Bristande kommunikation får konsekvenser för säkerheten

Peter Neppelberg har de senaste veckorna stått för en serie gästinlägg på WW där han beskriver det förmågeglapp som finns inom flygstridskrafternas ledningsområde. Den senaste delen har även publicerats på en av Försvarsmaktens bloggar. För att undvika att delge någon information som kan anses som sekretesskyddad och i förlängningen en säkanmälan, har Neppelberg mailat sina inlägg till Försvarsmakten i förväg för att få synpunkter på inläggen.

Mail till och inom Försvarsmakten är precis som hos alla andra myndigheter att betrakta som allmänna handlingar och kan därmed begäras ut av den som är intresserad. Handlingar ska lämnas ut skyndsamt enligt svensk lag och innan handling lämnas ut ska det även göras en bedömning huruvida handlingen av sekretesskäl kan lämnas ut. Med tanke på det mediala intresse Neppelberg tidigare har rönt, har även hans mail till Försvarsmakten begärts ut av journalister.

Den fjärde och avslutande delen i Neppelbergs inläggsserie sändes tidigare under veckan till Försvarsmakten och begärdes sedan ut av Sveriges Radio. Handlingen lämnades idag ut till Sveriges Radio och några timmar efter att detta skett fick Peter Neppelberg ett meddelande från Högkvarteret att man inte kunde publicera den slutliga delen eftersom den ansågs kunna innehålla sekretessbelagda uppgifter.


Återigen har det alltså hänt att media delges handlingar som bedöms som sekretessbelagda. I våras sände SVT:s Dokument Inifrån ett reportage om Försvarsmaktens omfattande bruk av konsulter med fokus på just ledningsområdet. Den ansvarige journalisten begärde ut ett antal handlingar från Försvarsmakten, varav vissa levererades med strukna uppgifter med hänvisning till sekretess. Samma handlingar återfanns även bifogade andra utlämnade handlingar – då utan några strykningar.

Situationen är allvarlig. I ena stunden lämnar Försvarsmakten gladeligen ut handlingar man anser innehåller sekretessbelagda uppgifter. I andra stunden delger man av sekretesskäl inte väsentlig information till insatta förband, vilka är beroende av informationen för att kunna lösa sina uppgifter och därtill skydda egen verksamhet. Utrymmet för förbättringar är med andra ord fortsatt stort. Kommunikationen inom Försvarsmakten måste förbättras eftersom den medför negativa konsekvenser för säkerheten och i förlängningen även möjligheten att uppnå operativ verkan.12 kommentarer:

Anonym sa...
29 oktober 2011 06:25  

Jo förbättrad kommunikation inom FM är väl lovvärt

Men vad hände med Öppenheten?

Vem vågar vara uppriktig mot sin närmaste C?

Varför upplever många att närmst överordnad C mest får höra vad underordnad tror att överordnad vill höra?

Hur många av de problem vi har idag har sitt ursprung i att "höga C" fått en "anpassad" verklighetsbeskrivning?
Rätt många skulle jag tro...

Anonym sa...
29 oktober 2011 07:56  

1) Ingen som jobbar i "branchen" (försvarsanställd, statligt anställd eller civilare i industrin) får författa och skriva mail i ett öppet system om vederbörande misstänker att innehållet kan innehålla sekretessbelagda uppgifter. Är man osäker ska sakkunniga tillfrågas men inte via ett öppet system. 2) Varje myndighet skall sekretessvärdera och klassa inkommen handling eftersom utfärdaren i (1) kan ha bedömt fel

Hanteringen stinker och processerna och efterlevnad borde sekretessanmälas!

Anonym sa...
29 oktober 2011 07:58  

Hej,

tycker att du missar en aspekt, förutom att FM uppenbarligen har problem med rutinen sekretessbedömning av handlingar.

För givetvis finns det en sådana rutinbeskrivning och den ansvariga enheten för denna rutin inom myndigheten har säkerställt att den är delgiven inom FM och naturligtvis följer denna enheten upp att rutinen följs, eller....

Men vänta, rutinen är kanske sekretessbelagd...


Nej min viktiga aspekt var att man kan ju se på svaret till Neppelberg som ett försök att tysta ner honom, och då har FM verkliget ett allvarligt problem.


För övrigt kan man också om så att hjärnan (FML?) här inte har en aning om om vad höger och vänster hand gör, eller har den det?

Frågan är vilket som egentligen är allvarligast?

Till sist vill jag påpeka att din tolkning (som även är min) av e-post inom FM är allmän handling, definitivt inte tolkas så att väldigt många medarbetare och chefer inom FM.

Galärslaven

Wiseman sa...
29 oktober 2011 09:25  

Galärslaven:

Visst är det så att majoriteten inte har någon större uppfattning om att så är fallet, men lagen och praxis är tydliga på området.

Anonym sa...
29 oktober 2011 10:04  

Galärslaven!
Hjärnan är mycket väl medveten om att den varken ser eller har kontroll över händerna. Dock får hjärnan hela tiden klartecken i guld från halsen att alla funktioner i kroppen fungerar över förväntan.

Minns skokartongen.

/Farbveckan -86

Anonym sa...
29 oktober 2011 10:12  

wiesman

Du och jag tycker att lagen och praxis är tydliga på området, men jag har upplevt chefer som fastfällt att det inte är så som vi tycker "diskussion slut".

Jag har tom hört företrädare för Jur som svävat så på målet att alla tolkningar är möjliga.

Jag vet att FM var tvungen att tom lämna ut cokies för några år sedan (framgick tom i pressen).

Mellan skål och vägg har jag bl.a fått svaret att, "vi kan omöjligt hantera alla e-brev och klassificera dem, det har vi inte resurser till.

Kanske något man skulle tänkt på innan man rationaliserade exp som man gjort....

Att regeringskansliet kraftigt fått utöka de som hantera inkommande e-post av flera skäl, verkar undgått vår myndighetsledning (och kanske inte bara den). Tror inte att det blir någon ändring förrän Revisionen motsv. ger FM en riktig skrapa.

Galärslaven

Wiseman sa...
29 oktober 2011 10:32  

Galärslaven:

Instämmer i din slutsats i sista punkten.

Anonym sa...
29 oktober 2011 11:17  

Föreslår att alla gnällspikar och "förstå sig påare" slutar och gör nåt vettigt av sitt liv istället för att pinas under den eländiga försvarsmakten

Wiseman sa...
29 oktober 2011 13:49  

Vill man inte ta till sig kritik är det lätt avfärda den med att det bara är gnäll.

Skulle personal med god insyn i en verksamhet och med ett kritiskt förhållningssätt till det som försiggår alltid lämna verksamheten är det lätt att inse resultatet. Om alla dina gnällspikar och "förstå sig påare" lämnar Försvarsmakten kommer det med största sannolikhet inte att gagna Försvarsmakten. Däremot lär livet bli mycket bättre för de som lämnat.

Anonym sa...
30 oktober 2011 02:19  

Fantastisk idé Vi tar alla plutonchefer och gör dem till kontrollanter för in och utgående mail. Och eftesom vi inte har stf plutonchefer så låter vi gruppechefer leda genom samverkan så har vi sparat in plutonchefs skiktet som ändå kostar mer än en gruppchef då har vi alltså löst problemet med mail och sänkt kostnaderna bra va!
Ny snilleblixt eftersom jag kommer på så fiffiga ideer ska jag söka chefsprogrammet.

Anonym sa...
31 oktober 2011 19:25  

Hanteringen är som du säger under all kritik, har tyvärr sett både det ena och det andra skickas över öppna system. Bristen beror som jag ser det mycket på att Försvarsmaktsanställda inte inser att de är statliga tjänstemän som alla andra. Kanske en ny devis vore på sin plats? "Tjänsteman, soldat, specialist". I och för sig är detta inget nytt. Men finns en oförmåga bland ett stort antal kollegor att ta till sig, hur viktigt det är att ta till sig hela spektret av sina arbetsuppgifter och skyldigheter. Tiden torde vara förbi att man kan slå ifrån sig med att "det visste jag inte". Regelverk skall ses som order och följas något som torde vara lättare än vad det är i "vår" organisation.

Anonym sa...
6 november 2011 12:30  

Wiseman nämner inslaget i Dokument inifrån som behandlade konsultfrågan. Det var jag som skrev den omtalade PM som man påstod inte fanns men som efter ett tag dök upp som arbetspapper. Jag vet att jag diarieförde denna PM den 30 juni vid lunchtid några timmar innan jag lämnade min tjänst för att gå i pension.

Det dokument som efter mycket om och men till slut lämnades över till SVT var en likalydande PM som dock var stämplat som arbetspapper och som jag lämnat till några generalspersoner i februari/mars 2009. Missivet till PM som jag lämnade till registrering undertecknade jag, i motsats till arbetspappret, med min namnteckning.

Motivet för strykningar i den till SVT överlämnade handlingen skulle enligt beslutet bl.a ha varit att den innehöll uppgifter om samarbete med andra stater - detta är rent nonsens. Jag har fått en kopia denna handling fr SVT och enligt min uppfattning förefaller strykningarna vara slumpmässiga. Endast på ett ställe i PM har det gjorts en mer omfattade strykning som jag så här långt efteråt inte kan erinra mig vad den skulle innehålla.

Det som jag ser som allvarligt är inte i första hand strykningar, det mesta har ju ändå gått att läsa på bloggarna, utan det faktum att den av mig till registratorskontoret den 30 juni 2010 inlämnade handlingen inte kunnat återfinnas.

Det förefaller mig efter den senaste tidens pinsamheter som om det behövs en allmän uppryckning både vad gäller sekretessgranskning och hantering av hemliga dokument i Försvarsmakten.

Lennart Elborgh

Fd controller i HKV

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade