Valguide 2014: Folkpartiet

Folkpartiet är det andra parti som hittills besvarat frågorna till valguiden och för svaren står Allan Widman.

1. 2014 har varit säkerhetspolitiskt omtumlande. Hur ser ni på omvärldsutvecklingen och framförallt Sveriges säkerhetspolitiska möjligheter att påverka den? Vad händer vid en ytterligare försämrad utveckling jämfört med idag?
– Det pågår idag väpnade konflikter från Sydkinesiska sjön öster till Libyen i väst, från nollmeridianen till datumlinjen. Nästan samtliga av dessa konflikter har en påtaglig spridningspotential. För svenskt vidkommande är händelseutvecklingen i Ukraina den värsta. Den bekräftar Putins ambition att återskapa Sovjetunionens geografiska maktsfär.
– Sverige kan tidigarelägga sin ekonomiska satsning på försvaret och skyndsamt ansöka om medlemskap i Nato. Det finns ingen anledning att invänta ytterligare försämringar i omvärldsläget.

2. ÖB har sagt att när insatsorganisation 2014 fullföljts kan Sverige försvaras mot ett begränsat väpnat angrepp i en specifik del av landet i en vecka, sedan måste utländsk hjälp ha anlänt. Är detta en rimlig målsättning för svensk försvarsförmåga eller bör den förändras? Om svenskt försvar fortsatt ska vara beroende av snabbt internationellt stöd – vem/vilka ska stå för stödet och hur ska stödet garanteras?
– ÖB:s uttalande ska nog inte ses som en ”målsättning” utan mera som en realistisk bedömning av ett litet lands utsatthet. Det är bara Nato som kan komma, men det kräver medlemskap.

3. Vad i tidigare fattade försvarsbeslut skulle ni vilja ha ogjort i syfte att ge Försvarsmakten en bättre förmåga att lösa sina uppgifter i framtiden?
– Mycket. Men demilitariseringen av Gotland och det totala och hastiga övergivandet av totalförsvarsplikten hamnar i första rummet.


4. Försvarsmakten, FOI och Riksrevisionen har redovisat stora ekonomiska obalanser inom försvarsbudgeten för att insatsorganisation 2014 ska kunna intas. Samtidigt har Försvarsberedningen föreslagit budgetökningar de kommande tio åren om totalt 27 mdr kr, vilket är långt under de obalanser som påtalats. Hur avser ni komma till rätta med obalanserna mellan finansieringen av det militära försvaret och dess målsättningar/uppgifter?
– Problemet är att anslagsförstärkningar sker på mycket lång sikt och att dessa är så materielorienterade. Satsningarna borde i första hand göras på det som ger effekt här och nu. Beväpning och förbandsverksamhet. En större andel av framförallt markstridskrafterna bör bemannas med reservister.

5. Sverige lägger idag knappt 1,2 % av BNP respektive 4,7 % av statsbudgeten på det militära försvaret. Vad anser ni är en rimlig nivå? (kan anges i mdr kr)
– Som medlem av Nato slipper man tänka själv. Där finns en rekommenderad nivå.

6. Vad är det starkaste argument för ett NATO-medlemskap?
– Att utan Nato kommer varje ansträngning att skapa ett nationellt försvar att bli mer eller mindre meningslös.

7. Vad är det starkaste argument mot ett NATO-medlemskap?
– Sakligt sett saknas motargument. Likväl kan ett medlemskap hota den svenska bilden av självtillräcklighet.

8. Ska Sverige delta i en internationell militär insats för att skydda civila undan IS även om någon FN-resolution ej kommer till stånd?
– Någon markoperation är knappast aktuell. Långsiktiga insatser utan tillräcklig planering och exit strategy, är inte något som det internationella samfundet behöver.

9. Rekryteringen till soldatyrkena går väl, men få stannar den tid som krävs för att Försvarsmakten ska få ihop förmågan och även ekonomin. Vilka åtgärder ska vidtas för att komma till rätta med personalförsörjningen? Hur ställer ni er till att återinföra någon form av värnplikt?
– Den frivilliga personalförsörjningen måste nu kompletteras med plikt. Det duger inte att drygt hälften av befattningarna i krigsorganisationen är bemannade vid utgången av 2014. Plikten bör aktiveras för att garantera att de som påbörjar utbildning slutför den och att personalen inställer sig till repövningar. Vi är heller inte främmande för att med plikt grundutbilda soldater som komplement till frivillig rekrytering.

10.  Det civila försvaret hamnar ofta i skymundan i debatten, men rustades liksom det militära ner kraftigt under 90- och 00-talen. Hur vill ni förbättra det civila försvaret?

– Strukturen med militär- respektive civilbefälhavare behöver återupprättas. Liksom Totalförsvarets chefsnämnd.

8 kommentarer:

Anonym sa...
22 augusti 2014 kl. 18:24  

– Som medlem av Nato slipper man tänka själv. Där finns en rekommenderad nivå.
Men snälla nån, NATO är inte den allena saliggörande lösningen, är ingen Quick fix.
Vad vill ni göra innan ni vänt opinionen och ett antal partier?
Vilka omedelbara åtgärder vill ni genomföra, innan eller utan NATO?

Unknown sa...
22 augusti 2014 kl. 18:59  

Vem är den tillfrågade politikern?

Wiseman sa...
22 augusti 2014 kl. 19:08  

Har uppdaterat inlägget med att det är Allan Widman som svarat. Gick lite snabbt när det skulle läggas ut.

Anonym sa...
22 augusti 2014 kl. 22:28  

Jättebra inlägg! Då vet man att man inte ska rösta Fp i alla fall.

Allan Widman sa...
23 augusti 2014 kl. 13:29  

Vänner,

Skulle kanske förtydliga vad avser medlemskapet i det transatlantiska samarbetet:

Nato är ingen quick fix, men utan Nato finns heller ingen slow fix.

Allan Widman

Gustav sa...
23 augusti 2014 kl. 16:14  

Allan

Jag tror mycket riktigt att du har en del vänner i detta forumet

Jag tror dessutom att dina svar är de förväntade och att många anser att det är "rätt" i mångt och mycket

Men det spelar liksom ingen roll

Vi har ju vetat att du och Fp stått för detta - men se vad resultatet är efter 8 år

Det spelar ingen roll vad du tycket när det inte är du som bestämmer

Ingen annan får ju igenom något som inte Borg godkänner

Och vår (ställföreträdande) statsminister Reinfeldt är ju fortfarande av uppfattningen att det kommer att gå att samexistera fredligt med Ryssland (läs gärna det senaste inlägget på KKRVA) och titta på SVT:s utfrågning (1:14:06 – - 1:18:52)

Jag instämmer i många av dina svar och skulle kunna tänka mig att rösta på Fp - just för er inställning i Försvarsfrågan

Men ni kommer ju aldrig att få något gehör för er politik

Jag kommer med största sannolikthet att tvingas lägga min röst på ett parti som jag för ett par år sedan ALDRIG skulle ha kunnat tänka mig rösta på

Tack för det ALLIANSEN!

Allan Widman sa...
23 augusti 2014 kl. 22:52  

Gustav,

Möjligen kan jag tänka mig att ett och annat ont inte har hänt på grund av våra göranden och låtanden, men det är svårt att bevisa.

Förstår Din inställning.

Allt gott


Allan Widman

Bodis sa...
26 augusti 2014 kl. 16:39  

Gustav om FP hade mer makt kanske dom skulle få igenom mer av sin politik. Tyvärr verkar det osannolikt idag dock svårt val ska man lägga rösten på Socialdemokraterna för att ge som mer makt att stå emot MP eller FP för dom är de mest försvarsvänliga? SD är också försvarsvänliga men ja vad ska man säga det är lite väl smutsigt i deras led.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade