PRIO. Men om sanningen skall fram så är det väl först nu som Försvarsmakten på allvar kan redovisa antalet anställda och vad saker kostar. Aldrig tidigare har jag fått mina resor och varor så snabbt och exakt som nu. De som drömmer sig tillbaka till den gamla goda tiden har inte varit pluton- och kompanichef på den tiden. Men det har jag, och det var definitivt ingen administrativ lek. Dessvärre är det nog så att alltför många valt att inte genomföra de kurser som skulle genomföras innan systemet togs i drift, under devisen "hur svårt kan det vara". De har nu fått fel. Det är precis lika svårt och kompromisslöst som de flesta system.
Ibland kan det vara bra att vända blicken inåt och fundera på vad man själv kan göra för att få saker att fungera.

Wiseman sa...
19 september 2011 22:17  

Mike Bravo:

Officeren ska i mindre mån än tidigare vara utbildare. Avseende genomförandet ska officeren fortsatt vara chef och framförallt ledare. För att vara en god chef och en god ledare krävs det fortsatt omfattande kännedom om verksamheten.

Intet ont i uppdelningen i off och specoff. Av ondo är däremot överföringen av sådan administration som tidigare sköttes av just administratörer till officer och chef. Det gynnar inte verksamheten på något annat sätt än att lönekostnaderna för administratörer ser bättre ut.

Har man inte effekt och resultat kopplat till ekonomisk insats är det klart att HR-transformationen ser ut som en jackpot.

Wiseman sa...
19 september 2011 22:24  

Scouten:

Har hittills inte stött på en officer som reagerat på PRIO-kurserna med "hur svårt kan det vara". Däremot åtskilliga som är bekymrade över det större administrativa tidsuttaget som HR-transformationen inneburit och den större trögheten och krångligheten i system PRIO.

Det gäller att skilja på HR-transformationen och PRIO. PRIO må vara svårarbetat, men det var HR-transformationen som nedlastade chefsnivåerna med ytterligare adminstrativt arbete som tidigare kunde lösas på lönekontor, personalavdelning mm.

Det är oerhört bra att FM äntligen närmar sig att ha koll på sin personal och ekonomi. Däremot finns det åtskilligt att säga om hur man utformade PRIO och hur det införts. Svårigheterna med införande 1 och 2 riskerar att sänka kommande införanden och det är framförallt där nya system behövs.

Anonym sa...
19 september 2011 22:41  

W skrev:
"Svårigheterna med införande 1 och 2 riskerar att sänka kommande införanden och det är framförallt där nya system behövs."

Vad tror ni om kommande införanden av PRIO?

Ett av förslagen i strukturutredningen var väl att INTE genomföra resterande införanden?

Tror ni att vi får svar på det nu i denna vecka?

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade