Bra sammanfattning och en titt på regleringsbrevet

Signaturen Zico postade den här kommentaren idag till inlägget "Ha! Lurad!":

"Det är inte annat än att bli bestört över hur lite svenska regeringar i vår närtid verkar finna i vår historia.

I "Svenska Armén genom tiderna" tryckt i Malmö 1949, avslutas verket med en genomgång av vad som hände 1925 och vilken effekt detta hade då vinden vände och Sverige började rusta 1936. Där kan läsas:"Man besjälas av underliga känslor, då man nu efteråt (1949) genomgår debatter och pressdiskussioner kring 1925 års riksdagsbeslut i försvarsfrågan - alla dessa spetsfundigheter om "självständighetsförsvar", "neutralitetsförsvar", och enbart "neutralitetsvakt", dvs en poliskordong vid gränsen. Allt detta var ju verklighetsfrämmande , teoretiska spekulationer. Men man var år 1925 mitt uppe i "Locarnomentaliteten" i sambqand med Rhentraktaten och efter ett vad det då tycktes stort steg till utjämning av den traditionella motsättningen mellan Tyskland och Frankrike. Allt nog, de svenska maktägande ansågo sig kunna företaga en nedrustning, större än något annat land frivilligt genomfört. Misstaget var stort och ödesdigert men är nu allmänt erkänt - en varning för framtiden, som aldrig nog kan inskärpas."

Som sagt. 1925 slaktade Sverige sitt försvar. 1936, i bakgrund av uppblossande konflikter i Abbessinien och Spanien, omvärderades detta radikalt. 1947 ansåg sig Sveriges Försvarsmakt redo att möta fienden. Två år efter att andra världskriget var slut!

Med tanke på hur snabbt konflikten i Georgien förlöpte och dessutom i skenet av en uppvaknande labil östlig björn som gärna vill visa klorna, är det väl ändå inte fortsatt 1925-års-politik som borde fortsätta? Det tog 11 år att återupprätta försvaret senast det begav sig. Hur länge skulle det ta idag? Och - finns ännu en önskan om att hålla hela Sverige under svenskt styre? Med tanke på att vårt lilla osänkbara hangarfartyg Gotland lämnats helt åt sitt öde utan mer försvar än Hemvärnet, kan man ju faktiskt börja fundera... "

Jag tyckte det var en så bra beskrivning att den fick bli ett eget inlägg att fundera på.Försvarsbloggen har lyckats hitta 2009 års regleringsbrev hos Ekonomistyrningsverket eftersom varken Regeringen eller Försvarsmakten lagt upp det än. Så mycket för 24-timmarsmyndigheten.

"Genomförandegruppens" lista över avbrutna och reducerade materielprojekt finns också med i regleringsbrevet. Det intressanta med den listan är att den helt har saknat analys bakom materielraderna då respektive anskaffningskontor på FMV, liksom beställaren FM, så sent som för en månad sedan saknade insikt i vad de olika raderna innebar och ingen verkar ha efterfrågat vad materielen skulle användas till. Vad man trodde sig kunna utläsa var att de strukna materielprojekten kvalificerade sig genom att de kontrakten gick att bryta utan större ekonomisk kompensation till leverantören. Det måste ju anses som rätt anmärkningsvärt när inköpsansvariga fortfarande ett halvår efter presentationen av genomförandegruppens resultat fortfarande saknar underlag för att agera.

Mycket intressant är också att flera av materielprojekten är just sådana förmågor som man från politikerhåll har kritiserat Försvarsmakten för att sakna i t ex Afghanistan och framförallt sådant som tidigare har utmålats utgöra fundamentet för att kunna reducera så grovt i kvantitet och satsa på kvalitet.

Vissa andra projekt fortsätter tydligen att leva i alla fall. Återigen identifieras luftvärnsrobotsystem till Visbykorvetterna som avbrutet, ändå fortsätter anskaffningen? Allan Widman kritiserar t ex ena stunden Försvarsmakten för att sakna beväpning och ledningssystem till flygplanen , för att i andra stunden (redan i våras) stryka just dessa poster?

Den regionala transportflygdivisionen (personaltransporter med Saab 340) ska avvecklas. Då återstår det att se om det betyder att den ska gå upp i övrig transport eller om förmågan försvinner helt. Det är ju annars en mycket kostnadseffektiv verksamhet om man skulle ta bort den fåniga interndebiteringen eftersom man utan problem kan boka transport från t ex Skövde till Mora, istället för att boka krångliga buss, tåg, taxi och flyganslutningar. Men så är det ju när man inte får "konkurrera" med näringslivet. Snacka om att hålla näringslivet under armarna... (31/12 Det visade sig att farhågorna var korrekta. Konceptet med regionalt transportflyg, som tjänat Försvarsmakten under åtskilliga decennier och sparat stora summor pengar, går i graven, 2)

Trots regeringens uttalade mål att hålla 2000 man i internationell tjänst över tiden planeras endast för 750 man (Afghanistan+Kosovo). Man kan ju fråga sig var de 280 och 3 fartygen till Somalia tog vägen....?

Av de tre luftvärnsbataljonerna blir endast två kvar. Sedan tidigare har det varit tal om att avveckla Rb 97 och därmed försvinner det enda mer kvalificerade luftvärnssystemet med längre räckvidd och allvädersförmåga, såvida inte Rb 23 Bamse anskaffas. En av de viktigate lärdomarna från Georgienkriget som t o m FOI pekade ut var hur viktigt det georgiska luftvärnet var. Det var i princip det enda truppslaget som lyckades bra under kriget med åtskilliga spektakulära bekämpningar, och det förnekade ryssarna det luftherravälde man eftersträvade.

Regleringsbrevet innehåller också nya direktiv för hur 2010 års budgetunderlag ska presenteras. En nyhet är att materielanslagen för anskaffning respektive vidmakthållande/avveckling nu ska presenteras stridskraftsvis.

Intressant är att Regeringen också ålägger Försvarsmakten att genomföra en slutredovisning om JAS 39 Gripen-anskaffningen. Det borde kunna reda ut ett och annat en gång för alla.

Försvarsmakten ska också i samverkan med FortV få ner hyreskostnaderna för lokalerna genom ett "effektivare lokalutnyttjande". Lycka till!

Jag har förmodligen inte hela bilden klar för mig, men det är ändå rätt roligt när Regeringen går in i regleringsbrevet och bestämmer att kostnaden för att nyttja G4:an för statsflygningar. Jag har en stark känsla av att det kostar betydligt mer än så att operera en G4 med besättning per timme. Vad hände med marknadsmässiga priser och att inte konkurrera med näringslivet?

20 kommentarer:

Anonym sa...
28 december 2008 kl. 21:18  

åh, intressant. Alltid roligt att få koll på vad vi egentligen gör med pengarna. Här kommer ett spontant axplock från regeringsbrevet. Saker som fick mig att höja på ögonbrynen och inte blivit kommenterade innan.

1: Försvarsmakten ska betala totalt 4 314 000 kronor till Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för det
gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel.

Visst är det härligt med interndebitering.

2: Högst 500 000 kronor får användas för att anordna EU-staternas
miljösamarbetes (DEFNET) plenarmöte 2009.

Verkligen kärnverksamhet.

3: Försvarsmakten ska till Europeiska unionen (EU) inbetala belopp
enligt de fakturor som kommer avseende både Sveriges nationella
kostnader och Sveriges del av de gemensamma kostnaderna inom
Athena. Högst 60 000 000 kronor får betalas för Athena under 2009.

Har inget emot Athena som koncept att EU delar på militära insatspengar. Undrar dock vad vi får för pengarna kontra det minimala antal "EU"-insatser vi gör.

Och sist men inte minst:

"Försvarsmakten ska kunna upprätthålla grundläggande kompetenser
för att på lång sikt kunna utveckla förmåga att möta mer omfattande
militära operationer."

Den där skulle jag gärna vilja ha förtydligad på molekylnivå. Vilka kompetenser och på hur lång sikt.

/Magnus

Wiseman sa...
28 december 2008 kl. 21:57  

Magnus: Jag glömde ta upp den sista. Det första man letar efter är ju huruvida Försvarsmakten ska kunna försvara Sverige och det ska vi ju inte längre enligt regleringsbrevet. Det är ju först i det som benämns som operativ förmåga 3 som man finner detta, men omskrivet:

Försvarsmakten ska efter allvarlig och varaktigt försämrad
omvärldsutveckling och successiva beslut av regering och riksdag kunna
utveckla förmåga att möta olika former av mer omfattande militära
operationer som hotar Sveriges fred och självständighet.


Det är ju fullt naturligt att man håller vilka kompetenser och inom vilken tidsrymd i en hemlig del, men liksom du tvivlar jag på att det finns något specificerat.

J.K Nilsson sa...
28 december 2008 kl. 23:13  

Jag får verkligen hoppas att man inte nu försöker specificera nu vilka kompetenser vi skall ha för att möta "mer omfattande miltära operationer". Storbrittanien var inför andra världskriget rustat för att möta det första. Polen var rustat att möta ett artonhundratals krig vid andra världskriget.

Vid första världskriget så tänkte de flesta stabsofficerare som Clausewitz i beskrivningen av landkriget och missade helt den tekniska utvecklingen.

Att nu försöka låsa förmågor och kompetenser mot framtida hot (längre fram än ca: fem år) är att jämställa med tjänstefel.

J.K Nilsson

Wiseman sa...
28 december 2008 kl. 23:40  

Johan: Vi kanske kan nöja oss med att få specificerat vilken tidsrymd vi pratar om och vilka övergripande förmågor det rör sig om, t ex luftförsvara hela Sverige, hindra landstigning på Gotland etc.

Men du har ju helt rätt i det korkade VK 1, men det var väl Jomini som gjorde att man körde fast och därefter började tyskarna mer anamma teorier om schwerpunkt i krigets slutskede med sina sammaansatta stormtrupper.

Kvintessensen i det du skriver är ju att det är rätt korkat att dimensionera dagens försvars utifrån vad vi gör i Afghanistan...

J.K Nilsson sa...
29 december 2008 kl. 01:12  

Håller med dig W om att vi borde få veta huvuddragen i någon form av försvarsplanering. Om man håller det på en tillräckligt generell nivå så bör man inte behöva hålla det hemligt och man ger order om att det skall göras och det avsätts resurser för det.

Jag menar att man koncentererade sig på beskrivningen av hur man genomförde landkriget istället för syftet med krigföringen. Den mekaniska inlärningen av lösning på problem istället för en kreativ problemlösning med nya tekniska hjälpmedel. I och för sig också en poäng att nämna Jomini då han är senare än Clausewitz och jag förstår dillemat som mötte de som läst både Jomini och Clausewitz. Den tekniska utvecklingen borde då ha validerat Jomini och tanken om att krig vinns av armé mot armé.

Jag kanske uttrycte mig lite luddigt eller så förstår jag inte riktigt dig. Jag ville mena att den politiska styrningen av förmågor på längre sikt är skadlig, vidmakthållande av det som går att använda tills det inte går att använda längre är en sak men svårigheten är att upptäcka när användbarheten upphör. Att förmågegenerera är en helt annan sak. Risken finns att man försöker generera ett flygvapen med A32 och J35 eller en flotta med Sverigeskepp.

J.K Nilsson

Anonym sa...
29 december 2008 kl. 08:51  

Regering och riksdag borde läsa Sun Tsu - Art of War


/J

Forsno sa...
29 december 2008 kl. 12:26  

J.K Nilsson: Och vad skulle vara alternativet till politisk styrning?

Anskaffning av stora militära system - speciellt om de ska egenutvecklas - är för tidskrävande, dyrt och har för stor påverkan på andra politikområden för att inte vara föremål för politiska beslut.

Frågor om personalförsöjning, förbandsproduktion och krigsorganisation har strategiska konsekvenser utöver de rent militärstrategiska.

Att våra folkvalda historiskt sett varit mindre lysande på att hantera de här frågorna gör dem inte mindre politiska.

J: Om vi håller på att avskriva Clausewitz för att han är för rotad i 1800-talet (något jag inom parentes inte håller med om) är det kanske inte läge att gå tillbaka till kinesisk bronsålder.

Om man är intresserad av militära frågor bör man ha läst bägge herrarna, men det är inga checklistor för hur bedriver modern försvars- och säkerhetspolitik vi talar om.

uppgiven sa...
29 december 2008 kl. 12:29  

Det intressanta med att Försvarsmakten betalar abonnemangsavgift för Rakel till MSB, är att jag inte har hittat någon uppgift om att MSB betalar Försvarsmakten för att använda FTN som backbone för Rakel...

Känns som att det senare borde bli betydligt större belopp än det förra.

J.K Nilsson sa...
29 december 2008 kl. 15:48  

Tobias, jag vill inte politiskt låsa utvecklingen nu. Självklart så skall försvarsmakten styras av våra folkvalda politiker men jag vill att besluten skall tas när dom är mogna.

Beslutet i början på 80-talet att ersätta flygplan 35 och 37 med fpl 39 individ för individ minus två divisioner är i min mening i stort förkastligt. I princip så sade man politiskt att utvecklingen de närmaste 15 åren bara skulle möjliggöra mindre och billigare flygplan. Utvecklingen har visat att vi också har en kraftig förmågeutveckling till reducerat pris till dessa små grå flygplan som inte var möjlig vid tiden för JAS-beslutet. Jag hade hellre viljat haft en mer öppen affär där man knyter antalet flygplanindivider till vilken verkan vi kan få ut av dessa. Hade beslutet varit av en femårsplan där bytet av flygplan låg fyra till fem år bort så kan jag tänka mig att man avtalar om köp för att byta 80 % av flygplanparken och optioner på ytterligare 20 % under ett ytterligare antal år.

Vi skall inte förkasta våra historiska krigsvetare, det vore att kasta ut barnet med badvattnet. Vi skall studera vilken andemening de hade med sina beskrivningar och sätta in dom i sin rätta historiska kontext. Clausewitz pekade på vikten att nå fiendens tyngdpunk/Schwerpunkt och på den tiden så innebar det i princip att sekventiellt slå fiendens armé precis som han beskriver hur landkriget genomförs och Jomini utvecklar. Tyngdpunktssynen utvecklas kraftigt i luftmaktsteorier (bl.a. Wardens fem ringar) där vi slipper den jobbiga markbunda sekventiella ordiningen. Viss manöver kan genomföras på markarenan nu men du är bunden till den långsamma hastighet som hjul och bandgående fordon har på.

J.K Nilsson

Forsno sa...
29 december 2008 kl. 18:19  

J.K Nilsson: Men den låsningen var en konsekvens av beslutet att egenutveckla. Sedan var ju låsningen inte låst. Flygvapnet köpte 545 Draken, 330 Viggen och 204 Gripen. Så det är ju inte direkt 1:1.

Hade vi köpt från hyllan hade vi kunnat vänta till mitten av nittiotalet med att välja hur många F-16C/D, F/A-18C/D eller Mirage 2000-5 vi behövde. Då hade vi varken fått lika bra plan eller köpt fler än vi behövde.

Bara för att man aldrig kan förutse framtiden på flera årtiondens sikt går det inte att låta bli att planera och förbereda för den. Det viktiga är att ta fram planer som har tillräckliga marginaler och anpassningsmöjligheter.

Så för att anknyta till nästa försvarsbeslut så skulle jag säga att det är det viktigaste sedan andra världskriget. Vi är nere på benet när det gäller i stort sett alla förbandstyper. Det som väljs bort nu kommer att vara borta i årtionden om inte för alltid.

Men man måste fatta ett beslut. Det går inte att bara bordlägga frågan.

Jag är dock helt överens med dig om hur man bör läsa Clausewitz.

J.K Nilsson sa...
29 december 2008 kl. 21:52  

Tobias, nu flög det inte 545 drakar och 349 viggar när beslutet om att utveckla JAS kom. Tanken var att ha två divisioner J35 och resten fpl 37 i FV. Det är den numerären vi skall titta på.

Som jag förstått det så är det förmågebredden som är det viktiga. Om du försöker ensa planeringsanvisningarna, perspektivplaneringen och strykningarna i materiellbeställningarna så ser du att man tänker fortsätta att gnaga på benet

J.K Nilsson

Anonym sa...
30 december 2008 kl. 10:06  

Lästips om försvarspolitiken:

http://www.newsmill.se/artikel/2008/11/04/forsvarspolitisk-u-svang#comment-11828

Anonym sa...
30 december 2008 kl. 14:42  

Wiseman: kan du någonstans hitta den over head som PRIO ( SAP) kommer att generera? / Anonym 1

Wiseman sa...
30 december 2008 kl. 16:04  

Anonym 1: Du menar vilken kostnaden blir för införandet? Siffror på upp till 2 mdr kr till 2010 förekommer. Enligt budgetunderlag 08 handlar det om totalt 1608 milj kr 2007-2010.

Anonym sa...
30 december 2008 kl. 16:17  

W!

Det förekommer mycket vulgariteter kring SAP. Den dyraste och mest kosultkrävande av alla system, tycks det. Jag hör rykten via BAE som gör gällande att Holländarna fått betala 600 milj Euro för sitt införande och då är inte alla moduler igång....
I ljuset av den okänsliga knådningen av materielplanen så är dessa summor åt helvete.

Anonym 1

Anonym sa...
30 december 2008 kl. 16:59  

Magnus, ja det var en intressant aspekt på Rakel/FM som förtjänar att verifieras. Men det finns nog fler "gråa" tjänster än Rakel i FTN som FM glömt att begära kostnadstäckning för. /Nizze

Wiseman sa...
30 december 2008 kl. 17:34  

Anonym 1: Med tanke på att PRIO ska ersätta 70 andra datorsystem lär det ju vara en enorm härva av migrering som ska göras. Konsultfirmorna lär ha badat i champagne för länge sedan när kontraktet delades ut.

Förutom att det är dyrt har jag två stora farhågor med PRIO:

1. Datorsystem är inte eviga. De blir snabbt gamla och i skenet av det bävar jag för den här kolossen. Det påminner om när man på 70-talet beställde en av världens bästa datorer till Flygvapnet som var helt revolutionerande då den bara tog upp ett bergrum och hade några enstaka fjärroperatörsstationer i Stockholm och Göteborg. Det bästa var att den var specad att klara alla ADB-behov fram till Millenieskiftet.

2. Många i PRIOs förserie talar om att "om ni tyckte FMG och Palasso är illa så ska ni se PRIO. Det tillsammans med att ytterligare delar av administrationen trycks ut på människor som sysslar med helt andra uppgifter, vare sig det är kärnverksamhet eller stöd till denna, tycker jag är helt galet. Överhuvudtaget går det en otrevlig trend av sådant i Försvarsmakten. Det är som om man i samhället skulle skära ner på skolorna och lägga utbildningsansvaret på föräldrarna som då får offra sin arbetstid för att undervisa barnen. Först slår man sig för bröstet för att man sparat en massa pengar på skolan, sedan förskräcks man över minskad BNP och minskade skatteintäkter.

Magnus och Nizze: Det är en mycket relevant frågeställning. Jag föreslår att någon av er mailar försvarsministern eller ännu hellre Allan Widman om detta. Fördelen med AW är att han då kan ta det mot försvarsministern i Riksdagen.

Anonym sa...
30 december 2008 kl. 20:21  

W:
Så sant. Fenomenet finns i hela samhället. Färre skall göra mer till samma kostnad. Det finns ingen arbetkraftsreserv kvar att ta av. Problemet med polisen och FM är att konsekvenserna av administrationstrycket blir så mycket större när saker och ting sätts på sin spets. FM har nog en del att ta på sig här. Så länge FM talar med kluvna tungor om professionens olika sidor och ansvar så kan vi nog inte se någon ändring.

Anonym 1

Anonym sa...
1 januari 2009 kl. 03:50  

Lite småaktigt kanske men jag tyckte regeringens sätt att slå fast avgiften per flytimme var lite märklig. Rimmar i illa med att verksamhet idag ska bedrivas marknadsmässigt och bära sina egna kostnader enligt mig. Så jag jämförde lite priser på internet. Bla premieraviation.com uppger att de tar 9800 GBP för en 50min flygning London-Paris med en Gulfstream IV, vilket motsvarar ca 11200kr, och då för mindre än en timmes flygning. Så här verkar nyttjarna av regeringsplanet göra ett kap som hyr FVs Gulfstream för 14000kr. En sak som jag dock undrar över är ur vilken anslag FM ska ta beloppet för det överskjutande kostnaderna? Alt om FV bedriver passagerarflygverksamhet så oerhört mycket effektivare an de civila motsvarigheterna borde väl inte regionala tpflyg divisionen avvecklas? =)

Wiseman sa...
1 januari 2009 kl. 04:02  

Olle: Jag tror du glömde en nolla i din kommentar, men det är ju helt förklarligt en natt som denna. Annars, en mycket vettig synpunkt.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade