Gästinlägg: Del 2 – Kvarstår förmågeglappet i luftförsvaret efter 2013?

Nedan följer del 2 av Peter Neppelbergs serie om det kvarstående förmågeglappet i luftförsvaret. Texten nedan sändes i sin helhet till Försvarsmakten för granskning för en vecka sedan. Den återkom utan anmärkning och sändes därför idag på morgonen till politiker och media.


/Wiseman


-------------------------------------
Resumé


I den första delen redogjorde jag för bakgrunden till luftstridskrafternas så kallade förmågeglapp som uppstod när Försvarsmakten 2004 började sin omtransformering från ett invasionsförsvar till ett interoperabelt insatsförsvar.

Bristerna i luftförsvarets förmåga är främst:

- Försenad utbyggnad av ett krypterat datastridsledningssystem (Link 16) mellan fartyg, luftvärn, markbundna och flygburna stridsledningscentraler samt stridsflygplan.

- Avsaknaden av ett krypterat markbundet radaridentifieringssystem (Identification friend or foe, IFF) som kan skilja på egna och andra flygplan

- Avsaknad av ett krypterat och/eller störskyddat markbundet radiokommunikationsnät (HQII and Secure Voice) mellan stridsledningscentraler och flygplan.

- Avsaknad av ett system för högre taktisk ledning av luftstridskrafterna omfattande resursplanering, insatsorder och rapportering (ICC).

Full interoperabel förmåga, dvs att över hela riket ha en godtagbart antal data-, radio- och igenkänningsutrustningar har framflyttats av FM och aviserats med start 4:e kvartalet 2012 och slutförd 4:e kvartalet 2013.

Trots de reviderade framflyttade planerna är det knappast möjliga att uppnå verklig förmåga i de senaste deklarerade tidpunkterna, Q4 2012 och Q4 2013, enligt de utfästelser FM har lämnat till Försvarsdepartement och Försvarsutskott.

För den som vill rekapitulera debatten kan jag rekommendera Wisemans Wisdoms blogg om Ledningssystem som sammanfattning.
http://wisemanswisdoms.blogspot.com/search/label/Ledningssystem

I denna del två kommer jag att beröra organisation och systemsamordning samt radio och kommunikation


Organisation och systemsamordning


I samband med att Försvarsmakten omorganiserades vid 2000-talets mitt flyttades ledningssystemfrågor från de tidigare ansvarshavarna för sjö, mark och luft till en nybildad avdelning i högkvarteret - PROD Led. Detta innebar att ansvaret för vitala funktioner för luftförsvarets helhet såsom taktiska datalänkar, radio och radarutrustning, igenkänningsutrustning, infrakommunikationsstruktur, mm, fråntogs den flygtaktiske chefen.

Under hela 90- samt 00-talets början bedrev Flygvapnet och Försvarets Materielverk ett omfattande gemensamt systemsamordningsarbete inom ramen av det som benämndes Flygvapnet 2000. När FM omorganiserades upphörde systemsamordningen av luftstridskrafterna. Den nya inriktningen var att systemsamordning, framförallt inom ledningssystemområdet skulle ske inom ramen av den integrerade materielledningen, IML, vilket var ett gemensamt beredningsarbete mellan FM, FMV och FOI. IML slutrapport från 2009 var ett försök till systemsamordning framförallt inom ledningsområdet. Tyvärr fokuserades mer på en ”bortre framtid” och gemensam ledningscentral och mindre på ”här och nu”.
Bristen på systemsamordning innebär stora problem inom luftstridskrafterna. Ansvarsfrågor är inte utklarade mellan sakområdena flyg och ledning. Prioriteringar och omfördelningar inom och mellan materielprojekt sker inte samordnat. Beställningar släpar efter eller är inte utförda. En grogrund för ”nån annan-ismen” har skapats …

Ett exempel på bristande systemsamordning är problem med beställning, leverans, installation och driftsättning av datalänkutrustning (Link 16) i FM fartyg, luftvärnsförband, helikoptrar, 100 JAS och i marksändarnät. Att fullt hinna färdigställa detta till 2013 Q4 är mindre troligt.

FM har nyligen startat upp ett systemdefinitionsarbete tillsammans med FMV. Det omfattar luftstridskrafterna och dess förmågeutveckling i perspektiven 2014, 2017 och 2020. Problemet är att detta inte kan ske isolerat utan måste göras i samklang med arena sjö, mark och ledning.


Radio och kommunikation

FM gamla analoga markradiosystem (TARAS/Radio 80) består av utrustning från 60-talet och framåt och har för länge sedan uppnått slutet på sin livslängd (End of Life, EOL). Radiosystemet som manövreras från stridsledningscentralerna har hög felfunktion vilket påverkar flygsäkerheten negativt. Systemet skulle ersättas av TARAS/Radio 90 men detta ströks ur materielplanen i samband med interoperabilitetsbeslutet 2004.

Flygvapnet har länge påpekat behovet av ett ersättningssystem för enheterna på marken innehållande funktionerna textskyddat (krypterat) och trafikskyddat (hoppfrekvens) tal, ofta internationellt benämnda Secure Voice och Have Quick II.

Att beställa ett system med en utbyggd rikstäckning är ett omfattande projekt. Inte bara integrering mot stridsledningscentraler måste ske utan hela Försvarsmaktens infrastruktur i form av telenät och IP-nät påverkas. Därefter skall omfattande verifierings- och valideringsarbeten genomföras för att hela funktionskedjan ska kunna flygsäkerhetsgodkännas, en omständlig och tidsslukande process.
Försvarsmaktens beställning har blivit fördröjd och FMV har därför ännu inte kunnat starta upphandling (offertutvärdering pågår).

Att en slutlig utbyggnad skulle vara klar och ersätta åtminstone huvuddelen av nuvarande markradiosystem till Q4 2013 förefaller osannolikt.


I senare inlägg under hösten avser jag mer i detalj försöka redogöra för problematiken rörande identifieringsutrustning och högre taktiskt ledningssystem. I ett sista inlägg avser jag även ta upp frågan kring informationssäkerhet, krypto och sekretess samt konsekvenserna av den pågående utvecklingen av gemensam lägesinformation (GLI/NOC).


Vänligen

Peter Neppelberg29 kommentarer:

jan-olov sa...
17 oktober 2011 kl. 07:33  

Mycket bra att du lyfter fram glappen. Rätt deprimerande läsning och orolig blir man.
Hoppas att vi har en plan ur detta det verkar så delvis

Anonym sa...
17 oktober 2011 kl. 08:49  

Det kan ju vara så att ett planerat system längre fram i tiden aldrig kommer att ge ett större utfall i den innevarande försvarsbudget.

Det är ju ett praktiskt sätt att ha balans i budgeten för den underfinansierade verksamheten.

Major Kai Rämö

Bajsgropen sa...
17 oktober 2011 kl. 09:26  

Jag citerar C G6 LG: "De har säkert tänkt på det, de där uppe."

:D

kriesse sa...
17 oktober 2011 kl. 09:38  

Pågående utveckling av GLI/NOC!? Intressant.. Har för mig att den hydran har försökt slås ihjäl många gånger. Till och med av ett riksdagsbeslut?

Anonym sa...
17 oktober 2011 kl. 09:54  

Mest orolig blir jag som f.d. radarjaktstridsledare när en s.k. Gripenpilot öppet raljerar om att de inte behöver någon flygstridsledning i framtiden. Vem ska då peka ut deras Meteorrobot mål som ligger låååångt utanför dit deras näsor pekar? Är Gripenpiloterna så unga att de inte har förstått möjligheterna eller har vi blivit dåligt informerade om bristerna?
I princip borde Gripen vara varje soldats bästa vapen (integrerade) - men har vi blivit stoppade i utvecklingen verka tillsammans i Försvarsmakten?
Varför fick inte FV installerade TARAS en gång i tiden?

Unknown sa...
17 oktober 2011 kl. 15:49  

Med anledning av din kommentar att materialet är skickat till Försvarsmakten ber jag att få förtydliga ett faktaförhållande.

Sekretessbedömning sker enbart av sådant som är en del av myndighetsutövning och sådant som en tjänsteman författar i tjänsten.

Om en tjänsteman vill delta i samhällsdebatten utifrån personliga ställningstaganden men känner sig osäker på var gränsen går mellan öppen och sekretesskyddad information bör han eller hon i första hand söka stöd hos närmaste chef för dialog eller använda sig av säkerhetstjänstens handböcker.

Myndigheten har inte möjlighet att förhandsgranska sådant som en medarbetare skriver inom ramen för sin yttrandefrihet. Notera att jag med detta inte gör någon värdering om inlägget innehåller sekretesskyddad information utan min kommenterar enbart rör möjligheten att få förhandsgranska texter eller få dessa ”godkända”. Vid tveksamheter bör alltid försiktighetsprincipen gälla.

Följande formella svar fick Peter Neppelberg på sin förfrågan:
Försvarsmakten sekretessgranskar inte enskildas tilltänkta blogginlägg. Det åligger var och ens ansvar att inte sprida sekretessbelagd information. MUST har gett ut Handbok för Försvarsmaktens säkerhetstjänst, sekretessbedömning del A till stöd för att genomföra sekretessbedömningar.

Erik Lagersten
INFODIR

Anonym sa...
17 oktober 2011 kl. 16:03  

@Erik Lagersten

Så vad försvarsmakten säger är alltså: "Vi tänker inte säga om du gör rätt eller fel, men gör du fel kommer du bli straffad"? Fruktansvärt svårt att se hur din kommentar går att relatera till ÖRA och det arbetet som sker i försvarsmakten för att få det "högt i tak".

Om försvarsmakten själv inte har något intresse av att hjälpa blogga/debattörer/skribenter m.f att kontrollera så de texter de vill publicera inte innehåller känslig information kommer det utan tveka sluta i att denna information släpps ut.

"Tänk om, tänk rätt"


/Alex

Anonym sa...
17 oktober 2011 kl. 17:14  

Aha, medans vi ändå har Herr Lagersten på tråden:

I februari i år uppmärksammades bla under inlägget "Majorer i debatten" här på WW att det i FM årsredovisning 2010 stod skrivet att vi anställda uppfattar FM som "en trygg och generös arbetsgivare med ordning och reda".

Vi var många som undrade vem/vilka som blivit tillfrågade för att man kunnat dra denna slutsats.

Utan att få något svar på detta lugnades debatten av att man från centralt håll skulle genomföra ytterliggare undersökningar under det kommande året.
Året går nu mot sitt slut och varken jag själv eller någon av mina kollegor har ännu blivit tillfrågade, så nu borde det väl snart bli dags...

/Mj S Åskopp

Anonym sa...
17 oktober 2011 kl. 17:47  

Lagersten, är Göranssson fortfarande på Arbetsförmedlingen eller är han i Litauen o predikar Solidaritetsförklaring?

Bara undrar.....

Unknown sa...
17 oktober 2011 kl. 18:07  

@Alex
Att efterfråga en ordning där Försvarsmakten granskar inlägg för att garantera korrekthet eller känslighet är att välja en väg som stryper det fria ordet. Det gäller även sådant som kan omfattas av sekretess.

Öppenheten garanteras bäst av att ingen myndighet lägger sitt våtvarma omslag över inlägg, debattartiklar eller inslag. Försvarsmakten ska helt enkelt inte ägna sig inte åt förhandsgranskning eller censur av enskilda medarbetares rätt till det fria ordet.

Rågången vad myndigheten får och ska göra måste vara tydlig och absolut eftersom varje sådant önskemål, som inledningsvis kan uppfattas som en trygghet, snart annars kan utvecklas till ett tvång eller repressivitet.

Ur Försvarsmaktens synvinkel gagnas gränsen mellan öppenhet och sekretess bäst av dialog kring frågorna på varje arbetsplats, utbildning samt tydliga riktlinjer och handböcker. Där ligger svaret på det behov du ger uttryck för.

@ Mj S Åskopp
Medarbetarundersökningarna återupptas under 2012 genom PERSS försorg. Inga undersökningar centralt under 2011 som en konsekvens av den ekonomiska utvecklingen tidigare under året.

Erik Lagersten
INFODIR

Anonym sa...
17 oktober 2011 kl. 19:08  

Hej Wiseman.

Vänligen korrigera min tangentbordsdyslxi.

från "innevarande försvarsbudget." till

"innevarande försvarsbudgeten."

mvh
Major Kai Rämö

Wiseman sa...
17 oktober 2011 kl. 19:13  

Kai:

Det finns ingen möljighet att redigera kommentarerna, bara publicera eller refusera. Budskapet lär dock framgå för läsarna. Om du vill så är du naturligtvis välkommen att lägga en uppdaterad kommentar, så kan vi stryka den/de gamla.

Anonym sa...
17 oktober 2011 kl. 19:18  

@ Lagersten

Försvarsmaktens omdömesgille generaldirektör konstaterade den 16 september, inför riksdagens försvarsutskott:
”Och då kommer jag till en annan slutsats för den här innevarande försvarsbeslutsperioden, fram till 2014, nämligen att ekonomi är i balans.”

Mot den bakgrunden vore det intressant om informationsdirektören här kunde utveckla sitt resonemang beträffande innebörden av följande:
” Inga undersökningar centralt under 2011 som en konsekvens av den ekonomiska utvecklingen tidigare under året.”

Uttryckt i ekonomiska termer – vad avser informationsdirektören?

/pseudonomen

Magnus Redin sa...
17 oktober 2011 kl. 20:01  

Vem kan vara emot "gemensam lägesinformation", det är uppenbart något bra. Likaså är "nätverksbaserat försvar" en logisk följd av utvecklingen av tekniska lösningar som bygger upp internet.

Felet finns någon annan stans än i att göra det självklara som beskrivs med målande namn. Jämför med flygstridsledningens tidiga digitalisering där man tidigt gjorde ett teknikskifte och byggde upp det systematiskt och framgångsrikt. Vad i samverkan FM, FMV, och kommersiella företag gick fel? Varför växer inte längre system som träd där årsring läggs still årsring vartefter kompetens utvecklas och mjukvara skrivs? Varför slutade man bygga system som var avsedda att användas i krig med den tekniska robusthet och fysiska skydd och rörlighet som det kräver?

Anonym sa...
17 oktober 2011 kl. 20:45  

@ Redin 20:01

Därför:

Titel: Fredens illusioner: det svenska nationella förvarets nedgång och fall
ISBN: 9789173534178

Anonym sa...
17 oktober 2011 kl. 20:58  

Vilken svensk general kan ha annat än Sveriges säkerhet för ögonen?

Varför har ingen enda general, på liknande sätt som t ex flera ledande läkare inom sönderfallande landsting, beskrivit att de uppgifter som ska lösas och de medel som tilldelas av statsmakterna inte går ihop?

Anser varenda general i Sverige-aktiv sådan-att den nu inslagna vägen med vilande värnplikt och inga förband alls är den rätta vägen?

Det verkar däremot finnas gott om generaler-pensionerade och i förtid avgångna-som tycker annorlunda.

Är aktiva generaler i Sverige fega? Vågar dessa herrar inte föra öppen debatt? Vågar svenska generaler inte riskera sin karriär för den svenska säkerhetspolitiken? Tror alla svenska generaler att det går att försvara Sverige med IO14?

Är svenska generaler naiva, korkade eller bara rädda om arscheledet?

Slår vad om att en massa generaler läser detta men att INGEN aktiv svarar. Pax Vobiscum.

Anonym sa...
17 oktober 2011 kl. 21:40  

Balans i budgeten innebär att vi snor pengar från nästa år (300-400milj) dvs. använder vår anslagskredit. Jag tryckeri inte att det är att ha balans i budgeten men jag är ju inte ekonom. Jag hoppas att info dir har sådan som ger honom underlag så det är säkert rätt både juridiskt och ekonomiskt men etiskt vete f*n!

Anonym sa...
17 oktober 2011 kl. 21:49  

E4SEK
Jag konstaterar att mänskligheten består av två delar – den del som förstår systemsamordning och den som inte gör det. I det svenska försvaret är den förstående delen mindre än 5 % och de 95 %, som inte förstår kommer aldrig att göra det. Med andra ord – systemsamordning är svårt och ingår inte i vårt normala sätt att tänka – vi tenderar att dela upp världen i enkla överblickbara enheter och har svårt att se deras inbördes sammanhang.

Den stora kunskapsbristen gör att såväl politiska, militära som förvaltningsledningar saknar förståelse för de unika effekter, som utvecklades inom flygvapnet under det kalla kriget. En liten grupp taktiker och tekniker förstod att utnyttja det allt mera digitala innehållet i flygvapnets dimensionerande system såsom Viggen, Gripen, AEW, strilsystem, bassystem och kommunikationssystem. Informationen kunde merutnyttjas mellan systemen i realtid eller nära realtid. Effekten realiserades genom systemsamordning och en samlad syn på den taktiska loopen. Detta tänkande var och är delvis fortfarande unikt i världen. Jag har för inte så länge sedan besökt FLSC tillsammans med en amerikansk F16-pilot med 10000 flygtimmar. Det var fullständigt omöjligt att få honom att förstå vad man gjorde i det integrerade flygvapnet – han var en typisk plattformskung med begränsad förmåga att tänka annorlunda.

Det finns med rätta mycket kritik mot det svenska NBF-programmet. Det är extra genant att Sverige är det moderna land, som lyckats sämst med NEC-tillämpningar. Samtidigt har vi inom flygvapnet varit världsledande på det som NEC försöker åstadkomma - informationsdelning och integration mellan alla relevanta noder och operatörer.

Det Peter Neppelberg beskriver om förmågeglapp i luftförsvaret är skrämmande korrekt och har förorsakats av att den ”okunniga” 95 % -delen av beslutsfattare fått möjlighet att besluta om frågor som endast kan hanteras av 5 % -delen. Min poäng är att det inte hjälper att lösa länk 16-frågan. Det enda sättet att undvika att Peter måste skriva nya negativa analyser i framtiden är att organisera en fungerande systemsamordning för de komplexa sammanhangen i en mycket komplex taktisk och teknisk miljö. Annorlunda uttryckt – det svenska folket har att välja mellan ett resultat av investeringen i Gripen-systemet på 100+ miljarder kronor som är medelmåttigt eller ett framtida resultat som ger den fulla effekten av vad systemen kan leverera och som gör oss till fortsatt unika i världen. Det är inte mera pengar utan ett bättre tänk som behövs.

Anonym sa...
17 oktober 2011 kl. 22:35  

@ anonym 21:49

Ur SOU 2011:36 - Försvarsstrukturutredningen:

"Tydligare beställar- respektive utförarroller skapas
Försvarsstrukturutredningen bedömer att rådande uppgifts- och
ansvarsfördelning mellan Försvarsmakten och FMV inte är ändamålsenlig
och dessutom begränsande vad gäller möjligheter till
besparingar enligt regeringens direktiv till utredningen. Den
sammanhållna försvarslogistiken ramen för en beställar- och en utförarmodell med en renodlad
uppgifts- och ansvarsfördelning myndigheterna emellan. Beställningar
bör ske på högre systemnivåer jämfört med dagsläget med ökad
uppmärksamhet på rationalitet och effektivitet i ett livscykelperspektiv."

När de 95% nu skall beställa på "högre systemnivåer" så kommer allt att lösa sig och vi får en fungerande systemsamordning för luftstridskrafterna - igen...

Biet sa...
17 oktober 2011 kl. 22:53  

När powerpoint kom in gick vettet ut.

"PPT is a triumph of process over product. Knowing what you are doing is more important than getting the right answer."

"Power corrupts and PowerPoint corrupts absolutely."

"PowerPoint presentations too often resemble a school play - very loud, very slow, and very simple."

"Preparing a PowerPoint presentation will give you the sweet, sweet illusion of productivity."

"It's like a plastic banana…looks good but provides no nutritional value or sustenance."

"PowerPoint – nothing to say and hour in which to say it."

"Can’t we say ‘that’s all folks’ to PowerPoint presentations?"

"While you were making your slides, we would be killing you." - Russian Officer

Om Patton hade levat idag:
"No bastard ever won a war by making viewgraph slides for his country.

He won it by making the other poor dumb bastard make slides for his country"

Anonym sa...
18 oktober 2011 kl. 10:35  

Anonym 17-41:29 slår tung fullträff på spikhuvudet!
Låt mig bara tillägga att min personliga uppfattning är att på den tiden när Flygvapnet var Flygvapnet och inte Försvarsmaktens luftstridsbyrå så var proportionerna åtminstone 20/80. Vi har ramlat minst 25 år tillbaka i evolutionen genom organisationsreformen.

Borneo sa...
18 oktober 2011 kl. 11:24  

Remember that the radio is only an electronic suggestion box for the pilot. Sometimes the only way to clear up a problem is to turn it off.

Anonym sa...
18 oktober 2011 kl. 22:27  

Intressant, Peter!

Jag ser en parallell mellan lednings- och helikopterverksamheten. Med ihopläggning har förmågan minskat.

Finns det något bättre sätt att få samordningsvinster med lednings- och sambandssystemen?

Vilken var leverantören av stridsledningssystem och sambandssystem till Flygvapnet? Var det Philips i Järfälla som också levererade till Kustartilleriet?

Fundersam

Magnus Redin sa...
19 oktober 2011 kl. 09:05  

Fundersam 22:27, det som borde ha drivit utvecklingen är att alla delar av försvaret behöver dela på information och informationssorterande. De delar av verksamheten som sedan tidigare har haft störst krav som eldledning av artilleri och flygstridsledning borde ha varit normsättande för allt då teknikutvecklingen gör att det kan gå fort även utan användning av apokalyptiska kärnvapen och skillnader mellan hav, land och luft varteftet minskar. Systemutvecllingen borde ha bedrivits med viss redundans, typ 3 spår på ett par generationer hårdvara för att hantera buggar, säkerhetsproblem hos leverantörer och få konkurrens. Samordningsvinsten borde ha gjorts genom att dela ett eller flera utvecklingsspår med något grannland. Power-point och demofilmer borde ha undvikts till förmån för prototyper som med fördel funkar sisådär när de testas av användare. Levande visioner i stället för showbiz.

Att flytta ihop olika försvarsgrenars ledningsutveckling borde ha skett med en vision om att skapa en kreativ universitetslik miljö.

Men vad vet jag? Jag är bara en hobbytyckare som blir orolig när samhällsinstitutioner sköts med mindre eftertanke än analysen på en fikarast.

Anonym sa...
19 oktober 2011 kl. 16:38  

HEMVÄRNET-Gapfillern. Såg att det idag varit Folk och Försvarsseminarium angående Hemvärnets roll i den svenska försvarskollapsen. Hemvärnet, en gång runt 100 000 man-nu är det teoretiska värdet enligt regleringsbrevet 40 bataljoner-sanningen är väl kanske aningen mindre.... och vad har Tolgfors operettkrigsmakt råd med?

Sanningen är nog att det kommer läggas MASSOR av uppgifter på Hemvärnet. Hemvärnet kommer med stro sannolikhet bli en fundamental gapfiller för att stödja Tolgfors, Jevrells och Moores korthus.

Här kommer samma sällskap med stor sannolikhet jaga korvören. Jaga ekonomiska medel där hemvärnspersonalen knappt kommer få öva eller få möjligheter till utbildning relaterat till den omfattning på uppgifter som åläggs Hemvärnsförbanden.

Ett varningens finger, ett stort varningens finger höjer jag för denna situation. Hoppas innerligt att det finns många som J-O Holm som säger ifrån. Kom ihåg att med utökade uppgifter behövs mer materiel, personal och utbildning.

Strävan är sannolikt att t ex relativt snart reducera antalet Utbildningsgrupper-i alla fall om man får tro det som "ÖB" redovisade på senaste chefsmöte.

Hur rinnar det med lokal förankring? Hur rimmar det med möjligheter till att genomföra övningar och utbildningar?

Anonym sa...
20 oktober 2011 kl. 15:19  

@ Anonym 16:38

Vi inom Hemvärnet, Nationella Skyddsstyrkorna har redan och kommer att få ännu mer utbildningskrav än vad vi mäktar med.

Från 2012 org så har ett HvInsatskompani med 3 plutoner/4 grupper i varje, bara 18 st Ak skyttar. Dessa är de enda som "bara" har infanteriutb. Alla övriga i kompaniets 163 soldater är antingen chefer eller "specialister".

Alltså kommer 89% att avkrävas särskild befattningsutb UTÖVER de 8 dygn per år som är avtalade.

När nu HV alltmer likriktas i utbkrav med övriga Försvarsmakten krävs veckolånga utbildningar som då inkräktar på semestrar, familj, och arbetsgivare.

FM's krav t.ex. på att alla fordonsförare ska ha C-kort blir nog svårt för t.ex kompstabens packgrupp. Där finns t.ex.en terränglastbilsförare tillika tgb-mekaniker. Han/hon ska alltså både ha aktuellt förarbevis, C körkort och vara utbildad mekaniker.

Detta är bara ett exempel på hur man direkt översätter FM's krav till Hv, som inte kan få dessa utbildningar på betald arbetstid.

I vårt rekryteringsarbete så har vi inga svårigheter att fylla de 18 befattningarna som skyttar. Däremot att övertyga resten att "offra" dyrbar tid utöver avtalet och fylla alla övriga befattningar. Det är ett hästjobb som FM borde underlätta i stället för att glömma att vi är civila som inte har samma möjligheter som anställda GSS/K.

HvInsatskompchef

Anonym sa...
20 oktober 2011 kl. 18:37  

Tolgfors; funkar ditt Hemvärn eller håller det på att bli en potjemkinkuliss det med?

Läs gärna vad HVkompch ovan har skrivit... man får ju innerligt hoppas att det finns fler rakryggade (civila) chefer i Hemvärnet som vågar ryta ifrån till de militära sillmjölkarna och INTE godkänna undermåliga förbandsvärderingar etc.

Har man inte utbildning på taktik eller materielsystem så har man inte. Basta.

Tolgfors, funkar ditt Hemvärn? Funkar det när det får ta alla uppgifter som IO14 inte klarar av?

Tolgfors, funkar ditt Hemvärn?

Anonym sa...
21 oktober 2011 kl. 17:31  

E4SEK och Peter Neppelbetg har inte kunnat beskriva Försvarsmakten bättre. FM med sina vapenslag är på långt när integrerade och kan ännu år 2011inte samverka mellan vapenslagen på det önskvärt sätt fastän tekniken finns och som det en gång i tiden var tänkt. Dagens generaler tycks inte ha förstått helheten i denna enkla grundprincip. Datalänkinformation utgör grunden till all omvärldspresentation. NOC/LGI är ett av de exempel på ett gigantiskt slöseri på resurser och kunskap. Egna karriärintressen och lokalpolitik har prioriterats fastän det redan finns insprängd teknik och möjligheter i bombsäkra bergrum och som fungerar alldeles utmärkt. Där finns också plats för GLI/NOC om bara viljan finns. Den gigantiska och mycket imponerande teknologiska infrastruktur som finns inbyggt där får bara inte skrotas för några aningslösa generalers tankefel.
Om det är från någon plats man ska utgå från i ett nätverk så måste det ske just från de redan utbyggda och moderna FV anläggningarna.

Utöver Link-16 behövs det så klart en serie modifieringar nationellt med servrar som kan förmedla och sprida säkerhetsskyddad information på ett tillfredsställande sätt till alla aktörer på stridsfältet.
En soldat med sin ksp, var än han befinner sig i Sverige, ska i princip kunna utnyttja ett Gripenplan som sitt allra mest effektiva och skarpladdade vapen – om nöden skulle kräva. Kring detta skapar man en NBG organisation med taktiska och regionala krav.
Att skapa egna centralt placerade oskyddade, och mycket sårbara, anläggningar vore fatalt. Det har varit för mycket experiment i FM planeringar istället för att man har lyssnat på de som redan är experter, som Peter Neppelberg m.fl.
Hotbilden finns i allra högsta grad - dags att planera på riktigt nu!

Anonym sa...
10 november 2011 kl. 09:29  

Det finns tydligen en "bugg" i mjukvaran till edition 19 för säker röst (Have Quick) enligt Major anders Gustavsson (divisionschef FL02) :

"
Although Swedish air force officials are generally satisfied with their Libya experience, in which they logged more than 650 sorties, equipment and training lessons have emerged. One of the main ones is addressing a quirk in how the “Have Quick” secure radio on Gripen functions, to assure it can be used properly in the NATO system, says Maj. Anders Gustafsson, who served as the acting squadron leader for FL02, the second rotation of Gripens to Sigonella, Sicily.

During Libya operations, the Gripens, although equipped with Have Quick, could not tie into NATO’s secure network, forcing pilots to be the only ones to operate unsecured and use code words to exchange orders.

The problem was that NATO was using the “training” rather than “operational” Have Quick network, but with operational security keys. On Gripen, when it recognized the operational security keys, it automatically switched the radio to the operational network. A fix should be ready next year, Gustafsson notes.
"

http://www.aviationweek.com/aw/generic/story_generic.jsp?channel=defense&id=news/asd/2011/11/09/08.xml&headline=Swedish Gripen Community Draws Libya Lessons

Det framkom även fler problemområden under FL01/FL02 :

"
The robustness of some of the equipment also needs to improve. For instance, the reconnaissance pods used in Afghanistan were early equipment sets, creating some reliability problems, Gustafsson says. The system also needs to be upgraded with an infrared sensor capability and real-time data relay, he suggests, which are planned.

Also, the Gripens suffered because it took time to get the cryptological kit for the fighters, even though Swedish personnel were cleared for the equipment. Danish and Norwegian air force officers aided the Swedish in clearing that hurdle, as well as in providing access to key information such as the air-tasking order that was being withheld in the opening phase of the deployment.
"

"
Sweden also needs to verify the accuracy of its Litening III laser designator pod on Gripen. So far, the Gripens can use the pod on their own, but not to hand-off targets because the accuracy validation has not taken place.
"

"
Another focus area is the need to boost air-to-air training, Gustafsson says. The location of the Gripen refueling probe somewhat behind the pilot means extra training will be required to become comfortable with the process. It also means greater access to the Swedish air force’s C-130 tanker, which itself was still in its demonstration phase during the Libya operation.
"

Det tals också om kommande uppdateringar (edition 20?) som innehåller bl.a. Rover-länk, HMD, SDB och förbättrad visning av "air coordination order".

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade