Frivilliga en styrka där staten abdikerat från ansvaret (uppdaterat 11/8 00.30)


Under eftermiddagen uppmärksammades jag på att det i Västerås skulle genomföras en akut insamling så att personer som deltar i arbetet med att bekämpa den stora skogsbranden i Västmanland ska kunna klara av helgen. Något som fick mig att baxna. Inte att goda människor ställer upp och samlar inte förnödenheter och materiel, utan att sådant överhuvudtaget ska behövas när det rör sig om de mest grundläggande artiklar för en insats vid samhällspåfrestning. Skogsbranden har nu rasat i 10 dagar och att den skulle fortsätta rasa över helgen lär ingen ha tvivlat på. Frågan man kan ställa sig är var tog det statliga ansvaret vägen? Var är krisberedskapen? Varför ska privatpersoner behöva samla in strumpor, kläder, mat, vatten, madrasser, strålkastare, whiteboard-tavlor med mera till de insatta som arbetar med skogsbranden så att de kan lösa sin uppgift? Hur kan detta överhuvudtaget tillåtas vara ett logistiskt problem?

(Har klippt bort listan om 34 specificerade artiklar punkter då bilden blev för lång)
I Sverige finns inte längre någon försörjningsberedskap. Reduktionen av denna började med regeringen Carlsson 1994 med ett krav på att Jordbruksverket skulle göra en permanent besparing på 200 mkr på beredskapslagren som ej ansågs lika nödvändiga längre efter Sveriges inträde i EU. Året efter följde man upp med ett sparkrav på ytterligare 100 mkr. Så fortsatte det tills beredskapslagren helt avvecklades i och med försvarsbeslutet 2000. Liksom det militära försvaret skulle det civila försvaret istället för att skydda Sverige inrikta sig på internationella insatser. Dock skulle det civila försvaret även kunna bistå samhället vid svåra påfrestningar.

Det skrämmande är att sedan 2002 då 1993 års beredskapsförordning upphävdes har ingen svensk myndighet ansvar för livsmedelsförsörjningen även om Livsmedelsverket sedan 2010 är samordningsansvarig myndighet. Läs gärna denna debattartikel av ordföranden i Civilförsvarsförbundet för att få en bild av hur det annars ser ut i samhället.


Nu är det dock inte tal om någon allvarligare kris som drabbat hela landet utan en omfattande skogsbrand där upp till 1000 människor hittills varit evakuerade och några hundra brandmän, personal från försvaret och frivilliga är sysselsatta med släckningsarbetet. Det är alltså som logistisk utmaning en oerhört mycket mindre påfrestning än en nationell kris eftersom livsmedelsförsörjningen i Sverige nu fortsatt fungerar som normalt. Likväl är tydligen insatsen helt beroende inte bara av frivilligt arbete, utan även av frivilliga donationer.

Ser man till förutsättningar i närområdet för att sköta försörjningen till den insatta personalen, så skulle den inte kunna vara bättre.

Livsmedel: ICA har sitt största lager i Sverige i Västerås, 30 km från Ramnäs. Med god ledning och ansvarstagande kan det alltså råda några som helst bekymmer att under den ringa påfrestning som branden trots allt utgör få fram förnödenheter så att de insatta ska kunna äta och dricka.

Övriga förnödenheter: Knappt 60 km från Ramnäs i Arboga ligger Försvarsmaktens centrallager. Filtar, sängkläder, strumpor, sovsäckar, batterier, vad helst man nu behöver finns att hämta ur detta lager – om man på statlig nivå vill agera.

Utöver de två ovan nämnda finns också Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som är efterträdaren till Räddningsverket. Med tanke på myndighetens uppdrag att bistå vid kriser och naturkatastrofer genom internationella insatser, vore det ju mycket märkligt om inte heller denna myndighet skulle kunna täcka de behov som finns i insatsen.

Försvarsmakten har vidare en logistikbataljon som sätts upp av Trängregementet i Skövde. Hittills har dock resurserna bara tagits i anspråk vad gäller att bistå med drivmedelstransporter i insatsen.

Nu lär inget hända denna helg, men insatsen pågår sannolikt även nästa vecka och helg, om än förhoppningsvis i betydligt mindre skala.Att frivilliga ställer upp och lägger ner både tid, kraft och sina egna pengar för att hjälpa sina medmänniskor och samhället är en oerhörd styrka och något som vi i Sverige måste förvalta väl. Det visar också vilken styrka det är att ha frivilligorganisationer som Civilförsvarsförbundet och de frivilliga resursgrupper man sätter upp. Att den statliga logistiken och försörjningsberedskapen i händelse av kris ska bygga på donationer av privatpersoner kan dock inte kategoriseras som annat än ett fiasko.

De frivilliga som ställer upp och bistår i arbetet med och kring bekämpningen av skogsbranden är inte annat än hjältar och jag kan bara hoppas att de kommer att belönas därefter. Det finns däremot betydligt mindre trevliga ord att yttra om hur svenska myndigheter har hanterat det hela och framförallt förberett sig för situationer liknande den nuvarande.


Vart tog det statliga ansvaret vägen? Varför ska personal från statliga myndigheter och kommunal förvaltning, men även frivilliga insatta med att släcka Sveriges största skogsbrand i modern tid behöva vara beroende av privata donationer för sin grundläggande funktion?


Ett tack även till Filip Båverud som skrivit uppsats på kandidatnivå på Försvarshögskolan om svensk försörjningsberedskap. Ett ämne som är högst aktuellt.

Vill man bredda sina kunskaper om försörjningsberedskapen vid kris har det skrivits en hel del på Cornucopia (12, 3)


Uppdatering 11/8 00.30: Under sena kvällen lade Länsstyrelsen i Västmanland ut en uppdatering på sin facebook-sida som återigen fick mig att gå i taket. Länsstyrelsen efterlyser där donationer av de mest grundläggande förnödenheter och utrustning.Som påpekat ovan finns all den här utrustningen att tillgå i Försvarsmaktens centrallager mindre än 60 km från Ramnäs och lite över 60 km från Riddarhyttan ett nytt lager upprättats.

Det kan inte betecknas som annat än ett totalhaveri när en länsstyrelse ej själv mäktar med att få fram så basala förnödenheter som de som här listas. Har man ställt en förfrågan till MSB om att få del av MSB:s förråd för katastrofhjälp? Uppenbarligen inte. Har man ställt en förfrågan till Försvarets Materielverk som numera ansvarar för Försvarsmaktens förråd? Nej, det har man inte meddelar chefen för FMV enhet för förråd, service, verkstäder, Tomas Salzmann. FMV FSV har ändå haft jour hela helgen och Salzmann bekräftar att just den efterfrågade materielen finns att tillgå i Försvarsmaktens centrallager i Arboga.

Uppenbarligen har inte Länsstyrelsen kompetens nog att begära in stöd av andra myndigheter utan vänder sig istället till privatpersoner och företag för donationer. Därmed kan konstateras såväl brist på utbildning som samövning mellan myndigheter och övriga aktörer inom krisberedskapen. Lyssna gärna på Studio Ett från i torsdags och ta del av försvarsminister Karin Enströms synpunkter på krisberedskapen jämfört med programmet andre gäst med erfarenhet av svensk krisberedskap. Kan avslöja så mycket som att försvarsministern betecknar detta som en exceptionell händelse och söker av den anledningen förståelse för arbetet. Vän av ordning frågar sig naturligtvis om inte all krisberedskap syftar till att hantera just exceptionella händelser?

Fungerar det så här illa vid en så pass logistiskt enkel händelse som en stor skogsbrand – hur illa ska det då inte fungera vid en händelse med större samhällspåverkan eller om någon aktivt skapar påfrestningar på samhället? Det finns uppenbarligen väldigt mycket att lära på nytt vad gäller krisberedskap sedan det civila försvaret lades ner parallellt med det militära.

Se även Cornucopia i samma ämne

34 kommentarer:

Anonym sa...
10 augusti 2014 kl. 10:47  

Börjar likna Ukraina där medborgarna donerar pengar till skyddsvästar och hjälmar mm. Folk inser inte heller hur sårbara vi är om någon bränner ner lager eller saboterar dom datoriserade beställningsystemen. FM behöver dock inte oroa sig, deras prio funkar har ju aldrig fungerat

Anonym sa...
10 augusti 2014 kl. 10:59  

Mycket bra och viktigt ämne, tur att du tar upp del. Jag vill hoppas att en sån här händelse gör att man ser över sina rutiner. Men luttrad som jag är så tvivlar jag på att det faktiskt sker. Framför allt så måste MSB ta sig en funderare över om man överhuvudtaget förstår vilket stor ansvar man har och hur dåligt man skött sig.

Det är olyckligt, men också naturligt, att även allmänheten måste ställa sig fråga hur den egna beredskapen är. Om resurser måste gå åt till att hindra en svältkatastrof eller att folk törsta ihjäl på grund av utslagen el och stängda butiker så blir det mindre över för släckning och räddning.

Love Alm
lovealm.wordpress.com

Karl Martell sa...
10 augusti 2014 kl. 11:10  

Staten förefaller fungera som en struts.
Anställda i försvaret saknar utbildnings och övningsammunition.
En förutsäjningsbar Skogsbrand någonstans i inlandet som pågått en vecka kan inte få understöd för att logistiken missas. Mat och kläder är ju vanlig kvartermästeri, samma med bränsle och smörjmedel.
Det kommer att krävas en viss väsentlig expansion av nödvändiga funktionsdelar. Hos samhället, brandförsvaret, inte minst hos försvaret.

Sumatra sa...
10 augusti 2014 kl. 11:26  

Skall staten ta ansvar, skall det först vara finansierat krona för krona.

Vore Sverige ett land som andra västländer, skulle ansvar ha utkrävts. Redan denna vecka.

They also serve, who sit and wait.

gustafason sa...
10 augusti 2014 kl. 15:57  

Förr så kunde du mobilisera ett regemente genom att räddningsledaren drog i stora "snöret" samma princip gäller idag men under andra förutsättningar och krav, varje krona ska ha täckning. Samt att resurserna är mindre idag.
Man vill helt enkelt inte vara den som gungar båten.

Att mobilisera ett par fältkok (snudd på utdöende pga omorganisation inom hv) så hade man enkelt kunnat tillgodose matlagning 24 tim om dygnet.
Detta ihop med understödspersonal som sköter mat transporter och annan nödvändig logistik.
Fördelen att använda fältkok är att du kan flytta koket vid behov och laga maten inom platser som anses hygieniskt godtagbara.
För säg nu att mat som kommit varit kontaminerad eller dåligt tillagad då hade du kunnat slå ut en stor del utav räddningsstyrkan.

Här hade kvartersmästarna fått göra det dom kan. Lösa logistik och mat under sämre än normala förhållanden. Fram med guldkortet och handla det som behövts.
Ringt dom förråd som behövts.
Ordnat förläggning/rest förläggning där det behövts.
Så fakturerar man i efterhand.

En bra kvm är som en trollkarl.

Nej detta är en system kollaps som om den politiska viljan funnits så tar den flera år att ta tillbaka.

Vi ska vara glada för alla privatpersoner och företag som tagit det ansvar staten borde. Det ger ett hopp om framtiden.

uppgiven sa...
10 augusti 2014 kl. 17:04  

Som jämförelse kan nämnas att Flygvapnet i IO 14 har tre underhållsplutoner ingående i de rörliga flygbaskompanierna. Övriga delar av Flygvapnets insatsförband förväntas försörjas på samma sätt som i fredstid - genom att civila kontraktorer fortsätter att verka vilket betyder att det civila samhället med dess just-in-time måste fungera även i kris och krig... någon mer än mig som är skeptisk till det?

Hela underhållstjänsten är satt på undantag i Försvarsmakten. Den mängden pengar som har lagts på att snabbast möjligt avveckla det som byggts upp sedan andra världskriget är skrämmande. Tyvärr är det en uppgift som man har lyckats med.

Unknown sa...
10 augusti 2014 kl. 17:49  

Välskrivet och genomtänkt! Önskar att wiseman fick debattera offentligt med Karin enström.

Gustav sa...
10 augusti 2014 kl. 18:36  

@ uppgiven
Jo avveckling av förnödenheter och materiel som konstaterats vara överskott ska göras skyndsamt och det har vi som du påpekar lyckats någorlunda med

Men snart kommer inte heller avveckling att kunna genomföras

Sedan PRIO 3-4 driftsattes kan ingen reservmateriel avvecklas (den som tidigare hanterades av DELTA)

Nu i höst ska PRIO 5-6 ersätta Lift - då kommer inte heller den materiel som redovisas och administreras i Lift att kunna avvecklas

Det kanske finns någonting som är bra med PRIO i alla fall ;)

Max Hanemann sa...
10 augusti 2014 kl. 19:00  

"Välskrivet och genomtänkt! Önskar att wiseman fick debattera offentligt med Karin enström."
Instämmer helt som gammalt Etappenschwein (resoff inom uhtj). Vad jag är rädd för är att Wisemans karriär börjar bli alltmera körd och att han kommer att placeras som överårig major som arkivförvaltare i källaren på MSB.

Anonym sa...
10 augusti 2014 kl. 20:35  

Förvånad??

Nu när staten med sina samordnande staber och myndigheter, utan ansvar, har tagit över vad de anser vara "ansvaret" så borde ingen bli förvånad över att man inte kan få fram tejp, färgpennor och liknande.
Vad man kanske kan bli lite förundrad över är att man uppmanar befolkningen att köpa in plasthandskar på JULA för att sedan skänka dem till den ansvariga räddningsledningen!
Reklam??

Jag kan ju undra lite över hur de inblandade kommunerna fungerar i vanliga fall. Ber de om ett stöd från befolkningen när tejpen och spritpennorna är slut då också.

Tänk så fort kunskap försvinner!
Vem skulle ha planerat och övat detta?

I samma stund som jag skriver detta ramlar(bokstavligt) 20 000-30 000 flyktingar över gränsen till Turkiet.
Där kommer att behövas fruktansvärt många tejprullar och spritpennor!

Under andra världskriget gjordes insamlingar till både det ena och det andra, krigsfartyg och luftvärn. Företag och civila köpte in kulsprutor och kanoner som sedan skänktes till krigsmakten.

Har vi redan glömt och är all kunskap helt borta?

Avslutningsvis finns det några oljesanerande kommuner, på västkusten, som vet vad som menas med att "ersättningen kommer att utbetalas skyndsamt så fort kraven kommer in".

SUCK!

Teaterdirektören.

P.S. Det finns många som påpekat missförhållandet vad gäller det icke existerande civilförsvaret under många år. Det är konstigt att det kan bli en nyhet varenda gång verkligheten visar sig;-)

Unknown sa...
10 augusti 2014 kl. 23:08  

Lugnt och fint nu, ta och fundera på vad som verkligen gäller! Innan vi rusar åstad och storbölar och ropar på staten och ondgör oss över Försvarsmakten så kan det vara på sin plats att ta reda på "gräns vänster/höger".

Sannolikt är inte en stödinsats till förmån för den specifika räddningstjänstinsatsen räddningstjänst enligt lagen 2003:778) om skydd mot olyckor. Försvarsmakten kan mycket väl tillhandahålla fältkok över tiden, en kokgrp ska leverera 200 portioner frukost/lunch/middag per dygn. LedR har tre hvbat med sammanlagt många kok.

Men när det inte är räddningstjänst så måste kommunen göra hemställan med stöd av förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet. Pudelns kärna i det här är nog dock att då får kommunen betala Försvarsmakten. Det är inte får att Försvarsmakten är snål utan för att förordningen rätt och slätt anger så.

Sannolikt innebär nog dock lydelsen i 7 kap 3 § lagen om skydd mot olyckor, om ersättning från staten, att kommun hos staten har rätt till ersättning för kostnader som räddningsinsatsen orsakat, dvs även kringkostnader i form av "stödinsats".

Problemet uppfattar jag snarare att kommunen/räddningstjänsten kanske inte har utbildning/erfarenhet av samverkan med andra myndigheter/kommuner. Man har heller inte lednings och sambandsresurser över tiden.

Dags att syna MSBs stora uppgift - samordning!? Vad innebär denna samordning? När, var, hur, med vilka...? Nej, ge MSB uppgiften att leda stora räddningstjänstinsatser!

gustafason sa...
11 augusti 2014 kl. 04:52  

Jag vill börja med att påpeka, att jag har full respekt för dom som jobbar med släckningsarbetet.
det verkar dock ha skett en fullständig system kollaps.
Å här har kommunen ett jätteansvar. För vissa tjänster så räcker inte en fin utbildning. Det gäller att man har ett visst driv när det skiter sig.

I verkligheten så är det egentligen ganska simpelt.

Larm till enskilt komp via VB om räddningstjänst.
samtidigt som du startar arbete med soldater för att lösa uppgiften så aktiverar man kvartersmästaren för att se över logistik och mat frågor.

Där börjar en process och bedömning.
Vad behövs för lösande av uppgift direkt?
Vad behövs för att lösa uppgift över tiden?
Vilka åtgärder behövs?
Klarar jag detta själv?

Sen håller jag med om att kommuner och räddningstjänst över lag är dåliga samverkan.
Men finns inga ursäkter att behöva "tigga" hos allmänheten för saker som borde vara självklara.

Anonym sa...
11 augusti 2014 kl. 06:52  

"Uppenbarligen har inte Länsstyrelsen kompetens nog att begära in stöd av andra myndigheter utan vänder sig istället till privatpersoner och företag för donationer."
Länsstyrelsen har inte gått kursen "Handla i PRIO" och därför tvärvägrar Centrallagret att ge ut någon utrustning..?
Eller är jag för cynisk nu?

Anonym sa...
11 augusti 2014 kl. 07:26  

"Har man ställt en förfrågan till MSB om att få del av MSB:s förråd för katastrofhjälp? "
Kanske inte helt fel att båda aktörer agerar...dvs Länsstyrelsen rekvirerar materiel MEN naturligtvis SKALL MSB skicka listor till Länsstyrelsen men förfrågan: Vad av detta behöver ni? Hur mycket?

A. Nilsson sa...
11 augusti 2014 kl. 08:56  

Uppenbarligen så bemannas så många tjänster av folk som inte vet och/eller inte kan tillräckligt för att kunna göra en insats.

Det är sedan länge tid att se till att tjänstemannaansvaret åter införs och rätt folk hamnar på rätt plats.

En rejäl neddragning av tjänster till saker och ting fungerar. Det är inte för lite folk som är felet. Det är för mycket folk, och kanske en del av dessa inte är av det rätta virket?

Die Dumme Schwede!!!! sa...
11 augusti 2014 kl. 10:52  

"Generaldirektörskan" för MSB befann sig på semester och hade ingen större lust att avbryta denna semestervecka för någon "fjuttig" brand.
Detta, mina Damer och Herrar, betecknar svenska myndighetspersoners ansvar anno 2014.
Det var inte bättre förr, utan det var mycket bättre förr!

Anonym sa...
11 augusti 2014 kl. 11:13  

@ Alexander Wedin 10 augusti 2014 23:08:
Kanske läge att du också kollar upp vad som gäller istället för att spekulera..?

Förfrågan kommer från Länsstyrelsen i Västmanlands län (Lst), vilket som bekant är en statlig myndighet. Lst har tagit över ansvaret för räddningsinsatsen från kommunen med stöd av 4 kap. 10 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor, se http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030778.htm#R17

Med stöd av samma lagrum har Lst utsett räddningledaren. Den person som Lst har utsett i det här fallet har ingen anställning i de kommuner där insatsen genomförs utan är brandchef i en av de större räddningstjänsterna i Stockholms län, se http://www.sbff.se/
Kommunen och dess räddningstjänst ska alltså inte klandras för vad som sker sedan Lst tog över insatsen - det är staten som har ansvaret för räddningsinsatsen.

Alltså blir det lite märkligt när du spekulerar: "Men när det inte är räddningstjänst så måste kommunen göra hemställan med stöd av förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet"
Som framgår av facebook-inlägget så är det Länsstyrelsen i Västmanlands Län som är avsändare och det står också att det är till insatspersonalen. Lst bedriver en räddningsinsats enligt LSO så vem tror du ska ha prylarna?
Det är uppenbarligen inte kommunen som saknar kunskap/erfarenhet om samverkan med andra myndigheter i det här fallet...

Slutligen så ska vi vara glada över att MSB inte har ansvaret för räddningsinsatsen. Med erfarenhet från insidan av den myndigheten så bedömer jag att det, milt sagt, inte hade blivit bättre om MSB ansvarade för insatsen. Det räcker att titta på hur bra MSB lyckades sköta det man ska, t.ex. http://www.svt.se/nyheter/sverige/missforstand-stoppar-italienska-plan
Tycker du att man verkar ha koll på läget på MSB?

MSB är tyvärr helt och hållet uppbyggt som en konsekvens av tsunamikatastrofen vilket kan förklara en del. Räddningstjänst kommer i sista hand för MSB...

isenhand sa...
11 augusti 2014 kl. 13:04  

"Frågan man kan ställa sig är var tog det statliga ansvaret vägen?" - This is what the people of Sweden voted for, knowingly or not. The current Swedish government follows a neo-liberal ideology which has as its core doctrine less or no state intervention; the free market fixes everything. Are you people just waking up to this?

Pansarsyster sa...
11 augusti 2014 kl. 16:46  

ÖCB, SPF, ÖEF, Blågult tvättmedel osv; begrepp, som är fullständigt okända för dagen yngre medborgare i Sverige. Det tragiska är att vi, som känner till dessa begrepp, vet att det inte finns några moderna motsvarigheter. Generellt har fokus legat på vårt militära försvar, när nedskärningarna har dragit fram som stormen Gudrun. Nu blottas även konsekvenserna av nedskärningarna av vårt civila försvar. Men i vanlig ordning är det försent att ångra sig, när man redan gjort på sig. För att sammanfatta det väldigt kort; totalförsvaret består av en liten del militärt försvar och nästan en obefintlig del civilt försvar.

I den bästa av världar, drar väl myndigheterna och politikerna rätt lärdomar av detta. Lite uppgivet cyniskt, kommer väl det inte att inträffa. Det som händer är att en oberoende utredning tillsätts, som kommer fram till slutsatser, som inte kommer implementeras. Ett aktuellt exempel är 112 funktionen, som en utredning kom fram till att staten borde driva gemensamt för allt blåljusmyndigheter, men än har inget hänt. Det känns att de som har ansvar, aktivt väljer att förtränga sånt, i hopp om att vi medborgare glömmer bort det.

En annan intressant aspekt, som Andrew Alexander Wallace mycket riktigt konstaterat, att det är vi medborgare som satt dessa politiker vid maktens roder för att representera våra åsikter. Det är upp till oss medborgare att välja vilka som styr, fast det är alltid svårt att välja kapten, när de förevisar skenfärdplaner på sjökortet.

I Lunds universitets sigill står att läsa: “Ad utrumque paratus - beredd till bådadera”, med betydelsen att studenterna skulle vara beredd till att både studera och kriga. En mer smakfull modern betydelse, är att Sverige ska ha en förmåga till att kunna fungera under normala förhållanden och i olika kriser. Vi får sätta upp det som mål och sträva ditåt!

Tomas E sa...
11 augusti 2014 kl. 18:31  

Försöröjningeberedskapen är uppenbarligen pinsam, men uttalandet från FMV är väl trots allt lite märkligt, trots att det är chefen för FSV som uttalar sig? Materielen må ligga i förråd som rent praktiskt sköts av FMV, men materielen ägs av Försvarsmakten. ("Ägarföreträds", om man ägnar sig åt det juridiska finliret att det är svenska staten som äger.) Således ska en begäran om att få ut materiel därifrån rimligtvis ställas till FM. FMV kan rimligtvis inte besluta om att lämna ut materiel.

A. Nilsson sa...
11 augusti 2014 kl. 20:51  

Andrew Alexander Wallace ...

"The current Swedish government follows a neo-liberal ideology which has as its core doctrine less or no state intervention; "

Jaså. Förklara skattetrycket i så fall. Det borde gå mot noll med din förklaring.

isenhand sa...
12 augusti 2014 kl. 09:10  

"Jaså. Förklara skattetrycket i så fall. Det borde gå mot noll med din förklaring."

Note, I said "less or no". In neo-libralism there is a role for the state in some cases but the aim is no minimise it (hence "less") and if possible have no state influence (hence "no") in some areas. The idea being that the free market is self regulating and will optimism if left to itself. Also, there are degrees with which neo-libralism has been applied and each time it fails the argument goes that it failed because it was not applied enough (i.e. still too much state). This basically the ideology that the Moderates follow in Sweden. Hence, cutting back on health care and state support for emergency services etc.

Sten-Erik Björling sa...
12 augusti 2014 kl. 14:26  

A. Nilsson,

Vad förväntar du dig av en statsledning vars finansminister sedan unga år varit totalt motståndare till regleringar och till en stat. Detsamma gällande vår statsminister och med en utrikesminister som ser sin post som en möjlighet att få sina personliga nätverksträffar finansierade via utrikesdepartementet.

Globala aktörer vill inget hellre än se långtgående Balkanisering inom viktiga geografiska områden med svaga stater som inte kan sätta emot påtryckningar av både storföretag och externa makter. Sverige som nation är mycket enkel att utpressa genom att Sverige som nation är mycket sårbar för externa blockader och med mycket känslig infrastruktur och beroende av externa parter för viktiga produkter. En stark nation byggs från grunden - inte bara genom ett försvar utan även baserat på en god förmåga att motstå externa påtryckningar.

Sten-Erik Björling

Sten-Erik Björling sa...
12 augusti 2014 kl. 19:30  

Anders Andersson,

Det stämmer, importberoendet är stort för Sverige. Men om man som nation även exporterar något av värde för andra nationer så minskar även sårbarheten - vilket det nuvarande spelet med sanktioner mot Ryssland visar. Man vågar helt enkelt inte köra för hårt beroende på eget stort beroende av vissa produkter.

Sten-Erik Björling

Mats L sa...
13 augusti 2014 kl. 00:42  

@Tomas E: Om du tittar vad Salzmann skrev ser du att han just hänvisade till kontakt med FM.

@Alla (!) ni andra, inklusive Wiseman: Det är nog ingen slump att man ville ha grejorna till Barkplan i Riddarhyttan. Där hyr staten stora förråd av en skrothandlare - ett gammalt beredskapslager som nu är i privat ägo. (TV-bilder från Ramnäs visade att man listat 1000 sängar i "hemligt förråd i Skinnsberg" vilket kokade ner till SoS-lagrade sängar i Sv. Lagerhus AB anläggning i Riddarhyttan).
Säkert kommer större delen av alla gåvor att bli just skrot (eller behöva destrueras), de tillgodoser i första hand givarnas behov av att "göra något"!

Återkom om ett halvår och visa om jag hade fel. Jag är övertygad om att ansvariga i Västmanland inte hade några som helst problem med att köpa vad som behövdes - hela Västerås fungerade ju precis som vanligt. Men någon hos länsstyrelsen (frivillig kraft?) valde ändå, lite förvånande, att lägga ut shoppinglistan på Facebook. Kanske för att något i alla fall skulle komma till användning bland de frivilliga - folk i FRG kan ju vara dåligt utrustade när de anländer.

Det var inte bättre förr! Lagring av skor, kläder och mycket annat var bara dolt stöd till svensk industri. Och varken behövs eller fungerar i dagens globaliserade värld.

Unknown sa...
13 augusti 2014 kl. 14:11  

Läser just att en Amiral besvärat sig med att åka till brandplatsen för att hålla ett tacktal till de hundra soldater som trots svårigheter lyckats med sitt uppdrag. Amiralen hade alltså mage att komma med dessa floskler när branden var släkt men visade sig inte över huvud taget när han hade kunnat gjort någon nytta. Det sitter säkert ett par tusen "högdjur" i Högkvarteret i Stockholm som alla har glömt bort att dom faktiskt också är soldater och av allmänheten avlönade som sådana. Var fanns alla ni överstar och generaler när ni behövdes!? Vårt försvar är dessvärre numer ett stort dyrt skämt där enstaka mannskap långt ned i leden gör vad dom kan för att saker skall fungera men utan kompetent ledning, kompetent försvarsminister och en förstående regering hjälps det inte hur mycket man bjuder till. Nej ni i alla staber, skäms på Er och skäms ordentligt. Ni har dragit åtlöje åt hela vårt försvar på grund av ert bristande engagemang.

Unknown sa...
14 augusti 2014 kl. 10:59  

@barkbat My bad, att Lst hade tagit över insatsen. Nu på läktarn kollar jag upp att det skedde tis 5/4. Branden började redan 31/7. Så lite mer rappa hade kommunala räddningstjänsten kunnat varit med att begära in myyycket stöd. Att skala upp räddningstjänstinsatsen för sent är tyvärr vanligt. Jag vidhåller att kommuner är för dåliga på eller för snåla att begära mycket stöd av Försvarsmakten!

Att staten tar över större räddningstjänstinsatser är gott. Men att Lst trossvägsmässigt raggar upp nån räddningsledare gör inte att det finns en bemannad, tränad, erfaren och rätt utrustad ledning/stab.

@Jan Burman Njae.. Varför åker en flaggman dit? Vad menar du med att göra nytta? Han gjorde det enda han kan och ska göra, ingjuta mod i trupperna och visa uppskattning. Truppen har helt säkerligen tillräckligt god moral för att klara sig utan hans besök den här insatsen. Moral och attityd byggs inte på en kafferast varför besöket bygger för framtiden! Sedan, branden slut? Njae, där kommer det att jobbas lääänge! Sedan tycker jag att C LedR borde ha besökt sin personal.

Unknown sa...
14 augusti 2014 kl. 11:13  

Alexandra, därför att det man kräver av andra skall man även visa att man är villig att göra själv. Ett försvar med nära 900 överstar vilket antalsmässigt överskrider de anställda soldater vi idag rent praktiskt kan ställa upp med. Vid alla krig och oroshärdar genom tiderna har alltid de framgångsrika ledarna varit just ledare längst fram hos trupperna. Kontorsarbete finns det civilanställda till! Bedrövligt är vad det är och skall också kallas bedrövligt.

Unknown sa...
14 augusti 2014 kl. 13:03  

Ja jag menar naturligtvis Alexander.

Röde Baronen sa...
14 augusti 2014 kl. 15:21  

@Jan Burman

Låter lite amerikansk att chefen alltid ska vara bäst eller ens klara av hantverket... Är troligen bättre med duktiga administratörer som administratörer än de som (en gång var) duktiga(st) på hantverket. (Självklart måste man ha en förståelse för verksamheten, men det säger kanske sig självt).

Vad spelar det för roll om kontorsarbete utförs av uniformerad eller civilklädd personal på ett generellt plan? Är inte nödvändigtvis bättre med det ena.

uppgiven sa...
14 augusti 2014 kl. 17:42  

@Jan Burman

Så hur ofta ledde Eisenhower striderna i Normandie från främsta linjen? Eller var det så att han ledde striden från sitt högkvarter där han gjorde det bäst?

Du framstår mest som en kverulant. På vilket sätt menar du att insatsen hade blivit _bättre_ om amiralen gjort sitt chefsbesök under pågående arbete? Då när folk antingen är i full verksamhet eller återhämtar?

Din totala brist på förståelse för det arbete som utförs på stabsnivå är uppenbar och ganska vanlig, men den blir inte mindre tröttsam för det. Du kan ju fundera på hur mycket av de problem som fanns under insatsen som berodde på _bristen_ på stabsarbete och ledningsövningar _innan_ skiten träffar fläkten.

Unknown sa...
14 augusti 2014 kl. 23:03  

Och vilken arme menar du har tre gånger så stor stab som mannskap. Har mycket svårt att tänka mig att alla de nästan tusen överstar och generaler som har stabstjänst hos oss gör någonting av värde över huvud taget med tanke på försvarets totala numerär. Sen frågar du vad du tror amiralen skulle gjort för nytta där. Du slår faktiskt huvudet på spiken, det är just det ingenting. Men om han tig med sig några hundra officerare från Stockholm så kunde nog säkert något hemvärnsbefäl tala om vad de kunde hjälpa till med även om det inte var mycket.

Unknown sa...
14 augusti 2014 kl. 23:04  

Och vilken arme menar du har tre gånger så stor stab som mannskap. Har mycket svårt att tänka mig att alla de nästan tusen överstar och generaler som har stabstjänst hos oss gör någonting av värde över huvud taget med tanke på försvarets totala numerär. Sen frågar du vad du tror amiralen skulle gjort för nytta där. Du slår faktiskt huvudet på spiken, det är just det ingenting. Men om han tig med sig några hundra officerare från Stockholm så kunde nog säkert något hemvärnsbefäl tala om vad de kunde hjälpa till med även om det inte var mycket.

uppgiven sa...
15 augusti 2014 kl. 20:24  

@Jan Burman

"Och vilken arme menar du har tre gånger så stor stab som mannskap."

Ingen, mig veterligt. Ej heller den svenska Försvarsmakten.

Din inställning är ganska vanlig bland "folk på golvet", inte bara i Försvarsmakten utan även på andra ställen. Det gör den dock inte mer riktig för det. Men vi lever i ett fritt land, så du har rätt att ha vilka fördomar du vill.

Nästa gång du är på en hemvärnsövning kan du kanske ägna en tanke åt vilka som gjort den möjlig. En stabsofficer eller din stridsparskamrat?

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade